D VOOR HETE VUREN Eerste deel B.W. zonder veel wijzigingen aanvaard m Pseudo-priester bij diefstal gefilmd? mosselseizoen in Echtscheidingsgesprek nog niet verkeken SUCCES VOOR MINISTER SAMKALDEN Het mannelijk lastdier éoe'-meer met KAAS NEDERLANDER IN ROME BEROOFD MET KA AT MOSSEL ALS GAST Vrolijk feest in vissersdorp aan "öosterschelde Benzinestations worden extra beveiligd Hugo de Groot wordt zestig Bij militairen 863 Aziatische griepgevallen HEMOTABS SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN door Tlgaip Blarsh AVONTUREN VAN - - KAPITEIN ROB E Nederlandse regering zal in. de komende maanden'': een niet ge ringe proevevan bekwaamheid moeten afleggen. De uitzonder lijke hoogconjunctuur, waar de regeringsperiode 1952—1956 zich doorheeft gekenmerkt, vertoont nu duidelijke zwakke plekken. Wel kan nog worden gesproken van een volledige werkgelegenheid, maar Hier 'en daar wordt toch de arbeidsmarkt a! ruimer. Veel zichtbaarder tekent de kentering zich echter af in de financiële spanningen. De deviezen «meiten weg ais sneeuw voor de zon, de kapitaalmarkt vertoont al sedert enige tijd een aanbod, dat ver achterblijft bij de hoge eisen die worden gesteld: en van de begroting is wel reeds bekend, dat het sluitend maken op de grootst mogelijke, moeilijkbeden stuit. Er zijn voor de verontrus tende ontwikkeling misschien sommige Internationale factoren aan te voe ren. maar het valt toch ook moeilijk te ontkennen, dat Nederland in de afgelopen jaren rijn positie heeft overschat. Thans manifesteren zich de gevolgen op een wijze, die geen tweeërlei uitleg toelaat. Het staat als' een paal boven water, dat de ontspanning na de inspanning van de na-oorlogsjaren te groot is geweest, en dat de term overspanning, waarmee de huidige regering in haar bestedingsnota de toestand hseft gekarakteriseerd, ais te onschuldig moet worden be schouwd. Men ontkomt niet aan de indruk, dat de omvang der moeilijk beden dc regering beeft verrast. Het is waar, dat door de moeizame ka binetsformatie in een periode, dat de omslag zich al begon af te tekenen, veel kostbare tijd is verloren gegaan. Maar de wijze, waarop de beste dingsnota is tot stand gekomen, gaf niet blijk van een.krachtige wil. de achterstand enigermate in te halen; en de inhoud van de nota. hoe be langwekkend ook, liet meer ruimte en meer hoop. dan de feiten recht vaardigden. ar 1SSCH1EN is dit wijsheid achteraf: en wij hebben al in bladen. l\y1 die nog tot voor kort volhielden, dat de toestand meer be- JkfJL lastingverlaging en andere schone zaken toeliet, beschouwingen kunnen lezen over de onberekenbare gedragingen van de con junctuur. Een soort rad van Fortuna: vandaag alles weelde en morgen alleen maar zorgen. Je krijgt er geen hoogte van. Zo ongeveer ztaat het er, maar zo is het natuurlijk volstrekt niet. Het lijdt geen twijfel, nat de financiële politick van de jaren 1952 tot 1956 lichtvaardig ia geweest. Wj hebben dat in die periode meer dan eens verondersteld: op deze plaats! Maar wij hadden liever niet gelijk gekregen. Gedane zaken nemen geen keer. Tweeërlei is thans de taak van de regering: zij moet zorgen, dat de begroting een niet aj te mistroostig beeld vertoont, en zij moet tot overeenstemming komen over maatregelen tot verbetering van de toestand des lands, verder gaande ongetwijfeld dan die, aangekondigd in de bestedingsnota en gedeeltelijk ai in werking ge treden. Wat het eerste punt