„Publiek begrijpt de met GINA LQLLÖBRIGIDA WILMA MONTESI Hielp t? 1 .55 hforgenspreekjt Y ovèrl Huisvesting van i studenten wordt verbeterd H „gé; verkouden d&DAMPO Onassis wil Franse straalvliegtuigen Turkije vraagt VS om meer steun SPROETJE SPARKS door FRANK GODWINS AVONTUREN VAN KAPITEIN door U^aLo ïüarsh 2 Donderdag 26 gr HKT vcrw'indffile 011., niel. onlang* in ren di.rtissïe' over de Euro. initiatie «Ie opmerking tc horen. ctai de wen» va» de re gering om in de Kuromarkiurganttii ook het Nederlands te zien erkend ais officiële taal. eigenliik wat overdreven was. Iedere enigszins «itiiwrkkt-ld^ Nederlander behoort toch wel een vreemde 'aal 'e sprekenen ons land zal zich in die mg,mm zeker nici door oimntwikkcl de lieden laien vertegenwoordigen. Uit is dan het Holland, waarvan Kis- inarck zei. riat hrt. ..«iéh selb>t annektierl." Dc opvatting komt neer op eeri zich overgeven inist op bet ogenblik, dat een erkende en eervolle positie ▼oor het grijpen ligi. Misschien vinden Mtnmiige lezeo dat het niet de moeite waard is. zich iJruk te maken over zoinaai een opmerking. Het vervelende van tiet geval is echter, dat het met zomaar een opmerking is. Wie zijn oor te luisteren legt tegenwoordig, bemerkt telkens weer hoe gering de lust is om Neder- laad ,.op te stoten in de vaart der volkeren". Niet in de laatste plaats in letterkundige kringen stuit m«n al te veel op de mening, dat er weinig meer op te stoten valt. Er is sprake van een zeker mtnderwaatdighciilsge- voel jegens grote buitenlandse literaturen alsook van een gevoel van spijt, niet voor een veel groter publiek te schrijven. Het verschijnsel is echter symptomatisch voor een malaise over een bre der vlak. De oorlog heeft de nationale zelfgenoegzaamheid van voorheen zwaar geschokt; en daarna heeft de vrijwording van Indonesië sterk de nadruk gelegd op de kleinheid van Nederland. De lijden zijn er niet naar geweest om uit de teleurstellingen een nieuw en gelouterd zelfbewustzijn te doen ontwaken. De afstanden zijn gering geworden, de grenzen gemak kelijk te overschrijden. De ether is vol andere geluiden dan de onze. Wat ■wonder, dat er een neiging bestaat, zich tc late» opnemen in de inter nationale stroom. WIJ hebben niets tegen de internationale stroom, mits uitdrukke lijk wordt bedacht, dat in cultureel opzicht internationalisme als mengprodukt een onbestaanbaar ding is. Levend kan het alleen zijn, wanneer elke groep er zijn eigen bijdrage aan ver leent. Het grote gevaar voor Nederland, groter geloven wij dan elk ander, is de twijfel die bestaat aan de mogelijkheid, dat Nederland iets van waarde inbrengt Het is dit défaitisme, dat de verontrustende trek is in de Nederlandse willigheid, de Europese integratie op de meest voortvarende wijze te bevorderen. Er is alle reden om tegen dit défaitisme op de scherpst «mogelijke wijze «telling te nemen. De regering heeft, rüet alleen schoon gelijk, wanneer 2Ïj de Nederlandse taal in de Euromarktorganen als rechtsgelijk wenst te zien erkend,, zij zou zelfs ernstig tekortschieten wanneer zij naliet het te doen, uit ongeïnteresseerdheid of in dc veronderstelling, dat de Vlamin gen dit varkentje wel gaan wassen. De Vlamingen hebben zich dikwijls genoeg blootgesteld aan.de spotternij van in het bijzonder de Franstaiigen. Dat zij daarbij meer dan eens maar flauwe steun ondervonden van de Ne- derlanders, is misschien een van de oorzaken van het bestaan