Geen gevaar voor Europa of „ontnuchtering 'eéÊSmsak m GRIEP? ruit ie Nieuwe constructies Nieuwe vormen fel WSSSü Prinsjesdag tweemaal op televisie Upi«mr hfcmtij Engels voorstel aan Rusland: Schaf alle reisbeperkingen af Uitbreker na tien minuten al weer achter tralies NK GODWIN AVONTUREN Vermist meisje uit Leiden misschien iri Amsterdam Boekverkopershond bestaat 50 jaar door Hgaio ÏÏlarsh Vrijdag i3 september 1957 DE verkiezingsstrijd in West-Duitsland verkeert in zijn eindstadium. Zondag spreekt de stembus. De politici zijn wel aan tust toe. zeggen de correspondenten; maar zij berichten ook over een totaal gemis aan opwinding onder de kiezers. De felheid der ar gumentatie en contra-argumentatie, waardoor de strijd der grote partijen zich heeft gekeumerkt, heeft bij het volk maar matig weerklank gevonden. Er is kennelijk sprake van een sterke groei van de zin voor de betrek kelijkheid der dingen onder.eeri publiek, dat niet zo ver in het verleden hoeft terug te blikken nm herinnerd te worden aan de weinig vrolijke uit komsten van een zich lichtvaardig laten meeslepen door leuzen en frasen. De.kiezers hebben hun standpunt ai lang bepaald, en ze maken zich niet druk, wordt verklaard. Is het juist? Het laatste wel, en misschien het eerste ook wel. doch dit blijft «en'veronderstel ling. zoals het ook een veronderstelling: is, dat Adenauer zich wel handhaaft, gelijk men van velé kanten met zo .grote zekerheid hoort verklaren. Er zijn juist in rustige verkiezingen te dikwijls verrassende dingen geschied, dan dat het verant woord zou zijn,''aJ te vast te rekenen op.een overwinning van Adenauei cn zijn partij. Dat neemt niet weg, dat het nog minder verantwoord zou zijn. op een aardverschuiving ten gunste van de socialisten te rekenen en in Ollcn- haner de nieuwe' bondskanselier te zien. Ld een redelijke afweging der kansen is de S.P.D. beslist in het nadeel. De materiële omstandigheden zijn gunstig; het aanzien van het land ia sterk gestegen. Niet dank zij. maar ondanks Adenauer cn Ehrbard. zegt Ollenbauer. Zou het argument veel indruk maken? In de betrekkelijke stilte 13 het niet-te beoordelen, welk argument veel indruk maakt en welk niet. Hierin ligt de onzekerheid cn de {kleine), kans op~ een uitslag, die de voorspellers beschaamt. "jr T ET merkwaardige geval doet zich voor. dat al een reeks van jaren 1 "I de socialisten veel meer speculeren op de patriottische gevoelens JL JL <*an de aanhangers van Adenauer. De C.D.U. heeft het over de boeg van de Europese samenwerking gegooid; en men herinnert zich» dat Adenauer indertijd de Saarlanders heeft geadviseerd, te stemmen vóór het statuut, dat hun landje staatkundig tot een stukje Europa in- plaats van een: stukje Duitsland zou hebben gemaakt. Het is één van de argumenten van Ollenbauer tegen Adenauer, zoals hij Adenauer ook ver wijt, de hereniging des lands steeds te. hebben Achtergesteld bij de wes telijke samenwerking. Opnieuw: maakt het indruk? Buitenstaanders, die hebben gezien hoe dc Duitse geest zich beeft geroerd in het Saargcbied, zulten geneigd zijn de wenkbrauwen te fronsen wanneer Ollenbauer hulde brengt aan de Saarlanders, zoals buitenstaanders eveneens moeilijk zeer gunstig kunnen denken over Ollenhauer's klaarblijkelijke bereidheid, alle Europese bin- dingen- té laten schieten ten behoeve van het verkrijgen van een positie om met Rusland over de hereniging de? lands te praten. Doch het zijn niet de buitenstaanders, 'die "zondag beslissen, het zijn de West-Duitsers - zelf, die zich uitspreken. Nu zijn er wei aanwijzingen,- dat die niet zo erg geloven in de uiterlijke omkering