D Martha Pikaar wordt binnenkort 40 jaar Vluchtige IONTMÖETINQEN Bela Simon iera Historisch allerlei uit Voorne's verleden Stal Franse matroos radio en fiets? ontzuur -de grootste van Nederland - Mej. I.M. van Dugteren beschikt over n schat van herinneringen aan voorvallen mensen, smaakmodes en nog veel meer Offu Hellevoeter Land binnen en buiten Den Nieuwenhoorn Vrijdag 27 september 1957 Vier jaar voor fietsendief t ra ine'- uit Hongarije ficier eist anderhalf jaar Benzine op 't water Exposities in Rotterdam Jaarvergadering van Consultatie Bureau voor Alcoholisme Zangconcert door ouden van dagen M; exposities in haar huis heeft 'n unieke functie WAF JAMMER DAT MAN EN VROUW NIET MEER „SAMENGEZETEN OP EEN PAARD TER KERKE TIJGEN" (Van een onzer verslaggevers) In de rechtszaal stonden gisteroch tend zes bromfietsen, zes van de elf die dé" dertigjarige laswerkman L. van der T. uit Schiedam in een luttel tijdsbestek, in Den Haag 'en; D.elft heeft gestolen. Daartussendoor had hij ook nog kans gezien om een fiets te stelen. Van der- T. is bijde politie en de justitie een beruchte figuur. In 1951, '52,. en '53 is hij ook al wegéns rijwieldiefstallen veroor deeld. De laatste keer zelfs tot drie jaar gevangenisstraf. Ook deze këer eiste de off icier ..een zeer zware straf: vier jaar met-aftrek. De officier merkte in zijn requisi toir op, dat Van der 'T. altijd de schuld geeft aan de omstandigheden en niet het minste normbesef heeft. De raarisman; nieeride.' dat de ver dachte door zijp gebrekkige ontwik keling niet geheel toerekeningsvat baar kan worden geacht. De: recht bank doet over veertien dagen 'uit spraak. f ^e7ls het 'landhuis, der familie Van Hobokennabij de Melkkope en de bonte paal aan de L,agc t Westzeedijk thans, sedert '11 dertig jaar, hét „generaal hoofd- kwartier" van de Rotterdamse i V-alksuniversiteit. Uitwendig is er [niet-neél, -inwendig wel wei ver- j anderd, vooral ten gevolge van de periode - '40-45. - T)e V.U. wordt eerlang 40 jaar. Dat is een zo feestelijk iets dat aiie Rotterdamse belang stelling in de dingen des daags er wel 'ns even ernstig bij stil mag staan. Want de V.U.. dat is me een cultureel-sociale instelling.' Zowat niets in onze stad kan bogen op zoveel idea lisme en zoveel zin voor de realiteit, zoveel betrouwen, zo'n sterk doelbewust voortgaan en zoveel waarachtige burgerzin. Wie V.U. zegt ziet 'n uitspansel vol klinkende Rotterdamse regenten-, wetenschaps- en kunstnamen en één vaste Poolster, waar alle V.U.-streven vast op kon koersen: de secreta resse, mej. Ida van Dugteren,-wier. werkzaamheden begonnen-m':apdl 1918. Het was een aparte sensatie uit haar overbezette'tijd een uurtje te krijgen om met haar over de Va te praten: per minuut toucheerde zij meer belangrijke dingen-eh-namen dan een ander in. een uur; lit Weerwil van. de oorlog en lawines van verandenngén heeft, de V.I7- gewonnen en niet alleen In ledental en om-uanp, ook i-n. dood eenvoudige daden van; piëteit, zoals het behouden van de hoge oude bo men. vlak om hei huis: rij zouden worden gekapt want zij waren ziek. „We hebben de iepen.halm laten uit zieken, en nu maken ze het ieeer best," zegt mej.