van som mige extremistische stromingen in hun kring. Men kan hun nu tenminste niet voorhouden, dat zij taalrechten pretenderen,-die de Nederlanders zelf niet eens nodig vinden. Overigens is dit niet meer dan een onderdeel van een veel groter ge heel. Nederland moet zich bewust zijn, niet alleen zijn taal in te brengen in dc Europese gemeenschap, maar het hele verddVe stuk beschaving, dat in de loop der eeuwen binnen zijn grenzen is gegroeid. Niet omdat die be schaving in alle opzichten zo bewonderenswaardig is. maar wel, omdat het bestaan als volk er onverbrekelijk mee is verbonden. NU horen wij vragen; bestaat er geen internationale cultuur, geen internationale literatuur? Natuurlijk bestaan die. maar slechts, voorzoveel de opvattingen en werken, die ze vormen, ergens in een lokaal bepaalde bodem hun voeding vinden. Gedachten zijn' tolvrij en de geest zweeft waarheen bij wil, maar ergens hebben ze toch in een volksgemeenschap met een eigen stempel hun oorsprong gevonden. In Nederland hebben, vrezen wij, sommigen dat enigermate uit het oog i verloren. Zij zijn geïrriteerd, omdat zij menen de maatstaven te moeten zoeken in het buitenland en zij rijn, merkwaardigerwijze. nog meer geïnd- teerd, wanneer in het eigen land zich regionale stromingen openbaren, i Over het gebrekkige contact tussen schrijvers en. volk in Nederland schre-J ven wij al eens eerder. Eén derde-van de Nederlanders leest geen boeken.1 maar het zoubelangwekkend" rijn om te weten, welke boeken de andere! twee derde lezen. 1 Een enghartig provincialisme is nimmer een schone zaak; maar een re- gionaal cultureel ontwaken, zoals dat in Nederland valt waar te nemen, kon wel. eens de beste remedie zijn tegen het défaitisme dergenen, die fei-1 telijk betreuren. Nederlanders te zijn. TJTRECHT. "Volgen» professor J.Waterink, hoogleraar aan de Yriie Universiteit, zijn de voorschriften in het wegverkeer vaak in termen ge steld, die voor het publiek niet be- grfjpelp: zijn. Professor Waterink vertelde gisteren In een psycholo gische beschouwing over het verkeer en verkeersongelukken tijdens de al gemene vergadering van het Verhond van Veilig Verkeer, dat van 35 on dervraagde personen slechts zeven wisten wat „van richting verande ren" betekent. Onder de 28 ondervraagden, die geen antwoord konden geven waren studenten, winkelbedienden, een di recteur, een predikant, kantoormeis jes en een vrouwelijk arts Volgens professor Waterink is de terminologie van de verkeersvoor- schriften oorzaak van een zeker ver zet tegen de schematische maatrege len. die de verkeersregeling inhou den. Voorts meent prof. Waterink, dat relatief gezien, het zeer zelden voor komt, dat een verkeersongeval ver oorzaakt wordt door een mechanisch defect. De vraag naar de oorzaak van de meeste verkeersongevallen is vol gens de Amsterdamse hoogleraar een vraag naar de psychische gesteldheid van de betrokken mensen. Aggressi- viteit acht prof. Waterink een van de belangrijkeoorzaken. Professor Waterink, die pleitte voor een krachtiger optreden van de po litie,, was van mening, dat het oog luikend toestaan van overtredingen afbreuk doet aan de eerbied voor de wet. Aan de andere kant had de hoogleraar kritiek op de kantonrech ter, die ingeval van een aanrijding, zonder ernstig gevolg een zware" straf oplegt, omdat iemand een. snel heid verkeerd geschat heeft „Zo'n straf wekt verzet" aldus prof. Wate rink, „en dreigt de