B' EUROPESE ZORGEN Hoe raakt men ze kwijt ■■WILMA MQNTESÏ (Slot) oniEP? San Marino vraagt om VN-troepen Adenauer in conflict mijneigenaars sprak: over: Professor LA PIRA Dag pa CETAFLEX lijmt kond alle hout! OORDEND OERAS r ts DAT NlT AZIATISCHE AKKERTJES" LEGER BLUFT AFZIJDIG rveie rc"sehad?" beet)'e «*- 9 april 11 april SPROETJE SPARKS door FRANK GODWI door Andrew AVONTUREN 'VAN y KAPITEIN ROB 2 Donderdag 3 oktober 1957 k INXENKORT komt de Algerijnse kwestie in behandeling in de algemene vergadering der V.N., maar Pineati 2al er niet zijn om het Franse standpunt uiteen te zetten. Deze bexvindsman ia demis sionair met bet hele kabinet-Boitrgès-Mannoury. Hij kan zich inderdaad maar beter op de achtergrond houden. Niet, dat een Fransman een zeker gezichtsverlies niet beter 20U verdragen dan een Oosterling, en niét, dat Pineaii kans zou lopen bij gebrek aan argumenten in zijn woorden te blijven steken, maar het verschijnen met lege handen na alles, wat is gesproken en beloofd, werd toch wel wat al te pijnlijk voor een ah voor uitstrevend geldend minister van de vierde republiek. De permanente Franse vertegenwoordiger moet nu het geval 'opknappen. Hij kan moeilijk ▼cel anders verklaren dan dat de heren afgevaardigden misschien interes sante dingen zeggen, maar dat dit niets verandert aan het feit, dat de Algerijnse zaak hen niet aangaat. Niet waar, een binnenlandse Franse aangelegenheid.... Het moet gezegd worden, dat de Fransen het standpunt de laatste tijd er niet geloofwaar diger op hebben gemaakt. Daarginds in New York kan intussen niet veel voor Frankrijk verontrustend» geschieden. Het Franse falen kan zich niet wreken in enigerlei sanctie. Moeilijker liggen de dingen in West-Europa. In zoverre willen de verbonden landen de Algerijnse kwestie gaarne als ■itsluitend Frans zien, dat zij geen behoefte hebben om enige veram woor delijkheid te dragen voor de gang van zaken. Het vervelende punt is •chter, dat zij bijzonder veel met Frankrijk hebben te maken, en nu opnieuw •eer duidelijk worden geconfronteerd met de vraag, wat zij van Frankrijk kunnen verwachten. Het ia met een verbond niet andera dan met een ketting, die even sterk is als de zwakste schakel. Wat komt er terecht de Europese integratie, wanneer die goeddeel» steunt op de tnede- >r»rking Tan een 90 ongewisse bondgenoot al» de Franse? ^■AT bij het kennisnemen ran de debatten in de Nationale Ver gadering pijnlijk treft, is de onovertroffen enghartigheid der standpunten. Men kapselt de geest in, men beperkt de blik tot de dingen vlakbij. Er staat een Euromarkt op stapel, een grote Koropese belangengemeenschap, maar de heren afgevaardigden zien alleen maar Frankrijk en dan nog meer zoals bet waa dan zoals het moet worden. Geen brede visie op de toekomst, geen historisch perspectief hoegenaamd: slechts de emotionele vaststelling, dat Algerie Frans, Frans, Frans, Frans is. Natuurlijk willen wij de goeden niet te na komen, maar het kan bezwaarlijk worden ontkend, dat de hele behandeling van de Algerijnse zaak zich heeft afgespeeld in een sfeer van nationalistische kortzichtigheid. Als symptoom voorspelt de Franse Algerië-politiek voor de Europese integratie heel weinig goeds. Wij zeggen niet, dat Frankrijk ten onder, gaat aan het Algerijnse probleem, zomin als wij één ogenblik voorspellen, dat de ach in het land voordoende tekenen van sociale onrust tot ontbin ding en