TROJAANS PAARD DE ZAAK DRUMMOND WAS DIT HET MOTIEF? Wellicht 1 sept. eind tandartsenconflict Yan moord verdachte vrouw gearresteerd Radio brengt Polly thuis Staat van beleg na crisis in Bangkok In Amsterdamse binnenstad Bewegend gordijn verlokt politie tot inval Parkeren in Nigtevecht Nederlander in Oost-Friesland veroordeeld 4 beroemde geneesmiddelen in S tablet doen wonderen! SPROETJE SPARKS door fl^alo tTlarsh "Woensdag 21 augustus 1957 Htl ivt rmg i h« le MENIGEEN 2a] even verwonderd hebben opgekeken op betJ bericht, dat er een predikant door de Hervormde Synode is be noemd tot fabrieksarbeider, INlen heeft gelezen van de priester- ar beidei s in Frankrijk en van hun conflict niet het Vatïcaan. en het iprscliijnsel als zodanig is niet nieuw meer. Nieuw is, dat het nu ook 7ijn intrede in Nederland doet. Moet men er blij tnee zijn? Men vergeve ons. dat wij het bericht met gemengde gevoelens hebben ontvangen, cn ons Lebben afge\raagd, "wat im eigenlijk de zin van deze vermomming is, en welke verrassingen men er zich van voorstelt. Immers, deze predikant zegt, dat hij niet vair plan is in de fabriek te gaan preken. Hij zal werken als de anderen, hij zal vijf jaar lang een gewone fabrieksarbeider zijn, alleen om het leven van de fabrieksarbeiders beter te Ieren kennen. Nu is dat misschien een onnozele vraag, maar toch stellen wij haam waarvoor is het nodig, dat een predikant het leven van een fabrieksarbeider zo intens van de technische kant leert kennen? Caat men bierbij niet van de foute veiondersteiling uit. dat een mens feitelijk alleen open zou staan voor degene die met hem hetzelfde beroep uitoefent? j verzet tegen de Duitse onderdrukkers De praktijk leert hnmei s anders. Men tuisten graag naar iemand die *h" Lv>"* Wr" uit een ander milieu komt, die liet leven van andere zijde beeft leren benaderen, niet zozeer om iets over dat andere beroep gewaar te worden, maar om te constateren dat de mens in alle beroep zodanig mens blijft, dat hij openstaat voor zijn medemens. ivflSVERSTAND yan de vermomming aJs methode tot benadc- fs gister niet eetst uitgevonden. We kennen het al lang in leger bijv,, waar een dienaar des Woords rich verkleedt als soldaat voor hij met de soldaten gaat praten, zodat het de schijn heeft dat hij net als de anderen in dienst van het militaire opperbevel staat. Er is zelfs een predikant geweest die rich vlijtig heeft geoefend in parachutespringen, om op die manier nog toffer dan de tofste jongen te zijn. Wij voor ons geloven niet dat de kerk een periode van ongekende bloei tegemoet zou gaan*alleen op grond van het feit, dat op een boerendorp dc predikant rich als boerenarbeider zou verhuren. Niemand zou hier namelijk geloven dat de man daardoor in wezen zou veranderen, behalve dan dat het hem een lelijke knauw zou geven in zijn tijd voor studie en huisbezoek. Bovendien weten de boeren, zowel als de soldaten en de fabrieksarbeiders wel, dat er geen speciaal evangelie is voor verschillende beroepen, maar dat het alle mcn«en als mens aanspreekt. Er zulleu te allen tijde mensen bleven die wel, en mensen die niet willen luisteren, 1 maar de laatste categorie zal niet tot luisteren worden gedwongen omdat 1 de predikant nu juist de enige is die een pakje gaat aantrekken dat niet bij' rijn ambt behoort. 