huizen omlioo: Nieuwe aanwinst ■m Huren nu nog belangrijk lager dan in Westwijk 'M: HET ROÏÏERDAMSCH PAROOL Koeriersters i Schiedam.se sporfsnippers WALDO-RIJSCHOOL 69915 mS Inwonertal liep terug in juni Singelkwart ier niet vakantie in Erriielo Instuif avond van ..Cornells DrebbeV' AGENDA Op de Veluwe meerdaagse legeroefening 2."Afrika tegen naaktbeélden Weer loos alarm over bommen Egypte boycot Deens schip Mevr. Roosevelt naar Sowjet-Unie NIEUWE HUREN GEMEENTELIJKE WONINGEN MECHANISCHE DRIJF VUIL VIS VLET Rusland steunt Afghanistan R'damse matroos i in Den Burg zwaar gewond Examens Kritiek van Vaticaan op Goinoelka UITKNIPPEN PRETTIGE VAKANTIE Dr. F. QUISPEL I H. STAALMAN ds JOtcuü kunt U niet missen geen dag! DIVERSEN Adres: Woensdag 31 juli 1957 w3 Het mankeert Schiedam be slist niet aan historische ge- bouwen, die herinneringen le- vend houden "aan die goede oude tijd. Aan de Vlaardin- gerstraat staat cr zo één» ver weerd met brokkelige zwart- bruine stenen als vele ande re, maar met een gevelsteen, die in. eenvoudigebijna uit gewiste letters boekdelen spreekt. „WATEKKOORNMO- LEN, VERNIEUWT Ao 1783", staat er. Het is van deze zyde: mocilyk te geloven, dat dit werkelijk een getümolen van betekenis is geweest. Een duik in het inwendige van de „schuur",waarin het 'water ondergronds in de kelders stroomt, werkt echter verhel derend. Temeer als men zich- de moeite getroost even om te lopen langs de Kethelstraat en die merkwaardige, romme lige maar toch schilderachtige achterzijde van het pand te aanschouwen,: waar het water roestkleurig naar buiten stroomt door twee lage ge welfbogen; (zie foto). Op, dit moment fungeert de oude in stallatie als spui In de enige verbinding tussen het water aan de Noordvest en de Nieu we Haven. Het klinkt wat on gelofelijk, maar het is ons.: voor waar verteld. De gang van zaken wordt door. een sluiswachter nauwkeurig ga degeslagen. Het tijdschrift.van het Kon. Nederlandsch-Aard rijkskundig. Genootschap ('54) zegt over deze getymolcn on der meer het volgende: De molen werd in 1596 door drie burgers als papiermolen ge bouwd -De twee grote rade ren (blijkbaar tredraden): die- t neri voor hét ophalen van een sluisje, dat nog aanwezig is;: het züu dus geen molen raderen. Kort na .1613 werd de molen een kopermolen, In 1690 volmolen en in 1705 graanmolen. Dit laatste niet voor brood, maar voor alco hol. In - 1788 stonden er voor de brandcry 14 ketels. In 1757 werd ook snuiftabak gemalen. De vernieuwing kwam in 1789 zo zegt de gevelsteen. Voor 'fc laatst' deed de molen nog 'dienst- in de tweede wereld- oorlog om een dynamo te drijven voor elektrisch licht met behulp van een tijdelijk, primitief rad. Tot zover, het tijdschriftartikel. Een eerbied waardig verleden,; zo dunkt ons. Hoe goed moet het zijn geweest de raderen te horen .4 klepoercn. terwul de mulder en zijn knechts daar tegenaan zongèny over lief en leef. in dierwereld van wind- cn ge- t\imolens, zonder machinege- druis; Het aantalimvoners van Schiedam, dat gedurende de laatste \tijd een langzame stijging vertoonde, is in -de maand juni met 22' teruggelopen. Op 1 juni 1957 was het aantal inwoners, namelijk 77.690 én op. 1 juli 77.668. Er- werden 96levend geborenen geregistreerd (52 ml, 44 vr.), er, over leden 41 personen (22-19). er vestig den zich 225 (127-98) maar er ver trokken, haar elders 312:. personen (151-161)Desterfte was naar leef tijd: 2 beneden 1 jaar, T in de leeftijd van 5-14. 