DRUMMOND HET WAS VADER e zet nog meer Hans Kaart als machtig mooie Hendrik VIII Watergruwel VS wijzen Syrische diploihaten uit .0 van Israel Kabinet van Libanon afgetreden Minister Stafs lartement bezuinigt RADIO EN T.V. Sultan in Oman blaast fort op Senator heeft kritiek opDulles Antwoord op ,SamenEwermgen' in Pekiiig-CIiina uitwijzing drie Amerikanen Weer meer kijkers en luisteraars SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN. AVONTUREN VAN - KAPITEIN ROB THarsk door aio - CAIRO. Egypte toont ondanks de vrijlating van de Israëlische zee man-journalist Rafi Eyiou, die m Port Said van het Deense schip ..Bri gitte Toft" was gehaald, geen teken van een verzoenender houding te genover Israel. Zjj zal een groot scheepse campagne voeren om de boycot van Israel nog te versterken. Het jongste besluit van de Shell, haar activiteit in Israel stop te zet ten. was een van de onmiddellijke resultaten van deze campagne. Generaal Esam el Masry, voorzit- ter van het Egyptische gewestelijk bureau voor de boycot van Israel, verklaarde dat andere oliemaat schappijen haar voorbeeld zullen volgen. Zeven-en-zestig andere firma's zijn gewaarschuwd dat zij hun activiteit in Israel moeten stopzetten, indien zij niet op de zwarte lijst willen komen. Hiertoe behoren 45 Turkse en 21 andere firma's, vooral Ameri kaanse, Britse en Franse, en ten slotte een Libanese waarvan de eigenaar een jood is. Tot dusver zijn 363 maatschappijen op de zwarte lijst geplaatst. Rafi Eylon heeft na zijn a komst in Israel verkaard, dat hij de eerste drie dagen van de drie weken van zijn Egyptische gevan genschap slecht is behandeld, maar dat hij over de rest van deze periode geen klagen had.- Eylon deelde mee, in deze drie dagen afgeranseld te zijn. o.a. met een zweep, terwijl hij geen eten kreeg en ook niet slapen mocht BEIROET Premier Sami Solh, heeft bij de president van de Liba non het ontslag van zijn kabinet ingediend. President Camille Cha- moun heeft het ontslag aanvaard en zal Solh hoogstwaarschijnlijk ver zoeken een Dieuwe coalitieregering te vormen. Het kabinet-Solh is acht maanden aan het bewind geweest De pro- Syrische, pro-Egyptische oppositie heelt reeds medegedeeld geen zit ting te zullen nemen in het nieuwe kabinet Solk is pro-Amerikaans. •Het j. doel hiervan was hém een ..bekentenis" af te dwingen, dat hij officier in het Israëlische leger was. Op de,derde, dag werd hij door een .•Egyptische officier in zijn cel be zocht. Deze liet hem een deken en voedsel brengen. In, Jeruzalem is bekendgemaakt, dat de vrijlating van de journalist voor een groot deel te danken was aart bemiddeling van het secreta riaat-van de Verenigde Naties. Een Israëlische woordvoerder verklaarde naar aanleiding, van de terugkeer van de journalist, Hat de vage be schuldigingen van. Cairo over spio nage slechts een poging waren om de onwettige arrestatie van. Eylon. goed te praten.. -;L (Van een onzer redacteuren) DEN 'HAAG. Een nieuwe be noemingsregeling Voor vaandrigs, kornetten en sergeanten- en wacht meesters-titulair bespaart ons land per jaar 2,5 tot 3 miljoen gulden. Vaandrigs en kornetten zullen voortaan pas tijdens hun eerste her halingsoefening de luitenants-ster op hun uniform mogen naaien. Sinds de oorlog werden zij 3 maanden na het verlaten van de School voor