Modernste ziekenhuis in Pacific op Nieuw-Guinea Gouverneur Faubus blijft onverzoenlijk I Moeizame vorderingen op weg naar zelfbestuur Aambeien? In sanatorium-Davos ook astma-kliniek Bij Financiën personeels inkrimping Katholieke kritiek op prof. Zeegers' ontslag MM ZENUWRUST VdLPON 33oyd Bachman in acht talen Geen animo om marinier te zijn Vrouw doodde baby. zelfde straf geëist Willem de Vries overleden A-griep breidt zich nog uit HEMOTABS Bij zestigjarig jubileum Was nooit op vergadering Van twee hoog doodgevallen Oost-Flevoland krijgt steeds meer vorm Don emus viert tweede lustrum Hofs tra en Holtrop spreken voor verbond van werkgevers Partijen vermeld in verslagen van parlement SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN, AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB door tlgaio Ttlarsh Vriiclas 20 september 1 Q"i7 DEN HAAG. Op tN.ieuw Guinea verrijst een der mo dernste ziekenhuizen van de gehele Pacific. Het komt in Hollandia; met het bouwen is men reeds begonnen. Afgezien daarvan neemt het aantal art sen en verpleegsters, zieken huizen en poliklinieken op Nieuw Guinea voortdurend toe. Dit wordt meegedeeld in de toelichting op de begroting van het ministerie voor Zaken Overzee. - Tk ben 22 jaar getrouwd en mijn 35* vrouw zit elke avond te kijken Zo lang zij lacht ga ik door. Ik houd mijn conferences in acht talen en ifc kan mij best redden, maar het publiek zit te loeren op elke fout." Deze woorden zijn opgetekend, uit de mond van een kleine man met ratlenhaar en bijpassend gezicht, een soort Deense Johnny Kraaikamp, maar dan 47 jaar. Zijn naam: Boyd Bachman In de Scandinavische lan den wordt hij nogal eens aangekon digd als „de Nederlandse conferen cier". Dat is niet zo gek: 22 jaar geleden trouwde hij met 'n Rotter dams meisje; in 1936 kwam bij met Paul Godwin als drummer naar ons land; toen hy veertien jaar later naar z'n eigen Denemarken terug keerde genoot hij vermaardheid als ,.de gekke orkestleider", twee jaar later "besloot hij het voortaan maar helemaal bij dat gekke te houden. Nu brengt-ie al vijf jaar achtereen een „one-man-show". Wat-ie zelf daarover zegt? „Ach. eigenlijk heb ik altijd al een oneman-show gehad. Daar zat het orkest en ik was de idioot ervoor Maar ik ben blij, dat ik de verantwoordelijkheid voor al die musici niet meer hoef te dra gen. Ik ga op het toneel staan en improviseer. Ik doe wat mij te bin- pen schiet en wat de zaal leuk vindt. Ik ben al lang van een vaste tekst afgestapt Ik vecht niet meer tegv-n het publiek...." Over de televisie in Amerika: „Ik ben er veel voor opgetreden, maar neeJe moet daar Danny Kaye of Bob Hope heten. Geef mij eigenlijk -sïhelemaal maar liever een kleine nachtclub, ivaar ik het publiek'beet ikan pakken in plaats van een volle gaal." Enfin, morgenavond komt Boyd Bachman dan toch voor de televisie. "Voor de Nederlandse wel te ver staan. In het KRO-programma. TIJDENS een feest in het baren se Singerbuis, dat ook (maar niet Eo heel fraai) op televisie te air» was, heeft de stichting „Onze Lichte Muziek" gisteravond wat Prijsjes uitgedeeld. Voor 1955 ging de schoon heidsprijs voor muziek met tekst naar Mies Karsemeyer-Spruit en Benny Vreden voor „Vroeg In de morgen"; voor genremuziek naar Jos Cleber voor „Pony parade" en Jan Vogel voor „Melodie oriëntale". Voor 1955 is de schoonheidsprijs voor genremuziek toegekend aan 30 Bos, voor „Up and down"; als het "beste liedje is bekroond „Gaat 20 een droom voorbij?", op muziek