voor Technische School Keurslager Poot SMIJTMENIS Toch nog tafeltennis VLIEGWEDSTRIJD pig twee vakken uitbreiding is mogelijk in het Beursgebouw ■Sënsati Bef op de hoge en 3 staaldraad ƒ1.50 (één grilden vyftig cent) Keurslager Poot Heden prima zuiglamsvlees VOLGENDE CURSUS GEDEELTELIJK IN GEBRUIK Geheel modern van opzet Jongens rnn't touw Modern Auto verdwenen Gewelddadige inbreker Ongeluk door een brekende voorvork - zij het dan voor één jaar - 'aarde n op Gooi-tocht dvj. n n „Orplieus" zingt met Opera Italiana Nieuwe EHBO- cursus Burgerlijke stand Fietsen botsen Dansschool Sitton Tol ziens op een speelweide van hel Kralingse bos! Parktoernooi Spieringshoek JONGSTE of AANK. BEDIENDE Dansschool ASohilperoord inschrijving nieuwe lessen OVERALLS, prima drill, blauw, IcaLl an wit. speciale prijsO 7ü Alle overalls sportlef mcde£ met elastiek In de rog, tf" vele zakken en daortaitefOj near beide zijden. OVERALLS, reer sterke drill, prima kwa liteit. tanlor, blauw en kaki 19 on OVERALLS, extra zware satijn, sanfor, met rugplooien uu14 on kakt 15,90 OVERALLS, extra sterke kwaliteit drill, ge. heel onopgemaekj. janfor, a Z QA met rugplooien I Oj7 V ROTTERDAM: W.Krulskade 57, W. Wagenstraat 80. Schledamseweg f Zwartjanstraat 133. Jonker Fransstraat 114, Goudsesingel 89 SCHIEDAM .-Rotterdamsedijk 429 - VLAARDINGEN: Hoogstraat 95 DEN HAA.GBoekhorststraat 167 DELFT: Choorstraet 36 HANDSTART-ZWEEFVLIEGTUIG VOOR DE PAROÖL-JEUGD Onze kijk-wijs gadmg. V-^'^stellingis gistermorgen achter de bejaarden flats" in dc .eer!t? Paal «cslaecn voor de Christelijke Technische School. ?oC-e fo-o i Is dat deze school reeds wordt opgeleverdvoor dc cursus 19aS~19o9^ Hei eerste groepje leedingen zal dan gebruik maken van de Uicortelokalen, die in het hoofdgebouw komen. Voorlopig zal de Christelijke Technische School slechts twee leervakken omvatten, metaalbewerking en timmeren, maar venvacht wordt dat spoedig ook de andere nfjverheids- vakken zullen kunnen worden onderwezen. Dc school biedt plaats aan vijfhonderd teerlingen. Er is ©p ruime schaal de mogelijkheid opengelaten voor:-uitbreiding; Zo ts er een ruimte van twintig bij- tweeëntwintig meter vrygehoiiden cn bovendien bestaat cr de mogelijkheid om enkele ver diepingen op de school te - zetten wanneer dat nodig mocht zijn. De Chr. Technische School zal ge bouwd worden mét 'een betonnen skelet afgezet mét steen- en het I bouwwerk zal bestaan uit 3 bouw- i lichamen. Het geheel komt te rusten' op 194 palen van schokbeton met lengtes van zestien tot achttien me ter. Aan de voorzijde kómt 't hoofd gebouw. links het praktijkgebouw en aan dc rechterzijde het gymna stieklokaal - Er komen twee ingangen. Bij de hoofdingang zetelt-de congierge. Aan i de voorzijde van het gebouw be--I. vinden zich de kamers voor de con- gierge, directeur, personeel, het be stuur. de. dokter met een onderzoek- kamer. j Achter de intree in de vestibule bevindt zich in het centrum e-vn ruime gemeenschappelijke garderobe met wasgelegenheden. Boven het gymnastieklokaal ts. een ruime kan tine en onder het gymnastieklokaal komt de fietsenstalling. Op de eerste verdieping vanhet hoofdgebouw komen de theorielr-ka; len. Achterde kleine kamers in t hoofdgebouw gelijkvloers riJi"1 twee haridvaardigheirislokaïen wr ijzer- en houtbewerking. In he* hoofdgebouw kunnen, de leerlinge:1 terecht; die het algemeen vormend on tl er wijsi; moeten ontvangen. Van daar dat er- ópwordt gerekend dat deze sector het eerst gereed zal zijn. Het hoofdgebouw zal niet