4 BBaasKM ÊÊBm Proton: wonderlijkste toverbal in 'n felle elektrische storm sprqetjei^ms fjjL tlgaio TTlarsh beroemde geneesmiddelen zorgen, dat U weer met plezier Uw werk doet Russen vragen asiel in Zweden Kloosterzusters in Praag veroordeeld .„HET ATOOM, basis van ons bestaan" - doof FRANK GODWIN AVONTUREN VAN - - KAPITEIN if 41 Nederlanders in Rome naar ziekenhuis BBC-orkest Woensdag 23 augustus 1957 i ,s*rÜ^ orn levensstandaard is in Nederland opnieuw in een I kritiek stadium gekomen, ondanks dc» bestedingsbeperking en de andere regenngsmaatregelen. Uit allerlei feiten Wijkt, dat de dis pariteit tussen uitgaven en verdiensten voortduurt, rij bet waar schijnlijk niet in een mate als bij de aanvang van bet jaar. Hier veeleer dan bij de devaluatie van de Franse frank ligt de oorzaak van de ietwat moeilijke positie van de Nederlandse gulden, al is de aanval op on? be- taalmiddel voorlopig dan ook afgeslagen. Er is geen reden enig goeds te zeggen van dc speculanten a la baisse, die in de afgelopen weken het hunne hebben gedaan om uit winstbejag de gulden te ondermijnen. Niet veTgeten mag echter xvorden, dat naast winstbejag ook angst voor verlies een rol heeft gespeeld. En ieder rïiag beseffen, dat het hele complex van verschijnselen rondom de gulden samenhing met een gebrek aan vertrou wen, waarvoor het volk als geheel de verantwoordelijkheid draagt. Het is. geloven wij, rechtvaardiger om het zo te stellen dan om de verantwoordelijkheid uitsluitend te schuiven op de regering. Het lijdt1 intussen geen twijfel, dat zich thans wel wreekt het zwakke financiële beleid van de vorige regeerperiode. Er wordr hieraan in Nederland niet graag herinnerd. De instemming met dit beleid is daarvoor in brede lagen te groot geweest; en coorzovee! er sprake is geweest van ernstige, i kritiek op de regering hield die in, dat de belastingen nog altijd te1 hoog waren eo de loonvorming nog altijd vrijer behoorde te zijn. De in* komsten in Nederland hebben de laatste vier jaar.een grote stijging te zien gegeven, maar nergens in West-Euvopa zijn ook de levenskosten sterker omhoog gegaan daft hij ons. Men kan uit deze feiten concluderen tot een vérgaand verloren gaan van de mentaliteit, welke in de jaren na 1945 een zo snel herstel uit de chaos en verarming var» oorlog en bezetting heeft mogelijk gemaakt. NU zou een oppervlakkig beoordelaar kunuen stellen, dat de sociaal- economische'solidariteit in Nederland in de jaren 1952 tot 1956 groter is geweest dan daarvoor, griet op het grote verzet dat Lieftinck steeds beeft ondervonden en de grote instemming, die het beleid van Van de Kiefr t« te beurt gevallen. Het is slechts in zeer betrekkelijke zin waar. De feiten zijn. dat in de na-oorlogsjaren veden, die bet altijd anders gewend waren geweest, zich al jammerend en pro testerend hebben geschikt in een regiem van soberheid, dat gold voor allen zonder onderscheid, en dat op die. grond in staat was de arbeidsvrede te handhaven. Sinds het inzetten van de hoogconjunctuur echter is dc arbeids vrede alleen bewaard gebleven, doordat op enigermate krampachtige wijze de schijn bewaard bleef, dat de lonen tot de andere, vao de toberheidsbe- porkingen bevrijde, inkomsten in een billijke verhouding bleven staan. Zo de solidariteit van het Lieftinck-tijdperk dan al niet geheel vrijwillig was, ze is toch aanvaard door het volk als geheel en heeft heel wat betere resultaten opgeleverd dan het zoeken van de weg van de minste weerstand, waardoor de volgende periode zich onderscheidde. Men hoort nu wel veel kritiek op de