SYMBOLISCHE SOBERHEID Paniek bevangt negers Nu Showboat weg is: „Plein 8 uur 13' WOUWEN ZOEKEN BESCHERMING Dodencijfer tot Bomaanslagen in Damascus en Beiroet Alle leven is uit kikkersloot verdwenen Protest tegen steun aan Duitse mijnen VARA IN 'T NIEUWE SEIZOEN Plantaardig en mineraalnu als wedstrijd met geldprijzen Zweedse uitnodiging voor Adenauer NIXON óverweegt reis naar W.-Europa Franse wapens voor Israel J. W. Rengëlink: TY moet meer SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN nieuws AVONTUREN VAN - f KAPITEIN ROB Weer naar school Goed gevoed I Welgemoed! Dinsdag 17 september 1957 (Advertentie IM.) *T~"V ITMAAL is de Troonrede grotendeels een financieel-economische 11 beschouwing en als zodanig een preludium tot de begroting. Ze niaakt melding van „tal van andere onderwerpen", die het parle. ment in het komende zittingsjaar krijgt voorgelegd, maar ze duidt die onderwerpen niet nader aan; zulks „teneinde de aandacht geconcen treerd te houden op vraagstukken, die op het ogenblik centraal staan." Het is een soberheid, die waardering verdient. Te veel was in de jaren ha de oorlog de Troonrede geworden tot een soort prospectus, waarin niets mocht ontbreken. Het werd op die wijze moeilijk, in de veelheid der aan kondigingen zoiets, al» een beleid te ontdekken. Nu in onze nationale economie het evenwicht ia verbroken, kost het uitstippelen van een koers kennelijk niet zoveel moeite. Het ia mogelijk, dat over sommige beleidspunten en sommige begrotingshoofdstukken nog meningsverschil is geweest in de ministerraad. Maar de noodzaak van beperkingen sprak te duidelijk, dan dat het voldoen aan allerlei wensen «totinaal in aanmerking kon komen. Afremmen was de boodschap. He Troonrede licht dat toe, en zwijgt over de meeste andere dingen. In verhouding veel zegt de Troonrede, over de gemeenten. Daar ia de belangrijke aankondiging, dat de voorschotten voor de bouw van Woning wetwoningen voortaan door het tijk zullen worden verstrekt. Daar is verder de mededeling, dat de regering haar medewerking zalverlenen aan een binnenkort door de Bank voor Nederlandse Gentcenten uit te geven woningbouwlening tegen maxktvoorv, aarden. Dat houdt dus in een afzien van het strikte-rente-gamma, dan tot dusver heeft gegolden. Het is SQed nieuws voor de gemeenten, die enig soelaas dringend behoeven. E woningbouw krijgt.wel de aandacht, die Ze verdient. Meer dan I 1 tachtigduizend huizen komen dit jaar klaar, vermeldt de Troon- J rede, en het streven is er op gericht, ook volgend jaar minstens tachtigduizend gereed te krijgen. Op deze wijze kan het niet anders of de nationale nood cummer één gaat toch een eiodweegs haar uitbanning tegemoet. Dit is uitermate verheugend; maar het feit moet tegelijk degenen tot nadenken stemmen, die niet dan met tegenzin willen toegeven aan de aandrang tot versobering. De woningbouw, nood zakelijk als ze is, legt een grote last op de Nederlandse economie. Deze last moet gezamenlijk worden getorst. De poging, die de regering blijkens de Troonrede wil ondernemen om bet" vrijwillig beschikbaar stellen van ruimte voor inwoning aan te moe digen, past uiteraard ook in het streven, het woningvraagstuk nader 'tot de oplossing te brengen. Inwoning is en blijft echter een hachelijke zaak bij mensen als "de Nederlanders, die niet-minder dan de Britten hun huis steeds hebben opgevat als een'burcht waarin ze baas zijn'en-willen blij- ven. Tegen de irritatie over jie beperking vaD de vrijheid onder het eigen dak plegen bij velen op de duur mededogen en hulpvaardigheid het af te leggen. Maai misschien, dar de regering er tets bijzonders op vindt. En nu wij het over tets bijzonders hebben, mag ook aandacht worden