Duits-Russisch gesprek stokt SOLDAAT LUKKIEN HAD EEN PECHDAG Sowjet-pers hervat aanval op Molotow Zaterdagavondprogramma j met ernstige noot Canada weer meer in "TreK bi] emigranten ÖS Delegatieleider terug Repatriëring nog steeds struikelblok Libanon heeft nieuw kabinet 400.000ste „Atoom"-bezoeker kreeg radio-gramofoón Berisping voor Boelganin? 20-jarig meisje I bewusteloos Voortvluchtige: Ze zitten me achterna!' Sproetje £n Spotty1 xt ÖPROtTjt ÊH 5P0TTYv h Et,Sproetje! Waar TUIFJê7. m a Sproetje eh j Spotty' X Saoedi-Arabië zet levering van olie aan Egypte stop Oranjelijn krijgt schadevergoeding Weer kernexplosie in Ver. Staten Belgisch jacht bij Goes binnengebracht Aziatische griep breidt zich uit in Columbia en VS Slachtoffers van de treinramp bij Woensel begraven Weer doodvonnissen laas met AVONTUREN VAN - KAPflBN ROB Maandag 19 augustus 1957 SCHADE j 25.000 Militaire colonne in modder verzakt Vervolg van paft* 1 BONN. De leider van de West- Duitse delegatie die in Moskou met de Bussen onderhandelt over repa triëring. van Duitsers in de Sowjet- TJnie is opnieuw naar Bonn terugge roepen voor nieuw overleg. Het Duits-Russische gesprek, dat vrijdag hervat werd, nadat het al een keer eerder, was onderbraken, is volko men vastgelopen. Vrijdag spraken de Duitsers vijf uur lang met de Bussen zonder een stap verder te komen. Het bleek, dat de standpunten nog BEIROET. Dc Libanese pre mier, Sami el Solh, heeft een nieuwe regering gevormd, waarin hjj zelf minister van Justitie en Binnen landse Zaken is. Charles Malik blijft minister van Buitenlandse Zaken. Sami el Solh had deze week het ontslag van zijn oude regering aan geboden, nadati .het nieuw gekozen parlement bijeengekomen was. Het nieuwe kabinet, dat met uit sondering van de minister van On derwijs en Voorlichting bestaat uit politici, die al eens deel van een' regering hebben uitgemaakt, zal de pro-westelijke politiek van de vorige regering voortzetten. Volgens leden van het kabinet zal Libanon de leer van president Eisen- bower voor het Midden-Oosten blij ven steunen. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Pas in de loop Van. zondagmorgen is het gelukt de vrjjdag in de meer dan drassige bo- idem bijMuiderberg vastgelopen vrachtwagens en kanonnen van een *iit Bussum afkomstige militaire co- üonne uit do modder te bevrijden. iVier artillerietrekkers en twee stuk ken zwaai- luchtafweergeschut waren in een sloot gezakt toen de colonne in het kader van een alarmoefening de smalle dwars door de weilanden lopende Googweg opreed. Een- later te hulp geschoten takelwagen liep eveneens vast.'Een speciale bergings compagnie uit'-Stroe heeft" tenslotte- na een ware lijdensweg het karweir ije opgeknapt. - - De heer J. Bruyne voorzitter van het bestuur van de Nieuwe Kever-* Öijkse polder waardoor de' Googweg loopt zei ons deze schade voorlopig op ongeveer -f. 25.000. te schatten. - .CAIRO.Saoedi-Arabië zou eind augustus zjjn olieleveranties aan Egypte willen stopzetten, -omdat het zelf een groter wordend tekort aan Amerikaanse dollars zou hebben.