Geluwde tegenstellingen V' WANNEER GRIEP mKv&' Euromarkt heeft 'n positieve waarde Ambonezen minder in een isolement Politiek van economische expansie blijft mogelijk Bevredigend overschot van mijnen verwacht REGERING TOT TWEEDE KAMER: Produktie van Voor sociaal werk 12.366.200 minder dan in '57 Ir. Staf geeft cijfers over Sennelager Nieuw vaccin tegen verkoudheid Bezuiniging bij het departement van Algemene Zaken steenkool iets kleiner Meer kansen op blijvende vestiging RAD! ENT EEN VERSTOPTE NEUS,.AANGEDANE KEEL, BEKLEMDE BORST EN HOEST VEROORZAAKT... geeft een eenvoudige inwrijving snelle verlichtidg op 2 directe manieren! 22 straal jagers 051., Karei Doorman Napoleon Hamea-Gelei Radiocauserieën als pocketboek SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB door lltjaio Hlarsh Donderdag 19 september 1957 r ERGISSEN wij ons niet, dan zijn op bet ogenblik de tegenstellin gen, die de kabinetsformatie vorig jaar tot een zo moeizaam ondernemen hebben gemaakt, een weinig geluwd. Over de duur zaamheid van het verschijnsel make men zich geen illusies, maar dat doet niets af aan de betekenis van de huidige (betrekkelijke) wind stilte. Vraagt men hoe deze is ontstaan, dan mag allereerst de aandacht worden gevestigd op het verdwijnen uit de politieke discussie van de Huurwet met haar steen des aanstoots, die blokkering heette. Verder is er als belangrijk punt de herstelde samenwerking van de grote vakbonden, •waardoor aan de taktiek van het tegen elkaar uitspelen in hoofdzaak een einde is gekomen en ook de wrok over het mandement der bisschoppen enigermate is bedaard. En tenslotte heeft de noodzaak van de bestedings beperking matigend géwerkt op de politieke discussie. Opnieuw blijkt, dat men het in Nederland onder ietwat moeilijke omstandigheden over het begrip sociale rechtvaardigheid eerder eens is dan in tijden van alleen maar voorspoed. Er blijft bij de K.V.P. wel het nerveuze streven naar een complete eigen politiek, die de doorbraak definitief tot een voor rooms-katholieken onbehoorlijke en oneerbare zaak stempelt, er blijft bij de A.R.P. wei het zoeken naar een constellatie, die haar bevrijdt van de samenwerking met de P.v.d.A., zonder aan haar macht tekort te doen, en er blijft bij de C.H.U. wel een stuk oud-liberaal gerichte vrijbuiterij. Doch de mogelijk heden zijn geringer geworden, dan ze waren, omdat voor de komende tijd de te volgen weg zich 20 duidelijk aftekent. Er vallen zonder twijfel har tige woorden te 2eggen over de belasting die de regering meer wil heffen; en het dagblad De Tijd, dat fiscus en duivel veelal op één lijn stelt, heeft al verklaard, dat deze nieuwe aderlating eigenlijk helemaal niet nodig is. Toch is de armslag hij dit debat begrensd, aangezien het onder- harige punt zeer nauw is verbonden met de sociale rechtvaardigheid, ■waarover de vakbeweging, de rooms-katholieke en de protestants-christe lijke niet uitgezonderd, er een vrij eensgezind standpunt op na houdt. EEN suggestie van Het Vaderland om het huidige ministerie maar te doen aftreden en in de plaats daarvan de leiding in banden geven van een crisis-kabinet,/ vindt dan ook haar oorsprong meer in zekere wensdromen dan in een juiste waarneming van de hui dige parlementaire situatie. Het betoog van het Haagse liberale blad is niet zonder (ongewilde) humor, waar he? een vergelijking maakt