1 OVERIGENS, wat voor geheimzinnigs riet men in de psychologie van de fabrieksarbeider, dat men meent hem te moeten benaderen als een Toraaja, wiens levensgewoonten uien eerst moet overnemen om enige toegang tot hem te krijgen? Een fabrieksarbeider is een gewone Nederlander, die een aantal uren werkt voor zijn brood, en die 1 jn zijn vrije lijd graag wil praten met en luisteren, naar anderen. Maar als een kantoorbediende hem iets te vertellen heeft over-aangelegenheden van de gemeenschappelijke vakcentrale, of over sport of over schilderkunst, dan zal bij het niet op prijs stellen wanneer die kantoorbediende zich bij gelegenheid van zijn bezoek ia overall kleedt Dat is een teken dat men als mens niet ernstig wordt genomen. Wij vrezen dan ook dat men bij deze methode, die wij de methode van Eet Trojaanse paard zonden willen noemen, een ernstige psychologische vergissing maakt, door te veronderstellen dat een men® volkomen opgaat in zijn arbeid, en alleen vanuit deze sfeer kan worden benaderd. De mens wil niet worden benaderd als fabrieksarbeider of als boer of als visser, het is net andersom. Fabrieksarbeider, boer ea visser wfllert als mens worden benaderd. Deze. methode van het Trojaanse paard lijkt ons te berusten op het typische misverstand der intellectuelen, die menen dat arbeiders in een heel vreemde wereld leven en dat rij die wereld op scherp zinnige wijze moeten, ontdekken. Ze zullen niets anders ontdekken dan mensen,'mensen zoals rij zelf, die rich alleen maar verbazen over hun nodeloze verkleedpartijen. A. L (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT In kringen van de betrokken ziekenfondsen en tandartsen wordt op het ogenblik verwacht, dat de tand artsen wel weer van 1 september a.s. af voor hun ziekenfonds patiënten aan de slag zullen gaan. De ziekenfondsen hebben „hun" twee leden van het scheidbcoilege in het conflict uitgenodigd; het zijn de heren 3. J. A, Berger Jr., directeur van het Gemeenschappelijk Admini stratie kantoor en B- 3. Kuiper, di recteur van d© Sociale Verzekerings bank. De namen van de twee leden, die door de tandartsen zullen worden uitgenodigd, zijn nog met bekend. Deze vier leden, zullen, dan tenslotte hun voorzitter het vijfde lid. moeten benoemen. Vrijdag a.s, vergadert de Zieken fondsraad over deze gehele procedu re en wanneer deze raad met de ge hele procedure akkoord gsat en de skte van compromis volgende week definitief zal zijn vastgelegd, staat mets meer .een hervatting van de fondswerkzaamheden der tandartsen au de weg. Als de tandartsen inderdaad weer wp 1 september aan het werk zul len gaan, zal het conflict dan precies vijf maanden hebben geduurd. BANGKOK. Vanmorgen is in Bangkok de staat van beleg afge kondigd. Drie mihisters, onder wie maar schalk Sant Thanarat, de ministers van Defensie, zijn afgetreden. Sarit Thanarat verklaarde zijn functie te hebben neergelegd niet alleen omdat Phiboel Songgram aan officiële personen verboden had zich met handelszaken m te laten, maar ook om een andere reden. De andere afgetreden ministers zijn de onderminister van Defensie lui tenant-generaal Thanom Kitikasjom \JlET ver van Digne slaat een fcZew stenen gedenkteken, op gericht om de mannen te eren* die deze streek btj hun heldhaftig jen de Duitse onderdrukkers het leven heten. Een kot te lijst met namen is tn de steen gebeiteld; aan het etnde van deze lijst staan de woorden: ,;w&ee onbekenden". Men 'vindt vele vcimdergehjke gedenkteke nen