- - Saoedi-Arabië sloot vorige herfst een overeenkomst met Egypte, waarbij het zich verplichtte tegen Egyptische ponden olie te leveren, die het zelf van de Aramco moest kopen tegen - betaling van dollars. Er zou ruun 800 000 liter olie op deze voorwaarden zijn geleverd. steeds lijnrecht tegenover elkaar stonden. De Russen houden vol, dat alle Westduitse burgers uit de Sowjet- Unie gerepatrieerd zijn. West-Duits- land zegt bewijzen te-hebben, dat er nog 80.000 Duitse burgers in Rus land zijn die naar huis willen. Dit is de tweede keer, dat de westduitse delegatieleider, dr. Lahr, naar Bonn wordt teruggeroepen, sinds de besprekingen op 23 juli in Moskou begonnen. De eerste keer kon bondskanselier Adenauer een volkomen mislukking voorkomen door een compromis voor te stellen. De vijandige toon die Sowj et-par tijleider Chroesjtsjew tijdens zijn jongste bezoek aan Oost-Duitsland aansloeg deed als vermoeden, dat de onderhandelingen stroef zouden verlopen. Toen dr. Lahr zondag in Hamburg - aankwam zei hij, dat het klimaat der I cen k°P koffie kwam hij gauw weer besprekingen in Moskou stomach- I b« zÜn positieven. Maar een sigaar i- i- 'weigerde hij. „Dank u> ik rook nooit", zei hij, „Dat 's nou jammer", antwoordde de heer Van den Han- (Van een onzer verslaggevers) - AMSTERDAM. Dienstplichtig soldaat R. Lukkien, 19 jaar uit Amster dam. ingedeeld bij de Technische Troepen en gelegerd in de Kromhout kazerne te Utrecht had zondag een enorme pechdag. Hij zou met een vriend naar de tentoonstelling „Het Atoom" op Schiphol gaan, maar zijn vriend kwam niet opdagen. Toen ging hij maar, alleen. Zijn stemming werd er niet beter op toen hij in een druilerige regen nog: moest wachten ook op de loopbrug omdat er zoveel toeloop was, dat de bezoekers bij groepjes werden toegelaten. Op dat moment tikte mej. Marijke Vetter, perschef van „Het Atoom" hem op de schouder. „Wilt u even met mij meegaan?" vroeg zij: „U bent de vierhonderdduizendste be zoeker .1" Soldaat Lukkien stond toen wel even met zijn ogen te knipperen. Bij MILWAUKEE. Er ia een schik king getroffen tussen de Rotterdam se scheepvaartmaatschappij Oran jelijn en de Sinclair Refining Com pany in Chicago over schadevergoe ding aan de Oranjelijn tot een be drag van 200.000 dollar. Dit hebben advocaten zondag in Milwaukee be kendgemaakt. In oktober 1954 is het 1.567 ton metende vrachtschip „Prins Willem V" van de, Oranjelijn bij de ingang van de haven van Milwaukee-ge zonken na -in aanvaring te zijn ge weest met een sleepschip van de Amerikaanse maatschappij. De Oranjelijn had een eis tot scha devergoeding ingediend, welke nu men een onderlinge overeenkomst heeft bereikt, is ingetrokken.» tig" is. Hij zal in Bonn nader over leg plegen met kanselier Adenauer en de minister van Buitenlandse Za ken, Von Brentano. -< De laatste verklaarde zondag op een verkiezingsbijeenkomst, dat West-Duitsland er niet aan denkt een handelsakkoord met de Russen del. 2e secretaris van het tentoon- stellingsbestuur, „want we hebben voor u als cadeau eenhele grote kist sigaren". Dus toch pech? Nu ja. soldaat te sluiten, zolang Moskou niet van i Lukkienwilde die kist toch wel in gedachte verandert over het vraag stuk van de repatriëring. „Wij wil len geen akkoord sluiten ten koste van onze ongelukkige landgenoten", zei de minister. ontvangst nemen. Dat gebeurde onder het felle licht van filmlampen en tenoverstaan van enkele fotografen. De kist stond verdekt opgesteld on der een groot kleed. Het kleed ging er a't en soldaat Lukkien bleek de eigenaar te zijn van een prach tige radio-grammofooncombinatie. Op dat moment was de 400.000ste werkelijk even sprakeloos, want in zijn