vakbonden wegens hun „ongebreidelde" looneisen, maar voorzover aanmerkingen op hun plaats zijn. kunnen deze naar onze mening slechts betrekking hebben op het feit, dat sommige vakcentrales zich op politieke motieven de weg van zogenaamde vrije loonvorming hebben laten opdrijven. Voor het overige mogen de critici bedenken, dat in een maat- schappij van hei nieuwere type belangrijker dan de inkomsten der mensen zijn de inkomsten verhoudingen. Het was allesbehalve een ramp geweest, wanneer er in Nederland gedurende de afgelopen jaren minder was ver diend, maar dan over de hele linie. MU beeft het verschijnsel zich voorgedaan, dat een belangrijk deel van dé loonronden is opgeslokt door hogere prijzen. Dit is jammer en, wat erger is, nadelig ook; want elke verhoging van de prijzen schaadt de concurrentiekracht des lands. Het is daarom twijfel achtig of vermindering van de binnenlandse consumptie automatisch een verhoging van de uitvoer zal meebrengen. Voor uitvoer i« niet alleen nodig de aanwezigheid van goederen, maar ook een'aantrekkelijke prijs. Aanmerking kan worden gemaakt, dunkt ons, op de betrekkelijke onbe kommerdheid van de regering ten opzichte van de prijzen; een onbe kommerdheid, die ook nu nog voortduurt. Er staat thans weor een •verhoging van de briefporto's op stapel, hetgeen opnieuw betekent hogere bedrijfskosten, die men gaarne uit het produkt zal willen halen. Iets van bet besef, dat Nederland het van zijn werkkracht en van een voortdurende stijging van rijn produktiviteir moet hebben, is verloren gegaan, mede door de gemakkelijke wijze waarop hier en daar zonder al te grote werkkracht vee! geld is verdiend. En de regering, die thans bij het opmaken van de begroting voor 1958 zo in hoge mate wordt gecon fronteerd met moeilijkbeden, van allerlei aard zal, geloven wij, deze slechts kunnen overwinnen, wanneer het baar gelukt ccn klein stukje van de gezindheid uit de Liefünck-periode te doen herleven. Gezamenlijke inspan- ning. gezamenlijke soberheid: i« dat eigenlijk ook niet de strekking van het adres van de drie grote vakcentrales aan de regering, waarin rij ver klaren dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen? (Advertentie IJVf.) (Advertentie LM.) B'j pijnen, griep o' ..landerig q«»orl doet «*n «nket tablet «erkvlijk «.©«derenl LONDEN. De 54-jarige Mal colm Muggeridge heeft zijn ontslag ingediend als hoofdredacteur van het beroemde humoristische week blad „Punch", met ingang van 1 ktober. STOCKHOLM. Twee Russen en een Est hebben om politiek asiel in Zweden: verzocht, nadat zy via Finland uit de Sówjet-TJnie naar Zweden waren uitgeweken, aldus is dinsdag - ;te Stockholm bekendge maakt. PRAAG. Een Tsjechoslowaakse 'rechtbank hèeft twee rooms-katho- lieke kloosterzusters tot gevangenis straffen van vijf en vier CIi een half jaar veroordeeld met verlies van burgerrechten. Zij zouden deel hebben uitgemaakt van een staais- vijandige groep;, onder léiding van de pater Vaclav Filipec,-die vorige week tot eengevangenisstraf van negen jaar is veroordeeld, (Van een onzer redacteuren) andere bolletjes, zoiets als atoom- T^OEN de „jongenskiel: nog om kleef pasta.. Die veronderstelde bol- onze schouders gleed" waren letjes moesten elektrisch „neutraal" we verzat op toverballen: die heer- rijn, dus gaf men? ze, lang voordat Ujk-zoete suikerbollen welke voort- ze werkelijk waren ontdekt, de durend van kleUr veranderden en naam van „neutronen". En ziet: op. kleiner werden hoe langer we zekere dag in de dertiger jaren er op 'zogen. Als we tot het niter' eisten de neutronen, hun offi- ste hadden kunnen doorzuigen was ciëie plaats op in de atoomfysica. misschiende wonderlijkste van Ze bleken even „groot" en ongeveer alletoverballen Th önzé mond over- even „zwaar" te"••zijn-als;protonen, gebleven: het proton, dat we heb- maar waren .