O Taxi-chauffeurs in Kopenhagen rijden elkaar in de wielen E3I5SE53E8 Nieuwbakken boeren en mijnbouwers in Peru ffilliliillfflSSliliiliiiliiiilllÉ beroemde geneesmiddelen zorgen, dat U weer met plezier Uw werk doet RADIO ENT.y. Parachutesprong op televisie -V': SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN - KAPITEIN Woensdag.31 juli 1957 k NDEll DE GERUCHTMAKENDE titel: ..Zullen wij nog anti-revo lutionair blijven?" verscheen bij dc uitgeverij J. H. Kok in Kam pen .een brochure van de hand van de Gereformeerde predikant dr. -N. J. Hommes, die veeleer om zijn toon dan om zijn inhoud opmerkelijk» genoemd niag worden. Men zou het dc met vuur cn verve geschreven 65 bladzijde» niet geloven, maar er staat weinig zakelijks in. Dr. Hommes is ontevreden over de politieke en sociaal-economische ont wikkeling van de laatste tien jaren; hij constateert een te grote welvaart bij de arbeiders, die via hun vakbonden een groepsegoïsme hebben doen ontstaan, dat „met een afgestompt geweten gesubsidieerd leeft op kosten van andere weerloze medeburgers cn goede sier maakt met op afbetaling gekochte bromfietsen, scooters, televisietoestellen, etc." en een te diepe armoede bij de „ontreebte, geknechte en vogelvrij verklaarde huizen- en grondbezitters". Hij neemt de A.R. partij kwalijk dat zij deelneemt aan een regering, die hij enkele malen van diefstal beschuldigt, en hij neemt de ministers Zijlstra en Algera kwalijk dat zij niet uit de regering zijn 1 getreden toen de A.R.-fractie tegen de huurwetten stemde. Hij verwijt de A-K. partij ..een brede-basishuwelijk met de socialisten, dat een permanen- te bacillenkweekplaats voor de doorbraakmenialiteh is". En tenslotte zegt hij, dat de anti-revolutionairen een geestelijke partij behoren te vormen, en dat ze veel te veel aandacht hebben gegeven aan 1 economische en.sociale vraagstukken; er js te eenzijdig een accent ge-! konten op dit aardse leven. "▼^▼ANNEER DE LEZER dan nog eens de brochure doorbladert j ziet hoe deze een doorlopend posthuum protest tegen de huur- W wetten is, vraagt hij zich enigszins verwonderd af, of nu inder daad de vermeende belangen van huis- en grondeigenaren van een bovenaardse betekenis moeten worden geacht. Dat bedoelt dr. Hommee natuurlijk zo niet, al moet die conclusie logischerwijze uit zijn betoog volgen. Hij bedoelt alleen dat hij bet niet met de gang van zaken eens is, en om zijn eigen onzekerheid te camoufleren, gooit hij er dan wat bovenaardse krachttermen tegenaan. Men moet dat in een man met temperament verontschuldigen, al mocht men van een predikant wat meer selectie in zijn taalgebruik verwachten. En men zou bet willenveront schuldigen, wanneer er iets positiefs tegenover stond. Dat positieve element is'echter zo mager als brandhout, zo mager als het paard van dr. Hommes' roemruchte voorganger, Don Quichotte. Het is alles romantiek wat de klok slaat, van de „staatsbeschouwing, die dr. Kuyper in zijn machtige rede reeds op magistrale wijze profetisch voorspelde", tot het „scherp borend intellectwaarmee prof. Zuidema onverbiddelijkeen en ander aan toont, maar er komt heel weinig uit deze luid rammelende bus. Het zou aanbevelenswaardig zijn, wanneer dr. Hommes wat minder scheutig met zijn Latijn, en wat kieskeuriger met zijn Nederlands omging. Wanneer hij b.v. de anu-revolutionaire