DE ZAAK door DRUMMOND Peter Ffenton I Vijf schoten in de nacht Italiaanse uitdaging aan lord AJtrincham Niemeijer GEVAPAN „Even afrekenen"' zal verdwijnen Strijd in Oman bijna ten einde half zware shag in moderne plastic-verpakking Als U bij de douane, komt www. (Z.h.> doceer met KAAS I Handig rollen Heerlijk roken! Ook staking in Liverpool tSTbed^ta: KnTa Hel ikop ter voorkomt in Italië botsing van trein en auto Weer watersnood in Japan Staking in India gaat niet door rOLFH-M SPROETJE SPARKS Adoor FRANK GODWIN. AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB door 11 SaLO (Advertentie I*M.) MANCHESTER. Lord Altrin-. cham heeft van een Italiaanse mo narchist de uitnodiging gekregen met hem „op de degen te .gaan". De Italiaan, die blikbaar in. zijn eigen land zijn energie-om eenkonlng op de troon te helpen niet kwijt kan, wil met de Engelse lord duelleren, omdat hij als-vele Britse conservatieven het helemaal niet met de kritiek vin Altrincham eens Is... Lord Altrincham heelt gezegd, dat pN E AYRO-iondagmlddagUitzen- ding „Even afrekenen heren" zal in het komende seizoen uit de ether verdwijnen, na negen jaar. We zou den huichelen, als we zeiden dat we dit betreurden. We juichen het toe, dat de AVRO-programmaleiding heeft Ingezien, dat borrcltafel-gepo- litiseer voor de microfoon niet thuis hoort. Ook de rubriek! „In het spionnetje'", verzorgd door een der afreke nende heren (te vens schryver van de tekst) Johan Luger, zal niet terug keren. OPWINDEND tpos het door de NCRV «ergorode televisiepro- gramma van gisteravond niet. Lof- jelijk ts de opzet van de rubriek Attentie", die een binnenlands ac tualiteitenprogramma wil zijn. Maar de presentatie, door een bijzonder serieus heer achter een groot bu reau, miste alle jleur en pikanterie. De lijd van de toverlantaarn is de finitief voorbij. De beeldradio vraagt cm dynamiek, om mensen die be langrijke onderwerpen boeiend en pakkend kunnen behandelen. Die de kunst verstaan om bondig te blij den zonder oppervlakkig te wor den. Waarmee wijhet dan maar weer eens flink hebben gezegd. Heel veel plezier hebben we be leefd aan hec geestige tekenlilmpje over de verdwenen Eiffeltoren, dat •na „Attentie" werd vertoondMaar de wijze,.waarop Ierse en Finse bal- Iaden de eerste door een wat roet geciviliseerde juffrouw, de tweede door een bijster barre bos- man toerden gepresenteerd, kon on s min der bekoren. H. S. IN het VARA-programma van vanavond van 9 tot 9.55 uur opna men. die twintig jaar geleden in Salzburg zijn gemaakt van door Toscantni gedingeerde opera's (Mo zart en Wagner) De KRO zendt via Hilversum II van" 9.15 tot 10 uur het hoorspel „Zo goed als nieuw" uit De auteur is de in het Engels schrijvende Nederlander H, B. For tuin, die sinds enkele jaren hoor spelregisseur is bij de BBC. Ben Heuer vertaalde het stuk, Leion Po- vel heeft de regie. zijn kritiek op de koningin en haar hof wordt gedeeld door zeer velen in Groot-Brittannië en overal elders in de wereld- Do meeste jonge interwievers ble ken het niet eens te zijn met Altrin- chams kritiek. Altrincham zei. dat een groot Brits blad hom kort voor de televisie-uit zending telefonisch had medegedeeld, dat van elke vijftien lezers van het .blad, die over de kritiek hadden1;ge schreven; er elf achter zijn bezwa ren--staan.! - Verder; zei hij. dat zjjn kritiek op de. redevoeringenvan de koningin gericht;; was tegen! de personen! die voor de koningin' de redevoeringen