Politieleger zwermt uit D m va JEUGDFESTIVAL DE ZAAK DRUMMOND Londense stakers in conflict met vakbeweging Canadese televisie krijgt kleur Wilde staking in havens breidt zich nog uit In de boot RADIO EN T.V. Poolse staking Waddeneilanden verkopen hun vliegtuig Britse duikboot op drift Syrië verwijt Y.S. „complot Dahlia-expositie in Linnaeushof open SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN IIqaio ÏÏlarsh Dinsdag 13 augustus 1957 UIT DE BERICHTEN die ons hebben bereikt over het jeugd festival in Moskou blijkt telkens weer, dat het lang niet alleen commu nisten zijn, die de gelegenheid voor deze in verhouding spotgoed kope vakantiereis hebben aangegrepen. Dat is aan. de ene kant een bewijs voor de ruimdenkendheid der westelijke staten, waaruit de deelnemers afkomstig zijn; men heeft niemand belemmerd om te gaan, vat o.a, de meest waardige en tevens de verstandigste houding is. Grote rampen behoeft men er evenmin van te vrezen; zij*, die niet als communist eijn heengegaan, zuilen ook niet als communist terug komen. En er zit deze positieve kant aan, dat de ontmoeting in Moskou allicht gesprekken en vergelijkingen mogelijk maakt, waarvoor men anders*de kans niet zou krijgen. Met „men" bedoelen wc in dit geval de Moskouse jeugd, die zelden gelegenheid krijgt .om met met-communisten te praten, terwijl de westerse jongeren elke dag immer communisten ontmoeten; daar hoefden ze zulk een verre reis niet voor te maken. Overigens blijft men zich toch afvragen, wat deze deelnemers gedreven beeft. Was het politieke belangstelling? De samenkomst is al met al weinig politiek. Als het dat niet was, heeft men dan maar domweg de kans genomen om een reis te maken, waarvan anderen, doet er niet toe wie en doet er niet toe met welke bedoeling, bet leeuwendeel immers betaalden? DIT CYNISCHE motief heeft misschien niet bij allen voorgezeten, maar de organisatoren hebben er blijkbaar op gespeculeerd. Im mers wanneer bet de bedoeling was oni een ontmoeting tussen Oost en West te arrangeren, waar men openlijk zou kunnen spreken over tegenstellingen en geschillen, waartoe dan speciaal „de jeugd" samengeroepen? Er zijn genoeg mensen boven de dertig, die zowel wat interesse als wat begrip aangaat, minstens even dankbare gesprekspartners zouden zijn. In dat geval echter zou men hebben gesproken van een congres, niet •van een festival. Het feest vormt hier de hoofdschotel, de gesprekken, zo zij gevoerd worden, zijn gevonden roof. En het meest sensationele dat ons tot dusver werd meegedeeld, was het bericht- over de rock and roll, die Moskou overspoelde en waar de politie geen baas over kon. De deel nemers hadden dan ook geen uitnodiging voor een congres of ronde tafelconferentie, maar voor een feest aanvaard. De problemen blijven er wel, en over de tegenstellingen en spanningen mogen de politici zich het hoofd breken. Daar zijn ze nu eenmaal vo&r, zoals de jeugd er is voor de rock and roll. MET NAME HIER Zit iets onbegrijpelijks. De methode van invitatie is dezelfde als die men zich herinnert uit Nazi-Duitsland in de dertiger jaren. Toen werden, ongeveer tegelijk met de afkondi ging van de Neurenberger wetten tegen de Joden, een groot aantal Nederlanders uitgenodigd voor een „cultuurfeest". Een aantal zijn er ingetrapt, anderen hebben geantwoord: *>We kunnen veel met Duitsers doen, alleen geen feest vieren". Het komt ons voor, dat een soortgelijk antwoord ook hier gepast ware geweest. Terwijl het bloed der gevallen