betreft, er zal op de departementen wel fiks besnoeid moeten wordenj en het is de vraag of allerlei plannen onveran derd kunnen blijven. Er is reden om belangstellend af te wachten, wat de miljoenennota hieromtrent meedeelt. Speciale aandacht geniet buiten en misschien ook in het kabinet de Defensiebegroting. Er bestaat een tamelijk verspreid gevoelen, dat er veel gebrek is aan efficiency in dc enorme bestedingen onder verantwoorde lijkheid van minister Staf. Het gaat bier dan om de viaag of allerlei dingen, die men op zichzelf wel nodig acht, niet onnodig aan de dure kant zijn. Los daarvan staat de twijfel aan het beleid zelf. De heer Rotnme Leeft (Diet sprekend namens zijn fractie) zich 'ai eens uitgelaten, dat hij «en dienstplicht van achttien maanden voldoende scht; cn ook bij de marine en de luchtmacht zijn er kostbare twijfelpuoteo. IN belang hier bovenuit gaat echter datgene, wat het „herstelprogram ma" zou kunnen worden genoemd. Wat sielt de regering zich voor? Meent zij, dat verder met een nog. scherpere beperking van de inves teringen kan worden volstaan? Of zal ze verklaren, dat daar boven uit een contfumptiebeperkiög onvermijdelijk is? Wij hebben kritiek ge oefend op het beleid van de vorige minister van Financiën; maar de eerlijkheid gebiedt om te zeggen, dat ook de minister van Economische Zaken allesbehalve vrij uit gaat. Hij beeft zich met hand en tand verzet tegen de z.g. „fysieke controle" der investeringen, maar het is de vraag of hij er nu aan ontkomt. En zijn falen komt bovenal uit in de geringe mate, ■waarin bij de prijzen in de band heeft weten te houden. Aan de bekwaam heid van de heer Zijlatra twijfelt niemand: hijzelf zou er echter in de afgelopen jaren iets minder van overtuigd moeten zijn geweest. Al te vaak is hij handig geiveest, waar ln'j kundig had moeten zijn. Een consuraptieheperking ware een pijnlijke ingreep, en wij willen haar niet propageren. De regering zou echter beneden haar taak blijven, wan neer zij ze nodig achtte, maar er vanwege de pijn voor terugschrikte. Als ze de lasten ■•fcjüijk verdeelt, zal het land-wei murmureren,.jmaar niet re- vol teren. MUoertentte LM.J (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Zonder hoofdelijke stemming heeft de Tweede Kamer, in de namiddag de beide wetsvoor stellen aanvaard, waarin het eerste deel van het ontworpen nieuwe Burgerlijk Wetboek: is neergelegd. De afgevaardigden gevoelden dat kennelijk als een belangrijk besluit, hoewel een ieder hunner wist, dat het nog; jaren kan duren aleer dit in werking-treedt. In afwijking van bet gebruik sprak na afloop van de behandeling, de liberale voorzitter van de kamer-commissie, welke de behandeling .had voorbereid, prof. Oud. zijn voldoening txit over deze gang van zaken. Voorzitter Korten horst sloot^leh hierbij haastig aan, met het Verlegen lachje van iemand, wïe het gras voor de voeten h» weg gemaaid. In de complimenten werd natuurlijk ook betrokken het team achter de regeringstafel: minister Samkalden en prof. Drion. De gelukwens aan hét; adres der regering was verdiend. Uit het ver loop van het debat bleek duidelijk, dat minister Samkalden met, zijn voorstel de aansluiting rhad gevon den bij de opvattingen van de meer-, derheid der Tweede Kamer. Er werd heel weinig in zijn voorstellen ver anderd. .De meeste suggesties .tot amendering werden verworpen. Verrassing baarde vooral de verwer ping van het liberale amendement- Berkhouwer, dat in afwijking van het regeringsvoorstelde alimen tatieplicht tussen grootouders .en kleinkinderen wilde handhaven. De V; indiener had TWEEDE KAMER .....oftetcel de golante heer. droop* cm op a!