opstellen. De woorden, die deze men sen haar laten zeggen, zijn niet die welke zij zou kiezen, zo .meende hij. Later zei lord Altrincham op een persconferentie; dat hij zich wat te sterk had uitgedrukttoen hij zei,, dat de koningin zulke lange vakan-1 ties heeft. Hij zei van oordeel te zijn, 1 dat zij een passende vakantie' neemt. Toen Altrincham de televisiestu dio verliet, werd h« opgewacht door een veertigtal studenten,-van wie een deel hem uitschold en een deel hem toejuichte.Op de kreet „Ga terug naar Rusland" lachte hij en bracht hij door de gebalde, vuist op te heffen de communistische groet De Britse, politieke weekbladen hebben uiteraard ook het hunne te zeggen over de kwestie* en de me ningen zijn, zoals te verwachten was, verdeeld. De linkse „Tribune" verwacht, dat lord Altrincham nog eens op "het pa leis van Buckingham zal worden be groet als „de hervormer en redder van de monarchale instellingen" De rechtse „Time and Tide" echter vindt Aitrïnchams kritiek „eigenzin nig" en gedeeltelijk onbeleefd.' Dat wil weer niet zeggen, dat de Mo narchie buiten het bereik van. de jcruiek moet staan. Vergeleken met kritiek van twee of drie generaties terug is de kritiek van lord Altrin cham betrekkelijk mild, aldus het blad. Arabische landen maken onder elkaar ruzie MANAMA (Bahrein). Ruim duizend volgelingen van de sultan van Muskaat rukken, gesteund door Brit se vliegtuigen, nog steeds op In de strijd tegen de opstandelingen van de Imam. Gehoopt wordt, dal de ope ratie in vier of vjjf dagen ten einde zal; zijn. De troepen zouden zich thans vlak bij de stellingen der re bellen bevinden. Terwijl in Cairo .de Arabische Liga in naam van alle Arabische-lauden oproept tot steun aan de opstande lingen gaan de Arabische landen voort om onderling ruzie te maken. Egypte heeft het idee van de presi dent van Libanon voor een confe rentie óm de meningsverschillen uit de weg te ruimen, afgewezen. AdtjertentU' I.Af.J ...op weg naar Uw vacantia buitenslands, verras de douanier dan niet met theewarmertjes, of boenwas. Neem liever zonne brandolie of - voor „hogerop" - sneeuwkettingen mee. En vooral Hollandse KA.AS, prachtige aanvuUlng-uit-elgen-laod bij el het voedsel la deo vreemde. KAAg la gezond en onmisbaar. Vraag het Kaasreceptenboekje (25 ets) bjj Uw winkelier of aebrifteHJk |25 ets postzegel bijsluMen!i aan Het Nederlands Zulvelbureau, Corl van der Llndcnstraat 7, MVCÏ-/ - fuU. »«e M»« N«d*rian4t Zuirc'burnifSS l'ollUemaanen op zoele naar het wa pen, waarmede de drievoudige moord op de Pnunmonda weid gepleegd- kind in pyjama. Toen herinnerde ik me, dat ik die mensen de vorige avond had gezien, terwijl rij bij hun' auto zaten te eten". Inmiddels was de politieartg dr. Dragon uit Oraisoo gearriveerd, die E kleine Elizabeth had al tijd, veel plezier in een pic nic bij het kampvuur en om. 8 uur. die avond zong de theeketel gezellig. Wat de deken ;op en zag neer op een later, toen de duisternis inviel, be- ^°"^rhfr'Se- k,"appe nVr?uw- DS «.t, yiai9UU Ulei gonnen de Drummonds 2ich gereed vrouw: lag op baar zij. de grond lijken,-na een voorlopig onder-1 te maken voor de nacht. Voor Eli- waf doordrenkt van 20^ naar Forcalquier liet over- zabeth icerd een bed opgemaakt bloed. Zy was doodgeschoten. Twee brengen De volgende-.stap van de achter de auto en de veldbedden kogels hadden haar borst geraakt, politie was het zoeken'naar het wa- van de ouders werden op korte "e^n derde-haar rechterarm. Op