Voortjakkerende atomen diénen uiteindelijk leven der mensen m-rnm „HET ATOOM, sis van ons beslaan" Door mijn beschadigd Brits schip hersteld in Amsterdam As poolonderzoeker wordt hoven ijsveld uitgestrooid VPRO: er zijn fouten gemaakt ,Beeld van een stad" in -tv. SPROETJE SPARKS door FRANK GODWI W door fl^aio ïflarsK AVONTUREN VAN T - KAPITEIN ROB (Van een onzer redacteuren) stof, die de geleerden voor hun on- derzoek hebben uitgekozen. Het IN de keldervan t voorma- proton heeft intussen,.door,;de: (eiek- lige gasfabriekie der vroe- £rfsche) opstoppers, veel meer kracht J. (energie) gekregen dan in het begin ij gere gemeente Watergraafs- van zijn vTijè ommegang: hij blijkt I meer t?U Amsterdam-Öo.st [n stast zich in atoomkernen van Staat een vréémd inctn. bepaalde stoffen, te dringen; daarin biaai een vreema instru- veranderingen aan te brengen, hen ment. Als we het mochten de- te1 vervormen: totv.r'adio-actieveiso- monteren zouden we zien. dat %erT' kót oï Hi i> I AAR staat- aan net tcpora, wanr- het eigenlijk een vrij simpel, LJ mee zo veel wordt geschermd, apparaat is. Het bestaat uit,een 'grote elektro magneet: blok ken ijzer, waarom ge ïsoleerd draad is gewonden, daar door, gaat een elektrische stroom die de blokken, magnetisch maakt. Tus sen de „polen" van de magneet: heeft men twee - halfcirkelvormige, luchtledige trommels gemonteerd. Die dozen liggen niet precies -tegen elkaari'er is een smalle spleet tus- E onderdrukking van dc Hongaarse opstand door de Russische troepen beclt zeer vele duizenden slachtoffers geëist; maar in Rusland blijven de ketters leven. Deze verschijnselen zijn typerend voor dc verandering van het (Russische) communisme van een politieke leer in een imperialistisch stelsel. Het verschil i8 niet absoluut; er is sprake van een verschuiving der accenten.'Het van het Kremlin uit verkondigde communisme heeft altijd imperialistische trekken bezeten, zo als bet huidige, imperialisme nog wel degelijk is gebouwd op een leer- etellig partijwezen. Hetgeen zich thans echter openbaart is het verval van de partij-oppermacht. Ér zijn op het ogenblik in het stelsel dingen, die sis erger worden beschouwd dan het niet nauwgezet volgen van de partij- lijn. Hier ligt de oorzaak van de geestelijke crisis in de communistische partijen in de vrije landen en van de politieke onzekerheid in de satelliet- landen. In West-Europa doch de communisten vertwijfelde pogingen om veer een aanknopingspunt te vinden. Ze zijn hun houvast kwijt. Al. hun doen en laten heeft jarenlang berust op de aanwijzingen uit Moskou. Üocii voorzover zij in deze dagen iets horen of iets menen te begrijpen, is bet vaag en tegenstrijdig. Chroesjtsjef heeft het zogeheten Stalinisme ver worpen,-heftig du eens en dan weer voorzichtig, maar tot dusver is niet duidelijk, wat de consequenties daarvan zijn naar builen. Zijn er zuiveringen nodig'/ Elke doctrinaire richting heelt ze nodig van tijd tot tijd; alleen, de richtlijnen blijven uit. Men krijgt de indruk, dat .Chroesjtsjef alleen maar bezwaren heeft tegen Stalinisten in Rusland en riet tegen die in andere landen. De doorgewinterde makkers, gewend om in bet gareel te lopen en geen raad wetend niet de vrijheid, zitten met de banden in bet baar. Het systeem, vroeger altijd zo sluitend, klopt niet meer. WAT mankeert cr aan? Wij zeiden zoeven: elk doctrinair systeem heeft