*e pakje*, die zijn vrouw hem toevertrouwt. Maar er i.t eén artikel, dat zijn ega liefst zelf draagt: dat is KAAS. die voedzame, puurgezonde lekkernij uit eigen tand. die het kart heeft gestolen van elke vrouw in Nederland. Vraag het kaasreceptenboek je (25 etsbij Uw winkelier of schriftelijk (25 ctg posts, bijsluiten''!) aan Het Nederlands Zui- velbureau. Cort van der Lindenstraal \yvJ3-J voor zijn verde diging nl, de in stemming geoogst bij- woordvoer ders van de rechterzijde als de KVP-er Bachg de antirevolutionair Meulink en de christelijk-historische afgevaardigde' freule Wttewaalvan Stoetwegen. Hij .leek duste kunnen rekenen op een ruim stemdverwicht. Voorzitter Kortenhorst meende derhalve te kunnen volstaan met een stemming bij zitten en opstaan. Overeenkom stig zijn voorstel .geschiedde het en na een vluchtig overzicht van. „op standelingen" en - „zittenblyvers", concludeerde hij, dat bet amende ment was. aangenomen. De socialist Posthumus had echter ijlings opge merkt, dat er zich op de rechtse bankjes verschillende - afwijkende; figuren voordeden. Met verscheide ne geestverwanten drong hij daarom op herstemming -aan.En hoewel voorzitter Kortenhorst de uitslag „duidelijk" noemde.; voldeed hij .grif aan die wens. Er werd dus nogmaals irjaar nu. hoofdelijk gestemd.Toen dat achter de rug was, duurde^het even voordat voorzitter Kortenhorst de uitslag bekend, maakte. Het was blijkbaar niet zo „duidelijk" meer. Er werd geteld en nog ééns ge.teld. En het 'resultaat was,-dat. het.amen-: dement-Berkhouwer bleek te zijn verworpen. Met 59 tegen 56 stemmen. De KVP-er Koersen, de antirevolutionair Gerbrandy en vier. christelijk-historisehen (de' heren Tilanus, v. Mastrigt, de Ruiter en Beernink) hadden de zijde bovendien slechts bij vergissing te hebben voorgestemd. De regering verkreeg m.a.w. die verzwakking dor alimentatie-plicbt, welke zij had voorgesteld. Een ver dere'verzachting.- daarvan, welke -raèj. Zeelenberg hadvoorgesteld, werd met 63 tegen 52 stemmen ver worpen. Slechts de socialisten en communisten voelden er voor de ali mentatieplicht tussen meerderjarige kinderen en hun ouders te laten ver vallen. Later op de middag poogde de liberaal Berkhouwer om de alimen tatieplicht van een man, jegens zijn gescheiden - vrouw, te. doen ophou den., bij een later huwelyk van haar kant, opdat deze plicht, m.a.w; niet zou herleven als zij later.'opnieuw zou scheiden. „Commissaris" Drion gaf toé,-:, dat het sneu was voor de eerste echtgenoot.- als hij na twintig jaar .plotseling weer zou worden aangesproken voor het onderhoud van een vrouw, "die hij misschien nooit meer heeft gezien. Hij wees er echter op, dat dit ook hét geval zou zijn, als zij al die tfjdvan een erfe nis had geleefd, welke was opge raakt. De KVP-er-van Rijckevorsel koos toert zijn zijde. Maar op de socialistische bankjes werd het rond mej. Zeelenberg de officiële woordvoerster plotseling erg een zaam. Het merendeel van haar frac tie, met uitzondering van enige r.k. en protestantse leden, stemde nl. anders dan zij vóór het liberaal amendement'. Veel verschil maakte dit:niet.'Want met 58 tégen 50 stem men werd. dit verworpen. Goedendag gesprek! Afgezien -van enige,.minder ge wichtige