Drankbestrijding heeft haar tijd nog niet ui Prof. Oud hartelijk gehuldigd GRIEP? Strijd wordt voortgezet met andere middelen SERIE NEDERLANDSE FILMS OP STAPEL „Ondanks bezuiniging zeven tv-avu CONGRES VAN 60-JARIG lVS werken aan afweerwapen tegen raket „Het Atoom", zondag gesloten, trok 750.000 bezoekers Dank zij hulp uil Italië VEERTIG JAAR Altijd in de bres gestaan voor vrijheid en democratie Bioloog Rostand: Kikkers NIET verminkt door atoomstraling J. W Rengelink (VARA) meent: FINSE mark gedevalueerd Meer doden in iima Vijftig buspassagiers in Perzië verdronken door tlcjalo ÏÏlarsti door FRANK' GODWIN AVONTUREN VAN - KAPITEIN OPZlJ,iPfiOtT]t.Wt CULltrt OfiltVRItrtD g* StfintK ROtPtn (Van een onzer verslaggever») DEN HAAG „Wij willen de drankvrtfe samenle Ing, waarnaar wij bltf- ven streven, niet afdwingen, doch de mensen ervan overtuigen, dat het alcoholgebruik een zodanig gevaar inhoudt voor individu en gemeenschap, dat men met deze gexvoonte behoort te breken." Dit betoogde zaterdag middag de voorzitter van de Algemene Nederlandse Geheelonthouders Bond. de heer J. Rcdeker, bij de opening van het jubileum-congres van de bond, dat zaterdag en zondag ter gelegenheid van het 68-jarig bestaan in de rotonde van Hoctrost werd gehouden. Vastbesloten wees de heer Rede leer de gedachte van de hand, dat de drankbestrijding haar tijd zou hebben uitgediend, omdat het drankmisbruik in de loop der tijden tot drankge bruik zou zijn gegroeid. „Van de zijde van de drankhandel doet men niet anders dan suggesties in die richting," aldus de heer Redeker. „Maar mis schien speelt het eigenbelang hierbij «en rol.'* Voor de ongeveer vijfhonderd op het congres aanwezige leden van de pond zei de voorzitter, dat de iA-N.Cr.O.B. gezamenlijk met de zus terorganisaties zou blijven strijden voor een drarlkvrije samenleving. „Onze strijdmiddelen en taktiek zul len Veranderen .als dat moet," aldus de heer Redekér. „Dat is niet erg, het is zelfs absolute noodzakelijk heid. Maar ons beginsel blijven wij onverkort handhaven." De heer Redeker hanteerde, die za terdagmiddag voor „de laatste maal de voorzittershamer; zondag ruim de hij zijn zetel in voor zijn opvol ger, de heer D. de Boois. De Haagse wethouder C. H. P. W. van den Oever kwam het hoofdbe- tstuur namens de gemeente zijn ge lukwensen aanbieden. Hij roemde 't enthousiasme, het idealisme en het geloof in de medemens, dat naar zijn ATLANTIC errv. De Verenigde Staten werken op het ogenblik aan een wapen voor verdediging tegen intercontinentale projectielen, zo beeft generaal John Philips Daley, directeur van de afdeling voor on derzoek naar „speciale wapens" van het Amerikaanse leger, verklaard. Volgens de geneaaal is verdediging tegen dergelijke projectielen „zeer wel mogelijk". Ook de opperbevelhebber van de TNAVO-strijdkrachten in Europa, ge neraal Nors tad. heeft zondag te Pa rijs in een vraaggesprek met Ame rikaanse en Europese studenten ver klaard. dat intercontinentale raket ten evenmin een ..absoluut" wapen zijn als de atoombom, die in 11)45 bo ven Nagasaki is geworpen, het des tijds was. Dit projectiel zal geen re volutionaire veranderingen in de oorlogvoering teweegbrengen. Zondag is te Washington bekend gemaakt. dat de Verenigde Staten, nu geen overeenstemming is bereikt over een door waarborgen geschraag de entwapeningsovereenkomst. voor bereidingen treffer om in april met een nieuwe reeks k. rnwapenontplof fingen in de Stille Oceaan te begin nen. Zaterdag is in de woestijn van Nevada opnieuw een kernwapen tot ontploffing gebracht. SCHIPHOL. Zondagavond om tien nur is de tentoonstelling „Het .Atoom" gesloten. De laatste van de