NUTTELOOS BEROEP ZAAK doo I Peter Fenton Televisie steeds meer van vm „Captain Roubaud" in actie Theater IVOROL TandenPTt FfT btiJWH 1 avonturen Tarieven in vijf pet. der zieken huizen hoger Braziliaans vliegtuig in zee gestort Man bijt man in de neus Teveel sensatie Journalist uit Polen gezet 'rmar' Proces in Bazel om tegoed van oude Suezkanaalmïj. Nederlander zwaar gewond bij ongeluk in Oostenrijk SPROETJE SPARKS door FRANK GODW1K r, -5 i v f'RfcPDic m VAN - KAPITEIN ROB door IIgala ïïlarsh De gemeemekaad van: Zuidhorn is dezer dagen in beroep gegaan bij He Kroon van een Leriuii van Gedeputeerde Staten, velk besluit .de gemeente verplicht medewerking te verlenen tot de stichting van een nieuwe Mulo-school. De aanvragende' ver eniging bestaat uit leden van de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerken, onderhoudende art. .51 k.n. Men kan zich voorstellen dat deze aanvragers over de houding van de raad. die met 'A tegen 2 stemmen het besluit tot beroep nam, verstoord zijn. Immers dc aanvraag voldeed aan de wettelijke voorschriften, en het pre- advies van lï. en \X was positief. Men kan de raadsmeetderheid dus be schuldigen. dat zij de grondwettelijk vastgelegde rechten der burgerij wil ondermijnen, dat zij ..naar het woord van Kappeyne'* de minderheden wil onderdrukken cri dat zij de ouders wil beletten hun kinderen te doen onderwijzen in de zuivere leer fW zaligheid. Wie dit aJIcmaaJ aan de raadsmcerderheid verwijt, heeft het grootste gelijk. De wet schrijft nu eenmaal voor. dat. wanneer de aanvrage tot dc stichting van een bepaalde school liet vereiste aantal handtekeningen draagt, deze aanvrage dient te worden ingewilligd. k P ZUN VINGERS kan de gemeenteraad dus uitrekenen, dat zijn beroep hij de Kroon nul op het rekestz»ï krijgen. B. en W.. kon den niet anders dan positief reagerep. Gedeputeerde Stalen kon den niet anders dan 'zich aan de wet houden. Het beroep van de raad is du* volkomen nutteloos, wat zijn formeel effort betreft. Maar hef kan toch zijn nul hebben in zoverre het de aandacht weer vestigt op ren ontwikkeling in ons onderwijsbestel, die niet minder dan zorgwekkend mag helen. Wat vandaag in Zuidhom gebeurt, kan morgen ergens ander# actueel zijn. Het beginsel, dat de ouders vrij moeten zijn de school te slichten op grond van de belijdenis, waarin zij hun kinderen onderwezen wensen, appelleerde aan Nederlandse vrijheidszin cn zelfbe schikkingsrecht. en was ren doeltreffend wapen in een tijd, toen de school met de bijbel baar erkenning nog moest bevechten. Tegenwoordig kan ons soms de vrees bekruipen, dat men bezig ia dit beginsel naar het absurde te voeren in een kettingreactie van splitsingen, die geen einde meer kent. Het motief van dc bijhcl op scboo! dreigt te worden verdrongen door dat der politieke macht en der kerkelijke representatie. ZUIDHORN, met welgeteld 3600 inwoners, heeft reeds een openbare ep een bijzondere Mulo; de laatste gaat uit van de Gereformeerde schoolvereniging. De kerkelijke splitsing in de-Gereformeerde Kerk. waar hij z/cfi een decj der leden afscheidde naar de Vrijgemaakte Kerken onderhoudende art. 31. splitst nu ook automatisch het Mulo-onder- wi.K zodat Zuidhorn dan drie van deze scholen zal hebben. Nog afgezien v»n de financiële zijde van deze zaak, vraagt men zich af waar het op He/.e wjj/.e met