Hongaren nog warm is en de lijken nog niet van de galgen zijn gesneden, moest men dit soort demon straties, die te kennelijk als zodanig zijn bedoeld, niet mee tot een succes maken. Het politiek gesprek moest doorgaan, ook het gesprek over ontwapening, en wij zouden het slechts toejuichen, wanneer een groot aantal Russen, jongeren en met name volwassenen, naar het Westen zouden komen om hier kennis te maken met onze leefwijze en door onderling gesprek op de hoogte te raken met onze ideeën. Dat zou verantwoord zijn, en waardiger dan een volkomen zinneloos bachanaal na een bloedbad, ook aï is het goedkoop en gemakkelijk te volgen. A. I. In Canada be schikken 2.400.000 van de 4 miljoen gezinnen over 'n - fcv-ontvanger. Er zyn 38 zenders, v> aarvan er 8 door de officiële Canadian Broadcasting Corporation worden geëxploiteerd. In de grote steden, zoals Montreal en Toronto, hebben vier van de vfjf gezin nen beeldradio. Gemiddeld wordt er viereneenhalf uur per dag gekeken. Een koninklijke commissie beeft dit voorjaar voorgesteld, om de CBC door staatssubsidies in plaats van door belasting (15%)-op radio- en televisietoestellen te financieren. De commissie is ook van mening, dat gebroken moet worden met het tot dusverre gevoerde beleid, dat er van uitgaat dat in steden waar de CBC zenders exploiteert géén par ticuliere zenders opgericht mogen worden. Wordt het advies van de commissie opgevolgd, dan zal vijftig procent van bet CBC-programma in 1963 worden uitgezonden in kleuren. De particuliere zenders zullen zelf moeten besiièsen of en wanneer ze Jdeuren-tv willen invoeren. fpEN aanwinst was in het maan- dagavondprogramma van - de AVRO-televisie de door de zwaar bassende Rolf ten Kate gepresen teerde rubriek „M'n eerste", waarin artiesten herinneringen ophaalden aan hun eerste grammofoonplaat. In de knappe regie van Ger Lugten- burg werd het een alleraardigst programmaonderdeel. Plezier heb ben -we vooral beleefd aan het ver rukkelijk sentiment van het duo- -Hofviann en aan de hernieuwde kennismaking met de voor de oor log zo populaire uiolist Boris Lens- ky, wiens fijn besneden kop niets aan noblesse heeft ingeboet. Echt 'n programma mo mee door te gaan Niet al te interessant was wat de Afrika-reiziger Homman had te ver tellen over het donkere werelddeel. Overigens weten we nu wat het ideale huwelijk is: dat, waarin de vrouw naast de man voor de came ra's mag zitten, om wat vriendelij ke schouderklopjes te krijgen en verder stommetje te spelen. Nee, dan was het interview van Stebe van der Zee met de wielrenners Derk- Sen en Van Vliet meer to the point. Bovendien evenals het extra-NTS- journaal over de treinbotsing bij Eindhoven 'n prettig bewijs, dat het onze tv-medewerkers aan begrip voor de actualiteit niet ontbreekt. Op een heel prettige manier, onge- dwongen maar toch niet kwasi-vlot, troduceerde Dick de Volder enke le fragmenten uit nieuwe films. H. S. GISTER zijn we wat te voorbarig i geweest met onze luistertips. We vestigden uw aandacht op en-J kele programma's, die eerst van avond zullen worden uitgezonden.