NIEUW LEVEN, maar weinig SPosf^ïl^langna^ané 'oeKvcfi mm Een komiek Aardbevingen, wijn en salpeter in Chili iiiiiiin SPROETJE SPakK Belgische dame bij botsing om en Wielrijder gedood op onbewaakte overweg door ïlgato Tllarsh Zaterdag 3 augustus 1957 EEN FEESTELIJKE BAZüINSTQOT is bet niet, ds verklaring uaannee de Indtwetieche regering haar volk meende te moeten voorbereiden op de herdenking vau de 17de augustus. de dag van de onafbankelijkhei(l«-ptocia;iiatie. Ook wanneer men aJle moeilijkheden in rekening brengt, waarmee rleze jonge slaat had i» worstelen» dan nog kan men moeilijk, anders dan con stateren dat deze twaalf jaren onafhankelijkheid een teleurstelling zijn geworden. B.rn teleurstelling ■inist voor Iwn. die zich vrienden van Indo nesië noemden. rr die niet' vuriger hadden gewenst dan dat de weg naar de vrijheid ook de weg naai orde en welvaart was geweest. .Soekarno, ten halve een modern revolutionair, cn ten halvc? opvolger van de venegrre 'ultaus en «oosnehopnans. hoeft. deze volken wel naar dc vrijheid kunnen lalden, maar nirt naar de 'welvaart èn dc orde. En wat betekent vrijheid zonder deze twee? Soekamo was trefzeker en succesvol, zolang hij de vijand tegenover rich had, het. Nederlandse imperialisme, dat de .schuld was van alle ellende. Maai- toen deze zondebok eenmaal, beladen met alle srlmld ran verleden en lieden, de woestijn was ingestuurd en dc soevereiniteit», overdracht een feit werd. kreeg de verantwoordelijkheid van Soekarno een geneel ander karakter. De leider van de strijd moest leider van de opbouw V-orden. En hierin heeft hij schromelijk- gefaald. OM ZIJN MYTHE te handhaven. moest liiï telkens'weer teruggrijpen naar die oude vijand. De „mcrdeka"-lcuze.. doelloos en onbruikbaar geworden, moest plaat* maken voor dat andere, magische en he- zielende woord ..Irian", en het. volk ging weer geloven dat alle fnzen zouden bloeien, wanneer Irian rcrsi maar bij de republiek gevoegd werd. Maar ondertussen bleef de welvaart uit, en de onveiligheid en de verwarring namen toe. Een verwarring, die zich niet het minst aftekende op her politieke vlak, in de elkaar bestrijdende partijen. En het ergste werd nog voorkomen, zolang Soekamo aan zijn zijde Hatta vond, dc man. die sl deze jaren de taak had om van Soekarno'* onbruik bare I'.iizcr bruikbare politiek te maken. Toen Hatta hem eindelijk losliet, dreef Soekarno als een stuurloos «chip verder. Hij zocht steun in Amerika, bij zocht steun bij Rusland, maar hij vond geen steun meer in zichzelf. Nu is het zover gekomen, dat hij aan de vooravond van de onafhankelijk heidsdag het volk moet voorbereiden op de ineenstorting van de staat. Een ineenstorting, die feitelijk reeds als ontbinding is ingezet; de zelf standigheidsbewegingen op Sumatra. Celebes en Borneo zijn. ook waar zij niet tot bloedig geweld hebben geleid, zeer ernstige tekenen voor een «taar die eenmaal trots en beslist koos voor het centralisme. (rELK ALTERNATIEF stelt de regering van Soekarno thans te- genoyer die jdreigende ineenstorting? Niets, dan «rt stuk retoriek; een oproep óm deel: te nemen aan de „Nieuw Leven" beweging van Soekamo. Die beweging zal worden ingezet met een. soberheids- en offercampagne; een moderne vorm van bidden en yasten. Maar