Belangwekkend congres aardse imitatie de rocessen in i va Aftocht KWATTA Familie staat machteloos tegen wespen Twee leden van internationale bende gepakt .HET ATOOM, basis van ons bestaan" China beschuldigt VS van activiteit in Zuid-Vietnam Radio-actieve straling is schadelijk Russisch medeleven met overlijden van dr. Otto Sühr 't is weer SPROETJESPARKS door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN - KAPITEIN JL door 11 galo ITIarsh Dinsdag 3 september 1957 DE Wereld federalisten hebben grcongrcsscerd in Den Haag. en daarbij van alle kanten welwillendheid ondervonden. Bij de ope ningszitting waren een minister en vee! Kamerleden aanwezig, de Koningin heeft een aantal deelnemers op Soestdijk ontvangen, en de pers heeft zonder terughoudendheid over de handelingen bericht. In zoverre kan organisatorisch wel van een succes worden gesproken. Of dat echter in ideëel opzicht ook het ge« al is? Het enkele feit van de klaar blijkelijke waardering van alle kanten stemt al tot twijfel. Het is schoon, alleen maar vrienden te hebben; maar de geschiedenis leert nu eenmaal, dat drastische veranderingen alleen met strijd verkregen kur.nen worden. De alleen-maar-vrlëndelijkheid jegens dc Wereldfederalisten houdt, naar wij moeten vrezen, dan ook wel degelijk in, dat men hun organisatie niet zo verbazend serieus neemL Wij. stellen dit vast zonder een spoor van voldoening. Het zou een voortreffelijk ding zijn, indien een wereldregering dichter bij de verwezen- lijking was, dan helaas het geval is. Men zou de Wereldfederaüsten de organisatie tot propaganda van dc Verenigde Naties in een verbeterde vorm kunnen noemen en kweekplaats ook van ideeën voor de noodzakelijke hervorming. Maar de zwakke kant van het geval blijkt wel uit de «riivezig- heid op bet congres van vertegenwoordigers uit landen achter het ijzeren goidijn. Er'moet aan worden toegevoegd, dat. indien zulke vertegenwoor digers er wèl waren geweest, de betekenis van dc ontmoeting er waar schijnlijk eerder geringer dan groter op was geworden. Wat zij ook hadden gedacht of gewenst, het was hun in ieder geval niet goed mogelijk geweest, een houding aan te nemen die veel anders was dan die van de regeringen hunner landen. En meer dan wat anders ook is federalisme een zaak van 1 vrije mensen. J *ET heeft op bet congres niet ontbroken aan behartigenswaardige stemmen. Er is gepleit voor een politieleger- van de V.N. Een t strijdmacht die kan ingrijpen als zich hier" en daar eens moeilijk heden voordoen. Het zou van belang 2ijn, dat de organisatie der V.N. vrijer kon optreden en voor zichzelf ergens in de wereld een stukje souverein gebied verwierf, zoals de Paus dat thans bezit in Rome. Het klinkt uitermate gezond, maar op de vraag, hoe deze goede theorie te maken tot heilzame praktijk, kon uiteraard moeilijk een antwoord worden gegeven. Indrukwekkend was ook hetgeen lord Boyd Orr zei over de mogelijk heid van steun aan onderontwikkelde gebieden door toepassing van maar een betrekkelijk geringe korting op de oorlogsbudgetten. Gevreesd moet' echter worden dat tot het leggen van verband tussen deze twee. zoals de zeer respectabele spreker dat deed, de regeringen moeilijk zijn te brengen. "Wanneer het in Londen op de ontwapeningsconferentie niet zo goed gaat, dan is dat geen feit, waarvan mag worden verwacht, dat het (gedeeltelijk) ongedaan wordt