Syrië: Jordanië dreigde met gewapende actie 1 i Poolse Stalinisten Jordanië: Ultimatum is fantasie W eer rebellengroepen in China „ontmaskerd Niet alleen voor lachers 1 Grieperig? Zuivering van an in RADIO EN T.V. D Idylle van Zweedse prinsmet Francoi.se Sapun? Parijs steunt Tunis weer 0 Hoofdpijn? I Benden - oorlog j in New-York Ontploffend gas verwoest huis: izeven gewonden DISTRICT WARSCHAU GEZUIVERD Bijna twee miljoen stemmen op O. Java voor communisten Accordeonist tracht rivaal te ri en Twee bejaarde echtelieden dood gevonden Dreigbrief aan notaris in Valkenswaard Vermiste paar was weg lil SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Maandag 5 augustus 1957 DAMASCUS. De diepgaande meningsverschillen tussen de Arabische landen z|jn dit weekeinde nog eens overduidelijk aan het licht getreden. De Syrische regering heeft verklaard een Jordaans ultimatum te hebben verworpen .waarin gedreigd werd met gewapend optreden indien de Syrische pers haar campagne tegen de Jordaanse regering niet zou staken. De Jordaanse regering zegt echter geen enkel ultimatum te hebben ge steld en alleen een protest te hebben ingediend. Ondanks deze ontkenning bleef radio-Cairo gisteren beweren, dat Jordanië een ultimatum had gesteld. Er is een rechtstreeks verband tus sen het bezoek van de Pakistaanse minister-presiderjt aan Jordanië, de xcis van Duiles naar Londen en het ultimatum, beschuldigde radio-Cairo. Ook Irak deed zondag een duit in het zakje. Radio-Bagdad betreurde „diep" de Egyptische kritiek op de militaire houding van Irak tijdens de Palestijnse oorlog terwijl Irak voortdurend de vriendschapshand heeft aangeboden. Do Iraakse radio weet het succes der Israëliërs aan het gebrek aan samenwerking tussen de Arabische legers. De Syrische regering gaf zaterdag eerst een communiqué uit waarin verklaard werd. dat de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken tegen de Syrische ambassadeur had verklaard: „Als de Syrische pers haax campagne tegen de Jordaanse regering niet beëindigt, behoudt Jor danië zich van alle maatregelen te nemen, zelfs als dit tot een gewapend conflict zou leiden". Volgens de Syrische verklaring had de Jordaanse minister tegenover de Syrische zaakgelastigde ver klaard: „Tot nu toe was Israël onze vijand, maar nu is uw land ook een vijand van ons geworden". De Syrische premier, Sabri Assali, hield vervolgens een persconferen tie waarin hij verklaarde, dat Syrië het protest had verworpen en zich onverwijld in verbinding had gesteld met Egypte en Snocdi-Arabië. „Nog nimmer heeft zich zoiets in de ge schiedenis der Arabische landen voorgedaan", zei de Syrische pre mier. Hij verklaarde, dat Syrië maatre gelen had genomen om aan elke ont wikkeling het hoofd te bieden maar besloot zijn verklaring toch maar met een verzoek aan de Syrische journalisten af te rien van elke per soonlijke aanval op koning Hoessein en leden, van de Jordaanse regering; Een woordvoerder van de Jor daanse regering verklaarde zondag, dat de Jordaanse regering geprotes teerd had tegen het vreemde gedrag van de Syrische pers. Het had echter nooit de bedoeling gehad Syrië met een aanval te dreigen. Koning Hoessein confereerde in middels met de Pakistaanse premier. Soehrawardy. Na - afloop werd een communiqué -uitgegeven waarin bei de staatslieden zich verbonden alle agressie 'en ondermijnende activi- Vervolg ran pat*. I tsjew