van Alfred Ztnlgrod en Ger van Leeu wen, en met 'n tekst van Han Dunk. WIM IB O laat zich vanavond van 10,10 tot 10,40 horen in het pro gramma via de zender Hilversum 3. Hij zingt en praat over zijn Ameri kaanse reis onder het motto: ,,'k Ben weer in Amsterdam terug". Op de andere zender in de cyclus Kwintet ten voor piano en strijkinstrumenten om 10 uur het kwintet in f van César Franck. De uitvoerenden zijn Dick de Reus, Myra Spruyt, Jo van Helden. Jo Cantor en Gerard Hen- geveld. Het ministerie gaat voort met het treffen van maatregelen, welke er op gericht zijn het ontwikkelings proces van de Papoea zoveel als mo gelijk en verantwoord wordt geacht te versnellen. Blijvende aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de econo mische hulpbronnen van Nieuw- Guinea, verbetering van de bevol- kingslandbouw en uitbreiding van de export van bevolkingsprodukten. Naast verdergaande mljnbouwkundi- ge exploratie zal worden begonnen met een onderzoek naar de water- krachtmogelijkheden en de bevaar- baarmakmg van rivieren. Bij de gezondheidszorg is de laat ste jaren het accent in belangrijke mate gelegd op de preventieve zijde daarvan. De algemene bestrydings- campagnes van malaria en fram- boeaia worden voortgezet met hulp van W.H.O, en Unicef, evenals de bestrijding van lepra, tbc en kin dersterfte. Niet ontveinsd kan worden, dat slechts uiterst moeizaam gevorderd wordt op de lange weg naar zelf bestuur. De gedeeltelijke herziening van de Bewindsregeling Nieuw- Guinea wil het mogelijk maken etappe ge wijs de inwoners van dit gebiedsdeel toenemende medezeg genschap te geven in het bestuur des lands. Nog steeds staan grote delen van dit gebiedsdeel en een belangrijk deel van de bevolking niet onder volledig bestuur. In het onbestuur de gebied zijn onderlinge oorlogen tussen de naburige stammen en zelfs koppensnellen en kanibalisme veel vuldig voorkomende zaken. Austra lisch Nieuw-Guinea zal eind 1959 geheel onder geregeld bestuur zijn gebracht Voor Nederlands Nieuw Guinea zal dit tijdstip later moeten vallen, doch niét véél later. Met de gouverneur van Nederlands Nieuw- Guinea is overleg gaande, welk tijdschema hiervoor uitvoerbaar en aanvaardbaar kan worden geacht. Zolang de eigen inkomsten van het gebiedsdeel geen behoorlijke toeneming te zien geven zal er re kening mee moeten worden gehou den, dat van een vermindering van de Nederlandse bijdrage aan de geldmiddelen van het gebiedsdeel geen sprake zal kunnen zijn. DOORN. Generaal B. O. Ronu- wlnckel, commandant van het korps mariniers, verontrust zich over Bet feit, dat sedert 1948 een gestadige teruggang is te bespeuren In de jaarlijkse aanneming van beroepfi- mariniers. gedeeltelijk door een. sterk verloop, gedeeltelijk door een te geringe aanmelding van nieuwe reerpten. Over 3957 tot en met augustus hadden. 102 beroepsmarimerg na het beëindigen van hun gecontracteer de diensttijd het korps verlaten ter wijl slechts 56 nieuwe recruten in deze periode konden worden aan genomen. Daar het voor een ge zonde personeelsituatie noodzake lijk is ongeveer 200 man jaarlijks aan te nemen is een en ander voor de generaal en ook voor de gehele marmeleïding wel zeer verontrus tend, temeer omdat uit dit beroeps- personeel het noodzakelijke kader voor de toekomst moet worden ge vormd. Op de 2600 beroepsmariniers die het korps bij een. vredessterkte van 4000 man (dienstplichtigen inbegre pen) nodig heeft, kan men thans over 1800 man beroepsper scheel ba- schikken. dus 