de twee vleueels wel; een .gesloten geheel vormen. In het lihkergedeelte ko men de -praktijkruimtes. Daar'zijn vier Sokalen voor bankwerker,, een voor lassen en een voor smeden. De afdeling" machinale houtbewerking heeft in het centrum een plaatsje gevonden. Een bijzonderheid is het grote aantal douches (14) bij het gymnastieklokaal. Het bouwbedrijf Koudijs heeft--an derhalf jaar manuren werk aan de bouw van deze schooi, maar ge tracht zal worden het hoofdgebouw voor 1 september 158 gereed te heb ben. Het resterende zal binnen twee jaar moeten worden opgeleverd.- Het ontwerp van' deze school is van het architectenbureau Swane- veld en Goslinga.' Het bestuur van de Vereniging I hun belangstelling. voor Christelijk Nijverheidsonder wijs heeft een originele manier be dacht om de eerste paal te laten slaan. Adrianus van Waard, Marti-' ous v'au Rynsbergen, van de Dr. de Kuyperschool en Hans v. *t Hart Cn Joop de Mós van de Prinses Marijkesclioo! mochten woensdag morgen het touw hanteren waarmee de heimachine in werking werd ge steld. Deze twaalfjarige knapen zit ten nu nog in de zesde ktas, maar zij hebben dc bedoeling het volgend jaar deze Chr. Technische school te volgen. Voordat, met deze plechtigheid de bouw van dé school een aanvang had genomen heeft dé voorzitter van de Schiedamse afdeling, de heer J. Pieterman aan een talrijk gezel schap genodigden iets verteld over de vele voorbereidende werkzaam heden, die in dé rvegen jaar van hét bestaan zijn verricht Tot directeur" vande nieuwe school is benoemd de heer H. de -Waal, di recteur van een nieuwe technische school te Leerdam. Vertegenwoordi gers vandiverse schoolbesturen, het bedrijfsleven en van gemeentelijke rijksihstantiés gaven blijk van school krijgt een modern voor. ffomfin. £o, is ook. een nieuwigheid «ale2Silt<:rhet gymnastiek zaal komt Ditis een ruime stel» Joods. waar grote. werkstukken kun nen worden opgebouwd. Deze hal krijg* al voor de ..sfeervorming" het karakter van een.bedrüfgloDds. De afmetingen-zijn .46 bij 43 meter.Op het dak staan de bekende sch iuine glazen ventllatiedakeh. Advertentie LM.) JSPf Een kleine Kenault-bestelwagen, eigendom van de heer K. van .V* uit Dordrecht, die óp een parkeëc- strook bij .het pompstation, aan de Vla'ardingerdijk stond, is gister-' avond om half elf verdwenen. De wagen -was niet afgesloten. Of het een geval is van joy-riding of, diefstal, moet de - politie nog uit maken. In - de werkplaats - van de zak-ksn- reparatie-inricliting van de gebr. Goode, aan de Overscbieseweg, is ingebroken. De inbrekers zijn: daar bij als wilden té. werk gegaan, ;Tal van deuren, - zowel de. grote buiten deur als de toegang naar het .kan toor en deuren van kasten, zijn "met grof gewéld open-gebroken. Al les is overhoop gehaald maar won derlijk genoeg is er niets gestolen. De politie stélt een onderzoek in. Doordat de voorvork van zijn bromfiets onverwacht brak, is de heer C. de G; uit Schiedam gister avond om kwart over acht in de Burg. van Haaténlaaiv'gevallen. Hij kwam daarbij met het hoofd tegen eeji stilstaande, auto en liep een .hersenschudding op. De GG en GD heeft hem naar net Gemeentezie kenhuis gebracht, maar hij kon la ter naar huis gaan. Apothekers nachtdienst: apotheek F. H. Backer, St.Liduinastraat 58::'vr Bellen by ongeval: G.G. en G-D, Tuinlaan 80 telefoon 69290. Politie-aJarmnummer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal-en Bibliotheek, Lange Haven; Ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30"tot 4.30'uur en iedere avond (behalve woensdags en zaterdags) van 7 tot 3.30 uur. Zondags gesloten. R.