GEEN land kan zich de LUXE van slechte wegen permitteren C van onder z n snor EEN BRIL Ryiibendes Bessenfee dit naar Den Iïaag! Gaat niet door J Wegenbouw onevenredig getroffen' door de bestedingsbeperking Ongevallen Wie heeft er iets Qable glimlacht weer Koeriersters Hoe er gespaard p is in juli AGENDA Film voor EEN LEKKERE SOEP VOOR WEINIG GELD g over over rusf Gemeenten in de klem Dagelijks post voor Ilitler verloren? Japanse edelen komen in de hjppendrooni Duivensport Gordijnen in brand Deense zéeman vermist Ontslagen Poppentheater van Henk Zoutendijk Burgerlijke Stand Pakistaaui protest over Kasjmir Amerikaans protest in Oost-Berlijn SCHIEDAM VLOTTE STENO-TYPISTE Dinsdag 6 augustus 195? Nu de oogstmaand is aangebroken en de bessen dus geoogst zijn. die in de. Distilleerderij yan Simon JRyn- bende en Zn, te Schiedam" verstookt zijn tot het-Nieuw' Rood, de bessen jenever voor 1959, nu laat deze dis tilleerderij weer de „Bessenfee er op uittrekken om voor'dit produkt re clame" te maken. Het is mt; voor de derde maai dat èr een dei^eiüke reclame-stunt wordt uitgehaald; De drie fleurige Bessenfeeën en hun drie operette-secundanten zullen die de Scbiedamse bessen jenever, iri de Hofstad zullen pro- pagerën. GESLAAGD Voor hét/praktijk-diploma Engelse eerden in de forte, jaren Kotter- Handelscorrespondentie slaaeden 'de r-i - /i'-ttvtiae?» f* Kö^amai* dam-Schiedam en Amsterdam, 'be zocht, nu is Den Haag aan de beurt om de Bessenfeeën en hun gevolg té ontvangen. Het zijn drie vrolijke gratiën, fleu rig in witte toiletjes met rood lint gegarneerd gèstoken,; gedektdoor brede witte, -met. rood' afgezette, strooien, hoeden..en bijgestaandoor* drie ih krijgshafte uniformen ge stoken secundanten. dié. vanaf van daag tot en met vrijdag het" Nieuw Rood ih pen Haag zullen présente ren,. aan de afnemers" van dit geest rijke vocht. Niet alleen de slijterijen, maar ook café's- en restaurants wor den inet een bezoek vereerd. Deze reclame-stunt, twee jaar ge leden opgezet, heeft goedé resulta ten geboekt, vindt men bij Rynben- de. zodat raen doorgaat met het lan ceren, van de. feeën. Men heeft overi- gens lering getrokken uit de erva ringen van voorgaande jaren. Zo is de opvallende stoet van heel. oude automobielen waarmee men vorig' jaar naarAmsierdam trok óm daar over te stappen in éeh met zes paar den getrokken open calèche, afge schaft hel was erg aardig en trok zeer de aandacht, maar' men kon er dc klanten niet mee bereiken: par keer-moeilijkheden in hei stads-cen- trum. Wat de bessen zelf betreft, was de oogs» dit jaar zeer sJecht door de plotselinge vorst in het voorjaar, waardoor slechts -0 r- van de nor male oogst op tic veilingen ver- scheen en de prijzen opliepen van J 1.80 tot 5.30. Maar het zachte veer later in het jaar heeft gemaakt dat de bessen zeer mooi zijn gerijpt, hetgeen weer een voordeel was voor de fabrikatie van de bessen-jenever. - In de maand juli 1957 word bij de L Spaarbank anno 182U Schiedam in- gelegd 832.056.54 iji 17.233 postén i- en terugbetaald 709.208,38 in 3.059 posten, derhalve- een, inlegoverschot van 122.848.16. v.:- Het aantal spaarders, steeg in juli. j. met 61 tot 43.253. Deze inleggers had-j den eén gezamenlijk 'tegoed van 20,773.647.79. Sedert V januari 1957 wérd 1 5.841.170,91 ingelegd en 4511.457.04 'terugbetaald, terwij] het aantal spaarders steeg met 786. i. Ultimo juli bedroegen de beleg- gingen: Effectén 11.27.1.976,80. On- f; derhandse leningen 8.031.499.43. 