Kruis (616.408 leden) viert 90-jarig b estaan mnm Tunesië spoedig KRIJGSRAAD IN MOSKOU OVER NIEUWE POLITIEK V Weer was televisie niet wei Massaal défilé tot slot van plechtige herdenking w „Prawda99 geef'tRussische kranten veeg uit de pan Zoon van bei in arrest Benoemingen Rode Kruis Investeringen van gemeenten vooral voor woningbouw Rode Kruis eert 600.000-ste lid foto's t Steeds meer delegaties komen .aan Weg naar grens als Elten terugkomt Griep op Groenland Telefoonrekening van Buckingham Palace wordt te hoog Gift van 10.000 dollar voor studentenhuis SPROETJE SPARKSra door FRANK GODWIN door Ilgaio ïHarsh AVONTUREN VAN - - KAPITEIN - ROB 2 Maandag 22 juli 1957 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG, „In de 90 jaar die het achter zich heeft is het Xeder- landscbe Roode Kruis cr In geslaagd, zich een uitermate belangrijke plaats te verwerven in de gehele gezondheidszorg van het Nederlandse volk. De vitale rollen dié de bloedtransfusiedienst, de hoornvliescentrale en de moedermelkcentrale hierin vervnilen; vormen er dei beste illustratie van. Uit de vereniging, die bil besluit van koning Willem III ais het ware van boven is opgelegd, groeide het Rode Kruis tot de huidige organisatie, die weliswaar een officieel erkende functie heeft, maar niet door de overheid wordt beheerst en ook niet op de overheid steunt. Het Rode Kruis geniet thans het voorrecht door het Nederlandse volk te worden beschouwd als een uiting van z*jn volkskracht." Hiermee tekende de minister-pre sident dr. W. Drees de ontwikkeling van het Nederlandsche Roode Kruis, toen hij zaterdag op de sobere maar plechtige viering van de 90ste ver jaardag van de organisatie de waar dering en gelukwensen van de re gering overbracht. Donkere" wolken - hingen daarbij dreigend boven het Scheveningse Kurhaus. Zij vormden een schril contrast niet de stemming binnen, waar vele sprekers hun gelukwensen kwanaen overbrengen. Onder hen waren de Belgische ambassadeur ba ron F. X. J. M. G- van der Straten- Waillet, de vice-president van het internationale comité van het Rode Kruis F. Siordet, de secretaris gene raal van de liga van Rode Kruisver enigingen graaf Bonabès de Rougé. Tot de talrijke gasten behoorden ver der vier commissarissen der Konin gin als erevoorzitters van de afde lingen Zuid-Holland. Utrecht, Over ijssel en Limburg, en vertegenwoor- (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. ln .de algemene «ledenvergadering van het Neder landsche Roode Kruis ziin zaterdag herbenoemd in het dagelijks bestuur van bet hoofdbestuur: jfrr. dr. J. N. van der Does, E. M.' j. de Vlam, mej. dr, J. 4. van Dulleman, P- Bolt en rar. D. P. C. de Hoop Scheffer, Na een ambtsperiode van-vijf jaar werden, na goedkeuring van de ver gadering, voor herbenoeming bij de kroon voorgedragen als adviserende leden van. het hoofdbestuur: dr. J. J, C. F. A. Roovers van de centrale me dische bloedtransfusiecommissie, prof. p.- L. Miehaël, voorzitter van. d. on. nationale bond voor red- dingwt_en en eerste hulp bij onge lukken „Het Oranje kruis": E. E. Oierdom. voorzitter van de kon. Ned. vereniging E.H.B.O. en A. M. Bergers, voorzitter van de Kath. na tionale bond voor E-H.B.O, Verslag ,Aled. Gemeenten' AMSTERDAM. Devereniging van Ned. Gemeenten heeft 2ich verle den jaar.