tussen de tijd van het crisiskabinet-CoIijn en de huidige. Nu ja, toen was er veel armoede en werkloosheid en thans is er werkgelegenheid en welvaart voor ieder (constateert Het Vaderland), maar eigenlijk mag dit verschil geen naam hebben omdat, als het evenwicht niet wordt hersteld, de materiele welstand toch wegsmelt ,,ais sneeuw voor de zon". Wie, verblind door deze logica, geneigd mocht zijn om instemmend te knikken, zal dit toch nalaten als hij zich herinnert, dat het crisiskabinet van Qplijn volstrekt geen nationaal kabinet was en in elk geval heel wat minder nationaal dan de huidige regering op brede basis. Het beeld, dat het blad zijn lezers voorzet: de A.R.P., die zich feitelijk huiten. het kabinet heeft geplaatst, de C.H.U. die als-maar aarzelt, en de K.V.P., die onder voortdurende druk staat van krachten, welke haar van de P.v.d-A. willen losrukken, is niet actueel meer. Het is de schildering van een. storm op een ogenblik, dat die a] in een bries is overgegaan, vlagerig nog wel en rilt, maar niet erg gevaarlijk meer. Het Vaderland, vrezen wij, is minder bezield van het verlangen, een treffend beeld te geven van de huidige toestand, dan van de wens, de V.V.D. in de regering te zien. DEN HAAG. -Wanneer het verdrag tot oprichting van de Euro u Economische Gemeenschap niet zou worden aanvaard, dan zou dat zeer ernstige gevolgen kunnen hebben voor de Nederlandse export, met name naar België en Luxemburg, Toch moet het verdrag niet om deze reden, doch om *ün positieve waarden worden aanvaard. Dat zegt de regering in een Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer, waarin zij nogmaals een krachtig pleidooi voor de Euromarkt laat horen, zowel op grond van economische als van politieke overwegingen. Een speciaal protocol ter be scherming van Nederlandse belangen acht zjj overbodig, omdat ztf meent voldoende mogelijkheden in handen te houden om een economisch, so- ciaal en monetair belefd te blijven voeren, dat de economische expansie zal handhaven. (Advertentie IJS.) DE ANTIEKBEURS •N hét museum HET PRINSENHOF - DELFT 6 22 Sept 1957 Nog tot en met rondag geopend MISSCHIEN is enig meegevoel op rijn plaats voor een blad, dat voortdurend zijn hart moet vasthouden voor het beleid van een kabinet, waarin geen zitting hebben degenen, die bet als de van nature geroepenen voor het leiden van de natie beschouwt. Doch «Ue scherts terzijde: Het Vaderland, wij herhalen het, gaat uit van een toestand, die op dit moment niet aanwezig is. Er is, tijdens de lange kabinetscrisis van vorig jaar, een ogenblik geweest, waarop nieuwe poli tieke scheidslijnen leken te zullen worden getrokken. Prof. De Gaay Fort man heeft de beer Korthals gevraagd om minister te worden; maar deze heeft geweigerd en daardoor het zijne bijgedragen tot de mislukking van deze formatiepoging, die in het toenmalige stadium gericht was op het samenstellen van een ministerie zonder socialisten. De Huurwet was de volgende gelegenheid, waarbij veranderingen in de lucht leken te hangen; doch er kan moeilijk worden volgehouden, dat de V.V.D, bij die gelegenheid veel moeite heeft gedaan om de stemming lijp te maken voor haar opneming in een anders gerichte regering. Sindsdien zijn de kansen er voor de V.V.D. niet op verbeterd. En wie Zaterdag jj. de redevoeringen hij gelegenheid van de huldiging van de heer Oud heeft