af en toe zuiveringen nodig. Maar geen zuiveringen zijn mogelijk zonder zoiets als een inquisitie. Hier ligt het kern punt. Dc inquisitie staat op non-actief; althans goeddeels. Het is wel waar. dat Malenkof directeur is geworden van een afgelegen elektrische Centrale; het is «eJ waar. dat Mololof een belachelijke diplo matieke post krjjgt in een satellietstaatje in Gobi: het is wel waar, dat Sjepilof moeilijk verder oostwaarts had kunnen worden gezonden dan naar Wladiwostok. Doch wat tegen hen )6 geschied, heeft toch nergens de grens van de disciplinaire maatregel overschreden. In Stalins tijd plachten de hoofden van de ketters te vallen na opzienbarende politieke processen. Toentertijd functioneerde de inquisitie perfect en kregen de partijen alom hun koers uitgestippeld. Nu fulmineert Chroesjtsjef wel tegen de hoosdoeners in bet algemeen en Malenkof in het bijzonder, maar zijn woede is eerder machteloos dan gevaarlijk. Voor de communisten elders is dit-eenvoudig verbijsterend; anderen dan communisten zijn hier en daar geneigd, er het baanbreken van hu- maner gedachten in te ontwaren. Inderdaad ziet het veranderen der prak tijk vam obligate dood van in ongenade gevallenen door middel van de kogel in een soort verbanning naar verre posten er nogal humaan uit. De zaak krijgt echter meteen een aanmerkelijk onvriendelijker gezicht, wanneer er aan wordt herinnerd, dat kort tevoren dc Hongaren te vuur en te zwaard weer onder het juk zijn gebracht, dat zij zochten af te werpen. De neiging tot gewelddadigheid is gebleven; veranderd is alleen bet oordeel over wat geoorloofd is en niet geoorloofd. ONDER Stalin was het grootste misdrijf, af te wijken van de partij lijnen, zoals bij die trok. Hij trok zc niet altijd gelijk. Maar hij hield wel altijd hoog de indruk vau een doctrinair handelen. Steeds weèr zorgde hij. dat zijn slachtoffers bekenden, tegen de partij en dus tegen het land te hebben gehandeld. Zo bleef het gezag van de partij ongeschonden. Het waren niet alleen politieke leiders, die vielen. Ook de militaire leiders waren niet veilig voor de instrumenten der in quisitie, dc geheime politie en de volksrecht ban ken. Nog steeds bezet de partij alle sleutelposities in de politiek en in de economie. Maar de inquisitie is vèigaand uitgeschakeld. Het machtsinstru ment is niet meer de geheime politie. Het machtsinstrument is het leger. En Chroesjtsjef heeft over bet leger geen zeggenschap. Zo is zijn leider schap begrensd. Hij kan wel allerlei dingen zeggen, en hij kan onge twijfeld heel. veel dingen doen: maar bij toepassing van sancties zijn zijn banden gebonden. Waar bet aankomt op het uitschakelen van mensen, die het hem niet naar de zin doen of die hij vreest, is hem slechts het) spleet, waarde elektrische spanning aanwijzingen te geven voor hun (Advertentie IJ&.) wordt geschermd, en dat inderdaad een machtige be tekenis heeft voor de diepstgaande onderzoekingen, verricht in velerlei 'takken van wetenschappen en tech niek. Wai, radio-actioiteit :is hebben wij verkladrd: in hét vijfde artikel van deze reeks. W# willen nu en kele van de duizenderlei toepassin gen van radio-acriébeisotopen kort bespreken. Iri het Antoni van Leeuw enhoek- sen, waarin een elektrische spanning huis te Amsterdam en in het Rot kan worden verwekt Met dit toe- terdamse Radio-therapeutisch Insti- stel, een synchro-cyclotron, werken tuut. en. vermoedelijk ook al in de geleerden inV het; Instituut, voor andere medische centra van ons Kernfysisch .Onderzoek. dat nu land staan:kobaltstraIers''.;:waar.