anarchie zullen leiden. Het hereteWermogen van Frankrijk is aanzienlijk; een verschijnsel dat samenhangt met de wens van haast ieder, bestaande verhoudingen te laten bestaan. Maar het zijn juist deze bestaan de verhoudingen, die zo dringend dienen te worden veranderd en die zo'n krachtige rem vormen voor het integratiestreven. -Algerie is Frans, Frans, Frans, maar is Frankrijk Europees? Het i9 waar, dat tal van bekwame en vooraanstaande Fransen deze vraag met veel overtuiging bevestigend hebben beantwoord, doch het moet ieder» aandacht trekken, hoe droevig gering de neiging is, dit met daden te bewijzen. Wat de Nationale Vergadering deze week beeft gedaan, is-al heel weinig geschikt voor bet wekken van toekorastvertrouwen. •OE: raken die van San Marino bun communistische capitani kwijt? SanrMarmo is een kleme republiek, die geen vervaarlijke bijdrage kan leveren tot de historie; maar hoe weinig ze ook betekent, ze levert toch een schoolvoorbeeld 'op van het totalitarisme in de praktijk. Hoe raakt het landje zijn communistische capitani kwijt? Hoe raakt een communistisch land in het algemeen zijn machthebbers kwijt? In Hongarije hebben de Russen een opstand tegen de communistische regering onderdrukt. Aangezien Italië een democratisch land is, kan het niet ingrijpen in San Marino. Het kan hoogstens verhinderen, dat wapens voor en liefhebbers van een burgeroorlog het landje binnenkomen. Misschien is bet geval wel een beetje grappig ook, maar dan niet omdat de communistische grimmigheid bier zou ontbreken. Ais die echter geen kans heeft, in gewelddadigheid te ontaarden, is het niet onmogelijk dat in de verdere loop der dingen de luim de ernst overtreft. Totalitaire machthebbers zonder wapens en politie worden liebt tot lachwekkende lieden. In een operette kan bet niet zo moeilijk zijn, hun hun congé te geven. haar richting „Zusjes van Sylvana Mangano." Ze kijken* onze kant uit.. De ene. heeft rood baar en'zwart omrande ogen. De ander is dónker en lijkt op Sylvana. We eten de vreemdste dm- j i gen, o. a. een bord vol miniatuur- e dag daarop meiden de kranten gevonden. Twintig kilometer verder- schelpjes, die opengeplukt en leegge- mel.4-^rmeJ koppen d0 vrij- op." De weg wordt snel smaller en zogen moeten worden. M'n gastheer spraak, t Volgende proces gaat te- we rijden evenwijdig met en niet doet dit met enorme snelheid. Ik gen Giuseppe^Montesi. ver van de zee. Links strekken zich pruts en proef niets. Maar de wijn Als ik Menghini bel en vraag wan- verre bossen. Uit, \vl3kten en bergen, maakt me feestelijk. Montesi kan neer hij t laatste deel. van zn ver* begroeid met dichte struiken: Capo- me weinig meer schelen; Terug in haal vertelt, hoor ik: „Morgen op cotta. de auto echter zegt Menghini: „Wa weg naar lor vaiamca." „Men jaagt er wilde varkens," nemen nu de weg die Giuseppe met t Is een donkere dag, met regen, praat m'n begeleider. „En men or- Wilma reed." «ttó net zulk weer als toen." ganiseert er obscure feestjes." Hij Deze doet denken aan de Zeeweg We rijden langs uitgestrekte heu- glimlacht. Maar Wilma heeft er nooit by Zandvoort, alleen zijn de duinen veis en vlakten. De huizen, de koe- aan mee gedaan. Die kwam niet in wilder en hoger. Terwijl Ae regen te pels en kerken liggen achter, ons. die kringen." gen de ruitjes slaat, hoor ik 't laatste Dit is de weg naai Ostia, de bad- Na een volkomen verlatenheid hoofdstuk. Nu