800 te weinig. ARNHEM, In hoger beroep heeft te Arnhem, voor het gerechts hof terecht gestaan de 29-jarige vrouw uit Oosterbeek die wegens moord op haar zoontje van drie maanden was veroordeeld, tot een gevangenisstraf van vijf jaar met aftrek en voorwaardelijke ter be schikkingstelling van de regering met een proeftijd van drie jaar. De procureur bij het gerechtshof eiste bevestiging van dit vonnis. AMSTERDAM. Donderdag is In een Amsterdams ziekenhuis na een langdurige ziekte op 58-jarige leef tijd overleden de acteur Willem de Vries. De heer De Vries is o.a -verbon den geweest aan „Het Schouw toneel" en „Het Nederlands Toneel". In 1945 kwam hij bij de hoorspel- kem van de Nederlandse Radio Unie. LONDEN. Alle Amerikaanse militairen in Engeland zullen tegen de Aziatische griep ingeënt worden. Sedert begin augustus hebben zich 2.400 gevallen van griep onder de Amerikaanse militairen in Engeland voorgedaan. In Midden-Engeland zijn twee kin deren als gevolg van de griep over leden. In Noord-Engeland zijn 20.000 schoolkinderen ziek. Voorts wordt een toenemend aantal gevallen van griep gemeld onder de Britse mili tairen. In de Ver. Staten en Canada zijn tot dusver 65.000 gevallen van griep gemeld. In verscheidene delen van de Ver. Staten en Canada zijn scho len gesloten. In het gebied van Parijs zijn en kele alleenstaande griepgevallen ge constateerd. In het zuiden van Frankrijk is de ziekte nog niet door gedrongen. Het Pasteur-instituut in Parijs treft maatregelen voor mas sale inenting in het oosten, westen en noorden van Frankrijk, waar de griep zich heeft uitgebreid. In Athene liggen echter ongeveer 100.000 mensen met griep in bed. Adverientte t M.) neem Hemo tabs- de nieuwe behande. ling van binnen uit. Een simpel vrijwel smakeloos tabletje plus een glas water Is alles wat U nodig hebt om pün en ongerief van aambeien te verlichten. Heraotaba werken weldadig tegen Uw Pijn en ongemak. Zalf en tetpillen zijn overbodig. Met hun werking van binnen uit. doen Hemo tabs de zwellingen slin ken en bevorderen ?o «Je genezing. Ze ztfn bovendien zacht laxerend en helpen zodoende de normale functies herstellen, 20 belangrijk voor volkomen herstel en langdurige vrijwaring van ptjn. Complete kuur1,47 Bij apothekers en drogisten tVan één onzer verslaggevers) 10 deze 60 jaar grote veranderingen DEN HAAG- Het Ned. Sana- j ondergaan door moderne narcose- torium te Da vos bestaat DEN BAAG. Uit de Memorie van Toelichting op de begroting voor Financiën blijkt, dat de personeels sterkte van de generale thesaurie ten opzichte van vorig jaar met 137 plaatsen is verminderd. De mlnfcter verwacht, dat de gemiddelde sterkte van de personeelsbezetting van het bureau van het commissariaat voor oorlogsschade, de schade-enquëtc- commissies, het grootboek voor de wederopbouw «n de afdeling Finan ciën Publiekrechtelijke Lichamen tezamen met 103 man kunnen wor den verminderd. Ook bij enkele andere diensten maakt een vermindering van werk zaamheden het mogelijk de perso neelsformatie in te krimpen. De personeelsformatie van de be lastingsdienst is ten opzichte van die van de begroting van het vorige jaar verminderd met 326 plaatsen. Hier van hebben 114 plaatsen betrekking op een verantwoord geachte inkrim ping van de personeelsformatie. De overige plaatsen zijn als aftrekpost in mindering gebracht wegens tijde lijke vacatures, die in de feitelijke bezetting worden verwacht in ver band met de moeilijkheden, welke worden ondervonden