nn« volksleven heen gaat. Theologische geschillen, die wij ons niet zullen vermeten op zichzelf onbelangrijk te' achten, maar waarvan wij inch durven zeggen dat zeker 70 der be- trokkeneb ze niet kan doorgronden, projecteren zich op de jeugd en splij- ten een dorpsgemeenschap tot dc bodem van haar beslaan. Een beroep op dc wei is. als gezegd, doelloes, want de wet z<*lf opent in haar zuiver bedoeld vrijheidsbeginsel ongewild de mogelijkheid tot nog verdere voortzetting van deze repeterende breuk van Sinn. Zuidhorn ligt 12 km van Groningen, waar een Mulo van Art. 31 staat, zodat kinderen van te heftig in hun geweten tegen het. Gereformeerde onderwijs bezwaarden in een kwartier deze school zouden kunnen berei ken. Men heeft er echter de voorkeur aan gegeven, dc wig in de stam van het dorpsleven te zetten. Zou het geen tijd worden, dat men het accent eens gaat ver/eggen van de vrijheid naar de verantwoordelijkheid A. I. Zaterdag 17 ausustus 1957 Os Basses-Alpes even ruif als het land is ztjn bevolking, die tijdens de oorlog de beste verzetsstrijders van Frankrijk leverde. (Van oen onzer redacteuren) DEN HAAG. De aangekondig de afschaffing van de flnancierinps- regeUng verpleeginrichting™ tot gevolg hebhen, dat de 33 inrichtin gen die onder deze regeling vielen, haar tarieven met gemiddeld 1.5 tot 2 gulder per dag-per bed zullen moeten verhogen om de explotatie- kosten zelfstandig te kunnen dek ken. Het ministerie van Economi sche Zaken «al de verhogingen die zullen worden toegestaan voor elke verpleeginrichting apart bepalen. In welingelichte kringen verwacht men niet. dat dc vexplcgiogsiarieven die zullen worden verhoogd, een stijging teweeg za] brengen van de premies van dc verzekeringen tegen verplegingskosten. Dc 33 betrokken verpleeginrichtingen beschikken te zamen over 2.503 bedden. Op de 50 000 bedden, die alle verpleeginrichtin gen in Nederland samen teilen houdt dit in, dat van 5 procent de tarie ven zullen mogen worden verhoogd. NEW YORK. Een vliegtuig van de Braziliaanse luchtvaartmaatschap pij Va rig Airline* Is gisteren by de kust van San Domingo tn de Atlan tische Oceaan gestort. Een beman ningslid werd gedood. Tien anderen zijn gered. Het toestel had geen pas sagiers aan boord. Omdat er iets met het vlieztuie niet in orde was, kwamen de 32 Dassagiers. die onderweg waren van Bio de Janeiro naar New York. even tevoren uitgestapt. HARRTJSON (New York) Een Italiaanse immigrant is er van be schuldigd het. puntje. van de neus t'dn, een advocaat afgebeten te heb- ben. .-; 'Vptgc«5 de politie had Silvio Pro-, v-enza.no, een 3$ jaar oude .machinist ,mi>iJoseph Vasaalo, deadvocaat van zijn vrouw in een echtscheidings procedure aangevallen en zich in diens neus vastgebeten. Een chirurg heeft, later de neus weer compleet gemaakt. WARSCHAU. Het Poolse ml- nisterie van Buitenlandse Zaken heeft medegedeeld dat de Ameri kaanse journalist Cavendish, corres- pondent ln Polen van het Ameri- kaanse persbureau ..United Press", is medegedeeld dat hÖ het land bin nen een week .moet verlaten. 