dat van e moordenaar. Een speur- afstand daar vandaanopgeslagen, ogenblik Uepeen man, de 3^-jarige tocht in het nabijffeleceii .kreupel-1 Nadat Elizabeth was gaan slapen, Gustave Dommici van zijn. .nabijge- hoUt bleef zonder resultaat en daar- J bleven sir Jack en ladp Drummond legen, boerderij. „La^ grande terre om richtte men zijn aandacht op nog wat op de rand van hun bed- naar de plaats van de misdaad. De het riviertje. Js Middags vond een den zitten pratenEr toas ntets dn- gendarmes gingen verder met. hun* inspecteur een automatischs kara- der$ te doen. onderzoek. Een bloedspoor leidde bimvan een oud type vervaardigd' 'V' •-nan-. nT,Aw.-*iio TUflw .aan .l„,oailaV. Maar de Drummonds waren met; handige ruimte om uit te. rollen ruimte geen stuk trekken van de tabak en geen ver lies bij 't rollen heerlijk pittig die SAMSON de shag droogt niet uit en blijft altijd soepel en ■.C - u„u van ccii uuu wuc. ïcivaojuitu hen-pver dB we? naar wn. twreds aoor de „Roclmla ManufacteiSg alleen - want de dood was ook naar-bedekte--htKipi Hrt Corporation'' -in Amerika. Ih dë kolf - in. in LONDEN. In Liverpool hebben donderdag 250 havenarbeiders het werk neergelegd uit protest tegen de aanstelling van een kraanmachi nist die bij een concurrerende vak vereniging. i«_! aangesloten. Op acht schepen' ligt hét werk stil. De werkgevers yan. de centrale tic naderde een schim, het kamp. ren J Het greepje pen net eigendom was geweest .van 1 gt°entemarkt in,Londen hebben hun Iet, deedlady fetSmd okchiik- mensensyeeg.-Bejonge Domjmci £en Frans regimenthet „Regiment 1 arbeiders gewaarschuwd; dat zn ken het gelSsS van. een tak et 'Onder tets te zeggen, to d. de .Marehe Colonial". Afgezien .van ontslagen zullen worden als zij van droog gras, een donkere scha- deze karabijn ontdekte de politie hervat duw over haar bedZij gilde. Sir wegbnift ove-r het riviertje 4e; Du- die dag niets, dat tot eerr: oplossing hebben-^ ï^ce.-Daar vonden de gendarmes van de''misdaad zou kuhnenv bij- U® sfakerg hebben Jack. ontwaakte onmiddellijk en gend, op;' de aanrander. Er klonk een schot en Drummond viel neer, de hand op de buik. Lady Drum mond gilde opnieuw. Drie kogels een of ander zwaar voorwerp. De gendarmes:"liepen terug naar de rand van de wég eri-vroegen Gusta- brachten haar Voor eeuwig tptzwij- g ^hovéS, gen. Daarop volgden enige ogen- ae "f °P en yeneioe. blikken, van een verschrikkelijke l „V^itórgéri oni^yjjf uur ging ik stilte. Sir Jack pünlyk getroffen. naar;,on5 laöd,dat aan de spoorbaan maar niet. levensgevaarlijk gewond, gx^nsty iic - daar- was, zag"^zJc stond op en trachtte de figuur in lets wits; .by..; die boom.liggen.-.. Het het donker te .grijpen. De man met was het .kleine, meisje, de karabijn schreeuwde en rende Na een. telefoongesprek van een naar de weg, Elizabeth begon'plot- van! de gendarmes begon het nieuws séling te huilen. Eén paar seconden de ronde te doen. Binnen een urn- later weer. 