-K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam, Geopend., iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donderdag en zaterdag) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: dagelijks geopend van 10 tot 5 uur; zondagen van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage. Alleen 2 uur: „Kftty in de grote werèld". v-: Mo no pole, 2, 7 én 9 uur: „De Regen- maker". DIVERSEN Zandvlakte, 3.30 uur: Hoge-draad acrobatiek.' 8. uur. Schied. Kunstkring Ned; Comedie „Tartuffe", De baldadigheden in het volks tuinen complex. bij de Poldervaart blijven voortduren., Gisteren waren er weer 'twee klachten van tuinbe- 2itters Bij de eenis de deur van het tuinhuis opengewrongen en zijn er kaakjes en andere voedingsmid delen: gestolen. In een ander geval is er-een. ruit vernield, terwijl; er zes 'a.; zeven gulden is gestolen en ook wat snoepgoed. Goed nieuws voor de tafel-- tennis-spelers in Schiedam: het Beursgebouw zal aan staand seizoen nog bespeeld kunnen worden! Het heeft er even heel erg somber uitge zien Voor t de beoefenaren van d eze tak van binnensport en er waren al voorspellingen dat het tafeltennissen, dat de laat ste jaren een ongekende bloei meemaakt in onze stad, juist doordat de Beurs gebruikt kon worden, „kapot" zou gaan. Aén vzcr .ioskontr-iige- leeriingez ran de nóg te bouwen Christelijke .TccfwiiaclwSchool in Adrianus «an Waard, Martians van Rijc-ldw'?. IIUns van 'I. Kurt en Joep de Mós is de eer te beurt gevallen oin rD> elrsre pnél te mogen sloan voor die nieuwe school. Een taak die zij -r- j. kcnr.zïijk. ooeirel pnvtenrdgi met veeV plezier-vervulden. Maar bij hen blijft •-j 'Men :.keat" de •geschieaems. De ta- tiet'. \:fèi bij hp\9-n eUeén. u?ant--de -■■jongens zijn .vastbesloten, sèlj ook een'j.ieltenmssers hamen enkele jaren school'f f? b'ctjv.-é Eeri ndnvitnur-gsbóiLw wel te verstaan»-'.moar deze zal .-'geleden de besepikking -'^over. - de dan -rsMiï .if»» -dan.de «grote'*:school. „Dat is een goed idee", j Beurs gekregen..nv-afwachtingvan vondc-x Ka réu-rWs, de KóUiïik; .en de architecten Swtmeveld en Cos- de inrichting ym dit oudé gebouw Jinpa. cn 'zijife jc-tpevis mc: adviezen helpen. En bö de leraren uan j tot een Gédistillr^xct Museum. Het de hivrijftrïlhno' v- i \Viiioh*F\jehódrrl: moge^T zeook al aankloppen.was een praciit-plaats voor de .be-; Maar ós .êereie c.a:-d Lié'V toekoihstipe diracteér, dé: heer H; de Wool, die dévz -h'sge gercedschapsdorrr cadeau deed. Die kunnen 2«bèét.;s^or»ii-pen bav loin schooibcmv... HAKKERT hoogstr. m riMAIVCK I TBLEF. 84749 Mondorgels Léden van de Schiedariise afde ling van de.Alg. Bond van Ouden van Dagen hebben dinsdag ©en'ple zierige tocht door het Gooi ge maakt; In drie bussen vertrokken zij van het Blauwe Huis en de stemming in die bussen was aj di reetzeer goed.De tocht ging door het. Westland naar Noordwjjksrhout waar de koffie is .'gebruikt. Van daar binnendoor naar Hilversum voor de lunch en daarna de Sb Anna Hoevevoor de thee. Daar kwamen de oudjes pas goed los; grote bossen bloeiende hei is daar geplukt, en opgeivekt zingend werd de terugtocht via Weteringen aan vaard. Tegen half m-gerr kwam men ui Schiedam terug.. Het is een mooie tocht geworden, die door dz oudtjes niet gauw ver geten zal zjjn oefening van de vport,; vandaar dat deze tot bloei kwam. Maar ja,, de vloer in de Beurs- helt een1 beetje en is-zo .voor het spelen van wedstrijden eigenlijk on geschikt. 