1 Hypotheken 3.774.910.j De beschikbare middelen bedroe- j gen op 31 juli 1957 741:352.48 <31: 'juli 1956 1.039.443.45). !- dames: T„. Bezemer.-'Sf. v.'Dokkum, R. Geiu'fsën, A. Koevermans, ais- mede de1 heren: W. C. Jansen en J* v.1 d. KraanVoor' het 'certificaat 'Xe- derlandse -Handelscorrespondentie de dames: H. Kool, W. Louis, P.J. v. d. Windt. M, v. Wieringeri en de he- ren:.G, Aaisma. J. Eyke, J. v„ <3. Kraan. Deze cursisten werden opge- leid "door de heer -H. Meyèrs .te Schiedam. Apothekers nachtdienst:apotheek fa. Góuda.' Hoogstraat 29. Bellen bjj ongeval: G.G. on GD, Tuinlaan '80 telefoon 69290.: Poli tie-alarmmunrn er: 6466S. Gemeentelijk» Openbare, Leestaal en Bibliotheek, Lange Haven*, •wegens vakantie gesloten tot, 10 augustus. RJL Leeszaal enBibliotheek. Dam. Geopend iedere dag (behalve maandag; van 2 tot '4 uur; iedere avond (behalve donder dag en zaterdag) van 7 tot 3.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Dagelijks ge. opend V2D 10 tot 5 uur: zonda gen van 2 tot 5 uur. Tentoon stelling „Poppendroom" <t.m. 1 sept.) bovendien geopend woensdag- en zaterdagavond van 7 tot 10 uur. Doofd. 2, 3.30 en 5 uur: havenxond. vaarten. BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur: „Sport staalt spieren". Monopoie. 2. 7 en 9 uur: „Te King and four Queens'". es In het kader van de Zes-Weeksé' van de .Schiedamse Gemeenschap wordt er' zaterdag' 10 augustus-in het Passage-theatereen -filmvoorstelling voor Ouden van'' Dagen en CtA.B.- 'piipillen gehouden. De leden.van de Alg. .Bond'; van Ouden van'Dagen, kunnen voor deze' voorstelling de kaarten halen: in hét Blauwe Huis, donderdagmorgen 'om. 10 uur, op ver toon. van de contributie-kaart. Esperantö-agendo Jaudon la' San.:, de augusto Pro la ferio-tempo nc okazos kuriveno. lm al in kongresa festo-vespero vi estos bonven* kaj reukontos carte gekonatojn. (Advertentie l-M.) Zoals de naam al doet verwachten is ra deze soort extra vleesextract verwerkt. Een pikante soep voor fijnproevers. diepe borden (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. In geen tak van het Nederlandse bedrijfsleven drukten de gevolgen van' de bestedingsbeperking zwaarder -r onevenredig zwaar dan in de wegenbouw. Dit blijkt uit een enquête van de ANWB met be trekking lipt: uitgestelde werken en mt desc teruglopende arbeidsbezetting in. de hiervoor gespecialiseerde bedrijven.Vele hebben het personeel binnen een half j aar tij ds moeten terugbrengen tot minder dan de helft en een groot deel van het vaak kostbare mechanische, mate riaal staat ongebruiktin dp opslagplaatsen. Dit is eén situatiedie zich sedert de afkondiging van de maatregelen tot bestedingsbeperking heeft ontwikkeld en die wegenbouwers zowel als organisaties van weggebrui kers met zorg vervult. Onhoudbaar zegt bij voorbeeld de ANWB, waarbij deze in de eerste plaats het oog richt op de gevolgen voor de verkeers- economie en de verkeersveiligheid. Onhoudbaar zeggen ook de wegenbou wers, daarbij 'in de eerste plaats denkende aan de onmogelijkheid hun be drijven op economisch verantwoorde wijze draaiende te houden. Wie, denkende aar, de wegenbouw in ons lar.d, in de eerste plaats zijn gedachten laat gaan naar de rijkswegen, zal misschien niet ontkomen-aan de indruk van overdrijving, omdat het werk aan deze wegen en aanbestedingen voor rucutve trajecten nog steeds doorgaan, zij bet ook in vertraagde vorm. Het rijk is echter niet de grootste opdrachtgever in de vegenouw. De opdrachten, van de kant van het rijk maken niet meer