besteed aan de toezegging, dat volgend jaar voorstellen tot bevordering der bezitsvorming bet parlement zullen bereiken. Dat kan belangwekkend worden, omdat moeilijk valt aan te nemen, dat onder de huidige omstan digheden de regering zelf voor deze zaak beduidende geldsommen ter beschikking wil stellen. Verplicht sparen voor de door staatssecretaris Schmelzer bepleite financieringsmaatschappijen? Zo'n maatregel voorspel len wij al heel weinig populariteit! Het zal ons benieuwen. MHOOG gaat de prijs van de sigaretten, de auto's en de teievisie- I toestellen. Er zullen weJ bezwaren tegen komen, maar niet zoveel als wanneer een verhoging van de inkomstenbelasting was voor gesteld. Moeilijkheden in het parlement voorzien we dan ook niet. Evenmin trouwens bij de verboging van de vermogensbelasting met een vijfde. Men kan tn het voorstel hiertoe waarschijnlijk iets terugvinden van bet streven naar een billijke verdeling van lasten. Zien wij het goed. dan zal bet voor de regering zeer belangrijk zijn, op 'dit punt over enig bewijsmateriaal voor haar goede wil te beschikken. liet .tvelslagen van een beleid, dat in de grond van dc zaak we) degelijk neer komt op consumptiebepcrking. hangt in hoge mate af van de vraag, In hoeverre de loontrekkers kunnen worden overtuigd, dat de sociale recht vaardigheid geen geweld is aangedaan. Dit betekent volstrekt niet. zoals bier cn daar wordt gesuggereerd, dat de regering de slaaf zou zijn van de .vakbonden; bet betekent alleen dat de versobering inderdaad zal moeten 'doorwerken in alle lagen, wil ze slagen. Het gaat om solidariteit, voorwaarde ook voor „een positief gerichte in spanning, zowel ter vergroting van de nationale produktie als ter verster king van de geestelijke en maatschappelijke krachten", waartoe de Troon rede oproept. JOHANNESBURG. Be vecht partijen tossen Zoeloes en Bantoes in de omgeving van Johannesburg heeft tot een paniek onder de negers geleid. Honderden vrouwen hebben op politiebureaus bescherming ge zocht. Ook tn Johannesburg zelf stijgt de spanning. Het aantal doden Is inmiddels tot 42 gestegen. Honderden Basoeto's zijn verdwe nen na zich bewapend te hebben met bijlen, assegaaien, messen en knot sen. Men neemt aan, dat zy zich ver borgen houden om een aanval op Advertentie l.M.) TOT optimisme stemt het beeld van de hedenmiddag ingediende begroting niet. Dit mindei op grond van de exacte cijfers dan van een vergelijking met voorheen. Jarenlang is het zo geweest, dat achteraf dc begroting een aanmerkelijk ongunstiger beeld bleek te bebbcn gegeven, dan met de werkelijkheid overeenkwam. De uitgaven plachten de ramingen wel te overtreffen, maar met de middelen was dat in nog sterkere mate het geval. De bewindslieden bezaten de waarheidsliefde ^an conservatieve financiers, een eigenschap die neerkomt op het geen risico's nemen naar de verkeerde kant en bet openhouden van alle moge lijkheden naar de goede'. Het parlement beeft dit beleid gesteund, en niet jliit argeloosheid. Natuurlijk is het prettig, wanneer het meevalt; maar op •de achtergrond stond toch ook steeds bet besef van de aanwezigheid der ;bezwaarde oorlogserfenis, wachtend op liquidatie. Deze maakte voor moge- 'lijke overschotten meer dan ooit aanvaardbaar het geestige woord: „Neemt ow hoed af heren, ge ziet ze nooit terug!" Het is daarom verre van ons. de ernst van regering en parlement in twijfel te trekken. Wanneer al van „spel" mag worden gesproken, dan was het één op een boog plan. Het neemt niet weg, dat regering en parlement Wel eens uit hun rol zijn gevallen. Dat was inzonderheid het geval bij het Wetsvoorstel en daarna het besluit tot invoering van een half miljard belastingverlaging, zonder