Een bont, bruisend feest van de Poolse folklore sw I Met dankbaar publiek Spanning bij Schiedam is ingeschakeld in het Europese net van verkeerswegen Indeling van de reserve voetbal-elftallen Vliegtuigbom Galtex gaat uitbreiden GESLOTEN Koeriersters Vrijdag 9 augustus 1957 Warschause studenten in Schiedam AGENDA Voetbalprogramma van SVV Jongen bij diefstal betrapt Wie heeft er iets verloren? Klasse-keuring Burgerlijke Stand fnsmwisn* Kv.HOLLAND 27 Zomerkamp van St. Joris Doele Zwenrprijzen voor politie-agenten Jongen haalt kind uit Poldervaart Door afbijtmiddel verwond Ook fietsenparade in Zuid SCHIEDAM *4 SULVEHE LAJERSJE 12 t/m 17 AUGUSTUS JE HAALT WAAR DAT WIEL DRAAJT TE HUUR GEVRAAGD PTT bestellers flinke jongens Voor de tweede maal in één week is in het kader van de Zes-Weekseeen volksdansgroep naar Schiedam gekaald. Want de groep Palen die gisteravond in het P.assagetheater is opgetreden en die in het programma was aangekondigd als het Nationaal Pools Danstheater, stélde zich zelf veel bescheidener voor als de volksdans en -zanggroep van. de Technische Hoge school van. Warschau. Het was dan ook zuiver volksdans en -zang dat vertoond werd maar. wélk een verschil met het optreden van het Engelse groepje van vorige zaterdag! Dans ten de Britten geheel stijlvol én traditioneelmet een volkomen manko aan variatie en temperament, bij de Polen is het één wild en onstuimig feest geworden, uiterst kleurrijk en gepassio neerd. En welk verschil ook in appre ciatie bij "het, publiek! Nu was er geen sprake van, dat hetpubliek "de goed gevuldezaal -voor het ein de verliet,integendeel, het applaus zwol meerdere maler» tot een ovatie aan en er waren „open doekjes" bij de vleet. En de gulle Polen waren maar al te bereid, ook al droop hun de transpiratie van de gezichten, om een dans of eer» liedje te herhalen. Er was dan ook van het begin af een hartelijk contact tussen execu tanten en toeschouwers. HEBBEN volksdansen nogal eens de neiging om eentonig te worden en saai voor de toe schouwers. doordat de figuren en de muziek wat eenvoudig blijven, bij dit uitbundige Poolse gezelschap was daar beslist geen sprake van. Wat een variatie in vormen,, wat ook een verschillen in tempo en ;zelfs in sfeer! De Polen hebben hier in Ne derland dereputatie hartstochtelijk te zijn én. sterk onderhevig aan stemmingen; in de voorstelling van gisteravond is die reputatie, welbe vestigd ook. Van eenvoudigev speel se, vaak zelfs schalkse dansjes werd zonder overgang overgeschakeld op een wilde werveling var», lichamen, een bizar gedraai van parenen groepen, aangevuld met -katachtige en acrobatische sprongen,: én zwaai en. Dit dansen moet dan ook de on stuimige volksaard van de Polen gced Uitgebeeld hebben. Apothekers nachtdienst: apotheek M. M. H. Evers, Lange Haven 81. Bellen t>U ongeval: G.G. en GJJ Tuin laan 80 telefoon 69290. Politie-alarmnummer: 64660. Gemeentelijk: Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: wegens vakantie gesloten tot 10 augustus. K-S. Leeszaal en Bibliotheek. Dam Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; Iedere avond (behalve donder dag en zaterdag) van tot 8.10 uur. Zondags gesloten- Stedelijk Museum: Dagelijks ge opend van -10 tot 5 uur; zonda- gen van 2 tot 5 uur. Tentoon stelling „Poppendroom" (tm. 1 sepfc) bovendien geopend woensdag- en zaterdagavond van 7 tot 10 uur. I Hoofd, 2. 