GEEN POLITIEKE WAARDE! DE ZAAK door DRUMMOND Peter Fenton H mi Aantal personenauto's weer sterk gestegen Onvoltrokken doodvonnis m ferranm m Amerikanen lezen kranten ondanks televisie 9 Masjoëmi beiveert: Geknoeid bij verkiezingen in Bandoeng RAD! ENT SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN - KAPITEIN ROB door lig aio tllarsh IT. SiTS btS ,h£« "4 ÏLS Vrijdag 16 augustus 1957 DE STAKINGEN in Polen zijn bedwongen, er zijn min of meer concrete beloften gegeven voor de arbeidsvoorwaarden van bet trampersoneel, en de rust is weergekeerd. De gebeurtenissen in Lode waren geen. herhaling van de onlusten in Poznan, nog veel minder waren zij in aard en aanleg te vergelijken met de opstand in Hongarije. Het spreekt verder vanzelf, dat een het communistisch regime itiet gunstig gezinde berichtendienst de dingen wel eens wat aandikt en alarm slaat waar geen alarmtoestand is. De staking vond. eenvoudig zijn oorzaak in de blijkbaar Jlendige toe stand'der trambestuurders, die tenslotte naar dit uiterste middel hebben gegrepen om enige verbetering in hun levensomstandigheden te krijgen. Eu dat is hun blijkbaar gelukt, al was het een gevaarlijk experiment. Dat zij desondanks toch tot dit avontuur zijn overgegaan, is een aanwijzing boe hoog de nood was geklommen. En daarom ia de zachte afloop van deze geschiedenis waarlijk geen reden voor de communisten om te zeggen: ziet ge wel, er is geen wolkje aan de lucht, het gaat niet tegen het regime en niet tegen de communisten, en wat hier gebeurde was iets heef normaals. Het zou inderdaad iets heel normaals geweest zijn, wanneer het ïn een democratisch land was gebeurd. Daar kijkt men niet 20 wonderlijk op van een staking, en niemand denkt er aan daarachter voetstoots een revolutionair, doel te zoeken. IN COMMUNISTISCHE staten echter ligt dat heel anders. De arbei der is daar feitelijk rechtstreeks in staatsdienst en staking staat daar welbeschouwd op één lijn met militaire dienstweigering. Men zal er dus niet licht toe overgaan. In Polen zou men er te minder licht toe overgaan, omdat de regering van Gomoeika een voorpost is van de nieuwe richting, de eigen weg naar het socialisme, zonder directe bevelen uit Moskou. Chroesjtsjew heeft zich tegen de proclamatie van die eigen weg niet verzet, en hij kon dat ook' moeilijk doen, omdat ze eenvoudig het gevolg was van zijn eigen geruchtmakende congresrede en de daarin uit- gestippelde lijnen. Ook de Hongaren hebben uit die rede hun conclusies getrokken, maar zij hebben ze zover getrokken dat de Russen met bloed en vuur gingen ingrijpen. Deze ontwikkeling wenst men in Polen niet, en er is dus voor Gomoeika een grote wijsheid en veel takt nodig om de weg naar de toe 1 komst open te houden zonder zich. de realiteit van het beden in geweld- dadige vorm op de hals te halen. En dat begrijpen de Poolse arbeiders ook; zij hebben er geen enkel belang bij. het Gomoeika moeilijk te maken met de kans dat hij vervangen wordt door een Poolse Kadar. J Dat deze staking dus zo spoedig is beëindigd, is een bewijs voor de zelfdiscipline van de Poolse arbeiders. Dat adj niettemin mogelijk was, is een zeer sterk bezwarend getuigenis tegen de communistische economie. GEEN ENKELE REDEN kan er dus zijn. de gebeurtenissen in Lodz als een kleinigheid aan te merken. Zij vormen een zeer ernstig