en gezag in de V.S. onnen m n Nieuwe constructies Nieuwe vormen CkefarincJ geeft muziek meer plaats in de radio m F: Dr. Adams mag geen verdovende middelen meer verstrekken Oude mau overleed na val van ladder Minder aiheidcrs uit West-Brabant naar Rotterdain Gab. Smit als quizmaster Max Teipe opvolger van dr. P. H. Ritter NOORSSCHIP BOTST OP BAGGERMOLEN. door Hgaio ITlarsh •-v'Mv--;": Woensdag 11 september 1 95 i Advertentie t.M.) E taferelen, die-"zJ'cli wéér afapden bij* sommige scholen dn de I Zuidelijke...stalen - der V,S.t zijn beschamend genoeg, maar men wake ér voor, de conclusie er uit te:;trekken dat in dih stalen .niets; verandert cn de blanke bevolking 'even'körtziöhtigén "foii* verdraa.paahi cn gewelddadig blijft als^eiateed, Wgróeëse De; tnoei-1 Z/lLAS is 'ri*schoön aynibool vkh overdaad inï decoratie.,.jioewel,.de j ijk heden zijn net gevolg •jjii.st van de verandering in de verhoudingen. 533opstanding uit aardeduislertot '«•h»"**»* wat<tn»>fiK«n. De /emancipatie 'van' de negers voltrekt zich de laatste jareö in. een ver- J licht- en kleuren bloei; van loze ver sneld tempo. en dit is. dan ook de oorzaak van de 'moeilijkheden; De uit-1 ^5dhei,dvoiTri- ^en -1 ijnhar- l_ -j 1. 1 1 mome,.van loutering tot.doorzichtige gebreide berichtgeving omtrent de incidenten is een aanwijzing:hoe ge? J reinheid door het ^voedónd geweld vöeÜg de publieke opinie er voor is. tn het buitenland krijgt inen licht I van het vuur.En het is dan ook een verkeerde indruk. De krantenlezers nemen kennis van de veelal -on- J Seen wonder, - dat de 'kunstenaars [Mkwikkclijfce .gebcmtenissw, maar zij zijn.onkundig vin die overtalrijko- j J"; v"JhsSSihSd™" gevallen, waarin de wijziging van M,b!anke" in .gemengde" scholen zich zonder moeilijkheid roltxekh 1',Respect is zeker op zijn plaats voor degenen, die beschimpingen en jiandtastelijkEéden trotseren oni te; krijgen, 'wat 'volgens de federale rech ter hun toekomt. Alen lette echter op, dat dit streven; bij lange na hier meer zo riskant/ia" als voorheen. Een enkele buitensporigheid doet zich nog wél voor, maar het gerucht er van pleegt zich ook als een lopend vuurtje over de hele natie te vcrbrèiden; en; het davert meteen van on vriendelijke commentaren. Moord en doodslag, voorheen 'zeer gebruike lijk, hebben vrijwel .afgedaan.. Wij willen de dingen 'niet mooier voor stellen-dan ze rijn.; De tegenstellingen tussen blank en zwart zijn ook nu. nog zeer groot.; De. verandering.ligt in de groei van het besef, dat bet onthouden aan zwart van rijn burgerrechten niet meer valt te hand haven. De stereotype september-incldenten bij een aantal «cholen hebben sterk het karakter van achterhoede-gevechtën. j IJ de jongste moeilijkheden" treedt de tegenstelling tussen, deel staat en unie weer sterk op de.voor grond. In de Verenigde Sta pten ligt, zoals bekend, de oorspronkelijke bestuursmacht bij .de negen en veertig delen. De. legering; te Washington- bezit aan be voegdheden datgene, wat de staten haar hebben afgestaan en wat zij zichzelf beeft verworven door onderwerpen ter hand te'nemen, die zich •niet'leenden voor plaatselijke regeling. Dit federale: systeem, heeft zijn betekenis nog altijd niet ingeboet, maar; de' macht; van de federale organen, is. wel voortdurend toegenomen. Merk-1 vraardiggrwijzo is het vooral de negerkwestie,die