dat de begroting daarvoor de ruimte bood. Het yiel toch wel mee. Het is inderdaad meegevallen, en tocb is het de vraag, of er achteraf geen reden is. deze verbreking van de spelregels te be treuren. Men heeft getwijfeld aan de zinvolheid van de eigen stijl, en daardoor zelf een bijdrage geleverd aan de moeilijkheden van thans. Wie nu de cijfers bekijkt, kan niet ander» verzuchten dan dat het spel uit is; althans in hoofdzaak. Men moet thans wel risico'? nemen naar de ver- keerde kant, en ziet tegelijk maar al te duidelijk de grens der mogelijk- fceden naar de goede. E begroting ran het lopende jaar is de eerste, die duidelijk de I veranderde omstandigheden weergeeft.. Er is geen reden, voor 195? in bet algemeen gunstiger cijfer? te verwachten dan aanvankelijk waren begroot. Wel lijkt nu op papier het nadelig saldo kleiner iian oorspronkelijk was geraamd, maar dat is enkel gevolg van een beschik- ken.van rond tweehonderd miljoen extra uit de tegenwaardegelden (.feite lijk een inflatoire financiering) en het overschrijven van een aantal posten naar de nieuwe dienst. Ook voor de staat is nu bestedingsbeperking een gebiedende ei?. Het is volgens de miljoenennota geschied op allerlei wijze, maar de begroting voor 1958 is er niet door sluitend kunnen worden gemaakt. Het meeste wat de regering kan doen. is aantonen, dat in feite de nieuwe begroting heel wal gezonder is dan de vorige, ook al is het tekort nog «root genoeg. Het rijk zal er van afzien voor financiering van zijn uitgaven een beroep te doen op de kapitaalmarkt. Dat betekent een leven van de hand in de tand. De regering rekent op voorinschrijfgeld op latere leningen van rijks fondsen en op enige andere baten, die Haar over de moeilijkheden heen- helpen; maar het lijkt toch een moeilijke buishouding, omdat elke marge ontbreekt. Het staat niet met zoveel woorden in de miljoenennota, maar het kan toch moeilijk ander?, dat hier slechts hoop doet leven. Het zaJ even spannen, maar later wordl het beter! Het is. van harte te hopen,, dat deze verwachting .waarop' dc begrotingzonder muziek feitelijk berust, bewaar heid wordt. DAMASCUS. ambassade te Damascus zijn maan dag twee dynamïetstaven geworpen, die echter geen slachtoffers maakten of schade aanrichtten. Een man werd gearresteerd, maar ztfn naam of na tionaliteit werden niet bekend ge maakt.- In de Libanese hoofdstad in Bei roet zijn zondagavond homaanslagen gepleegd op de bureaus van twee rechtse" bladen.: Er- werd schadé aan gericht,: maar er vielen geen slacht offers. De politie heeft nog geen arrestaties kunnen verrichten. De Jordaanse ambassadeur in .Lon den heeft maandag het bericht van het Egyptische blad „AI Ahram", ovér aftreden van koning Hoessein, absoluut ongegrond genoemd. Zondi te doen, waar honderden Zoe loegezinnen wonen. Aangezien er veel zwaargewonden zijn. vreest men dat het dodental nog verder zal stijgen. Van de 67 inheem sen, die naar een ziekenhuis zijn overgebracht, hadden er 30 schot wonden opgelopen. Bij de vechtpar tijen waren circa 500 Basoeto's en duizend Zoeloes betrokken. Toen de politie met stenguns. het vuur open de om de orde te herstellen, werden vijf inheemsen dodelijk getroffen. Ook maandag, was het nóg niet rustig. Een bejaarde Zoeloe Vwerd door drie Basoeto's niet een strijdbijl doodgeslagen. De moordenaars sloe gen op de vlucht, toen een in razer nij ontstoken Zoeloevrouw de oor logskreet van haar stam aanhief. Het Afrikaanse Nationale Congres heeft gisterenavond een verklaring gepubliceerd, waarin de schuld wordt geworpen op de apartheidspolitiek •van de regering. -De politie wordt verweten, dat. zij reeds vele dagen op de hoogte was van de wrijvingen en beide partijen