D RAS EN GEEST M' van Milete dacht: „Aan het e (water) ontspruit alles e markies luistert naar zijn grootmoeder Wekken n In vriescel opgesloten HET ATOOM, basis van ons bestaan*' Invoer van peren en a Ziekenauto rijdt 7 bromfietser aan lihr^Trs „Mijn kritiek op het Britse hof was onjuist. Internationale botsing Militaire eer voor RAF-geit ..Lcu is" SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN AVONTUREN M. I VAN - KAPITEIN door Tlgalo TTlarsh E Duitsers, die in 1940 ons land binnenrukten, 'verkeerden in de mening, hier een verwant volk aan tf treffen, vatbaar voor hun ideeën en, na verloop van enige, tijd, in veje opzichten instemmend mpt óun doelen. Was men niet uit dezelfde stam gesproten, leken oe talen niet op eikaar, droeg men niet vaak dezelfde namen? Het was Cd groot misverstand en het werd voor de Duitse leiders zonder twijfel een grote teleurstelling. Want al heel spoedig kwam aan het licht, hoezeer dc gemeenschappelijke dingen zich tot liet uiterlijke beperkten. Naar de geest waren de verschillen zeer groot. De Nederlandse vrijheid cn de een- beid in verscheidenheid, gegroeid in vijf eeuwen, waren de kenmerken van een geheel ander en veel rijper beschavingstype dan dar, hetwelk het krampachtige en veelszins immorele nationaal-sociaÜsme zocht te ver wezenlijken. Niet het „ras" bleek de beslissende factor, beslissend waren de geesielijko grondslagen van het volksbestaan. Zo werd het een vijandige ontmoeting, niet door de vijfdaagse oorlog! maar door de vijfjarige botsing der gezindheden. Los van de oorlogstegcn- EteUing bleken Duitsera en Nederlanders elkaar niet te Liggen in die dagen. De Duitsers waren gehouden, de Nederlandse democratie decadent en machteloos te vinden, de Nederlanders op hun beurt gruwden van het stellen van xpacht boven recht, en vonden' het ongehoord dat een volk de wereld wilde beheersen, dat niet eens in staat was, zichzelf te besturen. "Wij hoeven er niet verder op in te gaan. De voornaamste dragers der waandenkbeelden zijn in 1945 ten onder gegaan op dezelfde stijlloze en gewelddadige wijze als ze hadden geheerst. Er heeft zich sindsdien wel het een en ander gewijzigd. Vooral van de rassenleer en de rasmystiek is ■weinig overgebleven. Belangrijker dan stamverwantschap is geestelijke verwantschap, die met ras vaak weinig heeft te maken. ISSCHIEN is deze beschouwing nodeloos uitvoerig, wanneerhet er om gaat, de huidige verhouding tussen Nederland- en Zuid- Afrika te belichten, maar verhelderend is zé voor dat doel mis schien toch wel. Ons kwam opnieuw de klacht onder'ogen, dat de naar de Zuid-Afrikaanse Unie geëmigreerde Nederlanders in meerder heid de assimilatie met de bevolking van de eigen stam niet op prijs stellen én zich liever bij het Britse element aansluiten. Zo kiezen zij, aldus ongeveer het stuk dat ons onder ogen kwam, voor degenen die omtrent de eeuwwisseling de Boeren met hun Nederlandse bijbel en hun Nederlandse helpers onder de voet hebben gelopen. Als het geen verraad is, lijkt het er toch veel óp! Is het juist? De stamverwantschap staat vast, al gaat ze iets minder ver dan sommigen denken; en het kan niet worden betwijfeld, dat deze.stam verwantschap in de tijd vóór en van de Boerenoorlog een der belangrijkste (Van een onzer redacteuren) niets- Als we trachten het te pak- atoomfysicus kan dat niet nader be- derland <32.000 vierkante kilometer) ÏN het oude Griekenland