gehoord, zal onmogelijk kunnen volhouden, dat hier aan staande ministers of gouvernementeel-gezinden aan het woord waren. Wij zouden niet gaarne willen voorspellen, dat zich te eniger tijd geen "wijziging van de fronten voordoet; en wij voegen er aan toe, dat dit voor de politieke verhoudingen wellicht heilzaam ware. Doch voor het moment is het nationale kabinet van Het Vaderland een hersenschim, ook als de idee wordt losgemaakt van wat, ietwat eufemistisch, de onserieuze toelich ting kan worden genoemd. De regering betuigt nogmaals haar voornemen om te blijven streven naar een zo open mogelijk® econo mische verhouding met derde landen en naar vermijding van elk streven naar autarfej binnen de gemeen schap en zegt met nadruk met van plan te zijn zich te laten meezuigen in een ongemotiveerd streven naar DEN HAAG. Minister Klorapé acht bevordering van de inschake ling van vrijwilligers bij de beharti ging van het maatschappelijk werk een van de voornaamste pijlers van haar beleid. De subsidiering ten be hoeve van de deskundigheid, zowel van de vrtiwillfgers als van de be roepskrachten wordt daarom voort gezet, Het werk der vrijwilligers be wijst, dat de bevolking het maat schappelijk werk wil dragen en voorkomt verschraling van dit werk. Dit valt te lezen in de toelichting op de begroting van het departement van Maatschappelijk "Werk die voor de gewone dienst 12.366200 minder raamt dan in 1957 in verband met de noodzakelijke beperking van de overheidsuitgaven. Deze heeft ook geleid tot een inkrimping van het personeel van het ministerie met 157 man. Het lijkt de minister niet verant woord, dat de bestedingsbeperking tot gevolg zou hebben, dat de rela tieve achterstand van de ontwikke lingsgebieden verhoudingsgewijs nog zou worden vergroot sociale harmonisatie. Zij wil alles doen om de rati&catie van het ver drag nog voor 1 januari af te sluiten. De regering verklaart, dat verdere industrialisatie het kernprobleem van de Nederlandse economische po litiek blijft en dat binnen de Euro market daartoe additionele afzetmo gelijkheden kunnen worden gevon den. Daarnaast wijst zij op het voor deel, dat de Euromarkt de zekerheid biedt, dat bij teruglopende conjunc tuur de staten niet opnieuw eigen machtig tot invoerbeperkende bepa lingen mogen overgaan. Van de ge varen verbonden aan het hogere buitentarief, de sociale harmonisatie en de landbouwmaatregelen is de re» gering zich zeer duidelijk bewust. Zij is voornemens er voor te zorgen, dat deze zich met zullen realiseren en vast beslr'-n de politiek van eco nomische expansie en industrialisatie te blijven volgen op dezelfde wijze als zij dit in grote trekken ook in de afgelopen jaren heeft gedaan. Het stabiel houden van lonen en prijzen is in overeenstemming met het ver drag. Wanneer het zou gebeuren, dat bepaalde bedrijven moeten omscha kelen of zelfs stuiten dan is dit vol gens de regering een onvermijde lijke consequentie van de betere werkverdeling, welke in Europa tot stand moet komen en v ..ike van di rect belang is voor de Nederlandse consument. De regering verwacht echter, dat de nodige aanpassing zich in het algemeen zonder ernsti ge schokken zal kunnen voltrekken. Dat het bedrijfsleven met dit ver drag voor een voldongen feit zou zijn gesteld betwist de regering, omdat zij voortdurend overleg heeft ge pleegd met een adviescommissie