niet heeft ontwapend. AMSTERDAM. -Ofdé al dan niet radia-acüeve afvalpro dutten die het Instituut voor Kernfysisch Onderzoek te. Amsterdam in een sloot loost, voor de zich daarin be vindende dieren schadelijke gevol gen heeft, zal met voorlopig niet meer kunnen nagaan.. Het IKO heeft namelijk nikkelzout geloosd in de sloot en sindsdien Is nagenoeg alle leven daaruit verdwenen. Drs. D. Hillenius van het Zoölo gisch laboratorium te - Amsterdam verklaarde desgevraagd grote waar de te hechten aanhet oordeel van de Franse, geleerde Jean Rostand, die aanneemt dat de afwijkingen van de kikkers waarschijnlijk niets te maken hebben- met radio-activi teit. Dit op grond van door hem iri Bretagne gevonden kikkers met der gelijke- afwijkingen. Drs. Hillenius vertelde dat men aan' Jean Rostand foto's zou sturen van de Amster damse kikkers met het verzoek de ze te. bestuderen op overeenkomst der afwijkingen met: de dieren die Rostand iri Bretagne vond. Het labo ratorium- zet het onderzoek voort. HEERLEN. De gezamenlijke steenkolenmijnen in Limburg zijn dezer dagen bb hei Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal In beroep gegaan tegen de beschikking van de hoge autoriteit, waarbij deze zich akkoord verklaarde met het financieren van de „Bcrgmannspremie"; uit de open bare middelen van de AVestduitsé bondsrepubliek, f' J Hun bezwaar richtzich uit sluitend tegen, de ..financiering van de ,3ergmannspr"emie" uit „over heidsgelden. Het staat voor heh' vast. dat de hoge autoriteit een maatregel heeft gesanctioneerd, .waardoor - de concurrentieverhoudingen tussen de kolenproducerende ondernemingen der EGKSrlanden worden aangetast. RIO DE JANAIRO. In de Bra ziliaanse staat Minas Gerais is een vrachtauto met'bedevaartgangers van 4 een rivierbrug gestort Tien pelgrims Naar de Sowjet- kwamen hierbij om het leven, terwijl er vjgj. ernstig werden gewond. STOCKHOLM De Zweedse mi nister van Buitenlandse .Zaken, Unden, heeft bondskanselier Ade nauer uitgenodigd voor een officieel bezoek aan Stockholm inde loop van de volgende maand. Adenauer gaat op 6 oktober naar Zweden vodr het huwelijk, van zyn zoon Georg met een. Zweedse vrouw. WASHINGTON Vice-president Nixon is van plan, eind oktober een bezoek aan een aantal Westeuropese landen te brengen, Zijn bezoek zal afhangen „van de komende politieke ontwikkelingen". U Nixon zei, dat hij verscheidene uitnodigingen van Westeuropese landen had gehad en dat het.Ame rikaanse ministerie van Buitenland se Zaken op het ogenblik de moge lijkheden van een reis bestudeert fAdurrtenrie LM.) \j* mooi brulVt •n Kwailteltspickuct nn d» Wyb»rt-Ftfcr!eken. 70 m SO et «HMn Wj Apetfcriun »n Oreert*» (Van ot»» radioredactenr) AMSTERDAM. in de grote lij nen zal het VARA-programmain het nieuwe, seizoen gelijk zijn aan dat van de vorige winter. Ér zijn echter enkele i nieuwe trekje». Op de zondagochtend komt Wim lbo met een. nieuw cabaret, "„Annemarie- ke", waarvoor Peter Jaapers de teksten schrijft. „Met en zonder ontslag" verhuist naar de zaierdag- middag, krijgt een nieuwe naam („Boekenwijsheid") en wordt van veertiendaags wekelyks, In het maandagavondpfogramma. gaat Ary van Nlerop een oud spelletje op 'n nieuwe manier leiden. „Plantaardig en mineraal" heet 't. Net zoiets als „Het hangt aan de muur" dus, maar dan Ir. wedstrijd vorm met telkens twee teams van drie mensen. Er zijn bankbiljetten mee te verdie nen! „Plein 8 uur 13" is de naam van het amusementsprogramma, dal de zaterdagse „Showboat" zal ver- vangen. -"'i1,1 ';-G C;- Samensteller-regisseur Joop Koop man heeft dit ontspanmngsblofc :in drie delen gesplitst: een show van een vol uur (medewerker? o.a. het Metropole-orkest, Corrie Brokken, Wim