Speurtocht naar bouwstoffen van orize mysterieuze wereld Absoluut „schone" H-bom onmogelijk MUSICAL MATIG SUCCES Amerikaans rapport: Twee jongens verdronken op het IJsselmeer Kabel in schroef van de „Liberie Nederlandse films oogsten bijval in Edinburgh Dulles over NAVO: Waarschuwings systeem nog onvoldoende Amerikaanse auto's toch duurder Gomoelka zal Tito ontmoeten Botsing tussen Pools j en Italiaans sebip in Suezkanaal i •HET ATOOM, basis van ons bestaan" RADIO EN T.V. Aan verwondingen na botsing overleden Churchill verkoopt zijn boerderijen en vee Visser vangt valk, en valt in 't water SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN - KAPITEIN ROB Maandag 26 augustus 1957 WASHINGTON». De commissie roor kernenergie van het Ameri kaanse Congres heeft meegedeeld, dat „het schijnt dat de gevolgen van verdere kernproeven als «ij jjt de mate van de afgelopen vjjf jaar vcorden genomen, in de komende generaties een gevaar voor de we reldbevolking hunnen vormen" Als de omvang van de proeven wordt vergroot, kan het gevaar gro ter zjjn en zicb eerder voordoen, zo wordt gezegd in een samenvatting van de verklaringen, die een vijf tigtal geleerden voor de commissie heeft afgelegd naar aarileiding van feen onderzoek naar de radio-actieve neerslag en de gevolgen hiervan voor de mens. De commissie zegt „dat zo iets als ten absoluut schone bom niet be staat" maar dat veel kan worden gedaan om de radio-activiteit ver oorzaakt door een kern-explosie bin ten zekere perken te houden. De commissie dringt er op aan. tneer gelden ter beschikking te stel len voor wetenschappelijke onder zoekingen op het gebied van de „atomische afval". Het rapport zegt, dat een vijande lijke aanval met 200 tot 300 H-bom- tnen op de Ver. Staten minstens de helft van het land zou treffen met HOORN Zaterdagmorgen heeft rchipper J- Tol uit Vol end am ten ruiden van Hoorp in het IJselineer het omgeslagen jacht „Pandu" ge vonden. Het bleek, dat twee Haar lemse jongens de 19-jarige F. Bands- ma en de 16-jarige D. van de Lin den vrijdagmiddag met dit jacht uit Stavoren waren vertrokken met be stemming Amsterdam. Om elf uur is het bootje van het type vergrote BAL nog gezien in de burnt van Oosterleek. Men vermoedt, dat het 's nachts in een bui is terecht ge komen en omgeslagen Naar alle waarschijnlijkheid zijn de jongens verdronken. SOUTHAMPTON Het Franse passagiersschip „Liberté" heeft een stalen kabel in een van 4jn schroe ven gekregen, toen het zaterdag avond de haven van Southampton binnenvoer. Het schip moeat zijn vertrek naar New York tot zondag- worgen uitstellen. Na enkele uren wist het 51.8.39 ton metende schip zich van de ka bel te bevrijden, maar toen ging het als een gewonde reus in open wa ter voor anker. Duikers bebben een onderzoek naar eventuele schade in gesteld. Het ongeluk gebeurde in de smal le waterweg, die toegang geeft tot de haven van Southampton, op vrij wel dezelfde plaats, waar het schip in 1950 aan de grond liep. DEN HAAG. De minister van O., K. en W. i eeft zoals bekend een drietal films ingezonden naar het lie fümfestii al van Edinburgh. Vrijdag werd als eerste vertoond „Een leger van gehouwen steen" van. Van Haren Noman in Engelse versie. De fn de film gesproken ver zetspoëzie was vertaald door de Amerikaanse dichter James F. Ho mes. De cineast gaf een toelichting op de film. die door het publiek met groot enthousiasme ontvangen werd. Zaterdag draaide de film „De morgenster" van Huguenot van der Linden, waarna zondag in een gala voorstelling met een Engelse Rank- film „The Bolstoi Baliet", de film van Bert Haa ostra „Rembrandt, schilder van de mens" werd ver toond. Het uitverkochte huis bracht de maker, die met eetv enkel woord zijn film inleidde, een warm ap plaus. r dodelijke afval. De commïsisc waar- schuwt dat het zeer moeilijk zou zijn. te voorzien in welk „patroon" die afval zich zou voordoen. Vijf vooraanstaande Amerikaanse biologen hebben zondag op een persconferentie gezegd, dat de hoe- veelheid radio-actief stof een ge- i vaar gaat vormen als jaarlijks proe- ven worden genomen met meer j dan tien megaton splijtbaar mate- riaal. Volgens de meest betrouw- bare gegevens nemen de Ver. Sta- i ten. de Sowjet-Unie en Groot-Brit- 1 tannie op het ogenblik proeven met samen ongeveer deze hoeveelheid splijtbaar materiaal, aldus de ge leerden. WASHINGTON. In een verkla ring ter inleiding van een nieuwe reeks televlsle-nitzendlngen over de NAVO heeft minister Dulles zondag gezegd, dat de NAVO een geïnte greerd stelsel mist voor de waar schuwing van West-Europa tegen een mogelijke Russische luchtaanval. Dulles zei verder, dat de Verenig de Staten voor het probleem staan, hoe zij de strijdkrachten van de NAVO moeten uitrusten met de| nieuwste defensieve .wapens: geleide projectielen en raketten die van kernladingen kunnen worden voor zien. „Wij hebben een doeltreffende, be schikbare macht gevormd", zei Dul les, „maar het schild van die strijd krachten is nog met voldoende sterk.! Een geïntegreerd waarschuwings stelsel voor de luchtdefensie is pas in. opbouw en wij taan voor het| probleem, hoe wjj alle NAV O-strijd krachten met de nieuwste defensieve wapens kunnen uitrusten". DETROIT. Nft de General Mo tors Corp. en de Chrysler Corp. heeft thans ook de Ford Motor Co. de eis van vakbondsleider Walter Reuther om de autopriJzen van de nieuwe modellen te verlagen, af gewezen. Reuther had voorgesteld, dat de arbeiders in de auto-industrie hun looneisen zouden matigen als de in dustriëlen hun prijzen zouden ver lagen. De bedoeling van het voor stel was, de afzet van auto's en daarmee de werkgelegenheid in de auto-industrie te garanderen. WARSCHAU. In beginsel is overeenstemming bereikt over «en gesprek tussen Wladyslaw Gomulka, leider van de communistische partij in Polen en president Tito van Joe- go-Slavie. Er is geen datum voor deze ont moeting vastgesteld, maar het wordt waarschijnlijk geacht, dat zij begin oktober in Joego-Slavië zal plaats hebben. FORT SAID Het Italiaanse vrachtschip „Juliana Fassio" is za terdagavond in het Suezkanaal bij kilometer paal twaalf in aanvaring gekimen met de Poolse tankboot „Tatry". Geen van de twee schepen werd ernstig beschadigd. DJAKARTA. De Hongaarse vice-minister van Buitenlandse Za ken. Karoiy Szarka, is na een twee daags bezoek uit Djakarta naar Rangoon vertrokken. Hij heeft er „uitleg gegeven" over de Hongaarse Kwestie aan de Indonesische minis ter van Buitenlandse Zaken. (Van een onzer redacteuren) WE gaan op zoek naar het atoom. Wonderlijk eigenlijk, dat WÖ naar atomen moeten speuren, ter wijl \vU zelf, het huis waarin wij leven, de fiets waarop wjj rijden, dc kleren die wjj dragen, de lucht die wö inademen, het brood dat wij eten, de bloeiende bloemen in onze tuin, ja de hele aarde, de zon en de planeten, de sterren, het ganse heelal bestaan by de gratie van ato men: deze allerkleinste, mysterieu ze bouwstenen van deze mysterieu ze wereld. Maar goed: op zoek! We hebben veorlopig geen ingewikkelde apparaten nodig of geheimzinnige fabrieken, maarslechts een keu- kenzoutkristalletje en