WAAROM pips I Eén-nul voor Adenauer V DE ZAAK door DRUMMOND Peter Fenton fctsag ÏÏSBiï Sfi ln hct Ms- r iSS A sissen 'üdmpe^ri^emSi.ïhidas,,iine ri.7c%t BdtFk££Pè°"£ ^JHo^s^s Weer proces om Dq tüS cafésluiting öp zondagen MtsSk&u^n.,Vme?el^e>,5 vrrdes5*fiSK;rs«.i«™ SiSM haardvuur1 e'n ^do- BUSS «tSr£ ffi ^VmUTAmw1s^^le^: ln de 0145 van Plezierige tv.-avond Bromfietser gedood door autobus SPROETJE SPARKS door FR Al K GODWIN Doodstraf in Spanje geëist tegen conimunistenleider Poffertjesbakker sloeg vrouw met bijl op hoofd Kamerleden gingen naar „Het Atoom" Mohammedaans leider in Oran vermoord Veel gespaard bij Boerenleenbanken Mr door 11 AVONTUREN VAN - kapitein ROB Aliey„. .,k «.KistS DonJerdag 8 'augustus 19.'7 00!! HET BEGIN ven de Londense ontwapeningsconferentie, waar nog Sleed, „,n ved schot in. tit. heeft Adenauer zich angstig afgevraagd of de hereniging van Duitsland misschien ook de priis zou zijn. die dc westelijke mogendheden van plan waren voor de on wapentng te betalen: Hij beef, .toen in Washington de vraag gesteld EiV-nhm T' Z°i" S"a"' dc ontwapening of de hereniging. En voeu no 1 miltuln8 "an hc' !'ag,:n- a,lhai" b" t™S;J Va-n eze oonferentie. heeft heel diplomatiek, geant- ZTrlt en ^t°"}nTw"g de hereniging'heide heel belangrijke zaken MurdnV h l °"r™* ooselwjreld rekening zou houden. Enige toe- W wel air lol '?e verklarinS niet. maar Adenauer heeft ,o n il! n 8 opgevattenrainste bij heelt baar in het openbaar zo uitgelegd, wat nog met hetzelfde is. Dat was otn zo te zeggen een gok ion de oude kansel,er. en bet blijkt weer eens een goede gok te FranKrKk'en J*V \"k'"wZ ',ia ambassadeurs van Engeland. IWin,, A t orentgde Staten op 29 juli te Bertijn -amen .me, Vo„ geven êit Adena ,m,niSl,ar, van B'"'0"lanJso Zaken, hebben alge. fvèr Vhe Ad™uc.r.het «ell)k. en komt met een duidelijke uitspraak over de hereniging. Als het een verkiezingsstunt is. dan is het geen slechte. IduiderL^'™^^!'^^ weJke .lwaalf punten omvat, wordt thans duidelijk gezegd, dat de westelijke landen geen enkele ontwapening,. hdrm™ t u'Ui;en' ?ie de hereniging van Duitsland zon zineen IT",1 f 'efllllt,ude"' dring, '«ij aan np vriie verkie. Sr.Së'o! 1 i ï,'v,!,T bct '■«""wie Duitsland om zelf te be- «lissen of liet tot de N.A.V.O. zal toetreden of „iet. M t R"ssl5cbe.rs9veei' tfgen deze verklaring klinkt niet erg overtuigend. Moskou kom, me, i„ den brede terug op het onlangs door Gro.ewohi Redano voorstel tot oprichting van een soort van Duitse tweebondsstaat. te dutdehjkerwtjze een politiek monstrum moest worden. Maar het kant etch sterk tegen de vrije verkiezingen, die het een „mechanische vorm an hereniging noemt en een grof ingrijpen van de westerse mogend heden in de Duitse zaken. Ongetwijfeld begrijpt men in Moskou, dat de radio deze voorstellen wd ter kennis van de Oostduitsers heeft gebracht, en dat vooral de gedachte der vrije verklaringen hier tot de verbeelding van het volk moet spreken. De Oostduttse regering zal luidkeels zeggen dat het Westen «f jS ,afeil,boudt' ra«Ar het Oostduitse volk zal onder elkaar heeft! V°°r d<! 