Eisenhower stuurt Dulles naar Londen voor overleg tOntwapeningsgesprek in kritiek stadium Israëlische actrice het Achterhuis ngels atoom-expert naar ons land? door: FRANK GODWIN AVONTUREN :van :ia§MTÉNS Ada Tal: „Nu voel ik iets van Soemoeal tegen communisten Acteur viel in orkestbak Stakingseisen in Frankrijk ingewilligd Peron verliest greep op zijn aanhangers Kind valt in berekuil Buspersoneei in Engeland weer aan het werk Jonge Duitsers in ons land aan liet inbreken Aantal doden in Japan stijgt .Oma Kuhfus' in Hilversum 102 Professor aan universiteit Skelet gevonden bij graafwerkzaam heden Maan<lag-29 jiili "1957 dat het Habimah-theater opvoerin gen in Parijs gaf tydèns het toneel festival, gebruik gemaakt, om een. bezoek te brengen aan het achter huis, in de sfeer waarvan zij zovele malen het doen en laten van Anne heeft uitgebeeld. Zij was vergezeld van de Nederlandse regisseur Karl. Guttmann. van de tweede secretaris der Israëlische legatie in ons land, de heer S. Smitan en diens echtge note, de bekende Hebreeuwse radio verslaggeefster van: de Wereldom roep, Ruth Shapiro.- Ada Tar vertelde, dat ze in Rus land geboren is en dat ze reeds op 3-jarige leeftijd naar Israël emi greerde. Zij is vanaf haar vijftiende jaar bij het toneel aldaar Voor de opvoeringen van j „Het dagboek van Anne Frank" bestaat in Israëlnog steeds een grote be langstelling. Mej. Tal hoopte, dat haar bezoek zou bijdragen tot een nog betere vertolking van haar rol. werd toen tevens het al eerder van Amerikaanse zijde gelanceerde denk beeld herhaald, dat men niet een in spectiezone binnen de poolcirkel, die ook Alaska, de Aleoeten en corre sponderende delen van Siberië. Kamsjatka en de KoeriLIen zouden kunnen insluiten, moes; beginnen. Dan is er het punt van een inspec tiezone in Europa zelf, dat ook reeds tastenderwijs verschillende malen ter tafei^ is gebracht en dat thans bij de N.A.V.O.~raad om advies berust. Het is heel goed mogelijk, dat Dul les" bezoek speciaal veroorzaakt is door de wens om de indertijd door Stassen begane onhandigheid, om over het hoofd der westerse bond genoten heen. direct met de Russen overleg te plegen te vermijden. Het kon -er wel eens naar uitzien, dat i Dulles' bezoek ten doel heeft om voor dé westelijke bondgenoten de j Europese inspectiezone aanvaardbaar te maken. Sommige waarnemers ach ten. het waarschijnlijk, dat thans ook Gromiko naar Londen, zou komen, doch daarover is nog geen enkel na der bericht. AMSTERDAM. „Nu voel ik pas in werkelijkheid iets van de sfee* waarin Anne Frank heeft gewoondwaar zeheeft geleden en waar ze haar denk beelden heeft beleden". Deze- woorden sprak de 35-jarige Israëlische actrice Ada Tal. die als lid -'in het Habimah-theater circa 725 maal de rol van Anne heeft vertolkt in de opvoeringen van de Israëlische versie van ..Het dagboek van Anne Frank", toen zij zaterdag ochtend in het kamertje ~'an Anne en haar zuster stond in het befaamd geworden „Achterhuis" aan de Prin sengracht 263 te Amsterdam. De donkere ogen van de actrice, die zeer klein .van stuk is en een jeugdige indruk maakte, lichtten op, toen het. carillon van de Westerto ren zijn klanken uitstrooide over de donkere en. vervallen kamertjes van het achterhuis, waar de Joodse" fa milie Frank een veiligonderkomen dacht, te vinden tijdens de bezet tingsjaren.'1 