-voornamelijk met de linan- ci erin gsm oeilijkheden van de ge meenten, de investeringsbeperking en het vraagstuk van de volkshuis vesting bezig gehouden. Dit blijkt uit haar jaarverslag. De cntwikke- liing van de geld^ en kapitaalmarkt in 1956 was van dien aard, dat het bijna onmogelijk werd zogenaamd lang geld aan te trekken. Met in stemming maakt het verslag gewag van de toezegging der gezamenlijke levensverzekeringmaatschappijen en andere institutionele beleggers, i 60Ö miljoen ter beschikking te stel len "voor de woningbouw. Tegen de gedachte, dat de krapheid op de geld-' en kapitaalmarkt voorname lijk te wijten zou zijn aan overin- vesteringen der gemeenten heeft de vereniging stelling genomen. Zij stelde, dat het peil van de gemeen telijke investeringen weinig elasti citeit kan vertonen, omdat meer dan 80 pet daarvan direct of indirect bij de woningbouw is betrokken. ROME. Het Italiaanse leger krijgt binnenkort de beschikking over geleide projectielen van de ty pen „Nike" en „Honest John". digers van de Rode Kruisverenigin gen uit België, Luxemburg en West- Duitsland, In de afgelopen. 90 jaar groeide 't Nederlandsche Ronde Kruis tot een 616.408 leden tellende organisatie uit. Hét Rode Kruis handhaaft zich hier mee als de grootste vereniging in Nederland en 3n verhouding tot het bevolkingscijfer ook als de grootste Rode Kruisvereniging ter wereld. De taak van de organisatie groeide min stens in gelijke mate en is thans- veelomvattend, Zij strekt zich tot ver buiten de landsgrenzen uit Behalve in de woorden der spre kers, kwam de algemene waardering voor dit werk van de duizenden vrij. willigers tot'uiting in de hoge Ne derlandse en Belgische onderschei dingen, waarmee vooraanstaande fi guren. uit de leiding van het Rode Kruis werden begiftigd. Voorts in de geschenken, die het hoofdbestuur mocht ontvangen. Zelf schonk het hoofdbestuur een bronzen plaquette aan het Henry Dtraanthui* als symbool van Jtifn besluit tot uitbreiding van dit va kantie-oord voor invaliden In Woud- schoten. De staf van het Rode Kruis schonk vaantjes voor de trompetten van de drumband en bovendien het geld voor twee kosteloze vakanties 1959 in de vaart zal komen. De kos ten van de Inventaris van dit schip ztfn geraamd op 125.000,—. De af deling Hilversum stelde voor, deze kosten te doen dragen door de afde lingen. Hilversum gaf het voorbeeld met een cheque van 5000,— De nauwe banden tussen het Rode Kruis en het koninklijk huis, die naar dr. Drees opmerkte, nog steeds bestaan, werd tot uitdrukking ge bracht in de Uitwisseling van ge- lukwenstelegrammen met de Konin gin _en het zenden van een aanhan- kelijkheidsboodschap aan prinses Wilhelmina. Tot besluit van dit ver jaarsfeest, dat werd opgeluisterd door de in gala gestoken koninklijke militaire kapel; het christelijk Haags knapenkoor, defileerden 1250 helpers en helpsters van. het Rode Kruls- korps. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Mevrouw E. A. van MastwijkBoy er uit Amster dam is zaterdag in de algemene ver gadering van het Nederlandsche Roode Kruis aangewezen - als het 800.000ste lid, dat zich bij de vereni- *-g meldde. Zij ontving een herin.' ingsbord van Delfts blauw. Met (Advertentie Ukf.j 'o u dubbel Ga dit jaar op stap met Philips „Photoflux"; Het handige, goedkope flitslampje dat uw vaitantiebeeld eindelijk volledig maakt 1 Kiekjes in de tent, in de boot, bij avond, bij sombes weer en in de duistere gewelven van een kasteel. Al die nooit-gedachte foto's komen één-twee-flits nu in uw album! Dank zij hét feilloze Philips „Photoflux" flitslampje.. Steek enkele doosjes hij uw vakantie-bagage! K«f tuMukart vakaatu-tonmtjt of tp ttn lommtrTfi 'tlTTOjjl... - ioinm (Pliu «ImV ttiattlifulhm HCRT U NOC Q1E,N PUTSCAMERAf ■CHAP e« OAN NU EEN AAMt Advertentie IM.) Angst toer ieders hap «tan met dat znubranden ls 't verschiet. Bennie* binnen 'i vnor in 'n ommeiieo. Menigeen kan geen eten meer zien, al leen om de angst In *t vooruitzicht vtut die zuurbrand op de maag. Rennies nemen zo nodig bij voorbaat De hevigste zuurbrand *tilt al op 't mo ment