dan een vijfde deel uit op het geheel. Het leeuwen deel -wordt,.uitgegeven door' lagere instanties, zoal3 gemeenten, provincies, en water- schappenUEn juist deze hebber, onder.' de druk:; der bestedingsbepeiking' bet grootste deel. varhet uitgestippelde programma weer in dé- bureaula moeten.bergen, in afwach ting van betere tijden. .""'v X-'-i'VvU De ANWB heeft hu alle Nederlandse gemeenten een brief geschreven, met het verzoek te. worden ingelicht over de gevolgen van de bestedingsbeperking voor het verkeer. Zij- heeft niet van. alle gemeenten antwoord ontvangen'' - onder meer niet van de meeste zeer grote 'gemeenten -7- maar desondanks hééft deze enguète'.een'lange hjst van' meer dan rierhonderdwerken opgeleverd dié voorlopig van. de baan zijn'. r Met een paar voorbeelden, naar willekeur gepinkt J uit de lange lijst van uitgestelde werken, die de f ANWB Namenstelde, kunnen u ij duidelijk maken van j elk karakter de*c karweien z(jn: f De Eibergsewcg in GroenJo wordt door het steeds i toenemende autoverkeer te gevaarlijk voor fietsers, j De gemeente heeft een plan gereed om naast de hoofdweg een rijwielpad aan te leggen. Voor onbe- J paalde tijd is dit plan van de baan. f Heerjansdam is dringend toe aan verbetering van de f Dorpstraat, die het verkeer van Zwijndrecht naar Barendrecht moet verwerken. „Onzes inriens is het J welhaast niet verantwoord dat thans niet tot ver- j betering van het wegdek op enige schaal kan wor- j den overgegaan", aldus de brief van de burgemees- j ter aan de ANWB. Het is een karwei van 50.000 dat nu weer in de bureaula verdwijnt Slnis heeft plannen voor de verbetering van de St j Annastraat, die door de gemeente leidt en aanslui- ting geeft op de rijksweg naar de Belgische grens, t Het gaat niet door. t Brielle is er aan toe een nieuwe brug te bouwen aie toegang geeft tot het centrum van de gemeente Dit 1 ter vervanging van de oude brug, die in slechte 1 staat verkeert, evenals de kademuren, die dreigen m f te storten. Het gaat oict door. i Scheemda in oostelijk Groningen heeft nieuwe te- J dustriecn weten aan te trekken, mede dank zij de t verzekering, dat er een nieuwe verbindingsweg met J dit gebied bij de haven zou komen. Het gaat niet j r door. Dit is niet meer dan een willekeurige keus, die al leen dient om te verduidelijken om wat voor soort objecten het gaat en dat geen deel van ons land i gespaard blijft. Er is in feite geen gemeente aan te 1 wijzen, die ontkomt aan drastische inkrimping van j 2ijn plannen. direct verband' de wegen en arbeïdsproduküvlteit j Strijd in China Wegverkeer groeit tegen rechtse" nog steeds s tudenten Hefc gaat hierbij om projec ten ter verbetering van wegen, van verlichting,, van gevaarlijke kruispunten, de. aanleg vanrij wielpaden, vernieuwing van bruggen, en de aanleg van .we- gen ter ontsluiting van. in hun ontwikkeling achtergebleven ge bieden. Wé hebben, de. stapel brieven, die de. ANWB -als antwoord heeftont- vangen, mogen doorkijken cn zelfs' j een vluchtige indruk hieruit, ge- 1 paard aan enkele interviews met door deze consequenties van de be-, j stedingsbeperJang getroffen gemeen- tebesturen. bevestigen voor ons de - conclusie.van de AN"WB.dat de i gevolgen, ervan voor de wegenaan- leg beklemmend moeten worden,: j genoemd,' i „N oodmkelgke ver beteringen of Ttmieiiwingen van wegen en brag- 1 gen blijven achterwege, slipgevaar- i löke weggedeelten, onoverzichtelij ke kruispunten en bochten vaak voor enkele duizenden gut- 1 Onlangs verschenen