'Dit was aanvankelijk niet zo erg, maar toen de Schiedamse clubs in steeds nogere kJassen gin gen spelen, ging. set mis. De eisen, werdén verzwaard «b de vereni-' gingen die in de Beun> ow bezoek 'cwam.sn,-. dienden klacht;m in bij hei: aidelings-bestuu-r, jSan onder- zoel-. werd ingesteld en de Beurs v.'crj ongeschikt guacht voor tafet- fennis-wedstrijden. - Dit gold voir allé. wedstrijden, Na de gehoi v;^ •vs.,r,'d^ kercnls I reji schoten naar boven of het een hebben tair'^e.nc'iLrJamvcers woehs- ritje óver een stille rijksweg was. dagavond cn ook A-'-vvsris«vonden TTiteraard stonden de stadgenoten- in j terwijl dn ^hiedam verwacht yverd van deze week is r:-.< t,;» ïwner j r-tille bewondering deze griezelpresta- dat het, alleen; voor de dvèrgangs- genieten van een k>rmU- j ties te. bekijken. Tot de verbluffende, j kla-ser?, van Nóad zóu.opgaan. Toen sensatie. - prestaties - van dit 1 uchtnummer be- j werd de noodklok 'geluid. Door dit Op de zandvlakte ic::i*ier-3nde hoort wel de salto en de dubbele sal- I vs-rtdd -houden- de. spelers naar de Büglers op prote !ioc -;?e oy e» over -o s die daarna volgen De „Büg.'ers" Rotterd-rnse clubs of Vlaardinese :;ebbei: or vele Schiedammers woens- j clubs gïdr-ven worden en het zich *:a?avo.-.*i op de zandvlakte niet al- jui.-rt ontplooiende leven zou teniet l--cn b wezen goede acrobaten t? zijn. mr:r .-.ok een. -erboiand goed ever- wiebbge- o?! te héSmn. Voor ti.msen met hoogtivra-s Üjkt néze- „vfifiw" echter meer op een zei f r:. ->ordp.-i-'ng.- De artiesten rijden en lópen echter met- een verbazingwekkend- gemak o%*er-de stalen draad van 16"rrini dikte én zij presteren het dan om allerlei acrobatische toeren, zoals hoogstandjes uit te.voerenEen wel gemeend applaus was dan ook.de dank voor dit bijzondere opfreden van dé „draadartiesten'' in onze stad. een stalen draad. Fantastischs gym nastische toeren worden verricht. Met een stoel wordt soepel over het ve rende'staal gewandeld. Ook de moto- .Donderdag-12 september komt de Opera Italiana nog 'éénmaal in het Schiedamse Passage Theater met 'n gedeeltelijk nieuw programma, o-a- eerste bedrijf ..Butterfly,. Don Pas- quaje, Werther,. tweede. bedrijf Bigc- letto, bovendien zal men wederom kunnen genieten van het eerste be drijf. La Boheme; .waanrin aria én sextet uit Lucia dj Lammennoor. Parelvissers, Barbier van Sevilla en een der .mooiste, bladzijde uit Puc- cinis La Tosca. De medewerkenden zijn Marisa Mo rel, Nancy Riccardi, Luigi di Stefa- uis. Gastone Presset. Gino Orlandi. Efvem Casagrande en Adriano Fer- rario; Een, bijzondere .atractie. op dezè operavoorstelling is de medewerking van 70 leden van het Koninklijk Schiedams Mannenkoor „Orpheus'*- dat o.a. ten gehore, brengt het be roemde slavenkoor uit „Nabucco" van Verdi en het 2igeunerkoor uit de Troubadour. De Schiedammers wacht een bij zondere Opera-avond.- De nieuwe E,H3.Ö.-cursus vangt san.op -maandag-16 september, van 7.30—g.3o uur n-m- in gebouw West- molenstraat 26. Men kuntzich als cursist aanmelden bij de volgende adressen: G. de Goederen. Oude Maasstraat 21a. Mevr. Kockx. Lan- t 25. J. - - Vele besprekingen zijn er. toen ge voerd. Met de heer Bronneman van dc SporLcommissie en ook met wet houder mr. Van Bochove. Maar van gemeentezijde zag men géén oplos sing. Toen heeft de heer C.: Marij-, hen zich gewend tot de secretaris van'de afd. Rotterdam van de N.T,: TB. en:hem In het vooruitzicht ge steld, dat wanneer het verbod ge handhaafd bleef, de tafeltennissport in Schiedam verloren was, Andere speelruimte .is er niet.