BADMINTON: n oud spel dat de nieuwste rage is achter Tralies v MAGGI i EEN BRIL J Schiedammer bracht de sport naar Nederland De wraak op 7 bandieten Blauwe Wimpel weer voor Schiedamse Zeekadetten Koeriersters O VERAL - IN STRATEN EN OP PLEINEN Op straat Promotor Den Hoed Spelregels AGENDA Eeuwenoud IN MONOPOLE: Wie heeft er iets verloren? £-W# gaiscHiEoaa Algemene ontheffing winkelsluiting Prinses Gracïa in blijde verwachting Botsingen op Cuba: drie rebellen gedood Jamboree sluit, veel padvinders blijven Belangstelling voor de „slagers-race" Slot en begin hengelconcours De wielerronde van Schiedam EEN LEKKERE SOEP \VOOR WEINIG GELD Jongetje, 2 jaar, in het water gevallen Poulefsoep De Wisselheker nog niet uitgereikt Duivensport Vollevbal-succes van de politie Lelijke val Burgerlijke Stand Bonn stuurt, weer nota naar Moskou over repatriëring SCHIEDAM VRiJBANK Openbaar Slachthuis Schiedam JONGEMAN VERBOUWING W. v. d. BURG BAKKER BEZORGER Diii«la& 13 augustus 1D57 Geheel Nederland verkeert momenteel In een roes Voor een pas kort geleden populair geworden sport: het badminton. Het ja een ware rage geworden, die sterk doet denken aan de hartstocht waarmee er vroeger gespeeld werd met de nu haast vergeten jo-jo, Ook Schiedam deelt in de rage en overal kan men op straat, op pleintjes en in achtertuintjes de jeugd maar ook vele ouderen tegen de gevederde bal zien slaan. Tot de vaste bagage van de vakantifekangers behoort tegenwoordig een stel bad- mïntonrackets en een plastic pluimballetje. Wanneer deze Nederlander nu tijdens zijn vakantie het spelletje In het buitenland speelt, is hij daar be slist geen uitzondering, want ook buiten Nederland wordt het spel met de pluimbal druk beoefend. Wat is het geheim van deze plot selinge algemene belangstelling? Ach, het was er zo Ineens. Badmin ton is al eeuwen oud. Er moest echter een handige fabrikant ko men, die de verkoop van zijn fraaie plastic rackets kon stimuleren, om een internationale badmintonroes te kweken. Er waren ook nog wat handelaren die overgingen tot het gratis verstrekken van dit mate riaal indien de klant voldoende van zijn waar mee naar huis nam en de mogelijkheden voor een snelle ontplooiing van dit spel waren ge schapen. Dagelijks slaat de jeugd de pluim bal door de lucht, maar er zijn ook heel wat ouderen, die met plezier deze sport beoefenen. Ja, .orns kun nen de kinderen hun rackets niet bemachtigen omdat pa en ma eikaar het balletje toeslaan. De gevolgen van deze sport z|jn dan de eerste tfjd voor de ouderen de nodige spierpijn In de schouders, maar dat hindert niet. Op een goed kope w|jze zjjn nu tallozen in staat tot sportbeoefening en dit is een factor van betekenis in het voor deel van de volksgezondheid. Het badminton heeft de levensvreugde in de straten gebracht en vee] tyd is er niet voor baldadigheid, want er moeten nog heel wat partijtjes worden gespeeld als we zien hoe de velen opgaan In het nieuwe spel. Het is jammer dat „het badmin ton van de straat" niet op de juis te wijze wordt gespeeld, want dan zouden de spelers nog meer plezier van hun spel kunnen beleven. In alle straten ziet men nu het mono tone naar elkaar heen en weer slaan. Het is duidelijk dat men on bekend is met de regels van dit spel. Men weet dat het een soort ten nis is, maar daarmee is de kennis gewoonlijk wel uitgeput. Het is daarom goed hier te ver melden dat het een Schiedammer was, die dertig jaar geleden het badminton in Nederland invoerde. De heer A. den Hoed zag in Ier land badminton en hjj was gelijk gewonnen voor dit vederlichte gpeL Enkele jaren later werd de Neder landse Badminton Bond opgericht en tot secretaris werd de heer E. den Hoed "gekozen. Nu nog is het een E. den Hoed, die nationaal en internationaal triomfen