wijzigingen, -was het ver loop der vergadering dus een succes voor de. regering. Minister Samkal den smaakte bovendien 't genoegen, dat zijn uitéénzetting' over het „ge sprek" over het echtschoidings- vraagstuk,: de KVP alsnog tot een uiteenzetting harerzijds aanleiding gaf. Daarbij slikte .nu*. Bachg de vele boze woorden, die hij: erdinsdag middag over had gesproken, weer .elegant in.Hij bleek nu zelfs be reid om: „Goedendag, gesprek" uit te roepen. Een- tweede voldoening voor de minister, was, dat een amendement- Van Zeelenberg tot regeling van het zg, „droit de visite" werd ingetrok ken. Het handelde over de bevoegd heid van de rechter om bij eén scheiding een; regeling te treffen voor de omgang tussen het kind met de niet tot voogd benoemde ouder.- In de. practijk komt het nl. nog al eens yoor, dat zulk een omgang door de. andere partij wordt geweigerd. Diverse Kamerleden de socialiste Zeelenberg en de liberaal Berkhou wer hadden op dit punt een rege ling voorgesteld. Tenslotte besloten zij om een „dubbel-spel" te begin nen en samen één voorstel in te die- Voor FOTO zwart/wit •n klaurén WtRtLPoEfiOEMOE nen. Aangezien dit dé bijval ver wierf van de KVP-er Van Rijcke vorsel, leek dit op aanvaarding door de Kamer te kunnen rekenen. Maar •ministerSamkalden deed een drin gend /beroep zulks?: iiidit stadium achterwege te laten.' Hij weeser' op, dat uit de kringender kinderbe scherming niet op zulk een „droit de visite" was aangedrongen! Ja, hij vreesde zelfs dat het tot verscher ping van de tegenstelling tussen de' ouders zou kunnen leiden. Derhalve kwam het hem raadzaam-voor eerst eens het advies van terzake kun- digen in te winnen.: - (V»n onze correspondent) AMSTERDAM, De Amsterdam se koordirigent Hendrik Post hoopt binnen enkele weken een stukje authentieke misdaadfilm in handen te krijgen of anders minstens het portret ran de man, die hem tijdens zfjn recente vakantie in Italië besto len zou hebben van al zijn geld en zijn autopapieren. Want de heer Post is er van overtuigd, dat hij medio augustus in Rome bestolen is tijdens een gesprek van ongeveer een Half uur met een priester of een .als priester geklede man en dat onder houd ir door zijn rtouw !n kleuren gefilmd. Over enkele zeken Is die film ontwikkeld en zjj zal ter be schikking .worden gesteld van Inter pol In Den Haag De vakantie van de heer en me- s nadelen heeft. Zij zal al hef tnoge- lijke doen. om dit vraagstuk op te {lossen, Maar er ligt nog lang geen- dam Jin de Öosterschelde en dus_gaat het jr> Rome .Ma» .da filmcamera als on- comité „Zeeland PjeitenteeJTnjyeng. JTFerpa'ocF leende' de Nederlandse am- ;,door met hef propageren "van de oester en de mossel. De. film, yan socialisten en communisten gekozen en een vijfde Kikkert bleek V'FRSiTcë '0n"r'DCiüzend?rz«u-; 1 dië-hn^'dê titel „Verse mosselen" gisteren haar, v n.S Mn™ I officiële première beleefde, zaldaar- J.rTkot* bij goede diensten; kunnen bewijzen. hin- i Het is uief alleen een, instructieve. mm «I Tnrtrtïwfkkm - maar ook heel aantrekkelijke docu- 2! lh«£ L OcKtïr^Se me mentaire geworden, met uitsteken de show op de Öosterschelde, mei de beeWcn en ee„ pakkend rltme. Van idie prémière, mochten alleen. vlaggen, toespraken en veel muziek, van èn met een grootscheepse smulpar- DEN HAAG. In verband met de overvallen op benzinestations, die de laatste weken zijn gepleegd, hebben de benzine verkopende maatschap pijen één aantal