dat. £en voelen wegweer ,een. schokje- palen. De rest van het Paleis is op kunnen „bedekken met een laag zand j Zonderling: dat bolletje-binnenin ig de meest volkomenwijze leeg -Hoe ;die bijna zeseneenhalve ineierv dik ons ZOVele grote denkers en geladen, dofc „werv.eltje'Ver om heen de geleerden dit allemaal hebben 'is- "y i dichters heeft geschonken, .00$ ontdekt voert ons te ver- Een ander beeld: als men in staat lóofdo ruim 9*;nn ióa*- Maar waarvoor hebben we onze was iedere seconde precies één mïl- ieeiae ruim ZOUU jaar geleden uiterst gevoelige natuurkundige in- Nog een paar vergelijkingen om1 jard (duizend keer miljoen) atomen een man- die hoewelvan"-rirumenten? Weschakelen ze in en (betrekkelijk) duidelijkste maken, uit de vingerhoed weg te nemen, hem maar weinïd hekend is F" bJljkt,hi4 bolletje „positief" elek- hoe klem-zyn jatomen.^Apropos de dan zou het nogschrik niet! iifiii mddr weinig neKena w tnsch geladen te zijn, het werveltje. Griek Demokntos is' „de uitvinder" veertig -.eeuwen (4000 jaar) duran nog altijd als „een der zeven even sterk „negatief". 5 van dit woord, dat ^ondeelbaar',' be-' voor'die vingerhoed volkomen leeg wijzen van Griekenland" wórdt: „riff'5 5ï.:was- ï>e-atomen zijn dus inderdaad aangeduid. Of hij lang was of kort dik of mager, zwart, bruin of blond, „clean-shaven" of zwaar bebaard, getrouwd of vrijgezel, niemand kan daarvan iets verteilen. Wel weet ben.'Het bolletje, dat in het midden van het inderdaad vrijwel lege. wa terstofatoom zweeft; is „de kern" er van. Omdat waterstof het een- iedere, ietwat ingewijde, dat males du?; niet,,Tr' vao Milete - z5 heette hij - een ontbindbare slot - is on voor- zeer geleerd man was., die vrijwe] 1 in de lange rij van na- de gehele toen bekende wereld had bereisd, L. 'j wist alles, wat de oude cultUürvolkeren welke langs de 'Eu-' fraat en Tigris woonden de Su- meriers en Babyloniërs aan we tenschap hadden opgebouvvd, hij was'ook in:de leer geweest bij de knapste Egyptische koppen en breid de. dóór diep denken, die kennis nog uit. v? >7 Thales zocht, zoals vele wijzen, uit zijn tijd ,en later, naar „het- wezen der. dingen" Na een lang le ven .(hij werd vermoedelijk' ruim jaar) van. veel waarnemen en peinzen meende hij te hebben gé-: vónden, wat de .oerstofwast „het vochtige", oftewelwater. Hoe ver was Thales verwijderd van werkelijke kennis over de kosmi sche bouwstoffen én hoe 'dicht was hij er bij geweest. Want zelfs in -z«n diepzinnigste ogenblikken. J^rofin fdat i sietje in de minstens even fantas- ten .reusachtige hoeveelheden onbegrijpelijk klein maar ze be- tische werkelijkheid stappen en waterstof, en zuurstofatomen bijeen, staan, daaraan twijfelt geen weten- nuchter vertellen, .wat we voor heb- Als ieder atooir zo groot was als schapsman meer. De bewijzen er U-. -UJ..- een zandkorrel zou men héél Ne- voor zijn te talrijk Een vliegje' binnen de murehvvan liet; Paleis op de Dam. In die mu ren ongrijpbare elektrische: wervels. Zo ziet het atoom ér (ongeveer) uit. Het vliegje op onze plaat véél te groot uitgebeeld stelt de „atoomkern" voor, de wervels de elektronen. /A144 U4V <.441414 sic v ciiuua.»vv 1- heeft men die redenen was van de hulp en dc sympathie, die Transvaal en de Oranje- j zal hij'' nieTs^ebben^ vermoed ^van kern (.dat is f5 ee"le> g^" vrijstaat uit Nederland ondervonden. Doch sindsdien zijn Nederland en i het bestaan der atomen, zeker in »nrilrW{,rVC' WS- Zuid-Afrika geleidelijk uit elkaar gegroeid; en er is sprake van een duide- ^erne ^aar water, déarin is s. lijke vervreemding merkwaardigerwijze van het tijdstip af, dat de meest principiële cn onverzoenlijke nazaten van de verslagenen van 1902 daar ginds het heft in handen hebben gekregen. De stamverwantschap is onveranderd gebleven, maar het is de geeste lijke verwantschap, die in het gedrang is gekomen. Iets van de gezindheid 4c*«44.mxub van kwee gajacil. wokci- t.