-Van- Dugteren, niet zonder ironie, —r -• Namen, namen YW4e" veertig jaar aan een instel- vv ling .als dé V.U zTi beste krachten, heeft gegeven, beschikt (Van een onzer verslaggevers) ^Yous parlez trop". TJ praat te veel. Dit zei de president van de Rotter damse rechtbank mr. Ch. J. Ensche de donderdag tégen een 37-jarige Franse matroos, die in de nacht van 19 op 20 augustus na een wilde klop jacht, waarbij zelfs waarschuwings schoten klonken, door de Rotterdam se politiegearresteerd was onder verdenking Van diefstal' van een draagbare radio en een fiets. Met een ware woordenstroom eb drukke gebaren heeft de matroos de officier eiv de rechtbank'van zijn on schuld trachten te overtuigen. De off icier, van justitie hechtte niét veel waarde aan zijn praatjes. Zijn eis was:anderhalf jaar. Hij achtte de feiten bewezen. In de bewuste nacht zagen surveil lerende agenten aan de Waalhaven eenman, die iets onder zijn arm droeg zonder licht op een fiets rij den. Men wilde hem aanrijden, maar de onbekende ging er-van. door na fiets en radio' te hebben weggewor pen, Na een -wilde achtervolging werd de matroos gearresteerd. Later bleek dat eerder in de nacht aan de Charloise Kerksingel een 'win kelruit was vernield en dat een radio uit de etalage was gestolen. Eén ge tuige, had een man zien weglopen. De Franse matroos ontkent deze man geweest te "zijn. De fiets en de radio bad hij van twee Duitsers en een Joegoslaaf gekregen. Verdachte's raadsman meende, dat alleen heling ten laste gelegd zou kunnen worden. Hij vroeg de recht bank geen rekening te houden met een brief van verdachte's echtgenote, waarin staat.dat haar man al 23 keer veroordeeld is. Man en vróuw levèn namelijk óp gespannen voet' met el kaar en de beweringen ran de wouw zouden beslist niet juist zijn. De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak. Woensdag ontdekte men, dat op 't water van de Tweede Petroleum haven een laag benzine dreef. De politic werd gewaarschuwd, die een gedeelte -van de Petroleumweg, dat langs de haven loopt, afzette.: De BPM zorgde er voor dat dc benzine werd verwijderd. 28 sept. tot 5 okt. ATLAS VAN STOLK.na aanvraae, Grafische documenten op histo risch en geografisch gebied. BELASTINGMUSEUM,' aur, beh. zond., Staatsfinanciën en burgerij, in onderlinge verhou ding.'. BOUWCENTRUM, 9—17. beh. zond., Tien Jaar kerkbouw „ARK". BRANDWEER.MUSEUM, 10—16. uur, beh. zond.. Het brandweerwezen van oudetijden tot heden- CULTUREEL CONTACT CENTRUM SCHIEDAM, 10—17 uur, beh. zond., Werken van K. Werden. DIORAMA DIERGAARDE, „Honderd Jaar ïtott. Diergaarde". HISTORISCH -V1USED31, 19—17, zond. 11jï Ulir, Bodemvondsten en alles wat de geschiedenis van R!datn verduidelijkt. ÏNST. VOOR SCHEEPVAART EN LUCHTVAART. 10—16, z«nd. 14 —16, maand. gcsL, Exp. op mi- riteim, aeronautlsch cn technisch gebied/* MUSEUM BOYMANS 10—17. 2ond, tl —17 uur. Werken van Bernardo Bellotto. MARITIEM MUSEUM. PRINS HEN DRIK, 10—17 uur. Geschiedenis, van, fle. oude cn nieuwe zeevaart. MUSEUM VOOR OUDERSENOP- VOEDERS. 10—17 uur, beh. zond. en maand., Tent. De kleuter en zijn bock. i MUSEUM VOOR LAND- EN VOL- i KENKUNPE, T0—17 uur Verza- i mcling op volkenkundig gebied l Van. de buitencuropese gebieden en volken. BIEP,HANDEL DE PUP, 10—13 unr, j Werken van Robert Becht. ROTT. KUNSTKRING. 10—17, zond. It—16 uur. Werken van V. H. Ellenhaas on Antoinette Gispen, ROTT. KUNSTSTICHTING, 10—17. 