3.30 en 5 uur: havenrond- ■vaarten. tij-: f .BIOSCOPEN Passage, 2 en 3-15 uur; „Carnaval in Wien". Monepole, 2. 7 en 9 uur: „Heb je "m door V' HONKBAL SW gaat zondag op Boshoek een belangryke wedstrijd spelen. De roodgroenen moeten thuis van Paci- fico uit Tilburg winnen om de laat ste theoretische kans te behouden. Wint SVV en wint .PSV in Eind hoven van DOS dan zijn de kansen voor de Schiedammers en" voor de Philïpsm.ensen behouden gebleven. Er kan. dan nog een spannende eindrace worden verwacht. DOS uit Utrecht is dan uitgespeeld en staat met 22 punten aan dc kop. Als PSV gewonnen heeft van DOS dan moet PSV uit de twee resterende wed strijden dc volle winst behalen om kampioen te zijn. SW kan bij de j volle winst naast DOS komen. l Dit alles kan slechts geschieden mits DOS verliest en hierop is veel kans want PSV is in eigen huis heel wat waard. Het zal in Eind hoven zeker spannen. Behaalt DOS ccn punt dan is de spanning eruit want dan is DOS kampioen. SW .doet goed de thuiswedstrijd te win nen van Pacifico. De roodgroenen zijn daartoe- wel- iri -staat,- hoewel Pacifico een sterk veld heeft, i Schiedam kan nog een plaatsje' stijgen op de ranglijst door de voor laatste wedstrijd te winnen van het gedegradeerde USC-in Botterdam. Zondagmorgen speelt een Schie- dam-combinatie vriendschappelijk tegen een team van SW op de Boshoek,. 'V'. 'L; SVVzal de laatste wedstrijden op Boshoek honkballen omdat'h©* bestuur var» SW het hoofd veld niet meer beschikbaar stelt Dinsdagavond 13. augustus' speelt SW een oefenwedstrijd tegen Elinkwjjk uit Utrecht. Daarna wordt op. zaterdag gespeeld tegen Fortuna uit' Vlaardingen, ^Besprekingen zijn verder gaande voor een wedstrijd van dé roodgroenen tegen Sparta. Herines-DVS kan thuis nog geen wedstrijden spelen omdat de cricket- pitch nog in het veld ligt. Hermes-DVS zal enkele oefenwed strijden bij bevriende clubs spelen. Op 18 augustus gaan de blauwwitten naar Hilversum en op 1 september verblijven de Damlaanbe.woners in de Achterhoek. Gastheer De Graaf schap' uit Doetinchém kan dan kennis maken met de- grote plannen van het oude KDVS. Dit dansen, dat meest massaal geschiedde en waaraan in de laatste scène, het Dorpsfeest, het gehele gezelschap van tachtig leden deelnam, werd afgewisseld door de zangnummers, ten beste gegeven door het kooi* van: on geveer dertig mannen en vrou- wen.Ook Hier geen liederen van een hoog cultureel vlak, maar duidelijk/een afstemming op het folkloristische. Er werd wel sterk met contrasten gewerkt, vlak na éen slepende wals van de enige soliste eer» wilde, haast buldere mazurka van het gehe le koor. Opgewekte melodieën vlak. na heel zwaarmoedige, EN dit alles werd dan overgoten door een bont gewemel van kleuren, door de klederdrachten die gebruikt zijn. De meest fantasti sche kleding, zag men, zowel wat de vorm betreft (vooral bij de mannen) als kleur, waarin de vrouwen weer uitblonken,-.Zo is