der fronten. Zoveel traditie leeft er nog wel in Duitsland, dat de neiging niet groot is, de sociaal-democraten te zien als de kampioenen van het nationalisme, én de .uit een geheel ander milieu stammende lei dende figuren der regeringspartijen als „Vaterlandslose Cesellen". Het is daarom zeer de vraag of de S.P.D. veel zijde spint bij haar nationale koers, die de eigen aanhangers overigens uitleggen als behorend bij de strijd tegen blokvorming en tegen de koude oorlog. Van deze interpretatie op zichzelf zal buiten de eigen rijen wel niet veel wervende kracht uitgaan. GEGEVEN het feit dat het niet waarschijnlijk docb evenmin geheel uitgesloten is, dat Ollenbauer positie en functie van Adenauer overneemt, zou'er-rekening moeten worden gehouden met de mogelijkheid, dat West-Duitsland zijn buitenlands beleid wijzigt. West-Duitsland uit dc NAVO en West-Duitsland uit de Europese Unie, liet ware een volledige wijziging.der verhoudingen. Spreekt men er over met West-Duitsers, dan blijkt dat zij zich op dit punt weinig zorgen maken. Meer dan eens is ons de vraag gesteld: Dacht ge werkelijk, dat Ollenhauer een principieel andere buitenlandse politiek zou kunnen voeren dan Adenauer? Dacht ge werkelijk, dat Ollenbauer een zekerheid prijsgeeft voor wat niet anders dan een lichtvaardige spe culatie is? Eerlijk gezegd: wij denken hel niet. tenzij-de Russen met reële aan biedingen komen inplaats van met vage beloften en dreigementen.Maar j dan is ook de tijd voor onderhandelingen op veel groter schaal gekomen, i Zo tekent zich iets af wat men in alle democratische lande» ziel: schijn baar grote tegenstellingen, vooral in verkiezingsdagen, maar in werkelijk heid alleen een wat anders leggen van de zwaartepunten. Hoe men de "West-Duitse verkiezingsuitslag ook tegemoet ziet, met ongerustheid hoeft het daarom niet te zijn. Vormgeven is gewoon doen. Dit zcrt W Gilles, als industri eel ontwerper „kantoor houdend" in. hét Achtérhoèks'e dorp Ulit. Goéde dingen goedkoop maken, dat is onze eerstetaak. .Dit zegt \V. Rietveld, vormgever van (o.a.) sta len meubelen. Eerlijkheid eri nuchterheid, het zijn - twee./- eigen schappen ;diè in .gé-, sprekken met industriële ontwer pers: steeds naar voren springen/ Eerlijkheid is dan geen synoniem van valse bescheidenheid. Want als een serjé-prodiikt geworden ont werp een succes blij kt, dan verzwij gen de.vormgevers hun aandeel daarin niet. Dit zouden zij zich een-, voudig niet kunnen veroorloven. Slechts al8..het:belang, -van dit aan deel; algemene erkenning- ;viridt, zal hun- maatschappelijke positie verze kerd zijn. Hierbij dient dan weer aangetekend teworden,ikgeen enkele vormgever heb gesproken, die de eer van een geslaagd produkt voor zich alleen' opeiste'., AUen": zijn het; er over eens dat zonderindu striëlen, die begrip tonen, en vak bekwame arbeiders, die plezier heb ben in" hun werk, niets valt te be reiken Gilles, opgeleid aan een MTS, sol liciteerde in 1949, nadat hij enkele jaren als technicus en reclame-ont werper werkzaam was geweest, naar een baan waarvoor hij wél, de di rectie van het bedrijf dat hem in dienst wilde nemen niét de naam wist.-De :D-R.TI.