Onvruchtbaar geknutsel H' MILKO SKOFIC „EEN MINUUT 5SÜOBE2331 De man van Gina. Fransen arresteren Algerijnse leider 4 november „dag van solidariteit" m VeisPÖN Filmpje van NS over gevaar van overwegen door FRANK GODW1K AVONTUREN VAN KAPITEIN Aandacht voor experimentele muziek door tfgaio ïïlarsh voor SSdd1?Serbb1SSt,pt'S,!sS!i: VtR(b£fcTWAT)t&fc. MOORD Hfcftï tri GA v SPtLtn. yrr riADAr ZO*KA 'S U P1A6 Tt&fctt nitnAriB itts ZE6&tnnier Ttoen -troUTlfcl.flltnAHD!, WlftSR IK HOOSDE Piti-i»fiit06tn; ,l*100RD-tH_. ntE.Autsrs IflORPE.. IS ER1ÈT5 MI& ntnttR iK BtpRtJPntT -ET kabinet T>ourges.Maimoury zal r»i<*| aftreden.althans niet voor Algerië, althans niet dadelijk... Me» zou de Parijse rondetafel conferentie een smoes kunnen noemen, indien de mogelijkheid bestond, de Algerijnse kwestie te repelen zonder de Algerijnen Daar dit editor een hersenschim is, is ter conferentie hoogstens- enige klaarheid gekomen ovei de Franse voorwaarden, wanneer het. ooit tot een werkelijk gesprek over de toekomst van Algerië zou komen. De con ferentie heeft ten overvloede weer eens bewezen de Franse vaar'hgheid in het formuleren van wetten en hel Franse onvermogen tot het doen van gedurfde en moedige stappen. De kaderwet voor Algerië in haar huidige vorm is niet haar voorzichtige bepalingen en restricties on ter mijnen een meesterstuk van veel beloven en weinig geven en een document te oiecr van Frans conservatisme. Waar zijn dc afgevaardigden van de partijen (uitgezonderd de com munisten en Poujadisten) het over eens geworden? Hot antwoord luidt: over bet beginsel van een verdeling van Algeric in zelfbesturcnde delen, hetgeen dus betekent, dat liet land eventueel eèn federatieve staat wordt, uiteraard binnen de Franse Unie. Waarschijnlijk maakt liet woord staat ook nog eert verkeerde indruk want juist op hei punt van de aan het centraal gezag te geven macht »s niets definitiefs bepaald. Wel kwam de neiging tot uiting, heel Algerië betrekkelijk weinig eigen bevoegdheden toe te kennen, en bij de verdeling daarvan de afzonderlijke delen meer te geven dan de in Algiers zetelende lichamen. De opzet van verdeel en heers valt nogal gemakkelijk te onderkennen, terwijl overigens de indeling in ..kan tons" de mogelijkheid laat. de in Algerië wonende Fransen baas te laten daar. waar hun aantal nogal groot is. GEHEEL in de lijn Jigt het. dat ondanks alle voorzichtigheid de Algerijnse Fransen van de kaderwet niets moeten hebben. Het is nu eenmaal het noodlot van enigermate tot aanzien gekomen Fransen, dat zij elke andere toestand dan de bestaande ais on rechtmatig en onbehoorlijk beschouwen. De Algerijnse Fransen hebben de macht; zij vinden dat zij er eerlijk aan zijn gekomen, en zijn bepaald ongeneigd, er goedschiks ook maar iets van prijs te geven. Hun houding vindt in het moederland vérgaand-begrip. Dit is dan ook de reden,-dat het zolang heeft geduurd, eer de regering te Parijs bescheiden en angst vallig enigermate aan de nationalistische wensen heeft '.villen tegemoet komen. De Algerijnse Fransen zien echter alleen maar heil in onder drukking van alles, wat naar opstand zweemt; en 2eer militante groepen onder hen hebben er hun eigen methoden op na gehouden, wanneer ze het leger eens al te zachtzinnig