de' uitvoering een feest geworden van kleur, klank en beweging, waar het publiek me veel plezier naar gekeken heeft. De jonge Poolse studenten bleken overigens goed gedrild te zijri zowel wat de, zang. als de dans betreft en luisterden nauwgezet naar de aan wijzingen van de beide dirigenten J. F. Tkaczyk (die ook de' algehele lei ding bad) en J. Kulaszewicz, zodat" eetl mooisluitendgeheel werd ver kregen; - Aan het eind van de voorstel ling, die ook door vele vreemde lingen is bijgewoond, ontstond er in de zaal enige verbaasde hilari teit, toen het koor, blijkbaar, als dank waar men nu' te gast is, het bekende, maar niet overal %vcn gewaardeerde schone lied van „Anne-marie, waar ga je naar toe", aanhief. En nog wel met Neder landse woorden! Het is waar schijnlijk goed bedoeld en werd als zodanig ook wel gewaardeerd, maar de keus blijft vreemd. Een groepje van de Poolse studenten die gisteravond in. het Passage-tb eater een fol kloristische zang- en dans- uitvoering hebben gegeven. Jammer, dr4. op deze foto het bonte kleuren gewemel niet tot z'n recht komt. (Advertentie LM.) Ik dacht altyd dat filter sigaretten zo flauw wa ren. Maar nu ik Essex filter rook, weet ik wel beter. Daar zitsmaak aan, dat Ie 'n echte Virginia! Ik rook Essex filter om dat ze koel en mild is. Dat vind ik lekker en dat vind ik bp geen enkele andere sigaret. Mijn verloofde rookt se ook,„ Roken doe ik graag en nuik die Essexf ütar rook met nog meer plezier! Essex filter is lekker Zacht en toch een echte Virginia sigaret. Ir» het Bad Groenoord is gisteren een 12-jarige jongen op heterdaad betrapt bij het doorzoeken van tas sen die door, zwemmers' op hét gras veld waren achtergelaten. De jon gen had al een portemonnee, inhou dende tien gulden, te pakken.Bij. de politie heeft- de knaap bekend wel eens vaker een portemonnee, in bad Groenoord gestolen te hebben,- terwijl hij verder nog een hele was lijst van kleine diefstalletjes op biechtte.Het betreft pakjes sigaret ten en snoepgoed, terwijl hij uit een kano In de Poldervaart een paar zwemvliezen meenam." De kinderpolitie heeft deze zaak in handen. - r Schiedam se Bedrijfs- klaverj as-competitie De Schiedamse Bedrijfsklayerjas- compotitie zal half september weer beginnen. Bedrijfsklaverjas-vereni- gïngen die aan deze competitie wensen deel te nemen kunnen zich opgeven bij de secretaris, de heer J. de Jager, Jacob van Lersncp- straat 30, tel. 63Ö40. waar ook alle inlichtingen te verkrijgen zijn. Verder is jaarvergadering van de competitie vastgesteld op 22 augus tus in de kantine, van; „Excelsior", Het is haast onmerkbaar gebeurd en het zal weinig mensen opgeval len zUn, maar sinds kort is ook Schiedam wat je noemt „opgeno men in het wereldverkeer", offi cieel nog wel. Dat zit 'm in die kleine, rierkante, groen geschilder de bordjes die aangehecht zjjn op de witte wegwijzerborden van de ANWB, die ook op verschillende plaatsen m Schiedam prijken en die de richting naar Hoek van Holland of naar Rotterdam aangeven, „E 36" staat er (niet al te dui delijk) met witte letters, op de groene bordjes, een aanwijzing voor de automobilist dat hij zich bevindt op de grote Europese, weg