het systeem, al meer dan'een eeuw, op een zware, proef stelt. Het heeft weinig zin om na te gaan of de stichters van de Unie, .die vaststelden, dat alle ménsen vrij geboren zijn- en gelijk voor de - wét, daarbij ook aan de negers hebben gedacht. In elk geval zijn die niet uitgesloten, en de publieke, opinie in het grootste deel des lands heeft er zich alras niet: mee kunne# verenigen, dat zij slaven zouden blijven. Dat heeft geleid tot de burgeroorlog, ont staan doordat bet Noorden bet recht van bet Zuiden ontkende om uit de Unie te treden. De zege van het Noorden betekendeheteinde van de slavernij, maar ook een duidelijke inperkingvan wat de afzonderlijke staten zich konden veroorloven. In. de latere jaren is het vooraf de federale rechtspraak geweest, die op het punt van rassendiscriminatie de Zuidelijke staten niet faun gang heeft laten gaan. Het lijdt geen twijfel of deze rechtspraak heeft zich mede hierdoor"bepaalde bevoegdheden verworven, die ze anders niet-nodig had gehad maar die, eenmaal in haar bezit, een begrenzing bétekenen voor wat alle staten zonder onderscheid .zich kunnen veroorloven. De wijze, waarop de federale rechtspraak gebruik maakt van haar bevoegd heid tot toetsing van wetten en overbeidedaden in de staten aan de con stitutie maakt haar leden tQt machtige lieden. jr H HANS zien we, dat bij de gebeurtenissen in de staat Arkansas de I president .en de federale rechters staan tegenover gouverneur jL Faubus. .Men hoort hier en daar zeggen, dat Eisenhower zelf naar Little Rock zou moeten gaan om de gouverneur te zeggen, waar het op staat. Maar Eisenhower doet.dat niet, en met goede redenen. Hij heeft zijn bevoegdheden," maar de gouverneur heeft ze ook. De gouverneur moet 2tch aan de wet houden, maar de president moet het ook. Als er iemand hel recht heeft om iets tegen Faubus te doen, dan is bet de fede rale rechler. m eerste aanleg en in hoogste instantie. Arkansas, is niet een provincie, het Is een staat. Faubus zegt, dat "Washington' tornt .aan de .rechten Van de staat, en Faubus zorgt-wel, dat hij va» zijn daden een omschrijving geeft, die past in de wetten van de staat en niet strijdig ia met die van de Unie. De nationale garde staat volgens hem op wacht om incidenten te voorkomen, niet om ze le begaan. En een gouverneur beschikt nu. eenmaal' over de nationale gardé wanneer het gaat om behoud van de ordé. De rechter alleen; kan hier uitkomst geven en zal het wel doen ook. Aan te nemen valt. dat Faubus niet gelijk krijgt, maar aan te nemen valt ook, dat Faubus wat betreft het niet toelaten van neger-leerlingen wel zijn zin krijgt, ditmaal althans. Een volgende maal zal het hem minder gemak kelijk vallen; en al» hij dan klaagt, dat de rechten van de staten alweer verminderd zijn, heeft hij in feite niet ongelijk.' De zaak is echter, dat hij en zijn medestander» als Uilenspiegel het er naar hebben gemaakt. gend het Vlakke: glas in'zijn onder scheidene verschijningsvormen als onderdeel van het bouwwerk zuiver mensen .yaa-Xe.erdarti het- functione le. dat zij. als uitgangspunt erkenden, nooit te streng hebben geïnterpre- Lcérd,: Th; hunogen kan éok.he t speelse' èën'elernénl Vah ;dat functie-' nelé zijn. Waarbij de aard .van het materiaal,, licht,brdök,":.ziph',.'pjhkke-- .1 ijk lenend voor .Sier!jjk'e vormen, uiteraard -een- factor