oordeelden.. De tijd is nu echter wel gekomen voor de regering om zich enigszins te distancïëren van het aan fascisme grenzende fanatisme van althans «en deel der landgenoten aah de overkant vn de Middellandse Zee. Guy Mollet^' de vorige premier, die in Algiers met tomaten en eieren is bekogeld en zich sindsdien heeft gedragen; op een wijze, waaruit 'viel' al te leiden dat tój vond. de afstraffing te hebben verdiend, ontkomt niet san dc beschuldiging, dat hij in Algerië allerlei ongerechtigheid, heeft getolereerd of niet willen zien. En Bourges-Maunoury, die toentertijd als minister; van Justitie heeft gepoogd te verhinderen, dat bepaalde be schamende feiten wereldkundig werden, Kan thans moeilijk anders dam' pogen, de Mgerijnse Fransen ietwat ïn bedwang te houden. Hét verbod van een demonstratie te Algiers onder nogal fors machtsvertoon heeff inderdaad bewezen, dat de regering niet alles meer over baar kant wenst le laten gaan. I N-: zoverre is er misschien sprake van vooruitgang. Het misverstand echter, dat Frankrijk en Frankrijk alleen over de toekomst van Algerië heeft... te beslissen, duurt onverzwakt voort. iMen kan juri disch wel volhouden dat Frankrijk zelf uitmaakt, in hoeverre een gebied, dat tot dusver als integraal deel van het land werd beschouwd, nu een ietwat geivijzigde.positie krijgt; maar.het feit, dat slechts onder handeling en niet ,ëen machtsspreuk de oplossing kan brengen, ïs zo ma nifest. dat buitenstaanders geneigd rijn rich al te vragen waar bij alle scherpzinnigheid op de rondetafelconferentie het gezond verstand was. Oowezenlijk doen ook de veiligheidsmarges in de kaderwet aan. Als het. twee jaar helemaal rustig is geweest in Algerië. zullen verkiezingen voor de -gewestelijke parlementjes. worden gehouden; en pas acbttiejn maanden daarna zal te Parijs worden uitgemaakt, welke bevoegdheden aan deze parlementjesen aan het centrale bestuur te Algiers worden overgedragen. Het betekent in wezen een uitstel tot inder eeuwigheid, en,het staat ".wél - vast. daf veie Fiansen in Algerië en het moederland nietj ander? wensen. conelfysie, dat de hele kaderwet een fibtie is. lijkt onë er niet ver naast. Eh 'als. 4at .riiet onmogelijk is, de regering; toch wel ietvvat door deze fictie heenkijkt, zal zij als haar voornaamste taak moeten zien, er voor te zorgen, dat ih de komende tijden de Fransen in Algerië het bederven, dat de mogelijkheid 70 m 90 «1 tij Jtpeihtkon «n OregttM PARUS; -^Para-troepen in Al gerië hebben een goede vangst .ge daan en de FLN-leider, Saadi Yacef gearresteerd, terwijl deze probeerde door een machinepistoolsalvo op de soldaten te ontkomen. Hoewel de Franse kranten het bericht groot brengen, verheelt men zich toch niet dat het geen einde betekent van de activiteit van de opstandelingenbeweging. BRUSSEL Het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen heeft 4 november tot „dag van Inter nationale solidariteit'uitgeroepen om de aandacht te vestigen op het belang van de strijd tegen alle dictatuur. Als datum voor deze dag is 4 november gekozen, omdat vorig jaar op die dag de Russen in Hongarije ingrepen en de opstand neersloegen- „Dit vak - vervolgt hij .ernstig slimmer maakt: Aph aar iedereen, moet verwoest huwelijken, zo snel'en