dat 'n Bennies begint te amelten op de tong. Druppel voor druppel r - o- ------ met uw eigen speeksel komen de in het Henry Dunanthuls en twee op. J zuurbrand dovende ingrediënten i« de het In aanbouw zijnde vakantieschip voor "blijvend invaliden, dat begin maag en brengen 't maagzuurgehalte weer In balans Wég pijn...... MOSKOU. Chroesjtsjew heeft verscheidene communistische leider* zowel uit de satellietlanden als uit het Westen naar Moekotx geroepen voor overleg, In de Russische hoofdstad bevinden zich reeds delegaties.uit Bul garije, Hongarije, Polen, Italië, Albanië en Joego-Slavië. Ook dé Franse communistische leider*. Thorez en Duclos, zijn maar Moskou vertrókken. Diplomaten vermoeden, dat de grondslagen worden gelegd voor een nieuwe politiek. Vooral de besprekingen met de afgezanten van THo worden van groot belang geacht. (Van onze correspondent) PARIJS. Het ziet ernaar uit, dat Tunesië spoedig een republiek zal worden. Bourguiba had vrijdag in zijn wekelijkse radiorede al een aanval gedaan dp hen, die ttydens de koloniale bezetting op ongeoor- i loofde wijze grote vermogens had den bijeengegaard: een passage waarin velen al een toespeling za gen op de familie van de Bey. Thans komt het politieke weekblad vao de Neo-Destour „FAction" met een directe aanval. „De familie van de Bey is een dode boom gewor den, die met wortel en al moet worden uitgeroeid" en het blad ver wijst naar de zitting van het p»r- t ij bestuur van de Neo-Destour, dat vanmiddag bijeenkomt. Gedurende geruime tyd al had men de Bey niet meer in het open baar gezien. Sinds een week wordt het paleis door de politie bewaakt. Zaterdag is een der zoons van de Bey op het ogenblik, dat hy het paleis verliet, gearresteerd. Hij wordt ervan beschuldigd. dat hij op een politiefunctionaris inreed, die het paleis bewaakte. De positie van de Bey is veel zwakker dan. die van de sultan in Marokko. De Bey is in 1943 door de Fransen op de troon gezet ter vervanging van Moncef Bey. die naar de mening van de Fransen te onafhankelijk werd. Lamin Bey i? door zijn volk steeds als collabora teur beschouwd. De sultan van Marokko is op ge lijke wijze zjjn carrière begonnen, maar hy heeft zich eerde'- van het Franse bestuur losgerr - en. is tenslotte door de k c die hards die hem verbanden naar Madagascar tot martelaar ge maakt. Daardoor is diens positie on aantastbaar geworden. Lamin Bey heeft nimmer een rol gespeeld, noch tijdens het Franse regiem, noch tijdens de onafhankelijkheids strijd, v.- i- - Er is geen twijfel, aan. t 'dé familie van de Bey zich in ae.~14 jaar dat hij aan' het bewind, was, opvallend verrijkt heeft. Arm be gonnen wordt hun vermogen thans op zes miljard francs geschat. De zoons, schoonzoons en neven ge droegen zich als absolute vorsten, die boven en bulten de wet ston den. De thans gearresteerde zoon heeft eens een politie-agent naar Zijn paleis laten slepen en daar door zijn bediende laten afranselen. De andere familieleden deden veler lei soort zaken. De bevolking van Tunis is in wezen republikeins. De Neo-Destour beheerst het politieke leven volko men en Bourguiba is de nationale figuur, die alles overkoepelt. De familie van de Bey was een doren in het oog van de jonge generatie. Bourguiba had Oorspronkelijk de oplossing aan de tijd willen over laten. De Bey is 77 jaar oud en hijzelf gedroeg zich altijd even. waardig als inschikkelijk. Bourgui ba schijnt echter gemerkt te heb ben, dat in de andere landen van Afrika formele posities als die van het staatshoofd nog tellen. Aangezien de buitenlandse poli tiek van Tunesië meer en meer de richting uitgaat van een Noordafrf- k a an se federatie, heefthij thans besloten zich ook