D' De stem van het geweten ENFANT TERRIBLE j D GRIEP Discontoverhoging MIN. LUNS LAAKT VORMING VAN BLOKKEN IN VN HONIG BRITSE REGERING MEENT: groentesoep Pers nog niet overtuigd Blokvorming is gevaarlijk Britse militairen op kousë-voeten naar Nairobi Griepgevaar bij Confidential jury-i ïSPROaiË®kRKS door FRANK GODWIN door ll^aio ltlorsh Vrijdag 27 september 1957 ER zijl! cr, die in liet gebeurde te Little Rock. de hoofdstad van de staat Arkansas, veel beacliamends zicn. M .ar onze roenisg wordt het beschamende van het geval ver overtroffen door het moedgevende. Het blijkt immer* duidelijk, dat het blanke ..gepeupel" {om de term van L;senho%vei Ie gebruiken) niet alleen in botsing is met het fede- rale gezag maar ->ok, wat oneindig belangrijker is, met de publieke opinie van bijna nr ganse natie. Bij buitenstaanders bestaar uiteiuard de neiging, de feiten en de'foto's te bekijken als incidentele en /.eer lelijke dingen. En dan ligt de conclusie voor de band. dat daarginds in Little Roek maar vreemde lieden wonen en maar barbaarse zeden heersen. Wie de gebeurtenissen echter ziet in het historisch verband, «aar ze thuishoren, krijgt een geheel ander beeld. Hij ontwaart immer* de opmars van het gekleurde volksdeel uit zijn onder drukking en acliter>leJJing naar de rechtsgelijkheid-,, en hij'ontwaart tevens, hoezeer het duurhij de steun heelt ondervonden cn noc ondervindt van ongetelde Manken, die het geweien laten prevaleren boven allerlei primitieve en instinctieve gevoelens. Het. moedgevende zit in de vorderingen, die de, stem van het geweten beeft weten te bewerkstelligen, vorderingen die. jawel, ook blijken uit wat zich in Little Rock alspeelt. Vastgesteld kan worden, dat het geweld, dal is gepleegd, goedaardig i= vergeleken hij de lynch justitie van voorheen; en vastgesteld kan ook worden, dat het wijken van de lynch justitie recht streeks verbauil houdt met het vermeerderd respect voor de federale justitie. Daarom is degene, die de staf breekt over gouverneur Faubus (waartoe alle aanleiding bestaat) en" het daarbij laat. onvolledig en onrechtvaardig. Tal van gouverneurs Rebben het i» het verleden heel wat bonter gemaakt dan Faubus nu, en zijn niet gecorrigeerd, zoals Fauhus nu. E tijd is nog nijt zo lang voorbij, dat dc toelating van negers op een hele reeks van zuidelijke scholen eenvoudig ondenkbaar was. Op het ogenblik wankelt de achterstelling, op dit en op ander gebied. Faubus heeft een poging gedaan een ontwikkeling tegen te houden, die al ver gevorderd was; en het is hem niet goed bekomen. In dc berichtgeving is zeer tin onrechte dc klemtoon gevallen op de neger kinderen. die verhinderd werden in liet gebruikmaken -an hun wettelijk recht. Oneindig veel belangrijker is. dat de gouverneur, die de tegenstand leidde, eerst door de federale rechter tot dc orde is geroepen en vervolgens federale troepen thuis kreeg gestuurd omdat hij in gebreke bleef, de toe passing van de wet te bewerkstellingen. Zoiets is tamelijk-ongehoord en wel geschikt om de zuidelijke gouver neurs, die de gelijkstelling willen saboteren, de stuipen op bet lijf te jagen. Eisenhower heeft te kennen gegeven, dat het recht van de deelstaten, waar men zich in het Zuiden zo gaarne o"b beroept, niet kan bestaan in het prolongeren van onrecht. De morele betekenis van Eisenhower's optreden ligt in het feit, dat het geschiedde op aandrang van het grootste en beste deel van de natie. De gang van zaken overziende is er aanmerkelijk meer reden tot vol doening dan tot boosheid en verontwaardiging: En wanneer dan ook Gro- myko in de vergadering van de V.N. bet gebeurde te Little Rock hanteert als