gemaakt door de overweging, dat de achtergebleven stre ken beter moeten worden geholpen. Op 2ijn manier even respectabel als lord Boyd Orr is de bekende Franse abbé Pierre, de succesvolle en inspirerende helper van de daklozen. Wat hij zei, was niet ingewikkeld. Eén ding slechts kan de wereld helpen, namelijk naastenliefde. Een oude en nog steeds treffende boodschap; maar niet één, waar een congres van wereldfederalisten veel verder mee komt. Er is een ander treffend woord, dat de laatste tijd ook veel vernomen wordt. Het luidt: Verdraagt elkandert Wie, die van goeden wille is, zou bier ieta tegen kunnen aanvoeren? Het betreft hier echter meer beginselen van de moraal dan praktische voorstellen om de gemeenschap der volken beter te doen functioneren dan tot dusverre. ZO is dit congres belangwekkend geweest voor het uiten van gedach- ten en bemoedigend als bewijs, dat in onze gespleten en gevaarlijke wereld het idealisme nog steeds in ruime mate voorhanden is. Het zou echter overdreven zijn om te zeggen, dat door deze merkwaar dige internationale bijeenkomst het wereldfederalisme een belangrijke stap voorwaarts heeft gedaan. De Russische raket die, figuurrlijk uitge drukt, boven dit congres zweefde, kan wel gelden als een symbool van de onwil, dc handhaving van de veiligheid nu ook werkelijk over te dragen aan internationale organen. De resolutie, aandringende op een stopzetting der proeven met kern wapens, die werd aanvaard voor het uiteengaan van het congres, was zonder twijfel een goede daad. De vraag kan alleen worden gesteld of voor het formuleren van zo'n boodschap een zesdaagse bijeenkomst van wereldfederalisten nodig is. Men zie dit niet als kritiek. De betekenis van een manifestatie van goede wil en de waarde van een geestelijk bad voor enige houderden rneuscn uit alle delen der wereld erkennen vrij grif. Toch houdt de omstandigheid, dat het congres aan feitelijks zo weinig heeft opgeleverd, misschien enige lering in voor degenen, die in .hun ongeduld wel eens over het hoofd zien, dat een gebouw pas gesticht kan worden, ■wanneer de grond bouwrijp is. Met honderden tegelijk <Van onze correspondent) LEEUWARDEN. Do familie J. van der Heide, die een nieuw huis san de Westersingel te Bergum ten oosten van Leeuwarden bewoont, wordt al dagenlang geplaagd door honderden wespen. De dagelijkse jachtpartijen door alle vertrekken van het huis. waarbij vele tientallen wespen sneuvelen, halen niet veel uit. Telkens verschijnen de diertjes weer met hele legers in de woning. Aanvankelijk kwamen dc wespen door een opening in het dak. Nadat dit gat met cement was dichtge smeerd. vonden dc wespen echter een andere ingang. Bestrijding met DDT helpt niet. De familie wordt zelfs in de slaapkamers door de ste kende diertjes belaagd. PARIJSTwee internationale op lichters, die ln verscheidene Europese landen voor meer dan 70.000 dollars aan valse relscheqnes op de Bank van Amerika ln omloop hebben gebracht, zijn gearresteerd. Het zijn de Portugees Jose Costa- Cabral, 32 jaar en zonder bekende woonplaats en de 53-jarige Ginja Ribeiro. die gewoonlijk in New York verblijft. Costa-Cabral heeft verklaard dat hjj in N e d e r l'a n d België edelstenen heeft gekocht die hij met vals geld betaalde. De stenen werden naar Italië gesmokkeld en daar ver. kocht. De opbrengst van deze trans acties werd naar de Verenigde Staten overgemaakt. Daar werden ook de valse reischeques gedrukt. men de vraag, of bij de proefexplo sies m.et A-; en H-bommen niet zo grote hoeveelheden radïoractiéf hria-' tief-elektrisch geladen elektron) ver andert- één proton zichzelf in een neutron, - waardoor dat'stikst.