EEN WEG TERUG Rijk der atomen is nog voor a i ennis Nerveus? ass w™ «ww- ...HET ATOOM, basis van ons bestaan" Toch nog vijftien slachtoffers van „World Splendour"? Sleepboot „Thames" brengt olieboor eiland naar Perzië Eerste prijs voor Polygoon op filmfestival SPROETJES SPARKS: "TTH" door Hgaio Tttarsk DE rede van de.Rtilterdanue burgemeester op hel vliegveld Zestien- boven heelt opnieuw de aandacht gevestigd op dn aantasting van de gemeentelijke autonomie en de daarmee samenhangende onder- mijning var» de burgerzin, die rich vanouds zozeer in aangelegen, heden van plaatselijke aard placht te uiten. Den Haag. zo zei de heer Van w alsum. behoudt rich geleidelijk in alle belangrijke gemeentelijke zaken het beslissende woord voor. Hij nocn.de het bedenkelijk, dat op deze wijze een stuk hes-tuursveraiitwoordeJijkheid aan de publieke controle wordt onttrokken, cn sprak de vrees uit, dat deze toestand de meer en meer gebruikehike wordt, hetgeen heickem, dat de gemeenteraden worden gedegradeerd tot loutpr decoratieve organen. De klacht van de heer Van Walsum i, een hoogtepunt ineen hele reeks Tan soortgelijke stemmen, die men de hatMc tijd heeft kunnen vei nemen, voor een juiste beoordeling is hel goed. er rekening mee te houden, dat in bet proces van vermindering der gemeentelijke autonomie de besteding*. b.c.^.k,,nR *r" "«celling heeft teweeggebracht, die voorshands als van tijdelijke aard moet wenden beschouwd. Men neme voorts.:n acht. dat de tegenstelling over het vliegveld Zestienhoven tussen rijk en stad recht geaarde Rotterdammers licht in tuur zet. Lot hiervan blijft er echter genoeg over om de bezorgdheid van burgemeester Van Waisum te delen. net betreft hier eer» probleem, waarover al veel geschreven en gesproken Js: ovengen? mei meer begrip voor de oorzaken en de gevaren van dc ontwikkeling dan met fri.-se ideeën over een paal en perk stellen cr aan. Vaker dan eens krijgt met. de indruk, df- bij alle klachten en alle kritiek de achtergrond toch ja het bewustzijn, zich druk te maken over een ver- Jorcn zaak. Misschien is dit nog wel het meest verontrustende van al. «et zou een aanwtjzing zijn, dat ook de publieke zaak is beland in de troosteloze sfeer van het cultuurpessimisme. T*E,R ^°"rkorn'n8 van misverstand zij opgemerkt, dat wij geenszins de bedoeling hebben, de heer Van Walsum bij de cultuurpri js. misten in te delen. Wanneer er ergens nog iets leeft van lokale trots en geestdrift.* dan is het wel in Rotterdam: en de burge meester is daar zonder twijfel een goede vertolker van. Men moet er zich echter rekenschap van geven, dat het hoofdthema van het poli- tieke leven nooit kan zijn en nooit kaa worden de strijd tussen de hogere en de lagere overheden om "de macht. Dat een burgemeester en een minister de accenten anders- leggen is normaal: maar niet normaal is. dat verdienstelijke mensen, van wie sommigen toevallig ministers en anderen toevallig gemeentebestuurders zijn. zo radicaal van mening verschillen over de verdeling der bevoegdbeden als blijkt uit de uitlatingen van de jongste tijd. Als het een (vermoeid! spel is. kan men het de burgers beter ont houden; nis het ernst is, is het onbegrijpelijk, dat er binnen of tussen de partijen niet heviger strijd .oyer komt dan in feite het geval js. Wie de huidige toestand, eventueel niet enige correcties, aanvaardt. m<>ct maar niet zo erg klagen: wie hem niet aanvaard), kan onmogelijk volstaan met hekiag. Er is sprake van ccn halfheid, die nok tot uiting komt in het resultaat van de langjarige arbeid der oomniissie-Oud. De gemeenten moeten meer bronnen van inkomsten