bij de aanwer ving van personeel. jaar. Ter gelegenheid rail dit jubileum wordt zaterdagmiddag september in Da vos ,ecn nieuwe vleugel van het sanatorium ge opend.' een astma-kliniek met een capaciteit van t5 bedden. Hiermee Is de capaciteit van het gehele sana torium gebracht op 265 bedden. De Vereniging tot Behartiging der Belangen van Nederlandse Long lijders werd in 1897 opgericht door een oud-tbc-lljdei de heer F. Flan- tenga en begon in een huurhuis te Davos. waar 30 patiënten konden worden verpleegd. In 1901 kreeg de vereniging een eigen gebouw en kon eori eigen geneesheer worden aangetrokken. Sindsdien heeft de medische staf van het sanatorium aanzienlijke uitbreidingen ondergaan en mo mentcel wordt het beschouwd als één der best geoutilleerde sanatoria In Zwitserland. Ook de behandeling van tbc heeft DEN HAAG. De merk waardige manier ^aarop*de katholieke hoogleraar G. H. L. Zeegers dinsdag zijn ont slag nam uit de door hem te socialistisch geachte NOVIB, de Nederlandse Organisatie Voor Internationale Bijstand, is krachtig over de hekel ge haald door de secretaris van het Katholiek Maatschappelijk Beraad. Mr. P. Aalberse, de secretaris van dit orgaan van overleg tussen rooms- katbolieke sociale organisaties dat binnenkort zijp standpunt over deze kwestie zal bepalen, heeft verklaard dat de aanvankelijke bezwaren die het Katholiek Maatschappelijk Be- raad tegen de NOVIB had be treffende de zeggenschap der r.k. organisaties en de samenstelling van het bestuur door een statutenwij ziging waren weggenomen. Mr. Aal- berse verklaarde dat met grote zorgvuldigheid eerst tot deelneming van de katholieke organisaties is overgegaan nadat voldoende waar borgen waren verkregen. De interne besprekingen hierover werden bij gewoond door een vertegenwoordi ger van het episcopaat. Het Katho liek Maatschappelijk Beraad dat na diens instemming prof. Zeegers voor het bestuurslidmaatschap heeft voor gedragen, heeft van diens voorne men ontslag te nemen geen mede deling gehad. Mr. Aalberse voegt eraan toe, dat het wel -gen, unicum Is dat een 'bestmirsM. ma nier bedankt, hoewél guj niet één vergadering heeft bijgewoond. Het NOVIB ontving dinsdag een brief van de professor, waarin deze zijn ontslag aanbood als lid van het bestuur. Voor de motieven van dit ontslag venvees prof. Zeegers naar een rede die hjj die middag zou houden op een I'riester-missicbij- eenkomst. De NOVIB acht deze ma nier van handelen op zijn minst be vreemdend. Verbijsterd was bet be stuur toen het uit de tekst van de rede vernam, wat tic hoogleraar tot zïin besluit had gevoerd. Naar het NOVIB meent, kunnen de motieven van de professor de toets van de kritiek niet doorstaan. De socialistische melodie, die de hoog leraar hoort achter de nationale samenzang der deelnemers, valt niet te verklaren uit de samenstelling van het bestuur, waarin (prof. Zee gers niet meegeteld) zes niet-soda- listische katholieken, vijf niet-so- listen en liberalen zitting hebben. Van de 58 aangesloten organisaties zijn er drie socialistisch en zeventien katholiek De NOVIB besluit zijn overzicht van andere naar haar mening on juiste uitspraken van de hoogleraar, met haar teleurstelling uit te spre ken over de rede van de professor, waarin een karikatuur is gegeven van de NOVIB. De organisatie Is ge schokt over de beledigende opmer kingen over haar bestuurslid pater S. Jelsrna. AMSTERDAM. - Een 77-jarige Amsterdammer die voor een bejaar de dame in de Van Baerlestraat