2: in. die van .25-39, 5 in die van 40-49. 7 in die van 50-59, -4 in die van 60-69, 13-in die,van 70-79 cn 7 80 jaar en ouder. Het aantal huwelijken bedroeg 63. Hiervan woonden in Ai gevallen de vrouw en; de man alhier, in 3 de man alhier en de vrouw elders, in 18 de man elders en de vrouw te Schiedam. Het aantal echtscheidingen bedroeg in juni 4, ;Er: verhuisden 625 perso nen. in totaal: 158 gezinnen en 55 eenlopenden. Dé gehuwden woonden na voltrokken' huwelijk in 8: gevallen in eigen woning 17 -gingen- inwonen hij ouders. 2 bij familie. 13 in onder huur. in 15'. gevallen, ging elk- afzon derlijk wonen,, in 8 vestigden zé zich buiten de gemeente. Op zaterdag 3 augustus vertrekt Het. Singelkwartier'met 80 kinderen naar de' omgeving van Ermelo. Twee bussen zullen ,'s middags gereed 'st'gah aan "t Hoffplein .om de kinderen vergezeld van 9 leidsters eh leiders naar de' plaats van- bestemming té brengen. Een hele week lang zullen de kinderen zich -kunnen amuseren in deze mooie pmgevingi. Op woensdag' 21 augustus wordt het daguitstapje van .Het Sin-gelkwar- trer gehouden, dat de kinderen.' naar het strand en de duinen zal brengen met hun.ouders.; Da salonboot, waar mee de reis naar Hoek van Holland wordt gemaakt, vertrekt 's morgens om. kwart over acht van het Hoofd. VOOR de beidé Schiedamsehonk- clubs is' het seizoen nu'bijna ten. einde en de eerst zo uitstekende kan sen zijn verkeken. Wel -kan SW theoretisch nog DOS benaderen: maar het valt te betwijfelen dat dit zal ge beuren. DOS moet. ilag twee wedstrijden spelen, haalt DOS nóg twee punten binnen dan zijri de Utrechtenaren, kampioen. PSV hééft vijf punten Ach terstand en moet nogdrie wedstrij. den spelen. SW met acht punten achterstand speelt nog uit tegen Pa- cificoéh DOS. Thuis tegen Pacifico cn Laakkwartier.Drie moeilijke wedstrijden f dus. Schiedam is kans-, loos.. De zwartwitten spelen thuis nog tegen Pacifico en De Hazenkamp 2, Verder, bezoeken de Schiedammers •use;y,.".y;; De zomersporten'.behoren dus weer bijna r tot'bef' verleden,Het y voetbal zal echter niet veel. gelegenheid krij gen voor de oefenwedstrijden, want de lagere KNVB-ers hebben de vrije tijd nodig voor het spelen; van de be kerwedstrijden. Hopelijk bereiken; de stadgenoten betere resultaten - dan vorig.jaar..- -/y Op1 y september paan de SVV-crs ae - drie ter beschikking gestelde nieuwe velden langs 'de Poldervaan feestelijk in gcbrtttfc nemen. Voor de junioren pan SVV xoorrti op die dag een jeuffdvijfkamp gehouden met no afloop een prijsuitreiking. Op 25 augustus neemt SW me: vier juniorcnelftalJen deel aan een toernooi van DHC in Delft. T) IT- jaar krijgt de KNVB geen be- mueüngen met het pupillenvoet- bal. Het bestuur van dc afdeling Rot terdam heeft oo de ledenvergadering aangeraden, dit voetbal incidentcel te organiseren, omdat bet bondsbe- stuur van mening is.de leeftijdslimiet op twaalf--'-jaar!