bijna «50.000 bezoekers, die deze «xpositle bezocht hebben was een fa brieksarbeider uit Beemster, J. A. Commandeur, die toegesproken werd door Ir. L. Vos. De heer Vos bond 'hem als her innering een presse-papier aan met een stuk gepolijst uraniumerts in plastic gevat. Bovendien zal de heer Commandeur in december een Sint- N'colaasverrassing ontvangen: de formule van Einstein: e mc2. In •well.e vorm, dat zal hij dienen af te vachten. Zaterdagavond heeft een aantal j;.nodigden met de medewerkers van Het Atoom een afscheidsfeest gevierd. mening de drankbestrijder kenmerk, te. Mevrouw U. Tellegen-Veldstra, lid van de Tweede Kamer, sprak over de verantwoordelijkheid, die de drankbestrijder voor zijn medemens moet voelen. Deze verantwoordelijk heid noemde zij de bodem, waar de drankbestrijding op steunt Fel keer de zij zich tegen het gebruik van drank, dat zij een verzwakking van eigen houding achtte. .Wij zullen nieuwe wegen moeten een* opgang naar een betere wereld het drankgebruik uitsluit" betoogde mevrouw Tel' rgen-Veldstra. „Onze levensstijl moet een manifestatie zijn van de verantwoordelijkheid, die wij voor onze naaste moeten voelen." Talrijke genodigden en vertegen woordigers van zusterorganisaties voerden zaterdagmiddag nog hel woord om hun gelukwensen aan te bieden. Het kwartet van het Hofstad Jeugd Orkest zorgde voor de muzi kale afwisseling. Een van de hoogtepunten van de middag was het aanbieden van de geschenken door het jubileum-comi té, namens de leden van de bond. De ledenactie had 94 nieuwe leden op geleverd, terwij] er een bedrag van ƒ2533,87 bijeen was gebracht in hoofdzaak bestemd om te worden gebruikt voor het vakantiecentrum ,.'t Speek" van de A.N.G.O.B. te Beekbergen. De eerste dag van het congres werd besloten met een feestelijke avond, aangeboden door de Haagse; afdeling van de bond waarop het Ne derlands Marionettentheater onder leiding van Bert Brugman een op voering gaf van de opera „EÜsir d'Amore". Zondag werd het congres besloten met een werkvergadering, waarvan de bestuursverkiezing een van de belangrijkste punten was. De heer D. de Boois werd gekozen tot voorzitter, de heren J. C. Rugaart, J. W. Schaap, K. Tuijn en J. F, Vis- AMSTERDAM. De Italiaanse filmmaatschappij „Galate*" te Ro me, vertegenwoordigd door haar president-directeur dr. SantI, en de Nederlandse Standaardnims prodnk- tle maatschappij N.V. te Amsterdam, vertegenwoordigd door haar dlrec- I teor, de heer J. A. L. Kemps. «Utt overeengekomen in gemeenschappe lijke produktie «en 'Hm te maken over een typisch Nederlands onder werp. De film krijgt tot werktitel „Ma gito" en 2al worden geregisseerd door de Italiaanse regisseur Alberto i Lattuada, die o.a. „Anna" en ,J1 Ca- j potto" (De Jas) naar Gogol heeft j gemaakt. Met het schrijven van: het j draaiboek voor de nieuwe film zijn Enlo de Concini en Alberto Datuala i begonnen. j De Concini kreeg onlangs in. Arrte- rika een bekroning voor zijn mede- i werking aan het draaiboek „Oorlog en Vrede". Alberto Datuala is de i echtgenoot van de actrice Carla del Foggio. .Standaardfilms, die zoals bekend vinden, om duidelijk te maken, dat ser tot bestuursleden. Deze charmante jongeadme lóten, tojj u niet zien omdat ze er zo aardig ttit Het. Verre van dat Adèle Krüger heet de zojuist geko zen Miss Zuid-AfHka. Bijzonder in /laar voordeel strekte 't feit. dat zij niefalleen Jceurip Enpeis en Afri kaans spreekt, maar bovendien nog Frans, Italiaans en Portugees. Ja, ja. (Van een onzer verslaggevers) yjk zal de halmen niet meer zien „Noch binden ooft de nolle schoten „Maar doe mij in den oogst gelooven „Waaruoor ik dien...." Met deze regels