te Amsterdam dikwijls allerlei karwei tjes opknapte, is gisteren, toen hü aan de buitenkant van haar woning bezig was met het lappen van de ramen, van het op de veranda staande trapje over de rand van de waranda neen van de 2e verdieping elf meter na Ar beneden gevallen. Hy kwam op een binnenplaatsje terecht en was op slag dood. Materieel voor Deltaplan jaar later beschikbaar DEN HAAG In de «leuwe pol der Oostelijk Flevoland zal ca. twin tig miljoen kubieke meter bagger- werk moeten worden verzet. Het meest nodige hiervan, alsmede de aanleg van 60 km van de ontwor pen wegen ter gezamenlijke lengte van 500 km zal in 1958 worden uit gevoerd, Ook de verbindlngsslnis bij Ketel ha ven zal komend jaar gereed komen. Na afwerking der gronden ten oosten van de lijn Ketelhaven- Elburg zal het zwaartepunt der ont ginningswerken naar het gebied noordoostelijk van Lelystad worden verlegd. Hier zal plm. 4.000 ha in 1958 gereed kunnen komen. Men zal 'beginnen njfet de bouw van honderd woningen, winkels en andere gebou wen in de~ dorpskernen en van 32 boerderijen met woningen. Aldus blijkt uit de Memorie van Toelichting op de begroting van het Zuiderzeefonds, waarvoor 13,5 mil joen gulden minder is aangevraagd dan in 1957 en ongeveer 7,5 miljoen gulden minder dan na de beste dingsbeperking in 1957 beschikbaar was. Desondanks houdt men vast aan het li-jarenplan voor de vol tooiing van. Oostelijk Flevoland en het 9-j aren plan voor de waterbouw kundige werken van de Marker waard. Het groot baggermaterieel voor de op gang komende Delta werken zal echter een jaar later vrijkomen dan oorspronkelijk be oogd was. techniek, waardoor meer gecompli ceerde operaties mogelijk werden cn door het toepassen voor het eerst in 1948 van anti-biotica, geneesmiddelen die de tb-bacil ver nietigen. De sfeer in het sanatorium Is ge heel Nederlands gehouden, ondanks het feit, dat voornamelijk met Zwit sers personeel wordt gewerkt, zodat het gebouw op bezoekers de indruk maakt van „een Hollandse enclave jn Zwitserland" zoals de voorzitter van de vereniging, dr. H, van Wely zich uitdrukt. Op zaterdag 12 oktober wordt ter gelegenheid van het jubileum io Utrecht een bijeenkomst van oud patiënten gehouden, waarvoor nu reeds honderden aanmeldingen zijn binnengekomen f Advertentie t MJ Zwaarmoedige gedachten, tobberij en angjtgevoel verdrijft U door MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN Versterken het zelfvertrouwen en stemmen U wear moedig en ruitlg. AMSTERDAM. - Op 17 oktober .zal het tien jaar geleden zijn, dat de stichting Donemus met baar werk zaamheden ten behoeve van de he dendaagse Nederlandse scheppende toonkunst een aanvang maakte. Ter gelegenheid van dit tweede lustrum zal MANETO aan Donemus een drietal concerten aanbieden: op 16 oktober (U.S.O. o.l.v. Paul Hup- perts), 22 oktober (Nederlands Ka merkoor o.l.v. Felix de Nobel) en 29 oktober (Alma Musica en Hol lands Strijkkwartet) in het Con certgebouw te Amsterdam. Verder zal een uitgebreid pro grammaboekje „10 jaar Donemus" het Hebt zien. ROTTERDAM. Op 17 en 18 ok tober zal de algemene ledenverga dering van het Verbond van Neder landse Werkgevers in Rotterdam worden gehouden- Op de middagver gadering op 17 oktober zal de heer T. J, Twijnstra, voorzitter van het verbond, zijn jaarrede uitspreken. Hierna zal de minister H. J. Hofstra een rede houden. Ook zal het woord worden gevoerd door prof. Glas, ree- tor-magnificus van de^ Nederlandse Economische Hogeschool. Op de