van de SER. DEN HAAG. Op vragen van het Tweede Kamerlid Evert Vermeer heeft minister Staf o.m. geantwoord, dat zich in Sennelager (sterkte der eenheden: rond 4000 man) 1321 griepgevallen hebben voorgedaan. In Bobne (sterkte der eenheden: rond 725 man); 51 griepgevallen- In Munsterlager (sterkte der een heden: rond 300 man): 60 griepge vallen De minister ontkent dat een aan tal militairen, dat reeds ziektever schijnselen vertoonde op het moment naar Duitsland toch naar Duitsland 25 vervoerd, In Sennelager heeft de A-gnep zich in onverwacht snel tempo uit gebreid. hetgeen, gezien het verloop in Nederland niet voorzien was. Complicaties hebben rich niet voor gedaan. De legering en verpleging der grieppatienten is uit medisch oog punt aanvaardbaar gebleken. Van de zieke soldaten zijn geen klachten gehoord voor wat betreft verzorging, voeding, medicijnen of andere zaken. BALTIMORE Volgens een be richt van „The Baltimore Sun" heeft dr. Winston H. Price van de Johns Hopkins universiteit het eerste werkzame vaccin tegen verkoudheid samengesteld. Het vaccin heeft een reeks van gecontroleerde proeven bij 80 pet van 400 personen die ermee werden ingeënt, het uitbreken van verkoud heid voorkomen. DEN HAAG Het totale beeld van de begroting van het departe ment van Algemene Zaken voor 1958 geeft ten opzichte van de begroting voor 1957 een vermindering te zien van 1901 000. In verband met de bezuiniging is de sterkte van de rijksvoorlichtings dienst met een persoon terugge bracht door het afvoeren van een be staande vacature. DEN HAAG. Minister Zfllstra heeft in rijn Memorie van Toelich ting op de begroting voor 1958 der staatsmijnen de verwachting uitge sproken, dat deze bedrijven een be vredigend netto-overschot zullen le veren. Het aan het rijk uit te keren dividend wordt op 10 miljoen gulden geschat, naast een rentevergoeding van 3 miljoen galden. Dit overschot zal overblijven na aftrek van 30 mil joen van vennootschapsbelasting, van 62,5 miljoen aan afschrijvingen en na toevoeging van 4 miljoen aan de al gemene reserve en de reserve voor de staatsmijn Beatrix De produktiecijfers voor 1958 zijn als volgt geraamd: steenkool 7,4 mil joen ton <1957; 7,5 miljoen); cokes 2,90 miljoen ton (2,8); stikstof 194.000 ton (193.500); briketten 309.000 ton (350.000); gas 412 miljoen een heden (380); elektriciteit 1050 mil joen kwh (1000); bakstenen 23 mil joen. De kleine daling van de steenkool- produktie, die geraamd is, wordt hieraan toegeschreven, dat de moge lijkheden om de uitval van de pro duktie op de vrije zaterdagen vol- (Advertentie 1JM.J Winneet er alom gtiep heerst, worden vele gezinnen er door aangetast Als U een verstopte neus, aangedane keel, een be klemde en pijnlijke botst heeft, hoe kunt U dan snel al die narigheden vellichten' Doot opluchting te brengen direct bij de aangedane luchtwegen 5 U ketjgt deze snelle, afdoende verlichting door vóór het slapen gaan borst, keel en rug flink met Vicki VapoRub m te wrijven. Deze aangename, medicinale zalf werkt op twee manieren" 1. VAPORUB WERKT 0Q0R 0E LUCHTWE6EN Door de lichaamswarmte geeft Vicks VapoRub medicinale dampen af, die U utcnlang inademt door de aangedane luchtwegen, die alléén bereik baar zijn door deze dampen. Zij openen de luchtwegen, vet- gemakkelt]ken het ademhalen, verzaehien de aangedane keel en katmeten de hoest. 