^1- r»F talr+iuer-h ~iito-to4»1 van de Dni.5ers.anncl940 leeft immer».In de partij, die „u de leidende J"' en auurstnf. He^ mo^Wk Het ..declue oj ^^wervel- rs. Er I5 veer sprake van het ene ras, dnt snpenenr ,s *an het andere; 1 smelgng los Smaken. Het zuur- een „elektron", cr is een program, dat beoogt, het ene volk in eeuwigheid over bet andere fstof. dat dan vrij komt, laten we «oe groot s zon proton, °r He te doen heersen. Het is misschien alles iets minder demonisch en schrik- J letterlijk en figuurlijk vliegen, het 1-f'eI?* ■wekkend dan indertijd in Duitsland; er is wel plaats vbor protest S£*'»'S goed 8 voorzichtige tegenactie, maar het geheel spreekt de Nederlanders toch niet |ujj en schakel al uw fantasie in. aan. Vandaar de neiging van vele inkoraelingen uit ons land, zich maar!want we betreden een wonderbaar- liever te oriënteren op de voorzichtiger en vrijblijvender Britten. "Tl EN Zuid-Afrikaner heeft ons eens gevraagd of wij dan de onont- S—wikkelde en achterlijke negers aan 'de macht zouden willen zien, Ij en of wij dachten dat de Britten dat wensten. Het is nodig, zei hij, dat het blanke element de leiding van het land behoudt; en in ■wezen zijn „Boer en Brit" het daarover volkomen eens. Hij zei er nog bij, dat eigenlijk de Britten veel exclusiever zijn dan de Nederlandse Afri kaners. Deze laatsten kunnen op aartsvaderlijke wijze vanouds vrij vlot met de ..Kaffers" omgaan; de Britten houden die maar liever op een afstand en vermijden in elk geval alle gemeenzaamheid. Het was daarom, volgens zijn redenering, te dwaas, dat de Nederlandse immigranten zich tot de Britten wenden inplaats van tot hen, die door taal en afkomst hen veel nader zouden moéten staan, Wij hebben geantwoord, dat wij de moeilijkheden van Zuid-Afrika zeer wei zien en dat wij de Brillen niet beschouwen als engelen, zoals trou wens de Nederlandse iramigrauidn geen hemelbestormers zijn. Gemeen hebben rij echter een instinctief verzet tegen een rassenleer met olies wat daar bij hoort. Zij leggen zich niet vast, zoals de aanhangers van de nationale partij, die zich opmaken voor een positie van overwinnen of sterven. Wanneer de Nederlandse emigranten hun geest willen vrijhouden en het daarom liever naar de Britse kant zoeken, dan gaat dat tegen de partij en de leer van Strijdom in, maar is dat wel in overeenstemming met hun oorlogservaring, dat geest meer is dan ras en dat geestelijke vrijheid er niet is voor énkelen maar voor allen DEN HAAG -- De Nederlandse autoriteiten hebben besloten tot na der order de invoer van appelen cn peren toe te staan. Deze maat regel Is genomen in verband met de geringe fruitoogst welke ons land dit jaar heeft. In kringen van de handel is men overigens van meivng dat zeker de eerstkomende tijd* geen sprake zal kunnen zijn van grote invoeren. In de landen. welke in aanmerking zouden kunnen komen voor de uit voer is namelijk ook een ^geringe