Ada Tal had van de gelegenheid, MEN'ADO. Ventje Soemoeal, d* afgezette commandant -vanOost- Indonesië, heeft 30 communistisch* en andere linkse politieke leider» huisarrest opgelegd.Ook nationalis tische leiders zouden onder arres* gesteld ztfn. Soemoeal is een van de belang rijkste figuren van de zogenaamde „2 maart-beweging", die zelfbestuur voor Oost-Indonesië eist. Hij werd door de chef-staf .Nasoetion als' com mandant van Obst-Indonesië afgezet, maar negeerde zijn ontslag.. Ada Tal, de Israëlische actri ce, die zaterdagochtend een bezoek bracht- aan het Ach terhuis te Amsterdam* wordt geïnterviewd door een repor ter van de. wereldomroep. PARUS De gevangenbewakers in Frankrijk hebben zaterdag hun staking beëindigd. De bankemployés zullen, op grond van beloften voor een hoger salaris, hun voorbeeld maandag volgen. Ook in de staats bedrijven voor de gas- éri elektri citeitsvoorziening, waar stakingen dreigden, heeft men een overeen komst bereikt. Het resultaat van de stakingen betekenteen overwinning voor de arbeiders. De "staking van het ge vangenispersoneel werd beëindigd, nadat de stakers de toezegging had den gekregen, -• dat hun Toonschaal zou worden herzien; De 'bankem ployés-zijn het met de directies in beginsel eens geworden over een salarisverhoging van vijf en een half procent De staat zal 280 miljoen francs (ongeveer 2,75 miljoen gulden) be schikbaar stellen voor .verhoging vap de pensioenen, terwijl ook. de salarisschalen zullen worden- her- ziem, i Goedkoper telegraferen met Oostenrijk én Zwitserland DEN HAAG De-directie der PTT deelt mee, dat op 1 ai»gustus de tarieven voor telegrammen naar Italië zullen worden verhoogd en die voor Oostenrijk en Zwitserland zullen worden verlaagd. ZONDER de heer, Bijlevelt uit Baam zou 't afscheia-sprogram- ma van de i,KrocodiV zaterdagavond een mislukking, of byha, 'n misluk king zijn gewordenMaar deheer Bijlevelt maakte het vrapenspel I W£$ W Ml negen" veel goed, .door met alleen dehoffelij- Bll5 üf ke quizmaster Jan Willem Hojstra, .-..maar zeker (ook de kijkers thuis te verbijsteren door z'n fenomenale kennis van de Euro pese treih-dienstrege lingeusHet pret tige was, dat -hij z'n merkwaardige feitenkennis op 'n smeuïge man iet wist te presenteren* Met als gratis toegift de aanwijzingen voor 'n juis te uitspraak \van de namen van Oosteuropese steden en stadjes. In Amerika zou zo'n man wellicht voor, de120.000 dollarin aanmerking zijn gekomen. Hier moet-te tevreden. zyrt met drie jaar achtereen twee kos tuums naar maat. Het eigenlijke variété-programma hield niet over, bleef in enkele nummers zelfs onder de maat- Ook had de regie veel zwakke momen ten. Toen we één en al. spanning waren naar de reacties van het zelf-, verzekerde, fraai gecoiffeerde won derkind, dat xylophoon- bespeelde, op de luide -toejuichingen '.uitde zaal, zagen we alleen het publiek. Dit gebeurde tottweemaal, toe. Zo waren er meer tekortkomingen, die ons het afscheid-van de „Krocodil" indertijd ietwat hoogmoedig .op gezet als „cabaret.óp de"jnternatio-: nale lijn" vergemakkelijkten. 