staatsrechtelijk gelijk te maken aan de sultan van Marokko. Hij kan zich gerust ver- oorloven de zetel van minister-pre sident aan een ander over te laten, want er valt in Tunis geen mus van het dak van het regeringsge bouw als hij het niet wit De Russische Prawda is bij zonder ontevreden over de hou ding van enkele kranten relaties In de Oekraine, Wit-Rusland, Li* tauen en in Moskou. De bladen krij gen een veeg uit de pan vodr hun „slappe houding" die zij hebben aan genomen ten aanzien van het ver wijderen -van Molotow, Kaganowitsj, Malenkow en Sjepilow uit hun func ties. De Oostduitse communistische lei ders hebben het Russische voorbeeld gevolgd en. besloten het staatsappa raat te decentraliceren. De decen tralisatie is voorbereid door partij secretaris Walter Ulbricht De fa brieken krijgen een grotere onaf hankelijkheid door middel van „ver enigingen van fabrieken en staat", Deze verenigingen zullen worden opgericht in de staaL en üzerindus- trie, de steenkolenmijnen, kunstve zelindustrie. de bandenindustrie en de filmindustrie. De grote ondernemingen, waaron der de chemische fabrieken van Leu- na, de Ijzergieterijen in Stalinstadt en de optische. fabrfelf"->i vamJZeiss blijven echter onder .rg^lreeks toe zicht van-de,ministeries. Het Oostduitse partijblad „Neues Westduitse minister: WEZEL. De Westduitse minis ter van Verkeer, dr. Seebohm, heeft besloten dat de autoweg van Ober- hausen naar de* Nederlandse grens- met aansluiting aan het Nederlandse verkeersnet niet van Wezel, maar van Oberhausen uit zal worden aan gelegd. De minister heeft daarbij verklaard, dat de aanleg vdn het stuk van Wezel naar de Nederland se grens afhangt van de teruggave van Elten aan de Bondsrepubliek. KOPENHAGEN."— Meer dan 300 leden Amerikaanse luchtmacht op de enorme luchtmachtbasis Thule in noord-west Groenland liggen met griep op bed. De Deense en Ameri kaanse autoriteiten nemen maatre gelen om te voorkomen dat de epi demie zich zal verspreiden aangezien de ziekte gevaarlijk zou kunnen blij ken te zijn voor de inheemse bevol king van Groenland, Deutschland" bericht tevens, dat aan de universiteit van Halle een groep studenten en docenten is „ont maskerd". die vijandig stonden te genover staat en partij. De groep werd er van beschuldigd het pro gram van de jonge professor Harich te hebben gevolgd Harich, docent in het marxisme aan de universiteit van Oost-BerUfn. werd in maart tot tien jaar veroordeeld omdat hij een. opstand in Hongaarse trant"- in Oost-Duitsland zou hebben voórbe- reid. Het Oostduitse centrale comité heeft voorts scherpe kritiek geoefend op de anti-communistische houding van Oostduitse intellectuelen. Het is niet bekend wat er met de ..ontmas kerde groep1» is gebeurd. Ook Rude Pravo, het partijorgaan In Tsjecho-Slowakije klaagt over „negatieve factoren", die de party- leiding moeilijkheden bezorgen. Het LONDEN. Het Engelse konink lijke gezin gaat zijn telefoongesprek ken beperken, omdat koningin Eliza beth bezorgd ls over de sterk geste gen telefoonrekening, aldus het En gelse blad „Sunday Dispatch". Naar schatting zal de telefoonrekening dit jaar 25.000 pond omstreeks een kwart miljoen galden bedragen. Tijdens de regering va» koning George de zesde bleven deze onkos ten echter onder de 10.000 pond. Ko ningin Elizabeth zal het aantal ge sprekken, die zij op buitenlandse rei zen met haar kinderen in het Lon- dense palies van Buckingham voert, sterk ^beperken. In plaats daarvan zou zij zich meer tot haar kinderen willen richten via tevoren opgenomen bandopnamen. In het paleis zijn nu telefoonauto maten geplaatst om te voorkomen, dat leden van de staf particuliere ge. sprekken voeren op kosten van hei koninklijke