-- onderdak vindt; In het oude gas- mee' men 1de gevreesde kanker aari- fabriekje veel en intensief: het grijpt. Kort na de ontdekking van stelt hen in staat talrijke: onderzoe- radium door bet echtpaar Marie kingen te verrichten naar de aard en Pierre Curie constateerden en samenstelling der atoomkernen.medici, dat radio-actieve straling Meedogenloze bombardementen kankergezwellen aantast en soms voeren zij er mee uit op de stoffen, geheel doet verdwijnen. Vele jaren die zij voor hun naspeuringen heb ben uitgezocht. Hun projectielen zijn protonen, dus „naakte" waterstof- nezing.. Sommige; optimisten geloven zelfs, dat uiteindelijk melaatsheid en malaria' zulle&ywjjken voor .radio? activiteit. - 'ZJ'ET'speiirapparaat, waarop' wij -*-* hterbouèhltfoCiden, is in de ffe- .uw hele atoomfysica onmisbaar: de hebben kankerspecialisten zich Duitse geleerden Geiger en Midler Achtgevende strips op autobumpers, moeten behelpen met. uiterst mini- hebben het'in 1928 geconstrueerd en *n duister, glanzende^knopjes aan male hoeveelheden radiumverb'm- daarom heet het nog Geiger-Mül- ^ekschakelaars, groen.-tluoresceren- no lettere nn vorlamonlaron- aUe- ModeJ van een door atoomkracht voortgestuwd koopvaardijschip,op gesteld In het Instituut voor Scheep, vaart en Luchtvaart te Rotterdam. Het Is een getrouwe kopie van het schip, dat tn de V.S., wordt ge- :bOUWd.-. OUDE KUNST. EN ANTIEKBEURS IN HET MUSEUM HET PRINSENHOF - DELFT - 6 22 SEPT. 1957 Werkdagen ni 10-17.30 Vj,r Zondagen v«n 13-17.30 uur Dlmd«g-, dandnrdag- no crtardtBtvDndan ven 19-22 wur.' de aardkorst voorkomt, dat winning van bepaalde materialen Vkiïvfmrfai* amnatlitlr' ew /Re» T-iMtTa»* rIAe kernen.**Bijnarinheri^ddêipu^van' gingen, omdat dit stralende metaal Ier-teller.Het registreert :nauwkeu- -°P_WTa in zó uiterst kleine hoeveelheden in rig de hoeveelheid radio-activiteit maal_ toepassingen van krachten die in het atoom werkzaam zyn, Dèt zijn; maar kleine grapjes, waarmee „het atoom" ons verrast. Straks, wordt hét" .veel intensiever, onze dienaari Over enkele tiental len jaren verjaagt hét V.nachtelijk duister, de winterse kou en de'hon ger die nu nog.grote delen d?r aar- kleurstof In bladeren en sténgels -... kan ook l radio-actieve: stóffen opzoeken. Een andere toepassing van -radio actieve isotopen: wat biologen al vele jaren 'hevig interesseert.vis, hoe planten uit koolzuurgas én water. onder invloed van zonlicht -;zet- méel en suiker, maken. De groene bijzonder-moeilijk en de prijzen dus uitzonderlijk hoog warén. Te - veel ziekenhuizen hebben zélfs die ge ringe hoeveelheid radiumzouten moeten ontberen. Ook nó de oorlog nog bleek het schaars te:;zïjn. Maar toen is het atoomgeleerden gelukt andere stoffen In hun synchro-cy clotrons radio-actief, dus stralend te maken. Kobalt een sterk glanzend me- taal, naaste familie van ijzer-—bleek: hun synchro-cyclotroti bevestigen daartoe bij uitstek geschikt; Het is «vb AuwuuuiKda «u wawi *«.