Sonneveld, Thom Keiling en als tekstschrijvers Simon Carmig- geit Kees Stip. Piet Heil en Chiel de Boer); een kolderstrip van Wim .Meuldijk, getiteld „De Kriebel straat" en tenslotte het optreden van „Dorus" alias Tom. Manders. Na het Socialistisch Commentaar volgt dan, met ingang van 12 oktober, de quiz „Klaver vier", waarover we u reeds hebben ingelicht Bob Spaak neemt niet alleen het Sportjournaal waar, hij breidt z'n ontbijtclub-sameckomsten uit met de vrijdagochtend en verzorgt op zaterdagavond, na het late. nieuw», een grammofoonplatenprogramma. Nieuwe woensdagavond-rubrieken zijn (eens in de maand) .De kat- tebel", een cabaret dat door Cees Cabout en Wim lbo wordt opge bouwd aan de hand van brieven van luisteraars, en het door Gabri de Wagt geredigeerde „Geïllustreerd Magazine", dat nieuws en wetens waardigheden uit alle delen van de wereld zal bevatten. S, de Vries jr. brengt In de serie „Uit Vaders Jeugd"toneelsuccessenuit de Ja ren *20 tot nieuw leven; „De familie Doorsnee';' wordt nog niet afgedankt en dri C. van. Rij- singe zal op woensdagavond .zijnr populair-wetenschappelijke cause rieën. onder het motto „Van mens tot nevelvlek" voortzetten. Adri Kaan blijft op zondagochtend y,De Speeldoos" bedienen en komt op vrijdag, eens in de veertien dagen, met een politiek- cabaret. De door wijlen Sern Dresden begonnen ru briek „Kritisch- beluisterd" wordt gecontinueerd, prof. dr. E. Reeser en Hendrik Andriessen behoren tot de musicologen en componistendie 'hiervoor medewerking hebben toe gezegd. televisie: „Dit is uw leven1'-komt op maan dagavond eens in de drie maanden op televisie. Regisseur Gijs Stap- pershoef wil ergeen sensatie van maken maar 'n boeiende, stijlvolle biografie. Verder zijn voor de maan-, dagse beeldradio-programma's af wisselend een cabaretuitzending met teksten van beroemde auteurs en 'n uitzending onder .het motto „Toen inhet jaargeprojec- teerd: reconstructie van, gebeurte nissen. -uit een bepaald jaarin de jongste geschiedenis. De woensdagse tv-spelen (o.a. bewerkingen van Steinbeck, Ramuz, O'Neill, en. Coc- teau) zullen worden, geregisseerd door Kees van Iersel, Willy van Hemert en Fona Rademakers. Voor de donderdagavond worden 'behalve „De Spiegel der ktmsten'V reportages én actuele filmdocumen taires. enkele speciaal voor: de VARA geschreven eenakters aange kondigd. De zaterdagavond begint met „Pension Hommeles", muzikale comedie van Annie: M. G. Schmidt en Gor Lemaire, gepresenteerd door Wim lbo en geregisseerd door Erik de Vries, Daarna het filmverzoek programma em de quiz ..Weet wel - xvat je waagt". In de jeugduitzen dingen komt o.a., Benny Vrcden mét Barend Bluf voor .dë: camera's. OSLO. Prinses Astricf heeft maandag de ,,Ned. Week *57" geopend, die door het grootste warenhuis van Oslo in samenwerking met de Neder landse ambassade is georganiseerd. ISTANUOEL. De Franse onder minister van Buitenlandse Zaken, Maurice Faure, heeft verklaard, dat Frankrijk zal voortgaan wapens aan Israël te leveren. HU zei dat Frank rijk Israël zou helpen teneinde voor een machtsoverwicht te zorgen, Faure deelde op een persconfe rentie mede, dat bij twee uur lang met de Turkse premier Menderes had geconfereerd over. het Midden- Oosten, Algerië .en de Turks-Franse economische, samenwerking. (Van onze radioredacteur) AMSTERDAM Twee dingen zal de Nederlandse televisie onverwijld moeten doen, als er ook maar iets meer geld voor haai- beschikbaar komt, aldus de heer J. W. Rengelink, tv-secretaris van de VARA: verster king van de programma-staven der omroepverenigingen, die onderbezet zijn en dientengevolge overbelast; verhoging van de frequentie van het journaal tot élke zendavond. De heer Rengelink voegde hieraan toe, dat het journaal meer plaats 2al dienen In te ruimen voor nieuws, dat'heet van de .naaldis.; Nederland wil het initiatief nemen voor een nauwere samenwerking tussen de tv-nieuws- dienstender Eurovisie-landen.