no. 36. die rechtstreeks van Hoek van Hol land naar Keulen leidt. Sinds die bordjes 2ijn geplaatst, kijkéh we met meer respect naar de hobbelige, slipperige keien van de Rotterdamsedijk en zelfs naar 't voorname, gladde asfaltdek van de Burgemeester Knappertlaan. Im mers, die keien zijn nu niet lan ger een stuk Schiedamsestraat of zelfs van de weg van nabuur Rot terdam naar „de Hoek", nee. zij zijn nu een onderdeel van de interna- Ook de indeling van de reserve- voetbalelftallen is nu" bekend ge maakt. De Schiedamse clubs blijken stabiel want er zijn weinig veran deringen in vergelijking met vorig jaar. - In de reserve' eerste klas zijn in- gedeeld: SW 5. SW 6. DHS 4. Ex celsior '20 4,SFC 2, Schiedam 2, SVDPW 2, Ursus 2 en WF 2. In de reserve tweede klas spelen: HDVS 5, HDVS 6, Schiedam 3. SFC 3, DRZ 3. Martinit 3, SFC 4, Schie dam 4, SFC 5 en. Demos 2. Reserve, derde klas: HDVS 7, SVV 7, HDVS 8. SVV 8, SVV 9. SW 10, DHS 5, SVDPW 3, SVV 11. DHS 6, Excelsior '20 5. WF 3 éii Ursus 3.' Reserve vierde klas: HDVS 9, Ex celsior '20 6, 'Martinit 4. SVDPW 4. DHS 7, Excelsior '20 7, Excelsior '20 8, Martinit o, Schiedam 5, SVDPW 5. Domos 3 en Schiedamse Boys 2. Bij de zaterdagclubs spelen HBSS 3 in de reserve eerste klas A en GSS 2 in de reserve eerste klas B, PPSC 2 en HBSS 4 spelen samen in de reserve tweede klas A.' GTB 2 is in 2C ingedeeld, GTB 3 en PPSC 3 voetballen in 3A. In 3B zijn by elkaar ingedeeld GSS 3; HBSS 5 en PPSC 4. "In 3C verblijft GTB 4. In 3E speelt PPSC 5. Bij de A-junloren speelt SVV met 5 teams mee. Excelsior '20 met 4, HDVS met 3. HBSS met 2 en Schie dam, SVDPW en PPSC ieder met een.elftal. In de B-afdeling is Schiedam door SVV met 5. HDVS en Excelsior '20 met .4, HBois met 2 en Schiedam, SFC, DRZ, DHS, SVDPW, Ursus en PPSC ieder met een team vertegen woordigd.-; - lx» de C-afdeling is Schiedam ver tegenwoordigd met een gehele klas se (C-II), die gevormd wordt door de elftallen van DHS, HBSS, PPSC, Schiedam. SFC,. SVDPW en Ursus. Naast deze zeven O-elftallen spelen in de andere klassen SW én Excel- cior '20 met vijf en HDVS met: vier C-teams. tionaal- vastgestelde ..Europese Ver keersweg 36". Asjeblieft! Loop die keien af (als je het ver genoeg doet tenminste) en je komt zómaar in Keulen. En. daar kan je, ook zomaar, op de machtige Auto bahn die door Duitsland loopt en dan met een (klein) overstapje naar Zwitserland eh vandaar door naar Italië. Of wil. je liever via Oostenrijk naar Joegoslavië? Dat kan ook, als je im Schiedam maar begint op de weg met het groene bordje „E 36". Wij zijn er in onze tijd wel aan gewend geraakt dat de. wereld steeds kleiner schijnt te worden en onze horizont zich gedurig verder verwijdt: afstanden waarover men vroeger dagen en. weken, soms zelfs een paar maanden reisde, te voet of in alle (ongerieflijke) deftigheid per karos, zijn sedert de (vergaande) ontwikkeling van de auto ingekrom pen tot een kwestie van een paar dagen of zélfs luttele uren. Toch is het nog een sensatie te weten dat. de B.K.