wet krachteloos te maken"; Een tweede spreker op de verga dering was de heer K. J, Muller, hoofdinspecteur van politie te Rot terdam, die de gruwelpropaganda in de verkeersopvoering besprak. Vol gens de heer Müller dient- men dit middel om het publiek te "wijzen, op de gevolgen van verkeersongevallen, niet te verwaarlozen. OOR de derde maal ging ik naar; de Via Appia Antica, Nu in dé late middag en door: de lange scha duwen leken de graven geheimzinni ge tekens. Weer deed de manmet dekaplaarzen, open. Maar nu wacht me binnen die Köcherin Anna Bitz- ner. Ze staat naast de houten beren, en verwelkomt me ziels te vredeniM: Als ik mijn haar - wil kammen, brengt ze me naar hettoilet.dat roze is met zwarte tegels, met een ro ze wasbak en een deur die uit een enorme spiegel bestaat. "„Schön was.' fluistert ze. ..Alles is hier mooi. Die Frau Gina heeft zo veel smaak." In de kamer met de vleugel ver telt ze van Frau Gina, die zo ijverig is en zo handig. Al haar kleren, te kent 1 en knipt En van herf Doktor die vijf talen spreekt, ,,'t is goed dat ze een baby krijgen," vindt ze. „Ze zijn nu nog jong en ze hebben rt no- V Ze ris nog maar een. paar tellen weg of daar komt Gina; lachend met uitgestoken hand. Maar ondanks deze gastvrije allure heeft ze iets verle-. gens en onzekers. Ze draagt een drie kwart mantel en rok vangrijze tweed, een hoog geslotenwit bloesje. 't Is heel vreemd om boven dit neutrale mevrouwachtige costuum 't hoofd van la Lollo te zien, met de zelfde uitdrukking, dezelfde make up, *t eendere kapsel dat we van de films kennen. Ze gaat zitten op een grote met goudkleur overtrokken bank en haar heel hoog gehakte rode schoentjes halen maar net de grond. Ze zit heel recht, de wijde mantel als een tent om haar heen. „Poor Gina, she hasn't got the lon gest legs in the world, (arme Gina ze heeft niet de langste benen van de wereld) zei de kostuumontwerper John Moore, die haar kleren voor „Trapeze" en „Notre Dame de Paris" tekende. „Poor Gina, but she is a sweet girl." Haar benen zijn inderdaad kort en ze Is werkelijk a sweet girL Weinig zeker van rich, zelf, niet geraffineerd, niet pikant, niet boeiend maar vast niet onaardig. Haar bruine ogen zijn trouw en goedhartig, het kinnetje ls klein en een beetje slap, de lippen zijn breder geschminkt, de hals is kort 't Gezicht wisselt nauwelijks van uitdrukking. „Gina is geen schoon heid, maar ze ris bijzonder fotoge niek", zei De Sica. Ze heeft, vind ik, een aardige lach, 't persoonlijkst zijn haar tandén. Ze missen de feilloze filmsterren-gla- mour. Ze staan wat ongelijk. Ze heeft ook een aardige lage stem. Maar haar handen zijn propperig, te blank, te dik. Ze vraagt wat ik drinken wil; „Thee?" Ze drukt op een bel en even later komt .de stralende Köchïn met een blad, waarop een fraai geborduurde muts. Gina schenkt thee in antieke porseleinen kopjes, 't Is een tafreel voor een damesblad. In Rome werd gezegd dat Gina's vbaby een troef was om haar k wi j- nende populariteit terug te winnen. Metuitzondering van Dé. Sica, die, kennelijk geen onderscheid maken wil en bovendien Gina's humoristi sche kwaliteiten waardeert, praat men over Sophia Loren' met meer in teresse en sympathie. Gina zegt: ,,'t zal heel goed voor: tne zijn als ik de baby heb, omdat dc dan alles niet meer zo overdre ven zie. Ik zal m'n werk dan niet meer zo belangrijk vinden want het leven is belangrijker." En; „Ik wil niet m'n