echter last Menghini plaats van Rome. staan er opeens weer-huisjes. Lelijk; het juridisch juiste „misschien" in. We stoppen bij een zijweg. „Hier maar duidelijk nieuw. Strand is er ging Giuseppe met Wilma linksaf. nauwelijks, oloemen en gras groeien Wilma heeft die negende april met In de richting Van Tor Vaianica. tot enkele meters van de zee. Bij oom Giuseppe getelefoneerd. Mis- heeft hij aang Maar wij zullen eerst naar Östia een groot restaurant houden we stikschien heeft" hij" aangeboden haar. gaan." „Vóór Wilma'a dood," zegt Menghini, naar Ostia te rijden, en'durfde Wil li ij zet de radio aan. Er begint „zouden we hier nergens kunnen ma dit thuis niet te vertellen. Vol- m vrouw te zingen. Ostia heeft een eten. Er was hier niets. Nu kunnen gens getuigen heeft ze wel eens ge- boulevard en vrij hoge, oude ver* we .tussen de eethuizen kiezen. "Wil- zegd: „De wereld weet niet, dat jij diepingen-huizen. In de motregen lo- ma heeft Tor Vaianica tot bloei ge* m'n oom bent." Wilma was verloofd, pen we óver de pier. De Middelland* bracht Misschien vertelde ze daarom dat se Zee is grijs en troosteloos. Op 't. En terloops wijzend naar links: ze voor. haar voeten naar Ostia grauwe verlaten strand liggen roei- „Daêr op dat strandje is ze gevon- ging. Misschien, is Giuseppe op die. bóten. „Hier," praat de langste Ko- den." 0 stille weg gestopt éh heeft hij gepro- mein, naast me stappend in een olie- 'tRestaurant blijkt stampvol. Geen beerd haar te omhelzen: Waarop zë ;iast ,4s 't dus dat Wilma haar voe* toeristen, veel decoratief geklede ja- schrok en ,'t bewustzijn verloor. Ze ';en zou hebben gebaad." gers en badgasten uit Rome. Aan een was heel nerveus. Een-maand voor Terug In de auto kam ik m'n nat* tafeltje, naast 't onze, zitten twee haar dood had zc (vertélde; me haar te haren. „Waar gaan we nu heen?" opvallende meisjes. Menghini zegt moeder) ruzie. Die gaf haar een klap .Naar de plek waar Wilma werd na een lange waarderende blik In en Wilma viel flauw. Ze bleef vier §7-30 pur: VtömnMontesï vedadhear huis 19 ttffö&n vrouw verklaart mé Wïtoam éedWe tón naar Osbc gereisd ts rijn VlATAGUAntnnï woning ven Wil ma) ROME Station Romer .Oobense Voters de doWer.die het slathl- offitr het eerst onderzocht,stierf het meisje door verdrinking maar riet voor lOaprif,; vijf uw'smiddag» OSTIA IJSKASTEEL PORZIANÖ 7-ïO uur: De zee spoelt hel lichaam van Wilma Mon tesi op hel strand aan Sinner) deze twintig hikmeter tigt het racdsei bestoten van 24 uur, die verkepen tussen de verdwijning en de dood van Wilma uur bewusteloos. Na. vijf minuten was 'taldus die moeder alsof ze niet "meer. leefde. Misschien heeft oom Giuseppe dat ook gedacht. En heeft hij haar. toen al z'n pogingen niet hielpen, op 't strand gelegd. Met de voeten in;, "t water. Zo heeft de zee haar 24 uur later een eindje verder aangespoeld." Menghini's toon is kort en zakelijk. „Hebt je dat zo aan Giuseppe ver teld?" Hij knikt; „En 't was alsof hij 't zelf vertelde." .V-V Dan: „Ik heb niet uitgewijd over dat omhelzen, maar hij weet wat ik weet. Hij wofdt naar me toe 'getrok- ken als naar een magneet" Hij zet de radio aan. Eeri. vrouw begint te zingen,.We naderen,de koe pels, de kerken, dehuizen en de krotten van Rome. BO XX. Bondskanselier Ade nauer heelt gisteravond in de strijd om de kolenpryzen Ingegrepen door de staatsmijnen te verbieden de prijsverhoging door te voeren. De