dagelijkse leven is deze lands verdediger (die pas twee maanden onder dienst is) orgelbouwer met een grote belangstelling voor mu- NEVADA Op het proeftevrein van Nevada is zondag opnieuw een kernexplosie teweeg gebracht.de der- j zjek. tiende in de huidige serie, nadat het i experiment twintig keer was uitge-1 De belangstelling voor de tentoon- steld. I stelling is nog steeds groeiende. Als - minderrdat^erequlvale^l°van 21000 hct even meeloopt kan de half mil- J t_r cl^QTl ton t.n.t. Het ontplofte apparaat was joenste.. bezoeker eind deze maand .1 lUUJial Cll ölclclll aan de top van een 150 meter hoge i verwacht worden, een aantal dat het toren bevestigd. Er was de gebruike-I lijke heldere oranje lichtflits te zien. maar deze duurde slechts enkele se conden. tentoonstellingsbestuur bij de ope ning op 28 juni nog niet hardop had durven noemen. HEERLEN. Eind verleden week is in Sittard een 20-jarig meisje, dat als dienstbode in betrekking is dóór twee Hongaren, die werkzaam zijn in - een Nederlandse steenkolenmijn j en gehuisvest ln het gezellcnhuis Leyenbroek op straat aangehouden en in een auto gesleurd en mee- j genomen. I /^EEN kwaad idee was het van zes- deed zich een ernstige storing j De mannen zijn met het hevig! U de NCRV, om de zaterdagavond voor, bij de Nederlandse zender in tegenstribbelende meisje weggereden GOES De molorsleepboot „San- ny" onder de gezagvoerder-eigenaar P. Bouman heeft zondagavond het Belgische jacht „Piet Hein" uit Oost ende, dat in de Oosterschelde bij het Sas van Goes aan lager wal was ge raakt, bij Goes binnengebracht. eens niet uitsluitend aan de leut te wijden. De wetenschappelijke film „Stervende Taal" was. boeiend ge noeg, om. in brede kring gewaar deerd te worden. Voortreffelijk was weer het NTS-journaal, dat aan deze film vooraf ging. Laat ons ho pen, dat ae staf van deze uitne- ULende aktuali- teitenrubriek on danks de beste Lopik- De reportage uit België moest dientengevolge afgebroken worden, zónder dat de kijkers op de hoogte konden worden gesteld. naar het dorp. Merkelbeek. Op een afgelegen plek hebben zij geen j twijfel laten bestaan, over hun plan- nen, maar het meisje -heeft zich zo j H .krachtig verzet dat deze;'plannen- ET Nordwestdeuisches Rund- i niet konden worden uitgevoerd. De- funk 'Verband organiseert ieder ronverlaten- hebben het: meisje toen jaar een televisie-loterij- ten- i^ihoe-r i ernstig mishandeld en zo toeftetakald i ve van- kinderenuitWest-Bethjn, j dat het'bewusteloos raakte:-Zij zijn- die om .'••gezondheidsredenen haar daarop teruggereden naar Sittard. i buito*-moeten. Dit. jaar beeft deze j waar het -meisje in- een stille straat loterij bijna drie-miljoen mark op- bij het zwembad uit de wagen werd j gebracht- Hieruit blijkt duidelijk i gedragen cn op straat neergelegd: LISSABON. De Franse ccnsul- generaal in Lissabon, Paul Bechet. is zondag in de Portugese hoofdstad overleden. Bechet, die o.a. ambassa desecretaris in Den Haag en Bern en consul-generaal in Rotterdam en Warschau is geweest, was 63 jaar. MOSKOU. „Kommunlst", het dagblad van de Russische commu nistische partij, heeft de afgezette Sowjet-minlster van Buitenlandse Zaken Molotow beschuldigd van het onnodig rekken van een vredesver drag met Oostenrük, het tegenwer ken van de normalisering van -de Japans-Russische betrekkingen en het dwarsbomen van de toenadering tussen