viert als badmintonspeler. De heer E. den Hoed i» enkele malen nationaal kampioen geweest, hg speelt in Rot terdam, want... in Schiedam is (was?) geen belangstelling badminton. aan het tennis, introduceerden het daarna tijdens hun verlof in Enge land. Het werd in 1873 voor het eerst op een tuinfeest van de Her tog van Beaufort gespeeld op het landgoed Badminton. Het spel en de naam van het spel waren geboren. De VS, Canada, Australië en Europa importeerden het badminton. Het werd oorspron kelijk uitsluitend door mannen ge speeld _en het is in hoofdzaak een zaalsport. In Nederland zijn wei nig geschikte zalen. Een bekende gelegenheid is het Krelagehuis te Haarlem. In Denemarken is "bad minton zeer populair, daar zijn tal loze speciale badmintonzalen. Het speelveld heeft ongeveer de zelfde vorm als het tennisveld, de armetingen zijn echter kleiner en wel voor het dubbelspel 13.40 bij 6.10 meter; voor het enkelspel wordt de breedte 5.18 meter. In het mid den wordt een hangend net gespan nen, dat aan de zijkant 1.55 meter en in het midden 1.525 meter hoog Is. Gebruikt wordt een pluimbal van kurk, waarin veren zijn gesto ken. Er wordt geen tennisracket ge bruikt, maar een analoge lichtere constructie. De bal mag niet op de grond komen, er is dus weinig va riatie in het spel mogelijk. Gemaakt kan worden een lob, d.i. een hoog hal; een smash, dj. een slag op een iob en een volley, d.i. een slag tegen een bal in, de vlucht. Voor hen, die badminton overeen komstig de voorschriften willen spelen, volgen, hier de spelregels: Eén van de spelers begint op rechts te serveren. Hij moet onder hands en. dan schuin naar links slaan. Wint hij dan heeft hij een punt en dan serveert hy aan de linkerkant. Verliest hy dan- wordt geen punt geteld en serveert de tegenstander. De game is uit, wan neer, een speler 21 punten haalt en dus gewonnen heeft. Nu het badminton zo in de be langstelling staat is de vraag ge wettigd of badminton ook als wed strijdspel opgang zal gaan maken. Bij de clubs is dit nog niet te mer ken. Toch is er nu een goede mo gelijkheid voor de opbloei van dit spel., dat eerst in „de vergeten hoek" terecht kwam. Ook het voet bal kreeg op de straat met „putje- bal" en „sjotten"' de kans. Het is bekend dat vele groten hun be kwaamheid met'' het straatvoetbal hebben verworven. Het badminton, dat een stadgenoot dertig jaar geleden hier introduceer de. krijgt nu dezelfde kaas. Het is mogelijk dat het slaan van het „pa rapluutje" met een plankje of imi tatieracket wordt geperfectioneerd, maar dan zullen het weer Schie dammers moeten zijn die hier het voorbeeld geven door een vereni ging op te richten. Wie neemt dit initiatief? Een overzichtsfoto van «e Neder landse badmintonkampioenschap pen die in het begin van dit jaar werden gehouden. Het badminton is al eeuwen oud en wel als volksspel. In India sloe gen de inwoners met plankjes eën dot veren naar elkaar. Zij noemden dit spel „Poona". Officieren van het Engelse leger, die het spel een ge reglementeerde vorm gaven analoog Het is een verhaal van diepe, maar zeer beheerste wraakzucht, dat m Morfopole op het doek ver schijnt. Want ex-sheriff Randolph Scott zoekt vergelding voor de moord op zijn vrouw, die 't slacht offer werd van een bankoverval door „De zeven bandieten van Sil ver Springs". Het is een ongelijke strijd voor hem, zeven tegen één. maar daar deinst men in de film niet zo snel voor terug. Hij moet er behoorlijk voor knok ken en. het vliegende lood flitst veelvuldig voorbij het doek, maar de wraakzuchtige Scott bereikt na tuurlijk (of we er ooit aan getwij feld zouden hebben) zijn doel; de zeven bandieten liggen stil in het zand! Hij wordt bij dit vergeldings- werk weliswaar een handje Cwaar in een revolver!) geholpen, maar 