fruitoogst en de prijzen zu'n door het geringere aanbod overal- zeer hoog. In Zwitserland wordt om dezelfde redenen aandrang op de autoritei ten uitgeoefend om de invoerrech ten op tafeLIruit tijdelijk af te schaffen. BERGUM. De 54-jarige heer S. van der Kooi die zaterdagmorgen in Dokkumer Nieuwezijlen met zijn bromfiets dóór een ziekenauto van de firma T. C. Stellema uit Dokkum werd' aangereden is kort na aan komst in het ziekenhuis te Dokkum aan zijn "bekomen, verwondingen overleden Advertentie I JU.) moderne zin. Maar water: üéarin is m5tSi5v5^rswis rt5IÏ#+ iets gebonden dat hem'op'de goede -ftf eff weg had kunnen brengen aangeno- ';fa5 h2 h* men dat hii dit iaK" er uit had twee yan de vaktermen uit de he- kunnen halen. Wij-kuUen;het nu be- schouwen .•■-•- het „proton" is dus de kern van een Water: is niets anders dan een waterstofatoom - het aUereenvou- verbinding van twee gassen: water- digste -atoom dat wij kennen en moderne, uiterst bekwame - „tove naars" met het onzienlijke hebben het toch kunnen meten..Ze kwamen Wke; bw» onbegrijpelijke we- J« - O.00O,OG0.O00-0fl5 millimeter, op één den,kLer%Lel^fJ« dot' Sas SS los van zqn ontelbare verwanten Tvfaar bet »c rn tot méér dan ■menselijke -maten'te vergroten en dón pas goed te be- w/„ _-men.. j„, het hele ito' .'gSSaSS WSatïSTofatoom dat veel „om- van het vangrijker» is dan het proton alleen, wei meesz «nLszreKt* zm van nei 0m tot voorstellingen te komen over wel meest, volstrekte zin, van het woord. Maarzweeft daar niot toch iets? Ja, „ergens"-in jJiet mid den ontwaren we een klein bolletje. de merkwaardige grootte-verhoudin- dingen in en. van het atoom moeten we onze toevlucht nemen tot verge Voörzichtïg strekken we. een vinger ™ge het Paleis "op er naar uit en raken het aan: we gingen, ais we ons nei j^aieis oy voelen een kleine-, elektrische schok. Het bolletje blijk', zrjh. dus -geldderite de Dam voor de geest halen en zeg gen: ;,dat ig één waterstofatoom", dan is ,het proton, niet groter dan de binnen- En daér;; aan..rahd'^an 'h'ét efefc1ran^llj£t; een on- bXTbnog veil 'kiefni °°o het binnenste? fs het wel een bolletje? „rtat" V nu We. kunnen het niet goed bekijken. raee"er mi^hien wei over's! SlS' j.ftk Ss- wfta^t dtt tegelijk. Zelfs de meesteIngenieuze vreemde verschijnsel zijn gewend, Demokrltos dé „uitvinder" van h«t durven we het niet eens meer een woord atoom (van a-tomos, niet bolletje te. noemen: het "heeft meer splijthaar), zoals hij.-is uitgebeeld wee van een. wervelstormpje;'4n het in de tentoonstelling ..Het Atoom'. LONDEy. De negentienjarige markies van Londonderry heeft giste ren in het openbaar zijn verontschul digingen aangeboden voor zijn re cente kritiekop koningin Elizabeth en het Engelse hof. Hij zond een schriftelijke verklaring toe aan de „British Press Association" ett bood hierin 2yn excuses aan voor zy'n „slechte manieren." Lord Londonderry zei. dat kritiek op de monarchie algemeen en nooit persoonlijk moest zijn en dat de gene, die persoonlijke aanvallen op de koninklijke familie deed, zichzelf daardoor in ieders ogen vernederde er. zich verachting op de hals haal de. De markies heeft zich onlangs naast lord Altrincham geschaard 'en hetvoorbeeld van de*e edelman ge volgd door scherpe persoonlijke kri tiek op de koningin en. baar hof houding. -:S:- ,JDé reacties op mijn ingezonden stuk hebben het duidelijk .gemaakt, dat men een persoonlijke aanval op de koninklijke familie zeer kwalijk neemt, vooralindïerf de aanvaller zowel onbeduidend., als onbevoegd is", aldus de jeugdige lord. Twee weken geleden: heeft lord Londonderry in de „New Statesman", een séherpe aanval gedaan op ko ningin Elizabeth en haar hofhouding en .de kritiek van lord Altrincham toegejuicht. Enkele .dagen later heeft zijn grootmoeder, de markiezin van Londonderry,, hem de les gelezen en zijn optreden „vulgair en kinderach tig" genoemd.. \i Dederde :barori. Kinross' heeft in.