van- gewicht -is. Een gunstige /omstandigheidvnor de Leerdamse;yoiyhgevers is het,, dat zij hun .werk verrichten injnauw con té versieren of het glazen .voorwerp tact mét de fabriek', mét de'mensen te maken tot een organieke eenheid, in die fabriek.".Bij hen is de grens ontroerend van uitdrukking en mét tussen handwerk en. mdu^ricej. pro- geestelijk" gehaltq" V dukt vaak'heel moeilijk tc trekken. Deze poëtische volzinnen, waarmee ambachtskunst zo ge Kare] Wasch zijn in 1924 verschenen ^vut,'z^jn.■de:;.ünicsf,:dïe..de,'óntWe^•^ möfios^•a^é•,.Glas■-en''-Krisfd^H:nleld- P?r, in;samenwerking'mét'de glasbla- d c/zijn' typerend voor de sfeer Waar- zer maakt. Deze unica zijn echter in in de tijd van de Bond voor Kunst doorgaans geen doei in zichzelf. Zij en Industrie werd gewerkt!' Het kunnen inspireren tót niéuwe 'vor- ..Schone'' kwam op de eerste plaats, men;,, die-later ook .in hetmassa- De jonge vormgevers van de huidige produkt toepassing vinden, generatie denken er heel' .anders - „Veel van wat'we nu makeh, kun over, voor hen komt-het in de eer- je bësehduwëii'.als een i-eactie op de ste plaats op de constructie' aan, tJit al te strerigé-vórmen van de nieuwe die constructie moet de vorm logisch, zakelijkheid". Dit zegt ons Floris voortkomen.'Dan zal hij mooi het woerd ..schoon" hoort immers in de ze tijd niet méér thuis zijn..-. Toch mogen de eerste ontwerpers, die de heer W- Cochius voor „Leer dam" 'aantrok, niet zonder meer bij de „kunstnijvereiVV de ambachtskunste- M ey dam ëen d erbega a f d e mede- werkers, van Copier. Het :.spel .met het materiaal beschouwt; hij als. een prettig en belangrijk aspect van zijn werk. ..Natuurlijk doe je als ontwer per geen concessies, toclvhoef je-jé "iet 1" hl ié strak'.kèürslijf té "U,.uOT,, ui»», US! j naars of beoefenaars der „gebonden Als ik een karafontwerp - hét-Jaar.'. Het;; gaat dus om kunsten" warden.ingelijfd, Het was v zo: <*it.niet zo maar sóonliik- cachet. niét toevallig, dat de bekehdsten uit Het nieuwei-e materiaal leent zichi aldus Meydam, stroperig, en plas tisch als' bet is;"; voor eén.vrijere .Vormgeving, v 'S-v"-- BEZOEKERS van de «Triënnale", de driejaarlijkse wereldtentoon stelling voor industriële vormgeving in :Milaan,. hebben, deze zomer .ver scheidene. nieuwe produkten van Leerdam kunnen zien. Van Meydam waren- er een likèurstel, een sherry- /stel, een bonbondoos. Typerende bij zonderheid vanhetlikeurslel:het glaasje is tévens stop voor de karaf, Heesen,. een, van de. andete ontwer- pei-s,: maakte .eè'n servies, waarvan de grondvorm beschouwd kan wor den als de industriële cimsèquentie van de. diabolo-vaas: tweegebruiks mogelijkheden; waarbij - beurtelings een van de;,glazen als voét fungeert. Dé glazen 'van IepÓValkenaa hebben ,^onde":.ln. de ogen van de strak-; ke aanhangers van de nieuwe zake- ;'lljkbeid versierdepoertjés. ih-: Vah?Leerdam is vèertig jaar gele- ';s den destimulans uitgegaan tot een ihauv/eri contact tussen industrie en künst. De Bazel, werkend In een soort verlate Jugendstijl; Berlage, schepper van kloeke, zeskantige ser viezen iri hGraniver; eenniet-döor- /zichtigé - glassoort, waren belden méér. dan kunstnijveraar». Hét voör- naamste doel- dat hunvoor ogen- 'stcmd was .eerherstel va n het mate- Fïoris Mrydam met 'é'ëh van de door; riaal. Dit-. ööel.' hebben zij _bereikt, ln?m ffacrnöerde'- nnlca/ kunstvoorwpr- Jongeren gaan voort op het door hen", pen, waaruit de vormen voor trdus- gebaande;pad.: Jongêten, die;.wérken triëie produkten voortkomen. -met eigen uitdrukkingsmiddelén.