uit hefc vers „De Ploeger" van A Roland Holst heeft prof, mr, P. J. Oud de toespraak be. sloten, waarin hij al zijn geestver wanten dankte, die zaterdagmiddag naar de Rivïèrahal waren gekomen om hem te huldigen ter gelegenheid van het feit dat hij veertig jaar geleden lid was geworden van de Tweede Kamer. Meer dan duizend leden van de WD vulden de Rivièrahal vrijwel helemaal, toen om drie uur deze huldigingsbijeenkomst begon. Zij wa ren van overal uit. Nederland geko men, maar het waren, stellig de Rot terdammers die numeriek overheers, ten zoals deze hulde helemaal toch. wel een sterk Rotter dams a ccent had. Het was tenslotte niet in de laatste plaats de man, die als bur gemeester die stad in een beslis sende periode heelt bestuurd,die hier door zhn partijgenoten werd geplaatst in de 2on van hun bewon dering en genegenheid. Geen won der dan ook, dat de medewerking van de toneelspeler Bob de Lange aan deze feestelijke samenkomst be stond uit declamatie van de verzen „De Stroom" en „Rotterdam", beide van Jan Prins, waarvan het eerste een evocatie is van de Maas en het andere de haven bezingt met haar vele geuren van uitheemse produk- ten die alle tezamen de - specifieke geur van de Rotterdamse haven op leveren. Met de stroom vergeleek prof. Oud in zijn dankwoord het libera lisme dat evenals de rivier niet kan worden vernietigd, ook al kart de vijand aantasten wat eromheen is opgetrokken. Als de kracht der libe rale stroom beschouwde hij het feit dat het liberalisme naar zijn aard vooruitstrevend is en meestroomt met de tijd. De rede, waarin prof. Oud dit al les. zei, was een improvisatie van ruim een half uur waarmee de ju bilaris naar ons gevoelen het hoog tepunt van zijn eigen huldigingsbij eenkomst leverde Ditmaal was hij niet de felle oppositieleider maar iemand die in een bevriende kring terugziet op een loopbaan, die naar het oordeel van vnend en tegen stander gezien mag worden. Zijn rede kreeg bierdoor zekere mildheid en ontspanning die, zonder nu di rect een Oud-en-pantouffle» te ont hullen, de mens sterker dan de po liticus op de voorgrond brachten. Die mens was ontroerd, getroffen door de hem betoonde sympathie en nochtant.zonder valse nederigheid*. Terugziende op de afgelegde weg vond prof. Oud dat het allemaal nogal van zelf was gegaan. Zijn po litieke belangstelling was thuis door de vader gewekt, in de jongerenclub geschoold en in het parlement ont wikkeld. In zijn loopbaan werd hij steeds geleid door net bewustzijn, dat vrijheid de beste voedingsbodem is voor de maatschappelijke ontwik keling mits zij met verantwoorde lijkheid gepaard gaat. HÜ is er al tijd op uit geweest de maatschap pelijke oorzaken weg te nemen die aan de ontwikkeling van het indi vidu in de weg staan. Vandaar bijv. zijn ononderbroken en onverflauw de belangstelling voor het onderwijs en het vrouwenkiesrecht. Trots op initiatief Prof. Oud verklaarde er nog steeds trots op te zijn, dat onder het ini tiatiefvoorstel uit de Tweede Kamer tot invoering van het vrouwenkies recht hetgeen in beginsel door de grondwetswijziging van 191? moge lijk was geworden ook zijn hand tekening heelt gestaan. 