verdere perspectieven zijn er niet. De vooruitzichten, die de ver- kiezingen te zien geven, lijken vrij somber. De enige partij die weet wat rij wil, en die beschikt over een goede organisatie, de communistische partij, is sterk aan de winnende hand. Tot dusver nam -ze geen deel aan de regering, maar dat lag niet aan president Soekarno. Zolang deze „nieuw leven" beweging niet resulteert in een tastbaar politiek en sociaal-economisch plan, kan ze alleen betekenen dat dc tijd voor de communisten rijp wordt gemaakt. Zij zullen intelligent genoeg zijn om Soekamo voor hun plannen te gebruiken,' en Soekarno zal ijdel genoeg zijn om zich te laten gebruiken. Gaat de ontwikkeling inderdaad in deze richting, dan zal dat liet streven naar zelfstandigheid buiten Java Blcchts kunnen versterken, en dan is het niet uitgesloten, dat het ene en ondeelbare Indonesië niet eens meer een federatieve staat kan blijver, maar dat het opgedeeld wordt in verschillende staten. Het zou de toestand in het Oostec nog minder overzichtelijk maken dan hij thans reeds is. Onder zulke tekenen gaat het. Indonesische volk zijn nationale feestdag tegemoet. A. I. =üliniiiif!ii: ■lü' fi'lü ilülml ililiif! SANTIAGO. —- Terwyl ik op een morgen met eèn Chileens journalist voor een klein cafe zat ging er ecn gedreun door dc grond» „Zeker een zware .vrachtwagen!" veronderstelde ik. „Nee, een aardl>evlug," merkte mijn collega droogweg op. Verschrikt sprong ik overeind, (Advertentie tM.) Dc rode baan X/ Bij droog weer is brandgevaar Wji vooral op het land gr^ot. De Xï A.N.W.B. .waarschuwt: de rode wyj haan kraait elk jaar weer koning. Na Iedere maallljd Geniet van Wrlgiey s».»r Kauwen bevordert uw goede spijsverte ring en hslpt u ook ..Conception, is ctet niet die plaats. wgar in 1939 ook zo'n aardbeving =s woedde?"' „Ja, maar dat is heus niet de laat- sle -geweest. Alleen lijkt het .wel of. de-aardbevingen .de laatste achttien jaren l inder: erg zijnjgeworden. Toch =3 proberen we tegenwoordig onze hui- zen 20 te bouwen dat ze. tegen een maar hij drukte me weer op mijn aardschok kunnen. Maar je kunt. stoel cn zei: „Dat is niets bijzonders, natuurlijk niet garanderen dat ze We hebben het hier elk ogenblik." een flinke aardbeving, ook zullen „Dan hebben die aardbevingen ze- doorstaan .'Ig'gry. i-ir ker Iets te maken met dc vele vulka- „En hoe staat het met .de vulka» Jj=§ nen in Chili?"::A nische uitbarstingen?".SS" „Soms wel, maar vaak wok niét." „Daar doe je zo mogelijk nog min- zei de Chileen. „Je weet dat de An- der tegen. Gelukkig -zijn - er - hier in des langs de westkust van heel Zuid- MiddehrChili maar een paar eh: die =5' Amerika loopt, een afstand vau zo'n hebben zich in deze.eeuw nog weinig 3000 kilometer. Aardrijkskundig ge- geroerd. Een van de ergste vulkanen sproken is ze nog'jong. veel nieuwer is de Villarica, in het zuiden, De In- ^a' dan de Himalaya. En nu is het cl- dianen noemen hem „QuintraJpillan": genaardige, dat er nog steeds iets bij of vuurgod en hij heeft vooral in';'; komt!" 1948 van zich doen spreken. Toen „Hoe kan dat?" vernielde hij veel huizen en er kwa- toen door veranderingen in de aard- „1 eiweo bang voor al-die gevaren ver af ;tüurïyfe'wel," hernam1 mijn. collega, naast heeft hèi eèn 'ideaal