-te moeten, houden. Nu de eersé. Schiédamse iaspirantencomr petitie zulk eén succes is, geworden, kunnen de Schiedamse. juni.ox*ehcom missies voor het volgend seizoen dus on.bezorgd doorgaan. Hopelijk houden de jeugdleiders ten .behoeve van de aan hen toevertrouwde knapen de wedstrijdsfeer buiten deze, „competi ties". y-'.'y SW heeft de voorlopige lijst, van: gecontracteerde, spelers bekend ge maakt. Het ziirt Jaap Kouwen; Henk Verhoe.ck; Clements van Dijk; Her man Wink; 'FransVan.'de; Oever; Arend van Kampen; Jan van Sehijn- del; Hans Hekman; Gérrit van Pelt; Henk Könémanri; .Cees Maltha. Ook Piét Rbiriéyn .en Bertie-van. Hees zijn. gecontracteerd; het contract gaat; tij-: dens het seizoen in als ze de achttien jarige leeftijd bereiken. Verder heeft SVV nu Henk Tap gecontracteerd. Het bestuur van SW is nu: voorz. M. Elsing; secr. T. Smidh: penn. D Scheepmaker; 2c voorz. P. Driel; 2e secr. C. de Vries; 2e pen. W. van der De bemanning van bet opleidings schip „CorneliaDrabbel" heeft dins- dag een gezelligeinstuifavond ge houden in de bovenzaal van.I3eyers- bergen. Natuurlijk ontbraken, in dit honk van ■Hermes-DVS op dit ma- rinefeeQ als gasten de leden van Hermes-DVSniét. waar de marine mensen" sedert., lang: zulke hechte vriendschapsbanden mee hebben. Op grammofoonmuziek werd gedanst; Tevens zorgde de voetbalcommissié van de Nederlandse Klinknagelfa briek voor de extra feestelijke noot. want bij monde, van de heer H. Bet ten werd op deze avond de beker uitgereikt, die het: team van de „Ka- rel Doorman".' waar de' Corjiëlis Drebbei .bij behoort, in. de Nederlaag serie van dè Klinknagelfabriek heeft verdiend. Dat de Doorman goéd kan voetballen bewijzen de uitslagen, er waren slechts twee teams, die Won nen in déze serie: Ned. Klinkriégelf abr.-KarelDóór- man 0-4. Ned; KUnkna'geltabri-The Rising Hope 1-2,. Ned. Klinknagel- fabr.-Timmer. Delft 4-1.' Ned/Klink- nagëlfabr.-Klinknagel N. Waterweg 2-1,Ned. Klinknagelfabr.-Sportvogels 4-0," Ned. Klinknagelfabr .-Excelsior Buizenfabr. 8-0. Ned. Klinknagelfabr- -Excelsior'-comb." 3-3, Ned. Klinkna- gelfabr.-SFC-comb. 3-3 Ned'.Klink- riagelfabr.-AZB lri. :HARÏNGVANGSTaERICHïEN Vangstberlcht uit zee van heden;'. VL 35 40 kantjes; VL 203 3; VL'208J3 (nog 30 netten); VL 87 63; VL 142 30; VL 61 thuisvarend; VL 165 geen. vangst; VL 36 1; VL. 112 thuisvarend; VL :132 40; VL 131 80. MABKTNOIERLVG Trawlharing klein 36—47.20; grocr. 35.50—33; makreel 30—32. Burg; Commissarissen:P. Droppert jr; G. Zomïéyeld en A. Bouman. Op de trainingsavond, van Hermes DVS gonsde het gisteren: „Wie is dat en wie; is die speler?"!. Dat .kon ook welwantop de prachtige mat be woog" zich'een geheel kleurenscala van. diverse sporttenues.; Ook de nieu we aanwinst Jacobs was reeds van de partij, verdernog diverse andere spelers,die invroegere clubkleuren trainden. Er bestaat daarom bij het publiek tegenwoordig; een bijzondere interesse. Ook de aanvang .van dé competitieskunnen interessant wor den, omdat ér door de aanwasgeheel nieuwe krachtsverhoudingen ont staan. Apothekers nachtdienst:, apotheek; fa- Gouda. Hoogstraat 29. Bellen bjj ongeval: G.G en G.D Tuinlaan 80 telefoon 69290. Po 15tie-alarmnummer: 64666. Gemeentelijks Openbare Leestaal en Bibliotheek. Lange Haven: wegens vakantie gesloten tot 10 augustus. R-K. Leeszaal eu Bibliotheek. Dam.. Geopend iedere dag (behalve maandag» van 2 tot .4 uur; iedere avond (behalve donder- dai en zaterdag) van 7 tot 8.10 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Dagelijks ge. openö van 10 tot 5 uur: r.onds gen van 2 tot 5 uur. Tentoon stelling ..Foppendroom" (t.m. 1 se.pt.) bovendien geopend woensdag- en zaterdagavond van 7 tol 10 uur. Hoofd, 2. 