-: middels een- beroep gedaan op de leden van de Britse adel om zich als edellieden te gedragen en niet als filmsterren. 7 „Lord Altrincham", aldus Kinross in de Daily Mirror, „grauwt, tegen de monarchie in een taaltje, dat zijn voorvaderen ontsteld en verbaasd zou hebben.". Telgen van een adel lijke familie horen zo niet te hande len, betoogde de baron. Zij moeten ofwel hun titel eraa:' geven of met waardigheid en bezinning, overleg, fai.toen en wijsheid te werk gaan. lord Altrincham heeft nog steeds get.i spijt van zyn kritiek. Hij heeft de pers meegedeeld, dat hij in het volgende nummer van de „National and English Review" zijn critici zal antwoorden. Hij verklaarde, dat hij sinds zijn eerste, artikel méér dan duizend brieven heeft ontvangen, waarvan meer dan driekwart het met hem eens is. FREDERIKSHAVN. Een gro te auto van een Amerikaanse toerist, kwam gisteren in botsing met een Duitse wagen, die daardoor met een klap tegen een Zwitserse auto op reed. De Zwitser botste daardoor: te gen een andere Duitse auto.-die door vijf Australiërs was gehuurd; Het was een volslagen chaos met éen Babylo nische spraakverwarring.' Niemand werd gewond. ÏLFpRD (Engeland). De mas cotte van de-RAF, de geit Lewis, is niet meer. Vandaag is het dier uit zijn lijden verlostomdat hetleven haar te zwaar werd door aderver kalking. Het beest is in Uford met militair eerbetoon teraarde besteld. Lewis., die de „rang" van sergeant eerste klasse droeg, heeft zich in deze mi litaire loopbaan, niet onbetuigd ge laten- Een van de sterke verhalen Is. dat „sergeant Lewis" tijdens een pa rade een impopulaire' opperbevelheb ber op gevoelige wijze, tegen zijn zit vlak gestoten zou hebben Een personeelslid van een Bar- neveldse firma heeft enkele zeer onaangename ogenblikken be leefd. toen hü aan het werk'was in een vriescel, die plotseling door, iemand werd dichtgesme ten, die niet wist dat zich ih de cel nog iemand bevond. De inge- slotene zat als een rat in de, val en was niet bij machte de cel van binnen uit te openen. Bovendien was het in deze rniznte aarde donker cn flink koud, want de thermometer stond een aantal graden beneden het vriespunt. Tot overmaat van ramp kon de „celbewoner" de schei niet vin den, die in de cel moest ritten. Met de moed der wanhoop bleef hij zoeken, want per slot van re kening was hü niet van plan dood tg. vriezen. Roepen, kloppen of wat de „diepvriesman" ook pro beerde, niets hielp. Tenslotte vond hij bijna anderhalf uur later de. schel Toen was het een klein kunstje óm zijn bevrijders te waarschuwen. Gelukkig heeft het niet. veel langer geduurd,, want dat zou voör zijn gezondheidstoestand al- le*behalve bevorderlijk zün ge- weest, Met ieen warme dronk en 1 op een rustig plaatsje kwam het slachtoffer na dit bange avontuur spoedig weer -bij zijn positieven, 1 MIJN vrouwlopeert een paar daagjes bij eenvriendin in Den Haag, officieel „voor de pezel- ligheid", maar in wezen om mijn voornaamste eigenaardigheden weer eens met die dame door te nemen, want dit geschiedt eens per kwar taal, op basis lian een vertrouwen dat nog stamt uit de tijd toen zij samen, met tassen vol Grieks en Latijn naar school fietsten. Nu kan-iJc?:alleen.'leven; maar niet .