2. VAPORUB WERKT DOOR DE HUID HEEN Tegelijkertijd werkt Vicks VapoRub als een verwarmende pappleister door de huid heen. Dit maakt de congestie tos en verzacht de p«jn in de borst. Deze dubbele werking „n Vicks VapoRub dampen ca pleuterwerking tezamen gaat urenlang door U zult rustig slapen, omdat U zich opgelucht en prettig voelt en gemakke lijker kunt ademhalen. Dikwijls zijn de volgende ochtend de ergste ongemakken voorbij en voelt U ach vee! beter. DEN HAAG. BU de komst van de Ambonezen in ons land is «r van uitgegaan, dat hun verblijf van kor te duur zou zijn. Hun verblijf iu Ne derland duurt echter reeds meer dan zes jaren. In die tyd is de groep ge groeid van rond 12JS0O tot 17.500. Als de repatriëring beperkt zou blijven tot 50 zielen l>er maand, zoals de voorlopige bedoeling van de Indo nesische regering is, dan zal het ver blijf voor vele Ambonezen, die wil len terugkeren, - nog jarenlang du ren. Naarmate het verblijf langer duurt, zijn en mogelijk ,meer Am bonezen, die zich blijvend In Neder land willen vestigen. Het beleid van het ministerie van Maatschappelijk Werk moet met deze factoren reke ning houden, aldas minister Klompé tn de toelichting op haar begroting. De verwachting, dat. het verblijf van korte duur zou zijn, heeft mede het beleid ten aanzien van hün. ver zorging in de aanvang bepaald, in tussen- zyn de ^omstandigheden^ in grijpend gewijzigd/Leefden de Am bonezen aanvankelijk in de besloten sfeer van hun woonoorden, geleide lijk aan werd dat isolement opgehe ven, doordat de overgrote meerder heid van de mannen een plaats in het arbeidsproces vond en de Am bo nese jeued tezamen met de Neder landse kinderen naar school ging. Dit verkeer met het Nederlandse volk heeft in toenemende mate invloed gehad op hun denken en doen. Naast deze ontwikkeling was de overweging, dat bij voortzetting van de totale overheidszorg op de duur het besef van verantwoordelijkheid voor eigen persoon en gezin moest afnemen voor welke overweging ook in Ambonese kring begrip was reden tot de overgang op zelfzorg in mei 1956 Jn deze richting zal ver der gegaan moeten worden. Ver trouwd wordt, dat de leidinggevende personen uit de groep Ambonezen, met wie zo veel mogelijk overleg zal worden gepleegd, de noodzaak hiervan zullen inzien en daarvoor begrip bij hun leden zullen weten te wekken. In verband met deze ontwikkelin gen dient de vraag onder het oog te worden gezien, of investering in de bouw van aparte woonoorden voor de toekomst wel het meest juiste be leid is In verscheidene woonoorden is de huisvesting echter van dien aard, dat uitstel van verbetering niet verantwoord zou zijn. De nieuwe woonoorden in Nistel- rode en Capelle a. d. Usel zijn bijna gereed <200 gezinnen elk). Er wordt met bouwen begonnen in Leerdam, Vaassen en Winterswijk. Die te Stap horst, Ommen, Wierden, Eist, Ber gen (L.) en Meeiio (L.) zullen wor den vergroot. Mogelijk zullen later nog oorden m Baarschot en Moor drecht worden gezet. Als de nieuw bouw klaar is, zullen er op betrek kelijk grote schaal verhuizingen moeten plaatsvinden. Sommige woonoorden, o.a. Lunetten zullen ge heel moeten worden ontruimd. Bij deze verhuizingen zal zoveel moge lijk rekening worden gehouden met de belangen van de Ambonezen en hun werkgevers. Voor de Ambonezenzorg is in totaal uitgetrokken voor 1958 een bedrag van 11236100 (vang jaar f 11.285.400). 