hele leven werken. Ik weet dat ik op een dag zal ophouden. Dan. .wil ik kunnen zeggen; ik heb er ge noeg van, voordat 't publiek dat.zegt. Dan wil ik: weer gewoon zijn. Ik droom soms dat ik gauw met 't werk ophoud." Ze kijkt naar me met grote bruine ogen. Ze lacht haar.vriendelijke lach: en ik vraag me af of dokter Skofic dif gesprek met haar heeft voorbe reid, yT :_;V y Ze zegt: „Ik wil graag alleen zijn; Ik wil geen chocola, in de etalage blijven, waar iedereen naar kijkt Daarom heb ik om dit huis zoveel bomen laten planten. Ik hou van bo men maar deze moeten me bescher men." Maar even later praat ze zorgelijk over de smaak van 't publiek, die elk jaar en nog sneller soms, ver andert:'- „Sommige actrices, bijvoorbeeld Anna Magnanï hebben een drama tisch gezicht. Dat heb ik niet. En An na Magnani heeft een sterker wiL Als een zin haar niet bevalt, als ze hem niet zo voelt, dan moet die wor den veranderd. Ik wou dat ik zo'n karakter had. Dat heb je nodig in de filmwereld. Iedereen probeert je klein te krijgen. Daarom is 't goed dat m'n man me helpt. Hij heeft in z'n karakter alles wat ik mis." Ze zwijgt en lacht vriendelijk. „An na Magnani," praat ze verder, „heeft niemand nodig. Iedereen doet wat ze zegt. Anders maakt ze een vreselijke scène." „Ik ben ook wel eens moeilijk," babbelt ze, „maar ik maak nooit zul ke erge ruzies. Maar Anna Magnani is ook ongelukkig." En als ik vraag waarom: „Ze is lelijk." Nu schrikt ze, dit is stellig niet door dokter Skofic gepland. „Nee, niet lelijk," praat ze vlug, „maar .er zijn er die haar le lijk vinden en er is geen man die werkelijk om haar zelf van haar houdt En haar kind heeft polio, Ik begrijp 't wel. Maar nu zal ze ge lukkiger zijn, nu ze Oscar heeft" Ze kijkt met grote naïeve ogen. Ik voel me op visite bij een mevrouw in een salon. „Wilt u nog thee?" Ze schenkt de kopjes in, presen teert een koekje. Een paar jaar gele den zag ik haar op een pin-up plaat. Het Is een jowje Mflko geworden, geen dochter met Gin*'* uiterlijk en „t ka rakter van m'n man". Maar die doel bewuste Gina Et kan doj komen. driedelig in kleuren,.in Esquire, Ze keek toen net zo trouwhartig als nu. Ze is de vrouw van Rome. in het doof Möravia aan .de film aangepaste scenario". „Een slechte film", zegt ze, „Dat. komt door Moravia". Ze speelt graag rollen diehet pü-; bliek sympathiek vindt, 't Wilune als „a good girï'V.'t Liefst speelt ze sa men met De Sica. In „Brood, liefde en fantasie" tekende hij niet, maar hy was de regisseur. „Hij legde me alles uit en ik begreep hem zo goed." Voor de rest heeft ze geen hoge dunk van haar spel. Ze zegt en ik merk dat ze 't meent: ..Hoe vaker ik mezelf zie. hoe slechter ik *t vind. En 't is nog erger als ze erin gaan knippen en als je jezelf terug ziet met een andere stem. Zoals in de Duitse ftlms. Ik spreek geen Duits. Maar ik heb wel Frans en Engels geleerd.. ..Notre da- mede Paris," heb ik in de Franse en Engelse versie gespeeld. Daar heb ik m'n''. stem" gered/' Voor ze ontdekt werd was Gina op dé academie in Rome. „Niet dat rik. veel talent heb" praat ze, „maar 't maakte me veel gelukkiger dan het werken voor de film. Ik hou ervan iets te maken. Ik vond tekenen en schilderen leuk. Maar ik kan nu niet. meer terug"; Dokter Skofic komtbinnen. Hij groet glimlachend. Hij kijkt naar z'n vrouw.