cijfers van *tPEKING De strijd in China. Centraal Bureau voor de Statistiek tegen ..rechtse" studenten en politici 1 tonen aan, dat het autoverkeer in f ondanks de .Jaat-alle-bloemen- 1955 driemaal zo intensief was ais in 1938. Voor de naaste toekomst stellen de deskundigen, de gamid- delde jaarlijkse toeneming op tien J- procent en er is, gezien de er va- ringenmode V.S. en in de. ons j i opschieten'-'-thcorie \*an Mao Tse- tceng door. Radio-Peking meldde gisteren een golf van arrestaties van cn zelfmoorden onder „rechtse" stu denten in de provincie Tse Tsjoean. Dc radio mcldae later, dat de l4,communistische veiligheidspolitie voor Se veronderstelling, dat deze leiders van een nieuwe „cohtrarevo- schattins te optimistisch, of zo tr.cn lutionaire organisatie" heeft gear- ;viL te pessimistisch is. i resteerd, ciic het bewind van Peking Het aanvankelijke programma en het stelsel van coöperatieve van wegenbouw en wegverbetering j eigendom in de provincies Honan bleef reeds achter bij de geschatte en Hoepeh willen omvci-werpen. behoefte. De afstand tussen werke- lijkheid .en behoefte wordt nu nog weer gróter en dat in een tempo. 1 waarvan wij niet. kunnen aannemen. dat dit in de bedoeling van de re- f gering heeft gelegen, toen deze. onder dwang der omstandigheden, j S besloot tot een tijdelijke, betrek- t Beliik miüee on selijkolijk bedoel- 1 AIBE.Nt Volscms betichten uit de beperking der bestedingen over de Griekse pers beert de Britse im- Ulle takken van onze samenleving. bassade in Athene de Griekse rege- ring uitgenodigd met Engeland ca Turkije deeJ te uenoen aan eeu bc- spreking van dé kwestie Cyprus. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken i gaf toe. dat Engelland, Griekenland en Turkije gepolst heeft, over de mogelijkheid van een conferentie. I BERLIJN, De Wcsiberlünxe. Er zijn echter geen formele üitnodi- posterijen ontvangen nog vrijviel gingen gestuurd. Naar verluidt, is dagelijks brieven die voor Adolf de secretaris-generaal van de NAVO Hitler bestemd 'dbbg^ïïlftel=rfIdISndoS ert'dc'A™- Ikw«dl£ :Sk SS£ rentevoet van 4 bische Utnde1i ^komsiig sifa, aan de tw*alfCUS 'J25'e5Sdeuze kS^date^VneSna te -zenden. Zij worden 4 - **le. i de aantekening „gc- i dam. rnet grote snelheid op rijn keren de meeste gemeenten in ea-n-1 adresseerde onbekend en aan de motortiets over. .de .Groenelaan. Bij 1 ■- - - - - - - het Wilhelminaplein schrok bü haadhiafd°rene,-mil«i Omringende landen geen aanleiding i nantraaaru en znuen als zodanig jpior/a evenzovele gevaarspunten in ons wegennet blijven vormen," aldus de samenvatting van de ANWB van de ontvangen antwoorden. Nu is; er. niemand ook de heren van de ANWB, de. KNAC. en andere organisaties van weg- gebitiikers niet die over: het. hoofd ziet dat - er na. de mede delingen vanminister Hofstra over opze financiële situatie niet aan kan worden ontkomen ook in de wegenbouw sommige ••plannen onuitgevoerd te laten, Bezorgdheid rijst echter, nu TUim een half jaar na de af- kondiging van 'de. bestedingsbe perking -steeds duidelijker •wordt dat de wegenbouw door eoh- 'complex van oorzaken zwaarder wordt getroffen' dan andere sectoren. _v... Men doet eelt- - (Spaak) geïnteresseerd by een spoe- rcr geen moeite om dc brieven die clige oplossing van de Cyprisch® Gisterochtend om half reed de 21-jarifire G„ B. uit Schie- Andere voordeiige Magsoepen a M ct ript KONINGIN NESOCP RHST-1UUENNC POULETSOÏt" MOINTB9E» TOMATENSOEP ASfHtCESOCA KÏRRYSOE# WINDSORSOIP 1NMONOPOLE: Té bevragen aan het Hootdbureau van Politie te Schiedam tussen 912.30 uur en-2—6 uur: - 1: paar v/itte dameshandschoenen; 1 £e bleu rde badhanddoek; kinderjasje; badhanddoek met zwembvoelcje; alcten- t»s met inhottd: wiel; pak stro, post Kc- thel; notiiieboek.ië, post Kethel. Te bevragenbij de vinders; Voetbal. K.V. Eek, Abbenbroekst lib; autosiep. 