Amerikaanse raket Thor in zee terechtgekomen Mm Kadar waarschuwt Zomer even nat maar warmer dan in '56 mi RUSSISCHE SATELLIETEN MET MENSEN AAN BOORD Twee doden en twee gewonden bij botsing Beeld voor Comenius- gedenkteken uit Tsjecho-Slowakije Detectives op zoek naar verdwenen prins cn prinses Schilderijtje uit het Delftse Prinsenhof verdwenen Nederlander beroofd in Zuid-Afrika Bewind heeft weinig vat op jeugd Biesbospolders zijn thans weer droog AFGHANISTAN KOOPT WAPENS VAN RUSLAND Bondskanselier Raab van Oostenrijk had lichte beroerte EEN SLECHT VAKANTIESEIZOEN door grcnsschending op Timor? Uitvaart van zevende slachtoffer van treinramp te Woensel Onderzoek naar tv-programma NS-machinist door sneltrein gedood KAPITEIN ROB DE STRANDING VAN DEATLANTIDE DE GOUDSCHAT VAN DE SHEIK Brandstichting op een feestavond in Den Bosch SPROETJElSPA door FRANK GODWIN- AVONTUREN; VAN -KAPITEIN ROB oor Maandag 2 september 193 WASHINGTON. - De derde proef met de „Thor", een raket voor middel lange ars tand, I» niet volledig geslaagd. De „Thor" werd vrijdag van de jC? k 11 Florida met succes afgevuurd, maar kon haar doel Biet bereiken. Toen zü in een grot; boog uaar haar uitgangspunt scheen te zullen terugkeren, schakelden de deskundigen de alarminstallatie In, traarna het projectiel In zee terechtkwam. Ook tijdens de twee voor baande proeven met de „Thor" werd de raket vernietigd, voordat zü haar doel bad kunnen bereiken. Op het proefterrein in Nevada werd zaterdag de 15e atoombom in «en serie proefnemingen tot explosie gebracht. De 210 meter hoge toren, waarop het wapen was bevestigd, „verdampte" door de kiacht van de ontploffing. De lichtflits, die op de PUTTEN. Zaterdagmorgen is «en ernstige aanrijding voorgevallen tussen een tandem cn een scooter nabij het kruispunt Garderenseweg Voorthulzerstraat to Putten, welke voor de vier betrokkenen ernstige gevolgen heeft gehad, zó zeer zelfs, dat later de 55-jarige Amsterdam mer Itf. Swilders en de 46-jarlge J. NUhoff uit Veenendaal aan de gevol gen zijn overleden. De tandem met hulpmotor, be stuurd door de heer Swilders kwam in botsing met de scooter van de heer H. van Raai) uit Veenendaal. die geen voorrang verleende. De beide bestuurders en hun duorijders kwamen allen te vallen en moesten met ernstige kwetsuren per ambu lance naar het ziekenhuis Salem te Ermelo worden overgebracht. In dit ziekenhuis zijn later de reeds ge noemde heer Swilders en de heer Nijhoff. duopassagier van de Vee- nendaalse scooterrijder, bezweken. De duorijder A. E; Grammer uit Amsterdam, die bij de heer Swilders achterop had gezeten, wordt nog in het ziekenhuis Salem verpleegd, doch zijn toestand is niet levensgevaarlijk. De toestand van de scooterbestuur- der Van Raaij is nog zorgwekkend. PRAAG. Gisteren is uit Tsje- eho-SIowakije een beeld verzonden, dat een plaats zal krijgen op een van de gedenktekens voor de Tsjechische pedagoogen godgeleerde Comenius te'Naarden. Het -beeld is vervaardigd in een fabriek voor rr.etalen kunstvoorwer pen in Tsjecho-Slowakije naar een ontwerp van de beeldhouwer Vin- cens Makovsky. Comenius, wiens Tsjechische naam Jan Amos Ko- mensky luidt, is in 1670 te Naarden begraven, nadat hij de laatste jaren van zijn veelbewogen bestaan in ver schillende landen, te Amsterdam had doorgebracht. LONDEN Een legertje detec tives heeft zaterdag de omgeving van kasteel Balmoral in Schotland, waar de Britse koninklijke familie ■met uakanlie ts, afgezocht, op zoek naar prins Charles en prinses Anne, die op een gegeven ogenblik weg waren. Na enkele uren werden de kinde ren door een detective gevonden in e«n dorpje in de