-. „Le Nozze di Figaro" (8.3010,45 via Hilversum II) en de door Stevan Bergmaan verzorgde „Soiree de Vienne" (10.20—10.45 via Hilversum I). Hoofdfilm in het televisie program rrft is „Het mysterie van de Mato Grosso", het verhaal van een. stoutmoedige expeditie naar de bin nenlanden van Brazilië. GUSTAVE DOMINI Cl belangrijke verklaring E F ranse politie is georganï- plaats van het kamp de misdaad te secrd in twee hooj'dafdelin- reconstrueren. Men kwam daarbij tot gen, die beide t .sorteren on- belangrijke conclusies, in het bijzon der de „Süreté Nationale", der ten aanzien van de bewoners van dte haar hoofdkwartier in „La grande terre." Parijs heeft. De gendarmerie vormt 1" augustus. In de voorafgaande da- de administratieve politic, een para- gen had men. reeds een aantal léden militaire formatie, die onder meer van de familie Dominici verhoord, verantwoordelijk is voor het handha- onder wie Gustave. Op deze dag werd ven der openbare orde. De „Police deze zoon bijzonder lang verhoord en Judtciaire", de recherche zouden wij het werd duidelijk, dat de politie zeggen, heeft tot taak, het onderzoek haar aandacht steeds meer op de Do- in strafzaken te verrichten, bewijzen minicis concentreerde, tv' verzamelen, misdadigers te arres- 20 augustus. Er werd bekend gemaakt teren en dezen voor de rechter te dat Gustave een zeer belangrijke ver leiden. De twee afdelingen werken klaring had afgelegd. „Maar", zo zei meestal onafliankeïyfc van elkaar, commissaris Sebeille tot het leger van maar in het eerste stadium van de journalisten, dat naar Peyruis was zaak Drummond werkten zij samen, gekomen, „ik mag u niet vertellen, -Als hoogste ambtenaar van de „Poli- wat deze inhoudt, Wel kunt u uw ce Judiciaire" in het district kreeg lezers mededelen, dat wij flinke vor- commissaris Sebeille de leiding van deringen bij de oplossing van het het onderzoek in Lurs. mysterie hebben gemaakt." In de Een cordon werd om het kamp daarop volgende dagen werd Gusta- van de Drtiromonds gelegd om de ve herhaaldelijk verhoord, onder an- nieuwsgierigen weg te houden. Hon- dere door Sebeilles chef Harzic en derden politiemannen patrouilleer- de rechter van instructie maitre Pe- den langs de wegen van de Basses- ries. Alpes, op de uitkijk naar verdachte 28 augustus. De politie plaatste een personen. In de eerstvolgende 24 advertentie, waarin de schrijver van uren werden, meer dan duizend auto's een niet ondertekende brief, gepost aangehouden. Aan de chauffeurs in Sisteron, werd verzocht zich te werd gevraagd: „Was u vannacht in melden. Geheimhouding werd verze de driehoek Digne-Sisteron-Forcal- kerd Er verscheen, een vrouw, die quler? Kent u Lurs? Zag u een don- vertelde, dat zij de karabijn, waar- kergroene Engelse auto met twee mee de moord was gepleegd, had zien volwassenen en een kind?" In alle hangen aan een spijker in de keu richtingen opereerden rechercheurs ken van Maillet. De boerderij van m.et speurhonden. Maillet werd daarop van onderen tot In de namiddag reed een gemoto- hoven doorzocht. Men vond de spijker nseerde patrouille met grote snel- die de vrouw beschreven had en bo- heid terug naar het kamp, op zoek vendien twee stenguns. Hierover on naar commissaris Sebeille. zij had dervraagd, verklaarde Maillet, leider na de moord op de Drummonds. Hij een vondst gedaan, die zeer belang- Van de plaatselijke communistische ontkende, dat hij ooit een karabijn rijk kon zijn: een op 3 km.