h ■i#ir ti'Sfii 1ÉII I*! Ronselen van arbeiders breidt zich niet uit Drama 'Mm™ iTïïsas ia,,gst °p Minister Suurhoff meent: Nieuwe wet zal aan euvel paal en perk stellen RADIO EN T V. Reportage van onder water H\ Nederlanders in België botsten op tegenligger Mijnramp in Spanje: 5 doden; Mahoniehout in kachel, hoofdstad op bestelling IM 5 - ïdm iSt v SPROETJE SPARKS doorFRANKJGODWIN JL ■'M uinsaag uu juri ivo7 DEN HAAG, Aan het probleem van de ronselarij van arbeidskrach ten zal het hoofd kunnen worden ge boden door de nieuwe arbeldsbemid- delinirswet, die thans wordt voorbe reidt. Dc minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft niet de in druk, dat dit euvel zich de laatste tijd uitbreidt. Dit deelt de bewindsman mee In antwoord op schriftelijke vra gen, die hem waren gesteld door het Tweede Kamerlid Van Lier, Voor de beantwoording van de vraag, of de ronselarij gepaard gaat met ontduiking en overtreding der sociale wetgeving op grote schaal en of zij leidt tot verstoring der arbeids- rust, dient volgens de minister on derscheid te worden gemaakt tussen het bona fide en het mala fide uit- DE jonge radio-reporter (en me dewerker aan de VARA-jeugd- uitzShdingen.) Kees Buurman, is in z'n vrije tijd een geestdriftig waterskier en (diep) duiker. De technische dienst vam de Neder landse Radio- Unie, die al eer der blijk heeft gegeven voor niets te staan, heeft voor Kees een microfoon gebouwd In een dulkmasker. Met dat ding voor zijn gezicht en een persluchtapparaat op z'n rug zal hti deze week de bo dem van de Vinkevecnse Plassen gaan verkennen. Z'n bevindingen worden uitgezonden In het door Kees Schoonenberg samengestelde klankbeeld „Onder en boven de waterspiegel" op vrijdagmiddag (4.' 5.05) VOOR welk instrument schreef Bach (de grote Johaim Sebas tian) zijn „Wohltemperiertes Kla vier"? Voor orgel, clavichord of klavecimbel? De musicologen zijn het er nog steeds niet over. eens. De organist Bernard Bartelink meent echter, dat er een goede kans is dat Bach zijn meesterwerk voor orgel heeft gecomponeerd. Hij wil dit bewijzen door op het orgel van de Amsterdamse Oude Kerk enkele preludia's "en fuga's te spe len. De AVRO maakt er twee uit zendingen van. De eerste kunt u vanavond (10.25—10.50) horen. -ET NCRV televisie-programma, begon gisteravond met een voor treffelijk filmpje van 'de BBC over weersvoorspellingen, 'n Schoolvoor beeld van. een televisie-documentai re. Daarna werden de kijkers mee genome?!, naar het oude Maassluis, waar het optreden van een Engelse en 'n Schotse volksdansgroep in een niét onaardig kader van historie en actualiteit werd geplaatst. Jammer, dat de gesprekjes met de_ zakken dragers en de sleepbootkapitein wat stijfjes blevenJammer ook, dat de camera's ons geen blik op'een zee sleper gunden. Maar dat zal tech nisch wel onmogelijk zijn geweest. Per slot van rekening vormden de volksdansen het hoogtepunt van het programma. In alle opzichten af was de reportage niet kon zij tuaarschynhjk door de omstandighe den (een podium buiten, in het don ker) ook niet zijn. Wat we te zien kregen mocht niettemin een aardig schouwspel heten. H. S. N OG eens het Holland-Festival: vanavond van 8.45 tot 10.20 kunt u luisteren naar een orato rium. van-de Nederlander Marius Monnikendam op 'n Franse tekst van Robert Morel, „Noè, ou la des truction du premier monde" wordt onder leiding van «Jan Out uitge voerd door het Nijmeegse Toon kunstkoor, het Gelders orkest en so listen. De dirigent zal het werk bij de. luisteraars inleiden. Hoofd film in het televisie-programma is Harald Brauns niet onaardige ver filming van een der luehthartigste romans, <jie de „grote wereldburger" Thomas Marui heeft geschreven: „Koninklijke Hoogheid". lenen. Ten