{alleen, opstaan, omdat één wekker mij weliswaar wektmaar géénien- takels heeft om te verhinderen, dat ik na het ratelen verder slaap. Al leen mijn vrouw kan- dat door vol hardend :aafr mij te schudden. Deze problematiekwerd acuut, toen een redacteur van. ons veelgele zen dagblad mij gisteravond opbelde enzei: „Jïj moet morgen naarLimburg. Ik-heb: een trein voor je opgezocht. Hij vertrekt zes'uur tien" - ,,'s Avonds?" vroeg ik. - „Nee, 's ochtendszeihij. Zijn gesprek was ten einde. En mijn misère bepon. Het was tien uur in de avond, leerde een blik op de klok. „Als tfc om --s uur can het sta tion wil zijn, moet ik urn vijf uur op', beregende ik, „Uit eigen kracht breng ik dat niet tot stand. Ik zal dus iemand moeten vinden, die gek genoeg is om mij morgenochtend om vijf uur op te bellen". Nu heeft ieder mens de vrienden kring die hij verdient. In de mijne bevinden zich geen dauwtrappers, maar ik ken wel een paar jongens die vaak om vijf uur nóg op zijn De drie meest notoire schreef ik onder elkaar op een papiertje. Daar. na begon ik te telefoneren. De eerste gaf geen gehoor, de tweede bevond rich in Po rijs'en de derde'iei: ,Jk ga toevallig net vroeg nanr bed. vanavond".. ,Jdaar als jij rtu eens de wekker zette en me alleen maar even op belde, om v(jf uur..." probeerde ik. „Dromer", 7iep h\j vertederd. „Heb je op jouw ieejlüa nog nog viet ge leerd dat geen enkele vriencfschcp zó ver gaat?" En hij belde lachend af. „Mijn moeder!" dacht ik. Maar toen ik haar aan de draad had. sprak zij: ..Nee jongen, ik heb je nu echt genoeg gewekt, in myn leven. Je moet op eigen benen staan". Er zijn, kortom, in dit bestemt peen eeuwige gevoelens. Toen ik toch nog wilde aandringen, zei ze: „Maar er bestaat toeji een soort Centrale, die. zulke dingen doet voor geld? Kijk maar in de pids." ...Even later had ik de onderneming gevonden. Be draaide het nummer en kreeg éen vriendelijke juffrouw, diehet probleem aanhoorde en mij vervolgens duidelijk 'l mankte, dat je eigenlijk lid moest zijn van .haar verbond om voor het genot van een vroege,'wekking in aanmerking te komen. 7.' '7„'t Hoeft gelukkig maar één keer'', riep ik, „Ik tuit graagbetalen' wat het kost :,Jfou ja, maakt u zich maar geen zorgen", zei. ze. '„De mensen die er overgaan zijn er ap het moment nop niet, maar ik-.maak het wet-in orde voor .u.V '■■"•- Tk dankte duizend maal cn kroop opgelucht, in. bedion ar ik- bijna on middellijk indutte. Mijn. blind, ver- trguwènr.in:de juffrouw en haar on derheining bleek viet ongegrond want inderdaad werden dromen, die mij het verzwijgen waard.lijken, op een gegeven moment gepenetreerd door een hardnekkig geluid dat mij langzaam maar zeker tot.bewiistzihi porde. Met dichte ogen strompelde ik «aar de telefoon en riep schor: 7-- „Met de centrale,, meneer", zei een'frisse mannestem, „U hebt ge vraagd om gewekt .te «jordén om vijf vür, precies?" „Ja".: „Nou, dat kunnen we helaas niet doen". „O", zei ik geeuwend. „Hoe laat ts het dan op het moment?" ..Half twee. meneer," De resterende uurtjes heb. Ik, he laas fin 'n stoel,', besteed aan.