„en. j,1 '-/ zich bewust rekenen tot de;:jndustrië-' een karaf worden, maar de karaf van ie vormgevers' - r het-jaar,.Het gaat dus om "het per- .-p soonlijk cachet.H. SCHAAFSMA O OUDE KUNST. EN ANTIEKBEURS IN HET MUSEUM HET PRINSENHOF - DELFT - 6 ./m 22 SEPT. 1957 W.fW.g., v»n 10.1 7JO Mof Zondagen van 13.17.30 uw Dlntdag., doderdkg. «m «aterdeflavondan van 19-22 uar LONDEN Dr. John Bodkin Adams, dé ihédïcus die vrijgesproken werd van' moord en later beschul-: digd werd van overtredingen van de wet op de narcotica, mag geen ver-, dovende middelen in zjjn; bezit.Heb ben of verstrekken. De minister van Binnenlandse Za ken. Butier, zei in een verklaring, dat de réden hiervan is. Adams' ver? oordeling, wegens overtredingen van de wet op de verdovende middelen. MAASTRICHT Dinsdag is de 70- jarige L- Carvers, die in Berg en Ter- blij t bezig was mét peren plukken in een boomgaard aan de rijksweg door het breken van een boomtak, van de uitschietende- ladder gevallen. y In het ziekenhuis in Maastricht overleed hü énkele uren later als ge volg van inwendige kneuzingen. UTRECHT. Op 11 september zal bij de onbewaakte overweg in de. Watermolenstraat en Roosendaal een automatischeknippërlfchtinstai- latle iri dienst worden gesteld. deze groep van pioniers der vorm geving. architecten waren. Mannen, wier belangstelling vooral haar ma teriaal en constructie uit gidg. Zowel K, P. C. de Bazel als H; P. Berlage hebben glaswerk ontworpen, dat voor sevieproduktie bestemd was. Een van De Bazels vermaarde ser viezen is nog altijd in de handel ep treft meer dan.dertig jaarna de dood van de ontwerper-bouwmeester nog door zijn zuivere lijnen, Ih zijn lust tot experimenteren met het mate- i riaal mag men De Bazel trouwens 'ook een „industrieel vormgever" j noemen. Zijn. serie voorwerpen van geperst glas heeft .jaren lang véél aftrek gevonden. Een heel eigen plaats ham ónder deze eerste ontwerpers de tekenle- raar Jac. Jongert. in/ Hij is de eerste in Nederland geweest, die flessen ontwierp. Dit gebeurde in opdracht van de firma G. Oud Pzn. tc Purme- rond. Hoewel in deze flessen voor limonades, likeuren en wijnen nog duidelijk het karakter van de sier-, kunstenaar tot uitdrukking komt, waren zij beslist niet onpraktisch. De verkoopwaarde van de produkten van de opdrachtgevers zal er onge twijfeld door zijn gestimuleerd. Het door conservator Karei Wesch voortreffelijk ingelichte Glasmuseum te Leerdam bevat een uitermate in teressante collectie van deze en an dere ontwerpen die voor de Neder landse Industrie en voor buitenland-' se fabrieken in de loop der jaren; zijn gemaakt. A. D. COPIER, teerluig van Jon gert. heeft als leider van de.Leer- damse glasschool het werk van de pioniers voortgezet en xnede. rich ting gegeven aan het streven van een ganse generatie jongere ontwerpers. Het principe van Berlage en De Ba- - zei bleef gehandhaafd: eenvoud, geen Deze fJcesen ontwierp de tekenaar Jac. JortRert enke)« tientallen Jaren Beleden voor een Purmerendse likeur- stokerij. Zij werden in serie ccpro- i duceerd en kunnen beschouwd worden als de oudste voorbeelden van