20v",!tt msil1 de M"k tegengehouden V A VOORSTELLEN jtjn ten eerste een teken, dat het Westen zich I I f.hoorl,Jk f'"k v°elt tegenover Rusland. En ten tweede, dat Adenauers invloed m het buitenland nog steeds toenemende is. -ten vertrouwt daar kennelijk op zijn overwinning bij de ver. kieangcn. en neemt daar alvast voorschotten op; bij de vaststelling der riduhjnen voor de buitenlandse politiek neemt men de moeite blijkbaar die de°ecnh!MI'JI'8 houdtn met overwinning van de socialisten tot de Ru=sc!i bereiken langs een weg van groter toenadering Ondanks njn hoge leeftijd zet de kanselier zijn koers door. Men verwijt hem dat die koers uitgesproken Amerikaans is, en dat hij altijd achter Eisenhower aanloopt. Maar het heeft er som, de schijn van of de roUen orden omgekeerd. West-Duttsland is zulk een belangrijke factor in de westerse poltüek gewordem de kanselier weet die invloed zo duur te inde°S datJien.by de Berltjnse verklaring haast kan zeggen; Amerika, Engeland en Frankrijk staan achter Adenauet. Ook Frankrijk, dat biijk- !?gC? n'e,;W 'twk Duit«!snd «n h« overwinnen l-, zij het onder de druk van zijn eigen benarde omstandigheden. omstandigheden spelen thans Adenauer in de kaart, en hij houdt fin T ürtCn j1"'8.1" hand- Een geschiedschrijver heeft eens, de rol an Talie) rand op het Wener Congres besprekende, deze getypeerd als de staatsman „die kwam als smekeling en heenging ais gebieder". Jets dergelijks zou men van Adenauer eveneens kunnen zeggen, A. I. voCordeh«chVr7he^"werrdginter'es7 zoek "wllTd'c Ftlme^poÏÏtle^tSeri fpTJ tltltnr Irl httttlstti nn Ti tf dn „at hlc£i"erènd ■00,^'. W*®* In. de eerste fasen-van het onder-! ten. waar Je beginnen. De de -v-—hem-,n contact bracht 'met-de Britse mond"*' waa,rin he[ doordeDrum. waren zij de verschrikkelijkeCoor" plrkt^zij^/S^oorlopïg1"?^hit monds opgeslagen kamp verkeerdelogsjaren vergeten, toen miljoenen .?JJ. aJ7^* scheen er op te tvijzen, dat diefstal Europeanen worstelden om de hon- iet .motief was. Het kamp was vol- gerdood precies- een maaltijd voor oor van de kleine "familie - Frankrijk te volgen. De Drummonds begonnen komen duet-hoop. gehaald. Toch fc "blijverL "öök vrori Frankrijk 'was toSt doiï'FraiSÏHk"e'lidaTtuH'Tn scheen er wc,mg te worden ver- de winter van '43-'44 't'wanhopigst een donkMgïSne Hiltaan nimmS mist, misschien een klein bedrag vu grote delen van het volk lednr Sof ao.n9°^ 'ec,c piet toaar- aan ondervoeding. Maar het ergste 75 000 francs (*750 Kulden) bil zicli op diet., waren de groepen der jïaLTozcn hadden'g-de wag?n "ertfan ZU te ttnden. Enig betotjs, dat op een bemachtigen Dikwijls leefden zii sexueel -motief zou kunnen wijzen, op het platteland, waar zij door de 3 J bereikten de was er met. boeren, die daarbij zJjf Sun ?even SJ^a^5 ^dstad van de ..Misschien waren de moordenaars °P bet spel zetten, werdengehol- J? op iets speciaals uit", overwogen de Pen- Maai- onder deze mensen wa- -zT1 nacht in politiemannen. >.We moeten wat ren lieden, die. noch het land noch meer over deze familie Drummond: de boeren .kendende agenten der I 3ö te weten komen." Had de heer Drum- mogendheden, die hielpen in de on- nf at wii1 r?