zou dè verzekeriiig.hebben'ge kregen, dat Joego-Slavië niét zal trachten Oost-Europa te „titoiseren". Men was. het eens geworden over concrete vormen van samenwerking tussen de,twee»partijen, door middel van het uitwisselen van partydéle- gaties en het verstrekken van inlich tingen en publikaties aan elkaar; Ook had men besloten, te werken aan een verdere algehele ontwikkeling van de onderlinge betrekkingen en de verwijdering vaji de hinderpalen, die deze ontwikkeling in de weg staan. Bij het overleg werd opnieuw vastgesteld, dat men het over de voornaamste internationale vraag stukken eens was. Er was nadruk ge legd op het „bijzondere belang" van de samenwerking tussen de commu nistische landen. Voorts hadden de delegaties de nadruk gelegd op het feit, dat de betrekkingen tussen Rus land en Joego-Slavië zich zqUen blij ven ontwikkelen op basis van gelijk heid én eerbied voor eikaars onaf hankelijkheid. ÏJET was nu eens niet een pro gramma, uitsluitend voor de. lachers, dat de teievisie-scctie van de AVRO zaterdagavond presenteer de. 't Beste deel was ongetwijfeld de ielerecording van Jazz at ihe philharmonic";een uitnemend ge maakte tv-film, waaraan niet ct!ee« de jazz-fans genoegen beleefd zul len hebben. De quiz uit de t ^Frankfurter Fest- balie was aardig m aar niet over rompelend. door i.'originaliteit.- De j. toneelspeler. Ajnó, Assmann, die Ku- Jenkampff, wiens tienjarig zoontje vorige week bij 'n auto-ongeluk om" het leven kwam, moest vervangen, deed dat met de routine van de, man die gewend is voor bet voet licht .te staan en te improviseren. Toch bleek uit zijn optreden, dat het maar weinigen gegeven is een dergelijk programma boven ?t ge wone vermaaksniveau uit te heffen. Hans Joachim Kulenkarapff is een van die weinigen: een quizmaster die een grote gevatheid paart aan dat moeilijk te definiëren maar voor de beeldradio zo belangrijke begrip „personality". Het beste van de reportage van het optreden van de volksdansende Poolse studenten vonden we de soe pele, deskundige commentaar van Con Nicoiai. Het beejdverslag zelf was niet altijd perfect afgewerkt. Jammer, dat Alex de Haas 'in z'n vraaggesprek met Toon Hermans zó heel veel- goeds over de knappe cabaretier zei en dat Toon zelf zich zo op de vlakte hield. EZE week, eerder nog dan werd verwacht, komt er 'n definitief einde aan de dagelijkse Nederlandse uilzendingen van. de BBC, Vrijdag van kwart voor zes tot kwart over zes kunt n voor de laatste maal naar Het programma luisteren. Het zal, evenals; dat van donderdag, geheel gewijd *Un aan herinneringen uit zeventien jaar „Hier is Londen" (de golflengten: 224 en 40,96 meter). WIE de jeugd heeft, heeft de toekomst". Zo denkt men .ér blijkbaar bij de Russische televi sie over. Niet minder dan vijfen twintig uur besteedt zü maandelijks aan kinderprogramma's, die vol gen officiële Sowjetbron „van opvoedkundig belang zijn en de ken nis van de jeugd verrijken". Die programma's bevatten dan ook o.a. „Een encyclopedie voor weetgieri- gen", verder veel populalr-weten- schappelijke features, jeugdconcer- en in de studio en bewerkingen van boeken van..de... Amerikaanse auteur Mark Twain: „Tom' Sawyer" én „Prins en bedelknaap". HÉT programma over Hilversum I wordt vanavond verzorgd door de AVRO, die begint met 'n volledi ge uitvoering, op-grammofoonplaten, van- StraüsV oppèrette „Die Fleder- maus", onder "leiding "van niemand minder dan Herbert vonKarajan.de dirigent-regisseur van de weense Staatsopera. - Op de andere zen der van 8.45 tot 9.05 een reportage van de Golden Jamboree; daarna, van 9.05 tot 9.35, een uitvoering door het kwartet Arta-Bella van Mo- zarts zogenaamde „Dissonantenkwar tet" (K.V. 465). Alfred van Sprang, de reizende reporter van de NCRV, geeft'van 10.05; tot 10.15 onder het motto ..Hét Midden-Oosten; speelbal ih de wereldpolitiek" indrukken van zijn verblijf: aan boord, van het Ame rikaanse vllegdekschip „James For- rëstar.V.V 'tV"> leit in het 'Midden-Oosten krachtig te bestrijden. De Iraakse regering maakte za terdag bekend, dat het Jordanië voor zestien miljoen gulden financiële hulp heeft verleend. Bovendien zal Jordanië in de .toekomst nog. meer. steun ontvangen. De Russische regering heeft een. "verzoek van de. Libanese minister van Buitenlandse Zaken, Malik, ..af gewezen om een matigende invloed uit te oefenen op dé aanhangers van de uiterst linkse partijen in de Liba non. De Russische onderminister van- Buitenlandse Zaken, Simicmow, betreurde het dat daarmee indirect de indruk is gevestigd, dat Rusland zich kan inlaten met Libanese bin nenlandse aangelegenheden. KOPENHAGENDe Zweedse prins Berlil2oon van koning Gus- taaf. Adolf, is nu het voorwerp van romantische geruchten, die verband - houden met de Franse -schrijfster Frangoise Sagan. Zweedse correspon denten maken hiervan melding even wel onder het grootste voorbehoud. De-geruchten vinden Hun oorzaak in de volgende drie feiten: 1. Beiden brengen hun vakantie door aan de Middellandse Zee in 't Franse plaatsje Salnte-Maxime, 2. Zij ontmoeten elkaar vrij dik wijls aan het strand. .3. Beiden hebben ais lievelings drank goedkope landmijn met stuk jes ijs erin. Nu kan ieder voor rich, uitmaken. of deze feiten een voldoende basis vormen voor een verloving. Een grote Zweedse krant herinnert in dit verband aan de geruchten welke in dertijd over: de verloving van een kleindochter van de Zweedse koning met een Britse barpianist de ronde deden. Deze verloving zou niet- door gegaan zijn omdat de jongeman te arm is. Wat de verloofde van prins Bertil betreft, op haar kan dit argu ment niet slaan, Want de Franse, schrijfster verdient nu zonder twijfel vieer geld dan de prins zelf. PARIJS. Te. Parijg U zaterdag van oetrouwbare zijde vernomen/dat Frankrijk bereid is zön financiële huip aan Tunesië gedeeltelijk te her vatten.'V.;/. Deze hulp werd in mei door de Franse regering ingetrokken inver band.met de steun, die de Algerijnse rebellen uit Tunesië ontvingen. (Advertentie fJW.) 0OOOOOOOOOOOOO 0 o O Aspirin heeft een krachtige O Werking tegen de in de ro- 0 mer zo «aak voorkomende hoofdpijn. .leges griep h Aspirin*) het ideate middel, ■O daar het de koorts doet O dalen en de prjn in hoofd en 0 ledematen, waardoor de griep als regel begeleid wordt, onderdrukt. o.- :!!}:..--; 0 Aspirin-*) hoort in hds 'Hb 'in Üw bagage.-7 NEW YORK. De," Jeugd heeft i zondag voor de tweede maal lx»: één j week huisgehouden, in dc straten van._:New York^ - De^gehele politie- j macht van 23.000. man-'..'wérd inge schakeld; om aan de-kriticke,:situa tie het hoofd tc bieden. In burgerkleren ^gestoken politie- j .mannem patrouilleerden:;:' door de i; straten - in ongemerkte Yauto's,.:omj, groepen, jongelieden van onder de j twintig uiteen te jagen. Sociale wer-.i- kers werden te. hulp, geroepen!: om j de jeugdige onruststokers, van-'gé- welddaden af teyhouden. De nieuwe uitbarsting' Van- -strijd j tussen benden jongelui., "die. reeds.