exttabevelHgings- maatregelengenomen. De hachtbe- zetting van de stations is verdub beld en speciale alarminstallaties zijn of worden aangebracht(Bovendien zullen de ontvangsten geregeld bij de stations worden?opgehaald, .bok gedurende het weekeinde, zodat er slechts .wat wisselgeld in kas blijft, tff aan de oesterputten, vierde Zee land de opening van het oester- en mosselseizoen. Het is een mooi feest geworden. De. vlaggen wapperden al vroeg van alle huizen en heel de dag door wandelden onvermoeibare muziek korpsen schetterend door de straat jes Honderden genodigden, uit heel het land. maa^ ook uit België, za gen 's morgens een splinternieuwe film over de mosselcultuur en wa ren 's middags aanwezig op de kaai. waar Kaa» Mossel, per kotter uit Rotterdam gekomen, joyeus werd ontvangen. Ook minister Mansholt was er; hij de gasten.-genieten, 'maar 's middags was heel Yerseke welkom bij de festiviteiten, Erv heel yerseke was er toen de ..Vertrouwen" uit Brui- nisse, met Kaat Mossel aan boord, het stampvolle haventje binnenvoer. Pieter Cornelisz. enkele eeuwe'n te rug befaamd herbergier, verwel komde haar met een uitvoerige om helzing en omstuwd door :n histo rische kostuums gestoken trawanten beklommen zij het podium voor een vrolijk tweegesprek. Mosselen en; oesters werden gekeurd en voor treffelijk bevonden en Zëeïands commissaris der Koningin,,, jhr De; Casemb'root. dankte in een geestig sprak natuurlijk over het Delta- speechje iedereen die het festijn plan, dat wel heteinde kan beteke- j zoriuisterryk had helpen slagen, nen'van de oester—: erf. mossëlcul- i Tenslotte hebben de: genodigden tuur in de Öosterschelde, Heb ver- i zich de gul geoffreerd -oesters- goed trouwen, vooral in de wetenschap, j laten smaken en zijn zij vertrok- aldus dr. Mansholt Er wordt op dit ken; maar Yerseke bleef: doorfees- probleem hard ^gestudeerd. Bij Wal- ten, tot middernacht toe. -.'•• cheren worden proeven genomen die zullen moetenv aantonen, of deze. -.v L''x' voor Zeeland zo' belangrijke wei-1 vaartsbróri ook. elders kan ^edijén. De regering ziet. zeer wel in, dat] hetDeltaplan voor "Yerseke grote vrouw Post iö Italië eindigde in fei te, toen zij op een middag in Rome •un auto voor een klein oud kapel- Ie^ parkeerden. De heer Post sloot zijn auto af en hing voor alle zeker heid zjjn tas met papieren en geld over zijn schouder. In die tas zaten behalve de paspoorten, auto- en veir- zekeringspapieren, vijftigduizend, li re. 580 gulden, 360 Oostenrijkse schil lingen en vijftig Duitse Marken. Eenpaar minuten later Was de heer Post in .gesprek met een pnes-f? Bakerrui zegs ntet genoemdiverd, ter, die op de trap van de kapei in Ji F' een gebedenboekje had-zitten" lezen. De directe reporb EEN vari - Neerlanils bekendste radio-musici, de dirigent Hugo de Groot, wordt zondag 8 september zestig jaar. Hugo de Groot (de naam Is een Var* z'n eigen composities) heeft z'n vermaardheid niet uitslui tend, aan z"h kwalUeiten.: als leider van radio-orkesten toot de oor-, log,: het VARA-orkest, na 1945 AVRO-orkesten en het Promenade Orkest maar ook aan z'n werk als componist van filmmuziek V- te 'danken.-. De Groot is allerminst een eenzij dig man. Voor demoderne muziek heeft, hijgrotebelangstelling.