symptoom, dat.de mythe van Russisch communisme baar glans heeft verloren. Ook de communistische arbeiders in andere landen, die kennis nemen van de gebeurtenissen in Polen en mede moeten vast stellen dat deze staking geen politiek karakter had, zullen des te sterker overtuigd raken dat de werkers er daar ginds slechter aan toe zijn dan in de ,Jïapitaüstiscbe" landen. Het bezoek van Chroesjtsjew aan Qost-Duitsland ia een tweede teken in. deze richting. Geen geestdrift, geen onstuimige massavergaderingen, en een afscheidsrede van de grote broeder, waar bet onbehagen dtriroendik op lag. Zelfs uitte de Moskouse leider de bedreiging, dat hulp en kredieten stopgzet zouden worden, wanneer Oost-Duitsland niet zou zorgen voor aanmerkelijke verhoging van zijn export. Zo spreekt geen bondgenoot; een dergelijke taal plachten vroegere veroveraars te voeren tegenover hun wingewisten. En in verband roet deze algemene gesteldheid in de oostelijke staten was het zeker niet taktiscb van Chroesjtsjew. zijn onlustgevoelens af te reageren op Adenauer. De laatste kan daarvan bij de verkiezingen alleen maar nut hebben. Polen en Oost-Duit?land verkeren in menig opzicht in dezelfde positie. En ook wanneer bepaalde gebeurtenissen geen direkt politiek aangrijpings punt hebben, zo is hun waarde voor de opname van de politieke weers gesteldheid onmiskenbaar. A. I. DEN HAAG. Volgens bereke ningen van de ILN.A.C. bedroeg het totaal aantal motorrijtuig-en (n Ne derland, met uitzondering van de bromfietsen, op 1 juli 713.050, onge veer 16,4 procent.meer dan een jaar tevoren. In dezelfde periode nam het aantal personenauto's naar deze schattin* met 20 procent toe. Het aantal personenauto's nam dus pro- een tsge wijs sneller toe dan het to taal aantal motorrijtuigen. Het Nederlandse personen wagen park groeit procentsgewijs zelfs be langrijk sterker dan in het algemeen in "West-Europa het geval is. Bij de geringe, „autodichtheid", die Ne derland en opzichte van de meeste andere Europese landen heeft, bete kent dit. dat de achterstand in snel tempo wordt ingelopen. Het aantal personenauto's was volgens de berekening op 1 juli 378.400 (20 procent meer dan op 1 juli 1956); het aantal vracht- en be stelauto's 128.000 <18 procent meer); het aantal autobussen 7 000 (21,2 pro cent meer), het aantal mc-torrijwie- Ien en scooters 176.900 <10,8 procent meer). Het aantal bromfietsen bereikte volgens KJv'-A.C.-schatting tegen half 1957 een totaal van 760.000, of 20 procent meer dan juli 1956. Be cijfers wüztn onder andere op het versnelde "tempo van aanschaf-! fing van autobussen. Van half 1954. tot half 1955 steeg hun aantal met' 6 procent, van half 1955 tot half 1956 met 10 procent en van. half 1956 tot half 1957 met 11,2 procent- 1 De scooters winnen steeds meer! veld. Van half 1954 tot half 1955 kwamen er volgens CJB.S.-gegevens 17.000 nieuwe motorrijwielen bij.' maar in dezelfde periode vielen er! 10.000 af. In dezelfde periode werden 8.300 nieuwe scooters op de weg ge-, bracht, terwijl er volgens het C.B.S. praktisch nog géén otide scooters van de weg verdwenen. Van half 19d5 tot half 1956 was de verschui ving belangrijker: 15-000 nieuwe mo torrijwielen er bij. 12.000 versleten; motorrijwielen er at 12.800 nieuwe scooters er bij, praktisch geen scoo ter er at In 1951 was het aantal lichtere per sonenauto's (onder de 1.000 kg) on geveer 48 procent van het totaal, op net ogenblik is dit ruim 60 procent Bij de motoren en scooters blijkt een steeds grotere vraag naar zwaardere machines. HONDEN. Prinses Margaret zal 22 april een bezoek aan Trinidad brengen om het eerste Westindiscbe parlement te openen uit naam van koningin Elizabeth. ET proces tegen Gaston Do- seerd met één uitzondering: het In de eerste twee maanden van "lintei begon op 17 v.ovcm- was gelijk aan het vet in een ge- 1955 werd de zaak-Dominici te Pa- ber 1954, een jaar, nadat hy weer, dat aan Clovis Dominici be- rils in hoger beroep behandeld: het z(jn schuld had bekend, hoorde. doodvonnis werd bevestigd, maar de JUeer dan 150 journalisten. Op 22 november legde Gustave voltrekking ervan, in afwachting uit «tte delen van dc icerefd, ter- Dominici een verrassende verklaring van een nieuw onderzoek, opge drongen rich in de rechtzaal. De af. Hij herriep de tegen zijn vader schort. Drie weken later, verscheen rechtbank te Digne was samenge- uitgesproken beschuldiging en be- de politie weer op ,Xa grande steld uit een president, maitre Bons- weerde, dat hij door de politie met terre". quet, en drie rechters. Links van de verdovende middelen was bewerkt. Daarna werd niets meer over de rechters zat de jury Tegenover Op 23 november brak er tussen zaak vernomen tot einde juni toen rechters en jury hadden de leden de Domimci's in de rechtzaal een uitlekte, dat de Schotse politie op van het openbaar ministerie cn de hevige ruzie uit De president deed verzoek van de Fransen bepaalde advocaten hun plaats ingenomen, geen poging hen tot zwijgen te inlichtingen inwon Hoofdinspecteur Onmiddellijk achter de verdedtgers brengen, maar hoorde aandachtig Ferrler in Edinburgh onthulde, dat zat Gaston in de bank der verdach- loe. Een deel van de twist ging het ging om de identificering van ten. over het feit dat geen vati de Do- een regenjas. Gedurende het grootste deel van minicis een eed had afgelegd, het- Dit was de eerste aanwijzing, dat het proces hield de op dat ogen- feen d* Franse wet toestaat. De er tenslotte iets gedaan werd met blik 77-jaar oude boer zich rustig; daaropvolgend®, dag u-ok Gustave een bewijsstuk, dat de Franse poli- dikwijls scheen het of hij zelfs in 2,jn beschuldiging definitief in. tic al sinds enige dagen na de het geheel n'et luisterde en slechts In een lange toespraak tot de moorden in haar bezit had. Op 5 belangstelling had voor zijn pruim- jury. gehouden op 26 november, Zei augustus volgde een nieuwe recon- tabak. Af en toe echter, in het bij- «en der openbare aanklagers, maitre sttuctie van de misdaad, ditmaal zonder wanneer leden van zijn fa- Sabatier, dat het enige motief van bij maanlicht, om de omstan- milie als getuigen werden gehoord, de misdaad Gastons verschrikkelijke digheden, die op de nacht van schudde Gaston zijn lethargie van drift was. Het werd de aanwezigen de moorden hadden geheerst, zich at. Zonder acht te slaan op de toen duidelijk, dat het openbaar dicht mogelijk nabij te komen, rechters of wie ook sprong hij dan ministerie en ook de rechters zich Iedereen was verbaasd over deze op en schreeuwde: „Leugens' Mijn geheel wilden concentreren op de hernieuwde activiteit van de poli- zoons zijn honden, om mij van zo- aanvankelijke bekentenis van Gas- tie. Wat trachtte zij te