-fabrieken (haarden, pannen -enzovoorts) zochten demand voor hun ;.voh tjyikkelingsafdeling -Dat LONDEN De Britse regering heeft de Russische autoriteiten voor gesteld alle beperkingen op het rei zen door functionarissen der weder zijdse ambassades en andere officiële personen wederkerig „zonder uitstel" op te heffen. In een dinsdag te Moskou overhan digde nota, waarvan de mhoud don derdag te Londen werd bekend pe- maakt, verwijst de Britse regering naar bepaalde, verleden maand be kendgemaakte wijzigingen in de voor buitenlandse reizigers in de Sowjet- Unio geldende beperkingen. AMSTERDAM. De 22-jarige ar restant op het bureau Overtoom, M, H. L. verdacht van diefstal- beeft gisteravond, nadat. h{j gebruik bad gemaakt vaD het toilet, kans gezien via een openstaande achterdeur te ontsnappen. - Zijn vrijheidduurde niet lang, want na eén achtervolging van tien minuten werd hij in het. Vondelpark aangehouden en y/eer opgesloten. (Advertentie tJVl.p Met "AKKERTJES" bent U er Het vlugst af W. RietveldV-v goedé .dingen goed- kóóp maken,.-;-; .v.-y:;. wordt dusdie „industriële vormge ver", over wiens beroep ik onlangs in 'een. Zwitsers tijdschrift heb ge lezen; meende., de sollicitant:; Hij 'kreeg de baan. De" eerste tijdwas het niet altijd éven makkelijk, der genen met wie hij moest samen werken van het nut van zijn aan wezigheid in het bedrijf te overtuï- .gen. Toen hij zich in 1953. na een Amerikaanse studiereis,'te Ülft, vlak tegenover de fabriek, vestigde als zelfstandig industrieel -ontwerper, werd de D.R.U. zijn eerste klant. Zij zóu niet de 'enige blijven.Binnen enkele jaren had althans een deel van de Nederlandse industrie be grepen, dat ontwerpers wel degelijk nuttige mensen zijn. Tekeningen zijn 'slechts hulpmid delen óm. de fantasie van je op drachtgevers óp gang: te heipén, meent Gilles, Evengoed, als model len van gips of hout voor prod uk- ten, die. van metaal gemaakt moeten wórden. Het. ontwerp ontstaat in je hoofd, niet óp papier. Op het be denken" komt het aan. Ik zou bij wijze van spreken een ponskaart kunnen maken, die in een machine stappen en wachten tot uit die ma chine de volgens de gegevens van de kaart door mij bedachte stoel kant en klaar te. voorschijn.komt. Automatte. Hetbegrip dringt zich hier .automatisch" op. Als het handwerk steeds; verder wordt terug gedrongen, als de arbeider een controleur van handles, schakelaars en meters is geworden, zal dan voor de industriële vormgever niet een nog belangrijker taak zijn weg ge legd dan thans het geyal is? "De oude constructeurs, zegt Gilles, die wisten het. Zij hadden ons niet no- dig. Zij maakten 'geen. slechte din gen, omdat ze pas tevreden waren als iets „lekkeri* in elkaar zat en goed oogde. Onwillekeurig moest ik denken aan wat de bouwmeester Gerrit Rietveld in ons gesprek had opgemerkt over het stijlbegrip, dat vroeger in de middeleeuwen, in de zeventiende, ja in de achttiende eeuw nog bij nagenoeg alle hand werkslieden bewust leefde;- Wat^ zij maakten,of het nu. huizen of meu belen dan wel' gewone gebruiksvoor werpen waren, had stijl, karakter.' Dit stijlbegrip leeft, sinds de tech: niek de cultuur in sneltreinvaart voorbij schoot, nog slechts bij een kleine groep. Het weer tot - bloei te brengen is inéde de taak van de industriële vormgevers, die met de middelen en de mogelijkheden van deze tijd nieuwe stijlnormen;,schep pen.' Gilles, en zijn medewerker D.- C. J. v. d. Put,' gediplomeerdevan de. Akademie voor Industriële Vormge ving in Eindhoven, stellen vast dat een produkt slechts zelden precies zo. wordt als zij, de vormgevers, hef zich hebben voorgesteld. Als dit wel het gevalis." zoals bijvoorbeeld bij de „Jan zestig", de bekende Jaars- ma-haard of „Confetti", de - kleurig gestippelde pannetjes, die tevens ais dekschalen gebruikt kunnen worden,, dan blijkt steeds weer dat de men sen in de fabriek zelf zoveel, plezier in. het.ontwerp. hadden, dat z{j geen technische tegenwerpingen lieten ho_ ren. Want dit laatste gebeurt na- tuurijk maat*- al te vaak. Daf de man-uit-de-praktijk zegt: „Onzin, dit kan zo niet. Dat zal ik, die zo lang mét ditmateriaal en deze machines heb gewerkt, toch zekerhetbeste -weten.'''