1 zond. ii16 uur, AVerken van H. j stedelijk MUSEUM SCHIEDAM, j 14—17, zond 13—17 uur, Oude j en moderne kunst. j 'T VENSTER,, 10—33 uur, Werken van Armando en Engêne Brands, j Tijdens het algemeen gedeelte van öe jaarlijkse vergadering van het Consultatie Bureau voor Alcoholisme te Rotterdam is wederom via enkele films en het- gesproken woord aan getoond welke funeste gevolgen een veelvuldig en overvloedig gebruik van alcoholische dranken kan heb ben. Ondér voorzitterschap van mr. Louèt Feisser werd gisteravond in de kantine van het Centraal Gebouw voor;; de Volksgezondheid aan de Baan eerst een korte huishoudelijke vergadering belegd. Na deze bespre king werden enkele goede films ver toond die rechtstreeks verband hiel den met het werk van het Consul tatie Bureau. over -'n?schat vah; herinneringen;- sussen In zevenentwintig zalen Gisteravond klonken in. de Con greszaal in de "William Boothlaan de stemmen van een veertigtalouden van dagen, die onder leiding van de heer Paul van der Putten een uit voering gaven van koorwerken, van Mozart. Beethoven, Schubert e.a. Zij werden door het talrijke publiek na elk werk. met een hartelijk applaus beloond. Aan het programma,dat voorna melijk bestond uit religieuze koi'en, verleende de sopraan Mevrouw So phie Both-Haas haar medewerking. Zij zong enkele aria's van Bach en twee psalmen van-Dvorak. De avond was georganiseerd door de Rotterdamse Bond van Ouden van Dagen, ■- Inbrekers hebben woensdagnacht 'n bezoek gebracht aan de sigarenwin kel van de weduwe mevrouw A. E. B.-K. aan het Westplein. Er werden 800 pakjes sigaretten en 200 sigaren gestolen, ter waarde van negenhon derd gulden. smaakmodes, eiserivérloop en strijd. „De heer Dekking nog jgekerid?", vraagt mej." Van Dugteren; ons, „ja?, een van de geesten dié z'n'merk heeft gezet op deV.U;j hij, bracht de Kunst er iri; gèeritonëé!bloeide in zijn dagen zónder de V.U. hét zou nog lang zo blijven. 'Nu. is- die sectie kleiner': uitkoopmoeilyk-' lieden, de ijverige Kunststichting, het beleid der gezelschappenGroot was ook onze eerste voorzitter, mr. VV. C. Mees. de Willem Mees van de Rotterdamse Hypotheekbank, mr. Bonjer. notaris Leopold" (en toen rolde de ene naam na de ander het gesprek binnen, heel 'o revue van het beste in Rotterdam», „mr. Taudin Chabot. mevrouw Van Beuningen Hesselink, de heer Engel bi echt vsn dc S.V.2., dr. Fetter, dr. Van Ha mel die professor werd, juffrouw Havelaar, dr. Jacobsen (die .alles weet, 'n erudiet als weinigen),mr Noist Trenité, ir. Plate, de onderwijs vernieuwers Reitsma én Reindersma. dr. Van der Spek van het Maasoord dat nu Deltaziekenhuis gaat heten, dr. Van der Valk van net Mamix Gymnasium, prol. F de Vries, dr. Wiersum van het Archief, mr. H.- Willemse,- juffrouw Wïjnands;A. B. dé Zeeuw, ook die heeft in ons bestuur gezeten, en dat bestuur:heeft, in die veertig jaar. nog nooit over een kwestie tot stemming moeten overgaan, zó zorgvuldig was het, steeds weer samengesteld en zó zorg- V vuldig ging het te werk z'n duizen- den leden we hebben er 'n dikke 20.000 en zeventien afdelingen. j het beste van het beste voor te zet ten" Optimisme en zorg DE V.U. heeft stijl- en conjune. tuürverandéringen weten Of te vangen: vroeger hadden veel le der. aan cursussen van twaalf avon den nóg niet genoeg, tegenwoordig hebben ze bijna al te veel aan cur sussen van drie avonden." Als -wij energiek zijn, ontlenen wij dat aan ons optimisme dat wij de besten van onze mensen, en die g zijn uit, alle. kringen, idealistisch tegemoettreden. Want toaar gaan loe naar toe als trij óus laten neer- drukken door sombere statistieken die klinkklaar laten zierj^at in het jaar 2000 in Nederland 55 procent van het mensdom niet meer in' staat zal zijn.een behoorlijke school af te lopen?. Zó sterk min dert het intelligentie Quotient." Wij praten nog even na over de verknoeide natuur .rondom Rotter dam, over de Ahoy'-hallen