},; vier levens heeft geëist, had' plaats in Brooklyn. Twee mannen werden h vanuit een .hinderlaag dóór èëhrben- de beschoten.-;' De slachtoffers van déze ongeprovbceer'de v aanval wer den met pijnlijke verwondingen in een ziekenhuis behandeld. Dit incident, viel voor enkele uren nadat de politie^erin hvas tgeslaagd een totale benden-oorlog in de Bronx tussen 'leden .van dé „Scor pion". en „Fordham Haldies", uit blanke zowel als neger-jongens be staande,, te voorkomen, Dertien jongens w erdëngearres teerd en een assortiment van dode lijke wapens werd Jrr beslag geno men; ..-j.;;-!;:V Y Walter. Arm, ondereómmissaris. van politie,' verklaarde Noor dé* televi sie, dat deze uitbarsting van jeugd- cripiinaliteit, zich. had, verspreid als een bosbrand. Hij verklaarde, dat de politie „bijna machteioos" staat tegen deze soort van spontane, zin loze aanvallen op burgers, die niets hebben gedaan. «ij (Van'onze correspondent} j vi"- BEKGUM Ontpl offend gas - uit een gasfles weis zondagavond In Sua- I woude oorzaak dat dé woning van de 33-jarige-xnelkrUdér Wi, van der Kooi letterlijk uit elkaar werd ge rukt, terwijl de zevert-bewoners ern stige brandwonden aam hoofd en ar. "men opliepen," Dehéér Van- der .Kooi had op de zolder; van z'n woning een gasfles nëergezet;Sdie, de/j" lampen in het huig; moest voeden omdat het huis niet'.op hét .elektriciteitsnet is aan- gesloten;Een1 ekkénde slang heeft een hoeveelheid gas laten ontsnap pen, -die, door de'zoldering de.kamer is binnengedrongen;Toen de '- heer v. d. K. een'sigaar ojistak is -het gas met een hevige, steekvlam-ontploft, waarbij devoor- én achtérgevel -'uit de woning werden gerukt.: Ook hét dak werd totaal; vernield. 'Binnens huis bleef vrijwel niets heeL D.eV- Engelse dokter "Charles Ste vens, directeur van een:medisch genootschap-, trachtte aan: de hand van een proefneming ge gevens te verzamelen over een soortmazelen. - Hij nodigde éen ziek meisje: bij zich :uii orn het ziekteverloop te constateren. Te gelijk.trilde de dofeter een en ander te weten komen over, de besmettelijkheidvan -.de. ziekte.- Het was de bedoeling, dat zijn eigen kinderen besmet zouden worden Wat geschiedde? De dokter werd zelf ziek en zijn dochters bleven gezond. Vandaar de hilariteit in het gezin Stevens. WARSCHAU. Gomoelka' heeft gisteren een belangrijke overwin ning behaald op x|jn stalinistische tegenstanders. Het voltallige bestuur van de communistische partfj van het centrale district Warschau Is af getreden na de kritiek, die op het bestuur werd uitgebracht tijdens een zitting van het centrale, comité. Het bestuur bestond b|jna volledig uit Stalinisten. Onder de afgetredenen bevindt zich' ook! de eertse secretaris Kali- nowskl, die bekendstaat als een felle tegenstander van Gomoelka'» democratiseringspolitiek en een ve teraan uït de stalinistischeperiode. Tot eerste secretaris is gekozen een. aanhanger van -Gomoelka, Stepsns- ki, twee andere aanhangers van Go moelka werden tot adjunct-secrete- ri« gekozen.; Y ;v- Het district "Warschau is het be langrijkste van de partijdistricten, waarinWarschau is verdeeld. Het telt 25.000 partijleden. De bestuurswijzigingen geschied den, nadat Jarosinski.