-laan naar Keu len en verder leidt en het is een blijk van de Europese integratie,- waar zoveel over gesproken wordt. Want deze wegbakening is een uitvloeisel van het'overleg, dat in dertijd is gevoerd tussen de minis ters van Verkeer van de tot de Eu ropese Gemeenschap behorende lan den in een' conferentie "te Genève.- De bordjes zijn geplaatst in op dracht van de ANWB, die -zoals men weet de binnenlandse bebake- ning. voor haar rekening heeft ge-. nomen en die nu haar eigen weg wijzers en vocrlichtingsborden met deze internationale bebakening in overeenstemming brengt, Elders in ons land vindt men langs de rijkswegen, - die tot Euro- peseweg zijn verheven in de oranje „kap" hetzelfde groene vierkantje terug met het witte nummer van de weg, met daaronder de aanwij zing dat de weg leidt naar Londen, Osnabrück, Keulen, enz. Bij baggerwerkzaamheden in. de Oude Spnihaven te Schiedam 1» gisteren een oude vliegtuigbom om hooggehaald door de baggermolen. Het werk is daarop gestaakt en de rode vlag ging uit. Vanochtendis de Mynopruimingsdlenst er bijge komen om het gevaarlijke projec tie] onschadelijk te maken en te verwijderen. Enkele maanden geleden werd er ook al zo'n vliegtuigbom uit. de Wdlhelminahaven opgebaggerd. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9— 12.30 en 2—6 uur: - Lederen tabakszak; brilétui; rode autostep; autocrick; badpak en bad doek; kinderpyama; beige jasje; 1 set steeksleutels; 1 paar dameshand schoenen. Te bevragen hij de vinders: kin- derpyama, Wol- en handwerkhuis, Rotterdamse dijk 439; badhanddoek en zeep, Oostlander, Vondellaan 52; kindermuts, v. Es, Hagastraat 4; bad handdoek met camisooltje en direc- toirtje, A. Rissema, Rijnstraat 45a; kinderschoentje, mevr. v. Walsum, Schaeperlaan 21; plunjezak, Huiho ven, Buys Ballotsingel 49b; dames- vest, '.-mëjl Roekoek, Singel 215b, na. 18.00 uur thuis; pakje inh. kinder dekens, H.. Jansen. Lijsterbeslaan 28, Kethel; damesschoen, v. Druten, Nw; Maasstraat S3; zakje met ge reedschap,.- J.Hoegee, Oosterstraat 87; bruine.-autostep. J. Malta. Baan tl; kinderfietsje, Bruijnje, Kobbema- straat 5; rode autostep. G. Bakker, v.Dijckstraat. 23c,-na 16.00 uur; ko peren kraan, T. van Wassenaar, Nieüwlandflat 54: filmrolletje, A. Verwiel, v.m. Hofje van Belois 3; bedrag aan-geld,. J.'Bouman. Woud weg 8, Kethel; herenzakhorloge, H. Zeilenberg, Tuinlaan 66b; halsket ting, Struik, Ph. v, Bourgondiëstr. 8; zilveren broche, B. Ups, Jac. van Lénnepstraat 19a; dames polshorloge, hap. Buitendijk,. Lange Singelstraat 95a; witte oorbel, C. Sterenborg v. Hoogendorpstraat 29; dameshand- schoën. H.Steenbergen, Fendrecht- sestraat 2: vulpen, C. A. Schiiper- oord, Aleidastraat142b; souvenir mesje; G. Cijs, Bellstraat Sc; lips- sleutel aan een ring, J. C. Mekes, B.K. Laan 199; zonnebril, Moesker, Julianalaan 102; herenportemonnaie met inhoud, Scheffers, Leliestraat 10; portemonnaie met inhoud,-P. v. d. Voort, v. Hogendorpstraat 63; bruine damesportemonnaie met inhoud, F. Wessel, v. 