-« uc- - - zu een preparaat, dat „vrije" proto-, veel goedkoper dan_ radium, straalt wegen door de „bloedvaten:* der voor een. deel. beheersen, nen levért. Schiet zo'n protonuit als het goed radio-actief is. ge- planten. Kunstmatig stralendge- A het preparaat-dan „duwt" die elek- maakt bijna even sterk en bi fikt maakte preparaten helpen 'daarbij Aanbevolen boeken trische spanning hem ,uit de spleet dus een vrijwel even grote, vijand op onverdacht krachtigé vvljzer'de, 'Prof: dr P M S Blackett."-" Atoom- naar de ene luchliedige trommel. Daar van kanker te zijn De dodende ge- weg, die bij voorbeeld radio-actiefënergiê «v Sn^«vó]gen'V mtgave wl2- dwmgt de kracht van de magneet zwellen tonen zich in vele gevallen koolzuurgas gaat kan men met. dé reidWblfotheek (Amsterdsm). - hem een halve-cirkelvormige baan piet opgewassen tegen het radio- Geiger-MülIer-teller duidelijk vol-' ®r; M. Bogaardt en Bram de Boer: te doorlopen: het proton, verschijnt actieve bombardement uit- de ka- gen. Daarmee is het vraagstuk vam ..Kernenergie, .een ditieidtng tot de reac- dus uiteindelijk weer in de spleet, baltstraler en verschrompelen. de zetmeel- en suikerproduktie nog* J1,?t«"p?e uitS®ve J. K. vvoite» (Gro- 'ietwat, aan detegeno verge- Van sommige ziekten Is de dia- niet opgehelderd,^ wèl wat, nader: tof ..Het''"'rusteloos'hëelal". ulti stelde zy de waar hij zjjn loop-, gnose moeilijk vast te stellen ook aleeri oplossing-gebracht, Gelukt -het gave - „De Spieghel" (AmsterdamK baan begon;-Hu krijgt daar opnieuw omdat de artsen met snel de ziekte- chemici eens de „foto-synthese" t Mr. H. C. M. Bdelman; „Leven met een tikse opstopper van de elektr:- haard kunnen bepalen. Hierbij hel- zo heet in wetenschappelijk vakjar-1 ajomen". uitgave J. M. MctdenboH (Am- overwegend bclangi-yke ToI. ;Maar 1Vi^khïtebAbff,n ?lOIIwd welke? Om daar achter te. komen ZJ?L% oon moeten de biologen kunnen nagaan, hoe koolzuurgas en water zich be- zegen .blaken. J>«»n zal het ons le\en wereld-voedselprobleem vrijwel ze ker tot het verleden behoren. Nog een toepassing van radlo- is middel van ontslag en de svoestijn insturen gebleven. Vuurpeloton en krijgszwaard berusten 'in de handen van Zjoekof of. in het algemeen, het leger. Het leger voelt niet voor politiek. Het leger voelt erg voor bet instandhouden van het Russische imperium, in het bijzonder op veiligheidsgronden. Dit is het nieuwe uitgangspunt. Pas op. dat ge ons niet verzwakt, zegt. het leger dreigend tot de satellietstaten. Verder is het piet zo nauwgezet. Het accent is verschoven. Het politieke communisme zweeft in dc lucht. Maar het militaire communisme rinkelt met de sabel. Het zon wrl lichtvaardig zijn. hieruit tol hei vcldwinnen van de humaniteit te concluderen. AMSTERDAM. Het Engelse ms ..Adjutant" <2.000 ton dead-weight) van de General Steam Navigation Co Ltd te Londen, dat op 24 fe bruari jL voor de Nederlandse kust, door oen io de nabijheid van het schip ontploffende mijn zeer aanzienlijke schade opliep, heeft op de Noordzee een geslaagde tech nische proefvaart gemaakt. Bij de Amsterdamse DroogdokMij. N.V. werden omvangrijke reparaties uit gevoerd aan de scheepshuid, de voortstuwingsinstallatie en aanhulp- werktujgen in de machinekamer. De hoofdmotor en alle hulpwerktuigen werden uié het pas drie jaar oude «chin verwijderd en in de machine fabriek van de ADM geheel gede monteerd en nagezien. ANCHORAGE (Alaska)v Op! verzoek: van de overledene zal del weduwe van de bekende poolvorseri en journalist Peter Freuchen op-t dracht geven om da de crematie de J as van de stoffelijke resten per 1 vliegtuig boven de