RECHT EN MACHT voor Nieuwe constructies Nieuwe vormen Meridiaan Goede inzet van nieuw tv-journaal Vroegere premier van Marokko i (116 jaar) overleden Twee wijnboerën in Italië bij botsing met politie In Wageningen Internationaal kruidencongres Kinderen zonder ouders minder intelligent Hilversum heeft binnenkort 100.000 inwoners esc transport- vertegen wóordigers op weg naar Houston VERPLEEGSTER VERONGELUKT SPROETJE: SPAêKS door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN - KAPITEIN ROB 2 Dinsdag 10 aeptemlrer 1957 R' zil heel' geinig.; schot iii de Duits-Nederlandse onderhandelingen die, naar ie verklaard, een einde/moeten mal;en aan alle ^hangen de, geschilleii". tussen de beide landen. De verwachting bestond 'oorspronkelijk, dat vóór de Duitse verkiezingen over de hoofd zaken wel .overeenstemming was bereikt. Moeilijkheden over de détails-; hoefden dan nauwelijks meer te worden gevreesd, zodat de regeling daarvan ook onmogelijk nog veel tijd in bcélag kon nemen. Zo zag het ér alles Dogal veelbelovend ,uit. Het is echter heel anders uitgekomen. Aanstaande zondag b het verkiezingsdag in West-Duitsland. maar in de besprekingen tussen Nederland en de Bondsrepubliek is nog op geen enkel punt een spoor van overeenstemming bereikt. Intussen ontbreekt bet. in Duitsland niet aan stemmen, die verklaren, dat de grenscorrectie? spoedig ongedaan zullen worden gemaakt. Von Brentano zelf. de minister van Buitenlandse Zaken en, wellicht. He op' volger te zijner tijd van Adenauer, heeft dr bewoners van de Zelfkant en Elten verzekerd, dat voor ben de dingen spoedig weer bij het oude zullen zijn. Andere lieden, minder hoog dan de bewindsman, maar ook minder beheerst in hun taal. spreken van diefstal, die ongedaan moet worden ge maakt. en van onrecht, dat uit de wereld moet worden geholpen. En de voorname Frankfurter Allgemcine schrijft, dat Nederland de betekenis van zijn vnistpanden overschat. Het blad karakteriseert de toestand met ccn vrije vertaling van een oud rijmpje, afkomstig van de Britse staats man Canning. Deze vertaling luidt: Mit den Hollander» zu handeln, ein schwierige9 SpieUSie geben zu wenig und (ragen zu.viel. Op dit r.'mpje en deszelfs vertaling komen wij straks terug. Het past volstrekt niet op deze situatie, maar het is blijkbaar goede „vaderlandse" stijl in Duitsland, voor wat betreft de grenscorrecties en de verdere ge schillen met Nederland net te doen alsof er geen oorlog is geweest en het volkje van over de grens zomaar eens allerlei onredelijke diugen eist. WANNEER Nederland op het ogenblik van Duitsland enkele dingen vraagt, dan geschiedt dat bij wijze van poging, de na sleep van de oorlog te liquideren. Dat is heel iets anders dan liet offreren aan Duitsland van dc gecorrigeerde gebieden met de koopmanstermWat bied je er voor! Dat de grenscorrecties in de onderhandelingen worden betrokken is enkel het gevolg van het feit, dat ze nu eenmaal behoren tot. datgene, wat de oorlog heeft achtergelaten. De Zelfkant en Elten zijn zorgvuldig niet ingelijfd, maar ze staan wel onder Nederlandse hoogheid. Ook echter, vaaneer ze* met huid en haar aan Nederland waren toegevoegd, hadden ze in de verste verte niet op gewogen tegen de jammer en de schade, die de Duitsers !n Nederland hebben veroorzaakt. Thans zijn het symbolen, meer niet. Symbolen van de Duitse1 schuld, maar tegelijkertijd van Nederlandse gematigdheid. Er is in het Nederland van na de oorlog geredeneerd: de miljardenschuld kan Duitsland toch nooit voldoen, laat ons land zich schadeloos stellen door (veel) grond; Het klonk niet eens onredelijk, maar het is niet gebeurd. Zo werden, gloeiende