1 "H.S. DE Sówjct-lTnie heeft zich be reid verklaard onderhandelin gen te beginnen over het Ameri kaanse voorstel tot uitwisseling van radio- en televisieprogramma's. De katns op een spoedige uitwisseling lykt nog vrij klein, gezien de voor waarden die Moskou op ander ge bied stelt. DbRussische regering wil slechts met de uitwisseling m- stemmen, indien alle barrières dié een economische, culturele en we tenschappelijke uitwisseling In de weg staan zullen, worden opge ruimd. Behalve de uitwisseling van radio- en tv-programma's zouden ook andere mogelijkheden tot con tact moeten worden bestudeerd. Een woordvoerder van het State De partment heeft medegedeeld, dat do Amerikaanse regering ingenomen Is met de mededeling, dat de Russen bereid zjjn de voorstellen te bestu deren.: u "I UTRECHT Tijdens de voorstel ling van „Die lustige Witwe" door de Hoofdstadoperette in dè Stads schouwburg te Utrecht is zaterdag avond de acteur Fritz Steiner/bij het maken van een dansje in zijn •rol van Nechledll, bode bij het ge zantschap, van het toneel In de or kestbak gevallen. De heer Stëirter, die de met. een dunne, 'stof afgedekte orkestbak voor een verlengstuk van 'het "toriéel aan zag, kwam er met lichte kneuzin- gen al"V:;'i7 Het publiek meende aanvankelijk dathet een grap was, die bij de scène hoorde en moest er hartelijk om lachen. Tóén de heer Steiner enige., tijd wegbleef, merkte. ;inen, dat heteen ongewilde" val .was. ge weest. Het publiek beloonde de ar tiest met eén lulde ovatie, toen deze. zij het met een pijnlijk ge zicht, naenige. .tjjd. weer voor het voetlicht verscheen om zijn. rol van bode. verder te spelen.7 Verkiezing beivijsti BUENOS AIRES. De gematigde elementen, die de regering steunen, hebben bij de verkiezingen; die gis teren iri Argentinië gehouden zijn, een behoorlijke voorsprong gekre gen.",. •- De linkse radicalen én de Peronis ten boekten jgeen grote successen. Peron's campagne,vanuit - zijn. bal- lingsoord gevoerd, om. de.Peronisten ertoe te brengen blanco te stemmen, oogstte een succes: vaar ongeveer 20 procent, ver beneden de verwach tingen van de- ex-dictator en zijrt propagandisten, die verwacht had den, dat minstens drie miljoen Pe ronisten Manco zouden stemmen. Toen ruim 2.700.000 stemmen geteld waren,bleken de partijen, die voor de hervorming van de grondwet rijn, bijna 1.600.000stemmen te hebben behaald. Dit betekent dus, dat: de regering-Aramburu de overwinning heeft behaald en dat van terugkeer van Juan Peron geen sprake'zal zijn. NAPELS. Zaterdagavond is de zevenjarige Maria Porta in de die rentuin te Napels in de berekuil gevallen en bijna verscheurd. Een - oppasser wist met een ijzeren staaf rtwee grote Usberen van het kind weg te dryven. 'Maria was tot zondagochtend bui ten bewustzijn. De dokters zeiden, dat zij zich. toen zij bijkwam, niets van het gebeurde herinnerde en dat haar wonden zo zwaar waren, dat een operatie noodzakelijk zóu zijn. Het meisje viel van een cementen muurtje, waarop rij was geklommen om beter in de kuil te kunnen kijken. Zij was met vier andere kinderen onder geleide van een kin derjuffrouw naar de dierentuin ge gaan. LONDEN De staking van 100.000 man van het provinciale buspersoneei in Engeland, welke acht dagen heeft geduurd, js zater dag geëindigd door een besluit van de staker» om een bemiddelings voorstel voor een loonsverhoging x-an el' shilling (bijna zes gulden) per week te aanvaarden. Het besluit werd met 55 tegen 35 stemmen genomen. De werkgevers hadden ongeveer een pond (tien gulden) per week geëist, de werk gevers een verhoging van drie shil ling (ongeveer anderhalve gulden) aangeboden. 