I Coöp. DES opent de eerste „zelfbedieningswinkel" 'OKTBAL: ontmoetingen tussen oude bekenden emina t Was woekeren met de ruimte In Nieuwlandi de tweede? Eerste Toonkunst-concert in Passage-theater Zaterdag zwaar programma 'n Volledig programma Koeriersters dat wie! draait AGENDA Te klein? •Jubileum I verkoop Lager KNVB Burgerlijke stand Strijd rond de korven Othello: „Rekeltje' Geslaagd ZO'N JAS STAAT U ALS GEKNIPT" SCHIEDAM horen ds Jikani kunt U niet missen geen dag! DE BESTE KEUS Vrijdag-4 oktober-1957 (Advertentie tJA.) Het btfua vijftig jaar onde fili aal van de Coöperatie „Door Een dracht Sterk" aan de Gr oenelaan in Schiedam-zuid heeft een nieuw „ge zicht' gekregen, Niet alleen dat de winkel grondig is gerestaureerd en gemoderniseerd, de Coöp. D.E.S. heeft zich aangepast aan de moder ne stromingen in het kruideniers- bedrijf en er een „zclf-bedlenings- zaak' van geiuaakt. De eerste die de Coöperatie in Schiedam rtfk is. De ze nieuwe winkel betekent wel een aanwinst voor Scbicdam-zuld en de vele-huisvrouwen, die de geregelde kianlen zijn van de Coöp. zullen er nu met des te meer plezier komen. Overigens is deze wijziging in de winkel-structuur niet geheel zonder moe: lijk treden 'gegaan, zoals de heer C. Schriel, voorzitter van de Coöpe ratie het'm zijn-rede tjjdens 'de /Of ficiële openinggistermorgen duide lijk liet uitkomen. En er is ook lang gew.kt en gewogen voor men over is gegaan tot dp vestiging van een 7eif-btidienings/.:iak. Drie jaar geJeden heeft de Coöpe ratie in Nicuwland een „tussenstap" genomen door een snal-bed ienings- zaak in tc richten en de- resultaten waren van dien aard. dat het be stuur op het idee is gekomen van een zelf-bcdierun. j door de verschillende afdelingen van de - Ned. Verbruiks Coöperatie een onderzoek was ingesteld, werd toch bevonden dat „het best zou kunnen.' Maar toen uiteindelijk besloten werd tot de vernieuwing bleek dat het pand vele gebreken vertoonde, zodat wederom ingrijpende wijzi gingen in de plannen gebracht moes ten worden. De aannemer,- de firma P. Berg- kotte Th. H. Dickhoff heeft het dan ook niet makkelijk gehad bij de uitvoering, terwijl de bouw drie maanden langer heeft geduurd dan gedacht was. Maar het resultaat mag cr dan ook zijn. Door een econo misch verwerking van de ruimte en een handig opstellen van de vitri nes en uitstalkasten (waaronder zich ook.'als aanwinst, een toonbank voor voorverpakte vleeswaren be vindt), heeft men een winkel van al lure gekregen. Een die gezien mag worden. Het personeel, zes man sterk, on der:leiding van filiaal-chef A. HV yan den Berg, heeft, moeilijke, maan den r achter de rug,.' toen er' in de rommel, ;dle;4iu eenmaal gepaard gaat aan elke?, .verbouwing; gewerkt moest worden.. Maar nu zetelt men dan -;ook.-in\:eeni WpJhaast ideale om-, geving. De voorzitter van de Ned. Ver- bruiks-coöper a tie,de. heer-J.. - Roos, heeft, evenals, de vele leden en vrienden van de Coöperatie, bij de opening, aanwezig, de heer. Schriel gefeliciteerd .met de nieuwe aan winst. Deze laatste stelde daarop in het vooruitzicht dat er mogelijk In de toekomst nog een tweede zelf-bedie ningswinkel van de D.E.S.zal komen in Schiedam cn wel in Nieuwland in de, grote winkel-galerij die er aan de-Mgr. N'olenslaan zal komen. Maar daar zal men meer ruimte krijgen dan in het filiaal aan de Grocnlaan. 10tM$ VOOR.MOD5 SNHUlSHGUVm Zaterdagmiddag gratis bioscoopvoorstelling voor de kinderen. attracties Paviljoen dar Vrouw - „Do# het z#H" Foto'» Jart A. Schaper Eénrulmte-wonlnoéo Suriname MODESHOW, Elke' dag VEIS GESCHENKEN; j Zondags gesloten AHOV" GEBOUW BOTTERDAM ti- q oer. en 't uwrrnjiamste is op fetnuia demonstraties attracties - modelkeuken Apotheker» nachtdienst: apotheek Van' Westendorp, Singel 31. Bellen oij ongeval: G.G. en G.D., - Tuinlaan 80 telefoon 89290. Politie-alarmnummer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Ha ven: /Ge*/ y opend- iedere werkdag (behalve ;Vy. maandag): van 9.30 tot 4.30 uur en Z Iedere avond (behalve woensdag én' zaterdag) van T tot 3-30 uur Zondags, gesloten/;3, /P E.