kolenproducenten hebben gisteren ondanks scherp verzet van de West- duUse regering de kolenprijzen met ongeveer negen procent verhoogd. Het ministerie van Economische Zaken overweegt bovendien scherpe maatregelen om de Duitse koter, on der concurrentiedruk te zetten. Men wil o.a. dc vrachttarieven van de spoorwegen voor Duitse en ingevoer de kolen gelijk maken, een kolen- verkoopmaatschappij van de rege ring oprichten en de invoerbeiasting op ingevoerde kolen afschaffen. Dc regering zal daarmee echter Ook de Duitse raijnwerkersbond te gen 'zich krijgen, die. bevreesd voor de eventuele gevolgen, een front maakt met dc werkgevers. In een schuwt de voorzitter van de bond tegen de afschaffing van de invoer beiasting op buitenlandse kolen en het bevorderen van de invoer van Amerikaanse kolen, omdat dit een terugslag op de Duitse kolenxndu- strie zou hebben. Minister Erhard, die klaarblijke lijk woedend was omdat hij er niet in is geslaagd althans uitstel van de prijsverhoging te bewerkstelligen, heeft op een persconferentie mede gedeeld. dat de regering tegen elke poging om de algemene stabiliteit van de prijsniveaus te verstoren, krachtig verzet zal bieden. Hij beloofde tegenmaatregelen van de regering, zonder die te omschrij ven. ..Zouden zulke maatregelen no dig zijn", zo zei hij, „dan zou de verantwoordelijkheid rusten op hen. die een kinderlijke poging doen om meer uit de volkshuishouding te ha- brief aan minister Erhard waar- len dan deze kan dragen". - (Advertentie IJHL) Dat gloeiende, bonzende J hoofd, die koude rillingen kan niemand misverstaan. Het Griepduïveltje heeft U stevig te pakken. Kruip vlug onder de wol met een warme drank en één of twee "AKKERTJES"* Die bevorderen het tran spireren, bestrijden de infectie en verdrijven de koorts- Tien tegen één dat U Zich morgen beter 1 zult voelen, ja. waarlijk, 1 SAN MARINO. De door com munisten beheerste regering van de dwergrepu bliek San Marino heeft woensdagavond de Verenigde Naties tclegrafiseR^-w^rzocht, een Interna tionale politiemacht te zenden...In het telegram aan secretaris-generaal Hammarskjóld heet het verder, dat «en ernstige toestand is geschapen door het gedrag van de Italiaanse regering-, „die onze. grenzen heeft ge blokkeerd". -• De onddr communistische leiding staande militie, die thans honderd man zou'tellen, is woensdag de ber gen afgedaald in de richting van de zetel der anti-communistische tegen; regering, - Deze tegenregering heet intussen verklaard, dat het grootstedeel van San Marino thans in handen is van benden gewapende fanatici, die de bevolking terroriseren. De tegenregering, die dinsdag door Italië is erkend, is druk bezig met het organiseren vari een vrijwilligers leger van 40 man om de communis ten te verdrijven. Het 50 man tel lende geregelde leger van San Mari no beidt zijn'tijd 1° de kazerne. De bevelhebber,kapitein Ettore Sózzi, markies van Saint Irene, verklaarde woensdag: „Ik moet de orde hand haven. Welnu de orde is nog niet verstoord en er is geen reden o>m'in te grijpen". - De markies i* een Italiaan, die door de Italiahnse regering aan San Marino is uitgeleend- Hij heeft zich bij de tegenregering gevoegd. De minister van buitenlandse za ken van de commun istische regering heeft verklaard, dat er geen bevel is gegeven om de leden van de te genregering te arresteren, „Wij wil len de kansen op een:vergelijk niet bederven",'zei'Jöj.' Men