23 t/m.3I augustus. (ktbahr zondag 25 V;A. 'savöndt 9 tot 1030uur. - Priizin. f 1.50 l/mJd.-'.: Inliditingfln bii aiïs V.V.V.-kanlorarr t Kaartverkoop van) «UB-sf. STADSKANAAL. De politie van Vlagtwedde heeft twee jonge Duitsers aangehouden, die ontsnapt zijn uit een opvoedingsgesticht in Papenburg (Duitsland) clandestien over.de Nederlandse grens gekomen zijn en zich in ons land schuldig hebben gemaakt aan een reeks dief stallen, en inbraken. TOKIO De Japanse politie heeft zondag de volgende cijfers verstrekt over de slachtoffers van de overstromingen: 568 doden, 420 vermisten en 3679 gewonden. Er zjjn 33.000 daklozen. Het aantal geheel of gedeeltelijk verwoeste huizen bedraagt 2.806. Bo vendien staan 84.342 huizén geheel of gedeeltelijk onder water. Door nieuwe regenval dreigt de watersnood in de stad Kagosjima rampzalige afmetingen aan tene mén; HILVERSUM Zondag heeft me vrouw J. C. Kuhius-Kok in de Rode Kruis-klinick haar 202e verjaardag gevierd. Z;.: is de oudste inwoonster van Hilversum. „Oma Kuhfus" woonde bijna tach tig jaar in Amsterdam.--De laatste twintig jaar woont ze in Hilversum. GRONINGEN - Bij graafwerk zaamheden in de. Nieuwstad in We- he heeft men het geraamte van een volwassen persoon gevonden.. Het skelet werd voor nader onderzoek naar Groningen gebracht. Over de herkomst van: het geraamte,en het vermoedelijke overlijdensjaar is nog niets bekend. LONDEN. De „Daliy Express" schrééf-zaterdag dat een van Enge- land's vooraanstaande atoom-energie deskundigen een: aanbod overweegt voor een professoraat aan een niet nader aangeduide Ne d er 1 andse universiteit. 'y.'--N'-:V- De „Express" schreef, dat dr. John Dunworthi de 40 jaar oude leider van de reactor-afdeling op dé atoom-centrale van- Harwell, twee maanden de :tijd heeft bm het aanbod te overdenken, een aanbod, dat hém veel meer inkomen zou verschaffen, dan hij op het ogenblik krijgt. Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd, dat dr. Dunworth, een vrijgezel, de opvolger 'zou worden van sir John Cockcroft, de leider van de gehele onderneming in Harwell en rijn weggaan zou een ernstige slag zjjn voor het Engelse atoom-onderzoekwerk. f' -'i"öV. jA)A.&0nKtttHt?rtOU iK ZAL1E&ELP ötVEli AL5 jt HtT VtROlEMT! jLKOmZtKiR/^ hlET yRA&Ert WtEROELD V RAG Eft J MOEILIJKHEDêM ■n^ ^AKETI NbEr.DATZALIKJb MrET VRAGEH Jb rtOEt. ALLEEfl MAAR ZORG&fl DAT fcETiZtKfcRfc pony v vtRDwijnT...;^ ToCHftltTftET W£ftK£f1?! 3064Met inspanning van alle krachten lukt i sel vinden. En de vrachtauto blijkt voedsel genoeg het schetskaartje van de eilanden, dat hij in de het de wagen weer op de weg te krijgen. De aan boord te hebben om Eddy en Rob een stevige onderaardse fabriek van professor Lupardi heeft chauffeur glimt van genoegen Eddy en Rob be- 1 maaltijd te verschaffen. Ziezo, nu is het leed ge- gecopieerd. De archipel, die ook wel het rijk der sluiten nu .met de2e xvagen verder te rijden. De leden: de motor gromt en de wagen snort over duizend eilanden wordt genoemd, bevindt zich muilezels worden ontzadeld en in de bergweide j de weg. Over enkele uren kunnen ze m Vglpa- 0p de zuidwestelijke kust van Chili, losgelaten. De dieren kunnen hier genoeg' voed- xaiso zijn! Onderweg bestudeert Eddy zorgvuldig

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1