^n- 'politiemannen. >.We meer 'over deze ..Misschien waren de moordenaars °P het spel zetten, werdengehol- t de Pen. Maai- onder deze mensen wa- St wat 7rén lieden, die noch het land noch f5 iaw/I. de hoeren .k-enden:rio..ncr«M»w -)«». toen Opeen .afstand V8H 3ö; km ge« passeerd. Dé volgende da'g>redèa *ij vochten'of 'und2r w77k"tfïd.n™n™ k'.Tw7,7rM!„<1ii'senten.Sif i16} over- sPf»ken een deel van hun vakantie .eden op samen door te brengen, deelde sir htViA Kiï hat' v'emi»;".' -—"jnui8. J Jack mede, dat hy in Digne aan- kiflon z. 7^ j6 jVaïn kondigingen had gezien van het 1944 ïff o geconcentreerd voedsel. Over feest, dat men daar jaarlijks houdt ogenblik <»t werk is w«lnjg bekend cc-— - -»-a M eens te bezoeken. Was i Jïns de bezetting in Fl .Sir Jack Drtimmond, 1U1„, fiC- adeld, was 61 jaar op het ogenblik - cu uot 1UJ V-II p,au wa, ,Jaar wte °P hoogtepunt den: htj was een van de mannen stad terug te gain. Op 4 augustus pen Rnï r de schennen. Maar dat hij startte hij voor de lange en stoffige w?ant«?iftJn in fv°edsei" Ke8aïadV w?rdt gedemonstreerd tocht van de kust naar het binnen- waagstukken had gespeciahseerd. door .de funcües, waarmede men land. De Drummonds zagen de fees- Hij was een grote man. met het ster. hem later bekleedde. Van 1044 tot telijkheden ln Digne en vertrokken 7Hn1H%ÏÏrff£ 3' van de SchSL "ui8 adviseur van het ge- 's avonds naar het stadje Chéteau krarbtiog?n en de opperbevel, in Europa voor Amoux, minder druk dan Digne en krachtig gevormde mond wezen op voedselvraagstukken. Hh pakte het slechts 25 km ervan verwijderd te vin- Het schijnt, dat-zij daar hadden wil- hij adviseur van het ge- 's avonds naar hêt stadje Chéteaü irrarMic «tu,,™; >pperbevelin Europa voor Amoux, minder druk dan Digne en Sh^Lfnho^Tde m??dt.wezen 9P voedfelvraagstukken. Hij pakte het slechts 25 km ervan verwijderd. TPnrf iln zwart I^aa,ri gTy: 2loblcem hoe voedsel te vin- Het schijnt, dat-zij daar hadden wil- zend aan de slapen, voltooide het den voor-de hongerende miljoenen len dineren maar in de restaurants Sr n,vann*n i"teUectu?el. die ze- mDuitsland en Oostenrijk. Daarna geen plaats'vonden. Maar de nacht ker niet allpBn If Urftf.rfrAlod-rla nrn, UfAflrta Vtfl SïtVst. rla IT Ms.l...IJ s. reerde z^n knappe donkerharige bneken. Tot de'eerbewijzen, die hem plaats. Er zijn ln de omgeving van £fnmh,er\ïn lo,vendig dochtertje, ten deel vielen, behoorde ook het Chateau Amoux tab^kT We en welijk en Elizabeth zijn enig kind. - Lady Anne corrigeerde ziin hoeken ZwUk*wuh en met een gezicht, -waar- «n hielp hem bij z«h weric, wear zij Sir Jack", wetenschappelijke ac""1 rustige plekjes. km verder reed naar Lurs, is altijd een raadsel gebleven. Hij had die dag al vele uren achter 't «tuur ge zeten. flEZN volmaakte, wel een aller- *-* plezierigste televisie-avond heeft ae KRO ons gisteren bezorgd met de opvoering van het allergenoeg- HjKste blijspel „Ze kregen wat ze wuden" ven Louis d'Aïton We be svaren sterke herinneringen acn de voorstelling, die het Amsterdams Toiicelgezelschnn jaren geleden van deze comedie heeft gegeven, met Louw Saatbom en Marie Hamel in de hoofdrollen. Een acteur van het kahber