- Een contactbijeenkomst, vande hoofd redacteuren zou hieraan vooraf moe ten 'gaan.-L; De VARA-bestuurder acht het mogelijk; dat het aantal toestelbezit- ters reeds voor 1961' zo groot' z'al zyn, PA'6 MAAR RU&BtR&PEtl&OtO )fc&en t GtCjRötT.ntnttfiG MöRTon.UfttefTrttr GEWttRfiltT NODIG IK DOL GfcÊM Khaad. VOOR DtiHOW; OfcWAPtdD. OHACDOÜt uoir? Pauls mond viel open. „Dat snap ik niet." „O nee?" „Lieve God!" riep Paul plotse ling uit, „U bedoelt Cedric toch niet?" ~V" .„Sir Cedric," zei Alleyn: droog, „is mijn 'bron van informatie;. Hij raakt hebben, want de dorpsveld- wachtte. De veldwachter had be- wachter, die buiten op wacht stond, hoefte aan een pijp. - kon duidelijk schaduwen onderschei- De stem van de hoofdinspecteur, den rond: de bron van het Hcht. Hij weerkaatst door stenen muren, zei keek weinig op zijn gemak naar de duidelijk; onbeweeglijke figuur van zijn metge- »'Do® °e acetyleenlampen „naaa. zei, een politie-officier uit Londen, aan. Bailey. ..Goed, meneer, ant- die een kort jekker droeg. „Bitter koud," zei hij. „Zo is het," „Zou 't lang duren, denkt u?" „Zou 't niet weten." t 7 De veldwachter zou prijs gesteld rond de bomen langs bet kerkhof, zijn... Het spijt me, meneer, maar hebben op een gesprek. Hij was een Nu volgden de geluiden, die bij weet u zeker moralist en filosoof en in Ancreton' met een huivering tegemoet had ge- „Tënzq hy dat verhaal bedacht bekend om zijn uitspraken over het zien. Het gesleep van hout over heeft." ':V gedrag'van;, politici en zijn onaf- steen, gevolgd door het ongelijke ge- „Om zijn - sporen- uit te wissen," 'hankelijke mening op het gebied der schuifel van- schoenenendiepe zei Paul onmiddellijk, religie. Maar de zwijgzaamheid van. ademhaling. Hij schraapte zyn keel „Wel erg omslachtig en ze zou rijn metgezel en de onplezierige we- en gluurde tersluiks naar zijn-met- het altijd kunnen ontkennen. Boven- tenschap,.dat alles wat gezegd werd gezeL v;^-.-'i •--- dien liet haar houding een bepaalde aan de andere kant Vun het tentdoek De tentiwaa weer^gevuld met^on- aan, Bailey." „Goed, meneer," woordde iemand, zo dicht bij de veldwachter dat hij weer schrok. Met een sissend geluid sprong een fel licht op in de tent. Vreemde, ver wrongen schaduwen sprongen nu Paul sloeg zijn ineengehaakte han- paar maal op de grond, vond zeker- dan stilte. u w jn voor de mond en blies er na- heid in het kraken van grint onder De veldwachter duwde zijn han- atuurlijk heel dik denkend in.'zijn. voeten. Binnen de tent waren den Öiep_in zijn zakken en keek-op 3107. Al die aria's gaan Rob op de duur wel een financiële moeilijkheden te zijn geraakt en onder jonairs hebben iets raars en als die Sandeman een -j—fll beslommeringen heeft z|jn st'em geleden. beetje vervelen, maai Sandeman wordt niet moe de'stem van zijn geliefde tenor te horen. „O hebt er misschien niet zoveel verstand van. kapitein." zegt de eigenaar van de „Havik" op zekere dag tegen Rob. „maar ik verzeker u. dat dit een stem uit duizenden Is. Helaas, Mario Tarda schijnt in Maar. Üe zat hem er wel weer bovenop halen; Ik zal er voor zorgen, dat hij zich weer geheel aan de kunst zal kunnen, wijden." Rob vindt het alle maal best. Och, zo veel van aie Amerikaanse rnil- heeft' me verteld dat hij een hu we-- verstandhouding tussen hen beiden gehoord kon worden, zette een dom- zichtbare mannen. „Recht op de bok. lijk met haar ernstig heeft over- •bl^ken.'^ '- v per ..op het rgësprek.; ICS stampte^ een Goed zo. Het gekraak van hout, wogen."'