I IN HET ISOLEMENT LANDBOUW VOOR oe, a Snelle aanpassing aan wereldmarkt nodig Het is donderdagavond „Koek en ei55 bij Avro ïïlarsK 33 GRIEP? WEG GRIEP! Hint over Nieuw-Guinëa ongewijzi Tilburgse ijsberen kwamen roestig in Manilla aan Hanny Bouman uit Opcraballet 'ü£S£ „Buitensporige eisen tijdens toemee van Opera-ballet" Beneluxverdrag wordt getekend in Den Haag Vijftienjarige door stroom Dr. Kortenhorst weer voorgedragen als Kamervoorzitter Minister Luns neemt s Oliepijpleiding van Perzië naar gevaar ernstig laHststoïpIatenïIjmen? SNELFOT Cefa-Bever! SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN - KAPITEIN' door tlgaio EDER was tegen ons", klaagde zondagnacht na het hekend worden van de verkiezingsuitslagen een vooraanstaande Duitse sociaal-democraat. Iedereen: ook in het buitenland." Er zit in deze woorden een stukje Duitse pathetiek, vooral, vanneer er aar vnrdr toegevoegd.- vat de man niet zei, maar wel bedoelde: ..En wij meenden het .toch zo goed." Waarheid is, dat de Duitse sociaal-demo- cratie in dezo dagen zich haar isolement meer dan ooit bevvuet vordl. In internationale socialistische conferenties nara ze al lang een uitzondenngs- positie in. maar dit vas te dragen in de overtuiging, dat in het eigen land het aan. waardering en geestdrift niet ontbrak. De verkiezingen van zondag j.I. hebben echter duidelijk gemaakt dat. voorzover deze over tuiging bestond, ze niet gerechtvaardigd was. Er bestaat nergens enige twijfel, dat Ollenhauer een door en door fatsoenlijke man is. maar er be staat wel ovetal onzekerheid over wat men nu eigenlijk heeft aan de grote S.P.D. Het i? gemakkelijk genoeg om kritiek tc oefenen op de naar rust c» verzorgdheid hakende Duitsekiezers; maar men mag niet vergeten, dat na de bange en barre tijden, die het land heeft meegemaakt, van rust en verzorgdheid toch wel grote bekoring moeten uitgaan. Verwoest is West- Duitsland geweest co vol vluchtelingen* nu is de chaos bedwongen en is er onderdak en Tuim werk, dat een redelijke verdienste oplevert. Het betekent niet, dar iedere tevreden i? en de ogen cn oren sluit voor de laakbare dingen, waaraan het geenszins ODtbreekt. Het betekent echter wel. dat men alternatieven verlangt: als het zo niet deugt, hoe stelt ge het u dan anders voor? Wanneer de Duitse sociaal-democratische leider» betogen, dat de organisatie van het Duitse bedrijfsleven te weinig waar. borgen biedt voor het vooropstellen van het gemeenschapsbelang en het behoud van de democratie, wanneer het eens minder goed gaat dan thans, klinkt dat aannemelijk genoeg; Voor het vinden van een ander systeem bevindt helaas de S.P.D. zich nog te veel met haar geest in het verleden. r ET valt moeilijk te ontkennen, dat. de bedoelingen van; de Duitse sociaal-dem^xaieo,:al éen reeks van jaren 'ie weinig duidelijk uit de verf 2ijn gekomen. De oorzaak daarvan i« niet het tekort schieten van de leiders in het begrijpelijk formuleren van hun inzichten. De oorzaak is innerlijke onzekerheid. De oude Adenauer heeft irriterende en zelfs onbehoorlijke dingen genoeg gezegd in zijn verkie- zingscarapagne. maar hij had één onbetwistbare voorsprong op Ollenhauer; namelijk een beleidI Dit helcid bezit geen kenmerken, die het in Nederlandse terminologie al? ..positief christelijk" kwalificeren. Het is in hoofdzaak liberaal, voor wat dc binnenlandse aangelegenheden aangaat en het is Europees voor zoveel het betreft de buitenlandse politiek. De sociaal-democraten hebben dit beleid altijd bitter bestreden. Zij hebben gewezen op het gevaar van het ontslaan van een nieuwe