'n stilte. Sir Jack stond wag iedere, politieman in dé Basses- aarzelend rond te kijken,' een uit- Alpes gealarmeerd.' Commissaris Ber- stekend doelwit in het maanlicht, nierkwam yan -Digne,inspecteur-. Een vijfde schot werd afgevuurd; Albert-van Forcalquier. Tn Marseille Drummond viel dood neer, met een. kwam de 9de mobiele politlebrïgade kogel in de borst. Het was donder- in actie. CommissarisEdmond Se- dag, 5 augustus, 1 uur 's nachts. beille werd .met het onderzoek be- Vier 'en een half uur later hamer- last.Met twee wagens- en v«f in de een motorrijder, Jean-Marie Oli-rspecteurs reed Sébeille naar Luxs- vier geheten, op de deur van de In het kleine kamp langs de weg gendarmerie in Oralson. Een slape- heerste de grootste wanorde- De rige gendarme verscheen. „U moet auto was haastig doorzocht, kleren onmiddellijk naar Lurs gaan", ;zei en andere artikelen lagen over de Olivier opgewonden. „Een man hield grond verspreid. Er was ook een me op de weg aan en vertelde, dat schoolschrift bij. waarop stond ge- hij het lijk van een klein meisje op schreven: Elizabeth Drummond, zijn erf had gevonden. Hij stuurde Spencer House. Nuthall, Notting- me hier naar toe." ham. Tussen.de bladen lag een bil- De twee dienstdoendegendarmes jet.van 5000 francs. Later vond de grepen hun fietsen en reden, naar politie nog 100,000 francs onder de het op-10 km. afstand liggende Lurs. vloermat van de auto. De zakken m: t.t cir- .lar-LrV lrncrmim waren riln- Zij bereikten het toneel van de mis. daad om 7 uur 's morgens, maar van sir Jack's kostuum waren bin nenste buiten gekeerd en in .zijn anderen waren hen voor geweest portefeuille werd geen geld gevon- Te Lurs vonden de gendarmes op den.. Tegenover commissaris SebeiUe een stuk met kreupelhout hegroei- legde Gustave Dominici zijn eerste de grond, juist langs de weg, een officiële verklaring af: donkergroene Hillman, nummer „Vannacht omstreeks een uur NNK 686. Twee veldbedden stonden hoorde ik iets, d.at ik voor het vlak bij de wagen en daaromheen remmen, van een auto hield. Daarna hield zich. eengroepje mensen op, hoorde ik: schoten, maar ik sloeg er Terzijde van een-van de bedden be- op datogenblik .wéinig acht op. dekte een deken een menselijke fi- Toen ik vanmorgen naar de akker- guur. Een van de gendarmes tilde ging, zag ik het. lichaam van het GENUA. Een helikopter van de Italiaanse politie heeft donderdag een ernstige botsing op een overweg op het nippertje voorkomen, d Deinzittenden van de helikopter zagen 'dat de motor van een vracht auto op dé. overweg afsloeg' en, dat deauto ppdérails.:bleefstaan.,- Op hetzèlfdé moment' z'agen- zij in de verte om een bocht een trem nade ren.;. Zij gingen, naast de locomo tief vliegen en gebaarden naar de machinist, dat hij moest stoppen. De trein kwam op 200 meter van de gestrande vrachtauto tot stilstand, woensdag; met overweldigende meerderheid een compromis dat door de vakbond en vertegenwoordigers van de.werkje-' vers was. uitgewerkt, verworpen. In de Londense haven zijn. tot dusver twaalf schepen; door de staking ge troffen.. Zen van de' schepen zyn met Deense bacon en botergeladen. TOKIO. In Najoya, West-Japan, zijrri ten gevolge van zware regen val 28 mensen om. het leven geko men. "Vijf Ménsen verdronken door overstromingen die ontstonden en waardoor meer dan; 17.000 huizen onder,, water kwamen.' te staan. De, anderen kwamen, om het leven doör een grondverschuiving 4500 mensen zijn dakloos. NEW DELHI. De vakbonden van overheidspersoneelhebben besloten de voorgenomen staking »f te ge- lasten. Dit beslnit werd genomen naar aanleiding .van .een oproep van premier Nehroe in het parlement, die verklaarde dat het In het belang van het. land. is, - stakingen te ver- mijden ':;i'«V- 't!