bewijs van Amerikaanse verdorvenheid, begrijpt hij er niets van of wil1 hij er niets van begrijpen. Vergeleken bij de wijze, waarop in de V.S. het! geweten van het volk zich doet gelden, is het in Rusland nog diepe, diepe nacht. E dpwinding en verwarring, die prof. Zeegers in de eigen kring heeft gesticht, door zijn demonstratief verlaten van de NOVIB met de verklaring, dat dit socialistisch gezelschap niets is voor! een rechtgeaarde rooms-katholiek, zijn nog allesbehalve geluwd. De discussie of de hooggeleerde gelijk heeft of ongelijk, is in volle gang. waarbij een zekere vrees valt waar te nemen, zich naar enige kant bloot te geven. Het is een belangwekkend, zij het niet zeer verlteffe. d, schouwspel. Wat prof. Zeegers heeft gedaan is, geloven wij, het strak doortrekken van de lijn-van het mandement zier bisschoppen. Het pijnlijke punt daarbL is. dat het mandement op zichzelf al zo strak is, dat de naleving in de prak tijk veelal niet al te nauwgezet geschiedt. Er moet enige ruimte blijven tussen leer en leven; ook in Nederland, waar de invloed van het calvinisme toch al de normen van het katholicisme strenger heeft gemaakt dan waarschijn lijk waar ook elders. Het al te strak spannen van de boog kan een averechtse uitwerking hebben. De vraag is op haar plaats of bet mande ment niet reeds een aantal averechtse gevolgen beeft' gehad-. - r~: Wat prof. Zeegers heeft gedaan, komt-neer op. zoiets als een roomser 'willen zijn dan de Raus. Wie de commentaren op zijn daad wat nauw- keuriger leest, begint al een lijn te" ontdekken. Men prijst zijn geloofs overtuiging en zegt, dat bij misschien Wel consequent heeft gehandeld; jnaar tegelijkertijd distancieert men zich voorzichtiglijk van het enfant ter rible. Want de spijs van het mandement was zwaar genoeg. Daar hoeft geen mayonaise meer overheen. DIT VERHAAL is 't gevolg van de opdracht: Praat eens met de journalist Muto, van de Montesi- zaak; Op een donkere avond, in Rome. na een tropisch onweer, zei iemand: ..Ga niet naar Muto. De betrouw baarste bron is Menghini van „II Mes- sagero'V 't Is half- elf, als de regen ophoudt, 't Smalle straatje, waar 's morgens tegen negenen een stroom studen te npriestérs; in fel-rode, zwarte en zwart-met-lUa' gewaden, actetas on der de arm, inversnelde pas (vaak hollend) doortrekt, is duister en stil. Alle kleine winkels z.yn verborgen achter Ir'ken. Men zoekt nu ver geefs de poelier, die 's morgens de langste hazen aan de gevel hangt; de slager, die de bleke koeienkop- pen -in rijen op de toonbank zet, naast een vaas met rozen en 't beeld van Moeder Maria. Men vindt ze evenmin als de kruidenierswinkel met de resten bruine - hammenaan een touw, de schoenmaker In de spe lonk, de mooie meisjes, die in de overdekte gleuf, ladders van kousen ophalen.. Alleen in de Latterie is nog licht. Hier zitten dichte rijen bij het lawaai van de televisie. Verderop, achter een gordijn - van gekleurde kettingen, bakken koks pizzes.in 't open ovenvuur. Uit èen wijnlokaal klinkt zingen'. In. Via Corso, waar deze kleine straat op uitkomt, zijn vele etalages verlicht; Dit is een hoofdweg met oversteektunnels op de gevaarlijkste kruispunten. r7-" - - -nr-f - ,rr - „x (Advertentie 1JM.J Wanneer U last heeft van een verstopte neus, zere keel, beklemde borst of hoest, doe dan dit: Breng regelrechtverlichting san de pijnlijke, verstopte lucht- wegen door Vicks VapoRub vóór hei slapen gaan op borst, keel en rug te wrijven. Deze aangename zalf verlichtde liarigHeden van. griep op twee manieren en... precies dóér, waar dc verlich ting nodig is: (I) Vicks VapoRub geeft medicinale dampen af. die U onafgebroken inademt Deze danipen openenTde luchtwegen, vergemakkelijken de ademhaling, verzachten 'dc fiandocninig, en kalmeren 'de hoest. (2)'Tegelijkertijd werkt Vicks VapoRub-als een verwarmende pleister dóór. de huid heen. verzacht dc pijn en maakt de corigerUe op de borst los. Koop vandaag nog Vicks VapoRub bij. Uw apotheker of drogist!