~'r? „Hebt tl nog. werk van vroeger? vraag rik. Dokter Skofic knikt. Gina zegt wat verward: ,,'t Is de moeite niet waard» En tegen haar echtgenoot; „Niet doen,- de signora, haar. man is een schilder" (want dat heb ik in de loop van 't gesprek verteld). Maar we gaan toch door dit aan antiek rij ke huis. Eri tussen de oude meesters, zie ik een stilleven van flessen en ci troenen. Luigia Lollobriglda XI B staat er boven. Luigia is haar werke lijke naam, „Ik kan 't zo niet meer," zegt Gi na. Dokter Skofic veegt met een vin ger over 't glas en zwijgt „Ik zou graag een meisje willen hebben," vertelt ,ze vlak voordat ik wegga, „'t Mag op mij lijken, als *t maar 't karakter heeft van m'n man" 't Is een jongen geworden. De doel bewuste. uitgekookte Gina II ris de wereld dus tot nog toe ontgaan. De drie hónden die me eerst moes ten verscheuren, springen bij het af scheid goedig ..om me heen. De man. met de kaplaarzen moet me langs: de donkere Via Appia Antica in de witte auto van de Skovics naar m'n hotel rijden, 't Is een opdracht die hij ver foeit. Maar hij gehoorzaamt, grim mig en zwijgend. G 1 DEN HAAG In de "toelichting !op de onderwijsbegroting deelt mi ester Cals mee, dat in nauwe sa menwerking met de Centrale Stich ting Studentenhuisvesting een begin ;is gemaakt met de uitvoering van de eerste plannen om tegemoet te ko men aan het van jaar tot jaar toe nemende tekort aan studentenhuis- Vesting. Te Leiden zal een hospitium voor 222 studenten worden gebouwd. Het rijk zal 600.000.— in de kosten bijdragen. Van dit bedrag komt ƒ400,000,— ten laste "van de begro ting 1958, de rest ten laste van de begroting 1958. Voor de exploitatie van studentenhuizen te Utrecht is een memoriepost opgenomen. Voor bijdrage in de exploitatiekosten van studentenhuizen te Delft is 683.000 bestemd. Verwacht wordt, dat in de loop van 1958 in drie, door de ge meente Delft te bouwen flats aan 210 studenten van de TE, wan ruimte kan. worden aangeboden. Een aantal bestaande panden xri ge schikt worden gemaakt voor de be woning door' ca. 60 studenten. y WENEN. In Oostenrijk is' woens dag een douanebeambte gearresteerd en beschuldigd van spionage voor Tsjecho-SlowakÜe, Hij zou de Tsje chen aan de Oostenrijkse grens gerui me tijd tegen betaling inlichtingen hebben verstrekt. (Advertentie IM.) NICE. De Griekse scheepvaart- magnaat Aristoteles Onassis over weegt de aankoop van drie Franse straalvliegtuigen van het type Cara- veile voor de Griekse luchtvaart maatschappij Olympic Airways, waarvan hö eigenaar is. Medewerkers van Onassis deelden mede, dat de multimiljonair in ge zelschap van Franse luchtvaartauto riteiten met een Cara veile ¥,naar Athene was gevlogen, en dat hij een goede indruk van het toestel had. gekregen. WASHINGTON De Turkse mi nister van Financiën, Polatkan, heeft er gisteren op aangedrongen, dat de V.S. hun hulpverleningspro gramma voor- Turkije herzien met het oog op het feit, dat Turkije'» zuidelijke buur, Syrië, „bezig is ïn snel tempo. een Sow jet-satelliet te worden". Hij had geconfereerd met functionarissen van het StateDe partment, maar wilde geen bijzon derheden over de gevoerde bespre kingen meedelen. (Advertentie IJn.) ASPR0 7 O langzamerhand hebben toe de vaccmtie allemaal achter de rug. i De droom is voorbij, het toèrk i$ 'hervat en toe zijn rijp voor de 'vraag: i „En, hielp 't?" Tfe bedoel; bracht de Vacantie, wat |u er van verwachtte? 