een vlijm scherp mesje, later... vrij veel fan tasie. Dat zoutkristalletie splijten we nauwkeurig in tweeen, de ene helft leggen we opzij, de andere snijden we door. Dat vierde deel van het oorspronkelijke brokje zout delen we weer, het nu voor ons lig gende achtste partje eveneens, 2o gaan we rustig nog een tijdje door: het werkje wordt uiteraard steeds moeilijker, want de snippertjes zout zijn haast met meer te hanteren, zó klein zijn ze. Ten slotte moeten we het opgeven: 2elfs de allervaste hand kan met het haarscherpste mesje dat priegeJkletne kruimeltje keukenzout .niet meer delen. i Nu gebruiken we vetder een veel fijner werkend „instrument"': onze fantasie. Zij maakt het mogelijk nog heel lang door te gaan, de voort durend kleinere zoutdeeltjes te hal veren. Uiteindelijk geeft echter ook onze fantasie het op, zij moét het iwel opgeven: er is niets meer te balveren. We hebben nu een denk beeld gekregen van het kleinst mo gelijke deeltje keukenzout. Dat noe men we een keukenzout-molecuul. Tracht niet die kristalletjes onder de microscoop te vinden: geen len zenstelsel is in staat een zo sterke vergroting er van te geven dat zij zichtbaar worden. Keukenzout is een „samengestelde stof: men kan het verder ontleden, doch de resten kan men onder geen voorwaarde meer keukenzout noemen, doch... Maar daarover straks- \T RIJ "WEL alle dingen, die w^j om ons heen zien. zijn uit verschei dene stoffen opgebouwd. Hoe klein 'hun moleculen zijn is met een sim pele proef te bewijzen. We nemen daarvoor een emaille bak, zoals fo tografen gebruiken om hun films en afdrukken te ontwikkelen of te fixeren. Verder een. oud, kopje, twee breipennen -— om vergissingen te voorkomen: een rechte en een, i kromtoe een flesje ether en een beetje slaolie. we, met hulp van de kromme brei pen, één druppel olie-ether-oplos- «ring in 't water vallen. De oplossing verspreidt zich snel, de ether ver dampt en op het watervlak blijft een uiterst dun laagje slaolie ach ter. Verplaatst men de breipen, dan kan men het olielaagje („oliefilm") dat zijn bestaan bewijst door hel dere regenboogkleuren zo „uit smeren" dat het ten slotte scheurt Een betrekkelijk eenvoudige bere kening leert dan, dat die „olie- film"ongeveer één-miljoenste millimeter dik was op het ogenblik dat het 't hele wateroppervlak niet meer kon bedekken. Toen was het nog één molecuul dik. Conclusie: een slaolie-molecuul heeft een door snee van ongeveer één-miljoenste millimeter. Toch mag hij er zijn, het slaolie-molecuul, vergeleken met een keukenzout-molecuul: dèfc is nog veel kleiner. Nog een eenvoudige proef die aan toont, hoe ontzaglijk klein molecu len zijn. Vrijwel iedereen kent wellicht zonder de naam te kennen de felpaarse kleurstof kalium- permanganaat. Men gebruikt het in een van de twee vloeistoffen, waar mee inktvlekken van papier of uit textiel worden verwijderd. Als men. twee normale waterglazen in houd: rond een kwart literon der de kraan vult, het glazen staafje uit het flesje mef kahum-perman- ganaat zó lang laat afdruipen tot het vrijwel geheel droog is en het daar na in één der glazen dompelt, ziet men het water m dat glas, vergele ken met dat in het andere, duidelijk paars worden. De meng verhouding De moderne dr. Faustus in zijn la boratorium. Alsof hU op zoek is naar bet levenselixer, zo experi menteert hij met mysterieuze fles je* en tuigen. Die „tanzen" heten In het atoomjargon „sUve-manipu- Ixtors": zö stellen de onderzoekers in de zelegenheid binnen een sterk radio-actieve ruimte t« werken zon. der zelf