-afstand cel> dat hij in de oorlog belast was in zijn huis had gehad. De verden- van 't kamp in het kreupelhout ver- met de verdeling van „gedropte" wa- king tegen hem was op dat ogenblik borgen uniform van. het Vreemde- Pens. De stenguns had hij als souve- groot, maar de politie had geen be lingen Legioen. Uit 'een brief, ge- nirs behouden, maar deze verborgen wijzen genoeg om hem te arresteren, vonden in een van de zakken, bleek, J dat het uniform had behoord aan een Italiaan, de 22-jarige Cesarino Dona ti uit Genua, die onlangs te Marseil le uit het legioen was gedeserteerd. Donati werd daarop verdachte num mer een. Alle grensposten bij Italië werden verdubbeld. Donati moest ge vonden worden. Maar Sebeille was een ervaren rechercheur en terwijl 't zoeken naar Donati voortging zette hij zijn speurderswerk in andere richtingen niet stop. 6 augustus Donati werd in Italië ge vonden en kon in korte tijd bewijzen j dat hij reeds voor het plegen van, de moord over de grens was gevlucht.1 Het politie-onderzoek werd nu ge concentreerd op Digne en op het ver- krijgen van inlichtingen over heti verleden van de Drummonds, i augustus. Commissaris Sebeille be- ;reep, dat hij gesteld was voor een ijdrovende taak en vestigde daarom zijn hoofdkwartier in het stadhuis van. Peyruis, Het was het centrum van alle operaties. Een vrachtrijder, Lucien Due, meldde zich hier en vertelde, dat hij in de nacht van de moord, omstreeks half een „La grande terre" was ge passeerd. Hij had zijn grote lichten aan en had duidelijk de Engelse wa gen gezien. Toen hij de bocht pas seerde, die de weg bij het kamp van de Drummonds maakt, viel zijn licht op een. man van middelmatige lengte, breedgeschouderd en met dik, donker haar. Hij droeg een hemd en een donkere broek en scheen voor iets bevreesd te zijn, augustus. De rechercheurs bezoch ten verscheidene boerderijen, onder meer die van Maillet, die vlak naast ,,La grande terre" ligt. De familie bestaat uit man en vrouw_ en drie zoons, Paul, Auguste en Pierre. Zij konden de politie niet helpen, zij hadden niets gezien en geen scho ten gehoord. Hun huis staat op min der dan 400 meter van de plaats, waar de Drummonds hun kamp had den 11 augustus. In Frankrijk is het ge woonte, iedere grotere misdaad te reconstrueren. Deze methode heeft twee doeleinden. In. het beginstadium van het onderzoek, nog voordat er ie mand van de misdaad is beschuldigd, helpt zij de politie bij het opstellen, van een theorie, waarmee men kan werken. Is er wel een verdachte aan-' wezig, dan kunnen bij de reconstruc- tie de verklaringen van de gearres-, teerde aan de waarheid worden ge-' toetst en vingerwijzingen naar verder bewijsmateriaal worden verkregen. Onder supervisie van commissaris i Sebeille trachtte de politie op de Vervolg van pat*. 1 De stakers weigerden in te gaan op het voorstel van de minister om een delegatie aan te wijzen. Ze zei den dat zij dat risico niet namen, omdat de leden van de delegatie dan in de nacht zouden worden gearres teerd. Behalve meer loon eisen de stakers ook betaling van een maand extra loon, zoals dat vroeger de ge woonte was. De stakers is meegedeeld, dat een bedrag van vijftig miljoen zloty- is 'uitgetrokken om de salarissen van het tram- en autobuspersoneel te verhogen. Dit betekent, dat elk lid van het personeel iets minder dan honderd zloty per maand er bij zou krijgen. De stakers vinden dit echter niet genoeg. Zij zeggen dat zij nu •hoogstens 800 zloty pee maand ver dienen. Het trampersoneel behoort tot de 2.200.000 Poolse arbeiders, die het af gelopen jaar geen opslag hebben ont. vangen. Lodz is een textielcentrum met een bevolking van 700.000 men sen. Een. vijfdaagse staking' in de vïeesconservenindustrie is daar vo rige week geëindigd zonder eer overeenkomst. AMELAND De gemeenteraad heeft besloten het Waddenvliegtuig dat in 1953 door Ameland, Schier, monnikoog, Terscheling en Vlieland gemeenschappelijk