gezin. Tsjechische blad schrijft, dat er sinds het twintigste Russische partijcongres (waarop kritlek op Stalin werd ge leverd) kameraden zijn, die het be- frip democratie anders dan de meer- erheid opvatten, namejjjk als het recht om „de algemene partijlijn overal en altijd te kritiseren en om tegen de partijlijn gerichte ideeën te lanceren". In Poien, waar vandaag de nationa le feestdag wordt gevrerd, arriveerde gisteren de president van communis tisch Noord-Vietnam; Ho Tsji-minh, die onmiddellijk met nadruk zSjri in stemming betuigde met de wijze leiding" die Gomoelka's communis tische partij aan het land geeft. Meer bijval voor Gomoelka kwam van president Tito-van Joego-Slavië, die in een boodschap sprak van de „opmerkelijke successen" van het Poolse volk bii de opbouw van het socialisme en van de grote verbon denheid tussen Joego-Slavië en Po len. Gomoelka zelf zei in een toe spraak. dat Polen niet zal terugkeren naar het kapitalistische regiem. DELFT. In aanwezigheid van o.m. de Amerikaanse ambassadeur, de heer Philip Young en zijn echtge note, heeft de heer Nathan Straus uit New York - zaterdagmiddageen' chèque van tuioduizend Adollar aan-ï geboden aan de Centrale^ Stichting Studenten Huisvesting in Nederland. Deze gift zal worden gebruikt voor de restauratie en inrichting van het .studentenhuis Oude Delft 1Ö6. dat van af aan „Nathan Straushuis" zal heten. De heer Straus herinnerde eraan, dat zijn vriendschap met Öttó Frank, de vader van Anne Frank, aanleiding is geweest tot zijn schenking. Boven dien las hij in een Amerikaanse krant, dat de Verenigdé Staten 5000 Hongaren tegen beperkendevoor waarden wilden opnemen, terwijl Ne-, derland, ondanks zijn overbevolking; 1000 vluchtelingen wilde huisvesten en geen voorwaarden stelde. Hij be- schouwth^t Nederlandsse volk als een der giootmoedigsste ter wereld en met zijn gift wil hij daarvoor zijn erkentelijkheid betuigen. Het „li'aïhan Straushuis" biedt plaats aan twaalf, studenten. fJ ET heeft de tv-sectie van de f f NCRV zaterdagavond niet mee gezeten. Met mooi tveer is er.ren. een, ontspanningsproflrammc in 'een ioa- tersportcentrunvaanr de plassen altijd teel iets te mak'ejt Maar mooC wéér ■was het heslist; niet. Van een aan trekkelijke entourage kon dus nau welijks sprake zijn. E,én zeilbootje dreef met kletsnatte zeiten op de achtergrond. Het was 'n triest, ge zicht. Door het slechte weer viel het nu extra op, dat het programma t?oor de kijkers in de huiskamer onder de maat bleef. Zij hebben het recht, ho gere eisen te stellen dan goed ge luimde vakantiegangers. Het aardig ste intermezzo vormden de hoorbare opmerkingen van technici en camera- Heden, die op een gegeven moment in de knoei raakten. In de (studio-)rubriek „Pas ge perst" had Pi Scheffer een prettig praatje met pianist-componist Hans Henkemans. Een goed idee, om ook de „zwaardere" muze hier weer even te laten pa raderen. Geslaagd was bet relais van de balletvoorstel ling in de tuinen van Nervï in Genua. CLECHT treft het "dat de beeld- kJ radio juist deze week, nu ze zich zo afhankelijk heeft gemaakt van de zomer, *n grote kans loopt bet met slecht weer te moeten doen._ Van avond staan de camera's wéér in Loosdrecht mi aan de'andere kant van. de plas waar o.'a. een parade van'zeil) achten wórdt gehouden. Na de pauze is regisseur Ben Steggerda niet meer afhankelijk van regen en duisternis, want dan wordt een pro gramma uit Tonny Schiffersteins - zo-mercabaret uitgezonden. HET aantal televisie-toestellen in West-Duitsland is in de maand juni weer met 19.205 toegenomen. Het bedraagt nu 906.743. De Amerikaanse deskundige die vorige week vast stélde dat de Bondsrepubliek bjet Europese tv-land