langs de Franse wegen; dikwijls Legt de plaatselijke bevolking er bloemen neer om te bewijzen, dat zij de strijders tegen de tirannie met is vergeten. Sir Jack Drummond legde voor deze eenvoudige monumenten veel belangstelling aan de dag. Een politie onderzoek naar de wijze waarop hij de laatste dagen van zyn leven had doorgebracht, heeft aangetoond, dat sir Jack bij verscheidene van deze gedenktekenen heeft halt gehouden en vragen heeft gesteld over de man nen, voor wie zij waren opgericht. In het bijzonder geïnteresseerd was hij by de „onbekenden". Steeds trachtte lia'lden^aTSi™°lndvan kregen, ae. Engelsman te liquictoen. one,nes all, oj. Hem tutEeotfenifc welke lantert 5j veSfdelS S "fastfet de .aude Baston een aanton, uu» d. and, n.mmirl ren Dit was de schake! waavon de misdaad heeft gespeeld. zwijgen,.. aSdachtv&lvanSi.Koubaua Seen twijfel aan mogelnü, een schakel, die. verbonden met had Dn waaromhad sir Jack 100.000 francs alle andere schakels, zijn theorie Waarom zweeg hy daarover. ln auto verborgen? Hij was geen schijnt te bevestigen. Hier zijn, m Waarom was hij bereid, alleen de man. van wie men mag aannemen, zijn eigen woorden de gevolgtrek- verantwoordelijkheid te dragen? Mis- dat hy de deviezenwetgevïng van kangen van captain "Roubaud: schien. bewaarde de trotse, sterke zyn land zou overtreden Van wie Ik eeloof dat de Brits*, officier oude 11130 het stilzwijgen om. zyn kreeg hij dit geld en waarvoor had Ray vormnord .omte 43 dat naaste verwanten te beschermen, we- hij het nodig? Op deze vragen is hnbii z53 di?e<* IkeelMf" dat sÏÏ tende da* vocht teSen een veei n001t antwoord gegeven. Tijdens S<4 D^mo3datrpchftï^ontdelf sterkere macht. de rechtzitting is er zelfs m het ge- ken watïfïïet lUuTwas gebeurd Er vele dinÊen- die wijzen op heel met over .gesproken. Had six en dat hii on zhn beurt wird ver- een soort samenzwering der verze- Jack dit geld misschien met officiële moord omdat hn weScht reeds te 3elde DPÏ*513: Tijdens het proces vroeg toestemming bij zich, opdat hij zyn SwisiofomdatSi vierde dat de, rechtbank aan de politie, de ko- naspeuringen naar .Day" kon be- hh de wa3keidotf het sooor'zou geIst 016 de Druuunonds hadden ge- kostigen? In ieder geval had hy het komen 6n de msLraS* &Sn' ™Bg V°°r J een bekend zou maken. Ik geloof, dat de- g J '_1 vrouw m de voorkamer. Onmiddel- (V*n e«n odmf verslaggevers) AMSTERDAM. Riek Jansen, de X6-jarige krankzinnige vrouw die ge zocht werd ln verbond met de vorig© week maandag gepleegde moord op de 79-jarige weduwe Antoinette van Vonderen te Beugen is gepakt. Vier Amsterdams© rechercheurs arresteerden haar dinsdagavond om half acht tijdens ©en inval In een woning aan de Brouwersgracht in de hoofdstad. De vrouw is vandaag naar de districtsrecherche van de rijkspolitie te Eind hoven dl© haar als de moordenares beschouwt, overgebracht. De arrestatie van de buitengewoon gevaarlijk geachte vrouw, die begin van. dit jaar uit een krankzinnigenge sticht' te Grave is ontvlucht, is het resultaat van langdurig speurwerk. Zodra bekend was dat Riek Jansen zich vermoedelijk in Amsterdam op hield zijn enkele rechercheurs op zoek gegaan naar Amsterdammers die in de loop van dit jaar als pa tiënten. van het krankzinnigengesticht te Grave-rijn ontslagen. Men ver moedde dat Riek Jansen zich met hen. in verbinding zou stellen. Dit had geen resultaat, maar het was voor