'De uitwijzing geschiedt omdat vol gens het.nunisterië de berichtgeving 1 van Cavendish, over de staking der tramemployé's in Lodz „tendentieus i eh overdreven" was, Twee communistische bladen in Warschau hebben.de westelijke jour- naiisten beschuldigd van overdrij- ving en een onverholen verlangen naar sensatie in deberichtgeving óverde. staking van het tramperso-, peel in Lodz. Het mikpunt van de kritiek wa ren de Warscliause correspondenten van Associated Press, United Press en Reuter. theorie over de achtergronden Tf>: »*;•*-' i' v>v? ucn tic moord op dc Prum- monds, die /tier nader uiteen zal worden gezet, was tot voor kort in studie bij dc Franse politie. Zij is ontwikkeld door een man, die daar toe zeker bekwaam moei worden geacht. Deze man heeft een grote per soonlijke kennis van de toestanden in Frankrijk tijdens de oorlog, toen een groot deel van het land onder de Duitse laars zuchtte. Hij was ac tief betrokken bij dc organisatie, die uit Groot-Brittannic en andere lan den agenten naar Frankrijk zond. om daar met de verzetsstrijders sa men te werken. Na de moorden trok hij naar de Provence en begon daar zijn eigen onderzoek. Uit hetgeen hij ontdekte, vormde zich bijns au tomatisch een beeld der gebeurte nissen. Met bet oog op zijn functie is het deze man niet toegestaan, zijn □aam te onthullen, zelfs niet zo veel jaren na de oorlog. In deze artikelen zal hij daarom bjj zijn codenaam worden genoemd: captain Rouhaud. De inlichtingen, che captain Rou baud verzamelde, zijn alle ter ken nis gebracht van de Franse politie, die er op bepaalde punten haar voordeel mee heeft kunnen doen. Wat dreef captain Roubaud er toe, zelf een onderzoek in te stellen? Van de dag van. de moord af heb ben geruchten in de Basses-Alpes de zaak-Drummond in verband ge bracht met de „maquis", met gehei me agenten en zelfs met tijdens de oorlog en daarna gepleegde politie ke moorden. Ook in Franse en Britse bladen is dikwijls gezinspeeld op verborgen, motieven. De' verklaring kelïjking van .haar eigen, politieke daarvan ligt in het volgende besla- oogmerken na afloop van de oorlog te"; - te doen- Daarnaast opereerde de van de herfst van 1940 af tot ,.D- strikt patriottische groep, die enkel day1, vier jaar later, zijn honderden en alleen aan de bevrijding dacht, buitenlandse agenten naar Frank- De politie had reeds in het begin inlichtingen te'geven. Toen de poli- i gezonden. Zij kwamen^ langs van haar onderzoek vastgesteld, dat. lie trachtte om dieper op dit oud- yerschtllende wegen: door_ Spanje bet wapen, .waarmede de. moorden - zeer in te gaan verloor de plaatse- t zpnder dat de Spanjaarden het waren -gepleegd, gedurende het laat-, jjjke bevolking haar tong. De politie wisten), per schip en per duikboot; ste- deel van de oorlog door een verklaarde keer op keer, dat zij. 21aar J 7an hen kwamen Amerikaanse soldaat was achterge- vooral ook met het oog op het toe- door de luchtI snachts met een. laten. Hij gaf het in: vuil voor wat - risme in Frankrijk, verplicht was, valscherm. Velen van deze agenten vers fruit- Hoe hij aan dé karabijn, de - zaak-Drummond tot volledige waren speciaal getramde Br'tse of- dié niet van het Amerikaanse leger klaarheid :te brengen. Zij slaagde er rjeieren. Deze mannen,die onder stamde, kwam.: werd hem niet ge- echter nJet ih. nèt complot van Parf°°"i,JHi''r'iSICO -werIt"'.