in öpkomst is, zal dus wel gelijk hebben. \T AN AVOND op Hilversum I (7 7,30) een grammofoonplatencon- 'cert ter gelegenheid van de 200ste herdenking van de sterfdag van de Italaanse componist Domenico Scar latti. U hoort zowel sonates voor viool en clavecixnbel als voor piano. - Later op de avond is Jenny Roda gast in het door Flip van der Schalie ge regisseerde programma „De muziek waarvan wij houden" (9,05-9.35).. - Accordeonliefhebbers zullen zeker om 8.20 afstemmen op Hilversum II, om te .luisteren naar het Hohner Symfonie Orkest onder, leiding van Rudolf Würthner. 2.016 Hij Etnn/wu- WOORPÊft HAhOeiXri WtntN LATtft CLR6T EVfcfl nijnOAGtLlJKbfcBRltf PiAN DOKTER niLLER POKTtRttlLLEPWAb HEELA AR Wö...tfl IK DACHT joiöTDATHij GtnetrtWAS... WASZOKORTAP-' 37 Hij *haalde een klein leren doosje uit zijn zak, opende het, haalde een flonkerende ring tevoorschijn en schoof hem aan de linker ringvin ger van juffrouw Orrincourt, Waar- na hij er een kus opdrukte. Juffrouw .Orrincourt antwoordde door een 3058. Nu Sluipen Apoén en Tsibe rader, Zij volgen de bewegingen van de Indiaan a<-h?rp en begrijpen,, dat hij straks snel met de ."vlacneta zal toeslaan. Apoën geeft Tsibe zijn stok en fluis tert her»' iets in het oor. De scherprechter be ëindigt nu zljh dans. Da heft hij zijn macheta op hun met een plechtige, bijna kerke lijke stem, een resumé van zyn wilsbeschikking. Troy's voornaamste zorg was de ogen van alle anderen te vermijden. Daarom staarde ze gefixeerd naar de bloemenschaal voor haar op ta~ feL Voor de rest van haar leven zal een opmerking over Sir Henry's deskundige blik op de ring te slaan testament bij haar het beeld oproe- en hem vervolgens met groot pen van een dikke, zilveren cupi- enthousiasme te omhelzen. Zijn toe- do, die in een tegelijk energieke en hoorders braken lós in een geagi- zorgeloze houding met zijn grote [teerd applaus. teen op een globe steunde en op de f Sir Henry drukte zijn verloofde uiterste top van zijn rechicrwijsvin- terug in haar stoel en ging voort ger een schaal orchideeën droeg, die met zijn speech. Het was, zei hij, driemaal zo groot was ais hijzelf, leen traditie in zijn familie, dat het Sir Henry had het over legaten. J hoofd ervan tweemaal getrouwd Vijfduizend pond voor zün toegewjj— ^was. De Sïeur d'Ancred hij liet de schoondochter Millamant. vijf- »een langdurige genealogische lijst duizend pond voor zijn lieve Des-, van de lippen rollen, Troy voelde demona. Zijn dokter, zijn bedienden, J haar verwarring veranderen in ver- de jachtclub en de kerk kregen .rui- veling. Haar aandacht werd echter me legaten. Haar aandacht ver weer door een nieuwe ontwikkeling slapte en werd opnieuw gevangen opgewekt Het was ook een ge- door een vergelijking die hij scheen woonte, zei Sir Henry, om bij der- te maken tussen hemzelf en een gelijke gelegenheden de familie historische patriarch. „In drie de- mede te delen hoe de laatste wils- len. Het resterende in drie delen ge- beschikking was vastgelegd (me- splitst „Dit was dus de climax, neer Rattisbon trok zyn wenkbrau- Aan zijn toekomstige bruid, len haar echtgenoot Zij had haar eigen ideeën by het opvoeden van haar kinderen en was dus in staat die uit te voeren. „Wat", mompelde Cedric, „een bijzonder vuile opmer king is aan het adres van Paul en Broekje, hè?