de politie aanleiding be- aaide adressen in het oog te houden. >p sommige plaatsen werd dag en nacht gepost. Daardoor werd ontdekt dat een van de personen bij wie de wacht gehouden "werd enkele malen naar het huis op de Brouwersgracht gmg- Besloten werd er een inval te doen. Drie rechercheurs en een inspec teur vervoegden zich bij de woning waar Riek Jansen zich wellicht be vond, Herhaaldelijk bellen had geen resultaat. De politiemannen verna men dat de bewoner, een 40-jarige fabrieksarbeider, zich waarschijnlijk, bij familieleden bevond. Twee re chercheurs gingen naar dat adres toe. Zij waren nog maar nauwelijks weg, toen een van de achtergebleve nen het gordijn,voor een raam van de woning zag bewegen. Even later zag zijn collega het gezicht van een zelfde groep ra moordde, ook het complot smeedde ■en uitvoerde om de Drummonds uit de weg te ruimen en met succes ver- hinderde, dat de politie tot de kern van de zaak doordrong. Ik geloof ook, dat de politie heel .goed weet, hoe de vork aan de steel zit, maar dat zij geen mogelijkheid heeft weten te vinden om de moeilijkheden te over winnen en degenen, die werkelijk verantwoordelijk zijn. aan de justitie over te leveren. En ik geloof, dat de oude Gaston, hoe eigenzinnig en on afhankelijk hu ook is, in deze zaak' gehandeld heeft als hei werktuig van anderen. j 'Waarom sir Jack zich bezighield met het inwinnen van bedoelde in lichtingen, weet ik niet. De Britse E radio heeft haar nut als op- sponngsmedium weer eens be wezen. Ditmaal is ze er in 'geslaagd Polly Grace, de papegaai «an het 322-ste squadron op Soesterberg thuis te brengen. Vorige week rhaan- dag had Poily de vleugels genomen. In z'n programma voor de Neder landse Strijdkrachten heeft Roel Balten zondag in de votm van een extra militair politiebericht aan deze ontvluchting ruchtbaarheid gegeven. .Het resultaat teas een telefoontje autoriteiten hebben geen enkele po- i van een Hilversu mse, die Polly al sitieve mededeling -willen doen. Het i enkele dagen gastvrijheid verleenae! staat vast, dat Drummond toen hij zohder te weten dat.de papegaai einde juli 1952 de Basses-Alpes door- een bijzondere papegaai was, met de kruiste, met vele mensen sprak overtreng tan reserue-serpeanf-uliegcr. de onbekende verzetsstrijders, die in dit district avaren gevallen. Het beeft ex'ook tenminste de schijn van, dat sir Jack. toen hy in Villefranche lang voor de afgesproken tijd van de Mar tians afscheid nam,' om een geheel andere reden dan het jaarlijkse feest naar Digne terugkeerde, Slechts twee verklaringen rijn I arresteerd ten, 28 sekonden over deed om éèn j van de reporters op te sporen. hoofd, heeft gis teren Polly Grace te Hilversum ge- -0op transport naar mogelijk voor het feit, dat Drum- soesterberg gesteld. mond het schilderachtige Villefran-J che voor het zoveel onaantrekkely ker J T1 EEE\JSIE-reri«eur WlHy van Digne ruilde: in de eerste plaats, datJ- Hemert van de VARA heeft een sir Jack m Dxgne een afspraak hadv uitnodijrinz ontvangen, om de regie gemaakt r-et iemand, die hem be-» IN het programma van Hilversum I vanavond een herhaling van Viruly's bewerking van „Dorps- vrijage", een idylle van G. B Shaw. De „zijJs Mary Dresselhuys; d e „hy wordt gespeeld door Ko van Dijk f845—9.45) Via Hilversum II kunt u van 8.20 tot 9.40 luisteren naar Èruckners Achtste Symfonie, die wordt uitgevoerd door het Ra dio