's-GRAVENHAGE In aanwezig heid van de Amerikaanse ambassa deur in Nederland, Philip Young en de Nederlandse minister van Marine, ir. C. Staf zijn op het marinevlieg kamp Valkenburg 22 nieuwe Sea- hawkstraaljagers overgedragen aan de Nederlandse marine. Tegelijker tijd werd het vliegtuigsquadron 860 in dienst gesteld, waarbij deze Engel se straalvliegtuigen, die bestemd zijn voor het vUegkampschip Karei Door man, worden ingedeeld. t Adve-rtentle t M veroverde vele Jonden veroverde mittioenen Dameshonden 1 ledig te elimineren nog onvoldoende zeker zijn te achten. Tengevolge van de loonverbete- ringen van de afgelopen tijd zijn de sociale lasten in het algemeen hoger gesteld. Bovendien brengt de ge raamde personeelsuitbreiding ge rekend wordt op een bezetting van 43 840 tegenomer 42.200 in het eerste kwartaal van 1957 een verzwaring dezer lasten niet zich. De uitbreiding van het personeel is o m, nodig door de invoering van de aibeidstydver- korting van de ondergrondse arbei ders. Voor 1958 is doorbetaling van loon aan ondergrondse arbeiders op vrije zaterdagen begroot. De in 1958 uit te voeren aanleg- werken, met uitzondering van de mijn Beatrix, belopen een totaal van 76 miljoen. Voor de voorzetting .van de werk zaamheden aan de beide schachten van de nieuwe staatsmijn Beatrix is acht miljoen gulden uitgetrokken. De kosten van de vakopleiding zijn voor 1958 hoger geraamd in verband met de te verwachten toeneming van. het aantal leerlingen der boven grondse vakscholen. Y) E eerste rijf-en-zeven tig cause- A-A rieen, die werden gehouden in de AVROnibriek „Ik geloof dat,.." zjjn in druk versohenen en als pocket book uitgegeven door de Rot terdamse uitgever Ad. Donker. Jan van Herpen heeft Al een. woord voor bij af «echreven. De mm radio-serie begint yö| op dinsdag 1 kjP» oktober weer met een vijf minuten praatje van iemand, wier stem zich velen nog zullen herinne ren, al is rij nst de oorlog niet meer aan de omroep verbonden geweest: mevrouw Antoinette van Dijk, vóór 1940 verzorgster van het kinderuur tje en de ziekenprogramma's van de AVRO. VOLGENDE week zaterdag brengt de N.T.S. een rechtstreekse re portage jran de opening van de Velaer tunnel door koningin Juliana. De camera's zullen de kijkers ui deze uitzending, die duurt van half één tot half twee. o a. een blik gun nen in het ventilatiegebouw op de zuidelijke oever van het Noordzee- kanaai. Ook het défilé van vertegen- woardigers van wegtransportbedrij- ven wordt op de beeldbuis gebracht Evert Garritsen en Piet Nuyi Jr. zijn de commentators, Ben Steggerda heeft de regie \AIELLICHT inteiesseert het utte vernemen, dat de altyd vin dingrijke heer Eli („Van wie is die tekst?" Asserer in geslaagd zyn •naam te vereeuwigen in de onder titel uan de kolder show, die hy gaat seftryt/en. voor het AVRO-televisie- programrrut. Volgende week zaterdag kunt u voor 't eerst kijken naar „Dat is geen kunst", een COMEDIA DELL'ASSER. TIJDENS de .Wereldtentoonstel ling 1958 zaToe Vlaamse tele visie alle dagen programma's voor de camera's brengen m een studio op het expositie-terrein. In het ko mende seizoen komt de Vlaamse tv met iets nieuws in haar ontspan- ningsprogramtna's: de „Roadshow", die met een rijdende studio steden en dorpen m Belgie zal aandoen. IN het programma van Hilversum n vanavond een Holland-Festi- val-recital door