zorgt er daarom voor, dat de twee vrijwilligerslegers niet te dicht bij elkaar kotnen. Het: zal nog wel een paar dagen duren ivoor de toestand rijp is voor onderhandelingen. Eerst zullen ge heime tussenpersonen omzichtig con tact moeten leggen. JV/flT ijzeren regelmaat verzamelt 4 i de Wereldomroep een aantal vróuwen, mannen en kinderen in het Hihjersumse Gooiland, waar „Het schip can de week" op de band wordt vastgelegd. Het is, zoals u weet, een zeer populaire uitzending, dte de opvarenden van »_n verre stre ken'zwervende boten, in staat stelt de stemmen van hun dierbaren te horen.A.vf r - De heer Kal, die dexe emotionele onderneming leidt,' i» een vriende lijke reus, tegen toie «ten met ge noegen opziet. Hij komt zelf van de koopvaardij. Zijn echip vloog irt dt oorlogstijd de lucht in, zodat hij te Londen moest worden opgelapt Toen dat was gelukt, wierp hij zich met grote energie op d* radio. Deze uitzending is al vele jaren zijn dier baar kind, dat hij met vaste hond door het leven loodst. ,,'t Moet vrolijk zijn," zegt „Geen gesnotter. Ook geen pehuiehel. Daar koop ik nik* voor. Er moet pind», op het schip, een blijde sfeer uit de luidspreker komen." Om dit doel te bereiken, onder- gaan de vaders, moedersvroutoen, verloofden en kinderen een zorgvul dig gefime'de voorbehandeling, die begint met koffie plu» gebak en via een aangename lunch voert naar het optreden van een vrolijk orkest, waarbij de lieve Setty Pearl een paar liedjes zingt. Als de stemming daar door op het peil van. een' familie feest £s gekomen, worden de teksten rondgedeeld- Alle deelnemers moe ten namelijk op schrift meebrengen, wat se van plan zijn voor de micro foon ie. zeggen. Tijdens de maaltijd gaan al die manuscripten even door de zeef van de rede^ zodat ongepas te opmerkingen, die.de aether zou den kunnen beztoadderen, of avond vullende referaten van breedspra- kigen, worden voorkomen. JVv gaan toe 't eerst eens probe ren," zegt de heer Kal. V mevrouw, leest u maar eens even..." De moeder in kwestie, door pa- n|«k overmand, zoekt lang naar haar bril en lang naar haar tekst en heft eindelijk aan; „Dag Jan. Dat is leuk hé, dat je mij nou hoort. We hebben «en fijne va kantie gehad. De foto's van ae brui loft 2\jn fijn geworden. Heb je het fijn, daar m Bombay, Jan? Ben je nog de wal opgeweest? Nou, dag jan."-;/ 'Een- tikje vrolijker straks en dan is liét prima," zept de heer Kal, „En nou u even..." Eindelijk uiordt het menens. De omroeper geeft de laatste instruc ties: „K\jk, ik heb hier een bordje en daar staat op: Dagl Geen ap plaus alstublieft"-Als ik dat tn de hoogte steek, roept u allemaal dus: „Dag.1" Maar niet: „Dag, geen ap plaus alstublieft," taant dat. komt ook wel eens voor en dat is natuur lijk niet de bedoeling..." „Nog geen ramp als ze zich -ver gissen," zegt de heer Kal. \Jk knip het er gewoon uit. Huilen knip »e ook." Hij moet kilometers smart hebben liggen,. Want als de microfoons een maal open staan en het contact met dat schip ih Bombay er - echt is, komt by sommigen d« ontroering toch opzetten. Een dikke moeder laat het bij: ,fDag Freek, hqeen moet dan tn tranen worden wegge voerd; maar haar man is sterker en roept, over al die oceanen heen: „Freek, jongen, met het voe-bdl- len is 't. niet veel geweest. Zondag verloren met 3—0 en vorige maand u?a«, hetook nurnr du» Ev; zijn jolige vroutoen die belo- vert; -„Als je thuis komt, gaan