't hulpje moet later als „extra" ook nog uitgeschakeld worden. Aan vuurgevechten komt de toeschou wer dan ook beslist niet te kort. Aan het eind strijkt de moedige, doodsverachtende sheriff met een dubbele buit, de schat uit de bank die door de rovers gestolen werd en de lieftallige Gail Russell, die voor de vrouwelijke charmante noot in deze film zorgt. Het is een „rus tige" film (in Warner Color opge nomen) voor deze zomermaanden. •msi-m Apothekers nachtdienst; apotheek Van Westendorp. Singel 81. Bellen bij ongeval; G.G. en GJ3. Tuinlaan 80 telefoon 69290. Politie-alarmnummer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven", i Geopend iedere werkdag (be- halve maandag) van 9.30 tot 4 30 uur en iedere avond (be halve woensdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags ge sloten. fe-K Leeszaal en Bibliotheek. Dam. Geopend leder® dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donder dag en zaterdag) van 7 tot 8.10 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Dagelijks ge opend van 10 tot 5 uur: zonda gen van 2 tot 5 uur. Tentoon stelling „Poppendroom" (t,m. 3 sept.) bovendien geopend I woensdag- en zaterdagavond van j 1 7 tot 10 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8,15 uur: „Carnaval In Wien". Monopole, 2, 7, 9 uur: „De zeven bandieten van Silver-Springs". Te bevragen aan. het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9 12.30 uur en 26 uur: gekleurde sjaal; baal zout; bril; bankwerkers hamer. Te bevragen bij de vinders: be drag aan geld. Geerartz, D. van Was senaarstraat 30 b; medaillon met fo to's, A. Visser, Willem Buitenweg straat 201 b. Rotterdam; damespols horloge; Lagerwij, Marconistraat 69; bruine hond, reu, F. Vienen, West Polderstraat 17 b, Kethel; zwart-br, hond, reu, v. Raay, Jacob Marisstraat 8 a; 2 kinderrozenkransen, A. v. Bok- kum, Hoflaanstraat 17 a; zonnebril, M. v. Berkel, Nic. Beetsstraat 31b; rozenkrans, v. Putten, Finsestraat 34 o, Rotterdam (West); vulpenset, P. Frederik, Savornin Lohmanlaan 26; dopje met rozenkrans, Vroombout, V, Smaleveltstraat 9 b; kussen. Ploos van Amstel, v. Ostadelaan 18 a; hon- denriem, J. Kooyman. Singel 138/12; kinderdekentje. Jonkman, Troelstra- laan 35; windjack, P. van 't Zelfde, Goereesestraat 18 b; regenbroek, Gunnewegh, Daltonstraat 10 a. GEMEENTE 1 OFFICIEEL NlEÜWSl Burgemeester en wethouders van Schiedam brengen, ter openbare ken nis, dat zij vóór de werkdagen van 22 tot en met 31 augustus 1957 een algemeen geldende ontheffing hebben verleend van de bepalingen betref fende de winkelsluiting, in dier voe ge, dat de winkels op die dagen na zes uur nam. geopend mogen zijn, met bepaling, dat door het personeel geen overwerk mag worden verricht. In het circus Vrijheid ach ter Tralies, alias de Diergaar de staat het zwartbont van mensenwezens by de ape» kooien. Over heel de wereld is dat zo» by daglicht. Je vraagt je af, waarom, en waar door? Om het spelletje van „vlo, pïk, au, hebbes, lekker"? Om de virtuoze gymnasti sche toeren van „sprong-zwiep klim-duik" waar de menselij ke vorm van hinbstapsprong zelfs In olympische uitvoering niets bij is?'Om de melancho lie waarmee een mosder met 'n jonkie tegen zich aange klemd over alle mensen heen naar verten tuurt die niemand onzer bevroedt? Nee, omdat driekwart van het lummelig mensdom vindt dat apen „gek" doen; om dat het mensdom, zich verlus tigend aan apen, zichzelf niet (meer) ziet. Daarom, en ner- 'gens anders om. Weshalve w(j maar eens by Primo de chimpansee en b|j Ernst en Mina de orangs in het hok zijn gaan zitten om .het andere, het betere kwart van het mensdom te kieken. Geen moment zaten de dieren stil. geen moment bon je zeg gen: „Dames en Heren, Boeren, Burgers, Buitenlui: dit is Pri mo, dit