Joego—Slavië en de Sowjet- Unie. - „Kaganowitsj, Malenkow, Sjepilow, maar in de eerste plaats Molotow hebben de problemen van het pro letarische internationalisme zeer een zijdig benaderd en hebben geen re kening gehouden met de fundamen tele veranderingen, die zich in de ontwikkeling van het internationale socialisme hebben voorgedaan," al dus het,blad. „Kommunist" schreef dat Molo tow ook het aanknopen van persoon lijke betrekkingen tussen de Rus sische leiders en leidende figuren in andere landen had tegengewerkt. Goedingelichte Joegoslaven zeg gen, dat premier Boelganin een be risping heeft gekregen voor zijn rol in de recente kritieke dagen in het Kremlin, toen Chroesjtsjew en zijn- aanhangers stonden tegenover de. krachtige oppositiegroep van Molo tow, Kaganowitsj en Malenkow. - Van dezelfde niet-officiële Joego slavische zijde wordt vernomen, dat Boelganins toekomstige positie onze ker schijnt te zijn. ook al zal partij secretaris Chroesjtsjew het voorlo pig mogelijk bij deze berisping la ten, omdat afzetting van Boelganin als premier nieuwe beroering in de Russische hiërarchie zou verwekken. In niet-officiële Joego-slavische en andere Oosteuropese kringen is men algemeen van mening, dat Boelganin 'IS1 bij de jongste Kremlin-crisis op de een of andere wijze met Chroesjt sjew van mening heeft verschild, de jongste Russisch-Joegoslavische besprekingen, terwijl hij evenmin de beraadslagingen tussen Sowjet-lei- ders en Italiaanse communisten heeft bijgewoond. BOGOTA,De Aziatische griep heeft in Columbia een alarmerende 'omvang aangenomen: er zijn op het. ogenblik een 50.000 zieken. Totnog toe is één patiënt overleden. Vermoedens zijn geuit dat de epi demie in verband staat met- de te rugkeer van het Columbiaanse con tingent der VN-troepen uit het Suezgebied. Van officiële zijde is melding, ge maakt van 20.000 tot 25.000 geval- len van Azatische griep in 21 staten, der V.S, Men vreest voor een epide-' mie in de herfst en zes firma's zijn daarom hard bezig met de produk- tie van een hoeveelheid- - vaccin- waardoor men de ziekte -het hoofd kan bieden.- Naar wU vernemen is de ver dachte na baar overhaast vertrek uit' Boxmeer naar het Feeldorp De Rips gefietst waar ze lia'ar flets bij -fa milie heeft achtergelaten. Hier maakte ze een opgejaagde indruk en '.zij verklaarde dit met de op merking: „De verplegers en de re chercheurs zitten achter me aan." Dinsdagavond klopte ze aan bij familie in Helmond bü het gezin K. Ze vroeg hier onderdak en voor'het naar bed gaan is ook nog over "het drama in Beugen gesproken'. De verdachte heeft in dit gesprek op gemerkt dat de moord door een- 5? 155 hetzij door geheim. contact met dc I ]ange vent van zeker 1,85 m begaan zou zijn. „Hij zal de hamer waarmee het gedaan is wel uit de gereed schapskist óp het erf genomen heb ben. Daar ligt van alles in," zo wist ze ook nog te vertellen. Vooral deze laatste uitlating acht de justitie zeer belangrijk, want zij kon weieens „dodelijk'.' blijken. De moord is nl. met een hamer begaan,en inderdaad „u «j,us „c, «.