lunch die de vergadering besluit zal het woord worden gevoerd door dr. M. W. Holtrop, president van de Nederlandsche Bank. LITTLE ROCK. Goeverueur Faubus van Arkansas geelt nog in niets blijk van een verz oenender houding in de rassenkwestie, weigerde gisteren als getuige te ver schijnen voor de rechtbank in Little Rock. Bovendien heeft hy verzocht rechter Davies voor wie hü vandaag moet verschijnen, door een andere te vervangen omdat Davies „bevoor oordeeld" zou zijn. Faubus verwierp de dagvaarding met de verklaring, dat het Hof hem niet kan dwingen te verschijnen om dat hij het hoofd van de uitvoerende macht is. Hij was opgeroepen we gens een klacht van tien negerpredi- kantcn. die de grondwettigheid be strijden van wetten, in Arkansas, die de opheffing van de rassenscheiding trachten te verhinderen. Volgens waal-nemers is deze hou ding een mogelijke aanwijzing voor het standpunt, dat de gouverneur vandaag zal innemen. Dan moet bij voor hetzelfde gerechtshof verschij nen om te verklaren waarom hij de nationale garde gebruikt om ophef fing van de rassenscheiding op de middelbare school van Little Rock te verhinderen. De federale minister van justitie, Brownell, heelt het hof gevraagd verdere inmenging van Faubus te verbieden. De goeverneur verklaarde gisteren nog niet te weten of hij vandaag zal verschijnen. Het dagblad „Arkansas Democrat" vertelde echter, dat als de rechter een bevel zou uitvaardi gen, Faubus de nationale garde rond de school zal terugtrekken maar al le verantwoordelijkheid voor ge welddaden van de hand zal wijzen. De perschef van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Lincoln White, wilde gisteren geen commentaar ge ven op de bekendmaking van Louis Armstrong, dat hij zijn voorgenomen reis naar Moskou niet zal maken uit protest tegen de houding van de Amerikaanse regering inzake de ras senscheiding, Het is echter geen geheim, dat men ernstig bezorgd is over het besluit. Armstrong wordt beschouwd als een van" de succesrijkste „goodwill-ara- bassadeurs" van de Verenigde Sta ten. Het ministerie vreest, dat de Russen een dankbaar gebruik zullen maken van Armstrongs beschuldi gingen. Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAGDe officiële han delingen van de Staten-G ener aal hebben de politieke partyen ont dekt. Met ingang van deze nieuwe zitting wordt de politieke gezind heid achter de naam van de spre kers vermeldt. In de afgelopen hon derd jaar werd dit opzettelijk na gelaten. Men ging daarbij uit van de gedachte, dat de Kamerleden vertegenwoordigers wan het gehele volk waren en niet primair als ver tegenwoordigers van bepaalde rich tingen moesten worden beschouwd Voor lezers van de handelingen was deze gewoonte echter vaak las tig. met name wanneer het minder bekende afgevaardigden betrof. Op verzoek van abonné's is met dit ge bruik thans derhalve gebroken. In het verslag van de handelingen der Eerste Kamer van dinsdag jl. zijn de letters V.V.D. opgenomen achter de naam van de Leidse hoogleraar Molenaar, bij zijn toelichting tot het liberale voorstel om een vaste com missie voor de financiën in te stel len. Zo beschouwd is prof. Molenaar dus de eerste „partijganger" n -ons parlement. De partij-initialen zullen echter alleen worden vermeld ah de Kamerleden voor hun fractie.- het woord voeren en niet als zij dn doen als voorzitter van een Kamer commissie. Achter de namen van de ministers zullen zij derhalve even min voorkomen. (Advertentie IM.) 3110.'