generatie van Roer-kapitalisten en zij hebben verklaard, dat de binding met Europa alle mogelijkheden om met de Rus sen over de hereniging des lands te praten, afsnijdt. Zij hebben zich ook verzet tegen herinroering van de dienstplicht en de blok-politiek veroor deeld. Maar op de vraag: wat dan? hebben rij nooit een bevredigend ant woord kunnen geven. Redelijkerwijs mag worden gC9teld. dat zij het zelf niet zo precies wisten. Vechten tegen de herbewapening lijkt wel zin te hebben en is dank- baar, in zoverre Duitsland inderdaad van 2ijn militarisme in het verleden weinig vreugde heeft beleefd. Maar als op de vraag, wat moet gebeuren, wanneer de Russen over de grens komen, wordt geantwoord: ..Dat zullen de Britten en Amerikanen nooit toelaten", moet men toch wel een vreem- de indruk krijgen. Het heeft niets met beginselen cn alles met opportu nisme tc maken, wanneer iemand zelf de .handen niet wil vuilmaken, om dat anderen de kastanjes wel uit het vuur zullen halen. ZEER emotioneel hebben de Duitse sociaal-democraten op de kaart van de Duitse hereniging gespeeld. Het was geen goede kaart. Niet, dat deze hereniging uit humanitair oogpunt en in staatkundig op zicht niet van groot belang zou rijn: ma ar Ollenhauer en zijn vrienden hebben ook ditmaal niet aannemelijk kunnen maken, dat de deelneming van de ISA.V.O. eigenlijk de enig© hindernis ia tegen dc sa- mem-oeging van West- en Oost-Duitriand- Voorzover sommigen nog ge neigd mochten zijn geweest ora te denken, dat het inderdaad 20 was. heeft Chroesjtsjef hen enkele dagen voor de verkiezingen nog wel uit de droom geholpen. Het is duidelijk, dat de Russen tot het uiterste zullen trachten, de Duitse hereniging slechts te doen geschieden op de voorwaarden, die zij eerst Crotewohl en Ulbricht hebben gedicteerd. De Duitse hereniging is daarom geen Duits vraagstuk, zomin al* de bevrijding van de andere .satellietstaten een zaak is. die alleen die landen en Rusland aangaat. Op rijn minst ie het èen Europees vraagstuk. Dit heeft Adenauer zeer juist gezien. Er vak daarenboven van alles aan te voe ren tegen de nadruk, die de sociaal-democraten hebben willen leggen op ..Duitsland en Duitsland alleen". De vraag is op haar plaats of niet juist zij het hadden moeten zijn. die voorgingen in het streven naar integratie en verbroedering der democratische landen. Ook al? het hun gelukt, tot een constructiever politiek te komen, wat van harte valt te hopen. 73I het bezwaarlijk mogelijk zijn, nog goed te maken, wat op dit punt is verzuimd. Woensdag 18 September.19; (Advertentie IJS.} DEIN HAAG. Voor Nederland! zal zo wordt Jn de toelichting op de begroting van Buitenlandse Za ken opgemerkt de kwestie Nieuw-, Guinea weer een belangrijk onder-: deel uitmaken van de omvangrijke agenda voor de komende algemene vergadering der Verenigde Naties* Het standpunt der regering In deze materie is ongewijzigd. De bewinds man zal, evenais vorige jaren, trachten voldoende gehoor en be grip daarvoor te vinden. Bevredi gend acht hij het niet, .dat in deze kwestie een toenemend aantal lan den, met name uit de Latijns-Ame rikaanse groep, in de afgelopen ja ren Nederland heeft gesteund op de merites van de zaak ïelf. DEN" HAAG. Het is het streven van de minister van Landbouw, Vis serij «n Voedselvoorziening, dat de Nederlandse landbouw zich sneller dan thans het geval is zal kunnen aanpassen aan de zich voortdurend wijzigende omstandigheden op de wereldmarkt. Hjj wil de agrarische pro- duktie onafhankelijk maken van bescherming en bjjstand, de vergro ting van kleine bedrijven bevorderen, omdat