die het Land van Hoboken, de vijver van. Zocher en een uniek, eiken bos je heb ben bedreigd en het Groen Wit Groe ne Boek dat in 1927 het tienjarig bestaan van de V.U. opluisterde. En wij begraven ons nog even in Jaarverslagen. Daaruit noteren wij, dat .de V.U. in 1917 een kind was van het'Nut van het Algemeen dat be kommerd was om de geestelijke nood ontstaan door de gruwelijke Eerste Wereldoorlog. Zesentwintig notabe len, vijfentwintig begunstigers deden in de Kerstweek de V.U. ontstaan; zij begon met 470 leden in drie za len. De eerste docenten waren prof. Eigeman, prof. Casimir, Annie Salo mons, dr. Van der Valk, Wouter Hutschenruiter, dr. De Buy "Wenniger en prof Hallo. - Kennis-met-inzicht Na tien jaar had men 120G9 leden. Toen was men..al, om een ding te noemen, verscheiden malen naar De Beer geweest én genoot men eur- de Haan ligt in de V.U. annalen vereeuwigd evenalsdut van prof. Van dev. Bergh vanlEysinga. j Men stuitmeermal enop de naam j vanmr. K. P. van "der Mandele, van Huib Luns, Herman Poort. Jor- daah, J.'E. van der Pot, Euwe, juf frouw Wolfsen, opperrabbijn Tal De behuiziiijieii en 'vooral de Kuhstafdeling bloeide: Saint Joan, dé Ghysbrecht; De Blau we Vogel kwamen tot" Rotterdam en ér ontstond hier algemene kennis- mét-inzicht óver figuren, als Ibsen,massificatie, en^van de bronzen trap én leest van de verschillende behuizingen van de V.U.: Leu- wehaven, Eendrachtsweg, de Mat- thaens Passion-opvoeringen, de suc cesrijke tentoonstellingen, de reizen rjaar het Kempische Kerstspel te Vosselaarvan de strijd tegen de Molière, Maeterïinek, Shaw,: e.d. Hét is [ondoenlijk alle activiteiten 'vande- V.U". In cijfers en series namen tol op de dag van heden te volgenwant a'.s de een Johan de Meester of Top Naeff zegt. komt 'n ander met Jac. Joupert, Offo van Tussenbroek of dr. Van der Sleen. Het werk van dr. Bicrens die in 1940 door de bezetter werd ge roofd. Enfin, toen vergaderde de V.U. in de tuin,: in; de open lucht, dwars tegen de bezetting in. Want zij is onversaagd, en daardoor bloeit zij nog: steeds, onze in Nederland de groot ste Volksuniversiteit: Aan rie wolfshoëk staan flessen zoutzuur In ijzeren, manden met stro. Klim je op om beter te kunnen fotograferen da)n zegt 'n ge- moedelijk-boos man die z'n plicht doet: „de echa is voor nabestaanden, meester! maar ,hü laat je je foto ma ken, want hij heeft ruimhar tig Rotterdams begrip voor ander zki narigheid, In 't ater achter de mandflessen liggen allerlei binnenvaart schepen uit Zwolle. Meppel, Kampen, Maasbracht Maastricht. Er komt bezoek aan boord, en overal wap pert de vlag boven het was goed. Het Zwols-Meppeler Kampense bezoek bewoog zich omzichtig met secure voeten, en een pcenhange hond van arische kom-af werd voorzichtig ondér de arm meegedragen. Maastricht deed het zingend en de hond 4 zwart, krnliiarig, saiisch frankischj die daar mee aan boord moest, zatboven de nek va>n oen of andere Sjnng en blafte als bü een carnaval. Er was maar êcn ding ge lijk; in de veenkoloniale in de blonde heuvclensector; by afspraak gingen roefdeuren open en riepen moeke-stemmen dat de kof lie bruin was. De eenheid van. Nederland was gered aan de Wolfs hoek te Rotterdam, via koffie die bijtijds bruin vrouw in Stockholm WEG van Boedapest naar Rot terdam liep voor dr. B e a Sim o R" m Nederland over Weert en Budel. Men kan hem nu dagelijksjin het Rotterdam se Tafeltenniscentrum vinden, waar hij als bondsoefenmeestér en lid van de keuze-commissief de training