-yraagd. zwijgzaamheid, dat tót>de dag van j.ten. hadden -dikwijls flinke sommen Een verder onderzoek leerde, dat vandaag heeft standgehouden," te gelds bij zich die er onder meer toe - tijdens de jacht op collaborateurs breken dienden, op de zwarte markten le- en verraders na de bevrijding in de Dit zijn de voornaamste punten jvensmiddeien voor de verzetsstrij- Basses-Alpes verscheidene moorden v. captain Roubauds onderzoek, ,aers en hun gezinnen te kapen. waren, gepleegd en illegale exeeu- verteld in zijn, eigen woorden. Zij Een jonge Brit so officier. die do- ties waren voltrokken. Er bestond brachtén hem tot zijn theorie en zij ]ven de Basses-Alpes werd „gedropt natuurlijk weinig geneigdheid, 'om schenen deze in vele opzichten ook ,W85 een van de agenten, die een over. deze onaangename incidenten te bevestigen. .aanzienlijk bedrag voor: de plaatse- -- lijké „maquis" had meegekregen. Hij verdween en later werd zijn lichaam gevonden onder omstandigheden., die er op wezen, dat hij veeleer/was vermoord dan door de Duitsers neergeschoten. De rapporten van.de nazi's die in. dit' opzicht toch altijd zeer nauwkeurig .waren, maken geen melding van dé. gevangenneming van'jdë -Jonge officier,- wiens code naam ,,Ray!' was. Het geld, dat hij" bij zich droegi heeft de maquis nooit bereikt. In die gevaarlijke dagen was niet iedereen, die in het verzet, werkte,' bij de bevrijding alleen geïnteres-1 seerti Er waren groepen en ook personen, voor -wie bet eigenbelang op de eerste plaats stónd. Captain Roubaud had; reden om te geloven, dat sir Jack Drummond ..Ray':, moest hebben gekend. En be paalde activiteiten van sir.Jack tijdens diens vakantie in Frankrijk schijnen er op te wijzen, dat hij getracht heeft iets over het lot van „Ray" te weten tekomen. Of Sir Jack daarbij handelde uit persoon-, lijke belangstelling of op het .ver zoek van vrienden, of wel dat hij poogde de opdracht van een of an dere Britse autoriteit uit te voeren, is niet duidelijk.: Londen heeft ont kend. dat hij werkte voor, of in. connectie stond, met een officiële organisatie. Aan de ;anderc kant echter, zou Londen moeilijk hebben kunnen toegeven, dat zulks het ge val was, zelfs indien het waar zou Zijn. Bij de bestudering van deze as-j pecten van de zaak zag de politie zich tegenover grote moeilijkheden gesteld. In de Basses-Alpesstreden twee rival erende' verzetsgroepen ter gen de Duitsers. De communistische groep, geleid door DominicL's buur man Paul Maillet, was het - niet slechts om de verdrijving va» de Duitsers, maar ook om de verwer- Of^ijSSÉNi de jlichte vakanticlec- tuur, die de boekhandelaren iti dezej tijd natuurlijk hoog optasten, vónd ik een collectie toneel- en fihnanecdoten, die de regisseur Ro bert A. Stemmle in zijn bezig thea terleven verzamelde in twee, thans gezamenlijk uitgekomen boekjes, „Die Zoflöte" en us heitërm Him- meV'. Of ze allemaal waar gebeurd zijnzal de auteur zelf wel uoorzich- tigheidshalve in het midden laten, maar ze klinken in elk geval authen tiek en zijn voor het merendeel erg aardig. Hij begint, in een ver verleden; toen de film nop stom ires en icerd bepeleid door een pianist, die naar het doek keek en improviseerde wat er, naar zijn smaak, een beetje bij kleurde. In een. klein achtera/ b«o- scoopje, u;as deze taak toevertrouwd aan een man, die dc toetsen niet zo precies wist te .liggen. De film ,.lrr- wege des Lebens" werd. vertoond. Toen de ééns zo beroemde ster Hen- ny Porten, die de hoofdrol vervul de tn het drama, aanstalten maakte om door pen sprong in de. afgrond een einde aan haar smartelijk leven te moken, riep