buurt, Crathie, •waar zij hun ogen uitkeken op een liefdadigheidsbazaar, die koningin Elizabeth' later op de dag zou •openen. Zij waren op de fiets weg gegaan en in Crathie terechtgeko men, waar zij tevreden toffees stom 1 explosie volgde, was zichtbaar in een groot deel van het weven der V,S... Een kleine duizend, infanteris ten,- die onmiddellijk Ba de pr-yef manoeuvres .zouden moeten houden op 4 km. afstand van de toren, moes ten worden teruggetrokken met het oog op het gevaar van neerslag. De kracht van de atoombom was twee maal. zo groot als die, welke op'.'Hi- rosjima werd geworpen,; Radio-Moskou maakte zaterdag bekend, dat Ru*-:sche geleerden van Móskou en Leningrad naar Si berië wordenovergebracht om daar pemanent té werken op de terreinen voor kernproeven. In een andere uitzending verklaar de Radio-Moskou dat de Russen werken aan satellieten, die misschien gelanceerd kunnen worden met sen aan boord, pe commentator merkte op, dat de projectielen, die de satellieten zullen lanceren, zul len bestaan uit verscheidene raket ten, die een voor een zullen worden „afgestoten". Ook zouden er volgens da com mentator plannen bestaan om nog een ander type satelliet te lanceren. I Diï type zou het mogelijk maken de vorm van de aarde en haar onre gelmatigheden te bepalen. De Oostduitse kerngeleerde pro fessorManfred von Arden ne ver klaarde zaterdag in Dresden, dat geen luchtverdediging of waarschu wingsstelsel bestand Js tegen de nieuwe Russische intercontinentale raket. De Russische professor Pokrowsky schreef in het regeringsblad Izwes- tia, dat de Amerikaanse bases in Europa en Azië door de interconti nentale raket hun vroegere' beteke nis verloren hebben. - „Op basis Van theoretischegege vens en berichten in de pers kan worden aangenomen, dat de raketten een afwijking zullen hebben van niet meer'dan 10 tót 20 km, van het beoogde doel. Dit- betekent dat elk' doel door een kernlading getroffen kan worden," aldus de professor. DELFT. Naar eerst thans be kend is geworden is enige weken ge leden uit het Prinsenhof te Delft een schilderijtje, voorstellende Prlna Willem van Oranje, verdwenen. De waarde er van wordt geschat op on geveer 1.500,—. De politie heeft alle antiquairs van de verdwijning van het schilderij op. de hoogte gesteld. Tot nu toe ont breekt elk spoor van .de dader. KAAPSTAD. De accountant K. Schagen van de Nederlandse Walvia- vangstmaatschappU U vrijdag door een blanke en een kleurling In zijn aulo voor het kantoor van de maat schappij overvallen. De mannen dwongen hem onder bedreiging met een revolver de Ta felberg op te rijden. Daar werd hij gebonden, geblinddoekt en In de auto? achter-, gelaten,nadat hij beroofd was van ongeveer 25.000,—, het loon voor 100 werknemers-van zijn maatschappij. v BOEDAPEST Premier Kadar heeft zondag In een rede In Tataba- nya de mijnarbeiders gewaarschuwd, dat hun levenstandaard de eerste jaren niet belangrijk zal worden verbeterd, als gevolg van de opstand van vorig jaar, „omdat ook. een volksdemocratlsch bewind niet kan toveren". De Hongaren, „die nog steeds sympathie hebben voor de contra revolutie," voorspelde hy, dat zij be drogen zullen worden door hef debat in de VJf, over Hongarije, omdat Hongarije daaruit „sterker dan ooit" te voorschijn zou komen. Kadar verklaarde ter, slotte nog eens weer, dat zijn regering ieder streng zal straffen, die het waagt zich tegen het bewind te verzetten. „Wij zullen blijven werken met on ze rechterhand, terwijl onze linker DRIMMJELEN. - De Biesbospol ders zijn thans alle weer droog. Op het ogenblik is men bezig met oogs ten, hetgeen met grot© moeilijkhe den gepaard