't Hoffplein 1; rode porte monnaie met inhoud, H. C. Jongste, Polderweg 200,. Kethel; étui met in houd, P. Ozephius. Cort van de Lin delaan 22. De klassekeuringen voor jongens, die lid wilten worden van een voet balvereniging en m de competitie van de KNVB willen voetballen worden op 3 sept, van 's avonds zeven tot acht uur in de school Sin gel 5 gehouden. De functionarissen van de KNVB afdeling Rotterdam, de heren D. BlommendaL K. Beyer en M. van Dijk zullen deze leeftijds- keuringen verrichten. De. asplrant- juntoren moeten vergezeld zijn van een juniorleider van hun nieuwe ver- enigig en tevens ais documenten het trouwboekje van de ouders en een bewys van goedkeuring van de Me dische Sportkeuring meebrengen. GEBORENt Yvcmny, d. v. P. Broerèn en A.* C. van Hoek: Marcelle B., d. v W. C. van der Pluijm en A. C. ,J. M. Sundermann; Maria A., d. v. G. L. Hammer en A- M. de Man; Ronald z.' v. A, M. van Steenbergen en. Ni Kuij- pers; Carol J.. z. v. R. A. van den Engb en E. Wolff; Hermanus. z. v. H. Bogerd en G. Zoutendjjk: Jan. z. v. L. van Wolfswinkel en M. van Wolfswinkel. ONDERTROUWD TE SCHIEDAM: H. F. Born 24 jaar en E, van Soest 20 jaar: A. B. A. Bcuinhof 31 jaar en E. M. Eenhulzen 24 jaar; K. J. J. Domlnicus 54 jaar en Z. Pot 45 ja: Binnen enkele jaren zal de Cal- tex-raffinaderU te Pemla zyn ca paciteit belangrijk hebben uitge breid. Dex« uitbreiding staat ïn. ver band met het nieuwe terrein van honderd hectare, dat voor Caltex ter beschikking komt In het Bot lekplan b(j de Derde Petroleumha ven. Het expansieprogramma van Cal tex te. Përnis bestaat uit drie fa sen. De eerste fase is thans beëin digd met dé constructie van de niéuwe platformer voor de berei ding van platinumbenzine. De twee de fase betreft de bouw van de Caltex centrale laboratoria, die ten 4.2 Hartog an R jin 26 23 laar: Z6 jaar en H. van VI jaar; H iandel 18 jaar;" M. W. n R. N. W. de Reuver ion 23 jaar ei» H. W. jaar, JV van Schaften van Laarhoven 21 jaar; A. 2" jaar en M, van Pelt 22 >orwald 28 jaar 21 jaar; A. Vrijdag, 3edaf 20 jaar; H. S: G. J. M. Meijssens 27 jaar en Weijts, 20 jaar en F. w. Timmerman 18 jaar: W. M. Mulder,'28 jaar en F. Wels 35 jaar; C. Willems 29 jaar en E. Schui- tema 25 jaar; B. Bijl 27 jaar en H. J. van Son 21 jaar; L. Meijer. 25 jaar en M. H, J, Kemp'22 jaar; J. V. Puhn» 26 jaar en C, R. van der.Hammen 28 jaar; G. W. Willemsen. 21 jaar en M. E. Bergvelt 20 jaar; D. Huijssoon. 33 jaar 'en H, C. Kolff, 39 Jaar; A, Hagen, 25 jaar en L. Eijkenhoom. 21 jaar; M. Noordijk 22 Jaar en J- P- G. van Duikeren 20 jaar; M. van der Krult, 26 jaar en A. van Koojj 27 jaar. OVERLEDEN; H. H. van Voorthuijsen 67 jaar\, Met het zomerkamp van het club huis St Joris Doele. dat op het landgoed „Groot Spricl" in Putten wordt gehouden, gaat het prima, zo berichtons clubhuisleider Karei Scholten sr. Vooral de eerste groep, die van de werkende jeugd, heeft het wel bij zonder getroffen met het wver en de deelnemers zijn mooi georuind in. Schiedam teruggekomen. Ook voor de tweede groep, de schooljeugd, zit het kamp er al bij na op. De tijd is gebruikt, zover het. weer het toeliet, voor zwemmen, grote wandelingen door bos en hei, sport en- spel. Vanavond is er nog een kampvuur meteen programma dat door de jongens en meisjes zelf wordt verzorgd. Morgenmiddag tus sen een. en half twee. wordt deze groep in Schiedam terugverwacht. De ouders wordt verzocht de kinde ren bij het clubhuis af te halen