- .merkwaardige begin van zijn ©IIWj fopbaan getuigt rv J van - onderne mingslust. ïln de. jaren i;,2Öbehoor de :hij 'tot, .Men- gelbergs violis ten... in het Con- certgebouw-Orkest Z'n- drang naar zelfstandigheid deed hém besluiten zijn. werkten-ein te verleggen naar de bioscoop. Hij werd kapelmeester van de Amsterdamse. „Cinéma' Royal", de bioscoop waar-dé VARA baar eerste radio-programma's ver zorgde. Zoals veel andere populair geworden radio-mensen (Pierre Palla, Johan Jong, om slechts twee voorbeelden te nemen) heeft De Groot al snel de sprong van film naar'radio gemaakt., A LLE .pogingen van dé televisie, Z~*-om „cultuur:' in de huiskamer' tebrengen hebben m'n sympathie. Tóch vraag ik me af, ode NCRV met z'n „Studio B" niet naast de roos schiet. Gisteravond was de pre sentatie weer schriel en Jonteaie- loos. Eerst wat beelden van de; Ver- ster-tentoonstelling in Haarlem, voorzien ban een mat. kunsthisto risch verhaaltje, waarin nauwelijks iets over de schilder zelf werd ver teld. Toen het gesprek met. de spi rituele dichter'predikant Jan Wit, die door z'n knappe collegaSchulte Nordholt. met behulp vdn 'n spiekr briefje werd. geïnterviewd. Jammer, omdat Wit zelf 'zo'n prettige'' .ge sprekspartner kan zynf .Hei. filmpje van de „htterbau"wasblyfcbnar pasklaar geïmporteerd. Voor de Ne derlandse televisie voldeed 't ntef, omdat het werk y<mVen'den Broek „U bent Hollander?" vroeg de geestelijke en begon in goed Duits te vertellen, dat hij br een ziekenhuis m Zurich woonde'en dat hij veel wist van de geschiedenis van de kapel. Het gespreK duurde een klein half uur en intussen nam mevrouw; Post ongeveer, een minuut film op van het tafereel. Kórt nadat hét echtpaar weer was weggereden raakte een band van de auto lek. „Doorgeprikt", zei de heer Post en ontdekte op het zelfde ogenblik, dat zijn, schoudertas spoorloos verdwenen was. Hjj .ver wisselde de band, rèed' terug naar dé kapel, de priester was nergens meer te zien. v Volgens de heer Post moét die hém tijdens he* gesprek de tas van de schouder hebben getrokken. Er is volgenshem. geen andere mogelijk heid. Het echtpaar- stond in- elk geval met nog dertig guldenop zak en met twintig liter' benzine in de tank bassade hen driehonderd gulden en gaf hen. twee noodpassen, waarmee de heer en mevrouw Post naar Ne derland terugkwamen. Na een paar dagen kregen zij hun eigen paspoor ten toegestuurd: die waren anoniem teruggezonden aan de ambassade. Nu is het wachten dus op de film. Wanneer die éénmaal ontwikkeld is, wordt hij opgestuurd naar Interpol, die dan dus hopelijk de beschikking krygt. over een foto van de pries ter Met deze. foto zal' men aan bet in Zürich opgegeven adres na gaan of de priester inderdaad daar bekend is. DEN HAAG. In de afge lopen weken hebben zich op negentien plaatsen in militaire kazernes en kampementen ge- De directe reportage jTn en om de seinhtmfcap", waarvoor de camera'c op het Amsterdamse Centraal Sta tion waren geplaatst, bleek in de vorm die zü kreeg èen overbodige zaak Met veel onbenullige gesprek jes. Verrukkelijk, was alleen de ma chinist, die fulmineerde tegen het gebrek aan oplettendheid bij de ge bruikers ren onbewaakte overwegen: „per siot «:an rekening is het VOor mjj persoon/ijle ook niet leuk, als ik iemand in de poeier rijd". H. S. (Advertentie t flf neerti Hemotabs. de nieuwe behande ling van binnen uit. E»n simpel vrijwel «makek>os tabletje •plu* eén grlas water ts aUea. wat tl nodig hebt* óm pün »n' öngèrfét van aambeien te verlichten. Hemotaba werken weldadig tegen "Uw pijn en on gemak. Kalf en ietplüen zöu. overbodig. Met hun werking van