Indus- trlëlo vormeevlna In ons land. (Advertentie AM.) BETER èfeSN£LS.ER' Cftefrrfne „4"' htlpt niet alleen èetar. mar bovendien uwlfori'- Dc 4 geneesmiddelen in één tablet ver enigd, werken niet alleen beter bij de bestrijding van pijnen en griep. Door de juiste keuze der middelen - elk op zichzelf af beroemd - it bovendien be reikt, dat de geneeskrachtige werking tnofter tot stand komt. Chefarine «4M helpt ook dan, wanneer andere midde len falen «n doet werkelijk wonderen! Trgw pij/is»! »n $rhp. GncKiM rsor dt m»#}. éi* mril beoWsj dost CWI»r«. ETXEN, Als: gevolg van de be- stedingsbeperking bëgint do pendel naar de randstad Holland van ar beiders uit West-Brabant minder te worden.- Een Rotterdams emballagebedruf, "flat tot nir toe "zoved arbeider# Tb werk *stcldc dat alleen al uit het rayon Ettcn dagelijks twee bussen met arbeiders naar Rotterdam gin gen en in - de slappe periodes in ieder geval een. heeft-nu geen Westbra- bantse arbeiders meer nódig. jOok is de vraag yan ahdére bedrijven beduidend minder géworden, nu ih de randstad zelf 'meer .arbeiders,ter beschikking zijn gekomen'. - e; (Van onze radioredacteur) HILVERSUM; De KRO zal in het komende radio-seizoen een rui mere plaats inruimen voor de mu ziek/ Eenmaal in de veertien dagen, moet de rubriek „Gij-zult het Aan schijn der Aarde vernieuwen" op dinsdaga vond wijKeh vooreen, eert va» langere duur. Ook op e zondagmiddag zullen langere ^pro gramma's van serieuze muziek wor den uitgezonden./De zaterdagavond- se aimisementsrnbriek „Tierelantij nen" iar niet meer, zoals i» hetaf- gelopen jaar: het geval was, door een cabareteprogramm» - dóch door een licht .concert van het Cascade- Orkest worden gevolgd. In „Tiere lantijnen" wordt dit ensemble onder leiding van Johnny Ombach vervan gen door het Dansorkest van Klaas van Beëck. Op vrijwel al zijn uitzend-dagen zal de K.R.O. hoorspelen laten uitvoeren. Voor de zondagavonden 'WEJS- dit ^rcwiieABelcn'*, o.a. een bewerking van „The wails came tum bling down",het geruchtmakende boek van de. "in Amerika /werkzame Nederlandse -journaliste Henrictte Roosehburg.Op de vier oflèverin- gen van deze -bewerking volgt., een uitzendingwaarin, de, mensen,die model Stonden voor dé in het ver baal optredende figuren, zullen wor den geconfronteerd met de acteurs die hén hebben uitgebeeld. Eveneens t op zondagavond wordtdé derde en. laatste serie: van Charles Chitlons „Sprong in het heelal" onderwerp: invasie d oor;Ma r s b e w on er s uitge zonden.;: i,-\v Op 'de dinsdagavonden zullen en kele belangrijke dramatische wer ken, o.a.; van Günther Efch. en Hënri de Montherlant, in het programma wórden geplaatst. Voor de vrijdag avonden": vóór januari (in die maand begint bet verkiezingsseizoen en daarmee' bij de K.R.O; het „Politiek Forum") is de keuze gevallen op een aantal, kleinere spelen, In,de .vasten tijd moet. het zaterdagse amusement vervallen.Daarvoor in de plaats komt - een vervolghoorspel van -Ber nard "Verhoeven: „Pleidooi. voor een Non1',1 !-.. 1 ;."i; Ook dit jaar heeft de K.K.O. weer een besloten luisterspel-prijsvraag uitgeschreven, waarvoor vijftien au- £cn zof?6tnhoöohEiP ik «tfcin n£n wet voor ntjnRfcK&funö' WACHT r>An fAORTO n ZORRA LftATOè «.ARAVAAH $T0PP£fl. jiALT.DiT i5 een EjOfcDt !