Re serve-Officieren' benoemd tot tijde lijk reserve 2e luitenant. De benoe ming tot effectief 2e luitenant volg de, als zij tijdens de eerste herha lingsoefening bleken te voldoen. Van officiële zijde werd als motief voor de nieuwe benoemingsregeling aangevoerd, dat het aantal tijdelijke réserve luitenants, die tijdens de her- halingsoefeningen bewezen niet-Over' de nodige eigenschappen te beschik- ken, te groot is gebleken. Na enige aandrang gaf men ons echter toe, dat i de nieuwe legerorder ook wel enige financiële aspecten beeft. Voor sergeants -en wachtmeesters- titulair is het tijdstip van benoeming tot effectief Sergeant, of wachtmees ter met één of twee maanden ver lengd. ZJENDRIK de VUt. de Engelse ij Blauwbaard (en stichter van de Anglicaanse kerk) hebben we ons altijd voorgesteld als een man, die van dik hout planken zaagde. Daarom beleefden we gisteravond machtig veel plezier aan de manier, waarop Hans Kaart deze wreed-sen- suele Tudor speelde. Met alle pa thos, waarom de rot uroeg. Het tv-spel ,(De j Witte Valk" -heelt 1 niet de pretentie historisch -juist;fe zijn, maar. dat dr. Cranmer om- streeks 1520 al het advies van de Universiteit van Leiden wilde in winnen over de schelding van Hen drik en Catharina van Arragon von den we 'n affront voor de Neder landse kijkers, die op de lagere school hebben geleerd dat de sleu telstad haar hogeschool te danken heeft aan de door haar burgers tij dens het Spaanse beleg aan de dag gelegde moed. Enfin, een „lekker" speelstuk was deze „tVitte Valk" wel. al had-ie gerust een half uur tje korter mogen wezen. Heel mooi speelde Andrea Domburg de rol van Anna Boleyn we kunnen ons voorstellen, dat Holbein haar met plezier, geportretteerd zou hebben. Vera Bondam was een waardige ko ningin Katharina. In de eerste heLft van het stuk had regisseur TonLen- rink iets kwistiger met zijn close, ups mogen zijn. De hors d'oeuvre was gisteravond nóg gruwelijker dan de hoofdscho tel Wat Anthony van Kampen ver telde over de Nieuw-Guinese kop pensnellers was namelijk wél histo risch verantwoord. Om de boeiende manier waarop hij het vertelde, zouden wij. dit voortreffelijk staal tje van televisie-informatie niet graag hebben gemist. H. S. Morgenavond om vjjf minuten over acht zal de minister van Maat schappelijk Werk, me j. dr. Marga Klompé, In het VPRO-programma de ten behoeve van het Koningin Jntianafonds te voeren nationale radio-actie „Bijstand" inleiden. JOHAN: Boskamp en Johah Kaart zullen in het komende seizoen ais -Potasch en Perlemoer, medewer king, verlenen, aan bet nieuwe dirfk- dagavondprogramma, van de AVRO. „Hoteldoradio": Vader eh zoonBlaa- ser, auteurs van het blijspel „Pot-' asch en Perlemoer met vakantie"' schrijven, de teksten. De AVRO, deelt ons mede, dat - Karei Prior i ook dit amusementsprogramma dus' weer af gaat sluiten met een. „uit- J smijter", zoals hij het voorheen wij citeren, nog steeds de AVRO-1 persdienst dééd met Willem1 (Sonneveld) Parel en Dorus (Tom) Manders. Jh het eerste deel van het programma zullen, alle 'geluiden .levend"' worden, gemaakt door inu-1 tator Dick Engeloracht. {In het; eerste deel van. de „Showboat" wer-, den. alle geluiden „levend"-gemaakt i door imitator. Jan Oradd). OP zondag 29 september - zal dr. I P. H. Ritter Jr. afscheid ne- men-van