met het oog op de bagage. De jongste deelnemers aan de kampen,, de negen tot elfjarigen, vertrekken morgenochtend om half negen naar Putten. Bij de nationale politie zwemkam- pioenschappen. die in Alkmaar zijn gehouden, hebben twee Schiedamse politiemannen een prijs behaald bij de afdeling junioren. Het zijn agent A, Luiten, die de 50/ meter borst- crawl in 35.4 secondenaflegde en een tweede prijs kreeg, en hoofd agent De Vette, die zich een derde prijs verwierf op de 50 meter schoolslag, met 41.5 seconden. Gistermiddag heeft de 9-jarige Wim Doesburg, uit de Goeman Bor- gesiuslaan in Nieuwltnd, een 6-jarï- ge buurjongen uit de Poldervaart gehaald. Het kind was bij het spe len in het water gevallen. Het had geen kwade gevolgen van het on vrijwillige bad. '_Bij het spelen onder aan deVlaar- dingerdïjk heeft éeh jongen zijn ka meraadje. Johnny V„ met poeder in het gelaat gegooid, dat in een gevonden blikje zat. Het bleek een afbijtmiddel voor verf te zijn. zodat Johnny brandwonden tan het 'ge zicht kreeg. dienste zullen komen te staan v*n meer dan zeventig Caltexmaat schappijen op het oostelijk half rond. Thans werken in dit labo ratorium veertig ingenieurs en la boranten. Doch dit aantal zal in de toekomst vele malen vermeerderd worden. De plannen voor de derde fase hebben betrekking op de uit breiding in het Botlekg^bied, doch ze zün nog niet definitief vastge steld.- Aan het bureau Sandelingpleitt staan fietsen, die de laatste. tijd on beheerd- zijn aangetroffen. Zij die hun karretje kwijt zijn kunnen morgen tussen 12 en 16uur ecnS kijken of het er bij is- Is varv wegens vakantie tï kunt wear »lt de- bests hOieii Wat een ge/riafe voor Uzeff en een plexier voor. Uw omgeving Hoor-apparaten *J 11 Ifcl I Illll St, Li du In astraat t Tel. 67649 Scbtédanih. Zon' tfhekt* KoorfoastoHapj Tm dragmn mlm Hoorbrl/lmn bij ons een pracht JASBESCHERMER in 4 ver schillende modellen vanaf f 1.55 of een TAS voor damesrywiel in 5 modellen vanaf 2,15, BAGAGETASSEN 4.95 of zware DUBB. TAS SEN van 11,25. KETTINGKASTEN 3.45, KETTINGRANDJES 1.49. Verder alle maten en soorten buften- en binnen banden bijna tegen fabrieksprijzen. Kom eens even kijken HOOGSTRAAT 67—69 - Telefoon 68*36 "WERKPLAATS OF GEDEELTE DAARVAN Circa 60 m2. liefst aan waterkant. Telefoon 32296 POST- EN TELEGRAAFKANTOOR SCHiEDAM vraagt Bruto salaris boven 23 jaar van f 71,52 -f78,79. Voor bepaalde onregelmatige diensten geldt een toeslagregeling. Bij gebleken geschiktheid volgt na één jaar aanstelling in vaste dienst als besteller, mit» de leeftijd van 21 jaar is bereikt. Ook worden enige i; gevraagd, leeftijd 15 tob 17 jaar, voor hofc bestellen, van telegrammen. Aanmelden bij de directeur, van het Post en Telegraafkantoor Schiedam, Tuinlaan 114 te Schiedam. I T« koop cmngeb. Mahonie slaapkamers 495.-, nieuw' model, zie keus bo ven. Plate, Grote Markt 19 21, Schiedam. Uotbondi één ding. Voor ow pantalons Broekenko- oing" Hoogstraat 86. Permanent We Dames! Bij ons stevig houd bare permanent f 4.me* de bekende toestellen, r kroes. Maison Broersveld 69, iciu 7 *-mn toestellen. Géén

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 2