een stem uit de zaal: „Henny, neem de pianist mee!" Een geroutineerde toneelacteur uit diezelfde tijd, bleef op 'n avond ste ken in 'n rol die hij al meer dan hon derd keer had gespeeld. De souf- fleusc. ene mejuf/rouiü Weise- mcyer, die dat niet uoorcten had bepon radeloos te bladeren in het manuscript en de z?oorstclling „stond". Omdat hel brave mens de betreffende passage maar niet yin- den kon en de stilte bepaald pijnlijk teerd. zei de acteur, op een toon of het in de rol hoorde, tegen zijn ]parthertn,*. y. r,.Zeg, hoé gaathet toch met. juf frouw Weisemeyer? Is ze ziek?" Verlegen schouderophalen- ,Ja, ik vraag het maar", vervolg- de. hij,„Want ik. heb in .-.zo*h. tijd niets van haar. gehoord". .;.-V Robert Sternmie noteerde pok een, reeks korte,:hïer en daar opgevan- gen uitspraken van artiesten, die eveneens hel citeren waard zijn. Ik pluk er een paar: Toen de schrijver Hans Retmann in cim jonpe jaren de. kamer van een beroemde toneelregisseur bin nentrad en zei: ..Ik ben hier aange nomen als dramaturganncoordde de mant „Nou^ mij' stoort het niet". .Gesprek tussen twee balletmeis jes in de kantine van de opera: - i.Daar;zit Elviraï Zullen we haar aan: ;ons taf eitje vragen?" .JVee. die' is vervelend:. Die weet niks' als feiten". r rt.'-v7 '-il-yr. .Uitspraak van' een oude toneel meester: nadat, hij onder eén boom op de binnenplaats van het theater, drie. maal achter elkaar de .heer- dwarrelende herfstbladeren by kaar heeft moeten 'vegen: .„Ver vloekte natuur!" Een jonge acteur „wiens haam al tijd op de affiches stond op de plaats waar een menu de kaas vermeldt trad eens 's avonds laat een auto matiek binnen. Er stond een dikke man. die hem dadelijk aankeek en (Advertentie IN steeds stérker mate zalde s wan televisie, voor programma's de film afhanke lijk worden. In ons land, met irti beperkte aantal zenduren^ merken we er nog niet zo heel veel van. Maar in de "Verenigde Staten wordt de helft van de zendtijd al met films „gevuld''. En dat zijn dan lang niet allemaal speciaal voor de beeldradfo gemaakte rolprenten. Bilna alle grote Amerikaanse -filmproducenten (de M.P.A.A.-firma's, waartoe o.a. Columbia Tictures, Metro Goldwyn- Mayer, Paramonnt en', R,K.O. beho ren, die jaren achtereen de televisie geea toestemming hebben willen ge ven tot het vertonen,van hun films, zijn ér de laatste tijd toe overgegaan complete-archieven van vóór 1949 ge maakte films aan de beeldradio té verkopeni' -:- Over de prijzejj moét u niet gering denken. Dertig, a veertig/miljoen dol lar, voor 'n, pakket- van een paar hon derd (stok) oude speelfilms is geen uitzondering. ,V/ DÉ filmproducenten verkopen niet slechts htm-niet meer gangbare materiaal aan -de, televisie, enkelen van hen rijn/ er toe over gegaan zélf de explo 'atie van' films.; die in de .bfoscop'ti niet meer uitge bracht/kunnen worden.in handen, te hóuden; Ze- doen'; dit /door deze films aan kjeiriere iv-zenders tc. ver huren, Bovendien zijn er filmmaat schappijen die hun produkten slechts in vuil-voor aandelen aan de.