gevaar te lopen, water-kaliumpermanganaat is dan minder dan 1:250,000, Dit wil zeg gen, dat naast ieder kalium-perman- ganaat-molecuul meer dan 250.000 watermoleculen in het glas zijn. En toch zweven eï in elke kubieke mil limeter water voldoende kleurstof- moleculen om het paars te doen zijn! NU komen we terug.op onze be lofte, het zoutmolecuul nader Natrium, en chloor-atomen, „opge sloten" ln een keukenzoutkristal. ZIJ vormen tezamen regelmatige kubussen. te bekijken en, eventueel, verder te delen. We roepen maar weer onze fantasie te hulp en „vergroten" dat molecuul enkele miljoenen keren. Zo, nu nemen, we dat reusachtige vergrote allerkleinste zoutkristal in onze hand en bekijken het nauw keurig. Hé, wat zien we nu voor merkwaardigs? Het zoutmolecuul blijkt te bestaan uit twee volkomen' verschillende stoffen: natrium, een zonderling metaal het „ver brandt" als het inwater valt! en chloor, een groen, giftig gas. Ook natrium is bij inwendig „gebruik" bijzonder gevaarlijk. Maar verbon den met het dodelijke gas chloor, vormt hetkeukenzout, dat hele maal niet vergiftig is en zelfs in kleine hoeveelheden onontbeerlijk voor de instandhouding van ons lichaam! Natrium en chloor zitten," als on voorstelbaar kleine bolletjes, in het keukenzout-molecuul. Die bolletjes zijn dan uiteindelijk onze langge- zochte atomen, welke 1verkerend in een bijzondere toestand in het molecuul aan elkaar „gekleefd" zit ten, De stoffen natrium en chloor, die in geen enkel opzicht verder ontbonden kunnen worden, heten in de taal der natuurwetenschappen „elementen". Ieder van ons blijkt, als men hem er maar op wijst, veel van die elementen te kennen: ijzer, koper, nikkel, goud, lood, tin, zil ver, platina, aluminium, chroom, koolstof (steenkool, grafiet, roet, diamant), zuurstof, stikstof, zwavel enz. In de natuur zijn er B2 bekend, de laatste jaren hebben atoomge leerden er m hun „machines" nog tien bij gemaakt. 3>n «dteorende „oUefilm" op een l*xg »*ter Is rond éénmUJoeaste millimeter dik; de doorsnede van oliemol ectüen. We plaatsen de bak goed hori zontaal en vullen hem tot aan de rand met schoon water. In het kopje twee lepels ether, déarin afglijdend van de kromme brespen - één druppel slaolie. Goed oplos sen! We leggen de rechte breipen over de emaille bak zó, dat hij het watervlak in. tweeën deelt Nu laten HAARLEM. Iq de nacht van zaterdag op zondag is de 74-jarige mevrouw C. Vw. Hr-rhoek-Stampers uit Haarlem, dagmiddag op het Staten Be legen, een brom fiets opliep. eden. Zij kwam met haar hoof.i tegen de trottoir band en liep daardoor een zware hersenschudding op. tAdvertenzte f-M.J SntrMnda pijnen Tan brandend masgzunrl Maar neem dan toch Ronnie*. Die doren de xnnrbrud dadelijk. Vele tienduizenden lijders *an brandend maagzuur verbreiden, de roem van Renmes, Ze zijn dan ook een ware uit, komst - ook in d« hardnekkigste geval len. En u hoeft helemaal niet in het onzekere te zijn over het resultaat, ze helpen vanaf "t eerste ogenblik dat ge uw eerste Bennies laat smelten op de tong. U voelt de zuurbrand doven: één of twee minuten en alle leed ia geleden. WESTERHAM Zaterdag zijn ic Westerbam 140 .varkens van sir Winston Churchill verkocht voor 4188 pond sterling In totaaL Een ras-beer leverde* 300 guineas op, Churchill verkocht begin van dit jaar reeds het grootste gedeelte van zijn veestapel, als ook zijn belde boerderijen. Bij de veiling was Churchill niet aanwezig. Hij was op zijn landgoed Chartwell de gastheer van premier Macmillan. TRENTE Giulio de Paoli heeft zaterdagf toen