binnen uit, doen Hemotabs de iwalllngen elin- hen en bevorderen so de. genezing. Ze zün bovendien «acht laxerend en helpen 'zodoende de nor male functie* herstellen, zo belangrijk voor volkomen, heretel en langdurige vrifwaring; van ptfn. Bij apotiiekers en drogisten Complete kuurif 1.47 vallen van Aziatische griep voorgedaan. Dé ziekte verloopt goedaardig. In de week van 27 augustus tót 2; september wa ren er 863 gevallen. Vv*-;' (Advertentie t.M Sfc'r 'If UR&DPlt.PftTlbfcLn PRACtirvtRttAALl -• iKJALisPROfcljttll ÖPöTTV PIRtCTrtltR LATEM KOMEM du;tzovttL moeite HÊ&r&tDAAfl OM fRtD. DltOPDETVfEKRiJGÉn KUN tl Et! WE OOK WEL tvert KIJKCM h A LLOKI j K ER6 - Hl ER li> Bart jEÉEEPSMtTE&n SPECIALE VERRASSiriö ziet U, Sproetje had va2>t otwonntn al5 zijn poriyni&TWAs WtG&EHAftU)JT 77 vallen, om ons iets te leren." „Troy," zei Alleyn. „weet je wat ze aan de andere kant van de we reld zeggen tegen lieve meisjes?" - „Nee,"r' „Jé kèn me wat." „Oh!" „Je kèn me wat, Troy." „Ik dacht, dat je er de voorkeur aan gaf dat ik een teer. viooltje zou blijven".' „Gé waarheid is, dat ik een gek waa. Ze dacht; „Dat is zijn houding ben geweest en je nooit heb ver- 3088. Kapitein XvIacLloyd begeeft zich onmid dellijk naar de brug,- én neemt de koptelefoon •l éver.-Een onderzeeboot in de buurt? Maar dat is. toch onmogelijk.„Ik vergis mij niet, Mac- roept Rob, „ik ben er zeker van! -Wees op je hoede! Er dreigt groot gevaar!" MacLloyd besüttS onmiddellijk het tweede vliegtuig te la ten starten voor een verkenningsvlucht en bo vendien geeft bij order de achtervolging van de Plato" in te zetten. Hij moet het schip enteren en zijn twee vrienden bevrijden, voor het .te ikat. 'is. Lupardi'heeft aan boord van .de'onderzee boot intussen het gesprek ook afgeluisterd. „Ver- a n als hij een getuigenverklaring aan- diend en nooit zal verdienen". Troy wist heel goed. dat Alleyn hoort," en ze werd er nerveus van. „Laten we het nu niet over ver deze reacties accepteerde, omdat ze „Nee?" vroeg bU, „waarom dienen hebben." fundamenteel waren in haar karak- niet?" Ik hcb maar «ja- vernntschuldi- ter. Het leek hem. dat hij voor baar- „Omdat het onzin zou zijn, omdat en het zou iDeisch ziin als iii het zelf een soort beul moest lijken in de ik het rot. zou vinden." f£n veroJtXldTgmg vond 3 BoS gevallen waarm nu een moordenaar „Dat spi t me." a! ïa aan de galg bracht. En aUeen door ,.Ik bekijk dit geval." zei Troy en vertellen dit oat van ei een wonder van liefde, dacht hu. ye wilde dat haar stem normaler moordenaar voor ons hetzelfde is kon ze haar gevoel van weerzin Klonk, „als een soort proef. Mis- T het arresteren vm een lakken! overkomen. - schjen »s het-ons op hetdak kamen roller voor een geW0ne agent. Dat is Maar de naakte waarheid, zei ze. vallen als iets onvermijdelijks.' het _iet Vanweee de aflooo van dit hulpeloos tot zichzelf, was. dat baar ..Wat bedoel je daarmee?" vroeg Joort dhlgef is het aSdïrs dar welke ldeeen ver verwijderd waren van Alleyn. baan ook Tocn ik twee en twintig haar emoties. „Ik ben minder ge- „Luister. Ik wil dat jij die zaak waa nam ik mijn baan aan met al- voelig dan hij denkt, zei ze. „Wat behandelt, zo lang de assistent-com- les wat er aan vastzat, maar ik ny doet is niet belangryk. Ik houd missarls het goed vindt. En ik wil. geloof niet, dat ik het me in de van hem.' En hoewel ze dergelijke óat je er mij ook bij betrekt deze volgende vijftien jaar allemaal