van Staalbom is Jacques van Bijlevelt met. maar hij speelde de' rol van vader Mumaghan, die ver rukkelijke fantast, na een korte in- looptija" met veel zwier. Coba Kei ling was 'n ver- FiS&l nuik.elijket héél syPPi bedtHerige litiis- moeder. Van de anderen moet Jo- han Fiolet met ere worden ge noemd. Hij vond voor dc schraperige kruidenier het juiste typeKostelijk speelde Jan van der Linden het betrekkelijk kleine rolletje van boer McGrath. De jeugd had een belangrijk aan deel in dc*r amusante uitzending. De regie van Luc. van Gent was in de eerste bedrijven wat nonchalant, maar werd na de pauze doeltref fend op het accentueren van de typische comedie-effecten gericht. H. S. \T OOR de, luisteraars in hetnoor- v den en het oosten des lands was het gisteren feest. prof. dr. J. derlandse Radio Unie. heeft in Gro ningen de nieuwe, ultra-moderne studio van de Regionale Omroep - Hoord officieel in gebruik gesteld en overgedragen aan de heer J. B. Broeksz, programma-commissaris i van de NRU en tevens hoofd van 1 de regionale omroepen. Beide radio- 1 autoriteiten hebben van de gelegen- beid gebruik gemaakt, om het-grote belang van de-regionale radio voor' het .stimuleren .van de gewestelijke cultuur en het gemeenschapsleven te onderstrepen. Overigens heet de - RON sinds kort RONQ. Die O staat 1 voor „Ooat'v Ook Twénthe zal na- mehjk. zyn eigen programma's krij gen, r^VER Hilversum I vanavond om 8.35 de herhaling van een in de lente van 1956 uitgezonden hoorspel, door Peter Watts bewerkt naar een verhaal van Katherine Mansfield. „De dochters van kolonel Pinner" (gespeeld door Dogj Rugani, Enny Mols-de Lee uwe en Coba Kelling) wordt geregisseerd door Kommer Kleyn. Op dezelfde zender van 9.55 tot 10.10 een concert door het Radio Philharmonisch Orkest onder lei ding van Henk Spruit.' Wim Stenz is solist in, het Tweede Vioolconcert van Prokowiew. Liefhebbers van gitaarspel kunnen om kwart voor' tien via Hilversum H luisteren naar Narclso Yépes, die werkjes van Spaanse componisten, speelt. WEERT. Gisteravond om half negen 'is de 23-jarige gehuwde bromfietsrijder A. S. uit Udel, toen hij i uit veen .zijweg de Geuzendijk opreed, door een autobus overreden. -Ci-''..c 1' 3: Kors O.P.. voorzitter van de Ne- De man was op slag dood. MADRID. Een Spo&nee militaire aanklager heeft woensdag te Barce lona de doodstraf geëist voor de vroegere Catallaanse communisten- leider Juan Comorera, die verant woordelijk is geateld voor een aantal misdaden die tijdens de Spaanse bur geroorlog (1938J939) zouden zijn gepleegd door leden van de Cata laanse communistische partij. De 62-jarige Comorera zou drie jaar geleden uit ballingschap in Spanje zijn teruggekeerd. De openbare aanklager zei, dat Co morera later vanuit Frankrijk terro ristische daden in Spanje heeft geot- ganiseerd. Ha zijn illegale terugkeer in Spanje gaf hij een ondergronds maandblad uit. Naam „Marijke-höève" in Hattém onthuld ■DORDRECHT Ty'dens het be zoek dat de koningin onlangs aan het kamp voor minder-validen van „Het Vierde Prinsenkind"in Hat- tem heeft gebracht, heeft de ko ningin toestemming, gegeven het kampverblijf „Marijke-hoeve" te noemen Temidden van-talrijke genodigden i een honderdtal minder-valide ongens en meisjes van 9 tot 15 aar heeft mevrouw C. G. van Ringen-Wydeveld gisteren de naam onthuld. Aan' prinses Marijke werd een danktelegram gezonden. SSINGEN. Een principiële boete van bof één dag hech tenis eiste de officier van justitie gisteren tegen de 54-jarige caféhou der G. G. uif Zoutelande, die zon dag 7 Juli, in strijd met de ge meenteverordening, zjjn zaak ge opend bad. Na het arrest van de Hoge Raad in de zaak tegen caféhouders uit Ouddorp had G. met zijn enige col lega in Zoutelande afgesproken, voortaan op zondag geopend te zijn. Volgens de Hoge Raad was de ge meente-verordening in Ouddorp niet bindend omdat zij in strijd was met art 7 van de nieuwe zondagswet, die niet in het sluiten van café's voorziet. Het vertoeven in café's in Ouddorp wag als ontspanning aan gemerkt, waarmede de wetgeving geen bemoeiier.is heeft. In de Zoutelandse zaak ging het n de vraag wat ontspanning ia „In Zoutelande, waar de christelijke geestesgesteldheid overheerst, biedt; café-bezoek geen vorm van ontspan ning";. aldus de officier Maar de raadsman vanG. zag het anders: „Er zijn mensen die op zondag .jeen: voet op het strand willen zet-! en maar wel die in een café 'wil len biljarten of een kaartje leggen". Hij herinnerde "eraan. dat,;de kan tonrechter in Harderwijk op 'deze' jrond. ook caféhouders uit. Putten leeft vrijgesproken en merkte ver der nog op, dat de beide cafchou-. ders in Zoutelandenoodgedwongen tóezien. hoe de badgasten een kilo meter verder rustig hun. glaasje leegdrinken. De kantonrechter zal op 21 augus tus schriftelijk uitspraak doen- DEN HAAG. De procureur-ge neraal by het gerechtshof heeft be vestiging van het vonnis van de rechtbank - twee Jaar gevangenis straf met aftrek van voorarrest - gerequireerd tegen de 65-jarige pof fertjesbakker J. J. TV uit Den Haag, die zün vrouw op 29 november van het vorig jaar met een bijl op het hoofd sloeg. „De straf is eigenlijk te laag, maar gezien de leeftijd van de. verdachte is het wel een juiste straf," zei de procureur. De poffertjesbakker zei veel spijt van het gebeurde te hebben. De ver houding met zijn vrouw was slecht. Zij woonde apart en kwam op 2£ november haar bezittingen halen „In een opwelling vloog ik van bed op, greep de by], waarmee ik houtjes had gehakt en sloeg haar," zei de poffertjesbakken „Al heb jk eerder anders verklaard, ik wilde haar niet doodslaan." De vrouw had een hoofdwond en enige tijd hoofdpijn van de bijlslag opgelopen. De man is een echtschei dingsprocedure begonnen.- Het hof zal op 14 augustus .arrest wyzen. AMSTERDAM, i—Gisteravond nebben de heren- C, P. Hazenboscb en M. M. A. A. Jansen, voorzitter en lid van de vaste commissie kern energie uit de Tweede Kamer, met hun echtgenoten een bezoek! ge bracht aan-„Het Atoom". Zij werden rondgeleid en voorge licht door dr. E. D. Kunst, lid van de .technische afdeling, der tentoon stelling. ORAN. De hoogste mohamme- ganem religieuze leider in Mosta- ganem CWest-AIgerie), de groot moefti Si Pienni Haj Ahmed, is woensdag bij zijn woning vermoord. De