>LAAr5. van de Plato" roeit naar Je sloepen langszij liggen k bet vliegdekscblp. in 't is opgewonden van vreugde verlopen,, want dé voorraad van de „Plalo" is onbescha* maar Eddy heeft dan toch geen rekening gehouden met zijh scherpzinnlgé tegenstander, professor Lupardi, die geenszins van plan is om de voorraad splijtbare stof, aie hu gedurende vele jaren moeizaam heeft verzameld, zo maar In andere handen te Laten overgaan. Op grote diepte, veilig voor elke aanval, stelt hij een apparaat in werking: een prójectjel i'schiet nie.t feiRóze zekerheidjin derichting- van de .plató", die onbemand: op korte afstand van dè-jjnes" ligt te;':dobberen.Er- vyólgtgeenéxpïósie, maar, Eddy. Rob, MacLIoyd cn alle anderen-;: zien ver bijsterd toe, wat er met het schip gebeurt. teurs zijn geïnviteerd. Het beste, spel wordt behalve met het normale ho norarium beloond met een prijs van drieduizend gulden. Over het spel „Weet je veel", dat een onderdeel vórmt van het 2a- terdagavond-programma hebben we u reeds ingelicht. Quizmaster is Ga briel Smit. Hij zal de deelnerfiers vragen stellen ovér onderwerpen, die ze drie weken hebben, mogen bestu deren. Vóór de eerste uitzendingen zijn dit O.a. de geschiedenis van. het concertgebouworkest. Vincent van Gogh, het Atoom en het .reddings werk langs .de Nederlandse kust/De deskundigen, die hebben: mee ge werkt aan het opstellen van de 'vray.-i gen, zijn' tijdens de uitzending: als jury in de studio. De prijzen: kle dingstukken en een studiebeurs. Uit de amusementssector noemen we verder nog de musical „Bonjour Caroline", waarvoor Bab "Wéstem'eld de tekst en Harry Bannink de mu ziek leveren,' alsmede 'n niuewe kol- derstrip van Jan, dé" Cler,'spelend op het door. hem ontdekte waddeneiland SchiermonnikooR. Het strevenVan de .programmaleiding van de katho lieke omroepis er op gericht ge weest. het gesprokén woord; zoveel mogelijk /.uitdé vooravond te we- reniIn verbandhiermee; zixlleh :'de? .ernstige" causerieën om halfelf, vóór het -avondgebed, -worden ge houden. "'-j. Over de televisie kon sectie-lei- der Jan Casteleijns op de'gister ge houden persconferentie nog weinig concreets mede delen.,Beperking van zendtijd en studio-ruimte blijven hinderpalen voor het maken van plannen op lange termijn, Vast staat wel, dat. „Blik „in de monitor" en Holitieke poppenkast" uit het maan- dagavondprogramma zullen verdwij nen. De „Krocodil" is defipitief ter ziete; .Het zate rd agavondprogramma komt van oktober af uit de Bussum- se Vitusstudio. Jan Willem Hofstra gaat een niéuwe qtiiz leiden, ge baseerd op Tiet kinderspelletje „Bo ter, kaas en eieren";: daarna volgt het „Gastenboek" en'tenslotte een door Jef van der Heijden geschreven cabaretprogramma, getiteld „Ad Fun- dum'l (Volgens de toelichting .Frans getint", wat wij au fond een pikan te bijzonderheid vinden.). DEN HAAG, De minister van Maatschappelijk Werk heeft aande vaste commissieuit- de Tweede Kamer een nótagezonden betref fende de Hongaarse vluchtelingen. UTRECHT. Dra. B. Telpe gast dr. P. H, Ritter jr. opvolgen als boekbespreker In het radioprogram ma van de AVRO. De heer Telpe, die in Am sterdam cn Utrecht heeft gestu deerd. was achtereenvolgens leraar Nederlands in Baarn. Haarlem. Hil versum en. Alkmaar. Hij hield in de rubriek van dr. Ritter reeds lite raire causerieën in, de. tijd, toen de. AVRO-studïo. nog aan de Oude Enghweg.'stond.' Samen met .de:, componist Hügo Godron heeft dé heer Teipe twee „radiofonische'' sprookjes gecre ëerd, „Assepoes" en „Doornroosje". Met prof, dr. G, Stuiveling stichtte hij voor de tweede wereldoorlogde nog steeds, samenkomende; Studie», kring. voor Literatuurwetenschap, Voorts is Max Teipe een der op richters van „Wlkor", een werfe- ,ëninformatiecentrum .voor' kunst ten dienste van het Onderwijs 'aan de rijpere jeugd. Met'Bernard Ver- hoéveri en J. H» Westerhuis vormt hij: déredactie van; ^Kunst :en. op- voediny'. COOS-BAY. Het 367$ ton me lende Noorse vrachtschip. „Thor- sliall" I» ilinsdagavónd ïn de mnn- ding ;va<n de .Baal van Coos aan de. zuidkust van tlë Amerikaanse ataat Oregon in aanvaring gekomen met eenbaggennachlno. De baggermachine,, .aan boord v;aarvan - zich 47 mensen bevon den, zonk: onmiddellijk.. De „Thors- hall" is direct, na de aanvaring nsar de haven teruggekeerd. Aan de bemanning van de bag germachine was juist de dag te-, voren een plaquette uitgereikt om het feit te gedenken dat er twee jaar lang zonder ongelukken met de machine was gexverkt. Drie bëtfiabniflgsleden van de Amerikaanse baggermolen zijn om hef leven gekomen en zeven ge wond. Een man wórdt 'vermist, er zijn" geen - slachtoffers aan boord van het Noorse schip,;.: JUNKER-» RUN GASFORNUIS 11 I t Populair 'model .81. „Ik sta open voor een overtui ging," zei hij luchtig, „Als ik u maar kón overtuigen!" „U kuntme tenminste helpen door enkele gaatjes, te. vullen. Bij voorbeeld, kunt ene iets vertellen van de bijeenkomst in de salon toen iedereen uit bet theatertje terug kwam? Wat gebeurde er toen?" In plaats van hem meteen te ant woorden zei ze. terugkerend tot haar vroegere houding: „Vergeeft u me zijn verschrikking, maar omdat het alstublieft dat ik zo aanhoud. Het. is een aanval op haar goede smaak dwaas óm te proberen jé overtui- 'Ze zéi, dat iemand het haar had was. gingen aan een ander op te dfin- verteld. En toen was het de arme „u denkt dus," vroeg hij, „dat gen. Men denkt dat jë dan te heftig juffrouw Able, die zogenaamd haar hun verdenking van juffrouw Orrin-; protesteert. Maar ziet u, ik kèn invloed óp Broekje ondermijnde." Ik court ongegrond is en dat Sir Henry m'n -Ancreds." vraag me xvel eens af, of Faüline op een natuurlijke dood stierf?." „En ik begin de mijne te leren deze manier een .uitiaat. zoekt voor Juist Ik ben er-biina zeker van kennen. De afloop van het verjaars- haar komedie-talenten nu ze het to- da't ze "dit- aiiemaaL-maar hebben feestje dus?" neel heeft verlaten. Ze doen het bedacht. Zij denken dat het xvaar is. „Nou; twee van onze bezoekers, allemaal. Ze hadden, natuurlijk; een hébben weer iets om over te de dominee en dq jonker, namen af- afkeer vanv juffrouw Orrincourt en pra^erj en te'denken." -. scheid in de hal. Ze waren heel nfkeer en verdènkmg, zy„ onverbre- - rerkJari rfeM bepaald niet dankbaar, de arme kerels Julfnw de vondst van een blikje rattekruid Prrmconrt was al naar boven ge- in haar koffer, vindt u niet?" ^an. Uxv vrouw was in het theater „Dan nioet er een andere ver- nl +veti m en Fenel- ïrtnrintf -riin- 'a. De rest van ons ging na de Klaring r.ijn. salon m be g6bruj. „De enige. die Jk zoti kunnei, be- Jcelijke familieruzies, dit keer over denken, zei Alleyn,.