goed algemeenheden verafschuwde, voeg- kecr. We hebben het al over mij en gerealiseerd heb en dat was juist de ze er aan toe: „Ik oen een over jouw baan gehad. Als ik je zeg. de periode. liefste, waarin ik van jou vrouw. dat het me niet kan scheien, denk je begon te houden". Het scheen haar toe dat ze niet dat ik lieg en als ik jou vragen stel beb dbk aj]es bekeken wat er volmaakt gelukkig konden zijn zo- over dit soort zaken, denk je. dat vastzat, vooral tijdens lang zij zich op afstand hieid. „Mis- ik het kleine, dappere vrouwtje - schien." dacht zc, „zal deze Ancred- speel." toestand het ten slotte allemaal Ze zag 2ijn mond vertrekken in een veranderen. Misschien is het een onwillekeurige glimlach, soort nare les. Ik zit er in. Hij kan „Terwijl," ging ze snel voort, „dat |me er niet buiten houden. Ik ben niet het geval is. Ik weet wel, dat Illlliu(l,muuü„lliwi,ujutu.iu. ..betrokken bij een moordzaak." En ik het niet zo prettig vond om onze vindGn die de moeite waard bleek *met een gevoelvan paniek reall- verloving omringd te zien door moor- t 2i:Q*« *seerde zij zich, dat ze als vast- den en ik vind ook dat mensen an- staand aannam, dat dc oude man dere mensen niet moeten ophangen. »vvas Je 31 ZD ver; die ze had geschilderd inderdaad Maar jij vindt van wel en jij bent „Ja. En het gekke Is', zei Troy, was vermoord. de politieman, ik niet. En het heeft terwijl ze met baar vingers door Zodra Alleyn thuiskwam en voor weinig zin mezelf wys te maken, zijn haar streek. „Ik ben er eigen- .baar stond, wist ze dat ze zich niet dat je achter een grapjas aanzit, lyk van overtuigd, dat er ieto in had vergist. „Nou Rory," vroeg ze terwyi ik bijzonder goed weet wat m'n achterhoofd ligt te wachten tot terwijl ze op hem toeliep. „We zit- er aan de hand is en ik ben. vaak het tijd is,, er uit te komen, ten er middenin, nietwaar, lieve- doodnieuwsgierlg om te weten wat >rflc zou willen", zei Alleyn, „dat ling?" er allemaal gebeurt." je me nog eens zo gedetailleerd mo- „Het ziet er naar uit." Hij liep „Dat laatste is niet helemaal gelijk vertelt over je gesprekken met langs haar en zei snel: „Ik spreek waar, wel?" sir Henry, nadat hij bet schrift op ,'de assistent-commissaris morgen. »Ik zou er beslist liever wél over de spiegel en de schmink aan de raad aan boord van de .Plato", Yoto," zegt hij *Hij zal het wel 'goedvinden de zaak 'praten. Ik zou me beslist liever op- snorren van de kat had ontdekt. Aia bezorsrd en het ziin diezelfde kerels weer. die faan iemand anders over te doen. recht geschokt over jou voelen, dan je bepaalde punten vergeten bent, het ons'in de vulkaan ook al zo lastig hebben }Datis veel beter." me steeds maar vaag bezorgd te 2eg dat dan. Maar liefste, doe het gemaakt. Maar wat er ook gebeurt, het Lutonium J A>e." ze» Troy en hy draaide »^P~aken. niet ai te uitgebreid. Kun je je het móét in veiligheid worden gebracht. Ze zullen pch «nel om en keek. haar aan. Ze Hij stak zyn hand uit en ze ging nog herinneren? hun kans niet kriicer (ontdekte, alsof ze dat nooit eerder naar hem toe. „Daarom geloof ik. nun Kans met xyjf - Jharf gedaaJ1( 20 veeI langer dat deze zaak boven op ons is ge- Ancredgeschiedenis. Zelfs vóór jij er in betrokken raakte, heb ik al ge dacht dat het voor ons beiden goed zou zijn. als door een of andere omstandigheid bleek, dat ik ergens in m'n achterhoofd een inlichting zou (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1