- 'die ;secreta- ris is van het centrale comité van de Poolse communistische partij, de vergadering had toegesproken. Ja- rosinski is een van de naaste mede werkers van Gomoelka. ïj. De regering-Gomoelka heeft za terdag de Westelijke verklaring'over de hereniging van Duitsland afgewe zen. De Poolse regering acht het voorstel, om West- en Oost-Duits- land na het houden van vrije alge mene verkiezingen te herenigen „on realistisch". Zij meent ook, - dat de O o Gedeponeerd handelsmerk o O O O O O O O O O O O O o DJAKARTA. Volgens de jong- «te gegevenshébben de communis ten In 30 van de 3? kiesdistricten van Oost-Java 1,9 miljoen temmen verworven, tegen de Nahdatoei Oelama 1,6 miljoen, de nationalisten 1,3 miljoen en de Masjoemi 0,7"mii- joen. *i i. t; j.{;»;v.5/?.v Sinds de verkiezingen in 1955 was de Nahdatoei Oelama de grootste partij ih Ooet-Java.r. De zeven re gentschappén, waarvan deuitslagen nog niet bekénd. zijn. zouden bol werken. van de N.O.-zijn.: Westduitse regering er in feite niet naar streeft de Fools-Westdultse betrekkingen op normale basis te plaatsen.'-. Adenauers antwoord op de Poolse verklaring was zeer verzoentegsge- zind.'Hij zei te verwachten, dat bin nen enkele maanden contact tussen de Westduitse en de Poolse regering mogelijk zal zijn. Het contact kan worden begonnen in de vorm van handelsbesprekingen. Adenauer zei te hopen, dat een vrij Polen in de. toekomst nauw verbonden zal .zijn aan Europa, omdat Polen de ooste lijke voorpost van de Westerse cul- tuur is. (Van onze correspondent) WEERT Een - 40-jarige accor deonspeler L- K.' heeft zaterdag be-, kend» dat h|j vorige week donder dag getracht heeft de eveneens 40- jarige woonwagenbewoner P. D. met wiens vronw - bij een verhou ding had dood te r|jden. De vrouw is eveneens gearresteerd, omdat* *|j er van verdacht wordt K. tot z|jn daad te hebben aangezet. De zaak die donderdag zo'n dra matische climax kreeg, begon an derhalf jaar geleden toen Anna D. haar man verliet om met K. het land door te trekken, K. werd ech ter twee weken 'geleden In Pernis gearresteerd onder verdenking van diefstal. Toen hij enkele dagen later werd vrijgelaten bleek zijn vriendin naar haar man te zijn teruggegaan. K. schreef haar een brief en z\j telegrafeerde hem naar Weert te komen. Donderdag reed K. in zijn oude suto door de Onze Lieve Vrou westraat toen hij zijn rivaal voor zich zag fietsen. Hij gaf gas,- reed D. aan en verdweenin volle vaart. D. sloeg over de motorkap, kwam op het trottoir terecht, maar werd slecht» licht gewond. HONGKONG,Het communis tische persbureau „Nieuw-Cbina" heeft zaterdag de:ontmaskering van twee .contra-revolutionaire groepen" gemeld. Dat ls al de aesde maal, dat het persbureau in de afgelopen tien dagen het onschadelijk maken van groepen meldt. De organisatie zou van plan ge weest zijn de nationale economie te ontwrichten, banken te overvallen en„reactionaire strijdkrachten" op de been te brengen. Dit léger had dertigduizend man sterk moeten worden. De andere groep werkte in de pro vincie Kwangtoeng. De groep wilde .jecruten aanwerven voor guerilla- oorlogvoering en wapens verkrijgen door te speculeren op het bijgeloof van de massa". Een rechtbank te Tsamkong in het zuiden van China heeft negentien personen ter dood veroordeeld, die op 12juli een opstand tegen de communistische autoriteiten hebben hebben geleid, aldus heeft radio- Peking zondag gemeld. De veroor deelden werden