ge- weten waar hij staat-Ik bén gèèn re- makkelijk. Zelfs vrouwen diehaar gisseur." V succes, aan de man te danken.heb-. Een .collega vertelde -dat,.Sophia ben, voor wie zijn hulp en stimulans Loren én Gina niet alleen.:"ih dé.per's-' van groot belang was. ruïllen hem berichten maar ook in werkelijkheid voor een ander." concurrenten waren. Ze zouden el- I_ j '"A- Hii-hëpff pon cirönW; trpön+an tVn« „Waarom? Over; 't algemeen kar kaars naam niet willen uitspreken. K de vroege ochtend is de Ta Ap-"U h<!™Hel Cerirtft cen vrouw niët succes. Ho- Ma» dokter Skofic legt -t a> uttr pia^ Antica. nog zonder, auto s, Dan meer ze aah haar man te danken tAls actrices haam .krijgen,'dan: hou- riukt t er zo .zoet en kruidig, eu^t: j>_d hlondehaar heeft, hoe sterker ze wil bewijzen 'den ze op vrouwen te zijn/Dan wor- Kt„f,r al! ID h«. oudste.bos. De. Zn™ond anri.zn Wlonde haar ge. dat 7c in staat is -t ZOnderzijn hulp. den ze een zaak. Er komen mensen, blauwe-poort week enige tijd dan Ita idane^modfeus te doen. In zo'n geval - praat, hu die in die zaak geld beleggen, en zo ik. me gemeld had. Daar stond de ge- sp^ie,f' %i mP stijf is het 't beste om haar te laten is dë concurrentie Lolla-lophia ont- kaplaarsde. man naast een .fiets .en. saan. Haar achterna Jopen is een min- staan. zei grimmig, dat ik 't Imkerpad fcheip bekuktyril-hij wetep waar om a er waardige situatie. Ziet; ze haar „Ik ken hoont hij miss Loren moest volgen. Omdat hïnt Vchter de tem, TAtenkomt'ze terug, dan is 't niet,persoonlijk. Maar ik.ken sterker 't Was een fantastische tmn,Venprrn ui? anders. Dan Meun je~ als man -sexappealwêzens' dan zü- MaariArae- grooten met ^duizendto; rozen; zeggen;; goed, we-:';bUjven;| altüd bij rika heeft£eèn actrices, düs.^" Hij klommen hoog tegen de.bomen en la., pen. .„Laten we eticaar. gpea pegrij- eiifaar --- j -.. zwiict- gen in dichte trossen op 't gras. -;' Pen> zegt hij. „Volgens mij as film - - 't Huis aan 't eind van de lange op- cen, populaire kunst. Het is geen rijlaan was zacht rose, met stenen^..schilder- of; beeldhouwkunst. Men engelen op de balustraden en een ter- Saat naar de bioscoop om zich te ras mét roze gordijnen.1 amuseren. Zware sociale problemen Fhn. meisje;' met eèn kanten schor-; moet men maar in boeken behande- tje voor, deed open. In de vestibule len- Tenslotte koopt men z'n kaartje Stonden twee - grote, uithout gèsne- om zich twee uur te aranseren.*' den'beren. Eén met een ketting om ,T>e carrière van een actrice,"; do- z'n. nek. 't Wasdoodstil. M'n scha-, ceert bij verder, „heeft-z'n artistieke duw gleed over de glanzende moza- en,commerciële kant. En als ze niet iekvloeren.-Het meisje:lièp voor me de beste dingen krijgt, is 't- maar.'t uit maar een hall en het eërste wat; beste om er een goede commerciële ik ,:.zag, waren beeldschone kranen zaak van te maken."- - - van gekleurd, kristal. Zo licht,, zo to- Op een kastje lacht Gina, in zilve- vgrachtig mooi; dat ik seconden,;lang ren lijst, tegen niemand. „Wat heeft 'naar niets anders kon akijken. De men praat haar man schamper lichtblauwe, roze en gouden stoelen, aan goede films die prachtig geregis- de beschilderde kasten; :'t was alles seerd zijn en nog beter gespeeld, van een duidelijke weelde.' Dit zou waarvan de dialoog brillant is,als 's werelds doeltreffendste pronk-in- niemand er heen gaat?" - terieur kunnen zijn. Niet in;'t sma- Hij houdt me eert palede sigaretten keloze, alles was heel verfijnd van voor.