-inderdaad ongeladen, ben {eren. kennen, als „de kern" Ze staan tussen de protónen als van het waterstaf -atoom. Waarom échte vredehoeders: onder hun kal de wonderlijkste? Omdat streng- roerende invloed blijven de proto- wetenschappelijke Onderzoekingen nen in de kern bijeen, hebben aangetoond, dat alle stof- .De ene grootse ontdekking'volgde Jen die bekend 'zijn, voor een groot op de-andere: ieder .atoom vairwelk deej uit <Jt82eljde „protonen" zijn element ook bleek' altijd precies opgebouwd. En vrijwel altijd zijn evenveel elektronen .te hebben als se omioerveld door die elektrische protonen. Eigenlijk logisch, want an- stormpjes, de „elektronen". Zo'blijkt ders zon het atoom niet „in even- die verbazingwekkende wereld van wicht" zijn,- niet z'n vas e vorm de atomen er eenvoudiger uit té kunnen handhaven. zien dan we eerst dachten. Die elektronen zitten niet ge- De Rus Dmitri Mendelejew was lijk de protonen en neutronen het. ongeveer in de helft van de op een kluitje bijeen, maar ze wer-' vorige eeuw, gelukt aUe niet ver- velen om de kern heenmet on der ontleedbare stoffen („enkelvou- voorstélbare snelheden, welke die dïge stoffen" of „elementen") vol- van .het licht (300.009 km per. se- gens een vast systeem te rangschik- conde!) benaderen. Denk met,dat kén. Hij plaatste waterstof vooraan er geen systeem zit in die „elek- op zijn hjst, die hij „het perio-- tronenwolk" om de atoomkern: de diek systeem der elemen ten" noemde. De tweede plaats moést hij voorlo pig open laten omdat daarop eenstof moest komen, die men nog niet kende: zij werd éérst op de zon ontdekt, kreeg daarom de naam „he lium" (naar de Griekse zonnegod Helios) en is later ook op aarde aan getoond. In het derde vakje vulde'hij de naanv yan het element lithium in, op nummer vier be- ryllium, op de vijfde' plaats kwam borium. (bekend van „boorzalï") en koolstof (carbonium) prijkt op de zesde plaats. Zo ging hij door, totdat hij achter nummer 92 de naam van de hekkenslui ter uranium schreef. En dat in een tijd. toen de geleerden niet precies wisten wat "atomen wa ren en de protonen zich nog schuil hielden. Een bijzonder knao staal van wetenschappelijk onder zoek endenken, dat pe- riodiek systeem van Mendelejew. Maar toen 'men, figuur lijk, elektronen en proto nen in handen had ver onderstelde men, dat al leen samenklonteringen van die „bolletjes" de an dere élementen vormden. Een voortreffelijke ge dachte, die echter spoe dig moeilijkheden wekte. Want „neem" nu helium, dat volgens zijn plaats op Mende Je jews lijst twee protonen in zijn kern moet hebben, waaromheen twee elektronen cirke len. Maar toen men helium-atomen ging „wegen" hiet' ècht wegén Moleculen ïtjn zeer ingewikkelde constructies van aan elkaar gebon den atomen. Hoe een molecuul van calclumfosfaat (een verbinding dqs van balk en fosfor) er uit riet' toont dit ingenieuze „atoomtolraam". op een schaal men bepaalde langs zwerm is zelfs volgens een hécht scheikundige weg' de „gewichts"- wiskundig principe opgebouwd, verhouding 'der verschillende ato- -■ '•'de x r. elektronen vliegen om "ïe?