'Zich zeer erkentelijk betonend voor het hem aangeboden erevoorzitterschap der jongerenorganisatie „Vrijheid en De mocratie" vergeleek de heer Oud de jongeren in de WD met de veer van het uurwerk waar de ouderen de functie van regulateur vervullen. Hij sprak er in het bijzonder zijn voldoening over uit dat de afgelo pen tien jaar alle liberalen in Ne derland in één partij verenigd wa ren. Het was hem in 1946 moeilijk gevallen bij de oprichting van de PARUS De Franse bioloog Jean Rostand heeft verklaard, dat de misvormingen van de bij Amsterdam gevonden kik vorsen. waarschijnlijk niets te ma ken hebben met atoomstraling. Hij heeft enkele jaren geleden in Bre- tanje kikkers met soortgelijke af wijkingen gevonden. De afwijkin gen zijn volgens hem niet erfelijk, maar het' gevolg van een externe factor, mogelijk een chemische stof of een virus. Het water in de Bre tonse vy ver, dat op zijn verzoek is onderzocht bezat geen natuurlijke radio-activiteit. ■fliim w» Partij van de Arbeid te breken met zijn vrienden uit de VDB die tot deze partij wilde toetreden. Maar toen hij tot deslotsom kwam dat liberale opvattingen zich in de nieu we partij niet konden ontplooien is, onder zijn leiding^ veen groep, uitge treden „onder devaan van vrij heid én vrijzinnigheid". - „Het is", aldus de heer Oud. „in die tien jaar voortreffelijk gegaan niet het minst dank zij de goede geest in de Tweede Kamerfractie." Prof. Oud ziet op het ogenblik, nu velen zien dat het toch niet mee valt met de heilstaat", grote moge lijkheden voor het liberalisme. De heer H. A. Korthals, vice- voorzitter van de Tweede Kamer fractie van de VVD, was de eigen lijke feestredenaar. Hij schetste in zijn toespraak in grote lijnen de loopbaan van professor Oud. Met grote nadruk betrok de heer Korthals mevrouw Oud. wier ge zondheidstoestand het niet mogelijk maakte, dat zij in de Rfvïèrahal aan wezig was, in de hulde. Prof. Oud, die deze woorden in zijn antwoord onderstreepte, sprak de hoop uit dat zijn echtgenote de haar toegevoegde woorden door de radio zou horen. Nadat mevrouw J, F. Schouwe- naar-Franssen, namens de Eerste Kamerfractie prof. Oud had gehul digd als strijder .voor het vrouwen kiesrecht door een artikel van hem uit 1910 over dit onderwerp te ci teren. sprak de heer H. H. Jacob- se namens de jongerenorganisatie JOVD. Behalve het erevoorzitter- schap bood hij de heer Oud een driemaster in suikerwerk aan, het symbool van de vrijheid. Meisjes in- provinciale klederdrachten brachten dit kunstwerk binnen waarvan de jubilaris zei, dat het hem de gelegen heid zou geven voor zijn kleinzoons weer eens de goede 'grootvader te spelen. VOOR 1 november wordt de re gistratie van het tweehonderd duizendste televisietoestel verwacht. Dit deelde de heer J. W. Rengelink, televisie-secretaris van de VARA, mee tijdens de vergadering van de verenigingsraad. De heer Rengelink zei, ondanks de bestedingsbeper king voorstander te zijn van uit breiding van het aantal uitzend- avonden van vijf tot zeven. Door het rapport van een VARA-commis- sie aan te nemen heeft de vereni gingsraad zich met algemene stem men tegen commerciële Jtv verklaard. De voorzitter van de' VARA, mr. J. A. W. Burger, verklaarde dat naar de mening van zijn bestuur de uit zendingen van de politieke partijen behoren te rouleren in de zendtijd vatt de verschillende omroepvereni gingen. De VARA zal er in geen geval mee akkoord kunnen gaan, dat sommige partijen wel zouden roule ren en andere alleen aan het woord zouden komen in de programma's van de omroepverenigingen, die hun het naast staan. Het ledental van de VARA is ha het vorige Jaar met 42.585 vooruit gegaan. Zij heeft daarmee zowel ab soluut als relatief de grootte winst van alle omroepverenigingen ge boekt. Omroepsecretaris J. B. Broeksz Sprak zich uit tegen de voorgenomen verhoging van de luisterbijdrage. Hij handhaafde zijn eerder uitgesproken mening, dat de Wereldomroep niet uit de door de Nederlandse luiste raars bijeengebrachte gelden maar uit de schatkist gefinancierd behoort te worden. DE NCRV wil, blijkens haar uit zending van zaterdagavond, ook in het nieuwe seizoen het spelletje „Uittegen