-, dit stukje VhKf5;V-; 7'y KRONKEL'. KARATSJI Zes volwassenen en twee kinderen zijn om .het leven, ge komen en'ongeveer 2000 huizen ver woest voor bet merendeel strooien hutten in het district Lahore, ten gevolge van een zware regenval die 10 uur duurde. nttittRnoprohoaroptrtMLt PouTiMA&tti6Mntritfif\CTit Dit lö tÉflIAAK VÖOR OE POULE! inWEtTHtritkeR' SP0W Ib btstoith mEEntruck A A rt A LU WACÊph i Z.&T Ofin I O. DtlUjK ALLÉ WE&ÊfiAf M er WÊOVERSPERRin&Etl... GtbTOLtn/WfcET Jt imbO.OATJEPOm niET|öWE&«. Lopen' 3089. Zonder zich verder te bedenken gaan Eddy ën Rob aan het werk: 'de Manenrobbcn wor den gevild en beide vrienden hullen Jrich dan in de harige huiden. ..Je ziet er fantastisch uit!" roept Rob. wanneer Eddy naar hem toe komt ge kropen, *HoU maar op," antwoordt Eddy, «dat ding is verschrikkelijk zwaar. Maar wat ben je •nou van plan? Moeten we zo Lupardi overvallen?" Maar Rob schudt zijn hoofd. „We.kunnen natuur lijk in deze vermomming naar één der andere eilandjes zwemmen cn ons daar schuil houden, maar* als de boel hier in de lucht gaat, is het de vraag, of we er dan nog levend van af komen. Hét beste lijkt mij, wanneer we proberen aan boord van de Plato" te komen. Maar dan moeten' we wel. .opschieten, want het schip ligt aan de andere kant. van het eiland." „Ik geloof het graag." „Ja. De meiden wilden niet veel zeggen, terwijl meneer Barker- er wès, maar een poosje later ging hij weg en. toen .waé het 7 gemakkelijk," „Met j ouw metho den zeker! „Ach, het was 'heel gezellig. Ze waren, natuurlijk allemaal tegen juffrouw Orrincourt, behalve Isabel enzezei dat je de oude heer niet kwalijk kon nemen, .dat hij eens iets anders wilde dan zijn familie. Ik 08 zicht rimpelde en herinnerde hem vond het nogal verrassend van Isa- n -e u 7,., 0an dat van. haar dochtertje. Er bel, die.de oudste van.de meiden aly .le i-,^7es,0UW«/r- \s?-U!S sprongen tranen in haar ogen, „Ik is. Zjj verzorgt de kamers van. juf- MstuDheit als het- uwe. Misschien heb geen reden om aan te nemen", frouw Orrincourt en het schijnt dat «[i- ,v5pe^' j- p V? begon ze, zweeg enkeek verschrikt, juffrouw Orrincourt. nogal vriend- elk gevaldatu voor het. diner zult „Het kan me niet schelen", zei ze schappelijk met haar. was. Indis-" eeL z,^T]?^ame en haar stem brak meelijwekkend, creet, maar u -kent hef type." rfJnic 5 ..-Ik heb het nooit kunnen verdra- „Het is in elk geval duidelijk, dat „J'P f. -^ox 63 ik, gen als men onvriendelijk tegénme jij hetkent." antwoo. ade Alleyn. „dineren ergens -was," Ze knikte met haar hoofd- „Ze schenen zodik als. dief én ,7. haar Cedric. „Vraag hem", zei ze, diefjesmaat te zijA juffrouw; O. en mompelde; Ledric „wat hij die avond in de kamer Isabel, en toch. had Isabel er geen Ze Ts het spraakzame soort en me vrouw Buliivant stookte haar nóg ;op."> 7. anders." „In dat geval". S ute?'to g g Orrincourt "deed;' Vraas bo^ar tegen ïr 'ovcï' te "praten. 2al" u-amuseren met verhalen over u.-3 Broekje's onschuld in verband met i 1 t aneri uit en wan- kaasstolpen en haar eigen onbe- keide uit de kamer. -x ■u kwaamheid om anonieme brieven te verdomme! - rte.o Cedne „Heb Ie/ iets bereikt met die ee- schrijven." schril en vloog haar -achurna.. schiedenis van de melk?" Pauline voorkwam 'eijn vertrek. AlleyiV- <U«-altaen was aebterge- „Isabel/baalde die uiteen ton,uit iMet een snelheid van beweging bleven, floot troosteloos cn. liep naar de ijskast .en llet het in de? kamer waartoe Alleyn haar niet in staat de ramen om een aantal notities in van juffrouw Orrincourt achter. De had geacht kwam ze het eerst bii z:'Jn zakboekje te maken,"nadat hij rést van.de melk in de kan werd de de deur en' storid daar in een hoog doelloos dw de kamer heen en volgende dag gewoon gebruikt. Juf- 1 opgerichte houdms, de palmen van weer had eelopen Hij was er nog Irouw O. was aioh in haar kamer haar handen tegen de deur haar mee bezig toen Fox-binnenkwam.