-V'1 i r De voorgenomen stakingen zouden ongeveer een half milj oen' ambteha ren én beambten hebben getroffen, dié hógere salarissen wensen. De re gering had al maatregelen getroffen om met behulp van militairen de verbindingen te handhaven. Wijzigingsvoorstel wet Ziekenfondsverzekering bejaarden ingediend DEN HAAG, Bi! de Tweede Kamer is ingediend het wetsontwerp tot wijziging van de wet op de ziekenfondsverzekering voor bejaar den. Nu de uitkering voor gehuwden uit hoofde van de Algemene Ouder domswet is verhoogd met 108 per jaar, met ingang van. .1 augustus komt- bet'", de, minister van .{Sociale Zaken eh. Volksgezondheid onver mijdelijk voor, de toetredingsgrens- voor. de bejaardenveizekerittg die tot s nu -«toe gesteld; was öp'f 3410 per jaar eveneens- tnét ^dit - bedrag te verhogen. (Aduerter.tfe Z.M.) HLAAR rtAKtnvOOR&PROfcTJE VRIErtDtUJN LAMMCfJC Paar is itriAn D 3074. Het stoomschip „Plato" ligt In een kleine Zuid-Argentijnse haven. Het is al een oud schip, maar de kapitein-eigenaar, een zekere Rechel, schijnt toch nog goede zaken te doen, want het: «chip ligt-nooit langer, dan een paar dagen in de haven om dan meestal in ballast te ver- lnMtia «n ua mft korter* of langere rt'it weeg terug te keren, wederom met lege ruimen. Nie mand begrijpt eigenlijk goed, welke vracht het schip vervoert. Rechel is e'en norse,zwijgzame kerel- en de bemanning laat ook npoit iets los. Op zekere dag wandelt de man, die als tussen persoon optreedt tussen da kapitein en de ge heimzinnige'lastgever, de loopplank, op. „Goe- denmorgen, kapitein," zegt hij;;er- moet weer gevaren worden. En reken er maar op. dat het dit keer een beetjelanger zal duren dan gewoon lijk." Kapitein Rechel staat op en aluit zorgvuldig de deur van. zijn hut. 53 ven.;. Als u ons een sluitend' argu ment, .tegen ar'seriïcum-vèrgiftigiog kunt geven, zullen we bijzonder dankbaar, zijn". Dr. "Withers woof met de handen, „Ik kan u niet op.-, stel- ,eh ..sprong het absolute bewijs, leveren,, dat h ij geen arsenicum -heeft gehad. Dat zou je bij negenennegentig uit .de honderd dodelijke, gevallen niet kun nen, wanneer er darmstoornissen - met -braakneigingen waren, zonder kwamen met een ernstige aanval dat er een. analyse zou worden van darmstoorms en daarom niet gemaakt. Het is dan.ook.— •- „Ja?" drong Alleyti aan toen hij zweeg. - „Tb zou, als er, iets' was -overge- bleven, ook weleenanalyse heb-" ben. gemaakt, al. was,; het', maar om een wat pedant medisch geweten Hij stak een vinger uit naar Al- tevreden te stellen. Maar de hele zaak is schoongemaakt". „Op wiens bevel?" „Mijn beste man, op bevel van - „Dat zou een wel erg onprofessio nele voorspelling zijn geweest. Ik. noodzakelijk 'tegengesteld zou ernstige moeilijkheden hebben aan arseriicum-vergiftïging". - voorzien", zei dr. Withers. -„Verdorie", gromde Alleyn, „Had hij de gewoonte zijn diëet „daar was ik al bang voor".' te verwaarlozen?" -- „Hoe zou die ouwe dwaas trou- „Ja. Niet voortdurend, maar van wens aan rattenvergtft zijn geko- tijd tot tijd". men? Kunt u me dat vertellen?'' „En toch bleef hij in leven?" „Het bekende „èên keer te veel" leyn. „Jaja", zei Alleyn, op de kaart „Ze geloven niet", legde Alleyn kijkend. „Heeft u er bezwaar te- uit, „dat hij het te pakken heeft gen de kamer en het lichaam te be- gekregen. Ze geloven, dat het hem Barker ol van mevrouw Kentish, of schrijven. toej»ediend". van mevrouw Ancred of van wie er „Heeft u er op uw beurt, .bezwaar De goedverzorgde hand werd zo dan ook aan dacht 7e wilden hem t6fSen,h ins,pect5ur ^e, t®r^rtellen Jel Sefotil\Jst Lde kt5°kkcls niet verplaatsen. Konden het ook of u behalve deze belachelijke ano-, door de huid