aanzien van het bona fide ujtlenen kan de vraag ir het alge meen ontkennend worden beant woord. By de mala fide bedrijven is veelal sprake van overtreding van de Arbeidswet 1919, in mindere mate van ontduiking der sociale verzeke ringswetten. zij het. dat de premie- inning in vele gevallen op grote moeilijkheden stuit. Het weglokken van arbeidskrachten en het aanbie den van werk tegen ee.n hogere dan de normale beloning, kunnen leiden en hebben hier en daar geleid, tot verstoring van de arbeidsrust. Op verschillende manieren is met wisselend resultaat getracht aan bet euvel der ronselarij paal en perk te stellen. De arbeidsinspectie tracht, door overleg, de ondernemingen er van te weerhouden van de diensten van mala fide uitleenbedrijven ge bruik te maken. De aandacht van de belastingdienst wordt voortdurend op deze mala fide uitleenbedrijven ge vestigd. Ter beteugeling van het eu vel der ronselarij kan voorts soms worden opgetreden door het uitlok ken van een strafvervolging op grond van overtreding van de Ioon- voorschriften. Overigens wordt het probleem van de ronselarij, voor zo ver betrekking hebbende op de so ciale /erzekering. thans door de So ciale Verzekeringsraad bezien. Utrechts echtpaar gedood VERVIERS. Maandagmiddag zyn bij een auto-ongeluk bij Jnle- mont in België twee Nederlanders om het leven gekomen. Dc bestuurder van een kleine Ne derlandse "auto, die van Batisse naar Mouland reed, wilde by Julemont een jeep met aanhangwagen passe ren, maar remde toen hij een tegen ligger, een zware Belgische auto, zag naderen. De Nederlandse auto slipte en werd in de flank door de tegen ligger gegrepen, Twee inzittenden, de Utrechtse steenhouwer Jacob Serpstra en diens echtgenote, waren op slag dood. Van een derde inzittende, mej. J. E. de Waay uit Amsterdam, werd de rechtervoet afgerukt. Zij is in zorg wekkende toestand naar een zieken huis te Heusy overgebracht. De be stuurder van de Belgische auto, wel ke tegen een boom opreed, schijnt; slechts licht gewond te zijn. BEON, (Spanje). Tengevolge' van een myngasontploffing zijn gister te Fabero, 64 km ten noorden' van Leon, "vijf "mijnwerkers om het leven gekomen en drie zwaar ge- - wond. Ongeveer 20 anderen werden in een schacht afgesloten maar kon- den na twee uur -worden, gered. lllliitiiliilili op blote H? MANAOS. Het was een hele ruk hoorlijk gekleed, n om uit Caracas hierheen te komen, voeten. Dit laatste is dan ookf-meest- „Je denkt maar aan de grote diago- al meer een kwestie van beschaving §=s inaal," zei een Venczolaans'journa- dan,van armoede. Veel Zuid-Amen- s= list tegen me. „Je stapt In een vlieg- kanen vinden 't nog altijd lekkerder 1 tuig en je bent er eer je het weet." om geen schoenen te dragen. I De grote diagonaal bleek een denk- Goiania is een stad met allure en SE beeldige lyn te zyn, die Caracas door dat is ze binnen twintig jaar gewor- de lucht net de Braziliaanse hoofd- den. Kort voor de oorlog was het nog =e= stad Rio det Janeiro verbindt. Een een slaperig plaatsje van minder dan afstand van bijna 5000 kilometer, 10.000 inwoners. Maar een handjevol =S .waarvan ik het grootste deel In een doortastende mannen heeft dat in militair vliegtuig af kon leggen. enkele jaren veranderd. Zy ontwier- In een van de hotelletjes, waar ik Pen een model-plattegrond en kort |s onderweg overnachtte, was bet daarop begon een enorm bouwpro- =5 's avonds frisjes. Daarom legde de gramma.Er kwamen ruime regerings- waard In de open haard 'n blokken- gebouwen, scholen, warenhuizen, the- vuur aan en daar gingen we met een aters, boulevards en parken en het man of tien omheen zitten. nieuwe centrum werkte als een mag- „Branden jullie weer al dat goede neet op de kolonisten,die nu bij meer =g hout op?" klonk ineens de stem van danvijftigdui- end per jaar naar .