ijs-eilanden te* bcengen, er_ -vandaar naar Tbute, Groenland, waar de urn uit het J vliegtuig zal worden geworpen. Op deze wijze .maakt de poolyor-f ser een laatste reis naar de gebieden die hij liefhad. Morgén zal in Manhattan de uit- vaartdienst gehouden worden. Na 'af- loop van Öe dienst volgt de ere-J malie. Een vliegtuig van de lucht macht zal de urn met de as van i de Deense poolvorsep aan boord j nemen voor de iaatste reis. sche spanning en draaft daarna met pen nu Sndere radio-actieve stoffen: grotere snelneid_ trommel nummer y,jj fungeren als „sporenzoekers". twee binnen. DaSr krijgt hij weer Met een wonderlijk-eenvoudig, maar geen kanB rechtdoor te rennen, want ingenieus apparaatis men in staat opnieuw wacht hem een magnetisch na.te gaan, waar die' radio-actieve krachtveld dat hem beveelt: „In je préparaten zich in het lichaam be- „CFOJ(j,„ cirkclbaan blijven". Omdat het pro- vinden en wat zij er uitspoken. 7,o actlef-materiaal: het" is dikwijls ton in trommeI-2 méqr vaart heeft is het mogelijk gobleken afwjjkin- moeilijk bij ingewikkelde machines, dan in trommel-1 is zijn baan er deel gen aan verschillende klieren die niet goed functioneren, de fout van een grotere cirkel dan in 1. vooral: de schildklier en hart- en op te sporen.- Maar als men -de Hop»a, hij moet wier door .(ie bloedziekten te diarniostiseren, ook smeerolie mengt met een stralend .uwr.tf.WB «- 1 isotoop dan wijst op zeker moment de Geiger-Müller-teller aan: dair zit een breuk in het metaal of is een tandrad 'versleten. Dan is reparatie spoedig mogelijk. DRIE mogelijkheden uit zéér vele. Wetenschappelijke onder zoekers en technici spèuren voort durend naar nieuwe. Het energie- uitstralend atoom dringt steeds ver der door ook in ons dagelijks le ven. Bekijk in het donker uw hor loge of wekker, voorzien van „licht gevende" wijzers en cijfers: niets dan verf waarin (ongevaarlijk!) stra lende preparaten, zijn gemengd. De gon die zetmeel- 'én "suikerpro- st1fdR*ïl,> naïnnJl>tai |S.' öf ratorium na te bootsen, dan zal het uitgave „De Spaamestad" (Haarieni). Hfövnlrt-trrtOrtfolnrftriInftrT. ,m mnl ft hem bespringt,. opnieu\y een harde duw ^eeft.Zo vliegt dat.opgejaagde, proton steeds sneller voort van doos totl doos èn zijn; baan wordt steeds groter, raaktuiteindelijk bijna de tromniehvanden en stuit'daar oo de Twee wetcnBchBppehJkB werkers aan de arbeid bh h^t cyclotron la het Instituut .voor Kernfysisch On derzoek, "gevestigd in het oude gas--' fabriekje van - de voormalige ge meente Watergraafsmeer. Prof. dr. Otto Hahn; „Nieuwe atomen" -(Hoe de atoomsplijting voorbereid, ont dekt .en toegepast werd), uitgave Else vier (Amsterdam). G. O. Jones, J. Rotblstt G. J. WhUrow: „Van atoom tot heelaJ", uitgave Het Spectrum (Utrecht). Charles-Noël Martin„Heeft het uur H voor de wereld geslagen?" uitgave J. IL Gottmer (Haarlem). Charles-Noël Martin: ..Het atoom re geert de wereld", uitgave J. H. Gottmer (Haarlem). Zr. B. D, Swanenburg: ,.2>e verovering der materie", uitgave W. de Haan (Utrecht). George Thomson: „De voorspelbare toekomst" uitgave J. Bijleveld'(Utrecht) Leonard de Vries: „Het atoom", in de reeks „Elsevier® Educatieve Jeugdboe- ken (Amsterdam*. \Dr, Gerald Wendt; Kernenergie en haar toepassingen in vredestijd", uitgave (met toestemming van de Unesco), Van i Keulen (Den Haag). t Anton Zlschka: ..Energie bestormt de' wereld", uitgave Nederlands Boekhuis (Tilburg). HILVERSUM /Vrije Geluiden", het programmablad van. de VPRO, bevat deze-week een artikel'van de voorzitter dezer omroepvereniging dr. J. A. de Koning, De heer De Koning schrijft,dat de Vertlarlng van het NTS-bestuur naar aanleiding van het. Nationaal televfsie-program- ma van .."