hebben, verklaart die commissie; maar zc verklaart oiet. dat de gemeenten weer in staat behoren te zijn. een eigen inkomstenbelasting te beifen. De bezwaren tegen zo'n belasting kennen wij zeer wel. De rijke ge meenten willen b3ar misschien wel terug, maar de arme gemeenten protesteren al bij de gedachte alleen. En uit een oogpunt van belasting- techniek is de vereenvoudiging door de toepassing van één uniform complex van loon- en inkomstenbelasting een zeer prettige zaak. Doch de vraag mag worden gesteld of dit alles doorslaggevend is, waar bet gaat om een zaak, die de democratie zo bij uitstek raakt. TER doorbreking van dc yupasse zouden wij gaarne enige sug gesties uiten. De toestand is thans zo, dat dc gemeenten van het rijk een deel van de opbrengst der belastingen ontvangen. Het zou in beginsel zo kunnen worden, dat de gemeenten dit deel voortaan zelf heffen. Daarmee ware het goede uitgangspunt, dat de .gemeenten zich door het aanslaan van de burgerij eigen midden verschaffen voor de eigen daden en voorzieningen, in hoofdzaak hersteld. Enige correcties zouden echter, gelet op het verleden, naar onze mening nodig rijn. De eerste is, dat een zeker deel (h.v. tien procent) van de opbrengst der belastingen wordt gestort in een vereveningsfonds, dat hoofdzakelijk beoogt, de minder gefortuneerde gemeenten tegemoet te komen. En de tweede is. dat een redelijke grens naar boven wordt gesteld aan de gemeentelijke directe belastingen. Is een zodanige weg terug nog mogelijk? Is on? land m"et te. dichthcvolkt om hernieuwd de nadruk tc leggen op eea plaatselijke aanpak der pro- fclemen? Wij kermen de argumenten wel, maar als zij zwaarder wegen dan die van de heer Van Walsura en al die anderen, dan ware het toch wel gewenst, dat zulks op een duidelijker manier werd vastgesteld dan fc-ans geschiedt. Het is ongezond en niet eerlijk ook, dat binnen dezelfde staatkundige groeperingen de autonomie onder lofprijzingen naar het •chavot wordt gevoerd. E (V'an een onzer redacteuren) IVtcn zou zijn teleurstelling, cn die R stulpen voortdurend nieuwe v*n duizenden andere bezoekers, uit. woordeu in onze taal. Soms is sluitend kunnen gebruiken als ver liet tempo traag, som? zoals tijdens wÜt het bestuur van. Het Atoom de laatste jaren worden we er T~ cn het zou niet eens moeilijk zijn mee overspoeld. Waren voor onze "ie kritiek tc concretiseren en aan grootouders woorden als, fiets, tete- le vullen maar helemaal billijk fooi», elektriciteit, radio. jazz. aspl- zou dal r,iet zi'n- Primair moet men riet», vliegtuig, typewriter, dicselmo- ficn. voor welke ongemeen moei lij tor e.d. nieuwigheden, die vreemd in ke tsak het bestuur stond; dat wilde de mond lagen, onze ouders en wij zeJfs onze ontevreden collega toege- zelf zien noch horen er veel bü- vcn- Nimmer tevoren is er waar ook zonder? in. cvn dergelijke tentoonstelling ge- i Wij vinden jetjagers, televisie houden.-Men kon zich dus niet spie- of nog „moderner'': teevee ge- Rclcn aan de prestaties <cu fouten) iuidsbarricrc. radar, atoomsplits-ng. j'.r-de,'t!n 0,1 noS spic*c.lt H-bom. kobsltstraier. rock 'n roll, nu die zich aan een ander rpicgclt. Salkvaccin, poliomyelitis, „de tour" 7.ieh zacht: hij loopt bctiekkehjk wei en meer van zulke woorden bijna se- ,u~. riRlco wovn, al zullen wc niet altijd weten A4Maar dc samenstel,ers van Het wat we er mee bedoelen En onze Atoom moesten ynjwel uit het niets t kleini-kindereu zullen,, mét evenveel scheppen Zij. zullen uiteraard diep- gemak. praten over protonen, neutra- gaand heboen overwogen, .bij welke - - - - - - graad van ontwikkeling