- Dit was blykbaar ook weer niet de bedoeling en zo. Is kortgeleden dan de beslissing afgekomen dat voorlopig, nóg voor een jaar in de Benrs gespeeld zal kunnen worden ih N.T.T.B.-verband Voorlopig i» men dus uit de brand en de ver enigingen zijn weer bezig met de voorbereidingen voor de aanstaande competitie. Dit is echter geen oplossing van het bezwaar slechts uitstel van executie. - Geboren: Adriana, d.v. P, T. v. d. Windt", eh'. M;' Borsboom; Angela ,M.. J. d.v. W. DA. -Tansè eriG-. A J. van 2ejjl; Cornelia M, d.v. G.yWols en G B. de SwaxT. - In het Kilometerlaantje zijn gis termiddag. door een verkeerd be grip en een onhandige manoeuvre een bromfiets en een fiets tegen elr kaar opgereden, met hét gevolg dat beide berijders werden gewond. De fietser, de heer' T. J. H. C kreeg behalve schaafwonden vermoedelijk •ook nog een hersenschudding en is ter observatie in de Dr.Noletstich- ting opgenomen. De bromfietser kreeg bii dc val schaafwonden en een pijnlijke kaak. en is in de ver- bandplaat? van de „Nieuwe Water weg*' verbonden. Heden inschrijving nieuwe danslessen Lange Haven 121 - Schiedam - Tel. 66262 Dtfc ia de „Smytmenis", het handstart-zuieé/oliegtuig voor de Parool-jeugd. Wij bauwen het zelf én doen mee aan een Aan het begin van deze eeuw. toen het vliegen nog in de kinder schoenen stond, bouwde de jeugd al modellen van vliegtuigen en lieten ze, zo goed en zo kwaad als het ging, de lucht in gaan. Thans, vijftig jaar later, is deze modelvliegsport nog steeds spring levend en wordt zij met enthousiasme cn kundigheid beoefend door een groep jongeren verenigd in de Rotterdamse Luchtvaartclub aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart Een halve eeuw modelvliegsport is volgens de leden van de RJh-C. het best te herdenken door zoveel mogelijk jongeren eens daad werkelijk met deze interessante en leerzame hobby te laten ken nismaken. Laten we zelf een eenvoudige, goede vliegende zwever bouwen en laten we gezamenlijk tiidens een vliegwedstrijd, te hou den op zaterdag 12 oktober in het Kralingse Bos, eens zien wat ons toestel nu wel presteert! De goede bouwers kunnen een aardige prijs winnen. Speciaal model Natuurlijk moest het een vliegtuig zijn van zodanige constructie, dat het ook door niet-ervaren bouwers kan worden gemaakt Na veel experimenteren is tenslotte het ontwerp gekozen van het R.LC.-lid A. G. Hendriks, dat tijdens clubwedstrijden de beste prestaties bleek té leveren, door gemiddeld 40 seconden inde lucht te blijven. Het xs eentoestel met èen vïeugelwijdte van ca. 50 cm., dat met dé hand in de hoogte, moet worden geworpen en daarom de toepasselijke naam ,','Srciijtmenis" kréég. De; „Smütmenis": vol doet ioun. aan drie voorname eisen: 1. is uiterst 'eenvoudig te bou wen; 2. is,zo sterk mogelijk geconstrueerd; 3. heeft de béste vlieg- eigenschappen. Bouwpakket Voor het zelf bouwen van de „Smijtmenis" is éen bouwpakket sa mengesteld, waarin het volgende te vinden is: Alle voor het vliegtuig benodigde en geschikte hou»; Een tekening op ware grootte met aanwijzingen en alle maten; Een uitvoerige, deskundige bouwbeschrijving .met een daarbij, be- horende tweede, tekening van détails, die in debouwbeschrijving worden;besproken. y: Dit bouwpakket is op ons kantoor Schiedamsé- vest 42 verkrijgbaar tegen de prijs van slechts Hu/p toegestaan Het spreekt vanzelf, dat de R.L.C. gaarne zo veel mogelijk jonge ren ziet deelnemen aan de bouw- en vliegwedstrijd. Daarom is alles in het