- aan het uitkleden toen Isabel het hoofd achteruit geworpen. Blijf »Ze zeiden me, dat ik u hier kon bracht. Het kan niet veel meer dan hier" zei - ze ademloos 3 Wacht vinden",, zei Fox. „Bent u opgescho- tien minuten later zijn geweest toen eens!" ten, meneer Alleyn?" 7 'w 'rv,i juffrouw O. het naar de oude heer Cedric wendde zich met een glim- „Als je het trappen in een mieren-' bracht. Het was door, Isabel in de lach tot Alleyn. „Zoals ik reeds zei" nest zo kunt noemen, wel, ja. En keuken wam gemaakt en. ze deed merkte hü op, „Lady Macduff. En jü?" - er daar ook wat. patentvoedsel m. haar liefde helemaal geconcentreerd - „Ik heb de medicijnfleB 7en drie -He oude _beer dacht dat juffrouw O, op Broekje en Paul. De moeder- van 'de enveloppen. Ik heb een kop het aitya deed en zei dat niemand kloek, in de strijd." thee gedronken in de kamer van snaers het zo 'goea kon. Het was „Méneer Alleyn", zei Pauline, „ik meneer Barker." ®en- 8f®PJe; tussen Isabel ..en juf- wilde hier niemand iets van zeggen.. „Dat is meer dan ik in de biblio-',Iroww°v." - We zijn eeii oude familie..." theek heb gekregen." „Er. is dus geen* kans óp, dat „Op" m'n knieën", zei Cedric, „ik De kokkin en de meiden kwa- iemand .'er' tussen had kunnen ko- - smeek"-u op m'n knieën, itante Pau- men binnen cn we hebben heel ple- men?" line, niét de Sieur d'Ancred." zierig gebabbeld. Oudere mensen al- „Alleen maar als ze iets in bet en. misschien zijn we ten on- lemaaL Mary, Isabel en Muriel zijn patentvoedsel hadden, gedaan en dat rechte trots op onze afstamming, de meisjes; De kokkin heet mevrouw heb ik té pakken kunnen krijgen," Tot op vandaag kleeft er geen smet- Buliivant." „Goed zo." - ->H. je aan onze naam. Cedric is 'nu het „En. waar hebben jij en Mary, Isa-- ;,Ik weet -niet v of u- misschien hoofd van de familie. Om die reden bet en Muriel hef over gehad?"7denkt dat ze ietsmet het-medicijn en ter wille van de herinnering aan „We zaten maar wat en luister- heeft, uitgehaald, maar -.dat is niet mijn; vader, had ik hem willen spa- den naar de radio. Mevrouw Bulli-wsarschijnlijk. De oude heer lief nie ren. -Maar nu hij niets anders doét vant liet me de foto's zien van haar mand aan de fles komen,omdat dan me te pijnigen en te* beledigen neven in het legér." - 'juffrouw Desdemona Ancred .hem en de verdenking op mijn kind pro- „Toe nou, Fox," zei Alleyn gftn- eens per vergissing een wrijfmiddel beert te werpen, nu ik niemand heb nikend. had gegeven. Het was een nieuwe om me te beschermen Pauline „Van stap tot stap," zei Fox die flos, zegt Isabel. Ik heb hem uit wachtte even alsof ze ademhaalde zich amuseerde, „kwamen we tot het afval 'gevist De kurk is weg, yoor een gewichtige clou. Maar er wijlen de baronet Hij moet een maar er is genoeg ;over voor een gebeurde iets met haar. Haar ge— mooie geweest zijn, de ouwe heer." analyse." (^Vordt vervolgd).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1