pers verwijt dat zij „half-zachte" voorlichting geeft, dan weet hij ongetwijfeld niet dat dit woord in het Nederlands „zwakzinnig" bcfekent. Zijn Nederlands wordt op die manier jagerslatijn POSITIEF komt het hierop neer. dat dr. Hommes wel anti-revolutio nair wil blijven, zo erg is het nu ook weer niet, maar dat hij daarvoor in ruil. contact wil zoeken met het Gereformeerd Politiek Verhond. en zelfs aanstuurt op vereniging met de christelijk-histo» rischen, als ze maar met elkaar de macht yan de vakbondleiders (waar ook de heer Ruppert bijhoort) willen breken. Deze mensen worden terloops even aangeduid als ,.in de toppen van hun vingers verpolitiekt© macht- hebbers, feitelijk ongekroonde koningen, die in tien jaar de eer van hun groots verleden hebben verloren". De „halfzachte" christelijke pers moet eer.- „radicale omwenteling" .ondergaan, en allet krachten mobiliseren voor een „geestelijk réveil". En als men dan benieuwd vraagt wat dat voor de pers betekent, dan blijkt de -schrijver alleen te bedoelen dat de staf van medewerkers met deskundigen moet worden uitgebreid. Alle op het oog vuurspuwende bergen baren hier dode muizen. Men kan zich voorstellen dat iemand bezwaar heeft tegen de constructieve arbeid van de A.R. partij, tegen het C.N.V. en tegen minister Zijlstra in het bijzonder maar wanneer men deze bezwaren niet op meer intelli gente wijze vorm weet te geven, waarom schrijft men dan een brochure? De belangstellende buitenstaander, die verwacht hier iets interessants te zuilen lezen over innerlijke spanningen, die de A-R.-partij met iedere andere fatsoenlijke partij gemeen heeft, wordt teleurgesteld, ondanks alle luidkeelse citaten uit Elsevier. De Anti-revolutionaire Partij had een betere oppositie verdiend. Het enige nut van dit geschrift lijkt ons, dat het wekenlang aan daarop inge richte bladen stof kan leveren voor de rubriek „stijlbloempjes", i A. I. sillll [Kim liiifiili KOPENHAGENIn Kopenhagen hebben de kleine, in de landstaal „Lillebit" geheten taxi's, een paar jaar geleden ver gunning gekregen, op straat passagiers op te pikken. De chauf feurs van de grote taxi's hebben al ettelijke malen laten weten dat dit niet naar hun zin was en dinsdag en maandag is het tot botsingen gekomen. Grote taxi's werden voor en achter de kleintjes gezet, zodat die niet weg konden komen, terwijl het over cn weer woorden van onvriendelijke strek king regende. De politie probeerde tevergeefs vrede te stichten. Maandagavond speelden dergelijke scènes zich af bij de landingssteigers, waar de boten uit Jutland juist waren aangekomen en tegen middernacht stonden voor het vermaakcentr'um Tivoli zoveel grote taxi's geparkeerd, dat heel de brede Vesterbro-straat afgesloten moest worden. Dins dagmorgen, toen er weer boten uit Jutland aankwamen, gingen de havenarbeiders zich met het geval bemoeien. Uit sympathie met de „kleintjes" staakten zij een uur, zodat de bootreizigers niet san land konden gaan. LIMA, i.Het kost je een paar we- Spanje kwam. Maar de moeizame ken om van Lima naar Peru's „Orien- weg door'de tropische wildernis be te'' te komen," zei iemand in Caracas viel' de Spaanse heren 'niet, erg eh eens tegen me. Maar toen ik na aan- daardoor zagen ze al gauw dat het komst In Lima hetkantoor van een gemakkelijker was de enorme rivier bevriend geoloog