„is, dat het bhk- dié verschrikkelijke klad op het por- je er met opzet neergelegd was en lret. Paui on Fenella kwamen bin- als; UetdaG-aanneemt ;moet. u iets-nen en zeiden, dat er geen onher- „Maar denkt .ze dit^ nu xv.erkelijk N?e-'- npnemen: een;.stelbare' schade was aangericht. Ze- zo bbjectiëfvroég;ADeyn zichaf. finS TivPf- .waren woedend. 'Ik,moet. u vertel- „Haar dobhtér. zou door-Sonia Or- len> dat dochter, die nog niet rincQUrt eéri -boel verliezen. Is het j ven* .pou9> :aan. In-- helemaal aan de helden'vererings- mogelijk dat- ze zó beheerst afstand - neè/': riep1 ze.,,Neé, u. be-periode iris. ontgroeid, uw vrouw kan nemen?."- Hij'zeiu was ér grijpt, de: Ancreds niet. Ze storten enorm bewondert. Die twee kinde- tóch-?-b«. imétivaari. tqen ^hèt boekjezich in Tiun eigen fantasieën zonder ren meenden een "mooi stukje de-' lover balsemen, in de kaasstolp /op-over. de consequenties-na- te-denken, tective-werk te hebben verricht, ,dook.?" -L- - Dit vervloekte blikje, zal ..daar wél Heeft uw vrouw u dat. verteld?" Z'e 'grijnsd'erlflauw.Jh,daar was door eeh van'.de. "meidén;,zijn neer-Troy had het Alleyn;verteld, maar ik bij." gelegdof er door een ander toeval hij - luisterde weer naar het verhaal „Heeft u er .enig idee. van wie het terecht zijn gekomen. Het heeft over het penscel en de vinger- daar kan hebben gelegd?" misschien al jaren. daar. - op zolder afdrukken. Ze weidde hier tamelijk ,.ïk vrees, da', ik Cedric verdacht, gelegen. Hun paniekstemmingen lang over ü:t. nodigde hem tot la- Hoewel,' waarom... Ik heb er geen slaan nooit ergens op.'Meneer Al- chen uit, en maakte, dacht hij. te- enkele reden toé. behalve dan dat Ieyn, ik smeek u dit hele geval aft veel ophef van een klein incident, ik 'niet kan geloven, dat één van de te schrijvenalsonzin. Gevaarlijke Toen hij haar verdere details vroeg «anderen het zou doen. Het was nogal en idiote onzin, maar geloof me, over de discussie in de salon werd schokkend." volstrekte onzin." ze vaag. Ze hadden-gesproken over .En de anonieme, brieven?" Ze zat voorover geleund' én haar de woede van Sir Henry, over zijn „Dat moet, volgens mij, dezelfde handen warén samengeknepen. Er domheden aan het diner. Meneer 'figuur hebben gedaan. Ik kan me was een onstuimigheid en een inten- Rattisbon werd in de kamer kelïjk verbonden bij de Ancreds." „Wat vond u van juffrouw Orrin- court?'.' „Ik? Ze is' mooi, hè? Op haar manier vlekkeloos." ,;Behalve haar schoonheid?" „Er leek mij niets anders te zijn. Behalve een nogal robuuste vulga riteit-• - 'niet voorstellen, dat een van de An- siteit in haar houding, die hij nog Sir Henry verzocht. Het was weer icreds —--ze zijn ten1 slotte niet nou niet' éér dér- had - gezien, -r een" van. hun eindeloos geëmotto-, jAïs het óózin is,'vzéi hij; is hét neerdc feestjes," rel zé. „lei Ze: had 'de gewoonte haar stem - boosaardige onzin."-' - behalve" Cedric en Miily, weg'Tellatén zweven, alsóf zé. niet „Dom," hield ze aan, „hatelijkgekwetst .over het Testament iméeri-'gelóófde - i m dèvbetekenis van' misschien, maar 'ook kinderachtig."'. Hij .aan het diner over had ge haar woorden^ Alleyn- voelde: dat ze „Ik zal blxj zijn aLs het niet racer, ken." de gedachte aan moord van zich af- zou blijken te'-zyn." - „Iedereen? 'Uwdochter en duwde, met beide handen» niet om; „Ja, maar daar. gelooft u niet in." Ancred -.oo'k?"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1