zij een kwetsbare plek vor men In onze agrarische structuur, en in toenemende mate aandacht schenken aan de vraagstukken van de afzet. Dit blijkt uit de toelichting op zijn begroting, waarin voorts wordt opgemerkt, dat bij een aanhouden van de ongunstige agrarische conjunctuur in wereldver band, Nederland ongetwijfeld de nadelige gevolgen daarvan zal blijven ondervinden. Er dient, zo wordt in de landbouw begroting opgemerkt, gestreefd te worden naar moderne techniek naast voldoende werkgelegenheid op .een juiste bedrijfsgrootte. Omdat struc turele vraagstukken niet door een garantiebeleid kunnen worden op gelost, bestaat behoefte aan een meer direct ingrijpen in de land bouw, gericht op verbetering van een aantal produktle-omstandighe- den, De minister zal een aantal maatregelen voorstellen om het op nieuw ontstaan van te kleine bedrij ven te voorkomen, versnippering te gen te gaan en vestigingseisenin te voeren, die betrekking zullen heb ben op de bedrijven en op de per soon van de boer en die in. zijn be leid een belangrijke plaats zullen innemen. In voorbereiding zijn voorts: wets- MANILLA. Met het Nederland se vrachtschip „Aagtekerk" zijn twee roestkleurige ijsberen en twee struisvogels, afkomstig uit de Til burgse dierentuin, in de hoofdstad van de Philipptjnen aangekomen. Zij zullen worden gehuisvest in de dierentuin van Manilla, waarvan de bevolking in de tweede wereldoor log zeer is uitgedund. Volgens de functionarissen van de dierentuin in Manilla zullen de roestkleurige ijsberen weldra weer geheel wit zijn. Zij zelden, dat de dieren die kleur hadden opgelopen tijdens hun zes-weekse reis In een roestige kooi aan boord van de „Aagtekerk". DEN HAAG. Deeerste solist van het Operabaljet Hanny Bouman heeft per 1 september haar ontsla* bfj de balletgroep genomen. Hanny Bouman is zeven jaar s»n het Opera- ballet verbonden gmveeet de afgelopen prettig bij het ballet-heb ge\ „Hoewel ik in rezen er de laatste tijd wat moei lijkheden", deelde mèj, Bouman ons mee, „hieruit kwamen allerlei mis verstanden voort. Bovendien gaf het Operaballet de laatste tijd maar heel weinig voorstellingen", voegde zij er over de rédenen van haar ontslag aa» toa,: Voorlopig zal Hanny Bouman met optreden. Zij is in bespreking met het Nederlands Ballei en met een aantal gezelschappen in het buiten land. (Van onze'radioredacteur) HILVERSUM. Enkele" pikante bijzonderheden over de AVRÖ-pro- gramma's van het komende seizoen hebben wjj u al eerder meegedeeld. Dat Karei Priors dinsdagavond-amusement „Hoteldoradio" gaat heten weet u: de namen van de medewerkers zijn u bekend. Voor de donderdagavond, van 7 tot 8 uur, wordt een famlUe-prograraroa aangekondigd. De tijd is gekozen, omdat z\j ook de tv-kUkers In staat stelt van deze uitzending, ge titeld „Koek en el" te genieten. Er komt o^. een strip in voor, waarin de rollen worden vertolkt door Ko van Dijk, Connv Stuart, Joop Dodercr en Johan Kaart Iti dit blok pro gram ma zal voorts worden ondergebracht „Blokje om", een radio-kruiswoordraadsel. Hens ven Dorth beeft 'n mooiero plaats In het programma gekregen. Hij zal voortaan in de Badioscoop „even bij u aanwippen". Ten minste eenmaal per week zal een program ma worden gewijd aan lichte mu ziek van eigen bodem. Elke week wordt getracht „sfeer" in de huis kamer te brengen middels aanslui ting met een theater, restaurant óf ■bioscoop.'; Uitzendingen van symfonische muziek wordenzoveel mogelijk ge concentreerd op de zondagmiddag en de donderdagavond. Henk Stam zal eens in de veertien dagen weer een „inleiding tot beter