gaat omdat:de zware maaidorsers wegzakken in de natte grond. Een gedeelte van-het graan i# tegen de. grond geslagen en het zaad is hier én daar reeds in de bodem aan het groeien, zodat het niet meer geoogst kan worden. een revolver klaarhoudt," zei de premier. De Hongaarse politic ontdekte vorige week een geheime bergplaats van wapens en munitie, die verbor gen waren door kinderen tussen de 13 en 16 jaar, aldus deelt het Hon-, gaarse blad „Nepakarat" mee. Het blad meldt verder dat de or ganisatie van ds communistische, jeugd in Hongarije geen vat op 'de jeugd tussen de 16 en 18 jaar heeft gekregen, Deze jeugd* brengt haar vrije tijd door, met het lezen van slechte lectuur en in de bioscoop. Het officiële Hongaarse persbureau MT1 noemde zaterdag het politieke asiel van kardinaal Mindszenty in de Amerikaanse legatie in Boedapest, een misbruik van de onschendbaar heid van diplomatieke vertegen woordigingen .cn een duidelijke in menging in de binnenlandse zaken van Hongarije, NEW FORK. Dc New Tork Times meldt, dat Afghanistan op grond van een overeenkomst voor ongeveer 25 miljoen dollar aan wa pens van de Sovjet-Unie zal kopen. De Afghaanse minister van Bui tenlandse Zaken had dit verklaard tijens een gesprek met eer» corres pondent van het blad. "Hij had daar aan toegevoegd, dat de voorwaarden van andere wapenleveranciers niet gunstig warén. i Te Rotterdam, toaar het Euro- 1 pees kampioenschap springen voor ruiters wordt verreden vond zondag ook een demon stratie plaats met een mailcoach, bespannen met hier paarden. LINZ. De Oostenrijkse bonds kanselier Juliüs Raab, heeft zater dag een lichte beroerte gehad tijdens een bezoek aan een landbouwten toonstelling m Ried. bij Linz. De 66-jarige kanselier werd onmiddel lijk naar een ziekenhuis gebraent. Zijn toestand was niet ernstig. Vol gens rijn arts zal de'bondskanselier spoedig hersteld zijn. (Van onze radioredacteur) El E deining rond het televisie programma „Dag Koninginnedag" heeft ons eerlijk gezegd verbaasd. Té meer verbaasd, omdat gebleken is. dat de verontwaardiging over dit programma bij de kijkers niet zo algemeen is, als van. bepaalde zijde wordt gesuggereerd; Natuurlijk,' er zijn door de samen stellers van/het programma tacti sche fouten gemaakt. Het. gesprek met de man van „De Zeven Provin ciën was, nog ;afgezien - van de vraag óf de muiterij aan boord van, dat oorlogsschip .als een van de be langrijkste gebeurtenissen uit de re geringsperiode van Koningin Wil- helmina mag worden beschouwd, minder gelukkig. Dit is echter niet zo zeer aan het onderwerp zelf te wijten dan wel aan de manier, waarop het werd behandeld. Er werd hier een sfeer van sensatie ge schapen. zonder dat daartoe aanlei- DE BILT. Het weer van dc afgelopen drie maanden juni, juli en augustus heeft, gemiddeld genomen, geen hijzonder gro-' te afwijkingen van hét jiormale weer. opgeleverd, zo deelt het K.N Ml. méde.AUeen heeft de zeer natte maand, augustus de total.e hoeveelheid regen vrij belangrijk boven de -normale waarde gebracht. '-"ff: V'; Het tijdvak vóór 10 juli verschilt sterk van de dagen daarna, toen het warme weer in de regel verstek liet gaan en er veel regen viel, zodat het vakantieseizoen ditmaal bijna geheel jn -het,slechtste deel van de zomer kwam te, liggen. De gemiddelde'temperatuur van de drie zomermaanden tezamen was, ongeveer normaal. Het aantal zomerse dagen bedroeg in-De Bilt echter maar 1$ tegen 19, normaal. Van de 92 dagen, die de drie zomer maanden tellen, waren er 56 aan de koude kant; De zon scheen in De Bilt gedurende.622 uren tegen 615 uren normaal. De hoeveelheid regen was 291 mm tegen 215.mm normaal. De afgelopen drie.maanden waren slechts weinig minder nat dan het overeenkomstige tijdvak van het vorig jaar. den te kauwen, toen zij door de maar de temperatuur was over het algemeco belangrijk hoger en het detective berkend werden. aantal uren zonneschijn groter. UÜ^W^iJ.