Is gekocht te verkopen. Het toestel kostte f 10.394; het diende voornamelijk om in ge val van nood patiënten naar het vasteland te brengen. Ir. A. G. J van der Sluis uit Am stelveen wil 't vliegtuig de PHNET voor ƒ5.000 kopen. Het ligt niet in de bedoeling een nieuw vliegtuig voor de Wadden eilanden aan te schaffen omdat dit te duur is. MOSKOU. Het Moskouse me trostation „Kaganowitsj" zal zijn oude naam „Ochnotny Riad" her krijgen. LONDEN. De Britse vakbeweging is van plan krachtig op te treden te'Jbn de wilde staking op de Londense groentemarkten en in de havens. De vakbevregïngsleiders zijn van plan geen verdere concessies aan de arbeiders te doen. Frank Cousins, de 'leider van de federatie van Britse vakvereni gingen, begon gisteren onmiddellijk na terugkeer van zijn vakantie met het voeren van besprekingen. 1 De staking bréi'dde* zich gisteren 'nog steeds uit Gisteren waren reeds 5000 havenarbeiders in staking, 1800 meer dan de vorige week. Verder besloten tweehonderd man personeel van de bloemenmarkt zich bij de staking aan te sluiten. De haven arbeiders steunen de 1600 stakers van de groentemarkt, die al enige weken geleden het werk hebben neergelegd. Vorige week bereikten de vakbe weging met de werkgevers overeen stemming over een verhoging van de lonen van het personeel op de groentemarkt. Dit akkoord werd echter door de stakers verworpen. Het stakerscomité is van plan een beroep op nog meer havenarbeiders te doen om uit solidariteit het werk neer te leggen. Vandaag werd er bij de ingang van verschillende bedrij ven gepost. Reeds liggen meer dan 25 schepen op lossing te wachten. Frank Cousins had gisteren na overleg met plaatselijke vakbonds leiders een bespreking met de voor zitter van de werkgevers van de groentemarkten. Hij deelde mee, dat er niet over verdere concessies was gesproken. Naar aanleiding van de bespreking besloten de werkgevers nog geen uitvoering te geven aan hun besluit ander personeel aan te nemen. De vakverenigingsleiders van de drie miljoen arbeiders ïn de Britse metaalindustrie hebben maandag op een vergadering te Hastings besloten begin volgend jaar een loonsverho ging te eisen tot een totaal van ongeveer een milj'oen'gulden. In het voorjaar verstrijkt een overeenkomst voor een jaar aange gaan, door de veertig betrokken vak- GRAET YARMOUTH. Een Brit se duikboot is gisteren van haar an kers losgeslagen en heeft aan de andere kant van de haven van Great Yarmouth twee kleine vis sersvaartuigen geramd die beiden zijn gezonken. Honderden vakantiegangers zagen Harer Majesteits „Selene" door het sterke getij voortgestuwd met baar. brug aan de onderzijde van een klei ne brug vastraken. De boeg zwaaide tegen vaartuigjes die aan de kade muur waren gemeerd. De duikboot liep weinig schade op. verenigingen om geen loonsverho gingen te vragen. De jaarvergade ring van de vakbond zal zich deze week nog over het besluit moeten uitspreken. DAMASCUS. De Syrische rege ring heeft de Vcreni'Jde Staten be schuldigd van een complot, dat ten doel had de huidige regering omver te werpen. De ex-dictator van Syrië, Sjisjakly en kolonel Hoesseim, militair atta ché van Syrië te Home, zouden de leiders van het complot zijn. Zij zou den ton! huize van* een employé van de Amerikaanse ambassade in Da mascus een ontmoeting hebben ge had met tegenstanders van het hui dige regiom. Kolonel Hoesseini is er in geslaagd naar Rome de wijk te nemen. Men vermoedt, dat generaal Sjisjakly.nog steeds in