de microfoon. Hij wordt; bij die gelegenheid ingeleid door jhr. Th. Röell- Annie Schuitema, zal een. van Ritters novellen voor-1 dragen. OP Hilversum I vanavond na een operaconcert door het Om roeporkest onder leiding van Wil lem "Lohoff en met medewerking van. de bariton Scipio Colombo en het Amsterdams Operakoor (8.05—9 uur) een cabaretprogramma onder de.titel „De kat tussen klassiek en, kolder". De teksten «ju van Hans, de Vries; Han König heeft de regie, Op de andere zender kunt u van 9.45 tot. 10 uur luisteren naar guitaarspel van Andrès Ségoyia. T. y^OEG in' de morgen^ van de keerde dè politie térug haar „La ruzie en hij verloor zijn hoofd. Wij 1 11de ïiouember 1953 reed grande terre*.', trok: een cordon'om hebben getracht, het verborgen te een convooi auto's over de de boerderij, ;verbood een ieder hei houden, maar het heeft geen nut w verlaten weg vanDigne naar erf te betreden of té verlaten, en nam meer, u weet al te veel. Zo kunnen huTs- Dè familie Domintci de leden van de: familie Dominici wü niet verder leven. Het is ver-, ■wasjuist ontwaakt en keek naar opnieuw een verhoor af. Yvette vielschrikkelijk wat er roet onze fami- buifcen óm te zien, wat er aan de. bewusteloos; er -moest een dokter lie is gebeurd." - hand was. Zij waren als door de worden gehaald..., L Commissaris Sebeille beleefde de bliksem getroffen, toen zij zagen, dat De volgende dag werd Gustave. triomf van'zijn leven. Hij had vol- een van de wagens de donkergroene vele uren achtereenondervraagd, gehouden, en had gewonnen, De po- Hillman van de Drummonds was. Toen de politie met hem klaar .was, utie handelde onmiddellijk, Aliele- Geiiniformeerde politie zette de legde zij een sensationele verklaring den van de familie Dominici wer- plaats, waar de Britse familie eens af. Gustave, de man, die. dé. politie den meegenomen naar Digne. Mon- haar kamp had opgeslagen, af. zolang had weerstaan, was gebroken sieur Harzic,chef van het politie- De wagen van de Drummonds, die en had tenslotte drie belangrijke be- district 'Marseille, speciaal overgc- sinds de dag van de. moord in een kentenissen gedaan: komen, leidde, persoonlijk het ver garage in Digne had gestaan, werd 1. Dat hij om een uur.'s nachts «oor vam Gaston. neergezet op de plek, die hij in het; de schoten en daarop het;gegil van •EersLbleef de oude boer koppig, kamp had ingenomen. De recher- de Drummondhad gehoord. Hy wilde mets bekennen en noem- cheurs gingen er in een kring om- 2. Dat hij de plaats van de mis- Jfn Y5ÏT ^}}tl0nen heen staan en vervolgens werd, met daad gedurende de.nacht verschei-. w behulp van verscheidene mensen, dene malen had bezocht. opnieuw gepoogd de misdaad te re- 3, - Dat hij het. lichaam van lady w construeren. Jean-Marie Olivier, de Drummond had verlegd, omdat hij het verhoonaf.^ Maar motorrijder,, was er. Hij beschreef, dacht, daf zij nog leefde. wat hij had gezien, toen 'hij vroeg Maar de politie was nog verre van <^ni in de morgen door Gustave Domini- voldaan. Zij was dichter bij dë •■■ggjj®-" ïf- S ci werd aangehouden. Faustin Faure, waarheid gekomen, maar Gustave A - «u.w leggen, een spoorwegarbeider, die het kamp kon haar. dat wist zij, nog meer ver. „Omstreeks middernacht ging ook in o'fc nacht was gepasseerd, tellen. Zijn bekentenissen hadden Gaston, zoals 