thuis" handhaven. Erg gelukkig zy'n we daar niet mee. Het was ditmaal weer een kinderachtig, nogal vervelend wedstrijdje. Het ganse programma toonde trouwens in aanldeding en presentatie weinig nieuws Er werd heel veel twel lief door de „Orpington Junior Singers") - in gezongen en gemusiceerd- Goéd is de hors d'oeuvre geble ven. Eerst het prettig-pittig-» „Lied van de maand" van de knappe ca baretier Jelle de Vries; daarna Pi Scheffers genoeglijke grammofóon- platen-rubnek „Pa* geperst". Lijn krijgt zo langzamerhand de „Vrije VARA-tribune", het zondag avondprogramma waarin een aantal radio-uitzendingen kritisch wordt beschouwd. De luisteraars leren de leden van het door mr. G. J. P. Cammelbeeck gepresideerde team kennen; ze kunnen vaststellen dat deze dames en heren hun oordeel volgens bepaalde normen formule ren. Vóór de programma-medewer kers Is een dergelijke rubriek mis schien nóg belangrijker dan voor de luisteraars, die er echter ook hun- voordeel mee kunnen doen, zelf tot kritisch (er) luisteren worden, gesti muleerd. Een aanwinst voor het team is ds. Jan Wit, die gisteravond o.a. houtsnijdende dingen "zei over vorm en inhoudvan radio-cause rieën, welke naar zijn «maak nog te vaak worden „opgehangen" aan een verhaaltje. l - o' v- H. S. IN de serie „Internationale jeugd-, concerten" voeren, koor en or kest van dé „Jeunesses Musi cal es" vanavond het Kyrie, Gloria en Cre do uit de Mis voor zes soli, zes stemmig koor en orkest van de ze ventiende eeuwse Franse componist Marc-Antoïne Charpentier uit. (Hil versum II, 820—8.45). In het programma van Hilversum-T van 7.20—7.3Q het tweede van. een se- "rie programma's over internationale bijstand. Onder het motto „Niet kleiner dan de wereld" wordt een klankbeeld van Bob Uschi en Ga- bri de Wagt uitgezonden, waaraan o.a. pater S. Jelsma medewerking verleent. Puccini's opera .„Suor Angelica", spelend in een Italiaans klooster tegen het einde van de ze ventiende eeuw, wordt van 8.45 tot 9.45 uur - uj+gevoerd door koor en orkest van de Italiaanse radio-om roep te Milaan. LONDEN. Een dierenarts In Nottingham heeft meegedeeld, dat hij de laatste zes weken tachtig kat ten heeft behandeld die aan Azia tische griep leden. op het ogenblik bezig is met de ver filming van „Jenny" gaat binnenkort nog twee films maken. Vooreerst de bovengenoemde „Magito". envoorts in het voorjaar van '58 de film naar het bekende boek van Cor Bruyn „Sil, de strandjutter", Het ligt in de bedoeling „Magito" Uit te brengen op het/internationale filmfestival dat ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in Brussel wordt gehouden of wel op het eerst komende festival van Cannes. (Advenentie IM.I DE ANTIEKBEURS IK-MGT MUSEUM V. RET PRINSEMH0F - DELFT 6 */- 22 S«pt. 1957 - w 10.1730 m» Z»n4*g*i< 13-1730 wr Ptawdafl., wA»rd»g- jiawd*» w" 19-ZÏ HELSINKI Finland heeft de Finse mark met bijna veertig pro cent gedevalueerd. Ook de toeristen- koers is afgeschaft. De devalotie geschied om de Finse betalingsba lans In evenwicht te brengen, De president van de bank van Fin land verklaarde, dat de kosten van levensonderhoud in Finland te hoog zijn. Bovendien was de uitvoer ge daald terwijl de invoer op hetzelfde peil was gebleven. TOKIO Het bestuur van de Japanse stad Hirosjima heeft ver klaard, dat het redenen heeft om aan te nemen, dat de Amerikaanse atoombom, die Inaugustus 1945 bo ven deie plaats werd uitgeworpen, aan 240.060 en niet aan "9.000 perso den, zoals tot nu toe werd veron dersteld, bet leven heeft gekost. Een woordvoerder van het stads bestuur verklaarde, dat het getal 79.000 was gebaseerd op onvolledige politiecijfers. Volgens .een