muziekbe grip" geven. Frans Vroons en Hans van Overvefit gaan op dinsdagavond eens in de veertien dagen een ru briek ..Operafacetten" verzorgen. De Mengelberg-concerten, samengesteld uit het historisch archief, zullen worden voortgezet. Dra. Maya Hoog veld 7.61 weer een reeks uiteendin- fen wijden aan de volksmuziek van iet Iberische schiereiland, De experimentele muziek zal pok dit seizoen de aandacht krijgen, waarop zij recht heeft. Henk Badings en Ton de Leeuw, zelf pio niers op dit gebied, zullen er een serie uitzendingen aan wijden. Aau Hans Lachman is door de AVRO op dracht gegeven £ot het componeren van een radiofonische cantate, „Am sterdam". die in het begin van 1958 zal worden uitgezonden. Ook zijn opdrachten verstrekt tot het com poneren van kinderliedjes, Mr. J. B. Hiltermann gaat met in gang yan 26 september op zondag middag om tien over1 één een bui tenlands overzicht geven, De serie .Logboeken", geredigeerd door drs. D. J. van Dijk en J- J- van Herpen, wordt voortgezet. Remco Campert schrijft een fantasie over het jaar 1980. Norbert Loeser schrijft een Serie van vier causerieën over „Or tega y Gasset en de filosofie van het leven": prof. dr. W- H. C, Tenhaeff zal weer enkele lezingen over para psychologie houden. Hoorspelen Worden o.a. uitgezon den van de Nederlandse auteurs J. van. Randwijk en Chris "Walsen. Piet Bakker ('n bewerking van „Ciske de Rat"), Willy Corsari en Jan Apon. In de jeugduitzendingen wordt de maandagmiddagrubriek „Uit de jeugdbeweging" vervangen deor jeugdhotel „De 'blauwe maandag", een programma gewijd aan jeugd organisaties in algemene zin; De televisie-plannen van de AVRO hebben wü reeds gepubliceerd. AMSTERDAM De Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars beeft bij de direc tie van de Nederlandse Opera schrif telijk geprotesteerd aver buitenspo rige eisen, die tijdens de laatste toernee aan leden van het Opera ballet werden gesteld. De regels van de arbeidsvoor waarden, die vóór de toernee waren overeengekomen, zijn volgens het bestuur van de Federatie bij her haling geschohden door. te. lange reistijden en slechte Joglesgelegen- heden. De Federatie wil voorkomen, dat dergelijke tcferneea als het Spaanse wèer ondernomen worden. Men. is in dit licht vooral bezorgd over de vele minderjarige leden, die het ballet telt. ontwerpen ter regeling van middel baar én lager landbouwonderwijs, een nieuwe boswet, een vervangings- wet vpor het Kwekersbesluit 1941, een keuringswet tuinbouwzaden en. pl antgoed,erk ennirigsregelingen in de tuinbouw en een voedseivoorzie- ningsnoódwet ter vervanging van het voedselvoorzieningsbesluit. Ondersteuning van het streven naar het doen wegvallen van han delsbelemmeringen in "West-Europa noemt minister Mansholt op de duur de enige mogelijkheid voor een ge zonde inpassing van de Nederlandse landbouw in de Europese economie, Op het gebied 'der garantieprijzen zal .de minister slechts, indien niet anders mogelijk is, overgaan tot een stelsel- van produktieregeling door middel van toewijzingen of vergun ningen per bedrijf omdat daardoor de individuele verantwoordelijkheid van het bedryfshoofd wordt aange tast en onvoldoende rekening wordt gehouden met produktie-omstandig- beden per bedrijf. Zo enigszins mo gelijk moet door middelvan globale prikkels aanpassing van de produk- tie aan de marktontwikkeling ver kregen worden. Visserij den verwacht- Om uitsterven te voor komen is 112.500 kg ondermaatse vis uit Oost-Flevoland naar het IJsel- meer overgebracht. Met visserij- technische maatregelen zal gepoogd worden de IJselmeervisserij