klimaat; hoo treeheven werden De Andes is °A j^ebter "bij. Wevoelen ons m Maar wij zijn- er best .tevreden mee. droog en zonnig." En naar de fles nok stnk en hef «nf hier om Go^s uandklaten we aan iets vroly-.Daardoor. is:= wi)H: hier ook zo'goed-op ons'tafeltje -wijzend zei hip' K van soms vïft- tM zesduizend kers denkenr En zich tot de ser- koop-'- "fafe „Bordeaux en Boureogne zijn bij m7ter booete°Hu heeft de aardkorst veei'sler ™endend nep hij: i.Brengt V ons de betangrijkste sooner.. Ost.iJ meter hoogte, nu heett de aatdkorst u eens een ües Boraeaux!'.' - Sofmns Beschenk 10 sinds de vorige eeuw. toenveel Even later werd de kostelijke nieuwe wijnstokken, uit Erankrijk drank voor ons ingeschonken en na- I K. heb .anders;;nog nooit, ge- werdén ingevoerd. Daarnaast heb- dat de kelnerin weer weg gegaan 1j*hoord-;. dat ;dé.'Indianen wynr. bén we .ook-, Rijn-enMoezelwyben." was nam ik de fles in mijn hand. drinkers waren." „£n de zoete wijnen?" „Bordeaux" stond er op, maar daar- „Waren ze ook niet. Kijk, de Span- „Die komen vooral uit het noor den. "We noemen ze „vino Afiejo". En _■■■.- - v -• -.■•./••' vergeet onze „Pisco". de fameuze. v' druivenbrandewyn, niet. De drrnven rv'-. - - daar komen uit een veel heter l- "V- klimaat, eigenlijk op de rand van de v woestijn en het salpeterland." „Groeit hier dan ook salpeter?" Ideale kunstmest korst stukken van de zeebodem om- Cl CCllB CCil UCI nog nooit zyn definitieve vorm ge- Even later kregen; er zit hier en daar nog spe ling in „Je bedoelt 2eker die scheur, die ongeveer de hele wereld rond gaal?" „Dat is ook zo iets. maar dat bedoel ik bier nietKijk. er is wel spe ling, maar als alles in rust was zou dat niet hinderen." „Vulkanen, bedoel je?" „Ook al. Ontploffingen in een vuur spuwende berg veroorzaken soms aardbevingen. Maar het is hier voor al een kwestie van... hoe moet ik het zeggen... slijtage,-daar lijkt het op „Aardbevingen door slijtage, dus!" „Ja, gedeeltelijk en dan indi rect Ik moest lachen, want hij deed me onweerstaanbaar aan een van onze bekende radio-komieken of aan de fameuze film-down Danny Kayo denken. Hij lachte mee. maar even later werd hij weer ernstig. Cordillera.' .Eigenlijk is de Andes minstens twee keer zo hoog als wij zien!" zei hij. „Jc moet de Chileense kustvlakte ongeveer zien als een soort brede bergrichel. In de zee zet het geberg te zich nog een heel eind voort, mot hier en daar ook toppen van 6000 me ier. Die bergen onder zee brokkelen af door de invloed van het water en door de druk van de enorme steen- [üïs.sa,?p^c!iüh?j1i?3o!;0rf':t.'!hr?f« na ce" toevoeging. Waaruit bleek l« Tnr»-1 x.hrnikten al salpeter en rij king m de zeebodem cn d.e deze wijn gemaakt was in Mo- vervoerden het lanes deze kustweg, die ons land weer ib beweging. Toen u c ai»-»» 1U uu alleen in onze tijd een nieuw plaveisel t "Is dat. uit «iwék- ten zuiden aardbeving van 'Concepcicn 'mee- 'Aiïein ""Se* 3aar<Jen kwamen hier vooral om rtik- aflaat, jetrita „Jazeker, zei - hy. ^„Chiloense Bor- dommen mee naar huis te nemen. was niet -zoveel goud en daarom lieten ze.'hier van meet; af. hun voedsel vandaan komen. Zo ont dekten. ze al gauw dat dit reen goed land voor druiven was. Een van de „De deskundigen merken bet na- mannen van Piaarro