kolen gestapeld op de. hoofden -van tnenseïi, die kort te voren alleen uit machtsbegeerte nog de hele "wereld zóchten te beheersen. Men ziet,, hoezeer de Frankfurter.; AUgemeïne het recht heeft, de Nederlanders te verwijten, dat zij te veel vragen en te weinig geven. Wat hebben zij. uitgeplunderd en geterroriseerd, na dc oor log de Duitsers anders kunnen geven dan een voorbeeld? En wat kunnen zij op het ogenblik anders aanbieden dan goede wil bij het uit dc weg ruimen der erfenis van door anderen begaan onrecht? AL eens eerder hebben wij vastgesteld, dat in de Duitse uitingen van wanbegrip nog iets anders tot uiting komt dan enkel gebrek aan herinneringsvermogen. Er valt ook in te beluisteren een drei gende toon. Wat vermeet zich dat kleine land, ons gebied onder zich tc houden en ons eisen te stellen! Weet het niet, dat wij veel mach tiger zijn en dat wij zo nodig gevoelige tegenmaatregelen kunnen nemen? Natuurlijk,, 20 precies wordt het niet gezegd, maar de geïrriteerheid van de stérke, die door dé zwakke aan zijn schuld wordt herinnerd, zit er toch wel in. Het rijmpje van Canning liiidt in de oorspronkelijke lezing aldus: In matters of commerce, the fault of the Dutch/Is giving too little en asking too much. Men ziet. dat liet hier gaat over handel, en helemaal niet over het (enigermate) goedmaken van onrecht, diefstal cn terreur. Nederland overschat helemaal niet de betekenis van wat de Frankfurter Allgemeine zo fraai -vuistpanden" noemt; Nederland moet alleen vrezen, de wens van Duitsland tot bet plaatsen van een moedige streep onder een stuk bezwaard verleden te hebben overschat. Op onze beurt zouden wij een variatie kunnen geven op het rijmpje van Canning. Ze luidt: Umerhandeln mil dem Deuischcn gebt deshalb so schlecht Weil bei Ihnen bekanntlich Macht mehr gilt als Recht. Is het onjuist? Vergissen wij ons? Niemand 2al zich meer verheugen dan wij, wanneer het het geval blijkt te zijn. INDUSTRIËLE VORMGEVING"- kachels 'en haarden.' voor huishoud- term, die de laatste jaren ook fierei. voor stofzuigers, strijkijzers Nieuwe materialen bieden nieuwe mogelijkheden, die de industriële vormgever vaak al experimenterend moet ontdekken. XJit deze foto van het persen van de mal voor een polyester-stoel blijkt duidelijk, dat industriële vormgeving Iets anders is dan toegepaste kunst. in Nederland een begrip is gewor den. Modewoord of richtlijn naar een nieuwe realiteit? Wie bij de enzovoorts. Uiteraard werken de nieuwe mate rialen. met name de verschillend». serieuze industriële ontwerpers zijn Plasticsoorten met hun menigvuidi- oor te luisteren legt. beseft dat zij zeer bewust werken op de toe komst. Nog moeten zij vaak tegen de stroom op roeien, maar net oe- grip voor hun taak is groeiende. ge toepassingsmogelijkheden, het streven van de vormgeving in de hand. Een niet onbelangrijke factor it> dc huidige ontwikkeling vormt de Steeds meer fabrikanten komen tot meubelindustrie. "Grote wonirigci: het inzicht, dat zij op den duur *yn na de oorlog niet gebouwd hun marktpositie niet kunnen hand- Met de ruimte in de kamers moest haven, als zij alleen op de tech- worden gewoekerd. Enkele fabne- nische kwaliteit van hun produkten *en- die zich vroeger uitsluitend aan acht slaan Olivetti heeft bewezen, FF Produktie van traditionele aroeu- welk een stimulerende werking er h'ementea in „old finish", „nco-go- voor de verkoop van 'n goed uiter- of andere soliede pluche-stijlen Ujk kan uit gaan wyddeti. hebben mede dank zij de Nu moet hier meteen een misver- woningnood een radicale ommezwaai stand uit de weg worden geholpen: k'jnn(?n maken. Hun ontwerpers leg de vormgever streeft niet uitslui- en *°e op praktische, lichte tend naar schoonheid, als hij aan meubelen, die de kamer met „vol* z'n tekentafel zit- Hij moet het ka- maakten maar integendeel de ruimte rakter van het materiaal, waarmee groter deed schijnen dan zij m wer- hjj werkt, even goed kennen als de jtelykheid was. Berken en teak heb- funclie van het pródukt. dat ervan ben de zwaardere, massieve hout- en°1fu^rtf"ta™1|KthctVaf 'tale^meubS^ïaT voo/lSfS"!,!»