** „Sttt", zei Desdemona aan zijn andere kant - Sir Henry sprak vervolgens wat vaag en dubbelzinnig over de voor delen van een sterke familie-eenheid en over de onmogelijkheid, hoe groot de verleiding soms ook mocht zijn, hen geheel te vergeten. Voor de laatste maal slipte haar aandacht weg en werd weef. snel terugge- zogen, toen ze haar eigen naam hoorde: „Me^vrouw Agatha Troy AUeynhaar dramatische en, wan neer ik het als model mag zeggen, magnifieke doek, dat u zo straks zult zien." Txoy, heel verbaasd, hoorde dat het portret aan het vaderland zou. worden nagelaten. „Het is niet het geld, Milly. Het is niet het geld, Dessy". jammer de Pauline in de salon. „Het geld kan me niet schelen, Jen. Het is de wrede, wrèda slag aan mijn .lief- de toegebracht. Dat doet mé pijn. D4t doet me zo'n pijn." „Als ik jou was", -zei Millamant met haar lachje, „zou ik me over het geld ook maar een beetje op winden." Juffrouw Orrincourt was, volgens haar gewoonte, weggegaan om haar gezicht op te knappen. De dames waren in twee partijen verdeeld de krijgers en de met-krijgers. 'Des- weo hoog op en maakte een beve- Thomas en'~aan Cedric zou*h'y. ïs sv, Ten&nTet"bepaalT*gSul<kigè erf ZJr.levensverzekering, een derde van gename, stond met één voet in beide kampen. „Het is verdomd gemeen zei ze, „maar na wat ik over- die Orrincourt heb gezegd, mag ik ntis- schien nog blij zün, dat ik iets krijg. Wat vind jü van haar. Jen?" „Ik vind", zei Jenetta Ancred na- denkend, „dat ze toch wel écht is, murmelde Cedric nietwaar? Ik bedoel, ik betrap me en begeeft zich naar de twee gevangenen. Rob en Eddy kunnen niets doen en begrijpen, dat dit het einde moet zijn. Dan slaakt de Indiaan opeens een luide kreet van pijn en schrik: Tsibe heeft de toverstok van zijn vader in de richting van de scherprechter gegooid en de kop van de hartigheid was tegenwoordig uit de het-overblijvende van zijn bezittin- mode, maar er was een passend gen nalaten. Het kapitaal van dit Shakespeariaans precedent King fonds moest 'worden vastgelegd en Lear. Maar toen hij naar zijn opge- zou bestemd worden om Ancreton wonden dochters keek, zette Sir In stand te houden als historisch to- Henry de vergelijking niet voort. Hij neelmuseum, genaamd „The Henry zei. dat hij zich had voorgenomen Ancred Memorial" deze traditionele openhartigheid te „Hoera, hoera!" handhaven. „Vandaag heb ik mijn aan haar elleboog. „Ik ben verrast ër*"zélf'^op, dat "ik"enistig af- testament geëxecuteerd mijn Het had zó veel erger kunnen zijn." vraag of ze niet iemand is, die ze oude vriend Rattisbon zal me wel Sir Henry had het nu over de aangekleed en de taal. geteerd heb- comgeren als ik niet de goede term rest. Zijn zoon Claude had Goddank ben, maar eigenlijk een enorme gebruik" (.M-m-mah." zei meneer voldoende van zijn grootmoeder van practical joke is. Ik had nooit ge- Rattisbon verward) „dank u moederskant geërfd en was daar- dacht, dat mensen zó aan hun .type mijn testament geëxecmccrd. Het ia om in staat hiermee en met zijn konden beantwoorden. Maar ze een eenvoudig, klein "iment in eigen talent te voorzien in het onder- natuurlijk veel fé mooi om een stok treft de hand van de Indiaan. Het lijkt welJde geest die mijn voorvader, Sieur houd van zijn vrouw en (hij keek grapje te kunnen zijn" of de stok met eigen leven is bezield, zo nauw-1 d'Ancred vervulde toen hij .Een Fenella even aan) zijn dochter. Zijn „Móói?!" riep Desdemona. „Jen keurig treft hij doel. De Indiaan ziet de kop van f zachte zucbt waaide rond de tafel." dochter Pauline (Troy hoorde haar Regelrecht uit de derde rij van het de toverstok en valt, verlamd van angst, achter- JDeze keer daalde Sir Henry niet zo een onbeheerst geluid maken» was ballet en bovendien zo gewóón." over. Dan springen Apoén en Tsibe naar voren en maken da scherprechter onschadelijk. Henry niet zo een onbeheerst geluid maken Idiep af in de historie. Hij schraapte voldoende voorzien door haar huwe- Jzijn keel, verhief zijn stem en gaf lijk en had genoeg geërfd van wij- "tWordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1