-tele visie afstaan/ .Het resultaat' daarvan is tweedelig: ze krijgen een vinger in de pap bij de beeldradio. én ze profiteren van de rente voor de. fi nanciering van nieuwe films. Ove rigens zijn er in de Verenigde Sta ten ongeveer 170. kleinere filmpro ducenten, die, zich uitsluitend op de produktie van televisie-films -r fjlms. waarin dialoog en close-up een belangrijke rol spelen' erx die verder zo zijn gemaakt, dat de mon tagewerkzaamheden tot 'n minimum beperkt kunnen blijven toeleg gen. MORGEN komen de wielersport- liefhebbers onder de tv-kijkers dus tóch nog aan hun trekken; om twee uur en om kwart voor vijf ralayeert de N.T.SI de door het N.IR. gemaaktè reportages -van de wereldkampioenschappen op de weg voor profs Commentaar is (hoe kan het anders?l) Jan Cottarin het' AVRO-programma (Hilversum I) wordt morgenmiddag va a 2.20 tot 3,15. de „Messa Interia". van Hesse uitgevoerd door het Nederlands Vo caal Kwartet; Hans Schouwman, kla- vecimbelrhét Radiokoor én het Om. roepkamerorkest onder leiding, van Hans Schouwman, Onmiddellijk daar na een herhaling van het vorig na jaar uitgezonden „Logboek 1933" (het. jaar van' de stichting van het „Derde Rijk") door drs, D. J. van Dijk en J. J- van Herpen. In het avondprogramma van de KRO (H. II) kuntu luisteren naar „De deur van het veerhuis staat altijd open?, het luisterspel waarmee Mattheus Verdaasdonk de eerste prijs heeft gewonnen in de- wedstrijd van deze omroepvereniging. Het is 'n herha ling van 13 april van dit jaar. GtGARANOÉfBD Ol 0S5rFKIN0Eff$CMO£W 'Let óp de Juiste naam. zijn vinger nadenkend tegen zijn neti-s legde. „Hij herkent me", dacht de acteur, aangenaam getroffen. En'hij begon, glimlachend: „Ik ben inderdaad Doch de man'kwam zelf al tot de slotsom: ,Ja, nou neem ik nog één broodje kaas en dan ga ik ngar kuis". 'Een der mooiste, die Stemmle no teerde vond ik (ten besluite) deze: Dezelfde beginneling deelde iedere avond de kleedkamer met. een oude, ydele acteurdie niet. moe werd steedsopnieuu1 te vertellen dat hij. ondanks zijn grijze haren, hevig werd nagelopen door de meisjes. Ze overstelpten hem met attenties, ze ■schreven hem dagelijks minnebrie ven, kortom, ze lieten hem niet met rust. De jongeman; onbetekenend en beleefd genoeg om te luisteren en ta knikken, kreeg er op de duur een pttnthoofd van: -• - Een'.avond bereed de oude weer zijn'stokpaard en ging op. Nauwe lijks was hij uit de kleedkamer ver dwenen; of er werd een brief voor hem 'gebracht. Van een'meisje? De jongeman wildé '.tin toch wel eens zekerheid, stoomde; de brief open en las: .Mijnheer.Als u niet binnen driedagen de rekening' betaalt, die u onze firma al m eer dan een jaar schuldig is, zullen wij ti "gerechtelijk laten: oeruolgeu." Haastig plakte arj de brief weer dicht en legde hem op z^n plaats - net op tijd, mint de oude ladykiller keerde terug,, scheurde het couvert open. :utm pltmlachend kennis van de inhoud en zei, mef vermanend opgeheven vinger„Lief; dom gans- C'* KR ONKEL PARIJS. De oude Suezkana al- maatschappij' is een' proces begon nen om een tegoed van. ongeveer 500-000 pond sterling, datde maat schappij bij een bank te Bazel heeft. De -maatschappij, die beweert, dat zij'dit bedrag vóór de nationalisatie van het /JSuezkahaal bij de bank heeft gedeponeerd, had de bank ver zocht haar het geld over te maken. Daartegen was echter" door Egypte bezwaar gemaakt. De Zwitserse rechter zal thans uitmaken, "of de Suezkanaal-maatschappij recht heeft - op de-bewuste activa. SALZBURG De 23-jarige Ge rard Us Verschueren uit Eindhoven, ls gisteren b« een auto-ongeluk ln Zeil am See- zwaar gewond; De auto, waarróée het "ongeluk gebeurde werdbéètuurd door zijn stadgenoot Johannes Kosterman/ De bestuurder ert twee andere' inzit tenden liepen geen verwondingen op, 'X.'".' De auto werd zwaar beschadigd. Het ongeluk gebéurde doordat 'de auto slipte en tegen een hek langs de weg opbotste. (Advertentie IM.) AOPLAU^DtVOOP KOMJOttGhn.AL&TtjttOtD GÈDRAA&T BRIJO hOL MttB 6U1K&R ËHJiftn m DtSCtlUuR I S* HOOR FtfliWAT ÈEfi LAWAAI.