«a- een geoloog bij een oliemaatschappij, zoma trekken. Velen van hen sticht- die juist binnen kwam en nu in de ten een ruime krans van boerderijen kring plaats nam. om de nieuwe metropool, die al te- „Jij hebt liever dat we olie stoken, gen de 100.000 Goiftnianen telt. En op :=r hè?" zei de luitenant, die ons vlieg- de café-terrasjes of daar binnen, waar ==j tuig bestuurde. zij neerstrijken om hun „cafézlnho" SEE „Eerlijk gezegd wel," antwoordde (kleintje koffie) te drinken, kun je de ingenieur, „maar niet omdat ik minstens een dozijn talen horen. er voordeel van heb." En tot de hotel. Ja. Goiania is cosmopolitisch en houder: „Wat zijn dat voor blok- met haar brede lanen, die uitwaaieren kenMshnn,vhonti" ..Eerlijk gezegd groter," zei Araujo zien, verstikkende strook oerwoud, ïn^r KKvtpn nf hin^ „fn eenvoudig. Een groot deel er van Maar ook hieraan kwam een eind «n, cro«,r»tr S tflL £t lo°P* ^ngs de Amazone en de opper- en opnieuw zagen we een aantrekke- Er ontspon zich toen %.*en gesprek se hoofdstad. Want het parlement vlaktp srbar ik ongeveer on dip van liik landschan onder ons over het al of niet oordeelkundig heeft beslist dat die eens van Rio Frankriikmi (ïfm me mee naa? sSaSMl de officier kappen van het oerwoud. Iemand ze, naar 't binnenland wordt verplaatst. eS kïart aarfde wandm d™ stond ,^ïer%nde helftvanBrazihi Ibe- dat alles binnen vijftig jaar weer De stad zal waarschijnlijk Braziha aangroeide, terwijl dat in noorüelij- heten. .„Maar je weet hier niet, waar je precies aan toe bent," zei mijn Bra ziliaanse colleea, „Ik heb gehoord dat IV>n mirn mpnwn, rile rio bovnlkij ke streken minstens 400 jaar duurt. „Maar hier moeten we de natuur een beetje helpen" vond hij. „Zoals wij zeker," zei de geoloog daarop en hij voegde er bij dat hij en zijn collega's weliswaar geen olie maakten, maar dat zij er op uit wa ren de bodemschatten zo voordelig mdgelijk uit de grond te halen. Vol gens hem dreef een groot deel van Brazilië letterlijk op olie c*j in de •toekomst kon het een land als Vene zuela gemakkelijk overvleugelen. 's-Nachts sliep ik lekker onder een wollen deken en de volgende dag, na een matineuze start kwam ik aan in Goiania, de hoofdstad van de staat GoïaS- Nu moest ik kiezen: de volgen de dag verder naar Rio of over twee dagen weer met een ander transport terug naar Manaos, aan de Amazone. Maar als ik doorging zou ik mis schien tien dagen of langer op trans port moeten wachten. Dan kwam mijn reisschema voor de westkust in de war. Ik besloot dus tot het laatste. Een telefoontje naar een relatie van een vriend uit Caracas'bracht vervolgens binnen een half uur de auto van een jong journalist voor het stationsgebouw en aan hem dank meer'ran' Goiania"enomeevinï zal «H® hoogstad meer op Washington Het roj-a-nl .ingemeten meer van Goiania D.C, moet lijken en er ,s best kans op een aantal mij onbekende namen op. staat uit hoogvlakten. Er is hier nog „Handelsposten," verduidelijkte hij. "el plaats voor een derde van de. T-v t Zwereldbevolking. En ze kunnen ook rRatJf>f aan de kost komen. De bodem is meestal vruchtbaar en je kunt bijna geen mineraal bedenken of het zit er wel ergens in. Goud, zilver, dia manten „Ook olie en ijzer?" „Zeker, genoeg.' En nog veel meer: .bauxiet, mangaan, tungsten.Noem maar op!" „Waarom zitten de meeste men sen dan nog in die betrekkelijk smal le strook langs de kust?" vroeg ik. „Traditie. De oude kolonisten kwa men per schip en ze durfden niet te ver het binnenland in. Bovendien valt* het niet mee te reizen in een land zonder wegen. Maar tegenweer- dig wordt dit gelukkig beter, al valt er nog een schep werk te doen. Het vliegtuig heeft de sprong naar