Dietrich Fischer Dieskau en de pianist Jorg Demus; liederen van Robert Schumann op teksten van Heinrich Heine (9-25 tot 10 uur). Op de andere zender van 9 uur tot lu.25 een herhaling van de hoorspelbewerking van de succes roman van Daphne du Maurier „Re becca". BONN De eerste najaarsma- noeuvxes van het Westduitse leger beginnen maandag. Troepen ter sterkte van ongeveer een divisie zul len aan de oefening deelnemen. EEtl ftlEJftlCj ert iXOTfSOi m/1P VZRRUSI 6 tl CL A AH D£ zu/otum ORCtfó VA tl nORTOtt '*3 RAfitt In vinDHETnlKiOM MltR HtT KAriPOPTÊ SLAArt AL6Wfc LAiTKRy&tn... w iou nA*R iwu&tri ALbKomncL Ifl FAHTA6IA Ifc HOORT R LAST 1 .Formaline", gaf meneer Morti mer met grandeur toe, „ia bepaald .superieur". „Kijk es aan", rommelde Fox te vreden. „Dat klaart de zaken een 1 beetje op, hè? Als er arsenicum wordt gevonden, heeft het daar niets mee te maken. Dat staat dus vast En wat meer zegt, degene, die er op rekende, dat 3109. Lucia overstelpt baar man rnet verwijten. „Jij hebt de boel er doorgedraaid," roept zij met schrille stem. Jij, die dacht, dat je je maar alles kon veroorloven, jij, die meende, dat jou niets kon. overkomen, jij„Hou je mond!" schreeuwt. Ma ria, „jü hebt toch altijd met geld gesmeten... Jij moest toch altijd het duurste en het mooiste hebben1" Het is weer de dagelijkse ruzie met de wederzijdse verwijten. Maar n at helpt het? „Misschien komt die gekke Amerikaan vandaag of morgen opdagen," zegt Lucia, „als die werkelijk zo dol op jou is, moet hij er maar voor betalen ook," „Och, die onzin," zegt Mario, „die Idioot komt natuurlijk toch met. En als hij komt zal hy heus onze schulden met betalen." Op dat moment kondigt het dienstmeisje een bezoeker aan: de (heer Pirelli, de eigenaar van de villa, die het echtpaar Farcia heeft gehuurd. 88 klaar komen. Wat is er trouwens met die kat?" „Hou jy je er maar buiten", gromde Alleyn. „Jij moet je proe ven met een onbevlekt gemoed uit voeren. Er komen trouwens waar schijnlijk nog een heleboel proeven voor je. Met Bunsenbranders en pla tina draadjes en ammoniak en nog het een en ander". Na een lange stilte vroeg dr. Cur- hemzelf zouden gebruiken. Hij be- *US?" en ke' V*1 Tn» ««.«luk- meneer Mortimer, keek naar „Het zou best kunnen". „Weet je al iets van de hele toe val me eigenlijk het te doen", „Maar daar hebt u niet aan toege geven?" „Inspecteur, ik moet bekennen, ik stand; ik de situatie was heel akelig. „Dat is nog een probleempje". De was bang, dat Ik hem van streek Fox zei plotseling: „Was hij kaal zou maken. Ik moet bekennen, dat toen ze hem hebben afgelegd?" ik een compromis zocht Het komt rHjj niet Mevrouw Henry Ancred er op neer, dat ik cn meVrouw Kentish waren er al- „Heeft n wel toegegeven?" lebei by. Ze zouden het natuurlijk „Ik zou de opdracht graag hele- «e»en hebben. Het haar was er het bij het 'balsemen'gebruikt zou maal hebben geweigerd, maar hij trouwens. Fox. We hebben het by worden, maakte de fout van zyn wilde geen weigering accepteren, elkaar gezocht toen jij Thomas ver- of haar leven. Daar kan de verdedi- HJj dwong me het boekje mee te ne- Pleegde gtng bij de jury ook weinig mee be- men. Ik heb het per aangetekende „Oh!" Fox broedde een poosje en reiken. De verklaring van meneer brief met de complimenten en zon- zei toen hardop: „Meneer Morti- Mortimer zou voldoende zijn. Mooi der commentaar teruggestuurd. Hij mer! Meneer Mortimer!" zo". antwoordde, dat wanneer de tijd „Wat7 Wè Alleyn vroeg: „Meueer Mortimer, a®"ra'n ^*hruc- „Heeft u het haar van Sir Henry had Sir Henry enige idee van de f16? ^lenhe te houden. De eh de gezien toen u met hem bezig was?" 