schenen. Een ogen- mopiliik De verstiivinff was al la- brieven nog eenvandere ré- bUk hield hy de vuist gesloten en Sriijk ver in?etrèden. wat me den voor deze vragen heeft?" toen opende hij zijn band en keek trouwens een idee gaf van de tijd „Een paar van de familieleden naar-zon nagels alsof hij het ge- Van overlijden Toen ik hem later denkeu aan vergiftiging door arse- baar ongedaan wilde maken. op dc dagVeerzag hadden ze hem meum j"Pa- J-2,1 „is_ natuurlijk ln natuurlijk al afgelegd en dat moet „O lieve God! schreeuwde dr. de brief inbegrepen. Dat kan ik van niet zo orettie geweest zijn voor Withers met zijn vuisten boven het de Ancreds ook nog wel aannemen, mevrouw Ancrcd met alle anderen hoofd zwaaiend. „Die vervloekte W,e wordt er van vernacht Sir Hen- behoorlijk hysterisch door liet huis e,h„.„ mo. niv wmoo"».'--» ■»»- dwalend en mevrouw Kentish, die Jltj scheen een moeilijk geveent schicn. <- haar Pr bii wilde hplnpn" met zün gevoelens te leveren. V-Het ..Niet dat ik weet".-zei Alleyn pie- T v w spijt-me", zei hij ten, slotte, „een zierig,. Fox schraapte zijn keel. en «-Lieve nexp. niet te excuseren uitbarsting. Ik. zei -vormelijk; „"Wat een -idee!" ^Oh, zo zijn ze nu eenmaal. Goed, heb het de laatste tijd druk gehad" „Wil meneen opgraving? Wilf u z°3ls ik zei, toen ze hem vonden en me bezorgd gemaakt, u begrijpt'dat misschien?" Ml? hij cp het bed en dc kamer het 'wel. De hele familie Ancred „Niet als er niet meer reden toe zaS nogal smerig uit. Toen ik heeft het me nogal moeilijk ge- komt - dan 'nu",zei Alleyn. Heeft «r kwam. waren twee van de oude maakt.'Waarom, als ik vragen mag. u een .lijkschouwing gehouden?" dienstboden bezig de boel schoon te denken ze aan vergiftiging door. a.r-; „Men houdt geen lijkschouwing op maken en de hele .kamer stonk naar scnicum?" - .- -een-patiënt van wie men elk mo- carbollneutn. Ze hadden V zelfsal ..Dat is een lang verhaal", zei ment kon verwachten, dat hij op kans. gezien het. beddegoed te vcr- Alleyn voorzichtig,, „ener komt deze manier, zou sterven". schonen.'Jk'kon trouwens, pas een een blikje rattenvergift aan te pas. „Natuurlijk! Dr. Withers, mag ik uur nadat .zij getelefoneerd hadden. Ik mag er overigens wel aan toe- u onze positie precies uitleggen? komen.Een -bevalling". voegen,dat ik blij -zou zijn als u Men., heeft ons een aantal merk- „O "ja, wat de dauwworm van me, niet beroepsmatig.: zou kunnen waardige ..omstandigheden onder de-.kinderen betreft begon Al- mcedelen of de toestand van de ogen gebracht er. we moeten er'wel .leyn kamer en bét lichaam ook maar de op -ingaan. In tegenstelling tot het' „Weet 'u er' van'? Ja Nare ge- kleinste aanwijzing in de richting algemene geloof is de politie er schiedenis. Blij, dat het jónge Broek van arsenicum-vergiftiging gaf,'. echt niet op gebrand in zulke za- je eindelijk wat aan het opknappen ..Ik zou het u niet kunnen ver- ken een heleboel bewijzen te ver- is". tellen.. En'-waarom niet? a; Omdat-zamelen, die onvermijdelijk op een „Ik heb begrepen", zei Aj!c->;i de kamer was opgeruimd toen ikopgraving uitdraaien. Als het hele plezierig,„dat u een ruime hond kwam. En b: omdat de bewijzen geval onzin blijkt te zün. zoals h'ebt in het Voorschrijven van m«»- zoals ze mij werden verteld en de meestal bij dergelijke zaken, zijn dicamentcn". aanblik van het lichaam overeen- we blij om het a£ te kunnen schrjj- ("Wordt vervolgd'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1