het binnenland pas goed mogelijk ge maakt en zijn machtigste trawant ia misschien wel de bulldozer." „Vliegtuig en bulldozer?" Uit de lucht JA zeker. Weet u niet dat langs de grote diagonaal een hele dan een ander in twee weken. .;V't GoifaTmSat'S,ëen'clrï« vfróluKt .rachutes naar beneden gelaten.Ze be- Al dadelijk toerde hij me door een paar ruime buitenwijken, waar prach tige bungalows vaak in een. voor uitstrevende stijl lagen. Even la ter kwamen we een groepje jongens tegen, zo D« kolonisten in. Amazonia. Bouwen bun" huis van zelfvervaardïgd materiaal. lijken en er is best kans op dat ze hem helemaal van voren af aan willen bouwen!" rij steden uit de lucht is aangelegd7 Eerst worden wat mannen met de allernodïgste werktuigen o.a. d we een groepje jongens ÜN zo eing ik dus een paar dagen en hout' oppervlakkig gezien be- later weer terug naar" Manaos, 'n g^lTL gouvcmeurspaiels op de achtergrond, ginnen een kleine open plek groter te maken en dan volgt de bulldo- j r aande nodige goederen helpen,meest- zer, soms in stukken. Zodra er meer iyiQ.TW.OS Leeft op al tegén betaling van rubber, vrueh- plaats is ontstaat een vliegveld en *°n en hout. Er wonen In dit gebied nu kan veel meer aangevoerd wor- mlljoen mensen," weidse plaats aan de Amazone, die Hoe is dat zo gegroeid?" „Mijn familie had hier al land en pl-rCB den. Op die manier worden huize», winkels, een kerk, een ziekenhuis en in dfTjaÏM rond 19Ï2 een geweldige «w-SfV SSLt" hdut"S«i'ii Bebouwd. Dan zwermt srrnpï rinnrmaakTP tnpn pr voor Brt dat hebben we tijdens de „rubber- een deel van de nieuwe-kolonisten SS? rnbber^hooÉconiunctuur we, boom" uitgebreid. Eigenlijk 13 dat uit om in de omgeving boerderijen te Tot de SStaa® oo een Seluk geweest, want daardoor beginnen. En pas dan wordt begon- werden we niet geruïneerd, toen de net een b.hooVliike vn-hindtne Sv« Malakka daaraan de nekslag gaven. In de daaropvolgende donkere jaren raakte Manaos danig in verval, maar nu leeft het weer op. werden we niet geruïneerd, toen de nen een behoorlijke verbinding over prijzen ineens kelderden." de weg met het punt van uitgang Van Manaos vloog ik een eind te maken. Dat kan jaren duren. In- het binnenland in, om iets meer van tussen komt het directe contact met Daf irnmt rinnr 'do Kindt vüftion z^5. domein te kunnen zien. de buitenwereld draadloos tot stand. iaSweer Seeenomen trek naarAmi- 0nder1 gleed met eentonigheid Een telefoonkabel is een van de din- InniTnVenorme Amazone ihdul- grote hap wildernis voorby, die genj waar 2e hier in het binnenland tiSTïïï? 5?' Bbwödige oerwoud, wam ditvolgt We gingen nu lager vliegen en be- Tk zap riaar een naar trotse vaartuig en daar aUeen over enkele hen- neden zag ik wat verspreide akkers 2en lf?cen van de milmnair AeeS - taile? kilometers breedte de loop van en enkele gebouwen. Toen zowaar een fa? A?*if?o miljonair AgeSi- de rJvieren. dorp, met enkele ruime, moderne ge- J t. w Beneden ons lag een aantrekkelijk, bouwen in het centrum en daarom- De commandant van het vliegveld golvend prairielandschap, met some heen een flinke partij aardige huizen, had me by hem geïntroduceerd en wat bomen en soms de schaduw van meestal van hout. Even later schoof als ik niets over zijn mdrukwekken- een wegvluchtend hert, een varkon- de startbaan van een. vliegveld onder de achtergrond had gehoord zou ik tje of zelfs enkele wilde paarden. ons door en de bestuurder zette het hem eerder voor een leraar of een „Het is daar een goed klimaat," vliegtuig aan de grond, ambtenaar hebben gehouden. Zijn merkte een van de officieren m bet „Wilt u uitstappen?" riep hij naar kantoor was in een statig, maar met vliegtuig tegen me op. „Niet te warm." binnen. „Voor vandaag gaan we niet! ongewoon imponerend