was binnengestapt eenvoudig van. zijn mond af op te zei ik: varen. „Het koslio me hoe seen vier .uur M;;; om van Jquitos, in de Oriente, hier Mijl Op Z&ViïJl heen te komen." - -"VTjj js eigenaardig dat deze weg «Dat duidelijk, sprak de bodem- LN van „mijl op .zeven" vpor Peru kundige;.je vloog natuurlijk:" n0g lang de aangewezen route haar Ik kon datmoeilqk. ontkennen .en de „Oriente" is gebleven. Zelfs in de i toen vroeg hy me: - dertiger 'jaren van deze eeuw, toen „Heb jc zo nu en dan ook eens.naar ec een grensgeschil ontstond met Co- beneden gekeken. lombia, civer"het gebied, rond Leti-. ,,Ja, zerik,„en Ik begrjjp wel dat cia—aan de Amazone:Perversterkt je in ztdk terrein niet hard opschiet, te toen zijn garnizoen in Iquitos en „Wacht maar tot de nieuwe snel- deze troepen.werden per schip langs verkeersweg klaar is," zei de geoloog, de stille Zuidzeekust, door het Pana- „Dan ruden we er in een paar da- makanaal en via de Amazone (dóór gen heen. - Brazilië!) gedirigeerd. DAT laatste geloof ik graag, maar JK had door dit alles in elk geval •ik, geloof ook dat het nog een geleerd dat de Oriente uit Amazonia paar jaartjes.zal duren. Hoewelnu gemakkelijk .te bereiken was. en zo er haast wordt gemaakt met de open- VOer ge van Manaos op een scheepje legging vanvde Oriente en nu'.'de olie- naar Iquitos -v maatschappijen zich er opnieuw, op De Oriente is een gebied, .waar as- r. - v,.". - t- v üzii geworpen, hebben staan de kansen.-piraat-boeren een prachtige kans op bracht in het leven van deze mensen getrokken. De industrialisatie holt veel beter dari tien iaar geledén. een eigen bedrijf krijgen. Deze'boe- wel enige verbetering, maar meestal voort en die schreeuwt daarbij^om De „Oriente" is de enorme brok on- ren zijn meestal Indianen, die in het kwam het totéi niet zo ver dat de mensen. Dic mensen worden daardoor ontgonnen Peru aan de bovenloop westen een bestaan met weinig per- stam de vroegere grond terug kreeg, (gelukkig) ook goed betaald. Ze moe van de Amazone. Ook in dc tijd van tpectief leidden. In de Inca-tijd leef- Tweederde daarvan, hoort nog steeds kjgj^d^ wonen en^daarom de Inca's was het een weinig geeul- tiveerd gebied. Maar zij haalden er veel van hun goud vandaan. Goud. RfTi'O. IQDlTOS (Advertentie 1JJ.J Bij pijnen, griep of ..landerig'* gavoel doet ea nén R l't bl V: wtrfce lljfcwendaran I dat ze niet in de eerste plaats wilden bezitten om zich er rijk mee te voe len, maar dat een religieuze rol speel de. De zon immers, had in de Inca godsdienst een belangrijke functie en volgens hun opvattingen, was die voornamelijk van goud.Hoe meer goud de gemeenschap had aan te bie den, hoe nauwer zij in contact met de zon zou treden. En wellicht kwam eens de dag, waarop dit goud naar de zon terug zou vloeien... Vandaar dus de vele" gouden sym bolen in de Inca-tempels, vandaar, odk de vele gouden sieraden en orna menten, die in hun wezen vaak. een godsdienstig karakter droegen. De wens om goud! te bezitten leefde nog veel sterker in de Spaanse ver overaars dan in de Inca's. Maar hun beweegredenen waren aanmerkelijk minder' èdeL-/-V-;."