verder te saneren. Het stichten van een grote viskwe- kerij in Oost-Flevoland beoogt de produktie van voor de vissport aan trekkelijke soorten op te voeren. Met de bouw daarvan wordt in 1958 begonnen. DEN HAAG; Wanneer de drie betrokken, regeringen hun oordeel hebben bepaald over het advies, dat de raadgevende interparlementaire Beneluxraad zal uitbrengen om trent het, verdrag tot instelling van de Economische Unie, zal het ver drag in Den Haag worden getekend. Daarnazal onverwijld een wetsont werp tot goedkeuring ervan bij de. Staten-Generaal worden ingediend, zo deelt minister Luns mee in zijn toelichting op de begroting van Bui tenlandse Zaken. De bewindsman Vermeldt voorts, dat het in de bedoeling ligt, binnen kort met" België onderhandelingen te voeren over kwesties betreffende het kanaal Gent-Terneuzen. De overbevisslng van de Noordzee maakt een jaarlijks belangrijker on derdoe! van het internationale visse rij-overleg uit. Het onderzoekings werk met de „Willem Beukelsz" be looft belangrijk te worden. Centrali satie van het visserij-onderzoek in IJmuidcn is doelmatiger gebleken. Dc opleiding der vissers wordt in overleg met O.K.W. zoveel mogelijk bevorderd. Het kunstmatig kweken van broed en de vraagstukken van de oestercultuur in het Deltagebied hebben* volle aandacht. Het iu dienst stellen var. een inspectievaartuig voor de Waddenzee kan in 1958 wor- MONNIKENDAM. De vijftien jarige H; Plat uit Volendam is door elektrische stroom gedood op de scheepswerf van de firma Hakvoort in Monnikendam, terwfji hij met een elektrische boortol werkte. Kortslui ting is vermoedelijk de oorzaak'-van het ongeval. Advertentie l.M.) JÜN KE R+RMlÉA "GOUDEN RING" sér;e: vanaf-t 298!- -" .-Dok'leverbaar 'rr>«t tbeVmoit.-jdl qrill on gUjcn' binnendeur (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Met 105 van de 115 uitgebrachte stemmen lieeft de Tweede Kamer wederom dr. L. G. Kortenhorst als eerste t geplaatst op de voordracht ter voorziening in het Kamerpresidium gedurende de zitting 1957-'58, 'Verwacht mag wor den, dat de KVP-kandidaat ophieuw zal worden belast met deze; functie, welke hij sinds 1948 bekleedt, hoe wel zijn partij al enkele jaren niet meer dc grootste Kamerfractie heeft, Bij eerste stemming werdén op de socialist Van Sleen slechts 'twee stemmen uitgebracht Bij de" tweede stemming, werd de heer Van Sleen met 110 van' de, 115. stemmen als ondervoorzitter voorgedragen. Evenals vorig jaar werd de anti revolutionair Roosjen als tweede ondervoorzitter voorgesteld,met 103 stemmen. ff RÖONTJE heet deze schepping ven hoedenontiuerpsler Jenny Fischer, waarvan, de wereld dezer dagen kennis kon riemen. Het be staat uit een kransje van oranje bloesem met een grote, sluier uan witte; tule, die onder de fcin wórdt vastgestrikt: Het. is een 'ontwerp dat speciaal bedoelt de bruidjes té ver- ISTANBOÈL. Binnenkort zullen Perzische vertegenwoordigers te ïstartboel aankomen om een over eenkomst te ondertekenen over de aanleg van eetl oliebuisleiding tus-, sen Perzië en Turkije, De buisleiding zal Jopen naar de Turkse haven aan de Middellandse zee Iskanderoem. Het plan wordt gesteund door En gelse, Amerikaanse, Nederlandse en Franse olieconcerns. DEN HAAG. Minister Luns neemt de gevaren van atoomstraling ernstig, zo blijkt uit de Memorie van Toelichting op de begroting van Bui tenlandse Zaken. Hij is zich bewust, dat hij bij de vaststelling van zijn beleid in het kader der ontwape ningsbesprekingen een grote ver antwoordelijkheid, draagt ln ver band met deze kwestie. Enerzijds Is hij niet bereid bij