-Geeft vuur. Nu vraag ik hem kleur, maar 't leek of op die.glanzen-, hoe hij.ertoe gekomen is om z'n werk de. vloeren nooit een stap werd ge- op te geven. Kostte hem dat., geen zet alsof er.geen stoel,ooit werd ver- moeite?; - schoven. Hij „hoofdtets- schuin en Opeens zag ik iemand bewegen. de vergelijking met een wolf is_ zo de kamer ernaast:, ik i.was 't zelf, slechtniet Hij zegt, deogen half weerspiegeld in- de glanzendevleu- dicht:;.„Als .ineen huwelijk een wan gek Op een kastje stond iets ver- de twee -groot 'succés^heeft.mnoet de trouwdst het portret van glimlachen- ander zich hier aan wijden. Die moet de Gina z'n eigen taak opgeven," -Op een met gouden zy beklede ,T)aarbij*r:^praat hij .grimmig bank waarin -ik wegzak als in een kan in de'Clmbuslness geen unpres- wolk, moet ik wachten. Na enkele sario de actrice geven, waartoe de minuten komt een slanke man met «chtgenoot in staat is.. Psychologische kordate stap in m'n richting:., dokter en morele'bescherming: hét belang- Sk0fiC .'ïlrn.,1,.1' «aRÏ Cf VlilOft in zwijgt, „Toch vervolgt hij bitter ze ker is dat-ze nooit zo ver gekomen zou zijn, zonder dat fabeltje dat ze een concurrente is van Gina." -Of' hij,;-tevf eden lis mëtf de rblleh die z'n vrouw krijgt toegewezen? „Nee geeft hij toerZe heeft .ge voel voor comedie. Ze is clownesk, maar 'de moeilijkheid -is-, dat (met uitzondering van Brood; liefde en fantasie'') er ge en enkel stuk i s. waar- in dat tot uiting kan. komen. De moeilijkheid is het verhaal. We krij gen pakken vol verhalen van mensen die'denken dat ze chrijven kunnen." Dat Gina pin-up girlis vindt hij geen bezwaar, „ledereen is datbij de film," zegt. hij fel, -„zelfs Garbo was r eèn; pin-lip". •x ;.'t Leven van thans, vindt hij'niet rooskleurig. ,,We hebben geen priva cy, dat is soms heel moeilijk/' Hij staatop.„als. u wilt,kunt u morgen met m'n vrouw, spreken." „Ik heb de wieg al gezien," zeg ik. Waarop bij, met een dun.lachje: ,,Dat was een cadeautje van een of ander dagblad." v'\ rijkste wat de vrouw-nodig heeft In dit, zenuwslopend.: vak, vol; gevaren. In deze wereld- van geld, weelde, chèmpagne moet ze geholpen wor den. Een vrouw is niet standvastig, niet weerbaar, ze raakt verward in een sigaret „t Gevaarlijkst wordt t baar verlangens. Dat brengt haar na- vindt hij als de man regisseur tuur mee. En de impressario helpt is en de vrouw actrice." En met haar van kwaad tot erger." 'n snelle lach die z'n wolvengeziebt MJLKO SKOFIC man'achter te schermen Het is stiL Ik schrijf. Skofic neemt ,,De carrière van een actrice heeft z'n artistieke en commerciële kant", vindt Mitko Skofic. Als niet de beste dingen krfJrt probeert hü er een goede zaak van te maken. Dat is hem O-a. jrelukt met de ctrcusfilm „Trapeze", waarin Gina aan de ster ke armen van Burt Lancaster hanjt. (Advertentie IM.) DEN HAAG. JE«n aünuut of icenwigbeid" is de ttiel van een pro- pagandafilmpje der Nederlandse Spoorwegen, dat de toeschouwers op de gevaren wil wijzen, die er bU de spoorwegovergangen, bestaan en de na.druk;legt op