Syne is. Volgens het com muniqué zou hij tegen zijn mede samenzweerders gezegd hebben dat hij het land niet zal verlaten voor dat hij de regering omv.er heeft ge worpen. In het communiqué wordt voorts gezegd, dat alle samenzweerders, be halve genoemde twee leiders, gear resteerd zijn. Het zijn voor het me rendeel legerofficieren. Verder zou Washington een agent, Harrison ge heten, naar Damascus hebben ge zonden om met de samenzweerders contact op te nemen. Functionaris sen van de Amerikaanse ambassade in Damascus zouden de samenzweer ders ook auto's ter beschikking heb ben gesteld. BONN, De 65.000 arbeiders van de Westduitse verbruikscoöperaties zullen met ingang van 1 oktober nog maar 45 uur per week werken. De Ionen blijven onveranderd. 71 WEE maanden geleden kreeg -* Henfc een erfenis van zeventien honderd gulden, 't Was een roosje zonder doornen, want de oom die dit bedrag ergens in Limburg voor hem bijeensuerj, had hij acht en twintig jaar geleden voor het laatst gezien, zodat hy de bijbehorende tranen ge voegelijk on geplengd kon laten. ,,'t is nét genoeg", zei hij tegen me, „Niet te wexnig en niet te veel". En hij ontvouwde de theorie van de oude Doolittle, die ook al tuist dat een grote erfenis benauwtjes op een bank gezet moet worden, terwijl men een kleine rente tenminste dar tel mag wegsmijten aan iets, dat geer rente geeft doch prettig is. „Pa koopt .een zeilboot", hoorde ik een week later van Ferry, zijn eb jaar oude zoon, want die jongen heeft alle vreugden en alle dromen i?t de huiskamer mee beleefd -en spreekt over „onze zeventien honderd gul den" of hij er mee in zijn .broekzak looptToen het nasnuffelen van ad vertentierubrieken had - geleid tot twee knipseltjes, waar wel muziek in scheen ie zitten, trok hü er na tuurlijk met zijn vader mee op uit, om de te koop aangeboden schuiten te bezichtigen, nieuwsgierig als een ekster, om zo vroeg mogelijk te zien, welk roer hij in de toekomst zov mogen omklemmen. „Kijk, dit is-ie", zei de steller «an advertentie nummer één. Vader en zoon klommen er in en doorsnuffelden .de boot deskundig, want ze zijn allebei waterratten en typische spruiten van een zeevarend volk. „Wat ko-st-ie?" vroeg Henk einde lijk. „Zeventien honderd", antwoordde de man, of hij het róók. Mijn vriend, die in de handel cif, vertrok zijn gezicht tot een stadsfcaart van zorge lijke rimpels en begon aan het afdin gen. „Zeventien honderd! Pappeldepcp dat Is niet mis. Ik had gedacht..." Opeens riep het jongetje fel: „Wat klets je nou? We hébben toch zeventienhonderd!" „Nou danzei de man, met een lauwe grijns. Hij was óók in de han del en voelde dus fijntjes aan, wat hier gebeurde. Even later liepen vader ■en zoon buiten. .,Wat ben je nou een stommeling", preekte Henk, „Zoiets moet je toch met zeggen En hij gaf een klein college over de grondbeginselen van het zaken doen tegen de jongen, die rampzalig naast hem liep en toen het einde lijk stil werd droevig vroeg: „Koop je nou géén boot?" «We hebben toch nóg een adver tentie?" zei Henk. De man wan nummer twee bleek een slecht gehumeurde zonderling te zijn, die het bezoek eerst niet ver trouwde en zich eindelijk, ais een moeilijk te veroveren vrouw, gewon nen gaf. ,JXou, kijk dan maar even. Als 't tenminste serieus is. Om te kópen. Want ik ben-geen bioscoop..." 