ó£-isa- s.^,w tbop weer koolstof wordt, maar dan teriaal („fall-out") vrij komen; *dat het isotoop C-13. Daarin schiet weer ons nii al, en zéker'onze kinderen en f. een proton, waardoor die koolstofkleinkinderen, 'groot gevaar - dreigt, wordt omgezet In stralende stikstof Wij wagen ons niet aan schattingen f.N-14). Dan komt een derde proton, of voorspellingen op dit terrein, ze- dië het stikstof transformtért in ker .niet nu een zo deskundig man net .eveneerts stralem uitschietende ais.dr. Joh. Blok -—verbonden aan :zuürstof-isotoop C-15 (van oxyge- 't Medisch-Biologisch Laboratorium nium-zuurstof). Dit blijkt weer' on- zich daarover zeer voorzichtig;en stabiel té zijn: het.zet-zichzelf om gereserveerd- uitlaat.Want.-zegt hij onder afgifte, van een „pakket" stra- niet in zijn kortgeleden verschenen iing en een positron in 't stikstof- proefschrift (hij promoveerde op 12 isotoop N-15. En ten slotte treedt het juli *57) „Radio-actieve besmetting vierde proton dp, dat uiteindelijk de kringloop voltooit; het dringt in de kern van stikstof-15, dat. onder het uitspuwen: van een gehele helium- kern He-4 overgaat inC-12. het koolstof, dat aan het begin stond van dit ingewikkelde, niet gemakke lijk te vatten proces. Nu blijkt meteen, dat vier pro- tonen vier H-kemen, van hydro genium waterstof zfjn samen- Gekoekt tot één heliumkem. Daarbij kwamen drie „pakketten" straling en twee positieve elektronen (positro- van de biosfeer, in Nederland" het volgende; „De schatting van de stra- Ungsdosls. ten gevolge-van de aan wezigheid van.natuurlijke en kunst matige radio-activiteit in de biosfeer (dat deel van de atmosfeer, waarin wij leven.. Red;) leidt echter door ge brek aan nauwkeurige gegevens tot een resultaat met een zo grote on zekerheidsmarge, dat het niet zinvol is de bovengenoemde factoren in re kening te brengen". - Maar.-de2e'-serie artikelen beoogt niet in de-eerste plants aandacht (Van een onzer redacteuren) Explosie van een „waterstofbom": «flrjirhiitit «rnphzi/» in do kunstmatige zon, die de atoomge- At ri k».praenrtp m ae leetdeQ pu konden ontwerpen en '*•7"^.tïïchtwomng des hemels, o construeren nadat aslj de stoompro- „AtOn, levende, die het eerst hebt cessen op de échte zon hadden be- „geleefd. Wanneer opgaat in .de grepen. „oostelijke Uchtwomng3 vult gij alle „landen me uyj schoonheid. Wan- naar machtige lichaam wat.erstof- .heer gij blinkend en groot- zijt, kernen met .elkaar „versmelten" tot-- „schitterend en hoog boven alle lan- helium-kernen.-Bij dat proces komt- „den, omvatten uw stralen de Ion- energie\vrfyv=dleh ouder meermin: de i.den tot de uiterste zone van.-al vorm van.licht, .warmte eh röntgen-, „wat gij gemaakt hebt. Wijl pij de straling de ruimte wórdt ingestuwd „ron zijt, bereikt gij hun uiterste en dus ook de aarde bereikt. Zij be gone Gij zendt uw stralen neer, hoedt ons voor de ondergang door. „en de beide landen z\jn in 'feest- kou en honger. - - „stemming, de mensen ontwaken en „gaan staan op hun voetengij hebt „hen opgericht... hun armen zijn nen) vr|J: j(J i(jn verantwoordelijk bestedon san do verwoestende kracht voor do hitte en het licht, dat de °Sr energieOn. die in atoomkernen ion ona onafgebroken toeiondt. ?