recent, door een der stedelijke, autoriteiten ingesteld onderzoek heeft de bom aan 70.000 militairen en 170.000 bur gers het leven gekost.Voorts wer den meer dan vijftigduizend perso nen ernstig en tienduizend iient ge wond. terwijl er 6.783 vermisten wa ren. TEHERAN Vijftig inzittenden van vier autobussen, die. nabij Tabriz, in Naord-Perzië, door buiten hun oevers getreden rivieren wer den verrast, zijn om bet leven geko men. Tot nu toe zijn dertig lijken geborgen. Advertentie Md.) Met "AKKERTJES" relt U er vlug doorheen I -jA.nerttnnfcs russen zijrtTArt- Dtrt. ZALlrtDt POUT JE. L ROEPttl7 n ntEOPROETJ^DAT KUfWEMVfC «LfWtLAT. MS. CEfl ZI&ÉUNtR, Zt&lE?. 3106 Dorig Sandeman. de nog jonge echtgenote van de eigenaar van het jacht, wil alles van de navigatie afweten en zij brengt, vele uren bij kapi tein Rob door. Zij vertelt hem, dat haar man feite, lijk twee hobby's heeft: zeilen en.... Mano Tarcia. Rob begrüpt met, wat zij met het laatste bedoelt, want die vreemde naam heeft hij nog nooit gehoord. Ach, hij ia ook niet zo thuis in de romantische wereld van de opera! Mario Tarcia is een beroemde Italiaanse tenor en Sandeman is dol op operazangers en in het bijzonder op deze Italiaan met zijn gouden «tem. Vela uran brengt hij In zijn kajuit dan ook zittend naast de band- recordei door en de ene aria na de andere schalt over dek. „En mijn man is vast van plan Mario Tarcia in Italië op te zoeken," vertrouwt Doris Rob toe. „En daar gaat het nu om", zei Paul vastberaden. „Mrjn neef Cedric „Er is nog iets", voegde Paul er, pakte de kaasstolp. Hfj liep naar weer met dat vleugje tevredenheid het buffet, kwam terug met een aan toe: „Waarom keek Cedric in boek en wierp het over de schouder de kaasstolp?" van mijn moeder op haar bord. Ze „Waarschijnlijk omdat hij een .schrok natuurlijk bijzonder." stukje kaas wilde hebben." „Ze gaf een gil en viel echt „Nee!" riep Paul triomfantelijk, flauw voegde Fenella er aan toe. „Daar hadden we hem juist te pak- „Mn moeder", zei Paul ongeluk- ken, meneer. Hü raakt nooit kaas kig. „was wat opgewonden door de aan. Hij haat het" begrafenis en zo. Ze viel Dauw, „U ziet dus", zei Fenella, 'tante Jen." - Liieve jongen, ik ben ër van over- 2 •tuigd." „Ze schrok zo." Toen Alleyn vertrok, liepPaul „Natuurlijk", mompelde Alleyn, met hem mee naar de hal en vroeg l„boeken over balsemen, vallen niet, na een korte aarzeling of hij een 'elke dag uit kaasstolpen." stukje mee mocht wandelen .Ze Weschrokken allemaal", gins ginïett naast elkaar, met het hoold .Paul voort. „We waren woedend op gebogen meen bolderende wind, over Cedric. Niemand schonk aandacht Cheyne Vv alk Gescheurde wolken ;aan het boek relt. We zeiden alleen dreven door de lucht en de gelui- maar, dat het bepaald niet grappig «en ,van het leven op ae rivier was om mensen aan het schrikken werden onophoudelijk in hun ver te maken en dat hij vervelend was", kleumde oren geblazen. Paul leun- tv r- - Uii de op zijn stok. hinkte snel vooruit „Ik zat Learic toen Fan te kil- t_ö ken", zei Fenella. „Er was iets enkeIe ™nulen- geks met hem. Hij hielc iijn ogen Tnotette zei tan: ,.Ik vereuur- niet van Sonia af. En toen. juist stel, dat je je afkomst niet kunt toen we tante Pauline uit de kamer ontsr appen." Toen Alleyn zijn hoofd leidden, gaf hij één van z'n gilletjes omwendde om. hem aan te kuken. en zei dat hij zich iets ove- dat hij door: Lk had u het ver- boek herinnerde. Hij .liep na«.. de haal h"1 anders willen vertellen, >de\ir en begon iets voor te lezen Zonder franje. Fen ook. Maar toen over arsenicum." we eenmaal bezig waren, gebeurde En toen herinnerde iemand zich iets met ons- Misschien was