gebouwin Ma- verduidelijkte hij; „hier en daar aan verder!" naos. In. een matig grote kamer zat de koele kant." Even later vlogen de miljonair achter een ouderwets we weer een tijdlang over een, zo te HANS YKEMA.1 bureau, van het type, dat met een 1 soort rolgordijn van latjes wordt ge sloten. Ik schatte hem een jaar of vijftig, met grijzend haar, twinkelen de bruine ogen en niet bijzonder lang, maar stevig van* postuur. „Er is mïj verteld, dat U een soort privé-staatje bezit Is dat wel zo groot als Nederland?" vroeg ik. kinderen hadden een lange •wandeling gemaakt cn keerden i nu moe en hongerig terug v.aar het 1 grote huis in het bos, waar ze vier vakantiedagen doorbrachten. Aan de kop van de stoet gingen de lerares i en de twee leraren die de leiding van dit schooluitstapje hadden en achteraan slenterden onajscheide- i lijk als steeds Japie en Hans, al- 1 lebet dertien jaar oud, maar uiterlijk hevig contrasterend. Want Hans, zo'n beetje de held van de tweescheen i dagelijks een paar centimeter te groeien, terwijl Japie, zijn trouwe vazal, zijn lengte al consolideerde toen hy acht jdar toas. „We zijn precies 'op tijd jongens/ 1 riep de Franse leraar, voor het huis „Allemaal handen'wassen ien met- een eten!" Op dat ogenblik kwam Japie op een sukkeldrafje uit het bos -et* zei: „Meneer, er is iets gebeurd! Twee i mannen hebben Hans weggesleurd." „Weggesleurd? Doe nou met zo gek, Jaap." Heus waar, meneer. Gemaskerde mannen!" Schiet maar op hoorGa je han- 1 den uinssen. Ons hou je toch niet voor de gek." Terwijl Japie het huis binnenging, vroeg de lerares: „Maar waar is Hans dan?" „Ach, die heeft zich natuurlijk er gens verstoptzei haar collega. „Hij is een practicaljoker, dat weet je toch?" Men at zonder Hans. Maar toen, om half negen de thee kwam, werd. de grap vervélend. „Nou Jaap, vooruitZeg het maar," riep de leraar„Waar zit hy?" „Hij is het bos ingesleurd, meneer. Door twee mannen." „En hoe zagen die mannen er uit?" „Ze hadden maskers op, meneer." Meer kwam er niet uit. „Ik begin het eng te vinden," zei de lerares. „We moeten tets doen," „Wat dan?" „De politie er bij halen.' Na veel heen en weer gepraat werd het bureau van een naburig stadje opgebeldDe kinderen vormden een geboeid publiek toen vier agenten op motorfietsen arriveerden, „Ik weet niet wat voor mannen. Ze hadden maskers voor," riep Japie huilend. Zeer Jcïein en zeer bang stond hy tussen de zware, geünifor meerde kerels. „We gaan zoeken," besloot de in specteur. De oudste jongens mochten mee helpen, gewapend met zaklantaarns die nodig en de stokken die roman tisch waren. Tegen middernacht er teas nog steeds geen bericht belde de lerares de ouders op en vertelde hakkelend wat er aan de hand was. Dodelijk verschrikt stapten die men sen in hun autotoen ze om 3 uur arriveerden, was de zoekploeg net onverrichterzake teruggekomen. De vader, die niet berusten to tide en de leraren, die kun verantwoordelijk heid loodzwaar voelden wegen.'trok- ken opnieuw het bos in. De volgende ochtend om acht uur werd er hard gebeld. Toen de lera res open deed zag ze Hans voor de deur liggen, aan handen ert voeten gebonden, met Indianenveren op zyn hoofd en een brede grijns op zijn gezicht dat met rode en blauwe verf beschilderd raas. „Maar jongen, waar ben je ge weest?" stamelde ze. Op dat ogenblik, zag zy wel vijftig kinderen uit het bos komen, joelend en schreeuwend van plezier. Ze had den allemaal Indianenveren oj?