>Jn opeengepakt. Wij willen primair 1 iets vertellen over het atoom 'zelf. TuEN de atoomgeleerden theore- en in de tweede plaats wat over het tisch wisten hoe het zonneprocea. n°i? "iet geheel te schatten, nut, dat geschiedt, ..hebben zij niet .gerust, rijn krachten voor de'mensheid kun- voor zij het op aarde hadden nage- non hebben. Over „kerncentrales" bootst. Uit- hün hardnekkige pogin- - elektriciteit producerende fabrieken, gen is uiteindelijk:.; geboren. dé gedreven door de energie van splij- waterstofbom, die over nóg" fellere tónde atoomkernen ia een vol- vernietigingskracht beschikt dan de Bend artikel, in een laatste het een. U-bom. Wij zeiden het al. dat „het ander over kernenergie in dienst van geneeskunde, voedselproduktie, techniek, en wetenschappelijk onder zoek. tragisch is dat alles, wat met atoom fysica en kernsplijting te maken heeft, het eerst „praktisch"wordt gebruikt voor vemietigingsdoelein- dén". Dit gebeurde dus ook-met de zonne-lmitatie, de' H-bom dieal spoedig de onheilspellende bijnaam „Hei-bom" kreeg; In dit verband móét wel opdoe- z» meent de Daits-Ajnerikzaase atoomgeleerde Haru Bethe, dat de „kernfusie-processen" zich - ln de zon afspelen. Voor toelichting van deze voorstelling ontworpen door dr. Frltz Kahn: zie bijgaand artikel. „in aanbidding,, voor wanneer gij verschijnt". AA AAR.dat „versmeltingspro- ces" van waterstofkernen tot geheven, helium-kernen verloopt niet zö glad als men het soms Ide goêgemèente tracht voor testéllen. "(Het ;is .niet zo, dat vier waterstofkemeri (proto nen) simpelweg bijeen komen en tot „fusie" besluiten. Er komen nog, drie andere stoffenaan te pas, namelijk, koolstof, stikstof en zuurstof „die evenals 411e andere elementen zo wel, op de zon als op aarde voorko men, En voor dat ,;versmeltingspro- ces" is een temperatuur nodig van. .niet minder dan twintig miljoen gra den celsius! Nu-.'wij in vorige arti- kelen iets hebben verteld over pró- tonen en neutronen (deeltjes die te-. Dit dichtte, bijna veertien eeuwen .zamen. atoomkernen, vormen),,over vóór Christus, de Egyptische koning elektronen en „straling",.; willen wij. Ichnaton in zijn_ om z'n schoonheid 'n poging wagen te verklaren, hóe die en diepzinnigheid vermaard geble- waterstof-koolstof-stikstof-zuurstof-* ven „Zonnelied". Vóór hem hadden heliumketen van Bethe in elkaar zit. kunstenaars óp velerlei wyz^aè H>f Uitgangspunten zijn gewone kool» 7 gezongen, van de „dagvorstin bij stofatomert en losse'-Wat'erstofkefrieri welker gratie de aarde en alle'leven, (dus; protonen), dié in onvoorstel- daarop bestaan. Né hem hebben tal- bare hoeveelheden !in de zonvoor- loze. anderen' hun ontroering geuit komen. In zo'n koölstofatoom(C-12 bij het aanschouwen van het;daag- luidt zijn formule, van, carbonium lijks weerkerende wonder van Het koolstof) met een kern van zes pro zonnelicht. In mythologieën, en. theo- tonen en zes neutronen, schiet een lógische verhandelingen heeft die proton, waardoor die koolstof ver- verwonderïng vorm gevonden: d© andert in. het onstabiele stikstof- zon is aanbeden als een god, of als Isotoop N-I3 (van Nitrogeniüm schoonste schepping Gods. Wellicht stikstof). Onder het uitzenden-van hebben velen het als een ontheili- sterk door dringende straling- en uit ging gevoeld dat vooral in deze stoting van een „positron", (een. posi- eeuw natuurkundigen zich bezon- nen op de vragen: „Wat is de zon eigenlijk? Hoe - is het mogelijk, dat j zij al miljarden jaren onvoorstelbare hoeveelheden energie uitstraalt zon- - der merkba ar kleiner of .koeler te worden? Vindt daar 149 miljoen kilometer van de aarde verwijderd een kosmisch verbrandingsproces plaats 'of een ontzaglijk krachtige - atoomkerhreactie?" 