der bezoe kers zij moesten aansluiten/ Een moeilijke en ondankbare taak, omdat mennet als in de atoomfysica zelf teert men-aan een kennis, di st trachten !ipt vriiwri on- ->„/>„fna »ln t,t,. nen, mesonen," fotonen..atoomfusie, kernreactox-s, „suspop", „slave-mani- pulators" isotopen, ultra-sonore: gol ven enz. als; wij het nu hebben over. leerling van ulo, hbs en - shelbrommer,.; gas verwarming, - luid- moesr xraenten _,iet vrtjwci on- menige tijdperk zjl.rulta,met twee Penen *»«- stevig-middenin staan. Hye. vreemd het rijk dor atomen, nog is," met. hoeveel wantrouwen en wanbegrip ook de meesten van ons bet betreden bleek uit de teleurstel ling die een collega uitte na bezoek aan de tentoonstelling Het Atoom. ..Eer»' paar uur lang. heb ik rondge dwaald tussen al die aan en ui.tfloe- den in hun vormentaal uit te beelden wat- geleerden in laboratoria of stu deervertrek ..hadden ontdekt. Met .anderewoorden: moest de artis tieke suggestie een rol spelen, opdat do bezoekers via hun fantasie zouden kunnen begrijpen waarom het gaat? Men heeft ons inziens terecht het laatste gekozen. Dat het nu toch vele bezoekers ontgaat wat het atoom is, eri welke ontzaglijke betekenis kernenergie zal hebben voor de ge hele mensheid, dat is hot tgntoon- steUingsbestuur nauwelijks aan te rekenen. Het moest in het algemeen den is: Slechts, enkele voorbeelden daar van: in de overigens helder geschre ven catalogus spreken de samenstel lers van „het" isotoop-235, gesuspen deerd in gewoon, doch zeer zuiver water", kennelijk zonder meerver onderstellend. dat alle bezoekers we ten wat suspenderen en suspensie is. Staat er niet. dat „gasvormig zuiver uraniumfluorjde door een enorme diffusiefabriek wordt gepompt"? En slechts één der overal opgehangen teksten, die iets willen ophelderen: „Isotopen, variaties van een element, lijken ..sprekend" op elkaar, maar zij zijn niet even zwaar en soms niet Ook vakgeleerden bewegen zich nog dikwijls niet grote schroom op het nieuwe, niet gemakkelijk te verken- nen gebied van de atoom-energie^ In Harwell (EngelandIs daarom een „atootmchool" geopend, waar. zij wegwijs worden gemaakt. Dr. Johnston wijst zijn „leerlingen" hoe een apparaat werkt, waarmee men flesjes met radio-actieve stoffen hanteert In een „cyclotron". bestuur de sprong, die de simpele bezoeker moet maken van zijn alle- dagslevèn naar dat. van" de atoomge leerde te. klein geschat. Maar.. is ook niet de pers tekort geschoten vragen wij ons af? Zij praat de- le zers voortdurend aan, 'dat. in de niet. zo vérre toekomst een belangrijk deel van onze' mechanische, energie zo niet alle! gewonnen móet worden uit ..hét atoom". Steenkool. pende lichtjes,", zei -hij;.: ,4k heb metken. In een; begrijpelijke èn lovens- intense aandacht allerlei ingewik- waardige poging de bezoekers zo kelde modellen, voorbeelden.gra- veel mogelijkte verklaren, heeft fieken er» machines gezien, ik heb men wellicht soms. uit het oog ver- eerlijk geprobeerd te begrijpen waar- loren, dat hetovergrote deel der voor dat allemaal dient, waarom het eenvoudige huismoeders en arbeï- z6 en niet anders is bijeengezet, ik der$ >- die ook ,tfei Atoomw de- heb geduldig geluisterd naar de ex- zoeken niets.dan. lager onderwijs plicaties - van de studenten-gidsenheeft gehad. Ietwat- te veel appel maar.'.ik bén er niet uitgeko- msn. Het ts misschien allemsal reu- .