?! hu" Amerikaanse coUeRa's die vaak formule, die Walter Gropius reeds in dê eerste Diaa^ kunstenaar - bè- taar was en slechts in progressieve managers zun van bureaus met 1919, bn de opnchUng van het ver- oefenaar van de SSdfn kunsten «"«Men» werd geaccepteerd, gaat een honderden personeelsleden. maarde Bauhaus, vond: „de nadelen el technicus zal znn, e^^angrUker rol spelen Zwaar RABAT. De vroegere Marok- kaanse grootvizier (premier) Hadj Mohammed El Mokri is maandag op II6-jarige leeftijd overleden. Hij was de oudste staatsman ter wereld. Op zijn oude dag was El Mokri door de regering van Marokko nog bovenaan de lijst van „verraders" geplaatst, -wegens zijn pro-Franse houding in de laatste' jaren van het Franse protectoraat over Ma rokko. El Mokri. zei altijd,, dat hij zo. oud geworden was door veel citroen, melk en" pepermuntthee te gebruiken. 1 BART. "iBij een botsing tussen politie en wijnboeren in San Dona- ci.Vbij Bari, zijn twee doden geval len.. De politie, maakte, van de vuur wapens gebruik toen. zij metstenen word bekogeld. Enkele demonstran ten zouden ook geschoten hebben- Er vielen verscheidene gewonden. De - wijnboeren, die.' met een over vloedige oogst zitten, i wijlen rege ringsmaatregelen om de prys van da druiven op peil te houden.. De waardering voor het werk van van de machinale produktie uitscha- Zslïï ak^iT^'^huLr'mt^artiMt behoeft het" met mee?" te zijn. de de vormgevers is groeiende. Hun taak kelen, zonder daarbij haar werkelijke te WÏÏi St .Lu -i" H. S2® nieuwe constructie-mogelijkheden laa» »en het best detoneren met de voordelen prijs te geven. dan wel WAGENINGEN. In het Insti- tuut voor de veredeling van tuin- bouwgetvassen wordt een internatio nale conferentie gehouden over de teelt en de veredeling van genees krachtige- en andere kruiden. Ze ventig deskundigen .wetenschappe lijke onderzoekers, verwerkers, apo thekers en kruidkundigen uit zeven, tien landen, waaronder Rusland, Po len, Hoflgarye, Bulgarije, Turkije, Egijpte en Tsjecho-Slowakije nemen aan de conferentie deel. eerste dag was gewijd aan de Invloed van het milieu, op genees krachtige kröiden. Op de tweede dag wordt gespro- ken over de zogenaamde chemische rassen. Woensdag, de derde en laatste dag. wordt besteed aan het bezoeken van laboratoria én instituten. DUBLIN. -LKindéren, diegeen ouders meer hebben,zijn over het algemeen niet zo intelligent als an dere kinderen. Tot deze conclusie zijn twee groe pen van onderzoekers gekomen, die ih Engeland een groot aantal kin deren hebben „getest" De onderzoekers constateerden, dat een verbroken huiselijk leven, zelfs als dit de kinderen op zeer jeug dige leeftijd treft, de kansen van het kind op levensvreugde ten kwa de beïnvloedt, Het aantal on-inteUïgeöte kinde-1 ren is- aanzienlijk hoger bij ouder- loze kinderen dan bij de normale schooljeugd. Vooral in taal en le-1 zen maken deze kinderen duidelijk minder vorderingen dan „gewone" kinderen; mag hij zich niet in 'n ivorenÜ"ïjuvc toren terug trekken. De 'ambachts- hebben ook een gunstige uitwerking kunstenaar, edelsmid of tapijtwe- op e PrlJs gehad. •ver, kan zich dit nog veroorloven; \7 EEL is er veranderd 'nds de de