-vórige 'week,, zaterdag izOn volledige Instemming had. Het artikel van de voorzitter1 heet „Fouten". Aan hetuiteenzetten van „bemoeilijkende omstandigheden" zegt dr. De Koning geen behoefte te" hebben. Hij stett weliswaar vast, dat de bedoeling goed was, dat menig een door de uitzending.-in gunstige zin getroffen werd „maar", aldus het artikel, „dit neemt niet weg. dat er. op enkele plaatsen onvoldoende doordacht en onverantwoord is ge- werkt En dat nóg wel aan dit pro gram op; déze dag; U ziet, wij win den er geen doekjes om. Wij. hebben fouten! gemaakt, ook als VPRO. En voor; ons geldt evenzeer wat -het NTS-dagelijks bestuur in zijn com muniqué "mededeelde:wij zuilen 'maatregelen nemen 'om deze fouten in het vervolg- te voorkomen.";, Dr. De Koning eindigt ziin artikel met een 'beroep op de leden en abonnees, om c blijven. op de VPRO CP EN beeld van een stad" (s de naarri van't nieuwe zaterdag- avondprogramma van de AVRO-te- levisie. Het gaat vooral óm de sféèr tNW die stad Zn de i,Poortersparade" stelten Mies Botitbtnan en Cees de Lange de kijkers voor aan .verschil lende mensen uit \zo'n beeld van een'stad". Het. zullen beslist «iet al teen heel gewichtige mensen zijn. Vooral wil deze Poortersparade een snelle show zyn, mét' veel ménsen (eventueel zangers, jan/arefcorpsen enzovoorts). Een onderdeel van dit zaterdagavond- programma wordt Eli Assers quiz „Haal je school-" geld .terug". Hier. in komen mensen voor de camera's, die worden geconfronteerd met hun vroegere, leraien. Dèvragen zullen betrekking hebben op het program ma van lageronderwijs.u.l.o. en m.o. De avond wordt besloten met een serie, eveneens door Asser ver zonnen én geschreven, vreemde ver halen, waarin Johnny Kraaijkamp' én Rijk de Goojjer optreden,. f~*\ OK over de.andere tv-pru-v.-.'m- ma's in het nieuwe seizoe» .:eeft dé AVROhet een - en andei" békend gemaakt. Ton Lensïuk en "Walter v. d. Kamp zullen' de'woensdagse''to- neeluitzendingen regisseren Van de stukken dié op het repertoire staan noemen we „Gasten, op het kasteel" van Anouilh; 'Roussins „Bobbeltje", Shaws „Caesar en Cleopatra" en Tb- Sens „Spoken'. Eveneens-op woensdagavond wordt het door Jean Sinils samengestelde „Sportpanorama" uitgezonden Da maandagavond staat rirf: het. teken van „Meridiaan", dat een venster op de wereld wil zijn:- kunst, politiek, opvoeding behoren tot de onderwer pen die iri - deze rubriek, behandeld zullen worden. Een. %'an de vaste medewerkers is mu G. B. J. Hi Her mann.. voor het politiek overzicht Samensteller is Kees Sandemah; re gisseur Ger Lugtenbürg. De eerste „Meridiaan" is geheel gewijd aan dr. P. H. Ritter Jr. Als.compère zal Dick de Vilder optreden (9 septem- Prinsjesdag, dinsdag 17. scp- N-7 tember, zal de N.T.S wéér een rechtstreeks reportage uit Den Haag uitzenden., Van 12.55 tot 13.40.. BERLIJN. De Sowj et-Unie heeft voor. een bedrag, van bijna 5 miljoen gulden aan- onderkleding besteld op de najaarsbeurs in Leip zig. WEET U.nErttbRjEFfER^, IK HOOR M!EnE2.ljn.ÊRWA'bt£n AnotRÉ jon&én «Êt ttn 15J MOEDtRtR net.ZbHAOHOOFDPiJtt tN..