had een paar wijnstokken van de Canarische ei landen naar Marcahuassi, in Perti. JE weet zelf dat zoiets onzin is. Salpeter is vooral een verbin ding van natriumnitraat, natrium- sulfaat en magnesium. Vroeger was het klimaat in het noorden tropisch en vochtig. Dat blijkt uit dieren- en plantenresten. Daarna werd het cr zo droog dat de meren en rivieren opdroogden en door de inwerking van bacteriën op de plantenresten in de moerassen ontstond salpeter, de ideale kunstmest We beginnen hier nu al weer aardig de concurrentie van de kuostmestfabrieken te boven te komen. De salpeter-produktie is hele..iaal gereorganiseerd en er wordt prima voor de employe's ge zorgd. TegemVoordic voeren we dan ook voor vele honderden miljoenen pesos van dat mineraal uit. Je ziet het: de oude Inca's hadden het bij het rechte eind. want die zijn de ei genlijke ontdekkers van salpeter als mest" HANS YKEMA maakte merkte hij na afloop dat-de de^axZe ^roefiïr vecf^ver^hÜ ?orn15^? mee Iiaar huis -te nemen' kust een heel stuk uit.de zee om- verschil in Chili hoog gekomen wa; met het Franse origineel?? Ik nam een slok en moest beken- „Ben aardschok." zei mijn vriend en ik nen vatl niet Het smaakte - uitste- spronff verschrikt overeind. Maar toen •i Ik om me heen keek zaff ik dat leder- gewoon zijn. gang bleef gaan. Een nagloeiende peuk, een echte- loos uitgeklopte pijp, een nog brandende lucifer zetten bos en hei in vlam. Bos en hei zijn zeld zaam in ons land - verlies ervan is zonde dat .hoeft ook niet... een lucifer heeft wel een kop maar denkt voor hem. STAAT WAAROM; &RAA& wmntrt RU5TJ6,2U6JC Zori DER mjii HULP M16JÊ tEfl PffAClil VAH EEtt KAns nttPony-STELtnii ORDEM lmeer Ipl overgebracht en al in 1551 hadden ze hier ook druiven. Een paar jaar later lp - werd de eerste wijn geperst. Die p||? werd.direct een vólksdrank en dat fg- is zo gebleven,'want graan cn vlees mogen: wel eens schaars zijn, drui ven hebben wc altijd in overvloed." ..Maar ik zag hier nog nergens wijnbergen." ,;Die zijn er bok niet. Ik geloof dat ons klimaat,daar ongeschikt voor is. j Je hebt misschien wel al die wijn gaarden gezien?" ,.Je bedoelt als je met de trein i naar het. zuiden gaat? Ik zag daar belé velden met wijnranken; die ze tegen latjes omhoog laten groeien." „Precies. Ze moeten bet zo 'wel doen, want het land is vlak en daar- HEDEL. Vrijdagmiddag is op de Maasbrug bij Hedel een ernstig verkeersongeval gebeurd, dat aan de Belgische mevrouw O- V.-F. het le ven heeft gekost. De bestüurd' van een scooter, uit België wilde de" brug een vracht auto en een personenauto inhalen op het. moment dat van tegengestel de zijde een. tractor naderde.' De scooter, bestuurd .dóór.' de 21-jarige B, J. V. uit Mouscrop. botste op.de vrachtauto met het gevolg, dat V. ernstig gewónd naar het groot zie- kengasthuis te Den Bosch moest wórden gebracht. Zijn echtgenote, de 21-jarige mevr. O. V.