« j Y®?; waterstof toen. ke'rh"?in:-vaste' banen, welke; bleek dat de iieliumkern fliet twee, door degrote snelheden der elek- maar vier keer zo „zwaar"- was als tronen lijken op schillen"; vaneen die van waterstof; Dit was dus weer ui. Men spreekt inderdaad van een van die wonderlijke óntdekkin- „elektronenschiUen" In de eerste gen,:^yelke.natuurkundigen herhaal- „schil" kunnen dat is proefon- delijk doen. Bij dat „atoomgewicht" dervindeUik aangetoond nooit spelen de elektronen vrijwel geen meer dan twee: elektronen rond tol: daarvoor ;zijn ze te nietig- dartelen, wel- minder, -Waterstof is Ndaarvan hetibewijs: het heeft maar U waren de geleerden over dat,' éénelektron. Bij helium is de eer van de redenatie afwijkende, ste schil „vol",': het heeft twee elek- atoomgewïcht-niet zó verbaasd Er tronen. In de tweede schil ïs hoog waren al fysici (natuurkundigen)! stens plaats voor acht,: elektronen, geweest die als hun mening hadden de derde heeft "geen plaats onbezet uitgesproken dat het onmogelijk als er achttien in wervelen. In de was twee protonen broederlijk naast vierde schil is ruimte voor 32 elek- elkaar in de heliumkern te houden, tronen, in de vijfde (theoretisch) Protonen hebben dit vertélden voor 50. Wig schrijven: theoretisch, wij al een „positieve elektrische omdat geen element bekend is dat. lading" én iedereen,, die iets van ook die vijfde schil vol elektronen elektriciteit weet kan zonder aar- heeft. Er zijn nog meer? schillen, zélen beamen, dat een positieve maar daarmee willen wij u niet elektrische ladingelke èndcre po- vervelen. sitieve elektrische lading afstoot.Weer een uiterst opmerkelijke Positieveladingen trekken echter ontdekking: helium, èn verder alle negatieve aan: op deze wijze blijft' stoffen, die acht elektronen In hun een atoom in' stand, want de proto- buitenste schil hebben, tonen geen ncri (positief) worden geneutrali- enkele neiging zich met' andere seerd door de elektronen (negatief), stoffen teverbinden. Het zijn toe- Er 'heerst als het ware een even-, vallig allemaal gassen: helium wichtstóestand. Maar twee pc-<sitieve (twee elektronen)neon (2 -8 ladingen zonder meer aanéengevlijd 10 elektronen), -argon (2 -f 8 4- 8 in' de heliumkem? Uitgesloten! - 18 elektronen), krypton (2 8 28 Deze gedachtenaang paste won- +8 36 elektronen)xenon (2 derwei bij dat'(schijnbaar) te grote 8 18 18 8 54 elektronen). atoomgewïcht. De conclusie móést en radon (28 T8 32 +.18 luiden: in die heliumkern zitten, 8 - 86 elektronen). Acht schijnt, naast de twee protonen, nóg twee in de atoomschil-fysica, een r,ma-: gisch getal" te zijn. Omdat helium, neon. argon, krypton, xenon en ra don geen nauwe (scheikundige) verbindingen met andere elementen willen 'aangaan noemt men. ze „edelgassen".. Tot'slot van dit'wonderlijke ver haal een kort résumé; de kernen van alle atomen zijn opgebouwd uit' positief-elektrisch geladen protonen (waterstofkernen)" en neutronen: deeltjes die even groot en even zwaar zijn. als de protonen,, maar; géén elektrische lading hébben. Qm dé atoomkernen wervelen één tot (theoretisch) 110 negatief elektrisch -geladen elektronen. Ia - de- atoom kern ritten altijd evenveel proto nen als. er elektronen rondvliegen in de „schillen", Een werkende - ,;swdmmlnj-pool' reactor: dunne platen, uranium, -waaruit „neutronen" ontsnappen die ln het omringende zeer Zuivere water een mysterieuze gloed ?ver- oorzaken. gaan.. Zijn- er méér protonen,, dan zijn er nóg meer neutronen dan dit aantalnodig om dé kern in even wicht te. hóuden!'Zo' zitten er in de kern van het bekende (beruchte?.) uranium-atoom 92 protonen bijeen, onder de hoede van 146 neutronen! Li IERBIJ voegen \oe één nieuwe *- J verrassing; hetaantal elektro nen in de „schil", dus ook het aan tal protonen in de