- - Y-'; _..i -i- '*"t Na een lange stilte zei Paul Tang- dat dé: televisiegeheel utt de j zaam: „Ze zijn natuurlijk heel dik --w»» .»w» .iihramt opbrengst van dé kijkgelden gefi- met elkaar. Maar ik zou nooit ge- „Gesteld, zei hy, „dat. hy baar geluiden hoorbaar: .stemmen, zach- naar de drie engeira en Bet simouei nancierd kan wordèni dacht hehben.v. nee, dat zou te. gek verdacht en zich wilde overtuigen?^* te ploffen.. Verderop, boven hen, als- van de toren van St.a Stephen tegen '5.- a-.-. - „Dat-zóu dan. een heel ander:-:ver- of ze in de nacht waren uitgehangen, de sterren, „yieermuizen m rne xo- haalzijn." en van ondereri theatraalbelicht, ren," dachthij. ^.iGek,dat Je zoiets Isdat uw theorie, meneer?" knielden drie-engelen.' *s bedenkt. Een uil. nep in de bossen „Theorie?" herhaalde Alleyn In de tent, vlak naaat hem, hoor- van Ancreton. vaag.- ,Jk heb geen theorie! Ik heb de hij de stem van de. hoofdinspec-- Achter het tentdoek waa__bewe- de verschillende dinged nog niet ge- teur van de Yard vragenr „Zijn ging. Een hoge stem zei bibberig, rangschikt. Ik mag u hier niet zo in we zo 'ver, Curtis?" Zijn silhouet* „Ik denk maar, dat.ik buiten wacht, de kou laten staan," Hij stak rijn- verscheen plotseling op het doek. als het kan. U roept me maar ais hand uit De hand van Paul voelde „Ja. we zijn zo ver, zei iemand hefc_nodig .is/V aan als ij». j,Goedenmiddag,' zei ander». ,Als ik dan de sleutel mag Ja, natuurlijk. Alleyn. hebben ^meneer Ancred."J,tOh-o-oh- „De flap van jle tent werd geopend. „Nog èèn ogenblik, meneer. Wilt jawel." Dat -was die arme meneer Er viel een driehoek licht op- het u me nog èèn ding zeggen? Ik geef Ancred. gras. Een man kwam naar_ btuten. u mijn woord, dat ik het niet verder, -De veldwachter moest, al wilde Hij droeg een zware overjas, een zal vertellen..Is mijn grootvader ver- hij het eigenlijk niet, luisteren shawl en zijn-hoed was diep m zyn moord?" --V'-'naar de volgende duidelijke, gelui- ogen getrokken, maar de veldwacn- „O ja," antwoorddeAReyn. „Ja- den. Hij had die geluiden al eerder ter had zijn stem herkend en be- wel. Ik ben bang, dat we daar wel geboord, op de dag van de begra- tvoog zich ongemakkeiijKv (l zeker van kunnen1 zijn. Ja, hij werd fenis, toen h(j vroeg, was gekomen ben jy het, Breany ze* vermoord." Hij liep :'de straat uit en met zijn neef, de koster, om de din- Thomas Ancred. - liet Paul achter. De jongeman blies gen in orde te maken. Een zwaar „Jawel, meneer Thomas, in zijn verkleumde handen en keek slot. Ze hadder. er een druppel olie „Koud hè? B hem na. in moeten spuiten. Bijna nooit ge- „Strenge vorst meneer. I bruikt. Hij kreeg kippevel toen Boven hen het de kerkklok e« De wanden van de tent waren een gepiep de suite* verscheurde, voorbereidend gezoem los en eeo vaag verlicht. Ze waren met veters „Die vervloekte scharnieren," dacht zachte, bronzen stem sloeg twee aan de tentstokken vastgeregen en hij. De lichtvlekken en de stemmen uuri gloeiden in de duisternis op. Licht- verdwenen. Hij 'con ze nog wel ho- „Ik vind het niet erg leux, dracht de Havik" naar Pórto FideHoTé bringêêj' bollen uit de:stormlantaarns die bin- ren. Ze klonken hu hol. Achter.de Br""' een haven'in de buurt van. Napels, waar Marioj n.en werden gebruikt wierpen ronde heg ontvlamde, een lucifer. Dat ^g-.vervelend,.meneer. Tarda woont. I vormen op de tent Een van die moest de chauffeur van de lange, verveiena, ja. 1 lantaarns moest het tentdoek ge- zwarte wagen zijn, die op de weg (Wordt vervolgd) ^-2 ÖNS1Ö7 deel van zijn geld aan die Italiaanse tenor wil be steden, dan meet hij dat wéten. Rob krijgt op-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1