Pbilharmorusch Orkest onder leiding van Henk Spruit. Het is 't op één na laatste werk van de L:n- zer schoolmeester, leraar van Mahler, die algemeen als een van de grootste componisten uit de tweede helft van de negentiende eeuw wordt erkend. Typerend voor deze achtste symfonie is f evenals voor de oovol- mandant~aan het tooide Negende) de plaatsing van het Scherzo voor het Adagio, waar in de karakteristieke eigenschappen, van Bruckners muziek bet best tot uiting komen <breed opgezette en lang uitgewerkte thema's). Enfin, een depu tatie van 't squa dron, met de waarnemend com- de verdwenen Bntse 'agent te zullen verschaffen; of m"de tweede plaats, dat sir Jack een boodschap had ge kregen om voor nadere informaties naar Digne terug te keren. Indien de moord op Drummond van tevoren was beraamd en niet slechts een in drift- gepleegde mis daad was, hoe is het dan te verklaren, dat de familie op 4 augustus 1952 zo'n ongemakkelijke en verlaten plaats uitkoos om haar kamp op te slaan? Een persoon of een. groep per sonen. die tot zulk een moord be sloten was, zou natuurlijk op een gunstige gelegenheid om hefc plan uit te voeren, hebben moeten wachten. De Drummonds maakten geen ge heim van het feit, dat rij de gewoon te hadden, af en toe 'langs de t r, te voeren van een Nederlandse loofd had verdere inlichtingen over! peeifilin_ ook ai in verband met d. ™rdwi»n Br,k.„«l filmplannni vin de heer Van Hemert heeft de VARA haar overeenkomst met hem zo gewijzigd, dat hy zijn rijd tossen film en beeld- radio kan verdelen. Graag hadden we iets meer over Van Hemerts filmplannen verteld, maar wü durf den hem vanmorgen niet te storen bij de repetities voor het spel „Een feestelijke dag", dat vanavond On der zyn leiding zal worden uitge zonden. Een van de hoofdrollen wordt gespeeld door mevrouw Van Hemert .alias Mcla Soesman. Ver der werken on. Wiesje Bouwmees ter. Tilly Perin-Bouwmeester en Jan Ketel mee. ORGENAVOND zendt de NCRV iVA haar laatste radio-vossen jacht veg te kamperen. Is het met mogelijk:, dat mei\ hen had verwezen naar deuit. Dan zal dus bekend worden ge- boerderij van de Dominicis als een j maakt, wie als winnaar van de. ge- plaats, waar zij goed konden over- J hele competitie op het draagbare nachten .en welkom zouden zyn? J racbo-toeriel aanspraak kan maken. Maar zelfs, indien zij de kampeer- Snelste vossenjager is tot dusverre ën"de ondemmistê7 vrn Bi^enlapd- i Plaats op eigen gelegenheid zochten, J de Leeuwardenaar Oppenhuysen. se Zaken, luitenant-generaal Frapasjis het geenszins uitgesloten, dat aeïdie er tijdens de vossenjacht ui de Sjaroesathien. jDonxmJCJs van iemand het „bevel" I Friese hoofdstad slechts 18 mulu- Model van Van Riebeek's vlaggeschip naar Zuid-Afrika JOHAHKESBUEG De Züldafri- kaanse, minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen, Viljoen, zal maandag op het vliegveld van Johannesburg een zilveren model in ontvangst nemen van de .Dromeda ris", het vlaggeschip van Jan van Riebeek. Het model is in 1952 tijdens de Van Rieb eek-herdenking in Zuid- Afrika door regering en volk van Nederland aangeboden aan het Zuid- afrikaanse volk Het model zal van Nederland naar Johannesburg wor den overgebracht met het Zuidafri- kaanse verkeersvliegtuig „Dromeda ris". lijk werden de andere rechercheurs teruggeroepen. Toen zij naar de Brouwersgracht liepen arriveerde daar ook de bewoner. Hij