„„JggS. ze knan en. wetenschappelijk valko- tnonstéiling „Het Atoom". Het mem verantwoord, maar mij zegt het beeldt uit een „onbeheerste ketting. - even stabiel. Onstabiele isotopen val- Set kmócn^vêrlïan e 1Jjlt.ult«n daarb« «taling Dlie. ,.n_andera ertergis-;schenkende A/1 ISSCHIEN had men .en wij. „Maar als de bezoeker dé calalo- mien deze kritiek met schroom slIS g0ed leest kan hij alles begrij pen". horen wij tegenwerpen. Goed, dat kan hij héél misschien als hij dit boekje" koopt: bet kost één gul den! maar.pas als hij thuis is. Want het werkje telt 72 bladzij den: men leest het niet „even" tij dens een rondgang langs allerlei ap- de diger. jehele expositie wat een kunnen opzetten, en uit). niets!" reactie". Mooi, maar ioetlijk. LONDEN Een vertegenwoordi ger van de Niarchos-Scheepvaart- Maatschappij, eigenaresse van de in brand geraakte en gezonken tanker „World Splendour", heeft in de Brit se hoofdstad meegedeeld, dat er na de ramp, die dit sch.p heeft getrof fen toch nog 15 leden van de be manning worden vermist Er bevond zich ook een Frans journalist aan boord. Jean Hallier, die de reis mee maakte om een reportage over. de olie-industrie te schrijden. In Marseille zijn 21 overlevenden van deze scheepsramp aan land ge zet. RENDSBHRG Uit de W'estduitse stad Rensburg is gisteren de Neder landse zeesleepboot „Thames" <3.000 pk) vertrokken, met op sleeptouw de „Adma Enterprise", een drijvend platform met olieboorinstallaties, Pompen, -werkplaatsen ën. een he likopter dek, dat vier enorme, mo menteel opgetrokken benen heeft, waarop het in de Perzische Golf zal worden verankerd. De reis door Noordzee. Atlanti sche Oceaan; Middellandse Zee en Rode Zee zal ongeveer drie maan den duren. Het olieboor-eiiand is gebouwd op een Westduitse werf, in opdracht van een Engelse maat schappij- m 'delfstoffen worden steeds schaarser, „het atoom" is vrijwel onuitputtelijk als energieleverancier, v Maar men verzuimt.de lezers de nieuwe taal "te verklaren, die zij moeizaam moeten leren opdat hun kinderen haar vloeiend kunnen spreken. WIT willen trachten een (kléin) deel van -die leemte te vullen, daarom schreef een onzer redacteu ren deze serie artikelen waarin hij probeert duideljjk te maken wat pro tonen.' neutronen, elektronen en iso topen zijn, wat het verschil is tussen uranium-238 en üranium-235. wat „radio-activiteit", kernsplijting en kernfusie zijn. Hij pretendeert niet iets te vertellen, dat men niet ook duidelijk, te maken wat een „kern-, en wellicht.beter, zeker.uitvoeriger— reactor" is en hoe. in principe. zo'n kan vinden in de vele boeken.;over apparaat werkt. Maar. hij, die zich atomen en atoomenergie, die de laat- onvoorbëreid gevoerd ziet langs mo- ste jaren zijn verschenen spéciaal dellen van gasgekoelde grafietreac- met het doel. leken in. dit weten tors, natriumgekoelde grafïetreactors, schappelijke labyrint wegwijs te ma- bassinreactors. suspop-re.-ctors, ken..De voorbeelden, die hij gebruikt, zwaarwaterreactors, kok*-- cater- zijn niet origineel.' Maar - uitgaande reactors, hogedntk-wati ^actors, van de zekerheid, dat te grote onel!e-,.broed"-rèactors en homogene- schroom velen nog weerhoudt die energiereactors, moet verdwalen in' moeilijk lijkende lectuur te lezen, dit voor hem nog mysterieuze rijk waagde hij het toch zijn serie- te. van ..hei atoom". schrijven, onder het motto „Het i Mbgelyk heeft het tentoonsteilings- 'atoom, basis van ons bestaan"*. i paraten ën preparaten, die zó nieuw, en vreemd aandoen dat zij alle aan dacht opslorpen. En later is het niet goed mogelijk zich. weer vooi' te stel len wat bij welketekst boort. Men is zich ietwat tè buiten ge gaan aan een overdaad die zeker in dit geval schaadt. Natuurlijk moest men proberen de .bezoekers PEKING. Een gezelschap van 41 Amerikaanse jongeren heeft het verbod