atoomkernbe paalt het scheikttndlpe (chemische) fcnraJcter 'van het' element. Enkele voorbeelden: als een atoom acht elektronen hèeft twee in de eerste 1 schil en 'zes in de tweede), dan heeft het ook acht protonen in de kern en is het zuurstof, nooit iets -anders... Zijn. er 26 elektronen en evenveel protonen, dan ishet element ijzer en beslist geen koper, dat 29 elek tronen én 29 protonen heeft. Tot en- met het: element, dat 40 eiek-. tronen en 40 protonen heeft (het metaal czirconium) rijn er in de meeste gevallen evenveel neutronen als protonen in de kern" om te voorkomen, dat deze er vando-or - v v' l a®;8«^i|SiSïïiasia#»a „Zelfportret" van een atoomkem- explosfe. Deze werd gesnapt 'toen een In een ^toora-versnellingsma- chine opgejaagd atoomkemdeeltje de ewulrielaag van een fotogrkfl- chlne". opgejaagd atoontkemdeeltje atoomkern verbrijzelde ]n zeventien stukken- QlPOWit-rtaoio f!ZtPpTJi htt.WfcHOUDEn ALU ViAGfchhAAnTQt Wt hfc« b£B6fcft Qf> Ot fiOOFDtitbmot BOORT WcT£ft rtfc At HOE OltTRUCKfcP UtTIiEf 5 rifct ja tfcn VÊRbPfcRRmb N0u,DAT KAfi NOOIT vOOR tV) L' Jh CfciOÊH,er$ZEKÊfl £Eh - OMTónAPTE. OtVAflbtnÈ kKt»V: ntc-? -::s Imr. tHftAhx ttn iftPt vOftfi VAM OÉ. 3090. Ongemerkt bereiken Eddy en Rob de andere kant van het eiland, waar de Plato" ligt te laden. Ze moeten opschieten, want er staan nog maar een paar kisten op dc steiger. Het gaat er nu om ongezien aan boord to koracn. In- middels geeft Lupardi zijn laatste instructies aan ;/rV kapitein Rechel. ,Jlr zijn kapers op de kust, kapi-' tein,"; zegt hij, „en:. u moet mijn aanwijzingen zorgvuldig opvolgen. Onder geen voorwaarde ma'g u gebruik makenvan de radiozender. Wel moet de marconist voortdurend blijven luisteren. Ik zelf ga aan boord van mijn onderzeeboot en ik zal uw schip dekkén. Doe precies wat ik u zal zeggen en er zal u niets overkómen." Kapitein Rechel knikt. Hij heeit Lupardi nog nooit eerder gezien en hij is diep onder de indruk van deze vreemde verschijning in zijn witte jas, i „Nog iets voor dr, L.urtis. En. de. i thermosfles?" „Afgewassen, uitgekookt en weg- gezet. Ik .heb hem meegenomen, maar. daar valt niets meer mée te i doen."-. 1 „Hetzelfde geldt, neem ik aan, 'voor de emmer en dé dweilen?" „Aan de emmers hebben we niets imaar ik. heb een paar stukjes 1 dweil." „Waar heb je die* heerlijke bewijs- middelen verstopt?" „Isabel," zei Fox zedig.: „heeft een. koffer voor me gezocht. Ik. heb haar verteld dat ik in. het dorp 1 pyjama's móest kopen, omdat ik onverwacht moest overblijven én ik zei; dat een'man'het niet leuk. vindt om met pakjes te wórden gezien.. Ik lieb beloofd haar de .kotter terug, te geven."- 1 „Hebben ze je die dingen niet zien wegnemen?" ;,Alleen het patentvoedséi Ik heb 1 laten doorschemeren, dat de politie de .fabrikanten niet vertrouwden, maar ik weet niet of ze het geloof den. Ik denk van niet. Naar aan leiding vah het'gedrag van de fa milie, vermoed ik dat ze wel weten wat er aan de hand is." 1 „Ze ïouden dom zijn als ze dat piet wisten." - „Br kwamen nog twee misschien nuttige punten aan hét licht," zei- Fox. AlJeyn had een; duidelijk portret van .het theedrinken. Fox had zón der twijfel zitten drinken, compli mentjes gemaakt, grapjes gedebi teerd en- sympathie getoond, nau welijks een vraag gesteld en toch •^irtdurend antwoorden ontvangen. Hij was een meester in dit spel. Hij gaf zijn gastvrouwen een paar hints en werd beloond met uitge breideroddels. „Hét schijnt, meneer Alleyn, dat de jongedame Sir Henry haar eigen plannen voorschreef,volgens Isa bel: en niets meer." .