£H..Z£6CHAAnDt ZICHtth BEETJE.OH nt£ TE KOriEH frintTHAnrooR van dartJtfft.R\>, leider van MET 5tROtNDt TV-PROGRfinJdUOD VOORAAN L/AnKÜ Dus Jij BEnr pRtODlt.DE JOH&LEUR DIE DE EERSTE PRIJ5 HEEfTGtWOHtttn lh DE JALERS. CLU&?6tftllClTEe«D, KOOR! J097. Wanneer de marconist stevig gebonden en'voorlopig onschadelijk op zijn kooi ligt, gaat Rob de radio-apparatuur nader inspecteren. Eddy doel ondertussen een mooie vondst: een ge laden revolver!. Die kan goed te pas komen Rob"slaagt erin de zender in te schakelen en even later- krjjgt hij radiotelegrafisch contact met d« .Joes". HU beseft weh dat hij nu groot risico loopt. want -ongétwijfeidataat <ie ontvanger van .Lupardi aan boord van zjjn onderzeeboot inge schakeld op de zender, van de „Plato".: Maar er is geen andere- mogelljkheic! om MacLloyd'te waar schuwen. .Hallo, Ines!" roept Rob enkele malen achter elkaar, „kunt u 'mij verstaan? -Hi er kapi tein Rob aan boord van-de ltPlato"' Kunt u mij verstaan?! O vér!" De marconist aan boord; van de „Ines" springt verschrikt overeind, wanneer hij'Robs, stern hoort. Onmiddellijk waarschuwt hij met een 2oemer de brug. „Ze zullen wel op planken liggen", meende Fax. „Geen. plaats genoeg voor de dokter en geen licht. Ze zullen wel een tent nodig hebben, denkt u' niét?" Het deksel van het grote, zilveren „Heory Gaisbrook Ancreton Anered, vierde baronet, en Margaret Mira bel, zijn vrouw". „Pc rei val Gais brook Ancred" en. vele anderen, be scheiden en; rustig begraven. Maar de latere.generaties hadden het hier niet bij gelaten: boven dit sobere gezelschap van stenen torende een marmeren tombe, bekroond door drie engelen.Hier, vereeuwigd in gouden inscripties, rustten de voor ganger van Sir Henry, zijn vrouw, 76 i Desdemona, Miilamant, dr. "Withers zijn zoon Henry Irving Ancred en en de bedienden verwachtten dat hijzelf. De tombe, las Alleyn, was op- Zeker, Maar'daarom is het nog zé er .i'niet slecht af zouden konién; gericht door. Sir Henry. .Er was een niet prettig." Thomas stond er goed voor. De fa-' teakhouten, met ijzer beslagen-deur, 1 „Er is weinig twijfel meermo- milié' Kentish en. de-, familie van voorzien van het wapen van de.An- gelijk, nietwaar? MoorcL?": ClaüdeAncred eveneens. .Bij de creds. „Weinig twijfel, beste-kerel." „krijgers" zou het enige motief heb- „Nou," zei Fox na een poosje, zucht kunnen zijn, bü de „niet-krlj- „zoals dé dingen er nu voórstaan, 'gers" wraak", wijst, hel allemaal la; één richting. „Oppbrtuniteit?" speculeerde Fox. Het is gelukkig'niet :zo'n za'ak' met „Als een analyse van de medicijn een half dozijn verdachten." fles negatief uitvalt, houden we de „Maar waarom zou ze hem ver- nu gesteriliseerde thermosfles èn horloge yan Fox klikte. „Het; isvijf moord hebben?. Ze wist dat zij er juffrouw O, over;. Tenzij jij., er hét üur,meneer"; zei hij.„We moeten ih het testament het; bé§te van af- idee op nahoudt, dat Barker arse- opschieten als u 'nog naar het res- kwam. Ze wilde Lady Ancred wör- nicum ih: de kreeft heeft gestopt", taurant wilt en die trein moet ha- dep. Ze wist dat hij waarschijnlijk „Die:slag.is u. meneer Alleyn". len" niet zo lang meer had te leven. - „Jé' had me bezig moeten horen „Laten we dan gaan", zei AJleyn Waarom zo'n risico te nemen als ze mei juffrouw Able", gromde Alleyn, en ze keerden terug naar bet dorp. alleen maar met hem hoefde te trou- „dat ging ook fraai toe". annpncTTTv- vt/ wen en en te wachten?" „En de opgraving staat dus te nUUiJJ&iUA „Hij veranderde zijn 'testament gebeuren", zei Fox na eeh nieuwe. Terwijl Troy op de terugkomst voortdurend. Misschien was ze bang lange stilte. „Wanneer?" van Alleyn wachtte, keerden haar dat hij dat nog eens 7.ou doen." „Zó gauw We het bevel' hebben en gedachten steeds terug.naar de kor- „Het ziet er naar uit, dat ze hem dr. Curtis/kan.