.:; .F)AAROM IS het zo belangrijk, dat de vormgever zelf een grondige technische kennis heeft. Het is', hierop, dat vooral de laatste .tijd steeds meer de nadruk wo-rdt gelegd. Dit streven naar „ontnuchte ring'' van. een vak, waaraan in de aanvang vooral 'n esthetische bete kenis is. toegekend,is nuttig maai", dunkt me,- niet geheel zonderge waar.1 .- :V 'V:V".-v AJs W. Rietveld zegt: „ikkan niet tekenen enwil het ook niet," dan neem ik .-dat' met. ,'n- korreltje zout. En. hij moet er maar niet boos om worden.. Natuurlijk is de con structie, -waarover hij soms maanden achtereen piekert,: een van de be langrijkste aspecten van de -door hem ontwórpen meubelen: Maar de waardering, waarop die produkten recht-.hebben, geldt toch zeker ook hun evenwichtige-lijnen, hetuiter lijk. Zonder „artistiek. talent" het gevaarlijke woord moet er dan toch maar uit zouden deze resultaten niét zijn bereikt. Iets dat ook geldt voor datop het oog zo simpele fluitketeltje van- Gilles of voor de bedden van Cordemeyer. Emile Truijen, die samenwerkt met Rob ..Parry, Co.a. fauteuils voor de meubelindustrie „Gelderland") ver-, telde, me over het drinkbekertjé voor kleuters,-dat hij eh drié mede studenten een Deen, een Engels man en;een Italiaan,—als examen- opgave na hup academische, oplei ding in de Verenigde Staten moes- .ten ontwerpen. De drie noorderlin gen maakten studiereizen naar kin- der-' en ziekenhuizen, stelden .uit voerige rapporten op, maakten ana lyses, kortom gingen volkomen we tenschappelijk verantwoord te werk. De Italiaan strekte zich uit op z'n bed,: dacht óp z'n gemak na ovér allé gegevens, liet toen de inspiratie komen Hij won glansrijk de prijs voor het beste ontwerp Maar denk eraan, laat Truijen op zijn verhaal volgen: die Italiaan was niet-zo maar Hef fluitketeltje dat Gilles voor de D.R.U. ontwierp', IHJ iSOCÊrt bUKKfcl MAAR X neTMOFfONHEB iri C3fc£,rjnofc.nt Hij HtLPT Itt-A ORAAö ARHfc htj tiEEpr etn WARn MART M@KT(PN'S 'T&rnij 3104. Enkele dagen laler loopt de „Ines" dc haven van Valparaiso binnen. Eddy is al weer wat opgemonterd en zegt tegen Rob, dat hij'zijn speurtocht naar het Lutonium zéker niet op zal geven. Maar Rob zwicht niet/wanneer Eddy hem voorstelt nog langer te. blijven. „Ik ga eerst in Nederland wat., uitrusten," .zegt Rob, „on dan heb. ik trouwens een andér karwei/ waarvoor ik een half jaar geleden al een contract heb gete kend. Ik moet een jacht van Engeland haar Ita lië brengen en dat moet gebeuren,-vóór de win ter begint," De volgende dag nemen beide vrien den hartelijk wan elkaar afscheid op het vlieg veld en enkele ogenblikken later is Rob al op weg naar huis. en.naar een nieuw avontuur! ETNDE. (Morgen begint deel VLIII van „Kapitein Rob"!) 'n artiest, hij was wel degelijk een vakman.- Hij geloofde echter niet in een alleen maarnuchter-wetcnschap- pelijke benadering van het pro bleem. Hoe het ook zij..het lijkt me een goecUding, dat de Nederlandse indu striële' ontwerpers zichzelf niet tot /artiesten" bombarderen'. Voör een totale „ontnuchtering!' van, hun yak behoeft geen vrees te. bestaan, daar voor zijn zij te geestdriftig. Daar voor geven zij zich, nuchter en eer lijk. te ernstig .rekenschap van hun taak. - u* „De Italianen maken prachtige dingen,— zegt W. Rietveld,'./.jnaar hun produkten .zijn vvaak- zo,-.:Schrik- barend duur. Het is juist ónze op dracht de dingen verantwoord maér goedkoop ;te maken. Dat is mogelijk. Denk bijvoorbeeld eens aan- een Gilles met een door hem ontwor pen