__het jioofd en waren in gezelschap van een paar heren, die zij onmiddellijk herkende als leraren van een andere i Amsterdamse school. „Goeie bak hè?" zei een van hen. ,J\Iaar jnan, we hebben in doods angst gezeten!" WaaromJapie wist toch dat toy hier in de buurt kamperen? We heb ben afgesproken dat hij jullie gister avond om negen uur vertellen zou dat we Hans voor de grap hadden geroofd en dat hij bij ons zou sla- penf Toen de ouders waren uitgekust, moest Japie zich verantwoorden. Hij bleek niet in huis, maar na een nieuwe klopjacht wonden ze hem snikkend in het bos. Daar kwam het er met. horten en stoten uit: aan vankelijk had hij braaf meegedaan aan de grap en, precies zoals hem ge zegd was, het fabeltje van de ge maskerde mannen verteld. Maar toen de tijd voor de ontknoping naderde was die politie er opeens en dorst hij niet meer. Een vreselijke nacht lang zag hij de grap groeien tot een drama, dat hij tiiet meer baas kon. Want ik zei het al: hij is zo klein en een' practical joker wordt hij nooitKRONKEL en ik nu maar waren doorgegaan met ons experiment". „Wat was dat dan?" „We hadden er jouw medewer king voor nodig gehad", zei Troy, hem uit de hoeken van haar ogen aankijkend. „Dat zal wel!" „Ja, We hadden het penseel dat gebruikt was om de vliegende 'koe te schilderen, ingepakt en wilden allemaal vragen bun vingeraf- MEE.Mljfl fRtDDVli BETER,MAAR hPROETjt HEEK fcfcrt PONY DIE «Ufl6TjC6 DOET Ert DIE e. 5ErtTlrtCnTELE ME«6Ert tn M^T.DAT A KLAPPtrt UOOR ZO'H BEE6T DIE ÖPROETJE SPARKS AL7IJP VEEL cn daar gaat HET0MHIEDE5E5TE: VOORSTELUriG GEEET., Dusalsw BEGREPEH til rt DEREEEST Ja&ersclub BETER tSDArtJE tl&Ert UEVt zoonrjfc. HARDER ^0e2, i™»™ te geven, zodat jij ze had duigen, die er steeds gebeurden- Ze kwam naar haar oude plaats. Zoals dat boek over balsemen tus- leunde tegen zijn stoel en hij «teek sen die curiosa en dat verdwenen rustig op haar neer, maar toco me*, blikje rattenvergift." zó veel plezier, dat het begin van „Waarom noem je die in één -haar verhaal hem ontsnapie. Maar adem?" hij was er op getraind naar vtakia- „ik weet het niet. "Waarschijnlijk ringen te luisteren en de oude ge- omdat er in beiden arsenicum sit". i»" u-rp[7pn riatc_ woonte hernam zijn rechten Het ver- „Engeltje, je probeert toch niet ken De Dood Ks jij <m meneer onthuld. toevallig om me bij mijn 'erugltoer S 1* J £S me' vargiftigings- lTr° Henry" O kunnen vergelijken. Had het je kun nen schelen?" „Liefste van mijn hart, als het jou plezier had gedaan, zou ik ze met de afdrukken van Ali Baba en de veertig rovers hebben vergele- haal van Ancreton werd onthuld. Troy's verhaal was {weifelend, maar zijn en-.housiasme eeval?" - - - stimuleerde haar. Ze kreeg er zelf „Nou ja", zei Troy na eon poos- ^hifdlrife liet^inSJfdrukËn^ch- plezier in en tenslotte pakte ze hot je, „daar zou jy toch ook aan oen- tilnlm.q schetsboek met de tekeningen, die kén, niet?" Ze draaide zich om en (ze in de torenkamer had tcmaakt. keek hem aan. „En hij 's gooal- 20U ,na ^ea P°°sje een ATleyn grinnikte om de kleine, le- semd, weet je. Door de heren Mor- rian Inn -Ptf JS» knïmX - ----- timer en t-oame. Tk nntmoefe *e peuteren en dan zou jy mee kunnen komen met je poedertjes en zwarte inkt en zo. Maar het is toch wel echt een gekke geschiedenis, met- waar?" „Ja", gaf hy toe terwijl hij langs zijn. neus wreef, „heel merkwaar- vendige figuurtjes raet Hun enorme timer en Loarae. Ik ontmoette ze hoofden. Na de excentriciteiten van de Ancreds te hebben aangestipt, werden de practical jokes de do minerende factor in haar relaas. Alleyn luisterde er met groeiende bezorgdheid naar. „Zeg", Oviderbrak hij, „heeft dat verduivelde kind je in de hal met hun zwarte tassen. Het enige vervelende is, dat Ik gr en enkele Ancred er op zou '•anzien een gifmenger of gifmengster te zijn. Maar het zou wél kloppen." „Een beetje él te vlot, lijkt me.'