vormgever heeft er altijd re- v dagen van de B.KJ- Bond kening mee - te houden, dat 'zijn voor Kunst en Industrie, ei;.. j 1924 taak is, serie-produkten te ontwer- werd opgericht op instigatie van pen die in grote aantallen op de P. M. Cochius, de directeur van markt gebracht moeten worden. Te- de glasfabriek „Leerdam". Hij mag gen prijzen, die binnen het bereik voor Nederland als de inspirator van de massa" liggen en toch voor van de „industriële vormgeving" njn opdrachtgever een verantwoor- worden beschouwd term die hem ae winstmarge mogelijk maken. vreemd in de oren geklonken zou De industriële ontwerper moet hebben. De vormgevers waren toen dus met beide benen stevig in de. immers nog uitsluitend „kunstnijve- reahteit van het heden staan, maar raars", artiesten die, met de.scboon- toch behoort zijn blik steeds op de beid van het materiaal als uitgangs toekomst gericht te wezen. Soms is punt, streefden naar het-ontwerpen het hem gegeven, pioniersarbeid te van gebruiksvoorwerpen met „edele" verrichten, vooruit te lopen op de vormen. smaai: van het publiek. Dit is bij- Thans wordt tussen ambachts voorbeeld het geval, als hij zijn kunst, het terrein van de „kunstnij- werk verricht in dé luxe-sector: de veraars" (leerbewerkers, pottenbak glas- of de aardewerkindustrie, om kers. glazeniers, houtdraaiers; ta- twee voorbeelden te noemen. Deze pijtwevers enzovoorts), en de. vorm- sector_ immers kent fabrieken, die geving een streng onderscheid ge- het zich kunnen veroorloven om maakt. Het Instituut voor Industriële naast hun massa-produktie voor- Vormgeving, dat is ontstaan'uit; een werpen te'maken, die aanvankelijk fusie van de B.K.I. en de in 195Ö slechts dóór 'n betrekkelijk kleine door de werkgeversorganisaties op- groepde pioniers op het gebied gerichte Stichting voor Industriële van de smaak gewaardeerd kun-. Vormgeving, betrekt de ambachts- nen worden maar die later, na kunst, die niet in fabrieken doch :in vele jaren pas. algemener waarde- ateliers en werkplaatsen thuis hoort, Erin» vinden, niet in zijn activiteiten. Zijn doel' OÈWEL de industriële vormge- h«l Instituut in één zin samen: ving. in Nederland ouder is «Het bevorderen var-,de industriële idan haar naam, kan van een werke- vormgeving door fawpkanten m lijke doorbraak in alle sectoren van contact te brei7genriet\ontwerprrs de industrie nog niet worden ge- van produkten, bei ntwoorden sproken. Wie, om 'n voor de hand fig- ,aaP bet stijlgevoel en dé| grote fa^ gend voorbèeld te nemen, het uiter- brlcagemogerijkhed'ffl v^.n tdeze tijd. lijk van de in ons land vervaar- t digde radiotoestellen vergelijkt met E. Hiar staat tagënoTer, adt dat z.e,niet zouden willen ruilen met jaarbeurzen de laatste jaren de. „vorm gegeven" produkten een steeds belangrijker plaats gaan in nemen- Dit geldt niet slechts voor glas en keramiek, maar ook voor H. SCHAAFSMA Ook deze door K. Kuiler ontworpen. ■weegschaal vo^r poststukken is een voorbeeld van industriële vormgeving. fpVN goede inzet had gisteren het *rJ, nieuwe A.V.R.O--televisie-jour naal Het politieke praatje van mr. Hiltermann werd niet alleen prettig gebracht maar ook uitnemend geïllustreerd, daar door kwant, zeker naar de vorm, een voorbeeldige tv-causerie tot stand. Dick de Vilder, de com pere van dit pro gramma, leidde daarna op 'n heel persoonlijke ma nier, de kijkers met klem, benode rend, de film „Twelve angry men" in een van de produkten van Hol ly woods avant-garde, welker leden, scenarioschrijvers zowel als regis seurs, ih de telerisie hun debuut maakten, 'n Merkwaardig trekje in de renaissance van de Amerikaanse speelfilm, waarin het menselijke be langrijker is dan de techniek. De films van deze jongeren worden alle, in zwart-wit voor het normale bio scoopdoek gemaakt. De Vilder toon de zich een warm. pleitbezorger, die zich niet in aipemegiiheden verloor. Boeiend was ook het gesprekje, dat fiy met dr. De Vogel had over de wetenschappelijke fitm. f>F"iC%kwam édr.