„uuu *s nu gebleken dat op "het erf een. communiqué heeft ondertekend, niet- gereedschapskist staat waaruit een tegenstaande Boelganin aan de be- 1 Deze. vereeri- sprekingen met de Syrische delega- en oppositiegroep, hetzij door zich tegen het ontslag van de leiders van déze groep té verzetten. Men acht het in deze kringen zelfs niet uitgesloten, dat Boelganin in eerste aanleg tegen Chroesjtsjew heeft gestemd. In dit verband wprdt het veelbe tekenend geacht, dat niet Boelganin; maarvice-premier Koezmin op 6 augustus, het Russisch-Syrische slot- le mogelijkheden krijgt om met een dagelijks journaal te komen. Dit zou beslist géén overbodige luxe zijn. Wel erg geforceerd van opzet was het amusementsprogramma „Het en Gelsomina waren er niet de ha ren bij gesleept. Dick van Bommel, die vaak bijzonder aardige ideeën heeft, moet er voor waken dat hij in z'n filmparodieën niet in 'iv ma niertje vervalt. Toby Rix was ineen virtuoos muzikaal clownsnummer veel beter dan in de op celluloid geregistreerde glazenwassersscène. In dit brokkelig en onevenwichtig ge heel vormden de liedjesvan Mimi Kok een verademing. H. S. BIJ de enige uitzending, die de Nederlandse kijkers van de we reldkampioenschappen wielrennen te zien hebben gekregen, heeft de reportage- dingsbeperking, i spoedig de jinan- welk 'n machtig middel, de beeld- - Voorbijgangers hebben haar daar in cté'Ie en persone- radio ook in charitatief opzicht kan bewusteloze toestand aangetroffen. De vage en ietwat, onsamenhangende mededelingen die het" meisje kon doen: na tot bewustzijn te zijn ge komen wareri voor dc politie vol- doende om op korte, termijn over tè gaan tot. aanhouding en arrestatie van de twee Hongaren. zijn. - HET door de VARA verzorgde televisie-programma van van avond zal geheel zijn gewijd aan Wim Sonneveld. Hij introduceert hamer ontvreemd is. Deze g?reed- schappen heeft de inwonende zoon tie had" deelgenomen en aanwezig Lvan het slachtoffer altijd,nodig als was bij de ondertekeningsplechtig- op het erfi eiFkl^v^Vmoót ivoor de Rocrmondsq veiling. Als Boelganin was voorts afwezig bij Riek Jansen niet zélf de hamer heeft j weggenomen hoe komt ze dan aan j deze wetenschap? De hamer en ook de gestolen geld kist zijn tot. dusver nog niet'gevon den. Vermoed wordt dat de ver dachte zich. hiervan direct na de i mpord^ontdaan 'heeft: Zij 'is, maan-' j daga'vond" - in' Beugën «bij dé Maas I gezien. Er is reeds gedregd maar nog zonder resultaat. De justitie vestigt nu haar hoop op kikvors mannen, Wij vernemen nog dat in-Heimond ..et bezoek van 'Riek Jï niet erg op Emigratie naai' Australië: in 1855 prijs werd gesteld..Men is daar hut- tie naar Canada vertoonde m 56 een; i„ iosr ïnoao m—v .Afr-it--,- j straatje". De figuren van Zampano j medewerkers aan z'n nieuwe pro gramma, laat enkele scènes zien uit de film „Silk Stockings" en tenslotte zult u een aantal' frag menten uit Sonnevelds-oude repor- toire kunnen zien. De AVRO zendt via Hilversum I (8.0510.10) een veertien dagen geleden in Salz burg gemaakte opname uit van Ri chard Strauss' opera „Elektra" uit, waarvoor het libretto werd ge schreven door dc. vermaarde lite raire partner van de' componist: Hugo von Hoffmannsthal. Dit duo vormt AMSTERDAM. Óp de R.K, be graafplaats Buitenvéldert te Am sterdam zijn zaterdagmorgen" de stoffelijke overschotten van de bei de verpleegsters, mej. C. J. J. Let w ''schert en mej. W. M. van Amster- DEN HAAG. De in '55 tot mini-gende: emigratie naar Canada in o male afmetingen geslonken emigra- 1052 20.653, in 1955 6.054: in 1956 7.651. het bezoek van Riek J. niet erg op i .se „'Emigratie naai' Australië: in 1855 j prijs werd gesteld.. Men is daar hut- tienaar Canada vertoonoe m 56 een 13.721. in 1856 10.958. Naar Z.