1 Hopelijk antwoordt -u met een vol- mondt# ja", maar als ik. professor Rümke mag gelovenleiden tepen- iooordig vele vacantiereizen tot het ontstaan van psychische stoornissen. Hij heeft er in het Nederlands Tijd schrift voor Geneeskunde een bijzon der instructief artikel over geschre- ven, waarin hij zich eerst overgeeft aan bespiegelingen over de irraag, waarom de mensen in hun vacan cies eigenlijk reizem Zonder een op rechte belangstelling voor vreemde landen en volkeren te onderschat ten, acht hij het sociale prestipe een belangrijke factor: „Voor velen geeft het aanzienlijk groter voldoening te kunnen zeggen: Overmorgen ben ik in Helsinki," dan in HeUinki te zijn ^5en drijfveer is ook de (vaak onbewuste) gedachte „de reis zal de oplossing brengen," de oplossing van de meest uiteenlopende problemen. Ontevredenheid met eigen land en eigen omstandiphden,de gedachte, „Dort too du nicht bist, don isf das Gliick, doet mensen ver weg reizen,, met de onbestemde hoop datzij, eenmaal elders, eindelijk „open" zul len paan. Het buitenland heeft, vol gens professor Rümke, voorts op re ien de aantrekkingskracht «an de anonimiteit, het incognito xijn, de verlossing ran de sociale druk. Ook onderdrukte liefdesverlan gens spreken mee. „Op reis heeft een ontmoeting in beginsel peen toekomst door de be- grensdheid in dé tijd. Straks stapt men uit en de partners zien elkaar nooit terug." Deze veilige zekerheid doet sommige mensen losslaan en avonturen beleven, waarvan zij la ter toch ae terugslag ondervinden, In reizen zit een groot stuk vb"*ht voor een drievoudig lijden: „het li chaam, alftjd door ondergang be dreigd, drukt OP reis niet zo zwaar; vlucht voor de uitwendige wereld die ons altijd op zijn onverwachtst kon aanrollen; «lucht «oor onze re- luties met anderen, die ons druk ken." Moeilijkheden by het vervul len van beroepsplichten vergroten het verlangen „eruit" te zyn, maar leiden anderzijds, tijdens de vacan tie, tot een eigenaardige „vrees «oor post: er zal toch geen onaangename brief uit de werksfeer komen?" Dat veel achtenstoaardipe lieden zich, op reis, kleden al* landloper* en hygiënische maatregelen glim lachend terzijde schuiven, wijst «ol- perts professor Rümke op een wens naar doorbreking van het dapelijk* bestaan, die diep leeft in de mens. Welke gevaren schuilen er nu, «al pen* de psychiater, in het moderne reizen? Het in korte tijd veel te ver weg trekken, leidt tot oververmoeidheid die, gevoegd bij de nasleep van (soms betreurde) avonturen en d* ■moeilijk te vermyden teleurstelling, dat de reis „de oplossing" natuurlijk niet brachtwel eens voert naar een toestand, die de kans op psychisch instorten groter maakt, dan hij voor de vakantie icas. Professor Rümke illustreert zijn- be toog met een reeks gevallen uit de praktijk, allemaal van mensen die, door- hun vacantie ervaringen, pa tiënten werden. Hij meent dat klei ne, rustige reisjes veel..aanbevelens waardiger zijn en niet' zo veei kau« bieden op brokken, „Nop maar elf maanden en dan pa ik weer," denk ik altijd, als ik van vakantie terupkeer, U ett ik weten nu dus, toaar ttrij volgend^ jaar, zon der gevaar voor geestelijke kwets uren, heen kunnen; naar Valfcen- burp of hoogstens naar de Ardennen. Wat zullen toe elkaar daar voor de voeten lopen. En wat zullen we daar neurotisch van toordent Enfin, na een mislukte vakantie i* het heerlijk rusten op de zachte ai- van ran de LONDEN. Een bespreking van het Britse ministerie van Arbeid om het conflict bij de vliegtuigfabriek De Havüland op te