2ijn gewoonte was, vertelde wat hij zag. Jacques Ri- vele nieuwe vragen opgeworpen, die gewapend met een geweer naar buiten. Toen hij de wagen van de Drummonds naderde, was een vrouw juist bezig, zich uit te ride-' den. De vrouw zag of hoorde hem en. gilde. Daardoor werd sir Jack, die reeds was gaan slapen, gewekt en woedend vroeg hij Gaston, wat die hier uitvoerde. De twee man nen kregen .ruzie ^en stompten el kaar, De driftige: Gaston vuurde tóen op sir Jack en lady Drum mond en doodde hen, In. zijn woe de schoot hij ook óp Elizabeth, maar de kogel schampte .slechts haar oor. Toen-zij gillend op de vlucht ging, in, de richting van de rivier, achtervolgde hij haar. Zij viel op haar knieën, hield de han- den boven haar hoofd en smeekte om genade. Gaston, die geen kogels meer had, sloeg "haar enige malen met de kolf van zijn geweer." De officiële reconstructie ge schiedde op de dag, nadat Gaston zijn bekentenishad afgelegd.' Nadat1 de oude bóer -eersthadmoeten to nen hoe hij. /.tie..- Drummonds had neergeschoten, gelastte men hem de weg te lopen, die hij bij de achtervolging van Elizabeth was gegaan Toen hij bp de spoorweg brug stond, - rukte hij zich llos .-. en trachtte - naarbeneden té: springen, maar twee rechercheurs waren hem tevlug af. In.' deze zelfmoordpo ging zag menden bevestiging van zijn schuld. -Later op de dag werd hij formeel beschuldigd, van de drie moorden, Qpf. weg naar, de; gevan genis 'In Marseille deed Gaston een- poging om te vluchten, maar deze mislukte;;.; jk Aan de ^Jh'ocaten Pollak, Char- rier en. Chjfzles -Alfred werd /.ver zocht Dominioi's verdediging op zich te nemen,, fcij verklaarden, dat zij, ondanks del aanvankelijke bekente nis van de .bude boer,, zouden aan- tonen j dat ■■^paston !1 onschuldig/ was. NIZ1VA (Oman) Het fort van Sjeik Soelelman Bin Ilimyar le Ta noef, 14 km ten noordoosten van Nizwa, is opgeblazen om het gezag, van de sultan in Oman duidelijk te maken. Tegelijkertijd is het bestuur in Nizwa formeel overgedragen aan door de sultan benoemde functio narissen., De garnizoenen in Nizwa, Firq en andere sieutelpunten zullen gehand - haafd worden om verdere activiteit van de rebellen te voorkomen. Ver wacht wordt, dat de Britse troepen niet in Oman of .Muskaat zullen blijven. cards, een handelsreiziger uit Mar- GASXON DOMINICI seille, die tussen 6 en 7 uur 'smor- beschuldigd door rijn Wons gens met zijn auto langs het kamp was gekomen, voegde er zijn be- hij zou moeten beantwoorden. Met schrijving aan toe. Andere getuigen, niet aflatende druk bleven de xe- die vroegtijdig op de plaats van het chercheurs Gustave aan de tand misdrijf waren geweest, verklaarden, voelen. Ook zijn broeder Clovis werd hoe de lijken precies hadden gele- urenlang afzonderlijk verhoord, gen. Intussen maakten de politie- Punt voor punt vergeleek men bei fotografen talrijke opnamen. der verklaringen met elkaar. Nadat de rechercheurs nauwkeu- Evenals de meeste Franse fami- rig hadden aangetekend wat hun ter lies, hebben, de Dominicis hun bij- ore was gekomen, gingen, zij naar geloof. Zij beschouwen, de vrijdag de boerderij van Maillet, waar zij als een ongeluksdag en dertien als Paul aan een verhoor onderwierpen, een ongeluksgetal. In ieder geval Later op de dag hadden zij een ge- zullen zij nooit vrijdag, 13 