- lijk is gevonden: bij Tor-Vaiamca." Opsporingsambtenaren'Vlvanv Justitie *onderzöeken het: strand, waar WJlma MontesTs lichaam aanspoelde. In. het 'natte zand schetsten zij de omtrekken ■van het lijk. doden werd geconfronteerd, onder de indruk. Want dit is een mooi, jong meisje met gelakte nagels aan han-- den eri vvoéted,A 't Lijkt pf ze nóg', maar enkele minuten dood is. Hij (Wordt vervolgd) Advertentie tM.) een soep 'voor fijnproevers 40, cent per zakje neonletters op de koepel van een bril én glimlacht Wicht tot ik 'm'n hoog gebouw. potlood heb en-vervolgt rustig: „Een „Signor Menghini, derde etage, lijk, dat komt in Rome meer voor. zegt de portier en wijst me de trap. Men vindt er gemiddeld vijf per dag. Op .het portaal verschijnt een-., voor Maar dit keer is 't vaneen jong meis- Italië onwaarschijnlijk lange:iman. ..je," Ik reik nog niet tot z'n schouder. Hij op 'de redactie'-is 't stil',*, de colle- heeft een groot ernstig, nog jong gas zijn gaan eten Enhoejoel't z'n uouu n, hoofd, draagt een bnl. met zwarte plicht noch z n taak is, gaat Menghi- rijdt naar de redactie en beschrijft ran5' Y '..L- - ni maar z'n autootje et rijdt ui de haar .somber maar ..'blijkbaar zo'fdoel- „Kent u misschien iemand die mr richting van Tor Vaiaiwa. treffend/dat dc vader, die 't de voi- Menghini heet. Hal verwegen stuit hij op de poli- mnrcpn leest roeot Dat is* „Dat ben ik." zegt hij. „Schrik ti. dic op Jeg bUjkt nalr hot lijken- S do?htcr niet. Menghinfis de langste Romein huis. Menghini volgt.Hij wil 't van Rome." slachtoffer zien.' En tegen' z'n ge- Ik vertel waarom ik kom en hu vvoonte in, komt hij, die met zoveel luistert onbewogen. Hij is behalve lang, ook fors. z'n bewegingen zijn uiterst bedaard. Hij neemt iets uit z'n vestzak. Zegt: Raak m'n porte-bonheur aan. 't Is vrijdag, anders gebeurt er een onge luk." Ik zie een Spaanse peper van rode steen, 't fs de eerste keer dat een ge heimzinnige angst me pakt. Hij vraagt me hem te volgen en we komen in een grote kamer, waar in alleen een bureau, en twee stoe len. De buitendeuren zijn open, daar achter is een balcon. hoog boven de straat. „Neem plaats." Hij zit tegenover me en zwijgt een poos." „Zaterdagavond,, zegt hij tenslotte. 'negen uur. 11 April 195,3". „De journalist Menghini is jn deze kamer aan 'twerk,, als; een.;.van de correspondenten meldt -daf-; er; een LONDEN, De Britse regering heeft de eis van de I/abourpartij om een onderzoek ln te stellen naar het mogelijke uitlekken van de op handen z(jnde discontoverhoging, afgewezen. Geruchten deden en doen de ronde, dat sommige financiers de dag tevo_ ren at Ingelicht waren en door ver kopen van obligaties enorme winsten hebben gemaakt. Volgens een mededeling van de re gering heeft een ingesteld .onderzoek niets opgeleverd, dat aanleiding geeft tot de'veronderstelling, dat het plan om hét disconto te%erhogen is uitge lekt.Het 'verkopen van effecten en obligaties zou dus alleen aan handig zakenmansinzicht .te, danken zijn; De dag voor de bekendmaking NEW "YORK: minister-«wan'.t mr. IH. Ai.,D./Luïus,; heeftdonder-, dag'ineen ïoespraak ^ót de Alge mene.Vergadering, -der.; .Verenigde Naties jover-!» -ihternaiiohale.v vraag stukken. -verklaard dat' wanneer de: verschillende, bfnnen de volkeren organisatie';;- bestaan degroeperingen ïn „blokken" zouden worden omge vormd, dit' de bestaande geschillen zou accentueren en versterken.' Minister Luns maakte onderscheid tussen tassen regionale groepen,- die hij nutfcg achtte en blokken, V die volgens hem gevaarlijk zouden kun nen ïijh: „Wanneer deze- groepen diehen ón inzichten en. politiek van haar léden'té coördineren, kunnen zij een heilzame invloed hebben: In dien zij echter worden aangewend om de ©schillen, die tussen gebie den in verschillende delen der we-.', reld.'bestjan, te verscherpen, kan'dit leiden tó'. vergroting der reeds be-, staande ;bgensteUwgen./-Y De Nedarlandso minister van Bui tenlandse Zaken maakte deze opmer kingen; ic .eenkritische, bespreking vanhetge-n hij noemde „gebreken in het wede der. Verenigde Naties".. Minister Luns vervolgde: „Het komt voor- dat herhaalde besprekin gen van;emzelfde onderwerp en het aanvaarde»- van resoluties hierover meer. kwad dan goed. 1- uitrichten. Het zou vsrkeerd zijn, indien de Verenigae'Naties teveel zouden wil len doen oi zouden willen voorgeven dat zij allen rechtvaardige regelin gen tot staid kunnen brengen." Mr. Luns noemde het ontwape- ningsvraagstuk een „zaak van bui tengemeen belang". Hij verklaarde de Nederland het „veelomvattende er. tót in bijzonderheden uitgewerk te" Westerse plan voor een eerste ontwapeningsfase steunt. i>V"NederlandseAls tweede, reeds lang hangende landse Zaken, vraagstuk, dat ..de aandacht eist noemde ministerLuns het' wegne men van' Het. iió^ steeds groeiende verschil tussen de„ economische .en maatschappelijke.; vooruitgang in'.de hoger en' in de minder ontwikkelde landen.' Minister Lunsverklaard[e voorts dat f Nederland hét verontrustend bleef achten, dat er'.- in het Mfdtlen- Oosten nog geen vr^de en rust heersten... De minister sprak voortsover. de nog steeds „tégen de .wensen van het Duitse volk", bestaande verde- ling van/DuitslancL. Tenslotte heette de minister het nieuwe lid Malakka. „waarmee Nederland in het verleden zo vaak op gelukkige wijze in verbinding heeft gestaan" welkom in de kring der Verenigde Naties. LONDENE'e-n compagnie van 60 Britse soldaten der- Koninklijke Afrikaanse Jagers is per vliegtuig. naar Nairobi vertrokken in hemds mouwen en zonder schoenen. Zij moesten voor het vertrek hun tunieken en schoenen -uitdoen' en achterlaten opdat het vliegtuig be-: neden 2ijh maxiriupngewicht zou .Niets, mag worden nagelaten om: blijven.De - troep zag er niet erg een einde te maken aan deze ab-1 militair uit maar bij aankomst zul- hormale eh'- op zichzelf gevaarlijke len dé jagers nieuwe tunieken-en toestand", zei hij. schoenen krijgen. wachtten sommige handelaren' tot de - i beurs officieel; gesloten wasenzij j begonnen toen. in de. nabeurs te ver- j kopen. Dit ging door óp donderdag tot de aankondiging van de regering, i De „Daily Express" schat, dat voor tien miljoen pond aan obligaties ver. kocht is. Eén èffectënfinna. dié zich in re- geringsfon'dsën .-• specialiseert,heeft een lelijke klap gehad door de z.g: ge- inspireerde verkopen. Deze firma heeft bekend gemaakt dat *zij voortaan na de officiële sluiting van de beurs geen zaken, meer doet. Ef fectenmakelaars werden volkomen verrast. Een hunner verteldein twee minuten de winst van een heel jaar te hebben verloren. Het besluit van de Britse regering heeft; niet iedereen overtuigd. Vol gens de liberale „Evening Star" is het bewijs te sterk om genegeerd te .wor den. De economische expert van de Labourpartü. Harold- Wilson, heeft gezegd, dat h(j op:de,kwestie zal te rugkomen als het parlement- bijeen komt. LOS ANGELES, De deurwaar der van de rechtbank in Los Ange les, die de zaak] tegen het schandaal- tijdschrift.