ontdekken iets te durven beschuldigen, Zij zijn ton, dat hij met sir Jack had ge- en wat had zij reeds ontdekt? Was niet waard, de naam Dominici te vochten, nadat hij lady Drummond Gaston misschien toch onschuldig? dragen". had bespied. Ook de president van Op 10 augustus werd Gustave Do- Het proces duurde lang maar rechtbank had bij zijn verhoren minici drie uur verhoord, op 12 slechts enkele punten erïkn be- zorgvuliiia elke mogelijkheid van 'n augustus negentien uur en op 19 hoeven hier een nadere bespreking, vermenging van de zaak met be- september zelfs 20 uur. Wat had dit On de tweede dar werd orofessor paaide activiteiten van de „maquis" te betekenen? In januari 1956 ver- Marian de vriend van de Drum- tijdens de oorlog omzeild. Vele schenen Chenevier en Gillard op- rnrmds géhoord De vetuive nro- mensen waren verwonderd, dat de nieuw in Lurs; 5 februari keerden lessor in de bic-chemie aan de uni- reenters bepaalde getuigenissen, die zij naar Parijs terug - ditrasal voor verrileit van Edinburch «Drak over de zaak 6011 veel breder.e basis zou- goed Het verluidde, dat de politie lirlacks werk KdSSndfdï oo" d™ hebben gegeven, huilen be- Irvan overtuigd was. dat de moor- w gedurende ae oor schmirtng hadaen Eelaten. Kortom den door meer dan een persoon Öp vragen van president Bous- he' «heen, alsof men bepaalde mo- waren gepleegd. Er was sprake van quet antwoordde hij er zeker van gelijkheden welbewust over het een nieuwe arrestatie. Tot op de te ziin dat Drummond gedurende hoofd zag. dag van de begenadiging van Gas-; de oorlog nooit Frankrijk had he- Op de 28ste november sprak de ton heelt Lurs daarop gewacht. Nu tocht t* scheen de president veel Jury in haar meerderheid 't ..sdiul- gelooft men er met meer aan. - - dig" over^Gaston tut. Hy werd tot aan te zijn gelegen om vast te dig" over Gaston tut. Hy stellen, dat sir Jack enig contact de guillotine veroordeeld, met verzetsstrijders had gehad. Gaston hoorde het volkomen on- Professor Ollivier, een geleerde verschillig aan en liet zich rustig uit Marseille, sprak over het moord- naar de dodencel in Marseille voe- wapeo. Hij verklaarde, dat het vet, ren. Maar de zaak was geenszins waarmee de karabijn was gesmeerd, ten einde. De eerste reactie kwam verschilde van elk ander geweer- van Dominici's advocaten, die binnen vet. dat hij in Lurs had geanaii- tweemaal vierentwintig uur ver klaarden. dat zij hoger beroep zou den aantekenen en een nieuw on derzoek zouden eisen. Hun voor naamste argument daarbij was, dat de veroordeling hoofdzakelijk was gebaseerd op verklaringen van fa milieleden van Gaston en dat geen van hen. de eed had afgelegd. Ondanks de uitspraak van de rechtbank in Digne bleek er met de afloop van de zaak zelfs in po litiekringen ontevredenheid te be staan. De Süreté Nationale bestu deerde nog eens alle processen-ver baal en heropende het onderzoek. Midden december vertrok een van haar beste speurders, hoofdinspec teur Chenevier, met inspecteur Gil lard naar Lurs. Aan het einde van die maand brachten zij een nader rapport over de zaak uit aan de toenmalige minister van Justitie, De- Beaumont Gezeten, in de verdachtentanK werpt Gaston Dominici over de ecftotider van zijn advocaat e*n lllk In de Krant, die de vertrrenwoordiKM van Drammonds moeder leest. EINDHOVEN. Van de reizigers, die bij het