is Ernst, en dat is opze Mina": ze hobbelden zó door- en-over elkaar heen, dat onze tong zich verstuikte: „Dames en Heren, dit zijn Priarnst, pardon Ernlxmpr. pardon Mi- monem" ..Sunday Dispatch" LONDEN Naar de „Sunday dispatch" weet te melden, verwacht prinses Gracia van Monaco in de cember of januari haar tweede kind. Het blad schrijft, dat de prinses reeds bezig is, haar garderobe voor deze gebeurtenis te kopen, een ne glige ten bedrage van 1000 gulden wit, met goudborduursel. HAVANNA Maandag zijn drie opstandelingen gedood bij een tref fen met een patrouille van het Cu baanse leger in de buurt van Gua- tanamo in de provincie Oriente. Onbekenden hebben twee scholen en twee tabaksioodsen in brand ge- t stoken. j Zondagavond ontplofte een bom in een wijk van Havanna. Twee vrouwen liepen verwondingen op. De politie heeft verdachte elemen ten gearresteerd en wapens in be slag genomen. SUTTON PARK. De jubileum- jamboree bij Sutton-Coldfleïd in Engeland is maandagavond gesloten. Een groep van 2000 arbeiders zou vandaag de grote tenten neerhalen en het terrein weer in zjju oor spronkelijke staat brengen. Velen van de verkenners, die uiteraard voor het opruimen van hun eigen groepskampen en pa- trouill eten ten zorgen, zullen even wel Engeland nog met direct ver laten. maar logeren bij gezinnen van Britse padvinders. Deze jubileum- jamboree is tot nu toe de grootste die ooit is gehouden. Het tenten kamp heeft 34.000 jongens geher bergd op een gebied van vier kante kilometer. Dinsdag houden padvindersleiders uit vele landen in Cambridge een vergadering, waarop zij de toekom stige jamborees zullen bespreken. Voor de „slagersrace", die op 19 augustus rond de Buys Ballotsingel wordt gehouden, komen de aanmel dingen. nu binnen. Er heerst echter een misverstand, want er komen ook aanmeldingen binnen van jeugdige renners, die in het bezit zijn van een toerfiets. Dit 'is niet de bedoeling. Slechts zij die over een transport- ftets beschikken kunnen meedoen. Er is ook een aanmelding binnengeko men" van een jongeman, die zijn snelheid wil tonen op een bakfiets. Als er meer Scbiedamse knapen ko men met het vervoermiddel van hun baas, dan kunnen ook deze races doorga rui vinden. In café Liberty hebben de deel nemers aan de jeugdhengelwed- strijd maandagavond hun. prijzen in ontvangst genomen. Namens de Schiedamse Gemeenschap heeft de heer M. van Dijk aan de jeugd kampioen 1957 de medaille uitge reikt. Daarna mochten de knapen om de beurt een prijs uitzoeken. Er was voor elk wat wils. Winnaar T. van. der Heiden nam een thee pot mee naar huis. Koos Hoek kreeg voor zijn vierde prijs een nieuwe hengel en dat kwam hem goed van pas, want zaterdagmor gen heeft een wielrijder zijn oude hengel stukgereden. Voor alle vijf tig ingeschrevenen had de commis sie evenwel prachtige prijzen, be schikbaar gesteld, ook voor de elf jongens en meisjes die niet ver schenen waren. Na afloop van dit geschenken uurtje als prettig besluit van een minder geslaagde jeugdhengelwed- strijd heeft de commissie voor de semorjeugdhengelwedstrijden de lo ting voor de plaatsen gehouden. Er is voor deze seniorenwedstrijden een grote belangstelling bij de Scbiedamse vissers. Er zal aan. de noordkant van de Deifshavense Schie worden gevist en er zijn bij na tweehonderd deelnemers. Nog enkele plaatsen zijn beschikbaar, gegadigden voor deze wedstrijd kunnen zich vervoegen bij de heer Burggraaf, Teylerstraat 5a. Cockïe Gastelaars zal, het staat nu definitief vast, het startschot lossen bij de dertiende wielerronde van Schiedam, die geldt voor het Rot terdam sch ParoolHD-criterium. Zo als bekend was er eerst sprake van dat onze Schiedamse kampioene op 24 augustus in Amerika zou zijn voor invitatiewedstrijden, maar wegens