-. Ttittex-CP. H. en Jrv) in het; beeld. Eerst op een oud filmpje t— als krachtige vijftiger, daarna als de 75-jarige die. hij thans isi Naar het uiterlivk een oude heer, leunend op 'n stok; maar naar de geest nog steeds ui terst- vitaal. Men kan tegen de lï- guur van Ritter als. radiospreker èn alp literair criticus bezwaren van velerlei aard aanvoeren. Het valt échter niette ontkennen, dat .hij door z'n zondagse' causerieën dui zenden tot lezen heeft gebracht. Ziin fraaie volzinnen waren in ieder ge val een aspect van levensstijl. Daar om was de huldiging van gister avond zeker op haar plaats, ook al duurde zij wat te lang en! al deed: het mij stijlloos aan. de jubilaris door De Vilder steeds als „dokter" te horen aanspreken. Want Ritter moge een veelzijdig man zijn, een artsexamen heeft hij nimmer afge legd. 'n Bijzonder goede gedachte was het, om de pittige Annie Salo mons. jeugdig en geestrijk, in dit programma te betrekken. Haar, zou den wij meer voor de camera's willen zien. In gesprekken met ou dere èn jongere literatoren bijvoor beeld. H. S. 1 OP woensdag 9 oktober gaat er iets leuks gebeuren. De AVRO- regisscur Walter van der Kamp zal dan in een door de VARA verzorg de uitzending G. Bl Shaws „Satans- leerliog" regisseren. Het Is de eer ste speciale tv-première van het trio, dat de toneelgroep „Theater" dit seizoen zal geven. Toen AVRO's sectieleider Slebe van der Zee hoor de, dat de VARA die avond regis- seurloos was (Van Hemert aan 't filmen; Kees van Iersel op tournee door Indonesië) bood hfi z'n VARA- collega Plet te Nuyl jr. spontaan alle medewerking aam. Op 26 september maakt Fons Rademakers zyn debuut als tv-regisseur met 'n speciaal voor de VARA door de cosmopolitische Vlaming Hugo Clans („De bruid in de morgen") ge schreven eenakter „Naar zee". HILVERSUM. Volgeps gegevens van het bureau bevolking en verkie zingen bedroeg het-aantal inwoners van Hilversum op 1 juli 98.284. Bur gemeester J. J. G. Boot heeft aan de bankier Herman Götzen fe Hilver sum verzocht het presidium op zich te nemen van een comité, dat de vie ring zal organiseren wanneer de 100.000ste ingezetene zal worden inge schreven. De heer Götzen heeft deze benoeming aanvaard. Menverwacht dat dit zielental van de gemeente be reikt zal worden in de zomer van 1959. AMSTERDAM, Transport verte genwoordigers uit negeti landen ver trekken vandaag met hun collega's uit Nederland, oud-K-L.M.commo dore J. 3, Moll, en film-, televisie, en persvertegenwoordigers uit vrfwel geheel West-Europa, voor de tweede vlucht op de. nieuwe K-L-M.-dienst naar Houston. Ieder van de Europese transport ver tegen wóordigers heeft geschen ken voor de gastheren in Texas bij zich en de groep wacht een interés sant programma, dat reeds op het Ierse vliegveld Shannon begint. Daar heeft een nachtelijke .ontmoeting plaats met taxi-chauffeurs, trein bestuurders en andere Ierse trans-, portcoïlega's. Alle deelnemers aan de vlucht zullen optreden voor radio- en tele visiestations én de Italiaanse, gonde lier. Umberto Valesin is zelfs uit genodigd als speciale gast te ver schijnen in het televisieprogramma van Ed Sullivan dat in 40 miljoen woningen in de Verenigde Staten wordt gezien. (Advertentie IJd.) ooooooooooooooo EINDHOVEN. De 22-jarige ver pleegster I. "Wartenberguit Den Bosch is maandagavond