schuldig bevonden aan het doden van zeven mensen, onder wie regeringsambtenaren, én aan diefstal van eigendommen van de regering. :-;-- Het persbureau „Nieuw China" meldt, dat meer dan 20 personen, die betrokken waren bii de opstand tegen de communistische .autoritei ten, een. graansilo, een levensmidde lenwinkel en een bevoorradingscoö peratie hebben aangevallen. .Vijf ambtenaren én twee Inwoners van het stadje Limkong kwamen hierbij om het leven. De Chinese regering zal scholen oprichten om „werkloze reactionai- MAASTRICHT De 60-jarige beer L. Conlnx en. zijn. even oude vrouw z|jn zaterdagmiddag, zittend op een divan in hun woning, dood aangetroffen door de politie, die op verzoek van de buren het huls was binnengegaan. Het bejaarde echtpaar was door de. buren reeds enige dagen gemist. De justitie, die zondagmiddag sec tie op <ie beide stoffelijke overschot ten liet verrichten, sluit de mogelijk heid van gasvergiftiging niet uit. De hoofdkraan van: de gasleiding was wel dicht, maar men noudt er reke ning mee, dat de man of de vrouw zelf deze kraan nog heeft dichtge draaid, toen zij reeds ernstig ziek wa ren. De kraantjes van het gastoestel Waren niet helemaal dicht, BOMBAY. De zoon van Ma-' batma Gandhi, de journalist Deva- das Gandhi, is zaterdag aan een. hartaanval overleden. 55 ren door werk te hervormen". In dien ze algehele .verbetering, tonen mogen ze weer gewoon .werk ver richten. Waarnemers vermoeden dat deze maatregel, welke in de dagbla den is aangekondigd, een y, nreUw middel tot afzondering van de rechts-georiënteerden betekent, die uit regeringsfuncties, het zaken leven en onderwijs zyn verwijderd, (Van onze correspondent) VALKENSWAARD „Als u vóór donderdag geen f 1000 op de Leen- derheide hebt neergelegd zult u, net als De Jong, onder de grond worden gestopt." Zo .ongeveer luidde een anonieme dreigbrief, dic. de kandi daat-notaris J. Mannaerts; die en kele maanden geleden een rol heeft gespeeld in de bekende „inbraak zaak", waarbij de Amsterdamse In breker Piet 'öe Jong is neergescho ten vorige week ontving. Drie dagen lang heeft de rijkspoJi-' tie gepost bij een paaltjé aan-de bos rand waar het geld- moest worden gedeponeerd. Er is echter niemand komen opdagen: Ofschoon uit,, de brief zou zijn op .te,, maken, dat de. schrijver ér van een .familielid van Piet de Jong is zoekt de. poli tie éch ter elders omdat als vaststaand mag. worden, aangenomen dat de familie van De Jong er,niefcs'mee. te.maken, heeft. De politieveronderstelt dat de briefschrijver in.Valkenswaard, wóont omdat hij ter plaatse goed op! de hoogte moet zijn evenals notaris Mannaerts, die de .Leénderbei .goed. kent omdat hij -er een .jachtveld heeft.- Naspeuringen.; hebben tot nu, toe nogniets over de'.anonieme; briefschrijver aanhét. licht"gébracht- AMSTERDAM, Het! Nederland se verloofde paar Vera Peerlkamp en Ben Loman, dat t|jdens een kam- peertocht door Italië niet de ouders van mejuffrouw Peerlkamp was ver mist. Is terecht. Het blijkt, dat de jongelui, die per scooter de auto van de heer Peerl kamp volgden, bij avond de auto uit het zicht hadden verloren en toen een verkeerde weg ingeslagen wa ren. Zondag kwamen zij op het kam^ peerterrein aan. waar het echtpaar Peerlkamp de tenten had opgeslagen in afwachting van dejiasporingen van de Italiaanse politie. )t htBT GEDjh. IK HEBtP ALLEhVOOROVÉf? IM HCT T V-PROGRAMMA VAtt BARTJèFPCRS