toe 'tn opzettenT* en moedeloze, vaders, die zeggen: ,J)ot je beat maar. Kees. Je broer Piet is nou eindelek ook «en* gaan werken, maar om - half elf 's ochtends had ik 'm al -weer thuis in-.de ongevallenwet."; De kleine kin deren toeigeren eensgezind: „Dag pappie", te zeggen tegen dat ijzeren ding, maar een wat groot jochie leest braaf: Jk heb goed voor me knijiten gezorgd pa. Ik heb er nou 35.Dag pa/V En zijn broertje meldt: „Ik ben met tante Ans naar Brus sel geweest, pa. Ik heb'Manneke Hij stokt, kijkt angstig om zich heen, vindt dat het .niet kan be sluit; Jk heb daar 'n mannetje gezien. Dag pa." KRONKEL. (Advertentie LM.) kasithirsUim Oeta-Eejsr Daar «omt nimhzitT Oef'DAThaó c-éch RÜBBERnEö ÈrlHIjKAnÈRME OVERWtG OOK iKHOOPDAtHIj MErtlfcT HOORT! 3121.-— Ook Rob heeft de verandering van het weer opgemerkt en seint naar dc wat dat de „Ha vik" het anker op moet halen en dat het gezel schap gauw moet terugkeren. De matroos meldt dit aan Sandcman, die onmiddellijk wil vertrek ken. Maar nu protesteert Mario Tarcia. Nood weer op komst? Storm misschien? En dan aan boord van dit kleine scheepje? Ach, de zanger heeft, al veertien dagen last gehad van zeeziekte en voor dit avontuur voelt hij niets. „We kunnen toch hier blijven," stelt hij voor, ,',hier zijn we toch veilig...Ik weet zeker, dat ik zwaar ziek word, wanneer ik by stormweer op zee zou zit ten." Sandeman wil het zijn gasten zo aangenaam „Welnee, waarom. Hij Is heel «4» gineel." „Hij droeg er eerst een lint om heen," deed Hugh weer een duit in het zakje, „maar die moest hij eraf doen van., de schooljuffrouwHé vader, Iét op?" Ze reden in het dorp en op de hoek stond een vreemde figuur met een korte broek aan. en een baret op dwars over de weg. met een fiets aan zijn hand. Edward remde uit al le macht: en wilde toeteren maar d» claxon weigerde. Hij stak zijn hoofd 2 zijn dikke, bruine haar tamelijk lang naar buiten en riep vermanend: „G» en zag er jong uit voor zijn zevenen- eens uit de weg, m'n zoon," De Verbaasd keek hij naar 2ijn kleren, twintig jaar. Zijn ogen waren spre- vreemde figuur draaide zich om en „Waarom niet? Ik zie er heel be- kend die van Edward, maar met een bleek een oude heer met een baard hoorlsjk uit." ondeugende uitdrukking. „Laat me je te zijn. Hugh stikte van het lachen.. Dié hóed is geen gezicht. Hugh's aan Cynthia voorstellen." „O vader," snikte hij, „je bent m'n verloofde zal een rare indruk van je Edward schudde het meisje de dood nog eens." krijgen zó'n eerste keer." hand en keek haar glimlachend aan. Onbewogen reed Edward .door, en „Ze trouwt niet met mij." zei Ed- Ze was donker en slank en maakte een paar minuten later waren ze vei- ward, „Zet maar vast water, op. We een prettige,rustige indruk, Ze zag lig en wel bij huis. Trudie begroet- zijn er zo" er koel en fris uit in het lichte, lln- te hen uitbundig Ze sloeg haar,ar-, Voorzichtiff reed hii de auto het nen Jurkje. Een aanmerkelijke ver- men om Hugh heen en omhelsd» hfk uit He* Tm cm L vehikeL betering vergeleken met de meeste daarna Cynthia ook. Sinds de ene on- verreweg oudste^ de hele 'S1?'rt fv»»k pr» ■p'rtwBrri Hip hpipmaai nïpt meegebracht had, jaren geleden had gehad, was ze al- gUTiSSrhsï .oWm**»*, denh u. Hugh 'A.» VSSSMü^: handrem aanzetteais hij een heuvel heeft ettelijke keren voorspeld dat de. ^i Hugh en hij keek daohend zijn op moest, maar verder was hij niet trein uit