treinongeluk bij Woensel ernstig werden gewond, worden er in het Binnenziekenhuis nog 18 ver pleegd, en in het Diaconessenzieken- huis twee. Een militair, die in het Binnen ziekenhuis was opgenomen, is over gebracht naar een militair hospitaal. modieus geklede Gina Lollo- brigida (pastelkleurige japon, hoed/met witte-str -eren) draagt haar in saffjh pek '•abyuit de kerk van het Italiau c plaatsje Sa- baudiOf waar het kind woensdag werd gedoopt. Net de plechtigheid had Gina een ware belegering te doorstaan vaji vijfhonderd kinderen, die allemaal de kleine flfüko hij heet naar zijn vader beslist wilden zienLinks op de foto Gma's Duitse kraamverpleegster Roritc Reich. (Advertentie iM.j Voor FOTO rwsrtjwif •n kieuro*i |9C WERELDBEROEMDE ITALIAANSE FILM| BANDOENG De Masjoëmi heeft bij de burgemeester een verzoek ingediend, waarin een nieuwe stem ming voor de gemeenteraad wordt gevraagd. De partij beweert over bewijzen te beschikken, dat. bij de verkiezingen vorige week door „be paalde partijen" onregelmatigheden zijn gepleegd. HOE brengt hei deel van de be volking der Verenigde Staten, dat onder is dan twaalf jaar ruim 122 miljoen mensen zijn vrye tijd door? In de eerste afiPj plaats met tele ra» visie-kijken. Dat heeft een be- l Jl trouwbare en- U15 quéte duidelyk aangetoond. In 'n willekeurige weck van de maand februari bleken die Amerikanen 1.864 miljoen oren naar de tv geke ken te hebben; 976 miljoen uren spendeerden te aan het luisteren naar de radio; 410 miljoen uur trokken ze uit voor het lezen van kranten; 134 miljoen uur voor tijdschriften; 128 miljoen nar brach ten ze door in bioscopen. Overigens zijn d« inkomsten van de commerciële televisie, die in 1954 plotseling een de managers zorgen barende daling te zien gaven, sinds dat jaar weer aanzienlijk gestegen. In 1955 bedroegen zij ruim 456 mil joen; in "1956 bijna 487 miljoen dol lar. Voor ons, dagbladschrijvers, is het *n troost, dat de beeldradio eerder een. positieve dan een negatieve in vloed op het lezen van kranten schijnt te hebben. Volgens de presi dent van de vereniging van dagblad directeuren in Nieuw-Engeland brengt de televisie haar kijkers er toe, met meer belangstelling dan voorheen het dagelijksnieuws, waarover zij door middel van beel den reeds zya ingelicht, nog eens te lezen. Sinds 1940 is- de bevolking van de Verenigde Staten toegeno men met 19 procent. De gezamenlijke oplage van de dagbladen is met 27 procent toegenomen. \TANAVOND twee belangrijke le- zingen op hetzelfde tijdstip maar op verschillende zenders. Leve de coördinatie! Via Hilversum II houdt dr. P. Spaanper van 8.40 tot 9 uur een causerie over het drinkwa terprobleem; via Hilversum I ver telt de heer G. Thole Beishuizen. die le-Sar geschiedenis in Nicosia (Cy prus) is geweest v»h 8.45 tot 9 uur over het leven in. Turkije (de eerste lezing ih een serie„Een flitslicht op het Nabije Oosten"). In. beide pro gramma's worden ook vanavond weer tijdens het Holland Festival opgeno men concerten uitgezonden. Via Hil versum II van 9 tot 10.45 uur Mahlers derde symfonie onder leiding van Van Beïnum: via Hilversum I speelt om 10.10 uur het strijkorkest Bene detto Marcello werken, van Scarlatti .en Vivaldi.' TN het televisieprogramma van de ■a A.V.R.O, zullen donderdagavond 22 augustus Les Ballet Africains van Keita Fodeba optreden dit ensem