16: autostep. W Zesentwintig filmjaren en zenen- vijftig hoofdrollen hebben ,de ,ver- maarde Clark Galile-glimiaeh onder even vermaarde Clark Gable-snor iuiucbsou- hoegenaamd geen afbreuk gedaan, d. Heiden. Steenstraat S Jongensachtig en .frivool lacht de Langhorst, Swammer- j „King" zijn jaren en gryze haren weg ten behoeve van de vele vrou- welijke vereerders, die de Cinema- l Scope en Color dé Luxe rolprent danialngel 23b: autostep; A, Bijl, Noord- einde 1. Ivethel; gedeelte van een lan taarn. J. Dolf. IJsaelmondesestraat 57; rijwioJslot mét beugel, S. Leeuwenstein rt,j„_ I;_ KMtMdamseitijlE 275a; aktentas met in-"Tl!e Unu and tour queem stellis höxid. J.. Meljev. Warande 91; portemon- j mRt vreugde begroeten, naie met inhoud. H. de GcaaE, Maasdijk Hétis metClark Gable en zijn 114, pakket. J Bcl, Copernwusstraat 5a; vereerdeca als met oude pijpen en hun rokers: de gebruikers kunnen Zee. V. Pr'ankclandsestraat 74; bedrag j er rn°eilijk_ afstand van doen, want aan geld; v."Katwijk, Laurens Coster-,-hy .uoet het nog zo lekker. Velen straat 17; .1 jaar kaplaarsjes. J. Post. i zijn de jonge Clark 26 jaar geleden Hargsingel 43, Kéthcl: kindervestje. J. j op het filmdoek gevolgd, .maar Penning, B.K. Laan 256; l paar sehoe- j slechts, weinigen hebben zo lang, zo r ?nvB.ah-k?r* Gro®l,cIa3" 8: windjack, J. j consequent en zo succesvol in steeds Lieshout. Lange Kaven 126: padvinders- dezeif7w ,-irhtïnv en oo steeds - de- riem. Pcot. Hargsingel 43; een regen-1 - AjQC .}Icn"«S en op sieeus ae- jas, St. J&cobsgasthuis, B.K., Laan: duik-l'ÏS wijze doorgezet als de oude bril. J.' Baard. Hoogstraat 156* ketting Clark, een „King voor Zljtl aanbid- met sleutels, F. Steens, Gr. Mai'kt 4; aiders. kleuren potlood, v. Rijn, Nassaiilaan 3, Met raffinement hangt Gable;weer. Vlaavdingen, telef.:5155: .'de sympathieke schurk en avontu- De zomertentooDstelllng „Poppen- droom" in het Schiedams Stedelijk Museum is met een fraaie groep Ja panse poppen uitgebreid, dankzy een bruikleen van het Haags Muse um voor het Onderwijs. Op de expositie -was reeds een groepje van tien poppen, voorstel lende een Japans, edelman („Dai- myo", hetgeen wil zeggen „grote naam") die uittrekt voor zijn jaar lijkse verplichte bezoek aan de kei zerlijke hoofdstad. Dit groepje is thans met enkele tientallen figuren verder gecompleteerd. Behalve de lagere dienaren, die. de proviand dragen, ziet men thans ook vier hoge edelen van zijn hof. met lange ki mono's-als leken van hun waardig heid,-omringd door een groot aantal' lagere ridders (samocrai's) met kor te kimono en twee zwaarden. Een groep dezer ridders draagt op de kleding een witte cirkel L.món"). waarmee hun dienstbaarheid wordt aangegeven. De stoet, ■waarin zich oók een' leeuwendanser („shi shi mei", een bedeipriester) bevindt, ontmoet in een speciaalhiervóór gebouwde, meer..dan 4 meter lange vitrine, een rouwstoet. Na. de crematie vanhet stoffelijk overschot van een daimyo trekt men. naar de- tempel, waar de ziel aan dé goden wordt opgedragen. De figiiren zijn in hetwitvan de rouw gekleed. Voorop; gaat-het rijk in paars, getuigde paard van de overledene; daarachter