de westelijke bondgenoten een politiek te bepleiten, die slechts tot resultaat zou. hebben, dat de Sowjetunie On beperkt kan voortgaan met kern bewapening en de daarbij behorende experimentele explosies, terwijl het Westen tot "machteloosheid op dit gebied zou worden gedoemd. Ander zijds meent hij, dat geen poging .mag worden nagelaten van westelijk a kant om tot reële beperking, respec tievelijk afschaffing, van atoomwa pens en testexplosies te geraken. Advertentie l-M.j, WJKf &ovtnBitn,ALSZoR5Mzcqtdat hij lijp* MtTinOROtrtAAW.DAnlSDATIO HOE DURE JE PEKOflJftulfl TEGEN TE SPREKEN Haar TOOGntiD.nunnert we roEttAnntM.SlA 1 MltT BETER WACHTETltOT Z0RRA h£T KAMPOP A.T6RU6 IS HET DE VERÜUK 5LAAGI ALTIJD 3108. Porto Fide Ho is een klein, tegen de heu- veis opgebouwd stadje, dat ligt te blinken in de xoa, wanneer de „Havik" do haven binnenloopt. Sandeman en zijn vrouw staan vol ongeduld aan dek. „Eindelijk zal ik dan toch Mario Tarda kun nen ontmoeten." zegt de Amerikaan kandenwrij- Seodt-jm ie weet, Doris, hoe scer ik mi» op deze .ontmoeting héb .verheugd.1* Ach. de miljonair weet niet in welke droeve omstandigheden.de be roemde zanger op het ogenblik verkeert. Het for tuin. dat hij in zijn beste jaren'ihèt zingen heeft .verdiénd, is er'doorgejaagd, mét feestvieren en spelen aan de roulette en. bovendien zit de zanger nu tot over de oren in-de schuld. Bovendien, e«l dit is nog wel het ergste heeft zijn stem ten gevolge van al deze uitspattingen zo geleden, dat Mario Tarcia al geruime tijd geen enkel engage ment heeft gekregen, Hij en zijn vrouw Lucia zien de toekomst dan ook somber in- „Nee zei Thoma* zijn stem rees hysterisch „het is niet goed. .Er is iets verkeerds aan. Papa had een heleboel mooi haar. Nietwaar, dr. Withers? Hij was er heel trots op, En- zijn snor. Hij Sa kaal. -Wat ia er met ri)nhaar gebeurd?" „Rustig! Houdt uw hoofd omlaag. Het gaat wel weer over. Geef mfl die cognac even, Fox, Verdorie, hij ia flauw gevallen!".'--v 87 „En tochmeneer," zei Bream, „heb'ik staan denken, dat wat hier rust geen angst kan aanjagen als je het goed bekijkt. Het is niet uw vader zeil, als ik het zo mag. zeg gen, meneer. Hij ontvangt op het ogenblik zijn beloning en wat u straks moet zien is eigenlijk niet angstaanjagend. Niet meer, neem me niet kwalijk, dan een achterge laten broek, zoals regelmatig ge preekt is in deze zelfde kerk." „Ja zeker", zei Thomas. „Maar toch., nou. dank je." i Hij liep weg over het grintpad. De Londense politie-officier draai- ide zich .ora en volgde hem met de ogen. Thomas verliet de vage licht cirkel niet. Hij stond met. gebogen hoofd bij de vage schaduw -van een grafsteen en scheen zich in de han den te wrijven,- „Hij hééft het koud en is zenuw achtig, de arme kerel," dacht Bream. „Voor we verder gaan" {dat was hoofdinspecteur Alleyn weer), „zou ik greag willen, dat u een formeel onderzoek instelt, meneer Mortimer. |We willen graag, dat u de naam plaat identificeert en dat u er ze- 'ker van bent. dat alles zo is als [tijdens ds begrafenis." iEr werd een. keel geschraapt, >een korte stilte en toen een gedemp- 'te stem. „Perfect in órde. Ons eigen [werk, meneer Alleyn. Kist en pjaat" .Dank u. Allright Thompson." Het geklik van metaal, het zachte :eluid van losgedraaide schroeven.'. ,_£et leek Bream een eindeloze tijd te duren. Niemand sprak. Uit zijn mond en neusgaten en uit die van de Londense oificier kwam de adem Ün witte pluimpjes tevoorschijn, De Londense man stak zijn zaklan taarn aan. De straal verlichtte Tho mas Ancrêd, die opkeek en met de Ogen knipperde. „Ik wacht hier wel," zei hij, „lk lzal niet weglopen,". 