fi- nancieéle moeilijkheden gaat het be zoek aan de Verenigde Staten niet door. Inmiddels hebben weer enkele renners voor deze belangrijke wed strijd ingeschreven, waaronder de bekende cracks Gijs Pauw en Arend van het Hof. In het kader .van de „Zes-Weekse" wordt de Schiedammers op donder dag 15 augustus in het Passage-thea ter een „Zomercocktail" aangeboden door een bonte rij van Cabaret-ar tiesten. De trekpleisters van dit pro gramma zijn Corry Brokken, Euro pa's bekroonde song-singer en de ou de, onverwoestbare Lou Bandy met z'n strooien hoed. Als tegenhangster is er dan CiUy Wang, de verdiens telijke dans-parodiste met liefst zes nummers; verder Jan Oradi, de be kende imitator van de radio, de ac- cordeonnist Johnny Meyer en de il lusionisten De Stefani's, Kaarten ver krijgbaar bij het S.G.-gebouw en bij het Passage-theater. (Advertentie IJd.) Een licht gebonden soep met een fijne pouletsmaak. Bevat tevens een weinig vermicelli. borden Gistermiddag om 2 uur is de 2- jarige Johannes van der K. uit de Simon Stevinstraat bij het spelen in het water van de Zwammerdamsin- gel gevallen. De heer W. Suvaal, 68 jaar oud en lid van de E.H.B.O., heeft de jongen uit het water gehaald. Johannes had kennelijk geen kwade gevolgen van zijn onderdompeling en de gewaarschuwde G.G. en G.D. hoefde geen dienst te doen. Andere voordelige Maggi soepen a 15 cf zijns KONINGINNESOEP OSSENSTAARTSOEP TOMATENSOEP ASPERGESOEP RIJST-jUUENNE GROENTESOEP KERRYSOEP WtKDSORSOEP HARINGVANGSTBERICHTEN VLAARDINGEN. VL 70 thuisva rend; VL 73 6 kantjes. VL 85. 10; VL. 172» 30; VL 216, 65 (nog 40 netten); VL 97, 85; VL 115, 25; VL. 107. 100: VL. 199 50: VL. 61 20; VL 166, 70. VL 56 17: VL 89 25, VL 112 40; VL 132 70 (nog 30 netten); VL 513 120; VL 131 100. Marktprijzen; Trawlharing klein 33.60 '-38.00. groot 33.80—35.20; steurhanng 26.40—28 60: Vleetharing klem 31.90— 3440, groot 32.30—35 60: steurharing 23.00—25.40; makreel 30.40. Van 3 tot en met 12 augustus hield het Zeekadetkorps Nederland zijn jaarlijks zomerkamp in het marine opleidingskamp Hilversum, als gast van de Koninklijke Marine. Aan dit kamp namen deel de korpsen uit Amsterdam, Arnhem, Gouda, Den Haag, Groningen, Maassluis, Schie dam en IJmurden, terwijl bovendien een 45-tal Engelse kadetten op be zoek was, Dit kamp is in alle opzichten uit stekend verlopen en zeker voor het Zeekadetkorps „Jacob van Heems- kerek" uit Schiedam- Op de slot- avond leverde dit korps zyn Blauwe Wimpel 1956 in en ontving daarop, uit handen van de voorzitter, mr, J. J. Oyevaar, de Blauwe Wimpel 1957. omdat ook dit jaar de Schiedamse kadetten zich onderscheidden als de besten wat betreft kameraadschap, netheid en gedrag. Hoewel twee van de drre zeilwed strijden in model B2-sloepen op cte .Loosdrechlse Plassen door de Schie dammers werden gewonnen, kon de zilveren wisselbeker, welke vorig jaar eveneens door het korps „Ja cob van Heemskerck" werd veroverd, dit jaar met worden uitgereikt, daar de officiële roei- en zeilwedstrijden op zaterdag j.L afgelast moeste)i wor den de slechte weersomstan digheden. Het komende jaar zal de Blauwe Wimpel weer t.o het wachtschip „Spica" wapperen. Ook de Schiedamse postduiven-ver eniging „De Blauwe Dotfei nam deel aan de wedvlucht int St. Quentin, De uitslag v-as; H. Dik t: H, v. Gogh (Co.) 2 3 7 22 25: W. V. d. Kant 4 27; W. V. d. Hoeven 5: Sebrechts 6: Hopsteul 8 20; Morra 9 15; Paardenkoper Ï0 tl 17 30 32; v. d. Steen 12 v. Wijk 13; Vjjnsteker 14. I- Wentler 16 38: Kouwenberg t9: Lems 21 24 28: Muilwijk 23 31; Ouwen' dijk. 26; Rouv/endeunt 29; Tieber (Dpt.). i kwestie bestond", De volleybalploeg van de Schie damse politie heeft onder leiding van hoofdinspecteur D. Kniestra gisteren deelgenomen aan de volleybalwed strijden die door de