-F., die-op de duo zat. werd zo zwaar gewond, dat zij in de loop van de avond in dit ziekenhuisis overleden. /N een protiinciestad liep ik, om een avond te doden, de bioscoop binnen. Je kreeg er nog op een ouder wetse 'manier waar voor 3^ centen» Eerst het nicuuis uon.; uoripe U'eek, toen zo!n „Van. eikenboom' tot tuuj- felaar" documentaire en,"-voor de pauze ons de wonderolie, der reclame, plaatjes ingaf een komische twee- act er. gemaakt in de lang vervlogen tijden, toen daarvoor nog een wereld markt bestónd.:- ï- v. -f1'. De leuke'man in deze verregende klucht bleek. W. C. Fields te gyn, de elf jaar geleden gestorven koning der Amerikaansekomiekenober toiews éven roemrijk als smartelijk leven veel is geschréven. Dik; verzakt éh met een enorme, knobbelige drank neus, zag hij er op het doek eigenlijk precies uit als de landloper die hij, in zijn jonge jareh -was'geweest. La ter, rijk en beroemd, werd: hijaan dit. verleden steeds herinnerd door de ketlners, die zo diep voor hem bogen dat het, ironisch werd en door de honden, die;' hoe jfraod; zijn .pakken ook 'waren, instinctief 'blaften .tegen de zwerver die zij in hem bleven zien. In .zijn grote tijd was Fields zo onvervangbaar, dat hij rich practised alles permitteren kon. Zijn vriend Robert Lewis Taylor «er te It in- de bijzonder interessante Bantam. Giant, welke hij aan deze wonderlijke car-' ricre wijdde, hoe de komiek zelfs de machtige machinerie van Hollywood volkomen naar zijn hand zette. Als hij filmde stond hij om negen uur op, ontbeet met drie martini's en een stukje toast en begaf zich naarde studio, ander.meevoering van een ge weldige, geheel met gi.n gevulde cocktailshaker. Hij beweerde dat er sinaasappelsap in zat, maar wist dat iedereen beterwist. Toen collega's eens zijn kleedkamer binnendrongen en de shaker, voor de. grap. met si naasappelsap byiudrien,schreeuwde hij verontwaardigd „Iemand heeft sinaasappelsap tn mijn sinaasappelsap gegooid". Gestadig drinkend uit de shaker, werkte hij door tot vier uur in de middag. Dan nam hij plaats-, verza melde alle in -het atelier aanwezige personen om zich heen en bepon. oude herinneringen op te halen. Was hij daarmee gereed, dan tiolpde dege bruikelijke middagdut. Dertig.minu ten lang zat het complete personeel doodstil om de snorkende komiek heen. Precies op tijd werd hij wakker en was weer fit genoeg om een uur of vier te wérken. De verteltijd en de düt werden, by het calculeren van de filvi, als vaste kosten opgevoerd... Pas tn later jaren begon Fields last- te krijgen van de grote hoeveel heden alcohol dié hij vézwolg, maar hijwilde nooit serieus over zijn man kementen praten. - ■„Mijn maag kan niet tegen de olij ven, die .ze .tegenwoordig in de mar tini's gooien", zei hy hoogstens. Maar tenslotte' was hij zover heen, dat zijn laatste grote.,film .voor drie kwart door zijn double werd gespeeld. Alleen de close ups, waren van de komiek zélf; ze wérden zo handig ingevoegd, dat het leek of hij de hele film speelde. In zijn", laatste jaren moest hij telkens i?t sanatoria worden opgenomen, waar hij leefde met een- stoet ïdakters en verpleegsters 'om hem heen. Maar' zijn; humor verliet hem niet. Dagelijks kreeg hij bezoek van zijn agent, een wat onbeduidende zakenman die maar niet laten- kón iedere, - ochtend-, bij herri binnen te komhi niet dezelfde, zin: „Hallo Bill, wat is er voor néeutüs?" Dit irriteerde Fields mateloos. Moe zou ikriou weten jvat er voor nieuws is?'1' brulde hij eens, „Ik zit al drie maanden in deze inrichting". Maar de man kon het niet laten. Teneinde raad. Het' Fields een dic- tafpon kpvien. zétte het 