fthOMEM.Daarom MOETnijJijonoEn Hmritn trt iPRotijtMOtT vtRutztti Hoeveel vraag i£? De winnAAR vaij DtHEOhTRijp m vt Jagers. CLU6 MAG 0PÏCEDET1 lh HtT TtLEVISltRROOftAnMA JtUGD VoORAAtl *VAh &ART JtfEERb .OOhDtOUDtRb VAn OrjOflGtbTEfi lUUEn 0PdET$>ClieBM VERhCMHMEn... I h MAATjfe 1 3070. In één* kaarsrechte lijn zwemt de namaak- zeehond naar de rote. Gespannen kijken Lupardi en Yoto tóe. Dan volgt opeens een,;verblindend lichtflits;en bijna op. hetzelfde moment vormt zich boven de rots een bolvormige gasmassa, die boog in de lucht uit elkaar spat. Maar het merkwaar digste is wel, dat deze explosie geheel geluidloos verloopt. ALleen klinkt, eenvaag, dof gerommel door tot het. eiland. Wanneer de zee weer tot rusE is gekomen, is van <je rots niets meer te zien: het projectiel heeft de granietmassa in - een .fractie van. «en seconde totaal verpulverd] Lupardi 1s Alleyn -wachtte zonder commen taar; ,Nou," zei Thomas ten slqtte, „daar gaan we dan." :"2, „De ruzie duurde gisteren de he le ochtend, n»dat de brieven waren gelezen," zei Thomas, ^iemand is het met een ander eens, behalve dan Paul'ep. Feneila'en.Jenetta 'wil de de brieven verbranden, maar Pauline en Desdemona dachten, dat 49 flauw, - Dessy zei^„m|jn profetische et* W«1 iets >n kor» zitten en dat we geest" en raakte erg opgewonden en ze moeeten bewaren. En tegen de „O jawel," zei Thomas met wijd- Milly zei: „Ik vind mensen die ano- lunch was ledereen verschrikkelijk open ogen* „het is zo ondubbelzin- ineine brieven schrijven toch Wel opgewonden nig, nietwaar? Met het testament >iet toppunt", en Jenetta (mijn Thomas zweeg-even; en staarde én zo.'Nee,' Sonia. zal het wel ge- schoonzuster), Paul én Broekjes nadenkend naar een vlek op de daan hebben, denk ik, maar ik ge- moeder (die met mijn broer Claude muur achter het hoofd van -Fox. loof niet," zei hij met een kuchje, js getrouwd), zeiden: „Je hebt ge- Hij had de merkwaardige gewoon- ,;dat ze Papa heeft vermoord." jijjc, Milly". Toen Iaat me ea te midden, in zijn verhaal af te bre- Hij zond Alleyn een gespannen kijken o ja, toen begon iedereen ken. Het .was alsof .een grammo- lachje toe. „Dat zou zo beestachtig 'iedereen te verdenken de brieven te foonnaald abrupt en -zonder reden zijn," zei hij. „Men kan zich niet hebben geschreven, totdat Pauline van de plaat werd getild. Het- was voorstellennou ja. Pauline sprong ^et idee kreeg u moet het ons onmogelijk om uit te maken of Tho- b o ven op het idee- Dessy ook wel. vergeven dat misschien mevrouw maS plotseling, het '.juiste' woord niet Ze zijn allebei enorm overstuur., Alleyn, omdat ze getrouwd is met.." kon vinden of getroffen wérd door. Pauline was op de begrafenis al Alleyn, die Fox' geschokte ge- een-mieuwe gedachte of alleen maar flauw gevallen en nu die brieven laatsuitdrukking zag, antwoordde liad vergeten waar hij*het over had, zijn gekomen is ze verschrikkelijk öjet en Thomas ging -met een rood Zijn gezicht bleef gefixeerd,- op-een opgewonden,; U kunt zich niet voor- hoofd verder: ..Natuurlijk." zei hij, wat--vager worden van de. ogen na. stellen, hoe hét op Ancreton is." „was de rest het daar niet mee „Entóen" •-drong Allejm na een ViiMevrortw :Kentteh gaf _u óe sug- eens, integendeel, Fenella zei." „Stel lauge stilte aan. gestieom naar Scotland Yard te je voor, het idee dat mevrouw AI- „OmdaV'begon Thomas, „dat gaan nietwaar? leyn anonieme brieven