ter hand heeft genomen. In Boedapest was hij advocaat, maar ook trainer van het nationale tafeltennisteam van Hongarije en een van "s werelds hoogst getaxeerde cefenmeesters van het formaat van Barna, 'v Zo iemand laat je niet in Weert ergens in een fabriek zitten, dacht men. in de Tafelténnisbond en dus werd'Bela Simon uitgenodigd" naar: Rotterdam ;te komen. Hij deed het maar al-, te graag. „In Hongarije, was ik-de. laatste. twee jorén nl met méér als advocaat, werk zaam." vertélt.Hij ons, „maar als-trainer. De verhoudingen liggen daar anders als hier cn de sport wordt fantastisch goed betaald, Maor. dé sport is in Hongarije_ dan ook een ernstige zaak. De staat ri waakt er over, geeft richtlijnen iiit en stelt hogeprijzen beschik Daarvoor de beste'prestaties." Hij maakt esn beweging met de handen, „Ach." in Holland is aai allemaal veel gemoedelijker. In de eerste plaats zijn .hier; veëCmeer verenigingen, en in de tweede plaats, is men hier amateur voor zijn .plezier en dat is veel waard". Hij steekt nog een sigaret op. Zijn;: gezicht -Jieeft iets zachts en tegelijk iets melancholisch, Soms. moet hij naar woorden zoeken, maar voor. een Hongaar die nog geen jaar hier - is,spreekt, 'hij al verrassend goed Nederlands, - „Kijk." /.egt hij. „de meeste Hollandse sportltu.doeri van alles een beetje, maar dat is net niet genoeg om op niveau te komen. Ik denk bijvoorbeeld aan de zwemmers, die wel een hoog peil bereiken. Waarom? Omdat ze verschrikkelijk hard trainen. Zo hoort, het óók. "Wie iets wil bereiken, moet zich ei' voor inspannen." v Hét is zijn stokpaardje en daarom:vindt hij het ook'zo belangrijk om bij de kinderen te. beginnen. Hij heeft een scherpe blik en ziet al gauw of er een: speler van klasse uit kan -gróeien. Men laat hem vól vertrouwen zijn gang gaan, luistert naar zijn: kritiek, die soms niet mals is, omdat men. weet dat hij het bij: het. rechte eind heeft. Hij maakt weer die beweging met de handen én. zegt: „Geen staatsrichtlijnen. Gelukkig. Ik ben vry. Heerlijk, Mijn beroep Prachtig. Betekent voor mij meei" dan geld." Toch zijn alle problemen nog niet opgelost. Zijn vrouw, die: voor de wereldkampioenschappen vaf el tennis naar Stockholm werd uitgezonden, bleef daar achter, en kreeg asiel. Ze wil naar Holland komen. Het wachten is op het visum, maar wachten duurt lang kunst in Barendrecbt ©P.EEN' stille middag heeft ze ons /verteld, hoe het allemaal gegaan' ris met haarzelf, haai* man ea haar huis, dat de mooie, wel sprekende naam ,.Sans soiici" Öraagf. én sinds enkele jaren, in. de rustige Julianastraat. een cultureel cen trum. van Barendrecht is. Goed dan, ■h'elèmaa) sans souci, d.vvtz, zonder zorg, is het niét gegaan, maar daar heeft dan 'incvr. M. AV.v an Huessen— Pik a a r(57) vennoedelijk nooit bij stilgestaan. Het liep nu;: eenmaal, zoals hét moést lopen en verander, daar nü: eens iets aan. Eerst,de oorlog, die haar en haar.man in het actieve verzet bracht. Ze raakten nauw betrokken bij de Johannes Post- affoir.e, .moesten onderduiken, zwierven enkele jaren van het ene. adres naar het andere en keerden bij.de bevrijding be rooid terug. Toen .kxvam dereactie in de vorm van een ernstige inzinking. „Ik zat diep in de put", bekent ze, „ik zag nergens een. gat meer in.Het leven •liet me volmaakt onverschillig:"' - De dokter begon te peilen, vroeg wat ze vroeger graag deed en toen ze zei. dat ze veel van tekenen hield, gaf hij haar dc raad daarmee te be ginnen. Maar wat aanvankelijk slechts betekenis