- O ja. .de "kerk .yan :.te;periode van hunhereniging. Ze behoorlijk onder de duim had." Ancreton Staat daar, .•bbver) het onderzocht 'een bepaalde gebeurte- „Zou ze zó veel "om de nieuwe dorp. ,We zuilen ééns een kijkje op -miSj een zin, een gebaar, een emo- baronef geven?" het kerkhol nemèn nu het nog licht'.; tic.' Ze was verbaasd over .deeen- ,;Zij niet." zei AJleyn,„zy niet." us". - voud van haar geluk;, zei was ple- .,Dat is ook moéilijk voor te stel- Even/ later -beklommen ze een ziérig 'gestemd, omdat - ;zé-- in- .ver ten,:. móet. ik zeggen. .'Maar gesteld vriéndelijk, in diepe schaduwen ge-: wachting was.Zei werd begeerd, ze dat juffrouw O, niet- degeeh is die hulde'iweg:;en duwden :het hek, vanwerd: bemind en: zij beminde weer. we: zoeken eh gestold dat we wéten het kerkhof van dé St. Stephen open. Dat er in de toekomst «onzekerbe- dat de oude heer werd vermoord, Hét: Was- een verademing, na. de. den scholen betwijféMe y zé niet, wie blijft er dan over? Sir Cedric dubieuze grandeur van het grote rnaar voor het ogenblik was alles, niet,omdat hij van. het tweede tes- huis, om langs "deze oude, rustig en goed; ze. kon zich ontspannen, een tament'afwist"..''- standvastig gebouwde kerk te lopen., doel zoeken. - „Tenzij", .antwoordde Alleyn, „hij Hun voeten knarsten luid op het Toch was er. als een ruwe draad er op gokte de erfgename-te trou- grintpad en:uit de heggen kwamen in het kleed van haar geluk, een on- weri", de vage. geluiden van slapende yor volkomenheid. Haar gedachten, tas- .Lieve help,ja,dat ook nog, gels. Het-gras;" was rtoed onderhou- tende vingers, zochten er steedsi maar wat een gokl .Mel. zo'n for- den. Toen ze aan een reeks .graf- maar met tegenzin, naar. Het was tuin had. ze. nog wel iets betersisun- stenen en kruizen kwamen, zagen de weigering van AUeyn-om haar nen krijgen,, met?" ze dat die. eveneens goed verzorgd deel te laten.hebben aan zijn beroep. .JTaar-, mijn ...mening konze nau- warén. Ze konden'.: de-/ inscripties Dèzè' houding was, Lzé wisthet,;, ge- welijks óp iets "ergens hopen", nog'i'VTezèn;^StwtóHGascöigne, van' baseerd pp .haar eigen; houding. tU- „Nau dan." zei Fox, „ais wé die deze parochie. Hier rust zij, die in dens hun; e:erste>. ontmoetingen,'die twee er buiten laten dan'moeten haar'leven .geen rust. kende"; „Ter plaats haddenl: gevondentegen een 5Ve-.de .rest bekijken". herinnering aan MilesGhitty. Bream, afschuwelijke achtergrond: .Toen ze „Dat doe ik al; met weinig en- die-Vijftig jaar'lang dit kerkhof ver- zich afkeerde van de* rol die hij. tn thouiiasme. Zé dachten allemaal zorgde en nu slaapt bij hen. die hij die lijd moest spelen en op haar idt- dar het testament dat aan het diner zo trouw diende". Wat later stuit- gcfproken weerzin tegen de dood- werd voorgelezen het echte was. len zc op de graven van de Ancrcds. straf. tWordi ver vu: „v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1