ÜiWhp^lpTT j dinR wax- Hier staat tegenover dat deinterviews met de oud-Lombok- DJAKARTA In politieke krin gen betwijfelt men. of de grcns schending door Portugese soldaten op het .eiland Timor ernstige diplo matieke gevolgen zal hebben. Details over deze grensschending zijn nog vaag. Er hebben op Timor dat voor de helft een kolonie van Portugal is al vaak „grensschen- dingen" voorgedaan, meestal het ge volg van onenigheid over vee tussen de mensen aan weerskanten van de grens. EINDHOVEN. Zaterdag is in dé parochiekerk St. Antordus Fellen- oord te Eindhoven, dé uitvaart ge houden van het zevende Slachtoffer van.de treinramp te Woensel, de hoofdconductcur A, Weydeveh; Er waren kransen van de directie der Nedcrlandsche; Spoorwegen, van collega'ste Eindhoven en van het I strijder en' de heer K, Ter Laan naar onze smaak nergens aanstoot gevend warenenvolkomen'1 pasten, in het kader 'van de uitzending, •waarin duidelijk, een bepaalde lijn viel te onderkennen,. Dat in een nationaal programma, om wille van het nationale karakter, alle oude tegenstellingen verdoezeld zouden moeten worden, lijkt ons on juist. De. sterke kant van „Dag Ko ninginnedag" was juist.' dat het duU delijk maakte hoe deze overleefde tegenstellingen versterking van de nationale eenheid 'niet in de weg hebben gestaan. De ©erbted voor de persoon van Prinses Wilhelmina was uitgangspunt en doel. Juist daarom viel het gesprek met de ma rineman uit de toon; Toch weer niet zó uit de toon echter.-dat het tot stormen van' verontwaardigingaan leiding zou moeten geven. Als „televisie" had het program ma van Jan Vrijman en regisseur Jos Oauffré veel aantrekkelijks. We. wijzen slechts op de alleraardigste reconstructie, van oude revue-frag menten, en op het optreden van on ze grote conferencier Wim Kan, die personeel yarvhet station Eindhoven. Na 'de uitvaart volgde debegrafenis pp het parochiekerkhof, Vervolg van p»s$.;j koninginnedag de vlag uitte ste ken. Niét omdat hijiéts tegen het jonge koninginnetje had, maar om dat, de politieke tegenstanders hun oranjeliefde als één wapen in dé strijdtegen het socialisme hanteer den.'-; - Het derde vraaggesprek, was dat van Tom Pauka met de heer Doóijc- weerd; ;dteif in 1033- als ■korporaal- machinist?;- 'tot ;de bemanning van „De Zeven Provinciën" behóórde, De heer. Pooijeweerd gaf na een wat merkwaardige inleiding van Pauka Veen uitvoerig relaas van" de gebeurtenissen aan boord van de oorlogsbodem;Hij beklaagde zich o.a. over de. slechte behandeling, die hij .en.' zijn medegevangenen in het quarantaine-station,.; op „Onrust" hadden, moeten ondergaan. Overbodig leken ons dé opmer kingen. die Pauka op dit gesprek liet volgen. Hij deelde mee. dat de vlieger die een bom op „De Zéven Provinciën" had laten vallen, later was opgeborgen in een zenuw-in richting. De rest van het gesprek kreeg door het optreden van de interviewer het karakter van een verhoor. Met dien verstande, dat Pauka zelf in snel tempo de ant woorden oplepelde, die de heer Dooyeweerd niet kon geven; ge gevens over de straffen, waartoe andere muiters waren veroordeeld enzovoorts. DU deel. van de uitzending is het, voor zover wij kunnen nagaan, ge weest, waarop de klachten die mr, Höppener aanleiding hebben gege ven tot het Instellen van een on derzoek, betrekking hadden. De voorgeschiedenis van dit natio