van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Za ken getrotseerd en is vrijdag voor een bezoek aan communistisch China in Peking aangekomen. De groep kwam na een reis door Siberië met een speciale trein uit Moskou aan,waar zij hadden deel genomen aan het jeugöfestïval. Bij de groep bevinden zich ook. Ca nadezen en Westafrakaneix, De Amerikaanse regering had gewaarschuwd dat met een be zoek aan China de Amerikaanse reisbepalïngen zouden worden over-, treden. De Amerikaanse" jongeren lopen kans hun paspoort, kwijt .te raken. VENÉTIE De eerste prijs voor de produktie van nieuws journalen op het Venetiaanse filmfestival -werd gisteravond toegekend aan 't nieuws- journaal, gemaakt door Polygoon.xiit' Haarlem. De pry s werd/.unaniem toegekend en de toekenning was. ge baseerd op. de selectie Van nieuws gebeurtenissen en de techniek van de produktie. SJJ de jiost wos ee» brief van. een lezeres Uit Bussnm, die my verwijt dat ik te critisch schrijf over andere mensen en mij advi seert- eerst eens wat zelfkennis te vergaren, omdat daarjnee de ware wijsheid sinds jaar en dag begint. Gelijk heeft ze. lilaar koe verover je _die schat? Ik. voor mij, heb niijn pogingen in deze richting al lang opgegeven Ais .me niet overdekt waren met een difekej ondoordringbare fcorsê van eigenliefde zouden ■we' ons zelf net zo zien; al* wij onze medemen sen en onze medemensen ons, zodat iedereen onverwijld in de gracht sou springen. iYoti, .dut kan .natuurlijk niet. Wé; behelpen ons dus^m 't pseuéo zelfkennis, doen bescheide.-', lank- moedig; eenvoiidig: of mild m frus treren de rest,': Een andere oplossing is uitgesloten. "Want echte onyer- .sneden zelfkennis ZOUik niemand aanraden'. Die is te hardhandig. Daarom waardeer ik het altijd zo, .dat het onmogelijk bhjkt er toe te geraken. „Ja, maar IK ken mezelf!" roept U. geprikkeld uit, U eergist u.: Hebt u een bandrecorder thuis? Neem dan uw eigen stem eens op en it - zult bemerken dat u heel an der* praat dan;ti' dacht „Dat zeg 'ik met veel. tact", meen- de u tijdensde opname. 'Maar wat hoort u bij 't afdraaien? Gebluf van een heer, ca« u?ie u hooit is voorgesteld. Dit houdt in dat de indruk, die u en ik van ortó eigen optreden heb ben nooit .overeenstemt met. het beeld dat. anderen, door de zeef van hun kritische functiedaarvan krij gen. Tel daar .eventjes «w uiterlijk bij, en u geeft, het als ik, alle hoop op zelfkennis prijs. „Maar de spiegel liegt toch niet!" roept Nee,- de spiegel niei. Maar cis u en ik er in kijken-, dóen wé. het ineLTk zal v. een ecla tant voorbeeld geven, dat mij per soonlijk, heeft doen berusten, in het onwrikbare feit, dat ik mezelf hooit zai leren kennen. Gistermiddag liep ik, vers gescho ren, met een splinternieuw zomer- pak aan énin de beste stemming een café binnen.*Bij 'de tapkast ging ik op een kruk zitten. Ik voelde mij een vriend vari alle schepselen, en zou mijn doodsvijand1 zonder de 'ge-' ringstei aarzeling op beide wangen- heb ben gekust. Gelukkig was hij niet in het café, dus ook dat was een meevallertje. Met mijn glos in de hand zat ik, intevreden, op de kruk, Vlak naast mij stond, met zijn rug naar mij toe, een man en sprak wartaal. Hij .had irtijn binnentreden niet opgemerkt, omdat hij 'was gehuld in Schiedamse nevelen, die de we- reld aan zijn oog cn aan zijn oor onttrokken. j-* - Hoewel ik alleen een rug zag en een siem hoorde, had ik ook deze man innig liefwant dat paste nu eenmaal by mijn stemming. Na eni ge tijd draaide hij zich moeizaam om en en nam mij, met. rijn troebe le lodderogen, voor liet eerst waar. Ik keek terug op een manier die, naar mijn