'apparaat, aan. toén hij"de;stap'van Zijn agciii op de trap vernam en draaide hét even later tèrugi' -v'-;■- „Hallo BUI,'wat is er voor nieuws?" klonk :het;\ ï-;1--' ■r'. „Zeg hou zelf', vroeg Fields, „Hoe klinkt dat jou in je oren?" UTRECHT Vrijdagmiddag om half drie is op de; van. automatische knipperlichten voorziene - .overweg in de Wieidrechtse; Zeedijk, tussen Lage: Zwaluwe en Dordrecht,een wielrijder aangereden :en' gedood door de trein-die om 14.31 Uur uit Lage Zwaluwewas vertrokken naar Rotterdam, De trein had -25 minjiten vertraging,;;; hij al vertrouwd was met ditdunne haar, die wijd open, bleek-verbaasde ogen, die. tamelijk geknepen, smal le mond en de vriendelijke, dwa lende-stem. „Dank u zeer." zei Thomas, ..dat u me heeft willen ontvangen. Ik wilde het natLturlyk.Iiever.niet, maar het is aardig om me te ontvangen. Het kwam bij oas op. omdat we me vrouw Alleyn al kenden^" practical jekes. meneer Fox?" .-Bij wie kwain bet op? vroeg Ai- vroeg Troy. leyn. Hij liep methodisch door het rc- ..Een heel dwaas, ondeugend ge- „Nou., bij Pauline cn Dcssy voor laas van Troy. logde het verband drag. Overlast aandoen. "Als het namelijK. Paul cn FencIIa waren er tussen de gebeurtenissen, weefde kleine meisje ze niet heeft ge- ook op gebrand. IK neem aan aai de verschillende draden door het pjeegd. en het ziet er naar uit dat mevrouw Alleyn het over ons heelt stramien van het verslag en vatte ae ze niet heeft kunnen plegen, moet Sohad.- ze aan het slot samen; het iemand anders geweest zijn, die „HetInkt me-het oeste,^ zei. ai- „Wat zeg jeer; van?" ^vfoeg hij deze onplezierige grapjes heeft uit- leyn; „als we er wan'uitgaan as toen hij ktear was. Hij zag met gehaald.Vervelend." voegde Fox er va". L00 verrassing datze hem; aankeek als- streng aan tóe. ,iOm te protferen de «O hemeltje, zei I nomas zucn- of hij een handvol troeven, op tafel oude heer; tegen haar in te nemen, tend,s.dat, betekent, dat ik een-neie- had gelegd. zoals u denkt. Maar dat hoeft nog boeLzal--moeten praten.*Je- „Verbazingwekkend compleet en nlêL noodzakelijk moord in te hou- er me ie „Nou. Fox? Wat zegt het jou?" .„Dat is, zo." zei AUcyn. die hem zi;'°zejf'ovS mtt"deS b» Fox streek met zyn hand over zijn by de arm nam. .,Jy bent precies iriODte kaken. „Ik heb; mezelf zitten af- degeen. die we in dit huis nodig Debrieven Ik heb ze hier er- vragen meneer," antwoordde -hij, hadden, broeder Fox. .Laten, we al- "g Anoniem, weet u. Ik heb ze ,.of u. niet een heleboel omstandig-- - lemaal. iets.gaan diinken. Hy.nam, natuurlijk wel - vaker gehad in de .heden achter een hoop toestanden zyn vrouweveneens by de arm en. schouwburg van teleurgestelde be- zou vinden,; die heel merkwaardig gezamenlijk liepen ?e naar de zit- zoei-ers en boze actrices, maar dit is- wat anders „heus. Waar heb hebbers rattenvergif bij de hand en hoorn op.. Alleyn hield Fox terug ayn^asje^p.^kLk^denkelijk' naar 'een heleboel mensen kunnen het -en ze keken elkaar aan. uitnuilende zak en haalde ten 'nooit vinden als ze het nodig heb- „Ecu heel overtuigende voorstel- cen papieren, twee pot- ben-Er zyn dingen, dm zoek raken. v"iHf mo loden en een luciferdoosje tevoor- „üas waar, beste Fox. ..Tocb stinkt het. \indt u niet, me- Thomas straalde tegen Al- „Ln wat dat ouae bock over oalse- neer. naar 7tin 7e dan" zei hü. men betreft, meneer Alleyn, ik „Een beetje te veel zelfs. Kom". 