naal programma is een wat merk waardige. Tot voor enkele weken schijnt men .bj de N.T.S. het voor nemen te hebben gekoesterd, op de avond van de verjaardag van de prinses enkele filmfragmenten ais nationaal prograhuna uit te zenden. Door bijzondere omstandigheden kon dit plan geen doorgang vinden. Toen bleek, dat de VPRO reeds zijn programma „Dag Koninginnedag" in voorbereiding had. Na kennisneming van dc opzet heeft de programma commissie besloten van déze uitzen ding een nationaal programma te maken. Het is bij de N.T.S. de gewoonte, dat dé produktïe van' een nationaal programma wordt toevertrouwd aan de televisie-sectie van een der om roepverenigingen, die samen de stichting vormen. In de praktijk blijkthet moeilijk, het draaiboek met alle daarin eventueel tijdens dé repetities aan te brengen ver- anderingen", regel voor regel té: con troleren. Dit is in dit geval dan ook niet gebeurd. Voor de interviews was dit zonder meer onmogelijk, omdatze niet van te 'voren op pa pier waren vastgelegd. De heer JV. W. Rengelinfc, pro gramma-commissaris van de Neder landse Televisie Stichting, wilde zich in „dit1 stadium van de zaak van commentaar onthouden. Zijn eerste taak 1 is nu immers,het uitbrengen van een- rapport, aan de staatssecre taris. Oqk ds, J. A. van Nieuwen- huïzen, teIevisJerdirecteur '.- van: de VPRO achtte het onjuist vooruitlo pend op het onderzoek, zijn visie te geven. Wel vertelde hij on«, dat het aantal boze telefoontjes niet groter was dan dat na andere uitzendin gen. Dit werd ons door de heer Rengelink bevestigd.. Waar het hier een nationaal pro- T «„npM gramma geldt, draagt bet bestuur 22?^ Nederlands* Televisie Stich- (Van onze correspondent) BEST Ter hoogte van de Steen fabriek Ie zondagavond de 34-jatige; machinist O. van Netten nit Woen sel door een passerende sneltrein gegrepen en vrijwel op slag gedood. Het slachtoffer was op wei met een werkliedentrein naar Boxtel. Toen hij voer een onveilig signaal moest stoppen begaf hij zich naar de telefoon om-.naar de reden van het oponthoud te '"'ormeren. Hij heeft op dc terugw >- naar zijn locomo tief de naderende sneltrein uit Eindhoven niet opgemerkt en door het lawaai van. zijn eigen locomotief niet gehoord. hiermee zijn in alle opzichten ge slaagd televisie-debuut -maakte.' - Was ditprogramma een VPRQ- uitzending; geweest; we .zouden hét "geprezen heoben. Ook als. nationaal programma echter hebben wij het, met uitzondering van het' gesigna leerde interview; kunnen waarde- ren. "Want „nationaal" behoeft., niet te impliéeren, dat alle. punten waar over ;de leden "van: dèi natie van ,ine- ning kunnen verschilleh; coüte 'que coute vermeden móeten worden. Wij prijzen" ons gelukkig, dat de radio- en tv-programma's in" ons Land', riet- aan censuur onderhevig zijn. V-j hopen dat dit. ondanks be leidsfouten. die zeker bij het han teren van zo dynamische media on vermijdelijk zijn. zo zal blijven. DEN HAAG. De sous-chef van de luchtmachtstaf, kolonel'-vlieger- .waaroemer A. B. Wolff is met in gang van 1 september bevorderd tot commdBore. van de-Hawkersfabrieken heeft In dia zaterdag „een groot aantal" Hun- ter straaljagers besteld. De 2 laatstverschenen spannende' verhalen van (nc. 38)» -■ y -iiiri^39 zijn 0,?R verkrijgbaar bij de loketten, agenten en bezorgers van dit blad, alsmede bij bcek- handelaren en kiosken ting da verantwoordelijkheid naar buiten. De verantwoordelijkheid naar .binnen, jegens 't NTS-bestuur, berust uiteraard bij de VPRO. die het programma heeft geproduceerd. DEN BOSCH. Zaterdagavond is tijdens een feestavond van een voet balvereniging in de Casino-schouw burg