-Afrika: I verig voor deze geesteszieke die be- begin van herstel. Het Amerikaanse in 1955 2.839; in 1956 1,819. Naar i kend staat als een agressieve per- mlgratieprogramma onder de „Re- .Brazilië: in 1955 447: in 1956 288. i soonlijkheid. Zij heeft de nacht fueee Relief Act" kon tot een coed Naar N. Zeeland: in 1955 1.266; in j doorgebracht op de slaapkamer van tugee. Keitet Act Kon.tos qcn goeo.r 1956 133g Naar Rhodcsia; in 1955 i de vijftienjarige dochter, maar deze einde worden gebracht, -Negentir j 449;-in 1936 356. j heeft zelf praktisch geen oog dicht procent van de beschikbare visa kon 1 „„„t„i ;,it i,„^„ durven doen. „Ik was bang," zo metterdaad voor van 31 december schikbare visa kon 1 i durven doen. „Ik was bang," zo Het aantal uit deze landen, terug- tnPaPgpvPn ik keek om de de fatale datum gekeerden bleef te verwaarlozen,Of,? 1956 worden ver- i maar de repatriëring uit Indonesië.- strekt. Aldus blijkt uit het jaarverslag over 1956 van de werkzaamheden van de organen voor de emigratie, een boekwerk, dat onder de titel 10«.. time 944, Australië 81.603, Brazilië Lm.gratie 1956 van een voorwoord q110R7a voorzien door de minisó ciale Zaken en Volksgezondheid, is S ifiw 9-?7fifi pn 9q«4 in De verdachte Riek heeft woens- pcil. In 19o6 23.766 en 29.634 .in 1955.-dagmorgon in Helmond uitgeslapen Het totaal aantal emigranten dat sinds 1946 ;tot einde 1956 uit Neder land vertrok, bedraagt voor Argen- en is toen por trein vertrokken, waarschijnlijk in de richting 'Am sterdam. Sindsdien is zij spoorloos; De centrale recherche in Amsterdam van Ski S-MB.'Capada 112,674, Nieuw-Zeeland heeft op een drietal pleisterplaatsen „vf'L j" i 14.413, Rhodesia 1.175, de Verenigde van de verdachte reeds tevergeefs doorgaans van aanzienlijk mindere kwaliteit is dan het muzikale, een sel om het leven zijn gekomen, na elkaar m hetzelfde graf ter aarde 1 Xvr 11 rei"" "s® Primer ril ill a 1 ^ge vUk "bp "de" re^ oV.agcn agen ^^tc.i Di.igenr^i's 'o-nrin Ultvaaitdiensten gehouden De dl m r eKmff-unllia van de Vlaamse televisie de blik- Mitropoulos I11 het NCRV-pio- ïectie der N S weid vertegenwooi- RnurKflNr Twaalf rfintra- sem was ingeslagen, werd dc straal- ^4mma geen hoorspe wel een digd door mr C A O Naudin ten rSS' verbinding tussen Waregem en j £,a^beelS in de serie „De wereld Cate, inspectiebeheerder van het revolutionairen zyn m ae 1 Brussel en daardoor ook de ont- Tan oc Visspr stelde het vei voer in de inspectie Amsterdam Chinese provincie Tsjeking ter dood ®r^t herhaaldelijk gestoord. Jonderwépis dfont- Talujke belangstellenden onder wie veroordeeld wegens een gewapende a,u samen, net onoeiweip is uv v.ii P vernleeasters. volgden de ba- nanval op een bureau van de com- i Tegen het einde van de uitzen- i wikkeling tan de luchtvaart. (8 4o- I P 8 munistische partij. dingen, om ongeveer kwart voor I 9 30) .