wandgasradlatetir. lamp: vroeger kwam er koper-gc- nikkeld forceerwerk aan te pas. Nu werken we met plastics. Dat scheelt tientallen guldens. Enkele jaren ge leden was met het lassen van het stalen frame nog een~ half rrur ge moeid. Nu gebeurt het iri twee mi nuten." Ook het zoekennaar toepassings mogelijkheden van goedkopere, niet temin deugdelijke, nieuwe materia len én het streven 'naar nieuwe, minder kostbare produktxe-méthoden behoort tot de taak vari. de indu striële vormgever. Daardoor werkt hij er aan mee, het goede produkt binnen het bereik van zoveel; moge lijk mensen te brengen. H. SCHAAFSMA. (Van onze correspondent). LEIDEN Dc politie vermoedt dat Joke, Fruneaux,/het 15-jarige U.L.O.-Ieerlingetje dat sinds Z sep tember spoorloos verdwenen is, naar Amsterdam is vertrokken. Joke liep weg omdat zy geen ongetekend rap port mee naar school durfde nemen. De familie Verhagen, waar zij in huis is (haar ouders.waren pas ver huisd naar Den Haag maar wilden Joke liever op dezelfde Leidse school houden-» ontvingen eergisteren een brief van haar waarin zij vertelde dat zij naar België zou gaan. Verder schreef zij dat zij in Heemstede was aangereden en liefderijk in een huis DELFT. Op donderdag 3 oktober is het vijftig jaar geleden dat de Ne- derlandsche Boekverkopershond werd opgericht. Dit feit zal op feestelijke wijze worden gevierd in Delft,.- de de stad Waar het secretariaat van de bond is gevestigd. Op de. ochtend vrin de jubileunidag z.al een tentoonstelling worden ge opend in het Stedelijk Museum .Het Prinsenhof', waarna een feestverga- dering wordt gehouden in Stadsdoe- len te Delft. was opgenomen. Men vermoedt daf/ Joke via Heemstede naar Amster dam Is vertrokken om daar kennis jes op ie zoeken die zij tijdens haar laatste vakantie had ontmoet. Tweemaal zuilen d« tv-kykers volgende week dinsdag weer de opening van de Slaten-Generaal, met alle plechtig vertoon dat daar- bU hoort, kun- of flwi nen De rechtstreekse re portage, die des middags van 1230 tot 1.35 wordt gegeven, zal In de avonduren (8.15 tot 9.00 uur) op tele-recording worden her- haald. vV'^V 'VV.' Het maandagavontlprogramma, dat wordt verzorgd door de VARA, be gint met een causerie („De wereld waarin - wij leven")voorts een door Milo Anstadt samengesteld en gere- - gisseerd .cabaretprogramma,: „Asfalt planten", waaraan o.a. Mary Dres- selhuys ■meewerkt. Woensdagavond komt regisseur Willy van Hemert voor de camera's om te vertellen over zijn ..werk aan de eerste Ne derlandse speelfilm in kleuren, „Jenny". Daarna regissert h(j „Die andere", een komedie van, S. N. Behrman.: Donderdagavond speelt het Cos- mopolitain Orkest o.l.v; Jos Cleber voor de camera's, die dan. opgesteld zullen zijn in de concertzaal van het Singerhuis te Lajen, composities die in 1955 en *58 door de Stich ting Onze Lichte Muziek zijn be kroond. In navolging van de BBC begint de AVRO met'n soort tv- forum, „Is* dit ook uv/ probleem?", v;aarin deskundigen raad. zullen ge ven in pedagogische, medische, en maatschappelijke problemen. J20YD BACHMAN, de Deen, die 'J-P jaren geleden in ons land' een uan de populairste bandleaders usas, komt volgende week zaterdag voor de televisie met de one-man-show, waarmee h-ü een succesuolte toumee door Amerika, Engeland, Scandina vië en Spanje heejt gemaakt. Sn de Verenigde Staten heejt Bachman meer dan 25 tv-films gemaakt, waar in hij optrod met beroemdheden als Frank Sinatra en Ava Gardner. Bij zijn Nederlands tv-optreden, dat plaats uindt in het K.R.O.