in Den Bosch op drie plaatsen in dit gebouw, brand uitgebroken, vermoedelijk door brandstichting. ATJe drie branden werden ter stond ontdekt en konden door mid del van schuimblusapparaten be dwongen worden. Het publiek in.de. zaal heeft niets van.de branden ge merkt. De Bossche recherche stelt een onderzoek in. -ïJ: cEitPony.hE? WE ZULLEn ÊthSHijKtn tmot HllOPacRö vtROLR, QPPtttOOFOHtO DEnitTHIjnOU PATER WT AriDERb lil ZIT...OP ZOUDErt Zt AL ACttrfcR OE Pony aaozittêh n i tiüDat wi l Gtwoonttnponv,., vooRriijo foonijt WAT VtRVOERr U nfcrifctR ZfcKtR. Kort nAARttltf?. KuhHEhWfemn RUhTlb PRATtrt.MORTon l 3034. Nog altyd ligt de .Jnes" met gestopte ma chines aan do andere kant-van het eiland, wach tend op de terugkeer van Rob en Ëddy. Kapitein MacUoyd begint zich een beetje ongerust te ma ken. Die twee zullen-toch niet verongelukt zijn? Den ziet hij een rookpluim en even later glijdt op afstand da J?lato" voorbij. Wat moet Mac- Lloyd doen? Het schip aanhouden? Maar met welk recht eigenlijk?. Nauwkeurig bekijkt hij het schip door zijn kijker, maar hij ontdekt niets bij zonders. „Wat denk er.'van, «tuur?" zegt hlj^ tégen zijn. tweede «tuunnab.„Een raar zaakje, kapitein", antwoordt deze. „"t'is natuurlijk geen. gewone vrachtvaarder, maar wat het dan wél voor een schuit is;, begrijp vifc" ook nietA. Onder tussen vaart ae onderzeeboot met Lüpardi en Yoto aan boord,'snel in westelijke richting,"nog steeds onder water. Lupardi wil niet, dat men aan boord van de Jhes da onderzeeboot in de gaten krijgt 73 „ïk zou graag willen weten", zei hij, „wat u ér van denkt" „Het is onmogelijk u een mening te geven, die veel waarde heeft", antwoordde ze,' „zonder een tamelijk diepgaande analyse van één van hen of van hen allemaal. Zonder twijfel waa hun verhouding tot hun vader onbevredigend. Ik :had graag iets van zijn huwelijk gewetem Ik ver moedde altijd; dat er een angst voor impotentie was, niet geheel ge sublimeerd. De heftige tegenstand Aangetrokken door een luid la- w "waai vond. Alleyn de weg naar een van de dochters tegen het'voorgc- „Pas si béte. hernaaine Tmc grote kamer, waar de pupillen van nomen tweede huwelijk, doet den- itoen ze op weg gingen naar de. juffrouw Able: bezig waren met ken aan een gevaarlijke vader-fixa- schoolvleugel..'"„Wat betekent: „niet bouwdozen, boetaeerklei, verf. ha- tie." ,20 dom." Ik zou het ook niet van. mers, vellen papier, scharen en „O ja? Maar het wai toch ook i hem zeggen, wel, meneer Allayn?" plaksel. Broekje, zag hij, leidde een van een gewoon standpunt bezien 1 - „O jé nee. Er kleeft wat dataan-. spelletje met weegschalen, gewich- een niet al te passende verbintenis, gaat:geen smetje op de verschrikke-; ten «n zakjes zand en bleek in een wel?" i lijke Cedric,. Maar wat een koud- heet disfiuut met een kleine jongen„Ala de verhouding tofc 'de vader bloedige worm is dat heer, Fox., gewikkeld te zijn.Toen ze Alleyn goed zou zijn aangepast",zei juf- Grootpapa sterft, laat hem een zag. nam ze een vreemde houding frouw Able ferm, „zouden de kin- groot, ongewenst, landgoed n* en on- aan en gilde roet geaffecteerdge- deren niet zo diep geschokt zijn ge- i Voldoende inkomsten om vhet -in lach. Hij wuifde naar haar en on- weest". stand t© houden. Grootpapa echter, middellijk het ze zich op de grond „Zelfs niet", vroeg Alleyn, „met laat aan de andere kant zijn bijzpn- vallen, wraar ze bleef liggen, terwijl het idee van juffrouw O. als schoon- der dubieuze verloofde een fortuin ze heftige .verbazing suggereerde. moeder en. voornaamste begunstigde i na. Wat Is dusLeenvoudiger voor de "juffrouw .Caroline Able maakte van het testament?" nC