„IK HOEfflltT ttns lACHfJLh Tc Doen 3081» De „Ines" en het vreemde stoomschip spélen nu een spelletje van kat cn muis. Niemand weet of die.oude schuit inderdaad iets met Lu- pardi heeft te maken maar Rob is er zeker van. vooral, omdat de schepen van de.normale han delsroute dit gevaarlijke gebied nooit zuilen bin nenvaren, Kapitein MacLloyd besluit gestopt te blijven liggen achter één der eilanden, in de hoop,' dat niemand san boord van de „Plato". de naam van het schip ls nu met behulp van de kijker duidelijk te lezen de .Jftes" heeft gezien. Eddy wil toch graag proberen te weten te komen, of dat andere schip inderdaad iets met Lupardl heeft te'maken en hij stelt MacLloyd voor, dat hij samen met Rob een verkenningstocht zal maken met behulp van de motorboot Tegelijker tijd kunnen zij dan zekerheid verkrijgen of het eiland metdie. geheimzinnige groene wolk er boven 't nieuwe hoofdkwartier van de geleerde is. Boven het bed hing een lang koord. Hij zag dat het niet in een belknop eindigde, maar in ruwe draadjes. „Kan ik u nog van dienst zijn, meneer?" vroeg Barker achter hem, „Wil jé nog even hier blijven?" vroeg Alleyn. ,Jk zou graagwillen, dat je ons hielp. Barker".. hangen en ging op een stoel zitten. ,Jk weet zeker/'..zei Alleyn, „dat jij als er iets ernstigs fout was, het hersteld zou. willen zien." -Barker scheen te aarzelen 'tussen zijn beroepsmatige terughoudend heid en zijn persoonlijk verdriet. Ten slotte, in een vloed van spraak zaamheid, gaf hij dit antwoord: „Ik zou niet graag zien, dat dit huis in een schandaal werd gewikkeld, me neer. Mijn vader was hier butler den allemaal nogal overstuur zijn, bij de vroegere baronnet, de vader weet ik het echt niet." van Sir Henry, Sir William An- „Het was een blikje rattenvergift, cred ik was huisknecht en later dat zoek was, nietwaar?" bediende onder mijn vader. Hij had „Jawel meneer. Ik heb begrepen, niets met het theater te /maken, de dat het inmiddels gevonden is." oude heer. Dit'zou een grote schok „En de kwestie, die zij opgelost voor hem zijn geweest" willen zien. is of het blikje geopend „Je bedoelt de manier waarop Sir was of niet voordat het zoekraakte. Henry is gestorven?" ls het niet zo? Dat heb'ik er van begrepen me- „Ik bedoel" Barker kneep op zijn beverige lippen „ik .bedoel Hij was zeer oud. Zijn ogen wa ren vochtig en drukten niets dan' een onderdrukte droefheid uit. Zijn han den leken rond de purperen aderen neer. Maar we hebben dit spul al de manier waarop de zaken bier de minstens tien jaar gebad. Er wa- laatste tijd liepen."r» - - „J uffrouw Orrincourt?"ff,:/ - „Tuh!" zei Barker,' waarmee, hij een levenslange dienstbaarheid aan ren twee' blikjes meneer in één van de opslagschuurtjes buiten en één ervan was opgebruikt en weg- ,e zijn weggeslonken en waren beve- gegooid ,Dat weet ik zeker. Maar de familie Ancred bevestigde, rig. Maar al deze getuigen van wat dit gevonden blikje aangaat kan ,JCi.ik