„Confidential" behaJideltj heeft aan alle leden vanjde jury pa pieren .maskert jé uitgereikt, die ge dragen kunnen worden- tegen griep en verkoudheid. Er is echter 'maar een jurylid, dat bang is voor de bacillen. Deurwaar der Don Emmer, die een bezoek,aan de zaal 'van de jury bracht, zag na melijk maar één jurylid met zo'n: pa pieren ding op zijn neus... Men is zo zuinig op de juryleden,, omdat in geval van sterven van een hunner, het hele proces opnieuw moet be- ginnën. -j Men kwam op het idee van de, maskertjes toen. een jurylid tekenen van een beginnende verkoudheid toonde. -. (Advertentie iJU.) doe niéér met rCaas is voedzaam en gezond N DPROtTJÈ.HflTnAflKtE.RT fn.thEto MoRTOri Ik KOM ruin BuRtnoucnr DOfcri trt hij briAUWt nt DAT 15 20. M tr\b rvijn IAAK IK WEET 'T tt IET, Ntrt&tR.ttAAR 6R b PWAR5 nARC.tK VIND HtT 5T0N AL5 Jfc01Ê DGfcUrttRbOP J£ LAriP LAAT RONP5J0UWEM |H HtBtRWturiltTöMÉt TtnAKÜI.nAAR XI16. Dc volgende dag komen dc gasten aan boord en Sandeman laat de zanger cn zijn vrouw trots zijn schip zien. Mario ondergaat het alle maal met de allure van iemand, die aan zoveel luxe v,*el gewend is. maar Lucia doet erg opge togen. Doris stelt haar voor aan kapitein Rob. „De beste schipper van de hele wereld," zegt zij, „zolang hU aan boord'is,, kan li werkelijk i spreken alleen Engels 'eon paar woordjes niets overkomen." Bob begroet de nieuwe gasten Frans. Rnb vraagt zich afjioe dat zal gaan met in vrij behoorlijk Italiaans. Wanneer Lucia met die sombere zanger aan bord. Hij begrijpt nog Doris verder het schip door loopt, informeert zij: I altijd niet, wat dié rljke Jandeman in die Ita- of er nog meer leden van de bemanning Italiaans liaanse tenor ziet. Enfm, At gaat hem ook niets spreken'. Nee, dat is niet het geval, alle anderen aan. gazen deur en door 3e hal naar de salon. Hier vonden ze Desdemona, Pau line, Broekje, Thomas en Cedric, verzameld önaer de ogen van detec tive-sergeant Thompson. Pauline en Desdemona huilden. De tranen van Pauline waren echt en akelig. Ze hadden kleine sporen, als van een slak, achtergelaten in haar zorg vuldige make-up. Haar ogen waren i i rood en gezwollen cn zc keek ver- I M die alle werden getekend door dezelf- schrikt. Desdemona was echter mis- de sporen van uitputting; die alle tig, tragisch en toch nog mooi. Tho- Er volgde een heftige uitroep van boos naar hem opkeken. Er volgde mas zat, met zo ver mogelijk op- Caroline Able. Millamant zei: „Dat een lange stilte. getrokken wenkbrauwen en verwar- is dat spul tegen dauwworm. Wat „Nou," zei Millamant met een de haren, gealarmeerd naar een on- .een onzin!' echo van haar oude lachje, „u kunt bestemd punt te kijken. Cedric. „Hoe weet u». begon dr- me fouilleren. Ik wil alleen maar bleek en geschrokken, leek bij Al- hers en toen: „Goedj goed. Sput zitten. Ik ben moe." ieyns aankomst betrapt te worden me. Ik maak me zorgen. Mevrouw „Ik moet zeggen." begon Caroli- op een rusteloze parade door de Ancred nu ...heb ;k uw hulp nodig, ne Able, „ik zie niet kamer. Een. briefopener viel uit Leg de patient,., „Luister es," viel dr. Withers in. zijn handen en viel kletterend op 't Veertig minuten later stierf Sonla „Is dit goed: ik ben de. dokter van glazen blad. van de curiosa-tafel. Orrincourt zonder bij bewustzijn te deze dames. Fouilleer mij en Iaat Broekje zei: „Hallo. Is. Sonia zijn gekomen. hen dan elkaar fouilleren waar ik dood?. Waarom?" 