„Bedoelje,..?" ..Er was niets tussen hen ge beurd," zei Fo rustixg, „alweer vol- gens Isabel. Het was een huwelijk of niets." Jk snap het." „Isabel gelooft 'dat er, vóór die geschiedenis met de brieven uit kwam, een. goede verstandhouding was tussen juffrouw O. en Sir Cedric." „Wat voor soort verstandhouding, in naam vah de fatsoenlijkheid?" „Nou meneer, naar aanleiding vanopmerkingen van juffrouw O. heeft Isabel bedacht dat juffrouw O. na verloop, van zekere tijd: toch nog Lady A. zou zijn geworden. Zo dat ze dus'toch nog alles bij elkaar zou krijgen." - „Lieve god zei. Alleyn. „Wat is de méns toch een vreemd wezen. Dat. zou, als het waar is/eeti aantal bokkesprongen van de1 jonge en on aardige 'baronet verklaren." „Vooropgestelddat juffrouw Or- rincouri iets met de thermosfles heeft gedaan, moeten we eigenlijk wel overwegen of Sir Cedric heeft geweten wat ze! van- plan -was." „Inderdaad." - „Ik weet dat het dwaas is," ging Fox voort terwijl hy zijn heus krab de, „maar als een zaak in dit-sta dium komt, begin ik me altijd af te vragen of een bepaald persoon het type is voor moord. Ik weet, dat het mal is,'omdat er niet zo'n type be staat, maar ik vraag het mezelf toch af," „En op het ogenblik vraag je je het over Sonia Orrincourt af?" „Jawel; meneer." „Ik zie niet in, waarom je dat niet zou doen, Het is waar, dat nie mand nog; een, eigenschap heeft kunnen vindén, die élke moordenaar bezit, behalve, dan eendosis eigen dunk. Maar ik ben er niet zeker .van of je het jezelf kwalijk zou moeten némen als je- denkt: die man of die vrouwheeft voor ra ij de karaktereigenschappen van een moordenaar. Het hoeven ten slotte geen- bewonderenswaardige eigen schappen te zijn." „Herinnert u zich wat meneer Barker zei over de ratten in de ka- mer van juffrouw Orrincourt?" „Jazeker." Griepvérschijnselen ROME. Eenenveertig leden van de Nederlandse Katholieke Arbei ders Jeugdbeweging, die te Rome deelnemen aan de internationale bedevaart van de katholieke arbei- dersjeugd, zijn aldaar onderzocht in de Lazzaro Sp.allanzani-kliniek, óm dat zich. by. hen griep verschijnselen openbaarden. Tweeëntwintig van hen zfjn, -waarschijnlijk voor .een dag of tien, ter observatie opgenomen, De medische autoriteiten vermoe den, dat zy aan Aziatische griep.- lij den. doch zekerheid daaromtrent bestaat nog.niet, OF beide ffilversum&e zenders. feunt u vanavond luisteren naar een van Europa's vermaardste radio-orkesten: het BBC Symphony- Orchestra,' onder leiding uah sir Malcolm Sargent. Eet programma dat ie VARA nan SJ5 tot 9.05 via Hilversum I uitzendt wordt géopend met Brahms' variaties óp een thema van -Haydu; Daarna volgt de eerste uitvoering ih Europa van hét con cert voor violoncel en orkest van William Waïton. Solist is Gregor Piatigorsky. Om 9.15 zorgt de NCRV via Hilversum II voor een aanslui ting -met de Londense Royal Albert Hall, waar het zelfde orkest .on der dezelfde diri gent een van z'n vermaarde pro-:, menade-coricerten geeft. Mét mede- it*erking, van de inolist Harry Dahks éh de cellist Janos Starker wórdt Ricitard Strauss' symfonisch gedicht ,X)on Qutchotte', uitgevoerd; Zoals meestal zijn de woensdag avond programma's gekenmerkt dooi een serieuze inslag. Dat van Hilver sum I is evenwichtig van samen stelling is evenwichtig -.'van samen- hoorsper „Het is waar, vniaar geloof het niet", waarmee de Franse au teur Claude Aveline1 dé Prix "Italia 1955 heeft verworven. Het wordt in de vertaling van dr.