komt eeu draagstoel („kago") met hel schoei sel van de-gestorven-heer. Hierach ter schrijdt een priester met een wijwaler-schep; dienaren dragen voedsel en een kist met bet famiiie- kapitaal. De zeldzame groepen zijn gede termineerd en opgesteld in nauw overleg met een bij uitstek deskun dige, de heer W.' Z. Mulder, conser vator "van de. Japanse: afdeling van het Museum voor Land- en. Volken kunde te. Rotterdam. rier uit in het'door Raoul Walsh ge regisseerde filmproduki, waarvoor Margarètt Fitts een' puntig en oh-' deugend scenario samenstelde. Ove rigens wordt, op zyn oude. dag wél veel. van rijn uithoudingsvermogen en liefdesvuur gevergd, want liefst vier vrouwelijke collega's van een jongere lichting bestormen hem als man van hun hart. Het is de routi nier échter geenszins teveel en met de hoog genoteerde glimlach onder zijn hoog genoteerde snor verdeelt hij zijn kussen gelijkmatig en toch kwistig onder, de vier schonen (Elea-; nor Parker, Jean. Willes,- Barbara Nichols en Sara Shane). Jovan Fleet is de mama .van.de vier meis jes, die zich heftig verzet tegen-de praktijken van Clark Gablé, die qok in de. komischesituaties goed op dreef. is. De SCV,De Postduif" hield een; wedvluchtvanuit Ghrislain-Hornu, een afstand van. 172 km, waaraan door 700 duiven is deelgenomen. Door de N.O.-vvind en de heiige lucht kwamen de jonge-vogels maar traag afzetten. De uitslag is: 1 90 H. Biohdè; 2 II 107 153 C. v. Tricht: 3 A. V. Gohg; 4 8 14 19 150.163 C. Ver linde; 5 F. Bruinsel; 6 135 ,148 L. Crama; 7 53 114 C. de Tuiuder: 9 34 30 84 97 M. V. Mourik: 10 66 133 J de Waard; -12 31 60 63 31 88 95 ..129 A„ Heereh; 13 40 Du Chartenier; 15. 24- 33 37 48 65. 145 J,. Doejaaren; 17 119. L. Boivanie en Co.; 18 61 70 L.; Ver heugen; 16.58 68 93 W. v. Deurzen en Co.:'20 30 56 J. v. d. Wind; 21 36 44 51 104 11S D. Ram; 22 29 157 J. v. Harmelen en Co.; 23 J. Christen: 25 C. Fossen;26 A. Vis; 27 J. Koogje; 28 46 116 159 C. v. d. Grijp: 32 52 85 J Tweeboom: 35.72 73 8 7 3 06 108 140 L. V." d. Meij; 38 74 79 89 126 153 M. de "Ruiter; 39 121 122 131 164 F. Eij- kenbroek; 4162 101 P. Gouweleeuw: 42 49 55 105 112 A. Smits; 43 83 113 130' F. Koppenhage; 45 .75 H. Hagen; 47 117 151,Th. Jansen; 50 120 J. Ha zenbrood; 54 152 Joh, Christen; 57 143:-D.'Bakker; 59 1 09 124 J. Wester- hoït* 64 52 141 A. Deimotte;-67 ,102 127 p. v. Os: 69 111 146 160: J. v. Leeuwen ett Co.; 71 C. dó Graaf: 76 103 J. de Koster: 77 113 J. Schippers; 73 W. v. Harmeien; 56 99 102 J. Ver boom: 91 135 J. Vermeer; 92 125 155 Nic. t'Hoh 94 123 W, v. Beurzen; 96 een naderende auto, week uit en reed met een klap tegen een lan- j ta-ampaal op. Hij liep daarbij een i hersenschudding", «en schouderbre.uk en bovendien nog een shock op. fDóor de GG en GD is hjj naar de Dr. Noletstichting overgebracht, j Hot spiingen van een achterband was er oorzaak van, dat de 30- jarige opperman E, de P. uit Schie dam op de Mgr. Nolenslaan met zijn bromfiets kwam-te vallen. De heer De P. liep door de val een hersenschudding en.' een wond' bo ven, het rechteroog op en is door de GG en. GDnaar de Dr. Nolet- stichting gebracht.. De 50-jarige C. H, uit Krimpen a. d. IJssel werd gisteravond, toen hu .op 'zijn bromfiets over de'Orah- jebrug te Schiedam reed, plotseling On wel. en'kwam tevallen. Hij kwam' ongelukkig terecht en'kreeg behal ve een grote wond .