novem- sprek met een jong familielid van ber 1953, vergeten. Op die datum de Dominicis, de 18-jarige Hoger brak de politie het verzet van Ferrin, De familie Ferrin bezit twee .Gustave en Clovis. Trillend van boerderijen in de streek; een ervan emotie onthulde Gustave, in aanwe- llgt slechts een kilometer van „La zigheid van zijn. broeder, de identi- grande terre" verwijderd. De jonge teit van de moordenaar; Perrin verklaarde, dat hij in. de „Het was onze vader. Hij doodde nacht van de moord in die laatste hen. Hij is een oude man, obsti- boerderij had geslapen. Vervolgens naat en zeer driftig. Er was een WASHINGTON. De Amerikaan. [se Democratische Senator J. W. Ful- hrlght heeft woensdag in het Congres verklaard, dat Dulles' intrekking van het Amerikaanse plan .Egypte te steunen bij de bouw van de dam bö Assoean tegen het advies van de Amerikaanse ambassadeur in. Cairo is geschied. De Senator zei vóórts, dat Dulles zich ook niets had aangetrokken van het advies van de directeur van de Internationale Herstelbank. Fulbright is van oordeel, dat Nasser door Dul les' handelwijze in de armen van Mos kou is gedreven. De redenen voor het besluit waren volgens Fulbright. on juist, omdat de overeenkomst niet vóór, doch na Egyptes overeenkomst met Tsjechó-Slowakije is gedaan. FRANKRIJK BEPAALT: Geen benzinebonnen meer voor brommers, scooters en motoren PARIJS Het Franse ministerie van Financiën, heefthet uitgeven van. benzinecheques aan buitenlan ders, die motorvoertuigen met min der dan 10 titer taakinhoud berij den verboden. Het betreft hier dus bromfietsen, scooters en lichte motorfietsen. De uitgifte wordt gestaakt, omdat aan zienlijke knoeierijen met deze che ques zijn geconstateerd, Overwogen wordt binnenkort cheques voor 5 liter uit tegeven, zodat, bromfietsers, scooter- en. mo torrijders opnieuw van de toeristi sche korting kunnen profiteren, zonder er misbruik van te kunnen, maken. GISTEREN was ik een dagje op bezoek in het Gelderse pension, icaar vrienden van mij - vakantie houden. Ik maakte een wandeling, die te veel van mijn ongeschoolde benen eiste en zette mij toen aan het icalfsiapje met de snijbonen, die het menu van de dag vormden, De eet zaal beantwoordde tot in- details aan de voorstelling, die men zich in boze dromen van zo'n vertrek maakt. Mijn vrienden hadden-daar echter meer last van dan ik, want zij tafelden hier al bijna een maand en gingen dus diep gebukt onder de neurosen die gevoelige naturen overmeesteren, ais.ztf drie maal per etmaal worden samengedreven in een ruimte, toaar aldoor meer de zelfde ureemde mensen hen kau- wend' aanzien. Het helse van va kantie is immers, dat men in zo'n eetzaal, louter op het uiterlijk, tot spontane antipathieën komt, die bij na altijd wederzijds zijn en het kalfslapjeskot op de duur dan ook vullen met een verschrikkelijke hoeveelheid conflictstof A Ueen kinderen merken van die spanningen niets en voor de kinderen doen we het allemaal, nietwaar? Als toe die niet hadden, bleven we tóch zeker de héle vakantie lek ker in bed met een mooi boek! Mijn vrienden bezitten er één. Een jongetje van zes, dat hiér de rode konen komt opdoen, die een seizoen stad hem weer zal afne men. Hij zat tegenover mij aan tafel en zond, toen het eten werd opge dragen, haastig zijn gebruikelijk