vaste overtuiging, mild en U'elu-'tlZenrt was. Maar hoe bitter weinig er óver kwam- van mijn humane bedoelin gen kem' ik' zien aap de angstige uitdrukking, die op het geziekt van de man postvatte en horen .aan de ontstelde intonatie waarmee hij te-, gen zichzelf mompelde:. ,Neé,'; nee, in vrédesnttam geen: moeilijkheden KRONKEL. DEN BURG —- Prinses Margriet, die drie weken incognito in De Koog op Tebcel heeft gekampeerd nX van 2 tot 23 augustus is gisteren met de ,vDr. Wagemaker" naar de vaste wal vertrokken. Zij was op 2 augustus met „De Dageraad" gearriveerd om. deel te nemen aan een meisjeskamp. (Advertentie IM.) kalmeert de zenuwen zonder slaap te verwekken BAriDfcn&PORfcrtCR H££fT HIER EEft TRUCK GE&TAAH— ItriAttD fttt-M SPOTTy DESTOLEn IJtt'OEHOtFAF. ORUKKtbLtlOtfl MAAR Pt (ïQOTt WEG MOET ÉEtt PAARD MEB&eri VOORDE ACHTERV0L&1H&! 377 30Ö7. Maar de ontpkt'finR volgt niet. Tenmin ste. dc daverende knal. die Rob en Eddy ver wachtten. blüft uit. maar zO worden wel door een ontzaglijke luchtdruk op de grond gedrukt en de hitte is enkele seconden lang schier ondraaglijk- Dan klettert een stortregen van steenbrokken. on- rrüdd«,1li'k gevolgd door een vloedgolf, die over de rots heenspoelt. over de hom'dm van beide mannen neer. Versuft staan ze op. met trillende benen. Maar zjj zijn er goed afgekomen. Alleen de motorboot is totaal versplinterd en van de „zee hond" is ook niets over...,. Më_ar wat nu? „Dst ziet er lelijk voor ons uit," zegt Eddy, „daar zitten j woordt Rob. we nu.de gevangenen van Lupardi op zijn eigen eiland. Heb je nog één van je schitterende ideeën. Rob. om hier heelhuids vandaan te ko men?" ..Laten we eerst maar eens gaan kijken, waar wij precies terecht zijn. gekomen," aat- 66 „Weet u", ging Alieyi. 'standvas tig voort, „de vliegende k^e was de laatste grap in een serie van vijf en ■was, voor zover w|j weten, de defi nitieve redén voor Sir Henry om zijn testament die avond te wijzi gen. Men had hem heel duidelijk be wezen, dat Broekje het niet had ge daan en het ia mogelijk, dat Sir Henry, niet wetend wie het dan wèl had gedaan, wraak heeft genomen op de hele familie." „Ja. maar..." „Wie dus deel heeft gehad aan ,.ïk heb het niet gedaan", her- haalde hij. „Nou zeg", kakelde hij, „daar zie „En de mededeling die met dieTTgraPP?n';"„1, w je maar weer eens. De liefste Sonia schmink op de spiegel was geschre- .«p h*oet toch tiaegi<tat j]®* heeft u dus in vertrouwen geno- ven? En de schmink op de kat?" nie^_ waarschxjnlijk is, dat ik zou men." En na een korte aarzeling Cedric giechelde nerveus. „Nou—'Pr°beren mezelf uit het testamen voegde hij eraan toe: .Wat mij be- „Kom", zei Alleyn. ,.U had don- te doen sdirappen-. treft, beste meneer Alleyn,is dit kerrode schmink onder uw na- ^k vermoed dat dat resultaat niet het einde van de liefste Sonia." gels." voorzien was. U hoopte wellicht in z i.„+ »v tt „Wat een scherpe ogen!" riep Ce- uw vroegere positie te worden her- ,JVIisschien is het beter als ik_u dric_ fiDie liefste me^xouw Alleyn! steld, nadat'Broekje terzijde was zeg zei Alleyn, ,4atjuffrouw Or- Ze moet een grote steun voor u geschoven. Zoiets als tijdens het di- rinco^ geen verklaring heeft „af- y ner uit het testament werd voorge- gelegd over de practical jokes. hebt dus lezen, .maar dan nog beter. U heeft ,0 nèè?" De uitbarsting was zo „De Oude Persoon", onderbrak me gezegd dat u en juffrouw Orrm- snijdend, df t het moeilijk was om Cedric hem, „was bijzonder onple- court partners zijn geweest in èen aan te nemen, dat Cedric haar had zierig geweest Ik kon de veriei- van de practical jokes. En u