—Lucia ontvangt de heer Pirelli, want Ma rio durft zich niet te laten zien. De huiseigenaar is al verscheidene malen aan de deur geweest en eist betaling .van de achterstallige huur.'„Het spijt mij zeer. •mevrouw." zegt .Pirelli, „maar u zult "begrijpen dat ik nu gedwongen ben maatregelen te nemen. U zult dit huis moeten ontruimen, wan- pier veertien dagen geleden met eei« paar andere dingen voor het huis is meegenomen. Twee stel afdruk ken op de belknop uit de kamer van Sir Henry die van hemzelf en van de oude darker. Ziet er naar uit, dat Sir Henry er naar gegrepen heeft, geprobeerd om er aan te trekken en hem toen losge trokken heeft" „Zoals we al dachten."" „Meneer Juniper kreeg bet op zijn 89 moeite hadden is dat hier en daar heupen toen ik hem vragen begon wat overdreven, zoals bij die familie te stellen. Ik heb het hem gemak- „Werd Ancred vermoord? Ik te verwachten viel. Juffrouw O. had kelijk gemaakt, maar hij gaf me denk het. Heeft Soma Ornngcourt bezwaren en hield die een poosje een heel verhaal hoe zorgvuldig hij het gedaan? Ck weet het met. Dat vol, maar ik kon haar omver pra- altijd is en liet me zijn boeken weet tk ais de analist zijn rapport ten. Van de anderen had eigenlijk zien. Hij kijkt altijd alles dubbel na heeft ingediend/' niemand er veel op tegen, hoewel wat hij klaar maakt. Hij is byzon- „Als hfj arsenicum vindt? je zou hebben gedacht, dat men me- der zorgzaam zegt hij, omdat dr. „Als hij het op eèn plaats vindt, vrouw Kentish en juffr. Desdemo- Whithers zo moeilijk is. Het schijnt ben ik bang, dat het Sonia f>rrm- na had gevraagd de dodencel bin- dat ze een beetje ruzie hebben ge- court is. Als hij het op drie plaat- nen te stappen, zoals ze zich ge- "had. De dokter vond dat de medi- sen vindt is het Sopt a Orrincourt of droegen. Bailey kwam met de vroege cijn voor de kinderen niet goed was een ander. Als hij het helemaal niet ochtendtrein en heeft alle afdrukken en dat vatte Juniper als een bele- vindt, denk ik dat het die ander is. genomen, die u wilde hebben. "We diging op. Hij zei, dat de dokter die Ik ben er nog niet zeker van. vonden een bevredigende afdruk m fout zelf moet hebben gemaakt en „En die ander? de verf op cLe muur van de toren dat hij zijn gericht probeert te red- „Ik geloof niet dat hét vervelen- van uw vrouw. Ze waren inderdaad den door het hem >n de schoenen te per voor je is om op een figuur van juffrouw O. En ook in het boek schuiven. Hij liet doorschemeren, |dan op verschillende te moeten spe- waren haar afdrukken. Een heleboel dat de dokter een nogal vlotte me- culer'en. andere ook, natuurlijk. Afdrukken op neer en een groot gokker is en hij „Ik zou het toch liever wnlen we- de hele band, waarschijnlijk van toen denkt, dat hu behoorlijk verloren ten als je het me kunt vertellen. 2e het bekeken nadat het uit de heeft en zich zorgen maakte en een „Goed aan. zei Aiieyn en nij kaasstolp was gekomen. Ik heb de fout heeft begaan bij het wegen van vertelde het haar. brieven laten onderzoeken, maar die de kinderen of zoiets. Maar dat heeft Na een lange suite zei ze: „Maar leverden niets op. Ze hebben y.e al- niets te maken met de medicijn van dat lijkt zo onwerkelijk?' lemaal in handen gehad. Zelfde in Sir Henry, omdat het dezelfde was „Ja, dat wel natuurlijk, Maar om je bloemenkamer. Volgesmeerd met als vroeger En ik heb uitgevonden, te bedenken dat onder al die show- afdrukken en een paai- dingen, die dat hij op de tiid, dat de medicijn makerij en opgewondenheid zoiets ze vergeten liaJden weg te bezemen, 1--1 -time kon gebeuren...