lossen, is op niets uitgelopen. Er staken 3000 man. De produktie van het „Cornet" passa giersvliegtuig, straalvliegtuigen voor de marine en geleide projectielen heeft van de staking t« lijden. WAT ?HCT KUfl. nCNWfcLPAARDtn Dievtttzijfil IKVfttTT.Zfc ttt&Btnwjn roesTtmino, HA.5PR0tnt.ib MttltepnORTOMTHUli IrtttotrnoiRttt hPRtKfcn 1 f }A,HtJ t& c-irifitn. rlARC IPt non JCWAARöOnU Wtït .LR ZIJN ZWERVER!) OPJt LANt>...Zl&tUnfcR£» S 3115 Toch krijgt Sandemsn niet de indruk, dat zijn gevierde zanger het financieel nu zo erg moeilijk beeit, want zijn vrouw en bij worden ontvangen in een weelderig gemeubileerde salon. Wanneer Mario Tarcia er nog zo'n levensstaat op na kan houden, zal het toch nog wel met hem loslopen-.».-. j«u woont hier prachtig," zegt hy. „maar waarschijnlijk moet u eens verandering van lucht hebben. Ik zou u willen voorstellen een tocht met de „Havik" mee te maken. Dat zal u beslist goed doen." Marlo knikt bedachtzaam. Hij zou liever een chéque van een paar duizend dollar van zijn bewonderaar hebben gehad, maar dit aanbod, lean bij ook weer niet weigeren, Doris steunt het idee van haar man van herte. „Toe. gaat u met ons mee," zegt zij. „we hebben het heerlijk rustig aan boord en wanneer u uit deze omgeving weg bent knapt u ongetwijfeld flink op.'" En na enig heen en weer gepraat accepteren Mario en Lucia gaarne de uitnodiging. „Eruit, zegik. Juffrouw Ancred, neem dit brief.'e mee. Ik heb het duidelijk geschreven. Bel mijn huis op en laat ze die dingen meebrengen zodra de auto komt Kan uw broer 'mijn wagen rijden? Goed zo". „Er is een wagen met chauffeur buiten", zei Aileyn. „Fox, neem het briefje mee, wil je". Pauline en Desdemona, die zich tot de deur hadden teruggetrokken, gaven bij het horen van Alleyns stem een kreet en. vlogen langs hem naar de gang. Fox volgde hem met het briefje. „Wat doet u hier in Godsnaam!" wilde dr. Withers weten. „Ga er uit!" Hy gluurde naar AUeyn en liep terug naar het bed. Millamant Ancred en Caroline Able waren er 'over heen gebogen. Ze waren' met enige moeite bezig met iets, dat worstelde én schorre, onmenselijke geluiden maakte. Er hing een pene trante reuk in de kamer. „Haal die kleren weg. maar leg dat andere ding o.ver haar heen. Bedek haar zo ver mogelijk. Goed zo. Neem mijn jas even aan. me- ■vrouw Ancred, zo kan ik niet wer ken. Nu zullen we het braakmiddel weer eens proberen. Voorzichtig. Laat het glas niet vallen."" Juffrouw Able liep weg met een arm vol kleren. Millamant stond wat achteraf, met de jas van de dokter, haar handen nerveus be wegend. Daar, op een kinderbed met een vrolijk schot, draaide en vocht So- nia Örrincourt: de gratie van haar lichaam verwrongen door span ning, de schoonheid van haar ge zicht vertrokken in pijn. Toen Ai leyn naar haar keek, wilde ze zich oprichten en haar ogen schenen hem aan te staren. Haar ogen wa ren bloeddoorlopen en knipperden en trilden. Een arm vloog" her haaldelijk naar haar voorhoofd, als een mechanisch stuk speelgoed. Hij stond aan het einde van de kamer en keek toe. Dr, Withers scheen hem te hebben vergeten. De. twee vrouwen keerden na een geschrokken blik terug naar hun werk.De schorre kreten, de span ning en het vechten stegen in een ondraaglijk crescendo. „Ik zal haar een tweede injectie geven. Houdt u de nrm stil, als ukunt. Goed zo, haal dat ding weg. Nu." De deur werd op een kier ge opend. Aileyn liep er heen, zag Fox en slipte naar