had als arbeidstherapie, groeide langzaam tot een warme liefde. Onder leiding van de Rotterdamse kunstschilder Gees Timmer ontstonden, de werkstukken. „Je moet ze exposeren," raadden vrienden en kennissen haar aan. 2e vond het overdreven, maar iji'1950 kwam de expositie er, in haar eigen huis. Zè weet nu nog niet,, waar al die ménsen vandaan kwamen. Vooraan stonden vier of vijf burgemeesters,-die Barendrecht, 'Heerjansdam, Oud- Beijeriand en Willemstad vertegenwoordigden. En,na hen volgden in de loop van tien dagen ongeveer 600 bezoekers. De opbrengst van deze expositie maakte zij over aan het Prins Bernhardfonds, Dit succes stimu leerde haar. Ze dacht er over na hoe het nu verder moest gaan en besloot nu en dan tentoonstellingen van het, werk van kunstenaars, te. houden, Cees Timmer Avas de eerste, Jélle Troelstra dc tweede. Ze vlocht er een poppèntentoonstelling tussen door en hu pas heeft, ze een expositie van tegels én mozaïek van Henny Radijs en: O.lga Oderkeric achter de rug. Het gemiddelde aantal bezoekers? Tussen dé honderd en tweehonderd!; En dat is veel. Uit een liefhebberij groeide een kunstcentrum, dat lot ver in de Hoekse Waard in de belangstelling staat en waarnaar de onderwijzers in Dordrecht hun' Leerlingen sturen. Eer> centrum, waarover wordt gesproken en waarnaar men gaarne heen gaat. U zoudt het daar in Barendrecht waarschijnlijk hooit zoeken. Wij evenmin. Dat het. er is, komt door eenvróuw die wist door te.zétten.- i DE eilanden Voome en Putten zijn, ais men ze vergelijkt met de andere Zuidhollandse en Ze-uw- se eilanden, voortreffelyk-ontsloten gebied geworden met o.m. zeer goe de wegen. Daar is een groeiproces van eeuwen aan voorafgegaan; vóór aan de dukirand allerlei gorzen en slikken, bedijkt, konden worden vastgehecht, en vóór deze bedij kingen onderling konden worden verbonden met 'n sluitend systeem van dijkonderhoud, afwatering, be kapping en bebouw, ïs er heel wat water gevloeid door de zee-armen die belde eilanden omvat hielden (en: honden). Niet alleen water om de eilanden heen, doch ook heel wat bestuurv en zeggingsmacht ér de eilanden zelf. Want wie al niet zijn bijv. heer van Voorne gawcest voor de admi raal van Zeeland, Willem Bloysvan Treslong (vroeger de Geus-innemer van Den BrieD stierf? In 1531 had hij deze macht verleend gekregen, omdat; zij aande vervadetv Reunen- 1 berg onttvokken werd. Vóói' Sau- nenberg horen .wij van Filips II. Filips de Schone en de Van Bor- seïen's. De Van Borselen's ontleen den hun „heerlijke" macht aan vrouwe Machteld en haar voorgan gers. We zijn dan in de Middel eeuwen en de Middeleeuwse ver houdingen zijn bijzonder verward en ingewikkeld voor de moderne leek. Wat bijvoorbeeld te zeggen van de volgende huwelijkspuzzel? G err it *'t Kind -van Voorne) huwde met Hij lev/ij f van BorsC- len; Gerrif- was de zoon van Al- brecht van Voorne en Katherina van Dar by; deze Katherina van Durby werd weduwe eii hertrouwde met Wolf van Borseien welke Wolf van Borseien eert voordochter had uit een huwelijk met 'n Cibilie van Voorne; Wolf was dus Gerrit's stiefva der, schoonvader en aangehuwde oomV DOOR de studie die D. L. de Jcng gemaakt beeft van al de ze problemen in „Hellevoeter Land hirrnen en buiten Den Nleuwen- hoom" wordt men riregrivys; zjj Is, met kaarten en foto*9. verschenen door de zorgvuldige uitgave, van de Drukkerfj Nieuwe Briclse Courant N7V. te Briclle 1957. Men. komt,, dank zij dit ernstige werk dat opgenomen is als deét 'VII in de