Belgische politie in een oude rijschool m Leuven zyn gehouden. Onze stadgenoten hadden wel succes, want zij brachten de der. de prijs mee naar huis. De Nederlandse politie heeft bij de Beneluxpartner wel een goed figuur geslagen: want van de twee deel nemende Nederlandse ploegen baal de de rijkspolitie te Breda de eerste prijs en Schiedam de derde. De Ant werpse politie hield de Belgische ee\- hoog door met de tweede prijs te gaan strijken. Er is overigens pret tig gespeeld en de ontvangst was echt hartelijk. De li-jarige Lambert us Z Uit de Jan van Avennestraat is gister ivond in de Aleidastraat met de slip en zo lelijk gevallen, da* hersenschudding opliep. Hij Gemeenteziekenhuis opgenorr. Enk A„ z v, A. v. d. Meij en N. v. d. Stoel; Catharma M., d. v. S. Vlugmart en M. J Middendorp; "Willem P,, z, v, van Dorst en A. C. Post; Sybrechtje, d. van "P. v, d. Gryp en H. Zand- stra; Jacob, z. v. C. J. P. de Bree en A. v. d. Most. Michel J C. z. v. J. Kor- ver en C. yj. v. Toor; 'Piet J, z. v. P, Vos en R. Lmncnkooper; .Hendrik J. F. z v. J. Hinkelaar en >1 de Smits; Be- rendina G C. P d. v. G. A. Weber en J. de Jong. Louise M. d. v. 33. Krom menhoek en C. T. Krommenhoek: Ma ria E. d V W. Poort en M. E, Bakker. OVERLEDEN: A. Boender, 73 jaar. BONN. De TVestduiiae ambas sadeur heeft maandag te Moskou 1 een nota over de repatriëring der nog in de Sowjet-Unie verblijvende Duitsers overhandigd. Men meent, dat de Russen in de nota wordt verzocht uiteen te zet- ten, welke categorieën Duitseis zij j zouden willen repatriëren. Volgens j Westduitse cyfers worden 80.000 Duitsers nog tegen hun zin in de Sowjet-Unie vastgehouden. De nota is een antwoord op een verklaring van de Russische minis ter van Buitenlandse Zaken Gromy- ko. die twee, weken, geleden de onderhandelingen afbrak. Gromyko zei toen, dat er „geen repatriërings- Met grote droefheid geven wij u kennis, dat plotse ling is overleden, nog voorzien van de Genade middelen der H. Kerk, mijn lieve Man en zorgzame Vader, Broer, Behuwd-broer en Oom, de Heer JACOBUS CORNELLS-VAN DEK MEER echtgenoot van mevrouw Hendrika Sophia Catharina van der Stap in de ouderdom van 62 jaar. Wij bevelen de zïel van onze dierbare overledene in uw godvruchtige gebeden aan. Schiedam, 12 augustus 1957. Broers vest 123 a. H. S, C. van der Meer-van der Stap Ans en Verloofde. Rozenkrans bidden woensdag- en donderdagavond te 8 uur in de Maria Kapel aan de Lange Haven. De H.H. Uitvaartdiensten zullen gehouden -worden op vrijdag 16 augustus a.s„ in de Parochiekerk van de H. Joannes de Doper, Lange Haven. De Stille H.H. Missen zijn te 7.45 en 8.15 uur en de gezongen H. Mis van Requiem te 10 uur, waarna de begra fenis zal geschieden vanuit de Kerk op de RfK. Begraafplaats te Schiedam. Woensdag 14 augustus vanaf 2 uur grote voorraad vers rundvlees a 2.—, 2.50 en 3.— per kg. verkrijgbaar. N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ L I. AKKER Lange Haven 9193 Schiedam vraagt voor direct een voor expeditie- én magazïjnwerk. Goed loon. Indien geen rijbewijs, vergoeding voor auto-rijles en examenkosten. Aanmelden van 25 uur aan bovenstaand odres. Tijdens de van de damesmodezaak van LANGE KERKSTRAAT 19 is de verkoop LANGE KERKSTRAAT 22 v.h. winkel van v. d. Made, Tel, 68802. D. DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam - TeL 66431 Gewaagd FLINKE Koog loon. Motorcarrier aanwezig. Aanmelden: Fa. AUG. SCHENK Prof. Kamerl. Onnesl. 105 Schiedam Diversen Alles op het gebied van glaa in lood. Aa-Ve Glas-in-lood- bedrijf, West Fraokelandse- straat 16 telefoon 66280. Te koop etemgeb. Tafels. Uitschuiftafels f 46.50, ronde tafels 47.—. Gewel dige keus boven. Komt dat zien. Plate t.o. Stadhuis Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 2