heeft geuit. Hij liet nu zijn hoofd zakken ding niet weerstaan. De kat ook. Ik laten doorschemeren dat u iets af- en keek tüssen zijn voeten door naar vond het zo leuk." wist van al die grappen." het tapijt. Alleyn zag dat zijn han- „En had u iets te maken met het Cedric. begon zeer snel te spre- den over elkaar gleden. „Wat stom" geliefkoosde kussen op zijn stoel?" ken. houd niet van al iat ge- zei Cedric, „Wat een oud grapje! „Wel wat vulgair, niet? Iets van praat over partnerschap. Be houd Heel oud. Ik wist hét niet, tot u het Rabelais. Sonia had het gekocht en niet van de implicaties en ontken me vertelde. En ik loop er hele- ik ik kan het niet ontkennen het U dwingt me met uw sugges- maal in." Hij hief zijn hoofd op. ik legde het daar neer. Maar waar- ties en mysteries een onmogelijke De rose kleur was teruggekeerd en om niet? Als ik een klein protestje positie op. Ik neem aan, dac me zijn uitdrukking was van een jon- mag laten horen, beste meneer Al- niets anders overblijft dan u te ver- gensachtige bedroefdheid- „Beloof leyn,. wat, heeft dit dan allemaal, te tellen, dat ik wiat wat ze deed en me, dat u niet al te boos zult zijn. maken met die andere zaak?" waarom ze het deed. Het amuseer- „Ik denk dat het misschien wel de me en het verlevendigde de gru- allemaal bedacht is om het testa- welijke verveling van dat afschuwe ment van Sir Henry te "beïnvloeden lijke feest. Ik vind Broekje abomi- en met zijn beide testamenten heb- nabel en het spijt me bepaald niet jammer. De facade. De afschuwe- ben we, zoals u zult willen toegeven, dat. ze verdachtwerd of dat ze uit lijke onregelmatigheid van de voor-, heel vèèl te maken." het testament werd gelaten. Ze kant. De verschrikkelijke Victoria- „Dat is, vrees ik, te subtiel voor zwom waarschijnlijk van plezier m na binnen. Let vooral op de som- mijn arme hersens." haar geleende glorie. Alstublieft! berheid." „Het was bekend, nietwaar, dat ,Danfc u". zei Alleyn. „Dat ruimt Tk ben banv" zei Alleyn, „dat ziin jongste kleindochter op dat mo- een hoop van de mistigheden op. ik u niet betrriio* Tenzii u me wilt ment de voornaamste erfgename En bent u er nu zeker van. Sir vorteiten hooote de architec- was?" Cedric. dat u niet weet wie de brxe- tuur en het decor van Ancreton op maar ie wist het nooit zeker, ven heeft geschreven?" Ult ^=S1U er zeker dz« waw'gK^radw^ Portie „Als dat zo ls. zouden die grapjes, bet be ,n over balsemen niet in van uw grootvaoer. t< als ze haar werden toegeschreven, de kaass?'>P heeft gelegd? „Maar aat heb ik niet gedaan haar positie toch enorm beïnvloe- Cedric gaapte hem aan. „Be? protesteerde Cedric schril. „Dat den-( Alleyn, wachtte maar kreeg vroeg hij. „Waarom zou ik? O, ne«. verbluffende portret! Geloof me, dat geen antwoord. „Waarom heeft u Be wil niet, dat Sonia de moordena- heb ik met gedaan. toegestaan dat hij gélóöfclé, dat zij res blijkt te. zijn. Dat wildé ik tbéü „En de verf op de trapleuning?" de schuldige was?" in elk geval niet. Ik dacht eigenlijk „Heb ik ook niet gedaan. Die lie- t „Dat duivelse kind", zei Cedric, we hadden... het geeft niet. ve mevrouw Alleyn; ik zou er niet '„voert de meest afschuwelijke din- Maar ik moet zeggen, dat ik het aan denken!" gen uit. Het gevoel van beledigde on- wèl zou willen weten," „Maar u schijnt het in elk geval schuld moet, eens een verandering wel geweten te hebben." voor haar zijn geweest" (Wordt vervolgd) Het klinkt, kinderachtig, ik weat het. Maar ik smeek u, meneer Alleyn, kijk eens rond u. Bekijk de eigen aardigheden van Kasteel Kattenge-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1