op de Bos dijk dodelijk verongelukt. Door het springen, van de achterband slipte de motorfiets, waarop zij als duopassa- giere meereed. Zij' viel met haar hoofd op straat en overleed tijdens het vervoer naar het ziekenhuis. De bestuurder van de motorfiets, de heer A. Hartog, liep slechts lichte verwondingen op. Geen geneesmiddel beeft ooit zulk een zegetocht óver de wereld gemaakt als Aspirin"). Het is de meest gebruikte pijnstiller, werkt voortreffelijk tegen verkoudheid en bij het hedendaags speurwerk op het gebied van reumatiek staat het in het centrum der be langstelling. Aspirin tabletten bestaan uitsluitend uit deze wonder lijke stof en dragen bet han delsmerk van de uitvinder. gedeponeerd handelsmerk O O O O O O O O O •O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O OOP OOP O rtij LtiDTttn LA not dAMMfdl tiARR DèiUIDtUJHtGRtnó t/A/f HORrOnZ Dtit staatöentno ALS,: ZioeuntRlORRA „Wat later kwam de. butler bij me met het v.erzoek van Sir Henry naar. zyn kamer te komen. Hij was nog erg verstoord. Lr mijn tegen woordigheid verscheurde hij het, naar ik vond, meest redelijke van de twee ontwerpen en vt-ierp de snip-- meMar Hattisbon'eeu hand"op z~ijn ,per5 m de haard. Toen wei den me- - arm jj. Ml nooit vergetea ;£e hij neer en mevtouw Candy binnen- avond was," zei hij. „Hij hield gehaala om te getuigenhij het me tegen toen ik bij de dc^r Jwas en |tw«de document onderteltende. Sir toen mc oaidraaide zag ik hem is een wel heel ^plezierige ontwikke- 3101. Nog altijd is kapitein Rechel zlch niet bewust wat hem te wachten Maat. Hij verwon dert er zich alleen over dat de instructies van professor Lupardi. zo lang Uitblijven.. En wat is dat voor een gierend geluid in de luchL He, daar suist een straalvliegtuig voorbij... er langzamerhand niets meer van. stuur"' zegt hij Op dat moment klinkt een harde stem achter hem: „Handen o'mhoog, allebei, en vlug!" Rechel draait zich om en ziet twee haveloos geklede kerels, met revolvers gewapend, die hem dwm- Jk begrijp gen de handen omhoog te steken.... Nu is bet spelletje spoedig uit. De twee onbekenden dwin gen hem de sloepen te strijken en met de gehele bemanning in de boten té gaan, Rechel probeert nog tegen te stribbelen, maar Rob en Eddy ma ken hem duidelijk, dat hij weinig meer heeft te vertellen. Vertrouw natuurlijk op u-.v discretie. ,Hïj ontdekte dat ze licht ironisch 'was. Ze. scheen te zeggen: men moet nergens :op aandringen, niets onderstrepen. Er is niets dat werke lijk de moeite waard is. Overdrij ving is dom en vervélend. Deze in druk werd duidelijk pin. de bruusk heid van haar stem,, in haar ver mijden van nadruk,- en door ;haar ogen en 'lippen, dié .voortdurend glimlachende barricades opwierpen, die voor een deel dé openhartigheid van haar conversatie loochenden. Ze Buitengewoon.Op vele manieren, praatte-.intelligent, .maar steeds vrees ik, een onberekenbare fami-. met een air van zelf-onderschattïng, lie. Als u raad nodig hebt... Goeden- over schilderen. Hij had het idee, dat dag. Dank u. Geeft u alstublieft mijnze het gesprek waarvoor hij was ge- groeten aan mevrouw AUeyn. Dank komen wüde opschuiven. u zeer. Maar toen AUeyn doorliep, legde Ten slotte vroeg hij: „TI hebt natuurlijk al geraden waarom ik u wilde opzoeken?" r „Thomas was hier gisteravond en vertelde me dat hij u had rgezien en dat u op Ancreton was geweest. Dit |Henry vertelde me daarna, dat hij ivan plan was juffrouw Clark binnen 1 een. wéék te trouwen, en mijn dién sten dan nodig zou hebben om tot huwelijkse voorwaarden te komen, ilk haalde hem over die zaak tot de ivolgende ochtend te laten rusten. [Toen ik hem verliet was