*-. Nadat zij. het Incarijk hadden ver overd, plunderden zij al het goud, dat ze te pakken konden krijgen, bij el- V7 Toen vonden zij bok de weg mmn zijn in de meeste Peruaanse sleden de krotten en hutten, waarin de ar men vroeger plachten te huizen:' op geruimd. Architecten als Fernando Beiaunde hebben er'moderne wijken, met frisse huizen, voor in de plaats geprojecteerd. Beiaunde deed zelfs meer. In Lima stichtte hij een wo- ningbouw-cooperatie door aandelen tegen een lage rente aan de werkge vers tè verkopen. Hij recniteerde ver volgens een si af van architecten, die de plannen tegen een minimaal hono_ rarium. uitwerkten. Het eerste Belaunde-proj eet werd enkele jaren na de'oorlog gelanceerd. Het bestaatuit 55 flatgebouwen, waarin 6000 mensen won én en waar van de .duurste woning niet meer dan 64 gulden per maand' kost.-. Goed koop, voor Perti; waar ?Ve prijzen ho ger, liggen dan. .bijons. Dit eerste centrum had al zijn eigen park en sportvelden, winkels, kerk,: scholen en postkantoor en binnenkort is. nu de hele serie van deze projecten vijftien in totaal -f-voltooid.' De Peruaanse regering is zeker nog geen democratie. Veeleer een dicta tuur, zij hef.dan ook van de mildere soort. Dit milde heeft'in elk geval een vrijzinnige ondertoon. Men vindt kaar; naar het gebied van de bovenrAma< tone en eeuwen lang leverde dit bijna de helft van al het goud, datnaar., denzijinstamverband én' de stam Voor öe nieuwe rijstoogsten in Perft1» dat er geld móet róllen en dat kan bezat het land. De Spanjaarden ..Orient©" de wijde vlaktenln het door: buitenlanders concessies"'te gfr- tnH aan Hnnr. w oosten zijn*1 «P5l*gpUafc»on ven in het mijnwezen. Want er zit g van alles in de Peruaanse bodem! „Goedkoop wonen, op coöperatieve ba- maakten hier een eind aan, door het sis" is een populaire slagzin geworden land van de Indianen at te nemen. iU werden aaaraoor, meeetai prac- aive^vanaoium oismutn. «joic iooa, vah;:het. B.U.mEj-Er.ijC BB. *BP*r- n3,u"r!Ük dn>om van »en WeaUaM.eh „chH.ct. Inch tot bhEtóCEe paupcrE. 0r.ee Mjd nl tz0 °U^e Bieuwe concessles ttoltken A. 'j; tlï toerihancn aan en dat is üeen won- S3 want 80 tot 90 percent' van de vrqe boeren beplMt. js met mijnen'hier drijven toch al op hun katoen en suikerriet, twee betone- kapibÉL-TlTel een klein wonder 18- rijke enportprgdllkten. Die Peru ],en óe bedragen, die dene zakelijke met laten valicri, maar een .vol- heren in hun nieuwe bedrijven be- gend probleem is dat er te veel .voed-, leggen. De Cerrb de Pasco Cy. kwam sei moest geïmporteerd worden. Een met 50 miljoen dollar uit de hes nieuwe wet heelt hier enige uitkomst en om kopcr pit de Andes gebracht: minstens 20% van tbonw- halen gaat ds American Smelting land moet voor voedselproductie die halen gaat de American Smelting Refining Cy. iiutallaties bouwen^ die nen en de kolonKatie van de Oriente ltK) mngaen d0Uar kosten. Geen won- helpt ook veel Daartoe moeten veel der dus dat Peril de komende jaren Indianen hun dierbaar stamverband teeda zwellende stroom gelds verlaten, wat ze meestalniet leuk verwacht vinden. Toch geeft de charme van ,het zelfstandig boer worden, op een HANS.YKEMA. flink bedrijf,, met eèn modem huis, meestal dé doorslag. Deze boeren ver- TT zult het niet kunnen zien, maar *-/ het is toch wel aardig om het te weten: de. Engelse televisie (BBC) laat haar kekers vanavond; «en pa- rachuie-spronff mee beleuén.- Oor spronkelijk Was het de bedoeling,: er nelemdali 'n .'