-program ma, wordt hij begeleid door het Hol land-Sextet van Joe Miller. VIA Hilversum I brengen Sem Nijveen en zijn kwintet van 7.10 tot 7.30 uur „Romantiek en Ritme". In het door Henk van Stipriaan samengestelde programma „Waar blijft de tijd?" kunt u horen, hoeveel er in tien jaar kan veranderen <9.40 9.55 uur). Op de andere zender van 10 tot 10.45 uur nog cen^ het Holland-Festival. De pianiste Rosa- lyn Tureck voort het eerste gedeelte van Bachs Goldberg-variaties (.Aria mit 30 Veranderungen") uit. AMSTERDAM. De Nederlandse danser en choreograaf Pleter van der Sloot zal op uitnodiging van de Ita liaanse stad Vicenza de choreografie verzorgen van het toneelstuk „De in gebeelde Socrates", van de ISe eeuw- se Italiaanse auteur Ferdinando Ga- lianl. (Adoerfentie IM.) is óe juichkreet van //>- snoepend Ncdecland. Fruiilella is hel heerlijk frisse en... zachte snoepje waarvan ollcên van Mei le het geheim kent In 3 smaken: aardbeien - sinaasappel - citroen. „Mammie, het is belangrijk." Ze- gaf toe en, zoals hij had ver- wacht, luchtig en met gratie. „Goed ■dan. als we dan móeten luisteren.- 'ga iri elk geval zitten, jullie, en |]aa' meneer Alleyn ook zittën." Benella gehoorzaamde mét de charme, van beweging die eigen Avasaan alle vrouwelijke Anereds. Ze was. zoals Troy hem had* ver teld, een levendig meisje.;; De slank heid van haar moeder werd bij haar aangevuld met de schoonheid van de Anereds en verleendehaar een delicate uitdrukking, „Ze..kan hét," dacht Alleyn, „tegen al. die anderen opnemen." „Paul en ik," begon ze m steen, .sr.el sprekend, „hebben er steeds maar over gepraat. Al sinds die 'brieven kwamen. We zeiden eerst dat wé er niets mee te maken wil den hebben. We vonden dat mensen die dit soort brieven schrijven geen enkel niveau hébben en we vonden Ihet rot dat iemand in ons huis zo- ■iets zou kunnen doen. We waren erv zeker van dat, wat de brief zei, een nare, stinkende leugen was." „En dat is precies," zei haar moeder zonder nadruk,: „wat ik me neer,: Alleyn heb vertéld. Ik geloof echt Uefje„." „Ja,maar dat is niet - alles," on- derbrak FeneDa haar wild. „,7e kunt niet alleen, maarje schouders: op halen en zeggen; dat het afschuwe lijk is. Neem .u, het',..me niet kwalijk mammie; zo ligt. bet bij uw."- gene ratie. Het is een verkeerde opvat ting. Op een bepaalde manier. is het leen houding die tot: oorlogen leidt. Dat vinden Paul en ik er in elk ge val-van; nietwaar Paul?" Paul zei. mét: een rood,vastbeslo ten gezicht: „Ik geloof, tante Je- netta, dat wat Fen denkt er op neer komt dat'.'je' niet zó maar kunt zeggen: .-„Gut, wat vervélend noli," Öm het verder maar te laten lópen; Er; komt. meer-bij te ,pas.: Als.Sonia Orrincour.t: grootvader niét,heeft: vergiftigd, .is 'ëi: Iemand'.-in. het huis, die probeert -, haar aan de galg te" krijgen voor iets. dat; ze niet heeft gedaan en dat komt er op neer,' dat ér Iemand in' het huis is., die zo goed als een moordenaar is." Hij wendde zich tot AUeyn: „Is het niet 20, meneer?" „Niet i noodzakelijkerwijs,"ant- woordde Alleyn. „Een vaLse be schuldiging' kan in goed vertrouwen worden geuit." „Niet," zei Fenella,„door iemand die anonieme brieven schrijft. En al was het in goed vertrouwen, we weten, dat het een valse beschuldi ging was en het enige is omdat dat dan ie zeggen, en, en..." Ze hakkel de, schudde boos haar hoofd en be sloot kinderlijk: - „En dan moeten we ze het laten Toegeven en ze hun straf laten ondergaan." „Zullen we het punt' voor punt nagaan?" vroeg Alleyn. „U zegt, dat u weet dat de suggestie die in de brieven werd gedaan onjuist-is. Hoe weet u dat?" Fenella keek Paul aan met een blik alsof ze al een punt had ge scoord. wendde zich tot Alleyn en vertelde haar verhaal. „Het