gebedje ten hemeL Daarna wierp hy zich op het voedsel, verslond in een razend tempo alles wat hij van de gezamenlijke buit op zijn bord krijgen kon en begon'toen ken- nelijk nóg hongerig met gekruis te armen te wachten op het toetje. Ik rekende op griesmeel met bes sensap om het totaalbeeld van dit typisch Nederlandse pension te vol tooien, maar het pakte anders uit. „Wat is dat?" vroeg het jongetje, toen de juffrouw de schaal op ta fel zette. „Watergruwel", antwoordde ze, Dat is heel lekker, vent". Opgehitst door deze goede recen sie bediende htf zich rijkelijk van het, naar vers gestort beton sma kende gerecht, maar na een paar klonterige happen, legde hij de le pel neer. Verbaasd zagen wij hoe hij vervolgens zijn ogen sloot,, zijn handen vbuwde en weer hetzelfde gebedje van zo-even prevelde. Toen het voorbij was, greep ft\j de lepel en zei:-\'r.- „Ja, ïk heb het nog maar. eens geprobeerd. Want het smaakt me niksri, KRONKEL PEKING Kranten in Peking hebben woensdag weer melding ge maakt van contlra-revolntionalre ac tiviteit In ChlnaJ' Ditmaal betrof het drie groepen ;in de provincie Anhwei, in het oosten van het land. Twee „contra-revolutionairen", een man en een vrouw, zijn dinsdag te Tsinan in het gebied van Sjan- toeng terechtgesteld. Zij hadden acht dorpelingen vermoojrd. Dinsdag werden twee mannen te rechtgesteld, die in juni in een dorp |n Sjantoeng een functionaris met zijn vrouw, moeder van vier kinde ren, vermoord hadden, Een mede plichtige was indertijd bfj de arres tatie doodgeschoten, vijf anderen zijn tot gevangenisstraffen veroor deeld. LONDEN Circa 300 afgevaar digden uit meer dan 60 landen zijn in Cambridge bijeengekomen voor de 16e internationale' padvinders- conferentie.- WASHINGTON /DAMASCUS. De Verenigde Staten hebben giste ren de Syrische ambassadeur en diens tweede secretaris uitgewezen. Zij moeten de V.S. voor vrijdag ver laten.-Dit is het antwoord op de uit-, wijzing van drie Amerikaanse diplo maten uit Syrië, die in Damascus beschuldigd worden van het hera men van een staatsgreep tegen het huidige regiem. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in de W heeft meegedeeld, dat de Amerikaanse ambassadeur James S. Moore, die in Amerika ver blijft, niet naar Damascus zal terug keren. De drie Amerikaanse diplomaten, die eergisteren werden uitgewezen, hebben inmiddels de grens van de Libanon overschreden. Zij reisden per auto en. werden tot aan die grens door politiemannen gescha duwd. Amerika heeft zeer krachtig ge protesteerd tegen de anti-Ameri kaanse houding van Syrië. De be schuldigingen, volgens, welke de uit gewezen diplomaten, zouden, hebben, deelgenomen aan een komplot is van de hand gewezen. Een woordvoerder der Syrische regering hééft krachtig de berichten ontkend, dat de Russische ambassa deur in Syrië uiting zou hebben ge geven aan Rusland's bereidheid om Syrië te steunen in dé strijd tegen buitenlandse imperialistische intri gues; v Deze persberichten noemde hij volslagen ongegrond en uit de lucht gegrepen. „Syrië heeft de Sowjet- Unie niet om steun gevraagd en zul ke steun is evenmin door Rusland toegezegd". In Damascus is intussen een mili taire rechtbank ingesteld, die een groep mannen moet berechten, be schuldigd van spionage tegen het Syrische leger ten behoeve van En