kreeg be vel de deur te opepen. De vier re chercheurs gingen binnen en vonden er Riek Jansen. t De vrouw weigerde aanvankelijk met de politie mee te gaan en ver telde bang te zijn naar Grave te worden teruggebracht. Na enige aan drang stapte rij toch m de politie wagen. Zodra de arrestante in het Vervnlg van past- I En dus komt het niet tot een gesprek, waarin de kleine moeilijk heid van het dorp van een goede honderd huizen en geen enkel café gauw opgelost zou kunnen zijn. Me neer Marsman zendt de burgemees ter, die een deur of wat bij hem vandaan resideert, telegrammen en hij stuurt hem het Economisch Tech nologisch Instituut, de kamer van Koophandel en Gedeputeerde Sta ten op zijn dak. En de raad zegt gewoon „nee-" Dus het gaat maar door: de raad verbiedt parkeren^en de- fabriek trekt er zich niets van aan. Beide heren waren zeer beschaafd In hun uitlatingen, JVfaar op meneer Marsman zijn gezicht kon je lezen: „die stomme boeren hebben er geen benul van hoe een industrie moet werken." En in de stem van me neer Hennlpman klonk doon denkt zeker dat hij ons hier even naar riJn hand kan zetten omdat meneer een fabriek heeft." Het is geen geweldig drama. Het toont al leen hoe zot de dingen kunnen lo pen. wanneer een agrarische ge meente met de mode mee industria liseert, maar er niet best aan kan wennen dat er dan ook wat in het dorp gaat veranderen en wanneer een fabriek uit het oog verliest dat het op het platteland anders gaat dan in de stad. hoofdbureau was opgesloten werd een zenuwarts geconsulteerd. De fabrieksarbeider die haar on derdak heeft verleend verklaarde, dat hy van de levensloop van Riek Jansen met op de hoogte was. Hy ontkent te - hebben geweten dat zy werd gezocht in verband met een moord en heeft voorts gezegd dat hy dagbladen waarin de foto .van Riek Jansen eergisteren was afgedrukt niet goed leest. Onderzocht wordt of hij de waarheid spreekt. Tevens wordt een onderzoek ingesteld naar de vraag of anderen de vrouw willens en wetens voor de politie verborgen hebben. De Erndhovense districtsrecherche is er. van overtuigd dat Riek Jansen de oude weduwe te Beugen, van wie zij een. incht was. vermoord "heeft. Deze veronderstelling berustte aan vankelijk alleen op het feit dat Riek Jansen kort na de moord detailsover het misdrijf aan kennissen heeft ver teld die op dat moment aan niemand anders dan aan de dader bekend kon den zijn. Dinsdag heeft zich echter iemand gemeld die Riek Jansen vo rige week maandagmiddag tegen vyf uur (de moord moet tussen vijf en zeven uur Js middags geploegd zyn> in de woning van het slachtoffer heeft gezien. De wijze waarop de weduwe Van Vonderen om. het leven is gebracht zij werd zwaar ver minkt wy&t bovendien op een moord die door een geestelijk ge stoorde is gepleegd- Voor overval op station AURICH (Oost-Friesland) Een gerechtshof te Aurfch in Oost-Fries land heeft de Nederlandse zeeman J. F. uit Amersfoort, wegens roof van 470 mark uit het station Emden-West, veroordeeld tot een jaar en drie maanden gevangenisstraf. In de nacht van 10 op 11 juni beeft F. met een Noorse matroos een drink gelag op touw gezet in een cafe te Einden, Toen geen. van beiden nog geld, maar beiden nog wel dorst hadden heeft F. een. agent zyn pistool ontstolen en is daarmee naar het be- 7vuste_ station gegaan, waar hij de lokettist met het wapen m bedwang hield en de diefstal pleegde. Van