1 Dit laatste woord moest wel vallen in deze „atoomeeuw". .Toep de na- i tuurkundigen hun vragen stelden wisten zü eigenlijk onmiddellijk ook, het antwoord: „Natuurlijk geschie- den in de zon atoomkernreacties", maar toen wisten zij nog niet, welke. Maar sedert het moment, dat de Duits-Amerikaanse fysicus, prof. dr. Hans-A. Bethe zijn „cyclische kem- reactie-theorie" publiceerde, meent men. met vrij grote zekerheid te we-,] ten. hoe zonnestraling ontstaat. Bethe zegt: onze kosmische moeder ont-.' leent haar kracht aan het feit,, dat in J HONK KONG- De premier van communistisch China, Tjoe-En-lal, heeft de Ver. Staten ervan beschul digd wapensen militair personeel Zuid-Vietnam binnen te brengen." De VS zouden verder probéren Zuid-Vietnam in de Zuid-Oost-Azia- tlsche Verdragsorgamsatie te doen opnemen. Ter gelegenheid Van de nationale feestdag van communistisch Noord- Vletnam beweerde. Tsjoe dat Zuid- Vietnam met steun en onder aan sporing der Vér. Staten herhaalde lijk redelijke Noofd-Vietnamse voor stellen had afgeslagen om in geheel Vietnam vrije verkiezingen, .te hou den. n IT briefkaartje sciirijf ik u op L.9 de rand tan mijn byna inge pakte koffer. Want morgen begin ik aan de twee weken plus drie dagen uakantie, die ik nog van deze dag bladonderneming te vorderen heb. In het zuiden zal ik hopeiyk be gunstigd door zonnig toeder met sympathie aan 11 denken, maar veel méér ben ik echt niet »an plan te doen. Want mijn vakantie tempera ment is uiterst statisch. Voor zeventien dagen zitten of liggen, draai ik mijn hand niet om, loant zelfs die kleine inepanning, tracht ik in de uacflntie. te vermij denMijn vrouw is net zo. Ik heb haar in de engagementsdagen te dien aanzien eerst getest, toant bui- tenlandae uitstapjes beproeven het. huwelijk ztvaar, cis de beide part ner# in vreemde landen sterk Uit eenlopende bedoelingen hebben. Pas toen vast stond dat ook z$j geen behoefte voelde aan het bezichtigen van ver gelegen kathedralen, berg toppen of watervallen, heb ik haar om haar hand verzocht. Zij steekt die hand, net als ik, van morgen, af niet meer uit, 20dat ivy ons onge stoord kunnen overgeven aan een aangenaam soort versterving, die op lichaam en ziel ruik, een verkwik kende uitwerking heeft Schrijven doe ik u niét. Dat heeft geen zin. U is immers óók met vakantie en léést' dus helemaal geen kranten. Wat zal ik dan nog langer in het luchtledig roepen? Ik sluit mijn koffer, ik ZÏUit mijn vulpen en ik sluit m(j bureau. In de loop van deze maand zien toe. el kander terug. Allebei een beetje bruin, mag ik hopen. En allebei mm of meer bereid, weer zo'n nieuw arbeidsjaar op de nek te nemen. Tot dan! kronkel. Deskundigenrapport: GENèVE. De straling van rönt- genapparaten en kernreactors vormt een toenemende bedreiging van de gezondheid, van toekomstige genera ties, aldus een rapport,-dat twintig: deskundigen uit negen landen In op-; dracht van de Wereldgezondheids organisatie hebben opgesteld. D« geleerden, die in augustus te Kopenhagen bijeen zijn geweest, hebben zich vooral bezig gehouden met de erfelijke gevolgen, welke de straling van medische, handels., en experimentele apparaten, voor de menskunnen hebben. „In .