werk gesteld, de bouw van het prima vliegende toestel 'Zó simpel mogelijk Te doen zijn, Bovendien mogen ouderen de jonge bouwers gerust helpen. Mocht men dan" nog op moeilijkhe den stuiten, geen hobdl Op twee adviesmiddagen, te houden op 14 en 18 september in ons kantoor aan de Schiedamsevest 42, staan leden van de R.L.C. klaar allé bpuwproblemen afdoen de.: en snel op te. lossen. Daar zal ook gelegenheid :zijn een gereed vliegtuig op de keper te beschouwen. Vlieg er eens uit! Met de K.L.M; zouden we zeggen: Vlieg er eens uit! Jonge Parool- lezers vraag een „Smijtmenis". te mogen bouwen en doe je uiterste best: er op, Hoe beter gebouwd, hoe langer de „Smijtmenis"- in. fraaie bogen rondvliegen blijft en hoe groter de kans op een prijs in de vliegwedstrijd, die de Rotterdamse Luchtvaartclub samen met Het Rotterdamsch Parool gaat organiseren. Laten, we het daar- op houden: ge Singelstraat Nic. Beetsstraat tember 's-avonds F, Wessel. sn' op 16 sep- de zaal In het Parktoernooi van „Spie ringshoek!" werden woensdag de vol gende tenniswedstrijden gespeeld:- Afcl. A—B: Gemengd..dubbel: me vrouw. N. Jiskoot—J. Hoogendoorn sl.. mevr. M. ler Vecr-B. Kersber gen 6—4 7—5; mevr. E. Blaisse-VL Blaisse si. mevr. M. Kersbergen-M... Jansen 8—6 6—4; 'mevr. R. v.- Zoest- L. v. Zoest sl. mejJ. Legen-E. Kersbergen 46 6-—3 61 Afd. C: Datnes. enkel' 'mei*. S. Klein sl. P. Ruigrok 63 6—1, He ren-en kei: C. Volksl. C. Pais 6—2 6-^3; P Geul sL N, Spithoven 6—1 7—5; C. Rottier sl.' H; Sigter- man .63 6—1. Dames-dubbel: mevr. A. Zoeteman- mevr, A. Beukers sl. mej. M, En- gelbérts-mej. E; van Dort 6—1 6—0. Heren-dubbel: C. Pals-R v. Leye sl:: W. Bloernhoff-M, Ruigrok 6—4 8—10 7—5; B: P!atschart-P.Corne- lissen sl. L. Leuven-J Rózenbèek 6-r-l 6—2. .- j;1' Het, wekelijks avondsebed in de Lutherse kerk, dat iedere zaterdag avond van half acht -tot acht uur wordt gehouden.zal in de maand september slaan onder leiding van.' ds. J D. Smids op 7 september, ds. W A, Krijger op 14 septe;mber. ds.;: A. J. Plug óp 21 september en. pas:, toor C. P.'v. d. Berg op 28 septem- Nieuwe voordelen bii Riblappen 500 gram f 2.48 rtmdèrlappen 500, gram; 1.65 Onze vieeswerenreefame gram fijne ham en 1Ó0 gram' Gelderse snij worst tezamen 99 ct fricandei 45 ct, Gelderse schijven 40 ct Hamburger 45 ct toonbank biedt alles van uw Komt kijken, kiezen en kopen Broersveld 159 b Diversen Overtrekken van- stoelen, clubs, bankstellen enz. Prijs opgaaf vooruit, in 10 dagen klaar. Plate. Gr. Markt 21, Schiedam. Solide schoolvulpennen, reeds vanaf 3.95 met gou den pen. Eén jaar garantie bij kantoorboekhandel Mo dern, Boerhavelaan 124, Schiedam. Alles voor de school: Agen da's - schriften - linialen - kleurpotloden (div. merken) - schooletui's - passers - pas serdozen enz. enz. bij kan toorboekhandel Modem. Boerhavelaan 124, Schiedam Een uitgebreide leesbiblio theek, steeds voorzien van nieuwe uitgaven. Geen in schrijfgeld. Leesbibliotheek - Kantoorboekhandel Modem. Boerhavelaan 124, teL 68415: Schiedam. Person»»! geer. Gevr. fl. tnelsje van 8-5 uur zaterdagsmiddags en zondags vrij. Mevr. Borst, Nassau Dillenburgstr. 17. Schiedam. Fotografie Ontwikkelen vao rolfilms. des morgens gebracht, des avonds klaar K. v. Vuuren Hoogstraat 106, Schiedam. Gevraagd op handelskantoor voor spoedige indiensttreding mannelijke of vrouwelijke Brieven onder no. 6347 aan hetbureau van dit blad. Vanaf heden REMBRANDTLAAJf 105 A TEL. 67338 onderda» 5 september 1957

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 2