moordenaar wist te ontsnappen, zo heeft de politie in Oran bekend gemaakt. Na de aanslag heeft de politie bij een razzia een aantal verdachte personen aangehouden. JVf UN vriend Dirk,- de makelaar, een,grote bruut, hod een goe de zaak gedaan. Lekker mei veel geld i» de zak door de stad wande lend. zag hij in een etalage een mooie damestas van grijze peau de suède liggen, en kocht 'm spontaan voor zijn vrouw Annie. „Hier is de zomerdienst van Sin terklaas". riep hij, toen hij met het geschenk voor zich tilt de ka mer binnentrad. In de leunstoel bij het raam zat zijn moeder, Te+wijl zijn uroum de. doos openmaakte, vroeg Dirk:'•••-; „Tjee moeder, jij zo ineens hier?" „Ja als jy niet bij mij komt, kom ik maar bij jou", zei ze. „O. wat een prachtstuk!", riep Annie. „Je lijkt'wel gek". De moeder keek toe met een glim lach, die waardering voor.een goed huwelijk ;knap combineerde met kritiek op duidelijke geldverspilling. „Peau de suède", zei ze. ,Jk doe het maar met plastic. Ook sterk hoor. Maar hetstinkt zo." Dat gebeurde een maand geleden. Vorige week belde Dirk zijn moeder Cm en zei: Zégwat wil je hébben op je verjaardag?" „Komen jullie dan?" },NafutirI(jk, Nouj wat moet 't zijn?"'' :"V y-"'- ,Alct zo'n tas - wit ik" zei. de moeder. .„Vaji peau de suède". Aldus geschiedde. De' tas - tnerd gekocht en. op ver jaarsmorgen ktcam Dirk er,iin gezelschap van vrouw en kinderen, mee aanstappen. Het ouderhuis rook nog net als vroeger, een onbestemde geur, die vergeten kleinigheden ijl je oprakelde. En in dc hal nog altijd die gravure van twee raven in de sneeuw... v „Zo moeder, daar zijn we dan. Hartelijk gefellclte erd." Toen er gezoend en geknu]F/eld was, streek me» ?teer in de voor kamer. j Jullie zijn vroeg", zei de moeder. „Ik dacht, nou, eerder dan twaalf uur komen ze natuurlijk niet. En nou.... 't is amper elf. Op kojfie zullen jullie nog even moeten wach ten." I „Maak die daos nou eens open", zei Dirk. Hij zat onder een mon sterlijk stilleven, dat hij als jongen van twaalf jaar eens schilderde, „O ja, de. doos..:." Ze deed voorzichtig het papier er af, haalde de tas er uit en keek ér naar. „Toen legde ze 'm op 'haar sckoot en sprak - „Wil je wel geloven dat ik - er van gedroomd heb?" „Waarvan?" vroeg Dirk.' „Nou, van die tas", zei ze, Jk droomde dat jullie kwamen hè. Ik doe open, jullie feliciteren me en jullie komen binnen. Hier. In de voorkamer. Nou, ik kijk al eens naar jou, maar niks. Geen doos, geen pakje. Niks." 7 Zij schonk Dirk een troebele blik, Jk denk, ik zeg niets", vervolgde ze, Jk bijt liever mijn- tong af. Nou; jullie zitten een poos. Toen zie Ikdat jij Annie iets in d'r oor fluistert en Annie weg. Wat denk je dat ze gaat doen?" Dirk wist het niet. „Ze gaat een tas kopenin zo'n klein rotwinkeltje, hier in de buurt", riep de moeder uit. „Een poosje ia- ter komt ze terug. Met. een pakje. Hier moeder. Jk maak 't open.... nou, ijc heb in mijn hele leven nog nooit zo'n affreuze tas gezien. Plas tic. En met huisjes er op. Stel je voor. 't Leek wel iets voor een kind. Nou, tfc kon me niet goed. houden. Ik .riep: Dirk, dat heb je nou de hele week geweten. De hele week En moet je nou op het laat ste ogenblik, in zo'n rotwinkeltje, hier tn de buurt.