elkaar zou vallen, maar er dikke zuster na, die Cynthia haar erg zeker. Hij wist niet eens zeker is niets gebeurd. Ik vind het een aar- kamer gmg wy.zen. Zodra.hij met-Ed* wie de baas was. de auto of hij. Wat dig spoortje. Het heeft iets persoon- w;ard aueen ^wa«, vroeg hij nieuws- nij aan zelfvertrouwen miste, maak- lijks." gjeng: te hij goed met zijn voorzichtigheid. „We noemen het De Koekoek." zei m» Verkeersongelukken vond hy iets Edward, „maar ik ben bang, dat het «ih ijji acM ',G^ verschrikkelijks en bovendien wilde meer persoonlijkheid dan passagiers y AJ 4"*,; h___ naBr b?cldSC?vcntiCreChter 660 g0Cd V0°r" hpf/pn "6 Zlj" er°Ver bCZig het °P te ben ik zekï? van zï ls etSSf" Het station- nn StMrteford was ..Dat doen ze toch niet," zei Hugh, vin hfJIm^Lïwoem"3'5" nog geen twee kilometer van het La- „Er mogen dan met veel passagiers 3eslist niet We gaan zo cauw mo- .vcndtlhais verwijderd als je de wee *80. maar de weinige zijn dan ook re 20 8auw m° Jdoor het dorp nam. Halverwege werd van prima kwaliteit. In ieder dorp R-S knikte. Over 'i geheel ge- 1 Edward opgehouden door de dorps- zit een grootheid, Een directeur van nomen eeloof ïk 'dat ie Éelük hebt agent, die net ep de fiets naar hem de Engelse Bank. een- beroemd ehi- 5toe wilde gaan om papieren te laten rurg een .gJMtór in huis en een ogenblik later ver- tekenen. Ondanks dal was hij bij het Ki liet Cynt.no voorin stappen !cilee„ Cynthia, met Trudie vlak ach- station Vlak voor de trein binnenliep, en klom zelf op de achterbank. ter ha c aa„ Ze Scheneu het aroot- Hij ging naar het kantoortje om te £,iezo vader, waar waiditen we op? pfaier te hebben, maar zoSra ze kijken of er een pakje voor hem ge: M'Wtik ,e helpen met de versnel- üu[tRn ware„. bleef Cvnthia verrast 'komen was en hoorde, terwijl hij "na. -i staan. „Wat een prachtig uitzicht," tussen de pakketjes snuffelde,, de „Ik red me wel, zei Edward waar- zei ze bewonderend, terwijl ze uit- mensen uitstappen en praten., dlS- keek over de grasbegroeide heuvel. 4 „Het is onzin, zei een. meisjesstem, „Xoen. vader *pas leeicie rijden, Aan de voet la'cen de moprassen met Lom te zeggen: zo wit als de buik zei Hugh voorovergebogen om zich de wïn hS' 'van een vis. Ik heb vissen gekend verstaanbaar te water. Js dat'de, rivier waar, Hugh; 'met zwarte buiken.' ,gmg Quentm altyd met hem _meehet'altijd.Óver heeft?''.;- En toen de stem van Hugh, plage- om voor hem om te schakelen. Mooi (ja, dat is hei, Broadwater/', zei mogelijk maken en ja, de tenor ziet er ellendig frig als altijd; „Nou. Jij hebt rare vis- samenspel wa« dat Maa^nu jsvader Edward. „Het isnuniëtveel bizon- i 'sen -onder je kennissen. een hele. Fieti Ze noemen hem m er g^rs, maar als het getij goed. is,"zal je Edward grinnikte en ging hen te- in de buurt de vlieger van Steeple- het beslist de moeite, waard-vindéti gernoet. fo™. Heb je zin om de tuin te bekijken?" „Ha vader, ben je daar!' Edwards Edward glimiacnte tegen Cynthia. dolcraaa" 'jongste zoon was net zo lang als hij, „Ik hoop dat myn'hoed je niet irri- 'maar steviger gebouwd. Hy droeg teert" (Wordt vervolgd). uit. Misschien zaJ een verblijf op het eiland hem juist goed doen. Hij neemt dan ook zijn lamp en seint naar Rob terug, dat hij met'de „Havik" maar open water moet opzoeken, doch dat het gezel schap aan ae wal blijft, in afwachting van beter weer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1