ble van 32 personen brengt dansen uit Midden- en West-Afrika. (Advertentie IM.) ladereen imuH *an gebakken kaasboterhammen b«*ki« (25 et> diZuWSu I b>> meer met fcivyk z. k. rRtDPltPOCTT PRAChTlblttlJ WINT VAAT WACHT tVtniOPRO tfl &P0TTV KOrt HIJ 16 GOED, Clara Dit irt Gtzitn rRtODIt, rvm tooit LEUR 3080. Kapitein Rechel heeft, op weg naar de Chonos-archipel, gevaren op radio-aanwijzingen, die hü van zijn geheimzinnige opdrachtgever heeft gekregen. Hij koerst nu heel voorzichtig tus sen de vele eilandjes' door. Dan krijgt hij een nieuwe aanwijzing: „Volg de rode vogel, die u zo dadelijk in zicht krijgt." Kapitein en stuurman kijken elkaar even verbaasd aan. Wat moet dat pardl, die staat te trappelen van ongeduld, want betekenen? Maar even later duikt inderdaad een rode condor op, die enkele tientallen meters voor de boeg uit gaat vliegen en de koers aangeeft. Bechel haalt zijn schouders op; hij zal maar doen, wat hem wordt opgedragen en er verder niet over piekeran. De rode condor is uitgestuurd door Lu- elk uur is kostbaar, nu zojuist een verkennings vliegtuig boven het eiland is vernietigd. Zijn achtervolgers zitten hem op de hielen en het is tyd, dat de Lutoaiumvoorraad in veiligheid w.ordt gebracht. AHeyn glimlachte vaag, ontweek de uitgestrekte handen en liep naar de deur. „Misschien kan Barker ons nu de kamer wijzen". Desdemona reikte naar het bei- knopje en enkele ogenblikken later kwam Barker binnen. Ze legde hem met een enorm aplomb uit wat hij moest doen. 'Ze slaagde erin Bar ker te doen lijken op een onderho rige. De atmosfeer in de kleine sa- j Ion werd steeds meer feodaal. „Deze 59 Nou ja, niet eens een actrice. Ogen heren" besloot ze, „zijn gekomen r .Het zal u stellig verbazen," zei en tanden derdé rij van het ballet nro ons te helpen, Barker. Wij tnoe- ;Desdemona, hoewel naar zijn eigen me* een beetje geluk," ten, op onze beurt, hen helpen, niet- mening niets in zijn gelaat verba- .Heeft u het blikje zelf opge- waar? Jij zult hen toch ..helpen, zing uitdrukte. „Na alles wat er is pakt?" n^^'\ gebeurd, meneer Alleyn. Nadat ze „Öh. we hebben het allemaal ^fkeT ïuffro1uw zei ,„Eaïker- met Papa tegen ons had samenge- vast gehouden. Cédric heeft gepro- - *X, volgen, heren? spannen! Na ou3 vernederd en vex- beeTÖ het deksel los te krijgen, maar 'Irc!7 "*5 de grote trappen, de wond te hebben waar ze maar kon. dat lukte niet Daarom klopte hij galerij en de eindeloze meters dood Ondanks de gevoelens van de Fa- op het blikje en zei dat hij aan het ,"nïl^n m de zware lijsten mtstekend milie blijft ze-hier maar. Tub!" geluid kon horen, dat het niet vol beschreven. En de reuk. De Victo- „En doet Sir Cedric..." was. Ze liet haar stem dalen. „Het naanse "uk van vernis, tapijt, was „Cedric,";. zei. Desdemona, „is nu was halfvol," zei hij. En Milly fitl' hierkwaardigerwys, gluton. Een het hoofd van de familie, maar ik (mijn schoonzuster, mevrouw Hen- Kde reuk, had ze gezegd. Hier was durf u zonder.aarzeling te vertellen, ry Aticred), zei"... Ze zweeg. tie eerste langegang en daar, er dat zijn gedrag in een aantal opzich- „Ja?", drong Alleyn aan, ver- fan ontspruitend, de gang naar. de ten onverklaarbaar en onaanvaard- moeïd van deze sibbekundige haak- vad TroF* Hier was ze de baar is. Vooral waar het. Sonia Or- jes. .Wat zei mevrouw Heruy An- eerste avond verdwamd