„." Een grote traan gleed langs haar wang en viel op de tas. „O jeetje, dat moetik niet doen", zei ze. „Dan kan ik 'm nier meer ruilen." „Ca je 'm dan ruilen?" vroeg Dirk. .Natuurlijk", riep ze. „Stel je voor peau de suède. Dat is toch veel te besmettelijk voor mij" KRONKEL. UTRECHT Bij'de-stichtingen Spaarbank vati de Boerenleenban ken aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Ae Eind hoven en de Coöperatieve' Centrale Raiffeisenbank te Utrecht bedroegen de stortingen en terugbetalingen ln juli 1957 166A90.000.— en 82.740.000.—, zodat er een spaar overschot was van ƒ83.555.000.—. In de vorige maand bedroeg het spaaroverschot ƒ17.100.000,—; Doe JE hIETAAH 'TUURLim 0 er.'Ik dacht- DAT Dl£ Klfl DERtfi floóirweGcinGUï' DATTy n ÊTÊtri PRACHTfö en hij keek er weer naar.-^/U wilt toch niet zeggen," begon- hij en zweeg weer. „Goed, wat zijn - die paar punten?"- „Ik kan misschien beter precies vertellen wat er is gebeurd,"- zei Alleyn. Hij haalde, eert kopie van de anonieme brief uit zijn zak en over handigde die aan dr. Withers. „Me neer Thomas Ancred heeft er ons vanochtend acht gebracht." zei hij. iemand anders Fox, bijvoorbeeld •♦v,5r1'd.omd vervelend geklets," zei on.1' k""*" Vard Goed. ga Jij nu maar naar dat tertvül hij do brief te- meenemen. Ik moet de assistent- dorp toe. praat met de nlaatseliike eugg<if. commissaris spreken en Troy op- commissaris, kom terug en vei-tel „Ik hoop dat het dat alleen maar ,fot nou> dat er z?'n ons er alles van. Heel vermoeiend lf-' Maar als we zulke vervelende zaak opduikt.'.' afc cr icu van komt? Voel S'; dm8en onder ogen krijgen,; moeten- „Het Ziet er niet naar uit, dat Toen ze weggingen Dakte Alliv'n wc cr ic,s aan doen." we het zo maar kunnen laten lopen, ui, z«n bur^jtTtwe^'de^vS he( 'i een boekwerk over de medische ';r, heeft het over lijdenscertificaat jurisprudentie. Het ffinc vonrnome. getekend,'dr. Withers, en.:. .En ik zou dat.niet hebben J hè?: T7_ e uucikWCLJt OVer Hf i v»aè nog Spede hoop. Zoals jurisprudentie. Het ging voorname j het er nu voor staat zit er m het lijk over vergiften In de trein vpr V8n geen zaak waar tigde hij de aandacht van F?x op daan als jk "iet 8eheel overtuigd l maarleen °5ie uh2?d VODr enkele passages. Hij zag hoe ziin was van de doodsoorzaak." ibMMaTrt']fth??ff„nranZe heW>e,> f" oude vrfaml zijn bril opzorie z«? „Goed zo. Wilt u ons' nu helpen het wcè? tóïte'?n ém dSo? TemfSd wenkbrauwen optrok en hoorde de 7" va» brieven af te komen. St pfn ho/ir Jpr wat verkouden ademhaling ont- door ons in met-wetenschappeliike St*«n bo°^an°^k%emanuu! "*tW b^iM' de^tn^ioe^iMd^iirtnff^zou^n^hP»' 'JK zei ziJn briI «lemend ;Dr. Withers aarzelde-ïëven- maar vel over ÓP nrVn iSnni huii terwijl ,Ze Ancreton binnenreden, «lQg tenslotte naar -zyn. archiefkast w f kunnen halen „dat maakt natuurlijk verschil." en pakte een kaart. zoa'.s het er nu voorstaat." J- C1£"-"u- .JHier Is het", zei hii daf i« „Maar als we een bevel tot op- - 2 e 2jjQ jaatste kaart. Ik heb Ancreton nicnm8 »rJe; Dr. Herbert "Withers was een kor- op routine-visites bezocht, -Deze hinir? v Schaam. Met dat te, acceptabel corpulente man, die kaan bestrijkt zes.'weken", balsemen ziet het er dan nog naar weinig vertoonde ven het meestal Allevn keelc èr nwr-P, uii. dat er geen enkel bewijs kan met dikheid samengaande goede a» ^aar" Er stonden denk, Fox. dat het alles zou bewij- dén ze de geluiden van een radio- m moeste toch Fox draaide zich langzaam om bewijs nam hij hen mee naar 2ijnnsn oSt?n - •.