hij nog isteeds opgewonden èn kwaad. Dat is alles wat ik u kan vertellen." „Het zal een grote steun zijn," [zei AUeyn. „Nog eén punt De r.vee ^ontwerpen van Sir Henryzijn niet gedateerd. Heeft hij u toevallig ver teld wanneer hij ze heeft geschre- ven?" „Nee. Zijn gedrag was wat dit 'punt betreft, merkwaardig. Hij ver- ïïng, nietwaar?" „Ik zou graag uw mening willen „Mijn mening?" vroeg ze *net een uitdrukking van afkeer. „Die kan, vrees ik, op geen enkele manier van dienst zijn. Ik kijk altijd maar toe op Ancreton. En vertelt u me nu alstublieft niet, dat een toeschou» uuuddiuc Miuxw. wc, cctJS wer het meeste van de wedstrijd kunnen zijn, dan jij veronderstelt. Zle*- Sevai wet ze zo weinig rechtop in bed zitten met zijn kamer jas om. Hij zag er goed uit, voor - een oude man. Zijn verschijning was horen^ fascinerend. Hij maakte ook een merkwaardige opmerking. Die her inner ik me nog. Hij zei: „Ik ver wacht in de toekomst goed ver zorgd te worden, Rattisbon, De te genstand tegen mijn huwelijk zou in bepaalde kringen wel eens min'der kunnen zijn, dan jij veronderstelt. Goedennacht." Dat was alles. Het mogelijk. was natuurlijfc de 'laatste keer, dat ..Nou'zei AUeyn opgewekt, „wat Tic hem zav" aenkt ze dan? 4 Ze zweeg^ een ogenblik ,en keek langs hem heen naar het - grote Mevrouw Claude Ancxed bezat raam, „Ik denk", mompelde ze, een klein huis in Chelsea.Het. was „dat het .vrijweleen leugentjezal klaarde, dat hij geen momen,t rust een opvallend verschil met Ancre- zijn. Het hele verhaal*', zou hebben eer beide testamenten ton. Hier was alles licht en een- „Als u ons daarvan kunt overtui- in mijn kantoor zouden zijn opge-' voudig. AUeyn werd in een witte sa- gen", antwoordde AHeyh; .zal''de borgen. Maar nee, behalve dan dat Ion. binnengelaten, modern uïtge- hele recherche eeuwig uw slaaf de ontwerpen vóór dinsdag de. twin- voerd, met een groot raam als bui- zijn." v tigste werden gemaakt, kan ik u tenmuur, dat over de rivier uitkeek. „Nee, werkelijk. .Ze zijn zo ab- niet helpen." De gordijnen waren bleekgeel, be- surd weet u, m'n aangetrouwde fa- I „Ik zou u dankbaar zijn als u poederd met zilveren sterren en milieleden. Ik ben erg aan hen ge- [ze wilde opsluiten: en ze niet zou. deze kleur keerde, onderbraken becht, maar t» hebt er geen voor- wmen aanraken." door helder rose, steeds in de kamer stelling van hoé absurd ze kun- „Natuurlijk," zei meneer Rattis- terug. Er hingen drie schilderijen nen zijn." Haar ste stierf weg. bonmgeagiteerd. „Met alle genoe- een Matisse, een Christopher Wood-Na een ogenblikje te hebben nage- S^n. en tot zijn genoegen een dacht zei ze: „Maar mevrouw Al- Alleyn iegde de papieren tussen Agatha Troy. „Jij komt ook overal. Ieyn heeft ze gezien. Ze zal het U twee schone vellen en legde ze in de hè?" grapte hij en op dat moment toch wel verteld hebben? >r j i. i.-i j' kwam Jenetta Ancred binnsn. „Een beetje." - piadat hij dit had gedaan, stond Een intelligente vrouw, dacht hij. „Op ^een bepaald ogenblik w*i (hu op en meneer Rattisbon werd Ze begroette hem alsof hij een ge- het de rijfde colonne. Pauline ver- imétéen heel- levendig Hij begeleid- wone bezoeker was en zei, met een dacht een aardige Oostenrijkse dok- de AUeyn naar de deur, schudde blik op het schilderij: i,Ü ziet dat ter, die later een heel belangrijke -j hand en urne een reeks we een gezamenlijke vriendin heb- baan aan een kliniek heeft' gekre- aiscneidswoordjes. „Verontrustend." ben,", en begon ever Troy en hun gen. Hij.hielp toen bij de kinderen, oabbelde hij. „Jaja. Verontrustend, ontmoeting op Ancreton te praten. (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1