-wezen moet alle straling, die door de mens wordt opgewekt, van genetisch standpunt gezien beschouwd worden als schadelijk voor de mens," aldus het rapport BERLIJN. Een Russische kolo nel behoorde maandag tot de bui tenlanden, die een condoleantielijst ter gelegenheid van het overlijden van dr. Otto Suhr, de hnrgemeester van West-Beriyn, tekenden. Het was de eerste maal, dat ©en der Sow jet-autoriteiten heeft deel genomen aan rouwbeklag voor een W es t be r lijn se bestuurder. Suhr werd algemeen bekend door zyri verzet tegen de Russische, druk in.de ja ren kort na de tweede wereld- oorlog; (Advertentie Mi.) Koop Kwatta- 100 gram OCEM GEóLAAGD£GRAP,virn> IK'. Maar SPROETJtZALWEL blij zijn dat zijn pony TfcRÊCHTIb. HETWAb bOORT ZU DAT.nORTOn ClARAZORCjDttRVOOR.DAT HAAR 6R0ÊR Pt POny Htb non MAUrt 3095. De onderzeeboot van Lupardi is uitgerust met een "aantal apparaten, die elders nog onbe kend zijn. Het schip kan voor onbeperkte tijd on der water blijven en tot op zeer grote diepte, dui ken, terwijl Lupardi toch voortdurend dc opper vlakte in de gaten kan houden. Aan een lange kabel is n.L een waterdichte televisiecamera ver bonden, die aan de oppervlakte van de zee wordt voortgesleept: een verbeterde periscoop dus, die bovendien een volkomen helder en duidelijk beeld op het scherm van het ontvangapparaat waarborgt. Aan boord van de „Plato" overleg gen Eddy en Rob, wat zij. kunn'èn ondernemen om MacLloyd te waarschuwen tegen het dreigen de gevaar, want zij zijn er-van overtuigd, dat Lupardi zal proberen zijn tegenstander te torpe deren. „Kom mee", zegt Rob tenslotte, ,.we moe ten zien de marconist te overmeesteren." 74 „Haar moeder komt;hier vaak. Te •vaak, vind ik soms. Ze pakt de kin deren niet goed aan." „Waar wordt het papier be- waard?"':-'7.;.:;;;. .f-.l.-py.' „In die kast] Bovenin. Buiten be reik van de kinderen." „Sluit u die kast af?" Ze wendde zich snel tot hém. ;,U wilt toch niet suggereren, dat ik anonieme brieven schrijf? Ik?" „Maar u sluit die. kast af, niet» waar?" „Zeker, Dat heb-ik,niet ontkend," „En. de sleutel?" „Aan een ring in mijn zak." „Is die .kast ooit opengebleven? Of zijn de sleutels ooit ergens blij- „Ik heb u al gezegd dat ik geen ..Alstublieft"; zei Juffrouw Able. eBne™VeL8mpdtE,51USt"atie Ik zie Kunt.u niet.genoeg loskomen om 'i' 1 2i)n PUP speelt en èèn keer te raden?" vroeg hij aan- herken er een heel gebruikelijk houdend. Wal he' meT"eed„- roiSu14i% kor,t'bc- - ^S!£WfS& wsgg darps' „Luister, .eer. Tel hij: „Wat tfe'SLtk fen «ablrg' denkt u van die anonieme brieven Er* hardop vroeg hij: „Zonder voor- „Dat ls mogelhk," gaf hij opge- waar we allemaal zo genoeg van oordeel nu, wie ziet u aan voor de wekt toe en we kunnen makkellik hebben; Wat voor iemand helft re briefschrijver?" Hij leunde voor- "itrtnto of d« irmbeuS^et il bedacht en. waarom?' over glimlachte: en dacht: .„Troy niet r.odlg d« u tegen mij nijd!; „Ze vertegenwoordigen Waar- ?0^- grinniken als ze dit zag. Toen wordt" scbijnlijk; een poging om indruk te iuTj*°u^' A°Fe stee?s a^zelde. ,Dat doe ik ook niet," zei juffrouw maken door iemand wiens normale nernaaiae nij. „Kom, wie zou u er Able weerspannig, creatieve impulsen een verkeerde voor aanzien?