* 3065. In Valparaiso brengt Eddy onmiddellijk verslag uit van rijn bevindingen. „Ik heb sterk de indruk," zegt hij, „dat zich op één der eilan den van de Chonos-archipel een grote voorraad Lutonium moet bevinden," Hij wijst de vermoe delijke plaats aan op een grote kaart van de ar chipel- Twee hoge regeringsambtenaren, die b« het gesprek aanwezig zijn, horen het hele verhaal nogal wantrouwend aan. Een onderaardse fabriek in een vulkaan en een rare geleerde, die daar met behulp van een Japans assistent en robot-vogels allerlei vreemde proeven neemt? Het klinkt ta melijk fantastisch.... „We moeten eerst meer zekerheid hebben," zegt één hunner tenslotte; .Met een "sïooï vL onWü voegde Via de scheepsraaio hebben we schilderij, nou geruïneerd of niet?" hij er aan toe: „Wat gebeurden er gehoord van het overlijden van Sir „Nee. nee. En het was dat ver- nog meer voor vreemde, kleine din- Ilc *Lad nooit kunnen denken, duivelde kind helemaal niet. Luister gen'*" dat jij er by betrokken was^ maar". mocht hem graag", zei Troy Hij luisterde en grinnikte weer om „Ik zou wel eens willen welen na een pauze, „hij was een enor- baar deducties. ,.Ze had natuurlijk waar Cedric en Orrincourt over me exhibitionist en ny maakte j? met opzet het ene moment ..groot- giechelden, op die sofa en of Orrin- soms enorm verlegen met jezelf, vaader" hebben kunnen schrijven en court hoestte of lachte op die wa~ maar ik mocht hern. En hij was de volgende keer gewoon „grbotva- gen. Ik zou zelfs wel willen weten Prachtig om te schilderen".- der", maar er zit natuurlijk iets wat ze in die apotheek heeft ge- P_0rj,ret ëoed?" in." kocht. En ook zou ik wat meer over »lk geloof het wel". „Ik werd meer door haar reacties Millamant willen weten. Jt vist „Ik zou het wel willen zien', overtuigd dan door iets anders. Ik nooit waar Millamant aan dacht, be- „Dat zul je binnenkort ook wel. ben er vrijwel zeker van, dat ze halve dat ze het voortdurend over Hij zei, dat- hij het aan het vader- het niet heeft gedaan. Ze heeft ir.- haar afschuwelijke Cedric had. Het land zou laten. V/at doet het vader- derdaad een aantal practical jokes zou natuurlijk in het voordeel van land onder zulke omstandigheden? uitgehaald maar wacht maar tot haar Cedric zijn geweest om Sir wordt het m een donkere hoek van ik aan het slot kom. Breng de getui- Henry een afkeer van die aime "Je Tate's Gallery opgehangen? Eèp ge niet in de war". Broekje te doen krijgen.' Overigens of ander blad, ik denk dat van Ni- „Waarom niet?" vroeg Alleyn, ter- heeft het kind een goed alibi voor gel Bathgate, gaat het fotografe- wijl hij zijn hoofd-voorover boog. de vliegende koe. Haar alibi is ren. Misschien kunnen we een af- „Om dan weer verder te gaan", een gevaarlijk medicijn. Tegen druk krijgen", zei Troy na een poosje en ditmaal dauwworm. Laat me het uitleg- Maar Alleyn hoefde niet lang op „wij zouden u wel een vaartuig ter beschikking niet hij haar doorgaan tot het slot gen". een afdruk ie wachten. De foto ver- kunnen stellen en een paar vliegtuigen en de ma- Het was een vreemd verhaal. Hij „Ja", stemde Alleyn toe, toen ze scheen .die avond in het blad van Ni- rine zal wel een oogje in het zeil willen houden, I vroeg zich af of ze zich realiseer- klaar was, „dat bewijst haar on- gel boven een verslag van de begra- maar verder kunnen wij op dit moment toch niet de hoe vreemd. schuld aan de vliegende koe". Eenis van Sir Henry. Hij was in. het gaan. Als u zelf het onderzoek wilt instellen, dan „Ik weet niet of ik alle gekke „Ze heeft trouwens geen van die familiegraf op Ancreton begraven kunt u uw gang gaan. Maar het risico is voor J toestanden in dat monsterachtige grappen uitgehaald", zei Troy over- met zoveel luister als in deze tijd uw rekening." i huis wei goed heb verteld," zei tuigd. „Ik wou dat Paul, Fenella mogelijk was, (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1