- Victor- E. van Vriesland gespeeld dóór Ko van Dijk en Ko Arnoldf. De régie'had S. de Vriés Jr. Dr. C. van Itijsinge houdt van 20.20 ;tot 10.35 z'n derde causerie over het geofysisch jaar, daarna brengt Johan Jongs ensem ble „Barcarolle" .wat saionmuziek ten gehore. DE toneelavond, van dé televisie. wórdt- verzorgd door de NCRV. Het zomerse blijspel „Ladies and gentlemen", door Cedric- JfVallis ge schreven naar Jane Austèns ver haal „The heiress„of,Rosïngs" wordt in de vertaling van Ted. Lageman gespeeld door o.a. Mary Sroithuysen, PairlStorm, Nell Kóppen en Henk Rigters. P vrijdag 20 september wïpuVera Lynn .even naar Nederland over, orh 'oprté treden tijdens eên beslo ten nachtfeest jn Noordwijk, Karei Prior is' erin geslaagd de populaire Britse radio-zangeres ookvoor een optredenin de AVRO-studio te en-?, gageren. Dit optreden van Vera Lynn, begeleid door „De Zaaiers", wordt op de band vastgelegd én. zon dag 22 september uitgezonden'. I^RIE eerste uitvoeriugen staan op het programma van het studio- concert, waarmee zondagmiddag in Hilversum de Internationale Muztek- week van de stichting „Gaudeamus" wordt geopend. Het zjjn alle drie werken van Nederlandse componis ten, Een Septet van reter Schat," d« „PassacagHa" voor orkest van Otlo Ketting en Zeven Aforismen, van Jan Wisse. Het programma wordt uitgevoerd door het Omroepkamer- orkest onder leiding van Roelof- Krol. „Hij zei, dat juffrouw Orrincourt nogal geschrokken was van het idee bm \-ergift te. gebruiken -en het rondweg weigerde. Nou meneer, zou een jongedame, die wellicht om het zo maar te zéggen, speelde met het plan om vergift - te gebrul-' ken, zich zo gedragen? Ze zou hét iriet toevallig doen. Ze 2ou het-kun-- nen doen om de Indruk te' wekken, dat _ze een afschuw van vergift had, hoewel ik dat wat .ver gezoem vind. En zou ze dan zo snel die practical jokes hebben toegegeven? Jawel, u had haar handig beet, maar ze gaf mij de indruk, dat ze meer onder steboven was dat men dié ^grappen achter haar had gezocht, dan om dat ze dacht dat ze ons er. toe zou den brengen nog iets anders te den ken." i -.,? - „Ze maakte zich meer bezorgd om het testament dan om wat ook," zei Alleyn. „Zij en de heer Cedric maakten die plannetjes met de be doeling de oude heer tegen Broekje op te zetten, Ik neem aan, dat jzfj verantwoordelijk' is voor de toevoe- gingën aan het schilderij' 'en -dat Cedric haar misschien heeft ver teld dat. ze haar kunsten op droog linnenmoestuitvoeren; We weten,, dat zij de "ballon kocht ;eh: hij heeft toegegeven, dat hij/hem op die stoel heeft gelegd; Ik denk datrzij de .hal- aan het rollen bracht door 'de. trap leuning te; verven. En; zé beraam den de hele geschiedenis samen". Dat -heeft hij wel ongeveer toege geven. Het enige bezwaar waar zij zich over bezorgd maakt, is mis schien dat de publikatie van deze omstandigheden het testament zou kunnen beïnvloeden." - ,',Eq tóch..." ,,Ik weet het, ik weet het. Die vervloekte belknop. Goed Fox. mooi werk. En nu kunnen we beter me-, vrouw Henry Ancred es opzoeken.'' Millamant vormde tenminste een. verademing, na :haar. -familieleden, in zoverre dat .zé geen komediante was, direkt antwoorden op zijn vra- gen gaf en bij dc zaak bleef. Ze ontving' hen in: de salon. In haar rustige blouse, en rok leek ze. daar een incongruente figuur. Terwijl ze met hen sprak borduurde ze aan het zelfde bijzondér ^ingewikkelde werk je dat Troy met afschuw höd gé- zien en dat Broekje de. beschuldi ging had opgeleverd het - uitgehaald te hebben.. Alleyn vernam;niets-dat de feiten, die hij reeds verzameld had, tegenspraak of aanzienlijk steun verleende. (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1