2 bij ben. Goed?" Stt Liefje. Stt|". kreunde Pauline „Be kamer", zei Alleyn, „moet „Dat lijkt me prachtig. Deze ka- en trachtte vergeefs haar dochter- precies zo gelaten worden als hij mer is leeg, zie ik. Fox, wil jij tje in.de armen. te sluiten. Broekje nu is. De politiedokter is onderweg dr. Withers meenemen?'Zonder ver- liep naar het midden van de ka- en neemt de zaak over. Intussen dere omhaal draaide dr. Withers mer en keek Alleyn recht aan. „Ce- moet u allen naar de anderen in zich om en liep de kaner binnen, drie," zei ze, „zegtdat' Sonia ver- de salon gaan, Mevrouw. Ancred én Fox' volgde hem en sloot de deur. moord is.Is; dat zo? Is dat zo, juffrouw Able, wilt u méégaan met Alleyn wende zich tot de twee vrou- juffrouw Ablë?" inspecteur Fox?" wen. „Het zal niet lang-duren," zei „Lieve help," zei Caroline Able /„Je zult ons toch tenminste .de hij. „Maar ais u zich intussen bij met onvaste stem; „Dat ;noèm ik kane geven, ous te wassen, Al- de ande -en wilt voegen, zal ik u een domme opmerking, Patricia, Jéyn", zei dr. Withers terwijl hij er evèn brengen." vind je ook niet?" - 1 zich-in zijn jas worstelde. „Waar zijn ze?" vroeg Millamant, Thomas liep' .plotseling op haar „•Zeker, Ik ga met je mee". „Inde salon." toe en legde zijn' arm om haar Millamant en Caroline Able ga- „Persoonlijk,1" zei ze, (tkan het schouders. ven. een onderdrukte kreet na el- hie niet schelen wie me fouilleert „Is het "zo, meneer Alleyn? kaar.te hebben aangekeken' ,U ziet en er toekijkt." Bream liet een. drong Broekje aan. toch wel iri.„"protesteerde dr. -Wi- gechoqueerd kuchje los. „Als-u en „Maak jij 'je er maar niet druk thers. juffrouw Able me willen meenemen over," zei Alleyn,-„heb je honger?" „Als u me wilt volgen, 2alik het naar de speelkamer van de kinde- „Reken maar." uitleggen." ren, die geloof ik leeg is, zal ik „Nou, vraag Barker dan maar uit Hij ging hen voor en ze volgden, blij zijn er een. einde aan te ma- mijn naam je ietsspeciaals te ge- zwijgend, Fox kwera als laatste ken."- ven, doe dan jé jas aan en loop de naar'buiten en knikte naar Bream «Nou," zei juffrouw Able, „nou, andere k inde ren tegemoet. Goed, die. in de .gang stond. Bream kwam dat is een bijzonder gezond stand aanlopen en posteerde zich voor de punt, mevrouw Ancred. Als u geen deurL bezwaar hebt." Alleyn zei: „Het is. geloof ik, „Goed," 'zei Alleyn, „zullen we heel duidelijk voor u allen, dat dit gaan?" t een politiezaak is. Ze werd vergif- Er was een met Italiaanse primi- tigd en we hebben geen reden om tieven beplakt scherm in de speel- aan te nemen dat ze zichzelf ver- kamer. Op Alleyns voorstel verdwe- giltigde. Ik zal-misschien verplicht nen de vrouwen er achter. Eerst zijn het huis te- doorzoeken (hier is werden Millamants eenvoudige kle- het bevel) en ik moét de mensen ren èèn voor èèn in de kamer ge- Mie er in zijn onderzoeken. Totdat gooid, door Alleyn onderzocht en hemop. dit is gebeurd-,-mag niemand van u door juffr. Able teruggebracht ert na „Net als. Carabbas?" ergens alleen zijn..Er komt een visi- een poosje werd de procedure om- ..„Nee!" zei. haar tante Millamant t'euse met de wagen uit Londen en gekeerd; Er werd niets ontdekt streng en- ze veegde er aan toe: als u wilt, kunt u. natuurlijk op haar en Alleyn escorteert de dames tus- ;^Paulme, moet je.kind zich per se wachten." sen hen inlopend, naar de badka- zo gedragend' Hij keek naar de drie gezichten,, mer en ten slotte door de groene, (Wordt vervolgd) mevrouwKentish?" Pauline wuifde haar handen en hij wendde, zich tot Caroline Able. „Een uitstekend idee," zei, zé wat fermer;- Thomas* hand rustte nog op haar schouder: Alleyn bracht Broekje naar de deur. „Ik ga niet," kondigde ze aan,' „eer u me vertelt of Sonia dood ïs." „Goed dan: meisje, ze is dood.*' Een veelvoudige kreet steeg achter

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1