3.30 en 5 uur: havearond- vaarten. BIOSCOPEN Passage, 2 eh 8.15 uur: ',,A &;C en de Rock'nRoli". Monopole, 2, 7 en. 9 uur: .„Zaken zijn zaken". - ;-.y 1 Stedelijk Museum, 8uur: Poppen- theater „.De, schelmse streken- van; Reinaert de Vos'V .ARNHEM. Onderdelen; die zijn voortgekomen uit hét 43ste regiment infanterié(thans '13de gevechtsgroep geheten) nerneri in het kader van de nieuwe organisatie van-ons léger deel aan een meerdaagse oefening op 'dé' Veluwe, Bij deze oefening: die de naam draagt van „Opératie Vale - Ouwe" wordt verondersteld dat de vijand' geland 'is op de kust van het ÏJselnieer en wel óp de lijn Nunspeet_ Harderwijk, De dertiende gevechts-7 groep heeft tot taak deze vijand op te yangen en -terug te drijven. De vakantiegangers ondervinden van deze oefening nauwelijks hinder aangezien de voornaamste gevechts handelingen zich afspelen op het mi litaire schietterrein Harskamp. PRETORIA. De Zuidafrikaanse beeldhouwer Moses Kottier had voor hét gebouw van de Zuidafrikaanse bevolkingsregister te Pretoria een beeldhomvwerk vervaardigd, dat een bijna naakte jonge man en vroüw voorstelde, dfe omhoog keken naar dé Zuidafrikaanse vlag. yy Kerkelijke .enandere organisaties hadden hiértégen geprotesteerd, waarop de Zuidafrikaanse minister van Openbare Werken, Jan Klerk, heeft verklaard opdracht te zullen ge ven om de groep van Kottier te laten verwijderen.. PARIJS- Een toestel van de Air France is dln.sdag een half uur na vertrek uit Nice naar Parijs, naar Nice teruggekeerd, nadat de maatschappij een anonieme telefo nische waarschuwing had ontvan gen, dat er een bom aan boord van het vliegtuig was. Er is geen bom gevonden. Ook het internayonale vliegveld Idlewild in New York is dinsdag door een onbekende gealarmeerd. Het'bleek eveneens een loos alarm, te zijn. CAIRO:- De .Egyptischedouane heeft, dinsdag bekendgemaakt, "dat het Deensevr ach tschip.-„Birgitte Toft'', dal op 22 juli- op weg naar Israël doorhet Suezkanaaivoer. door Egypte Ód de zwarte -lijstis geplaatst. Dc ..Brigitte Toft" zal in Egyptische havens niet mogen los sen. NEW YORK. -T- Mevrouw .Roose velt beeft medegedeeld, dat.de Sow-. jet-Uniebaar een visum vóór Rus land heeft verstrekt. Zij hoopt tegen het einde van augustus naar de Sowjet-Unie te vertrekken maar heeft nog geen bepaalde plannen. GÉÉN ENKELE van de na 1940 gebouwde woningen in de gemeentelijke sector en door de woningbouwverenigingen ontkwam aan de huurverhoging. Een groot aantal van deze huizen rond 50% ging «iet 25% omhoog, 3/5 gedeelte 15 en 2/5 gedeelte 10%. De woningen aan de Van Beethovensingel (178 stuks) gaan 1.— omhoog, doch dit bedrag moet worden gezien als een correctie op de huur (die ook zonder de per 1^ augustus in werking: tredende huumvet zoü zqn aangebracht) MOET DERHALVE enerzijds Worden vastgesteld, dat geen enkele van de zogenaamde nieuwe woningen kon ontglippen aan de huurverhoging; anderzijds is het evenzeer eert feih-dat de huren in vergelijking tot b.v. Rotterdam in Vlaardingert la ger liggen.Eri ook thans nog aanzienlijk.lager zijn dan de hu ren, die straks zullen moeten worden betaald voor de. in aan bouw zijnde woningwetwoningen in de Westwijk. .De huur voor een drièkamerworiing. in het: eerste Muwi/Dura-cornplex ligt in de ordevan grootte tussen 16.— en 18.