'methode die gevolgd zou worden"? Jcwam en 611 „Hè? Oh, ja", zei meneer Mor- Met een heel slaperige stem ant- M hebt uw eigen methode gevolgd timer gehaast, maar met een stem, 'woordde meneer Mortimer: „Het ia en te«en nieman<ï iets gezegd?" die verstikt was door de slaap. „Ja, heel merkwaardig, dat u die vraag .Het leek me de enige oplossing. hebben het allemaal gezien en stelt, inspecteur. O ja, heel merk- Uit een oogpunt van techniek was ie" va^ Een prachtige waardig. Omdat, tussen u en mij, de iet* anders onmogelijk. Belachelijk, *°P. haar Hy gaapte mtge- overleden heer een nogal ongewone mag ik wel zeggen. Zulke bespotte- rr'6 v™? Pf? r^e kop m ^belangstelling toonde. Hij liet me Ujke ingrediënten. U kunt het zich haar herhaalde hy. ,komen en bepraatte de aspecten van met voorstellen". Alleyn keek dr. Curtis aan. „Be de begrafenis. Dat was twee jaar ge- „Goed", zei Fox, „zo lang u maar SriJP-h wel?" leden kunt getuigen, dat er geen arseni- Prc^®fles hè. Juist „Lieve God'" cum was. Nietwaar meneer Alleyn?' „Pardon. vroeg meneer Morti- „Op zichzelf is dat met ongebruL tv moet zeezen" zei meneer meï, gespannen, kelyk Heren van zyn positie geven Mortimer, „dat ik niet veel voel Niebi aan de°ha'nri W^zii^m Lolf- soms heel gedetailleerde instructies. voor w tfpven van een ze tui «ren- j lets ®an de hand. we zyn in Lon Maar de overledene was wel f heel verklaring in een dergelijke zaak. n* BlJ zons°PgafB hgt u in bei merkwaardig. Hij nou ja zei Ons beroep is delicaat, ik mag wel Aan het nntblit zei Allevn- Dat [meneer Mortimer zachtjes kuchend. 2eggen exciusief, inspecteur. Fubli- oSs S weer de SbniSï „Hu gaf me een lesje in balsemen, citeit van dit gehalte is heel on- sneeuwbal aan het worden, Hij had er een boekje over. Ja zei wenselijk". Troy. meneer Mortimer, terwijl hij een .Misschien wordt u niet eens op- „Het pikt zeker onderweg weer ^^wegriikte, „een vreemd klem geroepen", zei AUeyn. allerlei complicaties op, hè?" boekje. Heel oud. Het ycheen dat „Niet? Maar ik dacht dat inspec- „In dit geval een heleboel duiste- een van zyn voorvaderen wasgebal- teur Fox zei re dingen. Vieze boel met een hoop tngvVeTr; "Je kunt noof* weten* Opgewekt waardeloos spul er tussen. Wilt u de methode die in dat boekje stond blyven, meneer Mortimer". een intenm-rapport?" Descnreven. Meneer Mortimer mompelde iets .Alleen als je er behoefte aan Sir Henry wilde er zeker van zijn, troosteloos er viel m een lichte hebt er èèn uit te brengen. En heb dat onze methode dezelfde was. sluimer. je tyd genoeg?" Toen ik het waagde op te merken, „En de* kat?" vroeg Fox. „En „Eigenlijk niet Ik kan een paar dat het boekje wat verouderd was, de medicynfles?" korte vragen beantwoorden, als J» werd hij nou, zo boos, dat ik het „Nog geen rapport". im hebt om ze uit me te trekken." een beetje vervelend vond, Heel „We hebben het druk gehad". Ik vermoed al wat het zal zyn." naar. Hij stond er op, dat we dezelf- klaagde dr. Curtis. „Jij en je kat- de procedure voor eh voor eh ten! Het rapport zal vandaag wel (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1