de opbrengst van de overval betaalde hy zijn drankschuld, waarna het ge lag in een andere kroeg werd voort gezet DEN HELDER. Uit de sectie, die de politiedeskundige, dr. J. P. L. Hulst uit Leiden, op het zondag te Noord Stroe (gem. Wieringen) aangespoelde lijk heeft verricht, is komen vast te staan dat dit het stof felijk overschot is van de sedert 30 juni 31 te Den Helder vermiste korporaal der mariniers J. van Ber- kel uit Schipluiden. /Adoerfentle IJS.) Bij PV, 9"«F .ikiHknj" 9««>«l zergl «a «ntel Ufaltt At II Mi«r «at pinwr Uw wtik fcunt data! HAAR M ibbCMIEn KAK IK ÊR fcEft tXTRAATJt AAft VtRCHfcHtnALS IK Dit PQMVnOU VfcRKOOP Z057£ft HfcEfT Etotnujfttuti &tnotc> BfctAAlO SpOPtrv lAKLAttTAARFI OfUhTEUOlBtrt SPOTTY Spotty 1 3054. Iï<?b en Eddy besluiten terug ie keren naar de- „In.es" om rapport uit te gaan brengen. Zij varen nog één keer om bet eiland heen en ontdekken aan de andere kant een klein strand je, waar een sloep gemakkelijk zou kunnen lan den, Er liggen alleen een paar Manenrobben te slaneö op het stukje zand, maar dat iA niets bij zonders, want die dienen zie je luer overal. Maar wanneer Rob nog even omkykt, ziet hy, dat een van die dieren snel naar de waterkant waggelt, in r.ee duikt en met een ongelofelijk grote snel heid recht in de richtmg van de motorboot zwemt. En dan opeens bedenkt hij, dat Lupardi altijd met robot-dieren werkt,... Drommels, zou dit het een of anüei gecamoufleerde pro jectiel kunnen zyn? Rob zet de motor op volle kracht en de boot scheert als een zwaluw over het water. De schroei kan de boot een snelheid van veertig knopen geven, maar die ellendige zeehond gaat nog veel harder. 63 „Hoofdinspecteur?Vroeg ze, „Toe maari" Alleyn zag dat ze hem met nieu we belangstelling bekeek en had een voorgevoel van wat er zou komen. „Dat is nogal hoog, met? Hoofd inspecteur Wie? Ik heb de naam niet verstaan." Alle hoop, dat hij zijn relatie tot Troy voor haar verborgen had kun nen houden, verdween toen ze zijn - naam herhaalde, haar hand voor .Goed zo.^Nou, juffrouw Orrin- ^aar mond sloeg en uitbarstte „Lie- 7 j naai. u.uuu ö.uvs cu Hivuws.» Ze had zieh achterover laten gM- miïVtadmll "ïïKSVSi" OngM°ntr0" den, tot ze op haar gemak op haar bent uw erg openhartig geweest.'Ik lat_„ voorarm steunde. „Dat wil ik u zal uw - voorbeeld volgen. U wilt „Spyt me. zei ze even later, wel vertellen," zei ze. „Toen ik hier weten wat wij hier doen. Dat zal „maar dat is wel leuk als je er die avond binnenkwam, liet hij het ik u vertellen. Ons werk of het ©ver na denkt. Dat zy bet was, ai my Zien. De oude Rattisbon was belangrijkste deel daarvan, is om *lf> natuurlijkDaarom wist u er en een paar getuigen en hy bad uit te vinden waarom u een aantal vaTLoe vefr, °|L5*f_ rip het ondertekend. Hij liet het me nogal kinderachtige grapjes met Sir en zien. De inkt was nog nat. Hij had Henry Ancred heeft uitgehaald en connectie tussen Sir Henry Ancrea het oude testament hier in de haard hebt doen voorkomen, dat zijn klein- de vert üe leuning, verbrand." dochter er verantwoordelijk voor „Ik ga mezelf niet verraden," zei „Juist ja." was." juffrouw Orrincourt, „en Ceddie ook „En hy had niet nog een ander 7 _tönd x lu- h a vnf,tPrr niet Ceddie zit toch al moeilijk ge: kunnen schryven, ook al had hij dat dat -jjn zenuwen even opschokten! noeSv hij me Iaat vallen is hu gewild. Omdat hy te moe was ea zf itSnd vl™ bh hS. haar onder-' gek. Maar er ziitt een hele hoop «n- hy had pijn. en hy zei, dat hij zijn jjn 3tak vooruit en haar wenktrau- Sen die ik eerst wol weten. Wat medicijn zou mnemen en ging sla- wem durm^nen waran ramSe- gepraat over een boek? pentro&en in em b^ S zTleek Wat is dat? Ben ik gek of rijn die „Hij lag al in bed toen u kwam?" op^ntekeiS mlenmannentfid- anderen hier allemaal gek geworden? „Ja." 2e wachtte een ogenblikje wo1Snd3^3ie es> lemand doet Qen„saletA en keek naar haar geveilde vinger- H verwachtte haast een dubieuze boekje 111 een kaasstolp en dient dat nagels. .De mensen schijnen te den- jje p.- ballonnette van haar ©P voor de lunch. En wat doen de ken, dat ik geen gevoel heb. Ik ballonnetje van haar J zotten zg hefc ^aar ben heel erg in de war geweest me kijken alsof ik een reguliere Heus, Nou ja, bij was lief. En als ■£egt- dat dat h®b ge- m00rdenares bert Ik bedoel, het is een meisje op het punt staat te gaan aaao- YToe2 Zu;:, zo xuaL En wit voor een boek! Om trouwen en alles is fijn, dan is zoiets "Op net ogenblik: ik, antwoord- jjjgngen na hun dood vers te hou- verschrikkelyk, wat ze ook zeggen." d® r fll "Kom. juffi-ouw^ Orrrn- den_ om van te rillen. En toen ik „Leek hy erg ziek?" fn 1 d® W10kel van zé., dat ik het niet in die kaasstolp „Dat heeft iedereen me al ge- Jumper begmnen. Daar gedaan, weet je wat ze toen vraagd. De dakter en Pauline en „u xo eb 2011 wind ge- ,jeden? Pauline viel ongeveer m Milly, Steeds maar weer Echt, ik Kocb^ s„. o mekaar en Dcssy zei; „We zijn met kan er wel om gillen. Hij had een ',I5e boe£ zei ze „Wat ZQ gek om te veronderstellen dat je slechte bui gehad en voelde zich niet eeo vent. Wat een heer! -e nejl regeirecht in de strik zult goed. En na wat hij had gegeten negeerde haar opmerkm- stoppen," en Milly zei, dat ze wist, en die woede-bui was het geen won- g®n t«treffende meneer Jumper. dat llc jie^ ]ia(j gejezen en ze gingen aai nllflmaal alsnf lit" ifits WSS. dat der. Ik gaf hem rijn warme drank, "Ert;da^.f„„W" 1 +Tt.1 allemaal weg alsof ik iets was, dat gaf hem een nachtzoen en hij leek zaakje met de verf op de trapleu- de jlad achtergelaten en ik heb my goed te zijn. Dat is alles" nng- me ritten afvragen of ik of die „Heeft hij zijn warme melk op- Dit verbaasde haar onmiskenbaar, anderen opgesloten zouden moeten gedronken toen u bij hem was?" Haar gezicht was plotseling uitdruk- worden." Ze zwaaide met een luie be- kingloos, een masker met openge- „En héd u het boekje ooit eerder weging wat naar voren en keek hem sperde ogen. „Wacht even" zei ze, gezien?" met vernauwde ogen aan. „Hy „dat is grappig." irik herinner me begon ze dronk het op en vond het lekker." Alleyn wachtte. en toen keek ze met een nieuwe „En zijn medicyn?" „Hè", zei ze hebt u al met Ced- behoedzaamheid van Alleyn naar „Die heeft by zelf ingeschonken, die gesproken?" fox cn zei scherp: „Nee, niet ge- Ik had hem gezegd, dat hij het „Nee." 2ïem Ik wist niet waar het over moest innemen, maar hij zei, dat „Dat zegt u," mopperde ze en ze ging". En na een poosje voegde zo hij nog even wachtte en wou kijken wendde zich tot Fox. „U soms?" er aan toe: „Ik ben niet zo wild op of zijn maag zonder dat weer rustig Nee. juffrouw „Orrincourt," zei lezen." zou worden. Toen ben ik wegge- Fox rustig „en de hoofdinspecteur gaan." evenmin." (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1