—;y Zoals de laatste weken reeds uit voerig uit allé dagbladkolommen is gebleken, gaat de nieuwe huurver hoging per 1 augustus in; voor'z.g. Week-woriingen op 5 augustus. Alle vooroorlogse woningen gaan automa tisch 25% omhoog, uitgezonderd krot woningen.- terwijl in geval van. ver waarlozing waarover wij maan dag nog uitvoerig schreven de hurverhoging ook niet mag worden toegepast. De huurverhoging wfird berekend over de z.g. ..kale huur".; Service kosten, geyserbuur. portiekvérlich- ting en water en eventueel andere bijkomende kosten, die alle bij; el kaar nog een flink, bedrag uitmaken, gingen niet automatisch omhoog. Li Vlaardingen zijn wel tegelijkertijd de - voor detuinen, geldende bedra gen veranderd, d.w.z. verhoogd, een maatregel die overigens toch niet achterwege was gebleven. Voor voor- en achtertuin wórdt hu betaald 0.40 per week. voor, alleen' een voortuin 0.20, In de meeste geval len betekent dit een verhoging van 0.15. y Bij de vaststelling van .de. nieuwe Jhuren, waarvoor vanuit Den Haag uitvoerige richtlijnen war.en ver strekt, is zeer nauwkeurjg te werk gega an. Men Heeft zo veel mogelij k de grootte van de woningen en het wcongerief met - elkaar vergeleken. Daardoor kwam men. om een voor beeld van de Zr én 4-kamerwoningen te noemen, voor het eerste Muwi- complex in de Babberspolder tot een verhoging van 10% en voor het twee de blok van .15%. Met 25% gingen 1244 na 1940 ge bouwde, in bet bezit van de gemeen te ztfude woningen omhoog, plus de 410 se ml-permanente In de Babbers polder, Hiertoe behoren .de eerste Klün-woningen,. de .Simplex-wonin gen, de Bouma-woningen, etc. Met 15%.werden de haren van 954 woningen verhoogd, o.a, het tweede Muwi-complex in de Babberspolder. Tien pet. stegen de huren van .694 woningen (eerste Muwi-complex). De huur van de Klijn-woningen waarmede dan wordt bedoeld de ka le huur bedraagt thans 9-30 per week, van de Simplex-woningen 9.70, bet eerste Muwi-blok .10.15 evenals yan bet tweede blok Klijn- woningen. van het tweedeMuwi- blok 10,60. De grootste stijging be draagt ƒ.2.— per week: (voor de -3- respectievelijk 4-kamerwoningen). De bruto lioncompensatie bedraagt minimaal,zoals bekend, 3,10 per week, zodat wat betreft de bewoners van gemeente.woninger»' de door de huurstijging verhoogde lasten vol ledig worden gecompenseerd. Ook de G.S.W.-werknemers krijgen, deze compensatie voor zóver nien. 48 uur werkt. De individuele woningen m het flatgebouw voor bejaarden aan. de Burg.: Pruissingel ondergingen een huurverhoging van 12%, De gemid delde basishuur bedraagt daarvoor thans 7.70. per week. De huren voor bedrijfspanden (van. de. gemeente) gingen in het alge-: meen 15% omhoog. Voor zover men meent dat de nieuwe huurvaststelling niet juist is, zij er nog eens'aan herinnerd, dat het secretariaat van de huurcommis- sie' zetelt op de afdeling algemene zaken op het stadhuis met de heer v. d. Lugt als secretaris. MOSKOU. President WÖrosji- low en koning Mohammed Zahlr. Kahn van Afghanistan hebben dins dagavond een gezamenlijke verkla ring getekend. Volgens radio-Mos kou zal de Sowjet-Unie Afghanistan hulp verlenen zonder hier politieke voorwaarden aan te verbinden;' De Russen zullen met name deelnemen aan de exploitatie van de olievelden in Noord-Afghanistan en helpen Mi het omleiden van economen en technici. -De! besprekingenvan de: afgelopen dagen.: zo- wordtookin de yerkla-, ring gezegd, zijn verlopen in een sfeer van vriendschap, oprechtheid en wederzijds begrip. De koning bad hierbij een uiteenzetting gegeven van de politiek, vao neutraliteit van zijn land Vóór de ondertekening vsn de ge meenschappelijke verklaring, had maarschalk Worosjilow ter ere van. de Afghaanse vorst een receptie ge geven, die o.a. ook werd bijgewoond door partijs'ci ctaris Chroesjtsjew, premier Boeiganin en minister van Defensie. Zjoekow. 