„Prachtig! Nou moet u. «ven luis- richtmg hebben gekozen. Het ver lan- .YT bent vnee! «waas zei juffrouw teren. "Wat de medicijn van de kin gen om mysterieus en almachtig te Able en haar manier, zo niet be- deren betreft ik-wil de route zijn kan een bijpassende factor zijn. deesd was toch veel minder onper- nagaan. Niet binnen in dc kinderen, In het geval van Patricia bijvoor- sooniijk. maar de weg naar hen toe." beeld. „Zou u denken, ging Alleyn- „Ik zie niet' in waarom „Patricia? O, Ik' begrijp het al, vo,ort\ »dat dcSene die ze schreef „Natuurlijk niet maar ik zal het Broekje natuurlijk." °?%de Poetical joker zou kunnen u vertellen. Een flea medicijn voor „We gebruiken haar bijnaam hier 2,jn»; Sir Henry kwam tegelijkertijd en de niet. We vinden het geen goed idee. 'iy.., m°Selijk. geschiedenis daarvan ia daarom ver- Me menen dat bijnamen een zeer "h iegae zn lange arm op net bonden aan deze fles. Kunt u me ingrijpend effect kunnen hebben, ze- bureau en klopte op de vellen pa- nu helpen?" ker wanneer ze van een tamelijk Pl€r.- »Ze wefden zei hij, „op dit Juffrouw Able keek hem even aan.' vernederend gehalte zijn." papier geschreven. glimlachte en zei: „Waarschijnlijk „Ik begrijp het. Nou, wat is er Haar gezicht werd donkerrood, wel. Juffrouw Orrincourt en mevr. met Patricia?" Met een vreemd en onverwacht ge- Alleyn. ,Ze heeft de gewoonte aange- baar legde ze haar handen op het Hier. volgde de nu vertrouwde pauze nomen om dwaze grapjes uit *e ha- papier. „Ik geloof u niet." zei ze." en de onvermijdelijke uitroep. „Stel len met mensen. Dit was eenpo- „Mag ik er even naar kijken?. Hij je .voor!" zei juffrouw Able. .Jk ging om aandacht te trekken. Ze trok een vel van onder haar handen weet het," zei hij, „en nu de medi- had vroeger de gewoonte haar grap- weg en hield het tegen het licht, cijn?" pen anoniem te laten. Nu schept „Juist," zei .hij. „Een ongewoon „Ik was echt een beetje boos op ze er over op. Dat is natuurlijk soort met een marge. Het is het- juffrouw, Orrincourt Het schijnt dal een goed teken." zelfde watermerk." ze mevrouw Alleyn bad gevraagd „Het is een aanwijzing dat ze ir» „Hij heeft het niet gedaan." de wagen naar de stal te rijden elk geval niet de bedenkster is van- „Hij?" en dat ze zelf de medicijnen mee de practical jokes met haar groot- „Tom." zei ze en dit naampje naar binnen heeft genomen. Inplaatt wierp een nieuw licht op Thomas, het in de hal achter te laten of, „Daar is hij r.iet tos in staat." wat 'Ji toch wel had mogen ver- „Goed," zei Alleyn. ..Maar waar- wachten, het hier naar toe te bren- om brengt u hem dan ter sprake"? gen, liet ze de boel gewoon achter ..Patricia." zei- juffrouw Abie in de bloemenkamer. Ik geloof dm Able geduldig.- „was boven twijfel terwijl ze nog roder werd. „zal we) Sir'Henry haar. wat bloemen uit dc verheven wat van dat papier hebben meege- kas had laten brengen en dat zo „Wie denkt u dat verantwoorde- nomen naar de andere kant. Of..." die daar had neergezet. Ze lijk is voor- die brie ven?" Ze zweeg, fronste. natuurlijk abnormaal egocentrisch. vader.' „Dat ben ik met u eens." „Of de schrijfster van de anonie me brieven." „Dat. zou. ik denken." zei juffrouw

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1