de. noodzakelijkheid, b(j deze. overwegen even correct de verkeersregels na te leven als men gewend is op de verkeersweg te. doen,' Dit filmpje, dat door Profilti werd vervaardigd naar een scenario van. Leonard Huizinga, zal binnenkort voor het eerst in Amsterdamse en Rotterdamse filmtheaters worden vertoond, om daarna de ronde'door Nederland te maken. De spoorwegen xiillen doorgaan met het invoeren van automatische beveiliging van. overwegen. Indien financieel en. t-mhnisch mogelijk zul len de drukste kruispunten tussen spoor- en verkeerswegen worden vervangen door tunnels en viaduc ten. Ook zullen op zo groot mogelijke schaal automatische halve overweg bomen worden aangebracht en alle hoofdlijnen van het spoorwegnet worden voorzien-van het automati sche blokstelsel. Veel wordt hierbij echter gevergd van het verantwoor delijkheidsbesef van de weggebrui ker.,;. - y JX14. Lucia dist haar verhaaltje zó mooi op, dat het nog bijna dreigt mis te lopen Want San- deman wil onder deze- omstandigheden de rieke liever niét storen. Lucia weet hem echter over te halen toch vooral niet weg te gaan. Jtijn man zou het mij nooit vergeven, wanneer ik u nxet zou binnenlaten" zegt zij. „o nee, u mag bepaald niet weg gaanTrouwens, uw bezoek zal Mario misschien weer opmonteren. Komt u toch vooral binnen. Deze kant uit, alstublieft." Dan gaat de deur open. Mario treedt naar voren. San, deman schrikt Wat ziét die man ,er uit!.... Is dit werkelijk de aangebeden tenor? Sandeman be grijpt, dat hij net op tijd is gekomen. Deze man móet geholpen worden/En hij, Sandeman, zal er voor zorgen, dat dit gebeurt. Dit verklaarde ona ir. J. J, Hisahk, overwegdeskundige van de spoorwe gen. Hij noemde de beveiliging van de overwegen een der grootste pro blemen van de NJS., nu het wegver keer veel intensiever wordt en het treinverkeer grotere frequenties en snelheden krijgt Het gebrek aan wegwachtersis een andere factor, die het vraagstuk nijpend maakt Het overwegpersoneél. dat door de auto matisering van'de beveiliging vrij komt zal-men in andere diensttak ken van de N.S. te werk stellen. De ibeste oplossing voor het ver krijgen van veilige kruisingen van. spoor- en verkeerswegen noemt ir. Hissink de „vrije kruisingen". Hier mee zijn.* echter enorme bedragen ge moeid, zodat het uitgesloten moet worden geacht, dat alle overwegen, waar de situatie nijpend ls, in de eerstkomende jaren vrije kruisingen worden. Eind 1956 telde Nederland reeds 472 vrije kruisingen. Thans zijn er nog zestien in aanbouw en een aantal andere in. voorbereiding. DEN HAAG- Het derde inter nationale overleg over de positie van de Teelieden-vluchteUngeo. zal vermoedelijk tegen het einde van dit jaar te 's-Gravenhage worden gehouden. MOSKOU Mevr. Eleanor Roose velt, die op" het ogenblik een bezoek aan de Sowjet-unie brengt, heeft dinsdag in Moskou een portret van haar overleden echtgenoot -ten ge schenke gekregen. Het is in de oorlog geschilderd door de Russische schil der ^Gerassimof die vooral bekend heid heeft verworven, door. zijn por tretten van Stalin. - A LS n pistcrayond laat naar het -flradiofonisch drama „Le joueur cie /ifite" hebt geluisterd, zult u wel licht moeite hebben gehad om aan ;het: santenspei ra», geluiden, en mit- rfek'te wennen: Toch was dit'zeker geen extreem voorbeeld x>an de „nieuwe" muziek: elektronische mu ziek en' „musique t concrete". Veel jonge'componisten' zien daar - grote Mogelijkheden in-./Foöf hen is het prettig, dat de omroep 'met+zijn uit nemende?' technische ..outillage; be langstelling voor hun streven aan de dag legt. In het C.EJrl., Contactor gaan Elektronische Muziekspeelt de heer E. Bomli, programma-direc- itewr pan" de Ne- derlandse Radio Unie, een belang-' rijke rol. Dit C.E.M, is nu, met 't curatorium van de Technische Hogeschool te- Delft tot weïèensiemmirig gekomen oyer het' gébruik van déelektronische studio daar :doör componisten. Ton de- Leeuw,, de Nederlander dia twee jaar geleden met ;zijn'radiofo nisch oratorium „Job" de Prix Italia verwierf, begint volgende week dins dagavond voor de AVRO-microfoon een serie van veertiencauserieën overs experimentele muziek. Dë. eer ste uitzending zal zijn gewijd aan verkenningen, o^i. wordt de muzika le toon, het "tot rid; toe onsplitsbaar geachte atoom van de muziek, nauw keuriger onder*., de. loupe genomen. Reeds met behulp, van eenvoudige technische vindingen- zal hef moge lijk blijken, aldus De ;Leeuw, gren zen teopenen die voor de mens tot nu toe waren gesloten. DIE A-gréep toch. De NCRV heeft er ook al last van, Z(J herft 'n begin gemaakt met het roekei: naar 31 gezinnen, die aan de wtdsiriid „Raak de roos" >viUen deel nemen. Een schoolhoofd I» Zwolle, dat blij was te kunnen mee doen omdat hij, in tegenstelling tot 95 Van zijn leerlingen, nog steeds gricpvrfl was. werd toen de NCRV- anto nauwelijks op weg was naar Hilversum door het virus te pakken genomen; Een gezin in Emmer, waarvan de foto al In de eerstvol gende Omroepgids wordt gepubli ceerd, heeft van deel neming moeten afzien. De helft van de familie is door A-griep aan het bed gebonden. ALS u vanavond niet bij de tv zit om te kijken naar de her haling van de reportage van Neder landOostenrijk, dan kunt u om 9.15 in het programma van Hilver sum I luisteren naar „Statenlozen". een blijspel door Vito Blasi en An na Luisa Meneghini. Vijf jaar ge leden is het ook al eens'uitgezon den. Nico de Jong en Piet te NuyL sr. hebben er hoofdrollen in. Over de andere zender ora. 9.10 het Concert voor fluit, en Orkest van de vandaag vijftig jaar geworden Jan 1 Felderhof. De solo-fluitist' van. het Concertgebouw Orkest. Hubert Bahrwasser, speelt het samen met het door Maurits van den Berg ga- lelde Omroep Kamerorkest. fAduerteBtte IJH.1 Paard achtervolgt kleermaker dwars door etalagerak flonkerende rij van 'heerlijke vm- halen over de grootheid,-de blijheia en ook de tragiek van het circusle ven. Boeiend en afwisselend glijdt de ene historie ria de andere aan u. voor bij in het fraaie circusalbum „D# Bonte Droom van het Circus",'ver lucht met talloze pentekeningen, prac; tige kleurenplaten en plaatjes; geschoven door de .circuskenners bij uitstek J. v. Doveren en Frea Thomas. Voor slechts 2.50 kunt u dit boekwerk kopen bü uw.room- boterleverancier of. rechtstreeks be stellen per brief of, briefkaart bij Kantoor ,Roomboteralbum". Post bus 47. 