z^clx ^os van een groepje kinderen en „Dat kunnen redenen zijn ge- de weelderige juffrouw O. te trou- kwana op hem toe weest, die ze hebben aangevoerd om iWan? -Ik zou die jongeman graag v."W(ti hun tegenstand te verklaren. Ze ver leen schop geven,' zei Alleyn na- hier nogal luidruchtig i- tegenwoordigen wellicht een pogiog idenkend, „in veertien verschillende keA ve opgewekt, „zullen we-naar om een essentiële, sexuele tegenzin Iatanden m« dan. nog ,ni«t vol- onka^?r«e Idaan voelen," Watson, wiltu even overnemen?' Q hemeltje". „Be veronderstel," zei Fox, „dat ^4 3ufö"?.uw zer een „Maar zoals ik reeds .zei", voegde 'dit een zaak voor Binnenlandse Za- ïïlrtlrpn ^vnn^mn grDep ze er met een ongedwongen 'Iftch 'ken wordt," kinderen tevoorschijn kwam. «ar* mpn moet niet afeaan I -„Jaja, Ik ben bang dat je gelijk Gaat u mee?", vroeg Caroline opn een 'oppervlakkige* observatie. hebt Door deze gang, zeiden ze, V:- -- Eendiepgaande analyse zou mis- nè? En: daar is de groen-gazen Haar kantoor .waa dühtbij en schien tot een veel gecompliceerder deur, Laten we hier acheiden, Fox, waa behangen met kaarten en dia- staat van -zaken, leiden."-. Jij om je .artikeltjea in dekkoffer grammen. Ze ging achter een op- „Weet al*'.zei Alleyn, terw«L bij van Isabel te pakken oh, en klik geruimd bureau zitten,: waarop hijzijn -pijp tevoorschijn haalde en -er, dan-meteen eens naar de koffer van onmiddellijk een stapel opatellen mee speelde- „u en ik, juffrouw juffrouw Q.;v Hier ia hij. dan, ontdekte, geschreven op papier met Able, vertegenwoordigen twee as- Fox,-graaf Je'ongemerkt Carabbaa gele lijnen en een afgelijnde marge, peeten van de onderzoeker. Uw op en stopt hem in eon schoenen- ,,lk. veronderstel dat u weet waar professionele opleiding heeft u ge- doos. En, o ja, weten wc al wie dit allemaal over gaat", zei hij. leard dat het mensebyk gedrag een Carabbas .heeft afgemaakt?" Juffrouw Able antwoordde vrolijk, soort code óf cryptogram is, diVde x,Meneer: Barker,"antwoordde dat ze meende van wel.„Ik «ie'-',-pathologische -waarheid voor da niet-; Fox,'.! «Tiet meneer Juniper komen zei ze openhartig, „Thomas Apcred geïnformeerde verborgen raoet hou- om hem: een injectie te geven, vaak en hij heeft me er alles van den, maar hem aan de expert open- Strychnine. vermoed Ik." verteld. Het was een goed uitgeba- baart: Mijn beroep leert me dat „Ik hoop dat het, wat het ook was, lanceerd verslag, trouwens. Hij ..is het menselijk gedrag ongelimiteerd niet tussenbeide komt hij de autop- tamelijk goed van instellingen gevarieerd is na. het feit en vaak sie. Ik zie .je wel op het tweede heeft het;tot nu bevredigend aanga- overhoop ligt mèt het feit Een pa terras." :v, v j'pakt"; v litieman beschouwt het gedrag" no- Achter de gazen deur veranderde Alleyn begreep dat dit een be- tuurlijk wel, maar zün conclusies de atmosfeer van Ancreton geheel, rpepamatige opinie over Thomas zouden u volmaakt onecht in de oren. Cocoslqpérs namen de plaats m van was en vroeg zich af of hieruit een klinken." Hij opende zijn hand, „ik de zware tapijten, de gangen waren verhouding was ontstaan en of-deze zie hier-een man die een lege/pijp tochtig, en raken naar desinfecte- langs dergelijke lijnen liep. Juffrouw in zijn hsnd ronddraait en ik ver- rende middelen en waar vroeger Able was leuk. Ze had een mooie moed, dat hij, misschien onbewust, wellicht Victoriaanse prenten had- huid, grote ogen en goede tanden, verlangt te roken. Mag hü dat?' den gehangen, zag men nu moderne Ze had ook een wat drukkend air platen- van opperste zindelijkheid. (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1