^.an het hoofd ook nóg een - hersenschudding.' De GG en GD heeft hem naar hei Gemeenteziekenhuis - gebracht. Toen'. mejuffromU D., M. in de keuken, van haar 'woning aan dé- Vlaardingerdijk water kookte op 't gasstel, dat voor het open raam was opgesteld, woeien de vitrage- gordijnen in de vlam. Ze vlogen in brand, gevolgd door de andere gordijnen,- Door de hitte van bet vuur sprongen bovendien, enkele ruiten. Met een emmer water heeft mejuffrouw M. de brand zelf ge blust, zodat de brandweer geen dienstbehoefde te doen. De Kha- de, die. op f 150 wordt getaxeerd, wordt door verzekering gedekt. Het Noorse schip „Troja". dat gis teren van dé werf "Wilton-Fijenoord te Schiedam vertrok, heeft da Deense zeeman Herbert Peter Niel sen achtergelaten; daar deze zich bij het vertrek niet aan boord be vond. Zijn verblijfplaats is nog onbekend; zijn opsporing wordt door de politie verzocht. HARINGVAXGSTBLTUCHTEV Vangstherichten uit zee van beden: VL 70 6 kantjes (nog 25 netten)VL 20S 34 (30): VL 216 34(30) VL 114 '120; VL 113 6: VL 142 45: VX, 190 150*. VL 197 100; VL 161 50; VL 71 20; VL 33 43; VL 166 thuisvarend; VL '14 3: VL 56 150. uit een halve vleet; VL 90 6; VI** 112 35. Vertrokken: VI, 199 L, Kuiper;. VL 79 "J. de Jong.: Marktnotering: trawlh.aring klein 32.40 —40.20, groot 33.6035,20;steurharing 23,30—2750; vleetharing klein'36.00. gr. 34.4O~35.20; steurharjng 22.40—25.40. 142 Jo Brand; 98 154 165 C. Midden dorp: 100 A. Bosman; 103 W, Jan sen; lio 144 149 162 Th. v.V/eeüe: 128. J. Lipes; 132 H. v. d. Kant: 134 L. Vis; 138 C: Houtsma: 139 M. Lan cer; 155 N, v; Ark; 161 A. v.- d. Tuin. Ten bate van het Sophia Kinder ziekenhuis wordt er zondag a.s. een. stedelijke wedvlucht gehouden. fiTiancieringsitioeilijfeheden. fa i temagezmdm. deze situatie is de aanleg van- tve- I - gen te-' vaaksltiitpcstuie men laat. vallen, om andere 'objecten toch maar te kunnen laten doorgaan. Men stelt allerlei noodzakelijke wer ken uit tot. later en komt zelfs niét meer toe aan. de voorbereiding van plannen.' Ook al omdat nu niet al teen gedeputeerden van de provin cie de gemeentelijke projecten be oordelen, -maar ook verschillende ministeries ér zich mee bemoeien en de - kansen' op .vertraging en. af wijzing evenredig stijgen. Als uitgangspunt voor de beper king der bestedingen koos de re gering, dat de gemeenten een be sparing van 7 tot 8 pet. op hun uit ga ven over 1956 moesten vertverke- ken. In hoeverre dat gelukt is kun nen wfj nietbeoordelen. Feit is echter dat de besnoeiing op de aan leg en verbetering van wegen en wat daarmee annex is, naar schat ting dertig procent bedraagt. Dit kan, dunkt ons, de bedoeling niet ."ztfti yeveest.In 'de eerste plaats riet, Dmdai hierdoor de ge meenschap, waarin, het wegverkeer, een steeds belangrijker plaats in neemt, wordt opgescheept met pro blemen, die hun gevolgen in de toekomst, ook nadat aan deze poli tiek van beperking <.en eind zal zijn. gekomen, nog doen gevoelen. Maar ook omdat de consequenties ervan met betrekking tot de werk gelegenheid zich in. een bepaalde tak van bedrijvigheid buiten ver houding tot de rest' doen .gevoel- len. Grotere noch kleinere we genbouwbedrijven ontkomen hieraan Een onderneming die ■verleden jaar om deze tijd nog ruim 1500 man aan hét werk had, heeft dit getal moeten in krimpen tot 800. Voor het ont- slag van 100 "man zoekt 'de di rectie de verklaring in de voortschrijdende mechanisatie. Voor dè 600 andere ontslagen ligt de oorzaak in dt gedwon- gen inkrimping der werkzaam- heden. Een kleinere onderne- ming itv het noorden van ons land, die vorig jaar 150 man aan hetwerk had. kan er nu met moeite 40 