hij aan de oever van de Adige Noord-Italiestond, te wis sen, een valk gevangen. Toen hij zijn dobber met een boog in de ri vier trilde slaan, slokte de valk in een snelle duikvlucht het aas met de vishaak op. De visser-toerd door de vogel in het water getrokken, waar by byna verdronk, doordat fctf in de Zyn ver ward raakte. Na een verwoede strijd wist hij ten slotte echter de roe' vogel te doden. J^ZN Nederlandse musical. Zou het ■£-/ mogelijk zijn? We herinneren ons een niet onaardige muzikale ko medie, twee jaar geleden onder regie van Willy van Hemert voor de ca mera's gebracht. Een echte „musical" was het niet, maar toch wel een pret tig stuk amusement. Van Tam van Maarens „Duet om Barbara" durven we zelfs dit niet zonder voorbehoud te beweren. Hoewel de -melodietjes van Guus Jansen heel aardig waren en goed gezongen werden door een aantal bekende vocalisten. De rollen werden niét door die vocalisten gespeeld. Producer en re gisseur (Jan Delfgaauw en. Jos van der Valk) hadden het in Duitsland beproefde sys teem. van de „play-bsck" toe gepast. In dit ge val kon het ons. juist omdat het pretentieloze ver haaltje nou ja, verhaaltje.... grotendeels buiten speelde, minder bevredigen. De akoestische verschillen waren te op vallend. De beste rol was die van het meisje Pietje, dat we nóg leuker vonden dan het langzamerhand ge routineerde joch Dick Bos. De hak kelende, irriterend glimlachende burgemeester,, in wie we eer* in 't Gooi niet onbekend amateur-tonelist meenden te herkennen, paste beter in dit als geheel diletantisch aan doende muzikale blijspel dan acteur- als Sophie Stein. Matthieu van Eys- den en Bob Verstraete, die er eigen lijk te goed voor waren. Dit laatste geldt ook voor de uitnemende decors van Cor Hermeier. H. S. DE Nederlandse Televisie Stich ting zal voor de Prix Italia, die dit jaar ook aan da beste ingezonden tv-documentaïre zal worden toege kend. een door K.R.O,-mensen te vervaardigen film over het onder wijs aan doofstommen inzenden. De Duitse beeldradio dingt naar de prijs mee met een documentaire over het leven in New York: „40 cent fur Manhattan", samengesteld door de bekende (hoorspel) auteur Heinz Hu- ber en Johannes Plattner. MET een serie uitzendingen over de gewestelijke cultuur in ons land begint de VPRO vrijdagavond 5 september. Deze cyclus zal zich uitstrekken over het gehele winter seizoen. Elke vrijdagavond worden middels klankbeelden, reportages en causerieën de belangrijkste cul turele aspecten van een der vele gewesten, die tezamen Nederland vormen, belicht. De eerste zes uit zendingen zijn gewijd aan Friesland. Henk Teeuw is de samensteller van deze reeks programma's onder het motto „Leven in Nederland". OP 4 september zal het precies halve eeuw geleden zijn, dat Edward Grieg overleed. De VARA zal de beroemde Noorse componist herdenken met een serie concerten. Zijn drie sonates voor viool eti pia no worden uitgevoerd op woens dagavond 4 september, vrijdagoch tend 6 en zaterdagochtend 7 sep- ber, door respectievelijk Paul Godwin en Isja Rossican; Joachim Röntgen en Hans Schouwman; Nap de Kleijn en Johan van den Boogert. Op zaterdagmiddag 7 sep tember brengt hef Omroeporkest onder leiding van Walther Boer een concert van symfonische wer ken, Be Twee symfonische Stukken die oorspronkelijk voor piano d quatre mains werden geschreven, kunt m zowel door het orkest ge speeld (in de bewerking van Gerard Hengeveldals op de piano (door Jean Antonietti en Gerard Henge veld) horen. 