't Bleek een vrachtschip te zijn, Henk bekeek het met klimmend enthousiasmeop de voet gevolgd door Ferry, die bijna niet dorst ade men omdat hij deze tweede transac tie, voor geen goud, door ongepaste geluiden zijnerzijds ruilde dwars bomen. „Wat kost-ie?" „Duizend gulden", antwoordde de man. „Heb je 't geld by je?" „Nee, maar. ik kan 't wél even gaan halen De zonderling versomberde. „Dan zal je gauw moeten wezen", zei hij. Henk was al bijna buiten. Ferry, rood van opwinding, kwam achter hem aan, hield bij de dettr even in, draaide zich om en riep toen, om te helpen;;En mijn vader hééft hele maal geen geld!" KRONKEL BENNEBROEK Een" tentoon stelling van dahlia's, rozen en fre sia's in de Linnaeushof ts gistermid dag door de burgemeester geopend Negentien kwekers plantten 20000 dahlia's in 200 variëteiten waarvan een deel al in bloei staat. Een zo 'grote dahlia-tentoonstel ling is nog niet eerder in de open lucht te zien geweest .Op de Ro zenberg zijn honderden rozen ge plant, in de verdere omgeving staan fresia's en vaste planten. 'nrvüstn ten 6E£T)t...nAAR Spotry laat rit met DE6TEEK KinDÊREHZljn POLOPTOnttl- ftptLEti. 'MÜ0EP IDEE, iEtlUWACHTIö óPRotne n0RT0fi,0M DEKINDÈ. nijn zoontje 10 HOG DRUK AAM T OEFEMEM REM TECATèMOP. TRêDEM S0T? De piloot van het verkenningsvliegtuig, dat van de „Ines" is opgestegen, blijft in voort durend radio-telefonisch contact met'de radiohut van het schip. De man meldt, dat hij op geen der eilanden sporen van condorkoTonies kan vinden, Dan-echter geeft hij het bericht door, dat bij in. de Y«fto een groenachtige wolk ziet hangen boven een klein eilandje. „Een vreemd gezicht.,,." meldt hij; „het lijkt wel of die wolk licht uit straalthet is maar een kl^in eilandik, vlieg er nu boven"Wat is.Opeens wordt het gesprek verbroken. Vergeefs roept de mar conist van de „Ines" de piloot op. Hij antwoordt niet en de zender van het vliegtuig schijnt geheel te zijn uitgevallen. Er moet iets gebeurd zijn op het moment, dat de machine laag over het eiland scheerde. Maar wét? De marconist probeert het contact te herstellen, maar er komt geen ant woord. 56 „Ik geloof van niet. Fox. Hele maal met. We weten dat dit vreem de kind een briefje op de jas van tante Millamant heeft geprikt. Ze heeft een reputatie voor practical _aom!T1 npT staat iets beters te bedenken en herhaalde de vraag van dr. Withers. „Wat zijn de moeilijkheden?" Het meisje was door haar huilen niet in staat te antwoorden. Alleyn hurkte naast haar neer en bekeek het papiertje. Er stond in grote, bib berige letters op: „KARABBAS R.LP. VAN BROEKJE" ;:y> „Was Carabbas", vroeg Alleyn, S,d^VWedaen' d3t 0ecil AnCred Er°oUekjf fwdïïfor hem ra schud- dat niet is lanraam haaf Tinrtfd „Wat was dat?" vroeg Fox. „Wat?" „Ik hoor iets. Een hullend kind, geloof ik". Ze hadden het tweede terras be de langzaam haar hoofd. Alleyn zei haastig: „Wat dom van me, hij was van je grootvader, hè!" „Hij hield van me", zei Broekje met een hoge stem. „Meer dan van Noddy. Hij hield het meest van mij. Ik was zijn vriendinnetje". Haar lil,, mei rn h d eteee een dun smarteliik ire- 1 bSlra8rae?,t vhLKP te *Sl op. zl wachtten omKer, kekln gan rees schril als de fluit van een 5;!™ -I" Ü_vl:SSiSe ,ïO0__ult...?! elkaar aan. Het huilen hield cp en de ,kl«ne stoommachine. „En ik Leb gegeven",' halen en mijn vrouw is er van £lteVeïd opgerald m? dë Êelu dra hem geen dauwworm Zl''hrSn;van het land het witóerse getwi£ schreeuwde re Dat heb ik niet ge. J5T2; V» .