eens," zei' Alleyn plotseling, oudtïrdom waren gedeeltelijk ver- ik/u niets zeggen Mevrouw Henry „weet. jij .wat de familie zich momd achter de levenslange ge- Ancred; meent dat-het er een jaar in het hoofd heeft gehaald over de- woonte aandacht te moeten beste- geleden nóg niet was geopend en ze geschiedenis?" den aan de wensen van anderen, mevrouw Bullivant, de kokkin, Er was een langé stilte eer de Er lag nog steeds een schaduw van meent dat er sindsdien iets van ge- oude stem fluisterde: ,Jk denk er dienstbaarheid op Barker. bruikt is èn mevrouw Henry gelooft liever niet óver na, meneer. Ik wtl „Ik geloof niet", zei Alleyn, „dat van niet, dat is alles wat ik u kan geen. geroddel aanmoedigen bij de juffrouw Ancred precies heeft uitge- zeggen, meneer." bedienden en ik houd er zelf. ook legd waar wij hier voor.zijn. Het is „Weet je,ook of er ooit rattenver- niet van." r'' op voorstel van meneer Thomas. Au-gift, ls gestrooid in de kamer van „Goed," zei Aliëyn, „vertel me nu cred. Hij wil dat wij nadere onder- juffrouw Oirincoiirt?" iets over de kamer." v zoekingen doen naar de oorzaak Barkers houding werd vermengd Heri bleek; ten slotte-alleen maar van de dood van Sir Henry". met afkeer. een, vergroting te zijn van .'at hij ,,„Ja, meneer?" „Niet dat ik weet, meneer," zei hij. al had gehoord. De duistere: kamer, '„Een paar. van zijn férmlieledén ,:,Zitn daar dan ceen ratten de figuur ,op hét bed, '„alsof hij," eeloveh, dat de diagnose te snel is Dé dame heeft er over. geklaagd, zei Barker angstig;:,.geprobeerd had gesteld". meen ik. tegenéén van de huis- van zijn bed haar de vloer té. krab- Juist .meneer".'-- meisjes, die vallen beeft gezet en beien", de reuk. de wanorde en het ..Heb je zelf ook die indruk?" er een paar heeft gevangen. Ik ge- gebroken bellekoord. loof dat de dame zei, dat ze geen „Waar was het einde?" vroeg Al vergift wilde en dat het daarom niet leyn, „de kriop van de bel zelf?" is gebruikt." ,Jn zijn hand, meneer. Stijf vast- „Ik begrijp het- Goed, Barker, geklemd. "We ontdekien het eerst niet „Omdat ik-wist wat hij die avond .als je wilt, .vertel me dan eens pre- eehs." aan het diner had gegeten en ge- cies hoe de kamer er uit zag toen ,3eb je de knop hier nog?" dronken, meneer, en de manier je hter binnenkwam op de ochtend .Hij ligt in een lade van zi/in kast: waarop hij zich had opgewonden en na het overlijden van Sir Henry." meneer. Ik heb:- hem. daar neerge- steeds was. Div. "Withers had hem Barkers oude hand ging naar zijn legd. om hem te laten repareren." »r voor gewaarschuwd, meneer." lippen om hun beven te verbergen. ,Jieb je de knop losgeschroefd of „Maar daarna? Na de begraie- Een /Ilm van tranen sprong naar op de een of andere manier onder- nis?'.En', nu?"; 'zijn ogen. zocht?" „Ik weet hét écht niet menear. „Ik weet dat het pijnlijk voor je „0... nee', meneer. Ik heD hem al- Nu mevrouw Kentish en mevrouw ie," zei Alleyn, „het spijt mé. Ga leen maar weggesloten en de bel Henry en juffrouw Desdcmona me toch zitten. Nee, ga alsjeblieft zit- op het schakelbord uitgeschakeld." steeds maar vragen- naar een be- ten." Barker opende en sloot zijn han den. „Nee. dat kan ik niet zeggen, meneer/ Eerst niet." Eerst niét' paald vermist artikel en de bediei Baker liet zijn hoofd een beetje iWotttt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1