1 „Dat Is goed meneer." ,nu dan," beval een stem in d« tent. .Alles vrij? Goed!" „Het moet even los geschoven wor den, het is een precisie-slot. Ja, zo is het goed. Nu schuiven." „O hemel!" dacht Bream. Hout schuurde op hout. Dit ge luid werd gevolgd door een volmaak te stilte, Thomas Ancred draaide zich om, liep van het-gras op het grintpad en ijsbeerde doelloos heen en weer. „Curtis? "Willen hij en dr. Wi thers - „Ja. MercL Kom wat dichterbij met die lamp, Thompson. Wilt u hier komen, dr, "Withers?" „Het eh hét proces is nog al bevredigend, vindt u niet, dok ter? Het is nog maar een korte tijd natuurlijk, maar ik kan u verzeke ren dat er geen ontbinding zou zijn." „O nee7 Opmerkelijk!". „Ik denk, dat we die bandage weg moéten nemen. Fox, wil jij meneer Alleyn vertellen, dat we op hem wachten?"; Bream zag de corpulente .inspec teur Fox uit de tent komen en op Thomas toelopen. Nadat hij enkele passen had gedaan barstte er een plotselinge, heftige uitroep uit de tent. „Lieve God,kijk. dat eens!'* Inspecteur Fox stopte. De «tem van de hoofdinspecteur zei heel scherp: „Stil ar. Withers, alstu blieft" en er vólgde een gehaast 'gefluister.-. Inspecteur Fox liep door en kwam bij Thomas Ancred. „Wilt u mee gaan, meneer Ancred?" „Oh!Ja, natuurlijk. Heel goed. Juist ja", zei Thomas met een hoge stem en hij volgde de inspecteur in de tent. „Als ik iets anders ging staan", dacht Bream, „zou ik naar binnen kunnen kijken als ze d« flap open doen". Maar hij bewoog zich niet. De Londense politieman hield de flap open, keek ongeïnteresseerd naar binnen en liet de tent weer dichtvallen. De stemmen spraken weer, - ,Dlt zal niet al te erg zijn, me neer Ancred". „Nee? Mooi zo". „Wilt u even—?" Bream hoorde Thomas zich be wegen. „Kijk, ziet u weL Heel rus tig'.- ,- „Ja, ja, ik herken hem". .Goed, dank u. Dank u zeer". „Nou, Curtis", zei Alleyn toen de .wagen tussen twee rijen .slapende huizen doorschoot Jk hoop dat je in staat zult zijn ons iets defini tiefs te vertellen". „Hoop het", zei dr. Curtis terwijl hU een geeuw onderdrukte. ,Jk zou u willen vragen of u denkt dateen fatale dosis arseni cum zo'n effect kan hebben, dok-, ter?" vroeg Fox. „Welk eflect? Oh, het haar. Nee, dat zou het niet hebben. Het is meestal een symptoom van chro nische vergiftiging" U"; „Weer een akelig zaakje, niet waar?" gromde Fox.; „Fijn is dat. Hele stapels verdachten, waar hij. we er nog rekening mee moeten hou den, dat juffrouw beduveld wordt"...'-. „Etzijn punten: aan te voeren tegen langzame vergiftiging, broe der Fox", zei Alleyn. „Hij zou kun nen sterven op een ogenblik, waar op, hjj een testament had opgesteid, dat ongunstig zou uitvallen voor de giftmenger. Je zou bovendien .een langzamer haaruitval -verwachten, ■niet een plotselinge rui na de dood. nietwaar Curtis?" „Zeker". „Goed dan", hield Fox aan, „en het balsemproces dan? Zou het daar aan kunnen liggen?" .Zeer beslist niet", viel meneer Mortimer in, „Ik heb de hoofdin specteur onze formule gegeven; Een. ongewone stap, maar in deze om standigheden wenselijk. Dokter, hij heeft u zonder twyfel medege deeld -v „O ja", zuchtte, dr. Curtis. For-, mallne. Glycerine. Boorzuur. Men thol. Kalium nitraat. Natrium ci- traat. Olie. Water". „Precies", „Hela",riepFox, „geen- arseni cum?" bent twee dagen te laat met het nieuws broeder Fox. Er zy£ bepaalde dingen in beweging geko men toen jij op Ancreton was. Arse nicum is al een tijdje uit de mode» nietwaar meneer Mortimer (Wordt vervólgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1