buiten. „Ome man zal direct wel terug zijn met het gereedschap van de dokter," mompelde Fox. „Heb je dr. Curtis en Co. op gebeld?" „Zijn op weg," Thompson, en Bream nog in de buurt?" Jawel meneer." „Laat ze binnenkomen. Houd de bedienden in hun eigen kwartier. Sluit alle kamers af waar ze in ge weest is sinds ze terug is geko men. Drijf de familie bij elkaar en houd ze bij elkaar." „Dat is allemaal al gebeurd, me neer AUeyn. Ze zijn in de salon." „Goed. Ik wil haar nog niet al leen laten." Fox wees met zijn duim. „Kans op een verklaring?" „Niet op dit ogenblik, lijkt me. Heb je iets, Fox?" Fox kwam dicht bij hem staan en begon in een toonloze bas te mompelen; „Zij en de dokter en juffrouw Able hebben thee gedron ken op de kamer van juffrouw Able. Hij was gekomen om de kinderen te zien. Ze stuurde het kleine meisje Kentish om de thee te laten brengen. Hield niet van' de thee in school. Thee was voor de rest van de familie klaar ge zet in de eetkamer. Een tweede blad werd uit de keuken door Bar ker gebracht. Met thee voor èèn persoon. Tweede pot door me vrouw Kentish in de eetkamer ge zet. Juffrouw Desdemona legde wat biscuitjes op het blad. Me vrouw Ancred ga« het blad aan Broekje en juffrouw Br ikje heeft het hier gebracht. Juffrouw O. werd ziek eer de andere twee ook maar iets hadden aangeraakt. H« kleine meisje was er bij -en xag alles". „Heb Je de thee-dingen? A „Thompson heeft ze. Mevrouw An cred hield haar hersens bij elka** en zei dat ze weggeborgen moesten worden, maar in de haast om de patiënte naar buiten te krijgen, werd het blad omgestoten. Ze liet me vrouw Kentish achter om op te rui men, maar die werd hysterisch en Isabel veegde het ten slotte op. Thee en heet water en gebroken kopj« in de hele kamer. Er moet toch nog wel een spoor zijn achtergebleven. Dat kleine meisje is goochem, moet rik zeggen". AUeyn legde zijn hand vlug op d« arm van Fox. In de kamer verander den de heftige geluiden in een luid en snel gepraat „Ba-ba-ba-ba-ba en hield abrupt op. Op hetzend* ogenblik arriveerde de geünifor meerde chauffeur aan het einde van de gang met een klein koffertje. Ai leyn liep hem tegemoet, nam de kof fer en ging de kamer weer binnen, nadat Wj Fox had beduid hem ta volgen. „Hier is uw koffertje, dr. Withers „Goed zo. Zet maar neer. Vertel die vrouwen om haar familieite waar schuwen, als u weggaat. Als ze aie tenminste heeft. Als ze haar nojj willen zien, moeten ze vlug zyn „Fox, wil jij?" Fox glipte weg. t,or „Ik zei: „als u weggaat her haalde dr. Withers kwaad. „Ik ben bang, dat ik wel zal moe ten blijven. Dit is een politiezaak. Withers." „Ik ben heel goed op de hoogt» van wat er is gebeurd. Maar mijn plicht ligt bij die patiënte en ik sta er op, dat deze kamer ontruimo wordt." „Als ze het bewustzijn mocht ver liezen...." begon Aileyn. terwijl mj naar het verschrikkelijke gezicht met de halfopen ogen en mond keek. „Als ze het bewustzijn weer krijgt, wat niet zal gebeuren, zal ik u waarschuwen". Dr. Withers opende het koffertje, keek op naar AUeyn en zei woest: „Als u nu niet gaaj zal ik me in verbinding stellen met de hoofdcommissaris". Aileyn zei ferm: „Dat zal ui niet# helpen. We hebben hier feinen dienst en we blijVêh hier ook hél den. Uw patiënte heeft ;hallium ace taat naar binnen gekregen. Ik -jei voor. dat u doorgaat met uw be handeling, dr. Withers." i Wordt vervolg"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1