1*N de NCRV-serie „Internationale -Meugdconcerten" speelt vanavond (Hilversum II-8.20-8.50) het RIAS- i Jugendorchester o.l.v. Willy Hs- I nuschke het vijfde Brandenburgs Concert van J. S. Bach: onmiddel- I lijk hierna een causerie van H. J, Stuvel, de bekende publicist over het Delta-plan over „De afsluiting i van het Haringvliet" Op de an- dere zender óók, maar dan wat la- ter, een concert gevolgd door een lezing. Van. 8.25 tot 9 50 voert het Trio di Trieste het Pianotrio in c. j no. 3 van Beethoven uit: daarna j spreekt het kamerlid Geert Kuygers over de „ontwikkeling van de Soiv- 1 jet-economie". öeumni&ntÉTm If opRotijtlWAf HCLrtt KkMTPIt I DOf 'WAARLft mucn op t& j V je Hfctn LiAACMTER lEriAnDntEPT bTOLtri inrtott OPSCHIt. S088, Op de plaats, waar de vreemde, geluid loze ontploffing de motorboot heeft vernield, is een diepe krater ontstaan, die vol water is ge lopen. De Manenrobben, die hier in de buurt op het strand lagen, zijn vernield. „We móéten weg zien te komen," zegt Bob, „want ik vrees, dat Lupardi met dit eiland hetzelfde zal doen sis hij destijds heeft gedaan met de vulkaan Als het Lu- f tonium is geborgen, gaat de boel hier de lucht in." Ja, maar hoe komen ze van het eiland af. Dan staat Eddy opeens stil, „We hebben één kans," zegt hij. „de Plato",Alleen, hoe komen. we ongezien aan boord van die schuit?" Ja, dat minate kans gezien te worden." mn»ton te t«rh maar «n wïïcn. Wanneer z« ontdekt worden, weten ze welk lot hun wacht, maar «r is geen andere keus. En dsn heeft Rob een goede inval. Hij wijst op de „dode" projec tielen op het strand. „Laten we ons vermommen als Manenrobben," zegt hij, „dan lopen we de 57 Terwijl hij me aankeek kreeg Al- leyn zo'n buitensporige gedachte, -dat hit niet in staat was nog langer 1 aan te dringen op het onderwerp 'van de relatie tussen hem en jui- ifrouw Orrincourt Hij werd er in elk geval van weerhouden door de binnenkomst ivan Pauline Kentish. Pauline kwam huilend binnen, ,miet hard, maar met de suggestie I van moedig teruggedrongen tranen. Ze leek Alleyn een oudere en wol- hger uitgave van haar zuster Des- Edemcna te zijn. Ze sprak haar dank- baarheid uit dat Alleyn de man was van zijn vrouw. Alsof we een i vriend hebben, die ons helpt." Ze sprak veel over Broekje. Alleyn was rzo vriendelijk geweest, het kind had ,zich bijzonder aan hem gehecht, i „En ik vind altijd", zei Paulme ■hem aanstarend, „dat kinderen het, 'wéten." Vandaar waren ze spoedig bezig over Broekjes ondeugendheden. Paulme verschafte, als hij ze nu 1 nodig gehad zou hebben, voldoende alibi's voor de practical jokes. ..Hoe had ze het nu kunnen doen. terwijl I het arme kind opgepast werd: nauw- •rnd. gespannen opgepast? Dr. neis had uitdrukkelijke orders g'-geven!" „En die hebben een boel goed 'gedaan", onderbrak Cedric haar, „kyk maar naar Broekje." „Dr. Withers is bijzonder goed, I Cedric. Het is niet zijn fout, dat [Junipers medicijnen niet deugen. De i medicijn van je grootvader hielp i hem altijd heel goed." „Inclusief het rattenkruid?" „Dat", zei Pauline met haar dxep- 1 ste stem, „werd niet voorgeschreven i door dr. Withers Cedric." Cednc giechelde, Pauline negeerde hem en wendde [zich vragend tot Alleyn. „Meneer 'i Alleyn. wat moeten we er van den- ken? Het is allemaal zo tragisch. De spanning. De afschuwelijke ver- i denkingen. Het idee dat hier in ons midden Wat moeten we doen?" Alleyn vroeg haar naar de ge beurtenissen die volgden, nadat Sir Henry op de avond va» zijn dood het kleine theater had verlaten Het bleek dat Pauline zelf naar de sa lon was gegaan nadat ze Troy had