's-Gravenhage. U krijgt datt het album per omgaande toegezon den onder rembours. Vermeld voor al duidelijk uw naam en volledig adres. De bijbehorende plaatjes ont- vahgt u gratis voor xijksbotermer- ken. U vindt zo'n merk op elk pak je roomboter. Neem een pakje extra voor de zon dag en,,., laat uw kinderen mee doen aan de fantastisch leuke Room boter Kleurwedstrijd, die U kunt vinden in uw radioblad van deze - of volgende week! Antonio Franconi vierde omstreeks 1790 triomfen in Parijs met zijn cir cus Amphi-théatre Franconi- In zijn uitgelezen programma, -dat zelfs de verwende Paryzenaars wild-enthou- aiast maakte, oogstte ondermeer het bozen avontuur van de kleermaker Rognolet uitbundig succes. De dwa ze, fijntjes gepoederde en gepruïkte kleermaker doorstaat óm te begin nen duizend en een narigheden van bijtende en trappende paarden, die zich volkomen onhandelbaar tonen. Na hem ettelijke malen Je hebben afgeworpen, gaat een van de paar den hem zelfs te lijf. Rognolet vlucht dan onder zijn kleermakerstafel, maar het paard werpt deze met de voorpoten om. Dan snelt Rognolet in paniek zijn winkel binnen (bij de uitgang van de piste> en het paard springt hem dwars door het venster van de etalage na! Dit alles tot groot vermaak van de Parijzenaars. Maar dit was nog niet eens Franconi'» grootste sensatie. Daar was bijvoor beeld het befaamde wonderbert Co- co, dat het presteerde ora.,.. Leef mee met de ciircussensaties van alle eeuwen, zie hoe het circus ontstaat, hoe het groeit en bloeit Het is een gelijk was verder te gaari op mijn fiets. Daarom ben ik gaan lopen." „Ik geloof dat dit een heel accu- „Je hebt kennelijk niet hard ge- „Goed", zei Thomas, „hoewel ik moet zeggen, dat ik niet zie" „Het is allemaal heel moeïlyk. Voorwaarts mars". Ze .zagen' Thomas .langzaam d* trappen Oplopen, 3e grote deur open duwen, een ogenblik in de bescha duwde hal' staan wachten. Toen draaide hij zich om en, de deur sloot zich achter hem. „Nou Fox", zei Alleyn, ,jiu gaan wij samen naar de school. Het bes te dat we kunnen doen, lijkt ma haar te vvragen met ons mee te gaan naar Londen, en een verklaring af te leggen. Vervelend als ze wei gert, maar als ze het wel doet, moeten we de volgende stap over nemen. Rijd maar terug naar het einde van het gebouw daar". De wagen werd gekeerd en stopte rate opsomming is," zei Alleyn. noeg gelopen. Weet je niet, dat er „Wie zou het nou kunnenzijn?" bij de politie van je r verwacht vroeg Thomas zich verward'af en wordt, dat je in vorm blijft?" vroeg na een zijdelingse blik voegde hij er Fox streng. aan toe: „Maar u heeft nog allerlei „jfc rende, meneer," antwoordde informaties te pakken gekregen, die Bream waardig, „met een snelheid u niet hebt genoemd." van een mijl in tien minuten en weer bTT"een kléinere deur in de „Waar ik ook geen tyd meer voor kwam om vier minuten over twaalf westelijke vleugel. „Thompson, jij en heb om ze u te vertellen, antwoord- het station aan, toen de trein Bream wachten hier in de wagen, de Alleyn. om èèn minuut over twaalf was ver- Als we jullie nodig abben, laten „Daar 2ijn de bossen vanAmre- trokken en de dames in de pony- we jullie wel roepen. Kom mee, 'ton. We zullen by de pub stoppen, wagen nog zichtbaar waren op de F0x". Veldwachter^ Bream stond voor de weg naar het Huls." Ze "stapten uit. De vagen reed wég. „De dames?" vroeg Alleyn. Zè hadden de; deur bereikt toenAl- „Het waren er twee. Ik probeer- leyn zijn naam" boorde roepen. Tco- de hun aandacht met schreeuwen te mas kwam de trappen van d*: hooia- trekken. maar had geen succes, ingang af. Hij rende hen ^nei ipub en kwam naar voren om de •deur van de auto te openen. Hij ht.d een heel rood hoofd. „Nou Bream," vroeg Alleyn ,Je werk gedaan?" „In zekere zin, meneer." zei ;Breami.