1 DEN BURG De matroos W. Leeuwenburg uit Rotterdam Is gis teravond omstreeks half elf hg Den Burg met grote snelheid op zijn motorfiets uit dé bocht gevlogen^ ,HÜ kwam tegen een aan de kant staande luinwal terecht. De man réerd zwaar gewond met een extra boot naar /het ziekenhuis te Den Helder vervoerd. Ztjn duopassagier. mei G. Riemans uit Oosterend .werd licht gewónd-i" Geslaagd voor het examen boekhou den M.O. dé,heren: J. J. van Noort en A. Bot uit Rotterdam. Dé Geméentclüke Reinigingsdienst In Schiedam heeft een nieuwe aan winst' één z.g.' drijfvisvtiilvlct; Met deze bijzondere motorvlet, dié het dryfvuil In het binnenwater geheel mechanisch; opvist en die bnvendien gebruikt kan worden als sleepboot bh baggenverk, is dinsdagmiddag 'n geslaagde proefvaart en demonstra tie gehouden in de Schiedamse ha vens. v..,..- j. Tot nog toe moest het verwijderen van het drijf vuil in; de binnenha vens geheel mei handkracht ge schieden; Daar kwamen haken en handen aan tepas:wat niet alleen zeer: tijdrovend werk was. maar bo- vèndieu erg onhygiënisch. De niéu-, we boot, dje 8 tot 9.' nieter lang.is. verricht het' verwij deren. Van het vuil mechanisch en in. veel kortere tijd. De directeur van de Reinigings diénst. de heer. E. T.v.' d. Kraan, is bijzonder tevreden over déze-uit breiding van het materieél, die van groot belang is De drijfvisvuilvlet heeft aan de voor zijde. een groot schepnet, datbet vuil van hét water opschept en de lading •-geheelmechanisch achter over :klapt in -de beide bakken van de boot; die. een laadruimte van on geveer vier kubieke meter hebben: Zijn de. beide laadbakken; vol, dan vaart de. boot ngar het terrein aan de Buitenhavenweg, waar 'n kra3n- Dit is "dan. de hieuióé mótor- vletypn de. Gêmeentelijge Rei- 7iipt7).gsd.ienst, dte bièt zijn grote scfiep aan-de. uoorcyde de taak-zal hebben om.de ha~ vens van drijf vuil te: zuiveren. Het 'vaarf?tig kan tevens dienst doen-als•sleepboot.y wagen de bakken met vuil uit de boot licht, Voor het schoonhouden van het- Schiedamsebinnenwater is dit een bUzonder praktische metho de, die zijn uitwerking zeker niet zal missen. Een groot voordeel is ook dat déze. boot. nog. 'anderemo- geiijkhéden biedt. Als sleepboot zal hij bij het verslepen van bagger- schuiten- stellig- goede diensten be wijzen,-;: Maandagavond om zes uur kwam de drijfvuilvisvlet uit Haarlem in Schiedam' aan.: De boot .is gebouwd door de firma Zuidam:in Haarlem. Destijds is hiervoor een kredièt ver leend van 25.000- Gistermiddag omstreeks kwart over een vond de proefvaart plaats via de Dangé Ha ven. naar de Schie, De boot bleek aan de verwachtingen tebeantwoor dend Deskundigen van de firma Zui- darn 'waren meegekomen oxn de wêr-- king 'van het mechanisme te de monstreren. Aansiften geboorten Rntterdaro 30 juU 1957. M." S. van der Leeden-van der Ei,ik, Z; H. ,S. van Bergeri-Sak, L. Ver meulen-van Sclieitz: D. G. de