zou schrij- toch wel een van de laatste 'din- „Ja, én Dessy. Mifn ongetrouwde ven is zó belachelijk, dat-we er gen Js, die je onder een kaasstolp zurier. Desdemona. Wé hebben onize niet verder op in hoeven té gaan." verwacht aan te: treffen. Het was brieven gisterochtend aan hét' ont- wat tot weer een nieuwe ruzie leid- natuurlijk' kaas uit Nieüw-Zeeland. bijt geopend. Kunt het zich voor- de, omdat Pauline het idee had ge- Papa had véle goede vrienden." stellen? Ik was het eerst beneden opperd en Fenella en Paul tegen ;,Wat." vroeg Alleyn wat "driftig,' nou, ik schrok wèl, Ik.: wou hem in haar wens in verloofd zijn. Ten „is -het laatste. Fox. dat -je on- de kachel gooien; maar toen .kwam slotte zei mijn. neef Cedric, die nu 'der een' kaasstolp verwacht aan te Fenella net binnen; zodat ik de brief het hoofd van de familie is,- dat de treffen?" onder tafel heel.klein heb .opgevou- brief op Pauline zelf leek. H|| zei- Maar eer Fox. kon antwoorden, wen. U kunt !'aah:.-de; vouwen zien. dat een geliefde uitdrukking van ging Thomas voort, welke de mijhé is. Die-van Paul is Pauline is: „Ik heb reden om aan „Het is een: stolp'' uit Devónpori. de brief die er uit ziet alsof er op te nemen.". Milly, Cedrics moeder, Erg aardig.'Blauw, met witte zwa- gekauwd is. In zljh: opwinding heeft lachte nogal scherp zodat er nog- r,en er op. Heel groot Toen je nóg •wJX^bem. helemaal verfrommeld, maais ruzie ontstond.van alles kon krijgen, hadden wé Nou,: ènXtoën.; zag ik datéenzelfde „Gisteravond zei: Alleyn, „ver- er altijd een hele Süiton in, maar enveloppe bij elk bord lag. Son a.ont- telde u. me. .dat u op Ancreton. een nu natuurlijk-slleen maar een klein bijt op haar kamer, maar ik heb ontdekking had gedaan? Wat was pakje. Een beetje belachelijk ja, Berker gevrasigd of er voor haar dat?" maar het betekende, dat er genoeg ook poSt was en die was er niet. „G ja, daar vou ik het nog over ruimte was." Toen kwam iedereen binnendruppe- hebben. Het gebeurde na de lunch. ,\Vaarvoor," len. Fenella, die de hare al had ge- Ik vond het een heel vervelende „Cedrich tilde het deksel op en opend, zag er nogal vreemd uit. geschiedenis. Ik vergat mezelf en zei ontdekte het Hij gaf ccn gilletje, Pauline zei: „Ik neb zo'n gekke dat ik met naar Ancreton zou terug- maar niemand schonk hem veel brief gekregen. Ik denk dat hij door gaan tot ik er zeker van was. dat aandacht. Maar toen bracht hü een kind is geschreven," en Milly er niet nog meer. van dit soort d:n- het naar tafel heb i!< vergeten zei:". „Misschien Broekje wel" en gen zouden gebeuren." te zeggen, dat het altijd op het buf- uitermate tevreden. „Kranig, Yoto," zegt bij,toen was er weer ruzie, omdat Fau- „Jk ben bang,' begon Alleyn, maar fel staat? eri Het het voor Pauline ..kranigik maak je wel mijn complimenten." Xllnë en Milly het over Broekje al- Thomas onderbrak hem meteen, vallen, die toch al zenuwachtig is De kleine Japanner straalt. HU heeft dit wapen Hbd oneens zijn. En toen zei ieder- „Kunt u het niet volgen? Nee. na- en nu het hele huis bij elkaar helemaal zelf ontwikkeld en de resultaten zijn een: ,Jk heb er ook een gekregen tiiurlyk met. als ik het u nog niet schreeuwde." inderdaad boven alle verwachtingen. waarna ze de enveloppen openmaak- verteld heb. Maar dat kan ik toch ten. Pauline viel weer ongeveer beter wél doen." (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1