•Overleden, en keek hem .aan. „Dat begrijp ik spreekkamer en ging op?^z«n bmSS nov C° 2 uur8 nacht5- 25 met, meneer Alleyn. zitten met een kordaatheid die een Juist" -zei AllevnDank u „Ik weet nog met zeker of ik we] beheerste vermoeidheid leek te wilt hi J I» iTr y H; gelijk heb. We moeten het eerst op- verbergen.' errnoeicmeia leek te Wi t .u hier nu Iets vanc vertalen?" zoeken. We zijn er.Ik zal het je „Wat zijn de moeilijkheden?" "aan 2a. a - wit]'ers boos, op weg naar dat verduivelde dorp vroeg hij. var^hf^ wf' *njd®6eneratie wel uitleggen. Kom mee." Het was het bekende begin Al- lust niéten riiï nTiW WiJ2^ Hij sprak met de assistent-com- 'cyn meende, dat het dr. Withers Jamp/iuV dinar ïebniiJct iLS oham" missaris, die met het air van een onwillekeurig was ontsnapt. ka^e c!»rironWn Uaf}'ii^ deskundige het geval behandelde „We hopen, dat er geen moeilijk- opfeJond2? Aan ZiCD enorm van een speurder die een zaak on- heden zyn." zei hij. „Heeft u er be- °uaen. «an zijn kamer te 3073. Lupardi is-niet van zins op dit eiland te blijven, want hij begrijpt ook wel, dat zijn achtervolgers niet stil zullen zitten. Hij wil zich dan ook uit de voeten maken en deze streek van de aardbol zo gauw mogelijk verlaten. Maar zijn kostbare vooraad Lutonium wil hij natuurlijk meenemep, Om elk risico van ontdekking te ver mijden heeft hij een ingenieus plan bedacht. Het gezuiverde Lutonium wordt geheel machinaal uit- van tweehonderd ton verwerkt/een vooraad, vol- rt* contain*** doende om de gehele wereld gedurende vijftig jaar van energie te voorzien. De blikken worden tenslotte verpakt in grote kisten. Als alles klaar s deelt Yoto zijn meesier mede. dat de ..Plato" ia gewaarschuwd en dat het schip binnen een week hier zal zijn. de containers gehaald en ln hoeveelheden van een kilo in blikken verpakt, die een mooi ge kleurd etiket krijgen, waarop staat, dat er vis- conserven in de blikjes zitten! Enkele weken lang ratelen en stampen de machines- Het werk gaat dag en nacht door. Zo wordt de gehele voorraad derhanden had, waarin zijn vrouw zwaar tegen"èen^paar"^^punten be- diC2?A«u«nr2iB va.n wellicht ais getuige zou moeten treffende ri* rtnorf V»« ILÏW' ?.!!T??ft)orni8' 8?volgd_door een hort wol zouden we de «sak natuurlijk op- tc een onbeheerst gebaar, en keek kunnen voorsSn" nieuw moeten bekijken. Voor zover van Alleyn naar Fox S Lw L, -Ik weet is er geen precedent. Maar ..Natuullijk niet." rei hij. ..Als het bij zou .terven'" verwach oaf ind dat het redelyker is wan- nodig is. Maar waarom?" Kij hield neer jy het met haar bespreekt dan de kaart van Alleyn nog in de hand (Wordt vervol

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1