*„niet. Goeiemiddag, mopperde icts zicbzM Toen ring ik terug naar de pub en wapperends jas en zwaaiende armen die vervloekte fiets mee." "4" tegemoet. .Alleyn! Alleyn! Stop!" „Ik heb telefonisch rapport uit- „Wat nu?" vroeg Alleyn. Alleyn bleef halverwege de deur gebracht aan de brigadier. Hij gaf Thomas was buiten adem toen tuj Ihangen. „Wat? Is ze niet hier? me een reprimande en ze! dat hij hen had hereikt. Hij legde zyn nan- i .Bepaalde omstandigheden, zei j,e^ Huis zou optf len om de dame den op de revers van Alleyns ja». •Bream onduidelijk, „die ik niet in jn kwestie te \tagen terug te ko- Zijn gezicht was kleurloos en zyn |mijn macht had, kwamen tussenbei- yjat heeft ze niet gedaan." ,de, meneer." Hij zwaaide een arm „Nee", zei Alleyn," ze ziet hem rin de richting van een fiets, die te- al aan]c0men". gen de pub stond. Do voorband was D<, wagen het srote hek binnen en klom door de bossen. Hal- ,neer Thomas." lek. .Met dat slechte rubber/* „Waar is ze?" Sm!*;»? Sin' ÏHS, taSrt ïffif" HVïKmMtetnd o.,- de hele •partij van èèn en een kwart iriyL' „Waar is ze?" „Daar," antwoordde Bream mi serabel, „in het Huis." „Kom erin. en vertel het ons on- Iderweg/' I Bream wrong zich op èèn van de (klapstoeltjes en de chauffeur keer- 'de de wagen, „Zo snel je kunt,", zei ABeyn. „Nou, Bream?" „Nadat ik per telefoon instruc ties had ontvangen van de briga dier in Camber Cross, terwijl ik zat te eten in de pub. begaf ik mij op mijn fiets in dc richting van Ancre- 'ton-stotion om tien voor twaalf, me- rieer." lippen beefden. ,Je moet meeko men", zei hij. .Het is verschrikke lijk. Er is iets verschrikkelijks ge beurd. Sonia -is daar binnen, heel erg ziek. Withers zeï,s dat ze ver* giftigd is. Hij zegt dat ze ligt te sterven". ng juffrouw Caroline Able. Ze stapten opzij om de wagen te laten passe ren. Alleyn zag Broekje niet tussen de kinderen. HOOFDSTUK XVIII Ze hadden haar in een kleine slaapkamer in de school gedragen. Toen Alleyn en Fox, tot de deur VwaseAVe ten slotte in de schaduw van het enorme huis. kamer te zetten, Pauline scheen m „Als de andere dingen niet ver- een staat vai. vergevorderde hyste- keerd zijn gegaan", zei Alleyn, ria te verkeren, „moet ze in de school zijn" .Rruit, allebei. En direct, alstu- Thomas riep gealarmeerd u.t: blieft. Mevrouw Anci-ed en ik kun- „Heeft u het over - Caroline Able?" nen alles doen wat noodzakelijk i». JTee. Kijk es, Ancrcd. We gaan En juffrouw Able", naar de school. Er is een aparte „Een vloek. Dat is het. Er rust „Goed. goed," zei Alleyn, „en toen ingang achterom en daar gaan we een vloek op dit huis. Dat is het, sprong je band." door naar binnen. Wilt u hier bin- Dessy". „Om negen minuten voor twaalf nen gaan en niets over onze aan- en kreeg ik de indruk,dat het onmo- komst zeggen?" iWordt vervolgd' Woensdag 2d septemlier 1957

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1