het boek te verbinden aan de suggestie in. de brief. Begrijpt u?" uveMi;a „JHet is een punt, jazei^ Aleyn, heeft uw tante wel.' „Ik weet het, tante Jen is heel eerlijk geloven dat al die vergift toestanden door Cedric zijn bedacht om te proberen het testament te beïnvloeden. En we vonden Hat het een beetje te mal zou zijn o i hem z'n gang te laten gaan." Alleyn antwoordde niet onmiddel lijk en Paul zei nerveus: „De ver moed, dat het geen zin heeft om te vragen, of we gelijk hadden?" .Ethisch," antwoordde Alleyn, ,,?ou het geen zin hebben. Maar ik geloof niet, dat u zich de com plicaties goed hebt voorgesteld. Dat de tegenstand van - tante Jen. Of r.„ misschien kunnen we de behoefte wat boos zeggen: „Ik wou dat u kieskeurig. Ze heeft er een hekel' aan haar vuile was in het openbaar te doen." „Terecht," zei Alleyn. „Nou ja, we moeten er toch door heen. Maar ik bedoelde eigenlijk of we gelijk hadden met onze deduc ties?" „Daar zou ik eigenlijk een for meel en dubbelzinnig antwoord op moeten geven," antwoordde Alleyn. „Maar dat zal ik niet doen. Ik heb het misschien verkeerd, maar vol gens de bewijsstukken die we tot nu toe hebben verzameld, zou ik zeggen, dat uw deducties heel inge nieus en volkomen verkeerd zijn." Een scherpe windvlaag, veegde zijn stem weg. „Wat?"'vroeg Paul veraf en zon der opwinding. „Ik hoorde niet „Fout," herhaalde Alleyn luider. „Zover ik het kan bekijken, hele maal fout." Paul stond stil lfet zijn hoofd zin ken om de windstoten te vermijden en keek Alleyn aan; niet met een blik van verslagenheid, maar van twijfel, alsof hji nog steeds dacht het verkeerd te hebben begrepen. „Maar ik begrijp niet... we dach ten... het lijkt zo samenhangend „Misschien als een geïsoleerde groep feiten." Ze liepen door. Alleyn hoorde hem dat. Sonia er in had staan kijken." „En ik durf te zweren, dat ze aan een publiek- niet onderdrukken •niet begreep waar hij op aanstuur- a!s we in een soort crisis zitten. Ik L zei u. "t" "u5: geloof heb me hetzelfde daarginds horen gespannen -aan. „hïisschïe'n heeft niet, dat ze het begreep. Tante Des- doen." Hij sloeg met het hoofd in het ook geen. zin," zei hij. 'Sy deed een duit in het zakje en oostelijke richting. „De vrolijke, Alleyn dacht een ogenblik na, nam •gilde en riep: „Nee, nee, houd op. jonge officier,-die zijn mannen aan- Paul toen bij de elleboog en stuurde Ik kan er niet tegen!' en Cedric moedigt. Ik deed het zelf ook niet hem de beschutting van een zij- .spmde: „Maar Dessy, schatje, wat slecht, maar ik voel me toch wel een straat binnen. „We kunnen moeilijk heb ik gezegdWaarom zou de beetje beschaamd als ik er nu aan doorgaan elkaar in die storm te be- Iiefste Soma niet iets lezen over ue den]c. En ook over de manier waarop schreeuwen," zei hij, „maar. ik ge- 'aanstaande balseming van haar ver- we ons verhaal bij tante" Jen brach- - loofde?" En toen barstte Sonia in ten." tranen uit en zei dat we allemaal „U heeft uw punten heel duidelijk tegen haar samenspanden en ze uiteen gezet." zei Allèyn, Vluchtte de kamer uit" „Een beetje tè duidelijk." ant- „De kwestie is, meneer, als Ce- woordde Paul grimmig. „Daarom drie zich niet zo had gedragen, zou vind ik dat ik zonder omhaal had niemand er aan gedacht hebben het moeten proberen te zeggen, dat we het me dan eëns uitlegde." Na een moment van stilte keek hij Alleyn loof niet dat het kwaad kan-u iets uit te leggen. Het is best mogelijk dat wanneer al dit stof niet was op geworpen na de dood van uw groot vader, juffrouw Orrincourt toch nog Lady Ancred zou zijn geworden." (Wordt vervolgd' Maandag 16 september 1957

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1