.Kóe-uifzendiftp. van ..Je makend'D.at kon rechter niet door gaan^ Bet was niet, mogelijk *n tv -v - .camera .te -cpti- s truer en, dielicht genoeg was om door/ 'h camera" .man- aan- 'n -- val- scherm bediend fê worden. De uitzending,hepint nu met 'n Xwelrechtstreeks uitge zondengesprék met de 'parachutis ten' in het - vliegtuig, waaruit zij de sprong zullen maken. De sprong zelf krygen de kijkers op 'n filmpje te zien, dut deze week werdopgeno men door'n met een filmcamera uit-- geruste springer. Wèl rechtstreeks wordt het commentaar uitgezonden, i Een van de parachutisten heeft na- 1 melijk een microfoon en 'n zendertje bij zich:' AUTHENTIEKE indianenliedj».-s (van de Flathead- en Sio.ux- 1 Indianen): zult u vrijdagavond in het i V,A.R.A--programma kunnen, horen 1 (10.10^—10.40). In een aan de opper hoofden van. de Indianen gewijde uitzending, die „Winnetou's. zonen zingen" heet: De opnamen, die door Rutger Schoute worden toegelicht, zijn afkomstig uit de discotheek van de Staatsbibliotheek te Washington. DE KRO verzorgt volgende week de maandagse en woensdagse: televisie. De toneelavond is .gewijd aan het alleraardigste blijspel „Ze kregen wat ze wilden" door Louis d'Aiton in de vertaling van A. Deiresne. Enkele jaren geleden heeft Louis Saalborn triomfen, gevierd in de vaderrol Op maandagavond zal Jef Heydendaal het door hem., zelf geschreven „Verhaal van Albert Ter wee" in de ..vorm. van een met ge luidseffecten geïllustreerd .monoloog voor de camera's brengen. EEN .tref voor de NCRV-televisie, dat bet goed wéér belooft te zijn vanavond. Het spel: „De. man op de bromfiets" wordt immers ge heel een buiten-studiose aangelegen heid. De oude vestingwallen van Naarden vormen het decor voor dit door Jan de Koek geschreven de tective-stuk Via Hilversum I (8.15 -9.15) gaan we nog even lestivailen: het Residentie Orkest voert onder leiding van Bernard Haitink de Sym fonie in Bes no. 33 van Mozart en het Concert voor Klavecimbel en ensemble van J. S. Bach (met Ro- salyn Tureck als soliste). Na dit concert een herhaling van het in de herfst van 3955 uitgezonden (goéde) luisterspel van Hemrich Bölh ..Op theevisite bij dr. Borsig".— Met de .-coördinatie, zit het be bouwen rijst, mals, aardappelen, soma j ook andere granen, fruit of rubber I en tegenwoordig beginnen ze hier en daar enig vee te houden. En de voed-.J sel-importen zijn door dit alles in vjjf jaren tot bijna een derde terug gebracht. Stedelingenj DE Peruaanse Indiaan, die meer dan zes miljoen op een volk van J negen miljoen uitmaakt, raakt dus I toch los van zijn stam en als hij hier- j toe niet wordt gebracht omdathij een boerderij begint dan wordt hij J toch .onweerstaanbaar naar de steden I (Advertentie IM.) JtKRiJblHUDEmFf... Dt ArtD&RE HtlFtAlö HfcTGEBtURD lh Li&tnujKrioÊbTm nttR tttBBCM.flAAR OMDAT jemjnzuhtERBfcrtT... HtTlSöttnPAARDt^s )CH0tfTMCMf1ltr rt 5TELtn ...alleeh MAARLATWVfcfiDHA IhGEEf" hoodèrddouar Pus IK MOtrSpROtTjtS LAftfl UÈRDWljriEMtDAARnOEr ItPAMWELUfctlVOOROVtR HtB&tfl WAMT PAARDtMDltvtM W0R WAAROtSTRAfT ItltTIOMAASTlS MlhTStltit! 