- Ik kan het piet aan- Lint van de doos van de bloemist, nemen. D-ie ene, uit al die ande- bladeren, takjes, zegellak, pakp- renG piertjes en zo. 3k heb het aUemau* „Denk er aan, ik kan me wel ver- bewaard voor het geval er iets in gissen." i zou zitten. Ik heb een kans waarge- bereid werd. geen arsenicum in buis had en nog geen nieuwe heeft ont vangen." „Dat is goed voor meneer Juni per." zei Alleyn droogjes. r - „Wat ons voert", zei Fox, „naar „Je hebt niet de gewoonte je te nomen om de kamer van juffrouw O. dit blikje". Hij legde er zijn grote vergissen, wel? binnen te. glippen. Niets dan wat hand naast op het bureau. „Bailey »De Yard, zei Alleyn. „is be- hchte lectuur cn een paar brieven heeft het onderzocht op vlekken. En pleisteid met mijn blunders. Vraag van mannen, die haar geschreven hier hebben we iets, mcneei A.1- het .aan Fox. Troy vind ie cut erg hadden voor ze met Sir Henry be- leyn, en het werd tijd ook, zult u rQtv gon. Eén. meer recent, van een jon- denken. Op dit blikje zittc- de ge- „Nee,7 zei Troy, „het is meer ver- gedame. Ik heb het onthouden, bruikelijke stellen vingerafdrukken, bijster end. Ut heb geen enkele aan- c W!.„ Van de zoekparty. Flauwtjes, maar mem, nou „.ii»,, u - „a hankelijkheid ten opzichte van An- i»Lieve S. Fijn voor je. en vproaft ik 'mirte vrien- Bailey heeft ze tevoorschijn gehaald me. «et persoonlijks Mv»»tJn vergeet mw voor me.' „Goddank." Yard. Daar vond hij Fox, die met een blikje rattenkruid zat te wachten. „Ik heb nog niet de kans gehad iets van je verdere avonturen op npnk ie dat ie vriendie iets vnm- van mevrouw Kentish- Ze heeft het zei hu en ging naar de JjenK jn aai je vrienaje ïexs vooi PVorities anneeraakt Juf- me sou kunnen doen m de business; W»™Sffiïïa5h neer u niet onmiddellijk.,." Lucia valt hem in de rede. ,,ïk begrijp uw standpunt, mijnbeer Pi relli,'' zegt zij, ..maar ik kan u verzekeren, dat wij u heel spoedig alles zullen kunnen betalen. Mijn man verwacht dezer dagen bezoek van een Amerikaanse miljonair, die beloofd heeft ons uit God weet, dat ik met mesjogge ben van Shakespeare, maar misschien weet hij wat anders. Draagt hij bedsokken? Groetjes, .Clarrie." „Geen mededeling over de ver- ihrikkelijke Cedxic? „Geen woord. We hebben in de kast van juffrouw Able gekeken. A3- „Heel aardig, meneer. Hadden leen haar eigen afdrukken. Wc zijn geen moeite om de afdrukken te krij- bij meneer Juniper geweest. Hij zegt gen. Nou ja, ak ik zeg dat we geen dat de laatste voorraad van dat pa- de moeilijkheden te helpen." Pirelli haalt zi n jAncreton te horen, Fo.xje. De aan- ^en mei Ced_;^ schouders op en bekijkt de brief, die Lucia hem «weligheid van meneer Mortimer scnriüKelijKe Leone/ overhandigt. „Zo," mompelt hij, „eo die meneer 1 verkrampte onze stijl een beetje, gis- Sandeman zou bereid zijn uw schulden te betalen,? f 'eravond. Hoe is bet gegaan?_ Nou, dat moet ik nog zien. Hij zal over u en uw man toch wel inlichtingen hebben ingewonnen?" frouw Desdemona schijnt het bj de rand te hebben aangepakt Meneer Thomas heeft het steviger aan de kanten vastgepakt en het nog een* beetgenomen toen hij het uit zijn tas haalde. Mevrouw Henry Ancred heeft het stevig vastgekad bij de bodem. Sir Cedrics afdrukken rioan er overal op en hier, zoals u ziet, zijn de merkjes ,ond <het deksel, toen hij het probeerde te upcr.cr:". tWordt vervolge)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1