Looff- Both, z;M. Mink-Westra, d; .C.: Mast-- van Berk, z;J. H. Meuldijk-var. der Meer, d: J. van der Steen-Speelman, z: S. Lagendijk-den Arend» d: A'. "w. Sehets-de. Mare, z;J. van; Haperen- Kun tkes. z; S.: van Doorn-Plomp, z; C. A. VeUekoop-Oudcjans, z: W: Kui ters-Boon. z; A. Bravenboer-Nooten- boomi' 2 z- Ti M.;Breit-van der Leeuw,, z; G. G. Sehipper-Arts, z: M, M. On derwater-Mes. z: M. van' Hoewijk-van Leeuwen, d; M. F. van der Graaf- Hunnego,dE. van'der Kooii-Bothof, d; A. A. Hordijk-Kuntkes, d; E. C, Hoornweg-Holl, z: :L. van Dalen-Groe- neveld. d: E. J. Kompagne-Bruggeman, d: H. Schouten-Marks. z; J. E. van Duin-Bouwhuis, z: E. A- ïtietf-JDurmek, d- B. C. M: Welling-Boudewijn, z; J. M.- Vial-Verhagen,d;. F; :Smck-öen Adel. d; R. Proper-Barehdregt, d: S. Stoppelenburg-Klaver,d; W. M. T. Bomkamp-de' Graaf, z'. W, Stahlie-van Grieken, cL Aangiften i J; v, Oüwerkerk, man v. M- v. 'Dijk, 67 -jr: H: J. Jansma. man v. A. Harre- man 63 jr; F.'Hartogs. vr. geh. gew. m. C v.d. Boögert, 44 jr.;. J. J. Kool, I man v. J. P. de Zwart, 44 jr;. C. Hane- j maaijer.' man v. M. Boekeshjn. 8S jr; J. Brandwijk, man v.. »t. M. Knippe). 84 jr;' C. F; W. Mongelkamp.man - geh.. gew. m.. M- Hendriks. 76 -jr: M- G. Snethorst. vr. .v. M. J. J. Hofstede. 61 jr- ,C.Bethel, vrl geh." gew. m. D. v.d. Heul, 81 jr: J. :Louter, man géh. gew. m. A. Rodenburg, 75 jr: P/Lan ge voort, man v. L. N.Berendregt. 64 jaar. LONDEN. De radio van het Vaticaan heeft kritiek geleverd op Gomoelka.. de Poolse premier, om dat kortgeleden de publikatle van een schrijven van kardinaal IVyszynski, de Poolse primaat, te gen de „Pax", een beweging van pro-communistische rooms-katholle- ken In Polen, verhinderd 5 De radio beschuldigde Gomoelka ervan de vrijheid van de kerk aan getast te hebben en openlijk steun verlenen aan een organisatie die probeert het gezag van de kerk te ondermijnen, aldus meldt een spe ciale correspondent van de Lon- dense „Times". HEEM MEE OP VAKANTIE Gaarne zenden wlf u, zonder extra kosten uwerzijds, het Rotterdomscb Parool naar uw vakantie-adres. Maar dan dient u ons TIJDIG uw tijdelijk adres mede te delen. Wilt u dit formulier invullen en tenminste 5 dagen tevoren oan onze abonnementenafdeling zenden of afgeven aan de bezorger? {in oioWetters a.u.b.) Abonné Naam: Gemeente: GAAT MET VAKANTIE en wenst de krant opgezonden te hebben naar: Provincie of land: Vriendelijk verzoeken wij u, ais u week-obonné bent, het abonne mentsgeld voor de vakantieperiode vooruit aan de bezorger te voldoen. Voor ROTTERDAM de bon inzenden aan „HET ROTTÊRDAMSCH PAROOL", Schiedamsevest 42, Rotterdam. Voor SCHIEDAM de bon inzenden aan „DE SCHIEDAMMER", Lange Haven 103, Schiedam. Onze dank voor uw medewerking en... vrouwenarts te Schiedam AFWEZIG tot 1 sept. Waarneming telefoon69126. oogarts AFWEZIG Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, tele foon 66720. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. Rolfilms vergeten? Automaat staat voor u klaar. Alle soor ten films.-Foto K. van Vimr- ren. Hoogstraat 106. Diverges Vakantie, een uitgebreide jeugdbibliotheek? Bazen's leesbibliotheek. Broersveld 83. Leesgéld 15 ct. DAMESCONFECTIE Wij vragen: EEN PRIMA VERKOOPSTER eit LEERLING-VERKOOPSTER Zich asn te melden: MNSSF.N'S MODEMAGAZIJN Hoogstraat 155—157, Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 2