'zachte triomf legde hij ze neer vraag me sf of iemand het niet Toen ze de kamer binRengingcn, Jf1.*? ^ureai acht knoieen van na dc begrafenis hoeft opgepakt en legde Troy haar hand over het d b f di Alleyn al had „czien, cr vragen over -s gaan stellen, zo- mondstuk van de telefoon en draai- ^len met dezelfde Den op heuelfde als mevrouw AUcyn heeft gedaan, de zich naar hen toe. Haar gezicht J^er ?apSCr geschrewn U heelt verteld, dat deze bravo wa., bleek '"Sode env^rocn"' vrees Al- mensen niet veei op banden met ..Ro. y rei ze. „dit is Thomas »pvn juffroir.- Sonin Orrlncourt en zo Ancrcd. Hu wil hier komon on je «g Thom dl h,btlEn we zijp wellicht con beetje boos over KffïS'hlïh.n'ml.SLJh HdTori »iët bewaard. Ik w'ai' niet van plan h&r.'HenSk. my ^.r»» opgewonden familie." zónder* gespannen en ben. meneer Fox," zei Troy, ik kreeg dat idee óók al." v«w„. Maar Yoto sisat er. op zijn meester dui delijk ie bewijzen, dat de door hem gebouwde robot-robben hun werk ook goed verrichten. Hij begeeft zich naar cén der namaakdieren, opent een klep cn verstelt enkele kleine instrumenten. Zelf heeft hij een kleine dirigeerzender om de nek hangen. Hij manipuleert nog sven en wijst dan op een rots. ongeveer een halve mijl uit cc kust. „Even een kleine proef, meester." zegt hij. „veronderstellen wij dus. dat die rois daarginds een schip is. dat het eiland nadert. Ik heb de robot zo ingesteld, dat hij zich onmiddellijk te water begeeft. En zie. wat er nu gebeurt," Inder daad schuift de ..zeehond", waggelend opzijn vin- poten. snel naar het water, duikt er in en zwemt snel in de richting van de rots. „U weet." zegt Yoto tegen Ltipardi. „dat ik hier een geheel nieuw explosief heb toegepast. Ik ben zelf ook nieuws gierig naar dc uitwerking." heer. Het lijk. mij een p-spsnnen. dat Utree» ontdekking heef. gedaan - d .gewonden familie" Hu w». h.er komen, wat moet ik sen, nict. „Maar ik geloof niet, dat ik bij- jgsz"j h „„„„hen" zei A'. maar iedereen zag natuurlijk dat jewonder. -«.«-rnjt oom spreken zei Al- iedere(in eBnzelM!, 50ort brief had kompn- verdom' PaïuS'kentisW;1'maa^-'^n'help „Kijk eens aan!" zei Fox, met de e- -drukte om de.hare en toen kwam het tong klakkend, „daar Loop ik weer HOOFDSTUK X allemaal uit." vast, zoals gewoonlijk." „Acht." zei Alleyn. en er waren „Vertel eens wat je nog meer negen mensen op het feest op An- hebt zitten bedenken." zei Alleyn. Thomas Ancred arriveerde stipt creton?" „Wel. ik heb me afgevraagd of om negen öur. zoals ze hadden af- „Sonia heeft geen brief ontvangen, niet cn van deze tegengestelde gesproken Fox was bü het. onder- zociat iedereen dus denkt, dat zij bet en boze lieden zijn. of waarschijn- houd aanwezig in AJlcyns kamer, heeft gedaan." lijker haar fantasie de overhand Troy had de schilderskwaliteit „Gelooft u dat ook, meneer An- heeft laten krygen en toen or.mid- om mensen goed te kunnen be- cred?" dellijk deze brief heeft geschreven." schrijven en ze had bij Thomas in „Maar hoe zit dat dan met de de roos geschoten. Alleyn voelde, dat (Wordt vervolgd) laar hoe zit dat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1