8066. Drukke'dagen volgen. De regering stelt de coaster „Ines" ter beschikking van Eddy, een modem en snel schip. De kapitein is Robs, oude vriend Mac Lloyd. Rob en Eddy mensteren ge woon als bemanningsleden. Rob krijgt de functie van eerste stuurman en hij is blij weer het dek van een schip onder zijn voeten .te. voelen,D.edan breekt toch het moment aan, dat de trossen worden losgegooid en de tocht kan-beginnen. De huizen van Valparaiso schitteren in het zonlicht. krijgt bovendien twéé .vliegtuigen aan boord van het allernieuwste type, die loodrecht kunnen starten. De twee piloten varen als passa giers mee: :Met de voorbereidingen van de. expe ditie zijn ongeveer twee weken gemoeid, maar wanneer kapitein Mac Lloyd'de telegraaf op volle kracht vooruit zet en. de „Ihes" de baai uitvaart, do zee tegemoet. ifvoor aas weer niet geheel goed: op on geveer dezelfde tUd als net Holland- Festival concert zendt 'de NCRV het eerste deel uit van een. concert, dat ter gelegenheid van het Internatio naal Orgelconcours in het Gemeen telijk Concertgebouw te- Haarlem is gegeven. Een concert meteen.i'nte- ressant programma: de Missa. Bre- vis (voor koor 'en orkest) van, Ko- daly en het Orgelconcert (solist Piet Kee) van Hendrik Andriessen. Het Noordhollands Philharmonisch Or kest, het NCR.V-Vocaal Ensemble en het Collegium. Musicum Amsteloda-, mense worden gedirigeerd door.An-, ton Heiller, VLISSINGEN Meer dan' 8000 bezoekers zijn. gedurende de maand juli geweest op.de herdenkingsten-: toonstelling over De Ruyter, die van 3juli tot en. met 16 september te Vlissingen wordt gehouden. In Am sterdam trok deze tentoonstelling in drie maanden 24.707 bezoekers. dezierlg om weer aan zijn oudé Wat Nigel had gezegd, was enigs zins overdreven, zoals Alleyn ont dekte, toen hij, nog steeds met eni ge, tegenzin. de publikatia van het testament opzocht.Hij had alleen het huis aan Cedric nagelaten en aan Millamant, al zijn kinderen eh dr, Withers elk duizend pond .ge schonken. De rest zou door Sonia Or- rihcourt worden, geërfd. jureau te gaan zitten om zich bezig u „Hij had gehoopt", zei Troy, „dat te houden met de immense taak de het vaderland andere plannen zóu oude draden, van het routinewerk t*?- testament.riep Tti3y toen hebben". weer op te vatten. ha^r het avondblad liet zien. „Westminster Abbey?" Hi, had !'ZoV. dat maar een grap- tvA' r. 'i VT,liy ?aa na®r_een infor- Je zijn geweest of zo? Meneer Rat- „Ik denk van wel. Arme Sir Hen- merend roddelöe met Fox, maar tisbon moet het tewéten hebben. OI ry, ik wou dat dat gebeurd ;was. die was ergens in. het land en Röry" zei'ze' uk geloof dat de Nou ja", zei Troy terwijl ze de zou niet voor: de .avond terugkeren, vlieaende koe' daarvoor heeft pp krant liet vallen, „wat mij betreft Intussen was: er wel een andere zored' Ik denk dat hii zo --eenoeê is dit het einde yan de Ancreds". oude bekende van Alleyn, een reke- heeltsijThele flSilie. dkt h§ Je .kuntnooit weten zei Al- re schele Donovan, die, na twee ver-, naar boven marcheerde, meneer' leyn vaag. Toen, plotseling genoeg oordelingen van militaire gerechts- Rattisbon liet komen en toen een la-ijgend van'de Ancreds en van al- hoven zes maanden gevangenisstraf nieuw testament heeft gemaakt" les wat. de eerste weifelende fase en een. bijna-treffer door een V-2 Maar hij dacht toch dat de vlie- van hun hereniging kon verlengen te hebben doorstaan, onmiskenbare cende koe door het enfant terrible" strekte hij zijn handen uit naar Troy, tekenen van .zijn handigheid had was gefdtilderd? Waa^moÏÏt dïm Dit verhaal heeft alleen in zover- achtergelaten in een antiekwinkel in de hele familie hét ontgelden?" re met de herenigingvan