aan de slag hou den. Sommigen der ontslagenen hebben werk gèvonden 'in 'de landbouw, anderen in de wo ningbouw af in andere bedrijfs takken. v Na de hausse van *34 en '55 maakt de. wegenbouw nu eer, pe-, riode van neergang door,..Waarvan de gevolgen zich op een steeds breder terrein doen gevoelen, Nederland - raakt .voor zijn wel vaart in steeds -sterkere mate af hankelijk van goede wegen, voor de vlotte- en- veilige afwikkeling .van een nog steeds en snel stij gend auto\*erkeer. Van een Ameri kaan is de uitspraak, dat geen land rich de luxe kan permitteren van slechte wegen. Dit niet alleen om- dat deze de verkeersveiligheid af- i brevi: doen, maar ook omdat er 'n In afwijking van Wat ér. in het programmaboekje staat, zal hefc pop» pen theater „Colombine" in. het Ste delijk Museum woensdag (7 augus tus) geen poppen aan draadjes maar poppen óp vingers huisvesten. Er wordt namelijk gespeeld door Henk Zoutendïjks poppentheater ..In de vroede zotscap". Voor de kindéren om 9. 11, 2 en 4 uur-'het spannen de verhaal van „De gestolen tover drank". Voor de grote mensen om 8 uur de schelmse avonturen van „Reinaert de Vos".met bijzonder mooie poppen. Geboren: Arie z.v. A, Mak en J. v. d. Gaaij; Gerardus J. z.v. G. J. Hoedt en C. -J. T. de Kok; Adi-je z.v. W. Reindérs en A. van Wagtendonk: Henriëtte J. M. d.v. P. J. H. Gudde en M. M. Ripperda; Maria L. d.v. F. C. A. Visée en G. M. J. v. Hove; Lenie, d.v. A. 'Beek en J. Meijer; Pieternellad.v. G. van Naamen en P. Stuit; Hendricus Z.V. P. Tettelaar en M. de Bruin; Janna G.-. d.v. C. Olivier en C, A. Verkade; Dirk J.z.v. P. Olivier en H. M. van den Hoek. Overleden:W. C. van den Houten 59 jr; J. van Wamelen 70 jr; W. A. Timmerman. 62 jr; J. 'M. W. va» Buijtenen 64 jr. NEW YORK. Pakistan heeft maandag India ervan beschuldigd, dat het probeert de Mo hamme daan - se meerderheid in het door India bezette deel van Kasjmir te .niet te doen door vestiging van niet-Mo- hammedanen. In een nota aan de voorzitter vsn de Veiligheidsraad, die maandag door de Pakistaanse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties is overhan digd, noemt Pakistan 'dit een schen- ding van de V.N.-resoluties. In Pakistaande kringen verklaarde men dat Pakistan van plan is te vra gen om een bijeenkomst van .de Vei ligheidsraad over de kwestie-Kasj- mir in het begin van september. BERLIJN. Dc Amerikaanse militaire bevelhebber üi West- Berlijn heeft een van zyn officieren naar Oost-Berlyn gestuurd om op het Russische hoofdkwartier een scherp protest in te dienen tegen de wijze, waarop de Russen een Amerikaans konvooi hebben be handeld. De Russen vroegen naar de iden tificatiekaarten van dc soldaten en wildon daarop de foto's met de gezichten van de militairen ver gelijken, hetgeen tot dusver nog nooit was geschied. De leider van het konvooi weigerde dit cn gaf bevel naar Wost-Berlijn terug te keren. FABRIF.KSKANTOOR TE SCHIEDAM vraagt voor spoedige indiensttreding NEDERLANDS «n ENGELS Brief met uitvoerige inlichtingen, vermelding van leef-: tyd, vorige werkkring enz. onder no. 6748, bur. v.d. bL DAN NAAR DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel. 66431 j Te koop atmgeh. Kapstokken 18.50, "lang, keus -in 60, 70, 50, 90 en. 1 meter in modem en gotisch. Grootste keus hier ter stede. Plate. Gr. Markt t.o. stadhuis Diversen. Alles op het gebied van glas in lood. Aa-Ve Glas-in-lood- bedrijf. West Frankelandse- straat 16.' telefoon 66280.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 2