Zuid-Hollandse Studiën, achter nog veel meer ingewikkelds buiten de wording van de polders- eh-de-wegen om; men leert van de heffingen van de elfde schoof, dc lamtienden, de turftienden en van lie. duurte der vergrijpen en de geidsu-aarden. Voor A'echten. boette de late Middeleeuwer met 1. tegenwoor dig dubbeltje; een meester-metse- laar verdiende per dag 14- cent en een turf draagster ging met 4 cent per dag naar huis. U, Hoorn, Ruygte, 'Smeethil,' Wéèu- wenee rit 'zijn allemaal oeroude namen mét. zin.. Dit 80 bladzijden grote boekje onthult:, u die 2in. Een ding is jammer. n,l. dat man en vrouw tegenAvoordlg nietmeer. ja men, gezeten op 1 paard ter ker ke tügen" dat zal vroeger een mooi zondagstafereel geweest zijn als langs alle stoffige wegen de Voorners aan dc oproep van de klokken gehoor ga\*en! kongressn sekretario NKELE JAREN geleden was Gi.an Carlo Fighiera 28) nog werkzaam in een groot handel voor ijzer en staal te Tu rijn, maar hij gaf die baan er aan om ..konstanta kóngressa sekretario" te Avorden van de Universala Esperan to Assoc »o. In die functie, permanent congres-secretaris, was hij juist uit Mar seille teruggekeerd van zyn tweede door hém georganiseerd congres! Dat 'van; verleden jaar in Kopenhagen yvas zijn eerste. - -.' Hij verblijft nu enkele wéken iri Rot terdam, waar hij op het bureau van de U.E.A. aan de Eendrachtsweg een andere functionaris ver\'angt. Of dit nog moei lijkheden oplevert? Hij glimlacht ver gevensgezind om die A'raag, Voor men sen met- één Avereldtaai zijn er niet gauw moeilijkheden. Bovendien spreekt h;j zijn eigen taal en Krans en een beetje Deens uit zijn Kopenhagense tijd. Hij is jeng, ambitieus en zakelijk. Zijn kleding eenvoudig, maar correct; zün manier innemend. Hij zou een han- - delsvertcaeuwoordiRcr kunnen zijn met een ovderboek in de akientas Het zou hem gemakkelijk afgaan iets te verkopen, want hij spreekt overtuigend. Volgend jaar moet hij naar Maïnz. om een congres voor te bereiden. Zijn eerste contacten heeft hij al gelegd, namelijk met Oberbürgermeister Stein. Hij glimlacht weer eri zegt: „Mijn. functie en mijn titel zijn uniek» Die bestaan nergens. Alleen kan ik nooit naar een congres van vakgenoten, Die zijn er niet." Ën met deze Avooi'den bewees hij ook gevoelvoor- humor te hebben. Intussen bleek zo'n functie niet overbodig^ Gian Fighiera had het er druk tnee. En eigenlijk was een jaar van voorbereiding nog te kort, zoveel is er te doen. Hij zorgt voor het onderdak brengen van de congressisten, vóór: de uitstapjes, de lezingen, de propaganda, htjt contact met de autori teiten en het drukwerk, waaronder een omvangrijke congresgïds,waarin iedere deelnemer alles van zijn gading kan vinden, tot'zijn eigen naain en. adres en- die van alle aiAdere deelnemers, zo'n dikke tweeduizend, toe En dat eist veel voorbereiding. - ff..:'/;}/:1-- „Maar", zegt hij; .Jiét gebruik-van êén taal bewijst dan zij'n ^róte voor- delen, Het is economisch in de zin van kostenbesparend én zeer efficiënt. Onze coriespoudeiitie over heel de wereld wordt in esperanto gevoerd. Als dit niet het geval was, zou ik voor elk taalgebied een secretaresse moeten hebben. Nu gaat het veel sneller. En met deze opmerking bewees Gian Fighiera. dat hij niet alleen een zakelijk, maar ook een propagandistisch oog heeft. Wanl ze vechten elke dag voor hun wereldtaal, die esperantisten. En deze kleine, levendige Italiaan was bepaald geen uitzondering..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 2