achtergelaten. Paul en Fenella kwa men achter haar-aan. Juffrouw Or rincourt was sleehts korte tijd m de salon gebleven, vaar, naar Alleyn begreep, een levendige discussie had plaatsgevonden over het auteur schap van de vliegende koe. De drie gasten hadden weinig op bun gemak naar deze familieruzie ge luisterd, tot Barker kwam met Sir Henry's vraag naar meneer Rattis- bon. De jonker en de dominee had den van de gelegenheid gebruik ge maakt om afscheid te nemen. Paul en Fenella kwamen binnen op "U-eg naar bed. Troy was al naar boven gegaan. Na nog enig geharrewar was het Verjaardagsfeestje beslo ten. Pauline, Mlliamant en Desdemo- na waren in Pauline's kamer, „Bernhardt", samengekomen en hadden lang met eikaar gesproken. Ze gingen samen naar de badka mer aan het einde van de gang en kwamen meneer Rattisbon tegen, die kennelijk uit de kamer van Sir Henry was gekomen. Alleyn, die hem kende, kon raden hoe meneer Rattisbon met Victoriaanse bedeesd heid langs de drie dames in hun kamerjassen was geglipt en gehaast door de gang naar zijn eigen vleu gel was gelopen. De dames vervul den hun avondlijke ritten tezamen en gingen tezamen terug naar hun aan grenzende kamers. Op dit punt be gon Pauline als een martelares te kijken. „Oorspronkelijk", zei ze. „waren „Bernhardt" en „Brancroft" éen grote kamer een kinderkamer ge loof ik, De muur ertussen is maar dun. Milly en Dessy sliepen in Ban croft". Ik wist natuurlijk dat er een heleboel te bepraten was en ik deed er een poosje aan mee. Mil ly's bed stond net naast het nujnc aan de andere kant van de muur en dat van Dessy was ook dichtbij. Maar het was een lange dag geweest cn ik "was uitgeput. 2e gingen maar door. Ik werd nogal opgewonden van slapeloosheid. Het was echt onmdenkend van ze." „Liefste tante Pauline, waarom hebt u dan niet tegen de muur ge slagen en tegen ze geroepen?" vroeg Cedric met enige belangstelling „Ik wilde dat niet doen", ant woordde Pauline met grandeur en ze weersprak zichzelf onmiddellijk. „Ik heb eindelijk geklopt. Ik zei -dat het nu toch wel laat was. Des sy vroeg hoe laat het was en Miily zei dat het niet later dan èèn uur kon zijn. Er ontstond onenigheid en ten slotte zei Dessy: „Nou, als je daar zo zeker van bent, Pauline, kijk dan op je horloge." Dat heb ik toen gedaan en het was vijf voor drie. Eindelijk hielden ze op en toen begonnen ze te snurken. Je moeder snurkt, Cedric." „Het; spijt me." „En om dan te denken dat maar even verderop, terwijl Dessy en Mil ly roddelden, en snurkten, die ver schrikkelijke tragedie zich aan het afspelen was. En om te denken, dat als ik m'n instinct had gevolgd om naar Papa te gaan en hem te vertellen..." „Om hem wat te.verteld i, tante Paulme?" Paulme schudde haar hoofd lang zaam en aarzelde even. „Alles was zo droevig en naar. Het leek alsof je hem zijn noodlot tegemoet zag rennen." „Dat zag je Broekje en Paul ook altijd doen, nietwaar?" zei Cedric. „U had misschien voor hen kunnen, pleiten by hem, hè?" „Ik verwacht al lang niet meer, dat jij iets zult begrijpen, Cedric. of ergens mee zult sympathiseren." „Nee", gaf Cedric volmondig toe. „Ik geloof niet dat dat mogelijk is." „T'uh!" t,En als meneer Alleyn me ver der geen vragen heeft te stellen, zou ik de bibliotheek graag willen verlaten. Ik vind de atmosfeer van ongelezen vrienden in halfleren ban den bijzonder somber. Meneer Al leyn?" „Dank" u, Sir Cedric", zei Alleyn opgewekt, „Ik heb geen vragen meer. Mag ik doorgaan met mijn werk?" (Wordt vervolden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1