„j Staten 35.575. Zuid-Afrika 24.722 en verschenen bij het uitgeversbediijf j overjge janden (excl. Europa) 2.367. van de staatsdrukkerij. In zijn voor- De agrarjsche emigratie vertoont woord constateert de bewindsman, sterke teruggang sinds 1952, na dat de emigratie uit ons land zich op t t d t d van6f948s a{ gestegeA te beue,tTm JZe I Z'J" 2 384 tot 4 067 Het aantal ont viKKeia geormgreerde agranschc beroepsbe- Aan de m deze uitgave voorko-1 oefenaren was in 1953 3 487, m 1954 zou vorige week geld nodig gehad monde cijfeis, ontlenen we het vol- I 2 110, in 1955 1 169 en m 1956 993. l hebben voor een feestje. gezocht. Zij is in Amsterdam geen onbekende, want ze is hier al enkele malen o.a. voor diefstal met de poli-, tie m aanraking geweest. Volgens de politie verkeerde de veidachte sedeit haar ontsnapping uit Grave doorlopend in goldmoeihjkheden Zo £R 0EB6URT tttt HELE TtJpritETÖ EN DE KOLONEL ROEPT OPNIEUW CEN OGENBLIK LATER Zfc&TEGtnöPRO£f)fc DAT HIJ ztjfl pony HAALT -HIJ ISAAfl BEURT iKVRAAüUri SPECIALS AAflDACHT VOOR VANv l'< 8082. De motorboot schiet snel over het "water en. nu komen de kleine eilandjes goed van pas, - want ze bieden .een behoorlijke dekking. Dan ziet Eddy opeens de „Plato" weer en Rob stopt de motor. Hé, cle man, die daar op de brug staat, f wret dit vaarwater op z'n duimpje kennen, want het schip vaart langzaam, maar zeer precies tus sen de eilandjes door, zwenkt scherp over bak boord, ligt dan even gestopt en draait dan weer over stuurboord, kortom, de bewegingen van het schip verraden een zo grote zekerheid, dat ze bepaald niet te doen hebben met een schuit, die toevallig hier verzeild is geraakt. Dan geeft Rob opeens een kreet.. iJCljk eens- naar die ■■-vogel, Eddy!" roept hij uit: „kijk, een rode vogel, daar, vóór de boeg. Die fungeert als loods!".Ja, nu hebben de vrienden zekerheid genoeg: daar kan alleen Lupardi achter zitten. 61 „Goed zo En nu Barker, de avond tevoren, toen Sir Henry naar bed ging. Heb je hem toen nog gezien?" „Jazeker, meneer. Hij belde als gewoonlijk voor me. Het was mid dernacht toen de bel ging en ik ging naar boven, naar zijn kamer. Ik heb hem met aan- en uitkleden ge holpen, sinds zijn valet is wegge gaan, meneer „Gebruikte hij de bel van zijn ka mer''" „Nee meneer. Hij drukte altijd op de bel m de gang als hij er langs kwam. Tegen dé tijd dat hu bij zijn kamer was. was ik dan langs de diensttrap al boven om op hem te wachten." „Hoe zag hij eruit?" „Verschrikkelijk. Hij was in - een van zijn woede-aanvallen, en sprak heel wild en kwaad." „Over zyn familie?" „Heel erg, meneer." „Ga maar door." „Ik hielp hem in zijn pyjama en kamerjas en. al die tijd sputterde hij maar boos en had last van maag pijn. Ik heb de medicijn klaaigezet die hij ervoor gebruikte. Hij zei, dat hu het nog niet meteen zou in nemen en daarom heb ik de fles en het glas bijzijn bed neergezet. Ik wilde hem in bed helpen toen hu zei, dat hu meneer Rattlsbon moest spreken. Hij is de familie-notaris en kwam altijd op De Verjaardag. Ik probeerde Sir Henry er vanaf te brengen, omdat" hij zo vermoeid en in de war was, maar hij wilde niet naar me luisteren. Toen ik hem bij de armpakte werd hü boos. Ik schrok en - probeerde hem vast te houden, maar hij rukte zich los." Alleyn had een- visioen van de twee oude mannen die in deze gran dioze slaapkamer aan het worstelen warcn - 1 „Toen ik zag, dat hij er niet van was af te brengen." ging Barker voort, „deed ik wat hij zei en haalde meneer Rattisbon. Hij riep me terug en zei, dat xk de twee extra-bedien den moest halen die we altud voor De Verjaardag hebben Een meneer en mevrouw Candy, die hier vroe ger werkten en nu een klein zaakje m het dorp hebben. Ik begieep van wat Sir Henry zei, dat hu ze als getuigen voor zijn testament wilde hebben. Ik bracht ze naar boven en toen zei hu dat