™tels en het zachte «telen JSFï:..1* 5?" de trapleuning en de belediging op - de spiegel van Sir Henry. Wat, het V^gfk&ta££f-MOrt vogel zijn, meneer?" speculeerde Fdx. „O nee, geen vogel", zei Alleyn. „Daar heb je het weer". boek in de kaasstolp betreft, ik denk niet dat Broekje of juffrouw Orrin- court daar schuldig aan zijn." „Zodat we dus, als we het meis- «rai„ï«! je uitschakelen voor wat de belang- rijkste" zaken betreft, juffrouw Or- j rmrnnrt pti noi? iemand nuprhnn "ad vreemd, onheilspellend ef- gehoord den» overhou- fect. Ze Hepen Jn de richting van het „Jij maakt. dat ze dood was. Ik wou dat ze alle maal dood waren. Ik vermoord tante Milly". Ze sloeg met haar vuistjes op de grond en toen ze Fox zag gil de ze> „Ga hier weg. Dit is van mijl' Fox stapte haastig achteruit. „Ik heb van Carabbas en van jou si Alleyn voorzichtig, schilderijen, nietwaar? bosje. Toen ze naderbij kwamen Heb je de laatste tijd nog geschil- „JJat is het werd het geluid sterker en toen ze derd?" „En die ander probeert juffrouw vlakbij waren veranderde het van '„Ik wil niet meer schilderen", Ornncourt iets aan te wrijven met karakter. zei Broekje. betrekking tot arsenicum en de ou- „Het is vermengd", fluisterde „Dat is jammer, want wc dachten öe neer. Fox, „met gezang". er juist over om je uit Londen een „Dat is een redelijke veronder- De dunne stem zong een afscheids- doos met verf te sturen", stelling, maar god weet of het klopt» liedje aan een poesje en haalde aan Broekje - snikte nog na. „Wie?' „Waar gaan we naar toe meneer het slot weer uit in een schril ge- vroeg ze Alieyn?" jammer. Ze werkten zich door het „Troy Alleyn," zei Alleyn. „Weet „Voel je iets voor een wandeling lage bosje heen en stuitten op een je wel, mevrouw Alleyn. Dat is van drie kilometer? We zullen de klein meisje met een wit mutsje op, mijn vrouw," Ancreds es een bezoekje 'brengen", dat bij een verse hoop aarde zat. „Als ik een schilderij van tante Een kinderschepje was in de grond Milly zou maken," zei Broekje, „Het is", zei Alleyn terwijl ze het ernaast gestoken. In het bergje aar- „zou ik haar varkensstaartjes ge- tweede terras beklommen, „onmo- de waren op onregelmatige plaatsen ven en ze zou er uitzien als Judas gelijk om incognito te blijven, nog een paar geraniums geplant. Een Iscarioth. Ze hebben- gezegd dat Ca- daargelaten dat dat raadzaam zou stukje papier, aan een stokje beves- rabbas dauwworm had en ze zeiden zijn. Thomas zal zijn familie al wel tigd, stak boven het bergje uit. De dat ik het hem had gegeven en het hebben opgebeld en ze verteld heb- handen van het kleine meisje waren zijn allemaal leugenaars. Hij had ben, dat we er in elk geval aandacht met aaide bedekt en ze had zich zo geen dauwworm van mij. Zijn arme aan besteden. We kunnen ons beter in de ogen gewreven, dat er nu haren vielen alleen maar uit." gewoon aankondigen en dan zien zwarte strepen over haar gezicht Met dezelfde overgave die Troy we wel verder. In elk geval de liepen. Ze zat hen daar met een ver- In het theatertje had aanschouwd, slaapkamer van de oude heer". wrongen gezicht aan te kijken, als wierp Broekje zich met het gezicht „Ze zullen die nu", zei Fox zuur, een dier dat zichzelf tegen de grond op de grond en schopte. Alleyn buk- „al wel helemaal opnieuw behangen drukt en niet in staat is zijn. instinct te zich voorzichtig over haar en hebben". tot vluchten te gehoorzamen. pakte haar na enige aarzeling op. „Ik vraag me af of Paul Kentish „Hela", zei Alleyn, „dat is hele- handig is met elektrische apparaten, maal niet zo mooi". Hij was niet in (Wordt vervolgd) |fe.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1