geland. V. - DEN HAAG. Het aantal aange geven radiotoestellen bedroeg op 1 augustus 1957 2.309.041 tegen 2.300.710 op 1 juli 1957. Op 1 augustus 1957 waren er 532.341 aangeslotenen op het draad- omroepnet tegen 534.496 op 1 juli 1957. Het aantal geregistreerde tele visietoestellen steeg in hetzelfde tijd vak van 159.998 tot 168.762. JgRtiJL (EDtRttri tifWR Pt VOORSTU- LtflO KIJKT SLUIPT ÜUD DOOR ACKTEROeUP. I |VV- H& r,.tn DÊCOWöoy w&RPr zyri LAiso 7 V VQItrtDÊTt, Z, rrVS/ WltlEDEREEn Zitten. HET m fttM &AAT t i' BE&inntrt j S079.;^"D6~tnötoxbÓot' van de „Tnes" wordt ge streken err'de piloot wordt in veiligheid gebracht Daarna Wórdt het toestel geborgen.: De vliegeris helemaal"' overstuur van hetgeen hem is over- komen, jnaar wanneer hij met behulp van koffie en cognac, wéér een beetje is bijgebracht, is hij in staat-lijn relaas te doen. „De vloog dwars door "dié rare wöIk,"Wertelt hü, „toen opeens de motor uitviel. Wat ik ook deed, ik slaagde er niet in de motor opnieuw aan de gang te brengen en tege lijkertijd bleek, dat alle 'elektrische installaties onklaar waren geraakt. Ik kon niets meer. doen en stortte drie mijl van het eiland in 2ee. Maar Ik heb toch nog iets geks gezien.Er vaart een stoomschip vlak in de buurt, een oud schip zo te zien..;." Op de kaart wijst hij de plek. aan. waar bet schip zich moet bevinden. Rob trekt een somber gezicht. Schepen komen hier nooit in de buurt. Wat moet deze indringer hier doen7 haar handen liet vallen en hem aankeek. „Afschuwelijk. Ik was hier al bang voor." „Waarvoor?" „U denkt dat een van ons die brief heeft geschreven. Iemand op Ancreton?" „Nou," zei Alleyn met beheerste verbetenheid, „datis toch geen al te belachelijke veronderstelling, nietwaar?" Nee, nee, ik denk het niet. Maar 58 in een huis vol smart, wanneer je bet is zo'n verontrustende gedach- „Ik ben zo bltf, dat- u gekomen wouwen en gevoelens verscheurd bent", 2ei ze met haar diepste stem, z^"- rJwuf,? ffv u n „Heel blij! We zijn allemaal heel, Ze keek hem aan, maakte een hul- Londen geweest heel erg in de war. Ik weet dat mijn Peloos gebaartje en leidde hen ein- „Laat -me even nadenken, - even broer u alles heeft verteld". Ze délijk de hal binnen. AUeyn keek denken" zei Desdemona terwijl ze drukte zijn hand, tiet hem los en v?-.ug naar de plaats onder de gale- haar ogen weer bedekte. „Des keek naar Fox. rij,_ maar er hing nog geen portret avonds. Nadat we hadden had- „Inspecteur Fox" zei Alleyn. Des- »*k zal mijn zuster en schoon- den na Papa's begrafenis en na- demona was tragisch-gracieus. zuster waarschuwen," begon Des- dat meneer Rattisbon „Ze maak- Ze draaiden zich om om de trap s?j maar Aueyn onderbrak haar. te weer een hulpeloos gebaar, te beklimmen. Broekje gaf een drei- ..Ik zou eerst graag even met u het testament had voorgele- gende gil. willen spreken," zei hij en aan haar zen?" vroeg Alleyn. „Ga jij nu naar huis", zei haar tegelijk vervaarlijke en beheerste ttja> Die avond, om half Bcht tante. „Juffrouw Able heeft overal houding, zag hij, dat die suggestie Thomas en Jenetta (mijn schoon-- naar je gezocht. Wat heb je uitge- ar nieï onwelgevallig was. Ze zuster) en Fenella (haar dochter) en voerd,. Broekje? Je zit onder.de hen voor naar de kleine salon Paul (mijn neef,- Paul Kentish) aarde". /K111?0"1" en gingen