en daar wa- rincourt (ik geloof nooit dat het haar cred?" ren de kamers met hun belachélij- echte naam Is) betreft. Wat hij van „Ze zei dat het, voor zover zij namen. Rechts ^.Bancroft" en plan Is wat ze samen nou ja, wist, nog nooit was gebruikt. „Ze „-Bernhardt links „Terry'* en „Era- goed." ging even verzitten en voegde er- ceFu"dle dan een geopende linnen- Alleyn drong niét aan op een vér- aan toe: ,Ik begrijp Milly niet Ze kast en een paar badkamers. Sar- klaring van Cedrics gedrag. Op dit is zo bruusk. Ik weet wel, dat ze kers jaspanden wuifden voor hen Uit. moment was hij meer gefascineerd het allemaal heel goed doet nou Zljn hoofd was gebogen en men zag door dat van Desdemona.; Aan de ja, ze is geen. Ancred en voelt niet een dun streepje' grijs haar ea wat muur tegenover haar hing een'spie- zo.diep als wij. Ze is nou ja, la- r.°f5,op "Ju zwarte kraag. Hier was -uw t*-! - - - - d» dwarsgang die met de schüde- ri. engalerij correspondeerde en te genover hen een gesloten deur, waarop in gotische letters, „Ir ving". „Hier is de kamer, meneer", zei Barkerr .-ersleten en ademloze stem. „Laten we maar naar binnen gaan". Toen ze binnenkwamen was het gel met een Georgiaanse lijst. Hy ten we het onder ogen zien, ze is zag dat Desdemona het oog op zich- een beetje gewoon." - - iell hield. ZeUs als ze haar handen Alleyn eal eeen antwoord on dit hoowlvenUM S Sin® d<! k°'fi:r terwijl ze met een abstracte, maar waakzame blik het effect bestudeer- e hadden heus niets openge- de, naar hij meende. En elke keer broken, meneer Alleyn. - als ze haar smeltende blik op hem '-P ze umneuitwamea *-«» «cl vestigde, keerde gij terug naar de of",?, donker jn de kamer en het rook spiegel om met nauwelijks verbor- ®isschien, voegde ze er naar. desinfecterende middelen. Er gen tevredenheid hun vochtige kwa- na een poosje-aan toe. was enjg en toen wierp een liteiten bevestigd te zien. Hij voel- Alleyn wachtte even, ving de blik bedlamp een plas licht "op een tafel de zich alsof hij een mannequin on- van Fox op ..en zei: „Juffrouw An- en een donkerrode sprei. Barker dervroeg, cred, zouden we nu de kamer van txok de gordijnen en de blinden open. „Ik heb gehoord," zei hik „dat u uw vader mogen zien?" Het aspect van de kamer dat Ai- degene was, die het busje ratten- „De kamer van Papa?" Jeyp het eerst opviel, was de grote vergift in de koffer van juffrouw Or- „Als we mogen." hoeveelheid prenten en foto's aan rincourt heeft gevonden". „Ik zou niet kunnen neem me de muren. Ze waren zo omvangrijk „Afschuwelijk, nietwaar? We wa- niet kwalijk ik zal het Barker uitgestald, dat ze het behang, vaag- rtö eigenlijk met ons drieën. Mijn vragen rood, doorspikkeld met sterren, bfl- zuster Pauline (mevrouw Kentish), .Als hy ons de richting.zou wil- na bedekten. Daarna merkte hU de mijn schoonzuster en Cedric en ik. 1 en wijzen vinden we de weg zelf rijkdom van de tailet-accessoïre-* In ,h^t dakkamertje. Een heel ge- wel". op; de enorme spiegel, het brocaat wone koffer, beplakt met etiketten Desdemona strekte haar handen en fluweel, het massieve, strenge van goedkope hotels. Zoals ik Tho-: impulsief uit. ,;U begrijpt me", zei meubilair, ma» al duizendmaal heb gezegd ts ze. „U begrijpt hoe ik me voel. die vrouw een heel slechte actrice. Dank u", (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1