was op die avond toen zij en uw vrouw naar de apotheek re den en de-medicijn voor de kin de-- ren mee terug brachten. Cedxic, Paul en tante "Pauline aten buiten de deur, ik had kou gevat en druil de een beetje. Ik had de -bloemen in de salon voor tante' Milly verzorgd en ruimde een kastje op waar de vazen worden bewaard. Dat kastje is éeri paar stappen van de gang naar de. hal van de biblio theek'gelegen. Grootvader had een paar orchideeën voor. Sonia laten brengen en ze. kwam zé halen. Ik nioet zeggen dat ze er heel mooi uitzag. Spankelend, met..haar bont kraag opgetrokken rond. haar ge zicht. Zc kwam binnen en vroeg met 'haar vueselijke stem om haar boeket en toen ze zag dat het een' paar prachtige orchideeën waren, zei ze: „Nogal kleintjes, hè? Niet veel bloemen, wat?" Alles wat ze al gedaan had op. Ancreton scheen op dat moment;.bij haar naar. bui ten te komen en alles wat ik van haar dacht kookte plotseling over. Ik had kougevat en voelde me be roerd. Ik ontplofte bijna. Ik zei dat zelfs een gewone, kleine goudzoek ster-het fatsoen moest kunnen op brengen dankbaarheid te tonen. Ik zei dat haar aanwezigheid, m huis. een belediging voor. onsallemaal was en ik zei, dat ze als ze met grootvader getrouwd was, zich wel zou gaan amuseren met haar af schuwelijke vriendjes, net zo lang tot hij zo behoorlijk zou zijn om te sterven en haar zijn geld na te la ten. Goed. mammie, ik weet dat het verschrikkelijk was, maar het barstte uit me en ik kon niet meer ophouden." „Arme Fen," mompelde Jenetta Ancred. „Maar de manier waarop ze het opving wa6 belangrijk," ging Fe nella voort, terwijl ze Alleyn steeds aankeek. „Ik moet zeggen: dat ze zich goed hield. Zé zei tame lijk rustig, dat.het makkelijk voor mij was om zo te praten, maar .dat ik niet -wist wat het was om zon der baan op je tandvlees te lopen. Ze zei; dat ze best -.wist dat. ze op het toneel niet deugde, behalve ais revue-meisje en dat je het daar niet lang in .uithield. Ik herinner me nog precies wat ze. zei. Vijfderangs thea ter-ba rgoens. Ze zei: „Ik weet wat jullie allemaal denken. Jullie den ken dat ik - Noddy een beetje aan het opwarmen ben om er. uit te halen wat ik te pakkenkan krij gen. Jullie denken dat ik als we getrouwd zijn,: maar een beetje Din gangzal gaan. Luister es, dat .heb ik allemaal al achter, de rug en ik geloof dat ik net zo goed ais wie ook kan beoordelen wataan. m'n-positie verplicht zal zijn. toen zei ze, dat ze altijd had ge vonden dat ze een soort Assepoes ter was geweest.. Ze zei dat.ze met van me verwachtte,, dat ik zou - be grijpen wat het voor haar. zou bete-, kenen Lady Ancred te worden, Z>e was enorm-' openhartig en kinder lijk opgewonden. Ze vertelde me, dat ze de gewoonte Had om in beo te liggen dromen dat ze haar naam aan mensen in winkels opgaf en hoe het zou zijn als ze haar .my- lady noemden. „Gos," zei ze. „de1 zal klinken.. Reken maar!" Ik ge loof echt dat ze bijna had vergeten dat ik er was en het gekke is, dat ik niet meer boos op haar kon zijn. Ze vroeg me allerlei .dingen over standen zo; of ze. buvoor- beeld bij een diner vóór Lady Baum- steia de zaal moest binnengaan- Benny Baumstein is die verschrik kelijke man, de eigenaar van de Circuit Shows. Ze zat in een_ van zijn mindere troepen. Toen ik zei, dat. ze dat inderdaad mocht, nep „Tippee!" als een straatmeid, - Het was natuurlijk afschuwelijk, maar ze was zo écht, dat ik. op- een be paalde manier respect had.' Ze zei dat ze wist dat haar „accent niet zo best was, maar. ze zou Noddy vragen haar zuiverder te leren spre ken." (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1