toen allemaal naar Londen OnmiddelJjjk .ontstond «r een men- de sofa. Desdenwna glnï op de'soS £2. we scene. Broekje herhaalde haar Ze Iiet zich_ necr neer? S™ met elegante beweging, ronder Cedric had zien zitten giechelen op ,En kwamen wéér terug. "Wan- vreemde bedreigingen aan het adres gt S""-"' van haar familie, betreurde de kat - heWeainc neerzinkend terwiil >>r> Carabbas en protesteerde, dat zij S ^en'gr^s heeriSde hem met had geïnfecteerd. Ik vem0^ begon hij, „dat uw „En heeft niemand anders Ancre ton verlaten?" Ja. het scheen - dat MiUamani. Cedric en Desdemona zelf de vol- ,,'Niet allemaal. Jenetta woont hier. xtiet en Fenella en Paul, die... In elk geval is Fenella nu bij haar moeder in hun flat en ik denk- dat Paul daar ook is. Mijn broer Tho- „Nou, dat is gewoon belachelijk", broer de officiële houding'van "de T135,,waont' zoa's u weeV in Lan-, zei Dessy in een luid terzijde tegen autoriteiten ten opzichte van dit aen' Alleyn. „Alsof we het niet allemaal soort situaties heelt uitgelegd. We erg vinden. Die arme Carabbas! En zijn verplicht om alle mogelijke in- altijd zo aan mijn vader gehecht ge- formaties in te winnen eer we ver weest. Maar echt, hij. was een be- der iets kunnen ondernemen." dreiging voor onze - gezondheid. Ik begrijp het," zei Desdemona gende dag de vroege ochtendtrein Dauwworm, zonder twijfel. Zijn haar uilig knikkend. .,Ja, ik snap het naar Londen hadden genomen. Et: viel met handenvol uit. Had zeker Gaat u door." waren enige zaken af te wikkelen, eerst de kinderen die ziekte gege- „Om het rechtstreeks te zeggen. Ze kwamen 's avonds terug. En ven. Wé hadden alle reden om hem gelooft u, dat er enige waarheid met die post. de post van woens- te laten afmaken. Kom meé, Broek- schuilt in de suggestie van de ano-"dagsavonds, herinnerde.Allevn zich. je." nieme briefschrijver?" was de anonieme brief op de Yarc! Ze hadden nu Ret bovenste ter-, Desdemona drukte de palmen gekomen. Hij vond door voorzichtig ras bereikt, „terwijl Broekje-huilend van haar handen zorgvuldig tegen vragen .uit, dat ze in Londen uit achter hén aan kwam. Hier ont- haar ogen. „Als het me maai los- elkaar waren gegaau om hun zaken moetten ze juffrouw Caroline Able, liet," riep ze, „als ik het maar van te behartigen en dat ze elkaar bij die opgewekt uitriep: „Lieve help, me af kon zetten!" de avondtrein weer hadden ontmoet, wat een lawaai!", een verstandige ,U hebt, neem ik aan, geen idee ,Rn juffrouw Orrincourt?" vroeg blik op Alleyn en. Fox wierp en ver- wie die brieven geschreven kan Alleyn. volgens haar nog steeds krijsende hebben?" Ze schudde haar hoofd. ,jk ben bang." - zei Desdemona pupil meenam. AUeyn vroeg zich af of ze tussen "vorstelijk, „dat ik. niets weet van. „Ik ben zo in de war," riep Des- haar vingers door naar hem had de gedragingen van juffrouw Orrin- demona. ..Zo'n ontvangst. Echt, die gekeken. court Ze was gisteren de hele dr arme Broekje gaat werkelijk alle „Is èèn van u nog naar Londen weg, ik vermoed naar Londen." perken tg buiten. Niemand houdt geweest sinds de begrafenis van uw „Blijft ze hier?" meer van kinderen dan ik, maar vader?" zij heeft zo'n moeilijk karakter. En Afschuwelijk,", zei ze, terwijl ze (Wordt vervolgd) Donderdag 15 augustus; 1957

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1