Alleyn Chelsea. Alleyn zette de ingewik- „Thomas of iemand anders is en Troy te maken wat hun hou- kelae poluiemachme in werking, misschien naar boven gegaan om' ding ten opzichte van de Ancreds waardoor de Schele^wellicht gevan- hem van Broekje's alibi te '-vertél- betrof. Als hij het verhaal, op een zoU_ worpen. Toen keerde hy len. Hij wist toen waarschijnlijk niet ander tijdstip had gehoord, zou het terug tot zijn agenda. meer wie hij moest verdenken en" mogelijk geweest zijn dat hij, hoe Er was niets opwindends; een heeft toen'maar de hele troep ér onwillig ook, langer over "de merk- reeks .routine-gevallen.. Dat deed onder laten lijden". ;V' waardige omstandigheden die er aan hem genoegen. 'Er waren genoeg „Maar behalve juffrouw Orrüi- kleefden, zou hebben nagedacht. Zo- uitstapjes en alarmtoestanden ge- court". als het nu was verwelkomde hij het weest in die driejaar jagen voor „Daar zal zij zelf wel voor beb- als een. soort onderbreking tussen de Speciale Dienst Hij had al ge- ben gezorgd",' zei Troy. overtuigd, hun eerste ontmoeting ende val» hoopt, dat zijn terugkeer naar de Ze was, zag hij, bijzonder ónder trekking daarvan,.waarna.hij het uit recherche zonder schokken zou ver- de indruk van'dit nieuws en kwam zijn bewuste gedachten schoof. lopen. die avond met tussenpozenterug „Ze hadden drie dagen tezamen,; Hij werd-opgebeld door Nigel Bath. £P de Ancreds en hun nieuwe pro alleen onderbroken door een vrij gate „Zeg, heeft Troy-al naar het bleem. „Wat zal Cedric nu gaan lang onderhoud van Alleyn met zijn testament gekeken??' doen? Waarschijnlijk 'kost het hem" chef bij de Speciale Dienst Voor- „Wiens testamenf" veel *e veel om Kasteel Kattenge- lopig moest hij zijn gewone baan jammer in stand te houden. Zo &««n de Yard voortzetten. Donder- „Van de oude Ancred. Ze heeft noemde hij het, weet je. Misschien dagsochtends, toen Troy weer aan je toch over de Ancreds verteld?" schenkt hij het aan de natie. Dan' het werk ging, liep hij een stukje „Natuurlijk". zouden ze m{jn portret op de be- met haar mee. wachtte tot ze uit stemde plaats kunnen hangen, hele- het gezicht was verdwenen en ging „Het staat in de .„Times"' van maal beschenen door gekleurde met een gevoel van spanning naar vanochtend. Kijk er maar eens naar. lichtjes en iedereen zou tevreden zijn eigen vertrouwde kamer en de Dat zal heel wat opschudding ver- zijn. Wat moet die Onrineourt een oude medewerkers. oorzaken". lol hebben". r<:.y Het was,-tenslotte toch wel weer „Wat.heeft hij dan gedaan?" vroeg Troy's stem werd even onzeker, prettig die kale, naar linoleum en Alleyn. Maar om dc een of andere Alleyn zag dat ze.haar handen ner- kolen ruikende hal door te lopen, reden wilde hij liever niets meer veus bewoog. Ze ^sing zijn blik op om die onopvallende kamer van de over de Ancreds horen. en keek de andere kant uit. ..Laten, hoofdcommissaris, beheerst door .Hij heet» ze behoorlijk te pakken we nu maar niet meer over de An- twee gekruiste zwaarden, eer> aan- genomen". creds praten", zei ze. tal foto's en een hoefijzer weer te „Hoezo?" „Waar zit je in je achterhoofd aan bezoeken, waar zijn chef hem te- .;Hjj heeft alles aan die Orrin- te denken?" .vroeg hijongerust, vreden ontving. Het wes ook vreemd- court nagelaten". (Wordt vervolgd)'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1