ik juffrouw Orrin- court moest waarschuwen, dat hij over een half uur klaar zou zijn voor zun warme drank. Hij zei dat hij me niet meer nodig had en ik ging dus weg." „Om zijn boodschap af te geven?" „Nadat ik het mechanisme van zijn bel had overgehaald, meneer, zodat hij m de gang bij de deur van mevrouw Henry's deur zou klin ken, als hij 's nachts nog iets nodig zou hebben. Het was voor noodge vallen speciaal zo geconstrueerd en het moet natuurlijk in zun hand zun afgebroken, voordat de bel overging, omdat zelfs mevrouw Henry er door heen heeft geslapen. Juffrouw Des- sy deelde de kamer met haar en zou het hebben moeten horen. Juf frouw Dessy slaapt heel licht." „Is het niet vreemd, dat 'hij niet heeft geroepen'" ,Men zou hem niet gehoord heb ben, meneer. De muien in dit deel van het huis zijn erg dik omdat ze een deeL zijn van de vroegere bui tenmuren De vorige baronet heeft deze vleugel aan Ancreton toege voegd." „Ik snap het. En waar was juf frouw Orrincourt op die tijd?" „Ze. had het gezelschap verlaten, meneer. Ze waren allemaal naar de salon gegaan." „Allemaal „Ja meneer. Behalve zij en me neer Rattisbon. En mevrouw Alleyn, die als gast hier was. Ze waren er verder allemaal. Mevrouw Ken tish zei, dat de jongedame naar haar kamer was gegaan en daar vond ik haar ook. Meneer Rattisbon was m de hal." „Wat was er aan de hand met die warme drank?" De oude man beschreef het voor zichtig. V001 de opkomst van Soma had Millamant de drank altijd-klaar gemaakt Juffrouw Orrincourt had dat weikje overgenomen. De melk en dc ingrediënten werden door een van de meisjes in haar kamer neergezet. Ze maakte de drank klaar OP een kookplaatje, deed het dan in een thermqsfles en bracht het, een half uur nadat hij zich had teruggetrokken, naar zijn ka mer- Hu sliep slecht en dronk het., vaak pas laat in de nacht. .-. „Wat is er met de thermosfles en het kopje en schotel gebeurd?" „Ze werden weggehaald en gewas sen, meneer. Daarna zijn ze weer gebruikt" „Had hij er van gedronken?" „Het was in elk geval in het kopje geschonken meneer, en op het scho teltje voor de kat, die er altijd iets van kreeg en het schoteltje stond op de grond. Maar het kopje en de fles en de medicijnfles waren omver gegooid en melk en medicun waren in het tapijt getrokken." - „Had hij zun medicijn ingenomen?." „Het glas was vuil. Het was in het schoteltje gevallen." „En is natuurlijk ook afgewas sen", zei Alleyn. „En de fles?" „Die was omver gegooid, zoals ik zei, meneer Het was een nieuwe fles Ik was erg geschrokken maar ik probeerde de kamer cn beetje 'op te luimen zonder dat ik wist wat ik deed Ik herinner me, dat ik het vuile porseleinwerk, de fles en de thermosfles mee naar beneden heb genomen De fles is leegge gooid en de andeie dingen schoon gemaakt Het medicijnkastje is heel goed schoongemaakt. Het hangt in de badkamer, meneer, door deze deur. De hele suite", zei Barker na- drukkeluk, „is daarna schoonge maakt." Fox monpelde iets onverstaanbaars- „Goed", zei Alleyn. „Om nog eens terug te komen op de boodschap die je die. avond aan juffrouw Orrin court over hebt gebracht. Heb je haar gezien?" „Nee meneer. Ik klopte op de deur en. zij gaf antwoord," Nij bewoog zich ongemakkelijk. „Was .er nog iets 'anders?" „Het was heel vreemd zijn stem vervaagde. -. „Wat was zo vreemd?" tWordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1