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, -Geopend iedere- dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond „(behalve donderdag en zaterdag) van7 tot 8.30 uur: Zondags gesloten. Stedelijk Museum:•'dagelijks geopend •sw.V'.vati-flÖ-tot' 5"üurr; zondagen- van 2 .tot 5 uur, BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur: ..De grote Bluf'. Monopole, 2. 7 en D uur: „De slag v om het Vrouwenfoi-t". DIVERSEN Sted. Museum, 3.15 uur:. Opening exposities Gust Romijnen/Elie van Zacbten. Musis Sacrum, 8 uur: Dierenbe scherming. Feestavond. Q oMMIGE componisten oerioer- <J vèri zich een werldnaam .met één enkele compositie. Veelal betreft het dan inderdaad een geniale greep, diévroeger 'of later''niet ■is 'geëpe- naard, maar het-komt] toch ook niet zelden voor, dat het nageslacht zich 'voor de restvan 's componisten oeu- yüre nauwelijks interesseert.-Met als gevolg, dat vaej. waardevols ket pu- bliek ontgaat. Wie de naam Paul Dukas uit-, spreekt, zegt daarachter: zonder twijfel „D'apprenti sorcier", zich daarbij te binnen brengend, hoe raak Goethe's tovenaarsleerling door dezé- muziek is getypeerd. ;,La Péri.'" hetpoème dansé, dat Eduard Flipse en hetr R.Fh.O, gisteravond tijdens het. eerste-.Toonkunstconcert:in Pas- __:gëtheater aan de vergetelheid ont rukten,'-heeft- niet de hechte con structie' van 'Dukas' meesterwerk, maar dat' is ook niet noodzakelijk, wanneer de dansbaarheid?!—en dus de uitbeelding van het verhaal in deze precieze volgorde; der handelin gen voorop heeftgestaan. Van harmoniek is „La Péri" verrassen der dan „L'apprenti sorcier". hoe wel bepaalde akkoorden daaruit toch onmiddellijk nade ópenings- fa'nfare herkenbaar zijn. Overigens ligt. deze compositie duidelijk 16 jaar later en vertoont het orkestkóloriet. zo mogelijk een nog groter raffine-/ ment,. De vertolking was:., voortref-, felijki'-Hèl is de musici gelukt,'reeds aan. de/aanvang van het concert"een virtuositeit op "te brengen;' waarvoor men eigenlijk ..ingespeeld"- dient--te .zijn. .Geen: wonder, dat -de reactie van het zeertalrijke publiek na het .laatste- bl'azersakkooi'd van deze ^compositie ai buitengewoon geest driftig was! Saint Saens* vierde pianoconcert, één van de dankbaarste Franse wer ken voor klavier eni orkest, vond daarna een uitstekende vertolker in George van Renesse. Misschien heeft deze pianist, wiens gevoelige toucher algemeen bekend is,-zich op deze muziek met een al te j?rote impulsi viteit-geworpen. De élégance, waar mee b.v. een Lélia -Gousseau. het werk vervult was aan'deze nerveus- gejaagde weergave ten enenmale vreemd.,\Niettemin was het echter een knappe prestatie, welke niet naliet, te imponeren. Na al deze - vurigheid betekende Aanvankelijk werd de beschikba re ruimte in de bestaande kruide-., niers-zaak te klein geacht voor-een; dergelijk type zaak,maar nadat; (Advertentie l-M.)- Hoeveel heeft U hef. vorige Jaar nog betaald voor een paar gevoerde lederen da meshandschoenen? Kwam U voor een tientje klaar of was U nog duurder uit? Morgen liggen er in onze handschoenafdeling als Jubi leumgeschenk-van de geza- meiijke handsehoenrndustrie. honderden paren Real Nappa dameshandschoe nen(normale prijs 10.95) met warme flanel voering, U kunt kiezen uit diverse fabrikaten en uit tientallen verschillende bewerkingen op de hand, uit diverse uitvoe ringen, maar U betaalt hier voor doorelkaar één prijs... nog geen zes gulden. .Zaterdagmorgen, om 9 uut- begint de verkoop van deze. meest uitzonderlijke collectie- Real Nappa, gevoerde dameshandschoenen, kleur zwart, in, alle courante maten, voor ^Het wordt dit voetbal weekeinde de ontmoetingen van oude bekenden, wataltijd-aan de spanning ten goede komt. In. de afdeling staat de derby. WFUrsus op het programma, maar bij deze kamp tussen stadgenoten moeten de scheepsbouwers toch. als winnaars, .worden gedoodverfd./Voor; hef zaterdagvoetbal is er weer een moeilijk! programma, eu b\i de KNVB-ers kan de helft zeker tot winst komen. -■■■%■ iV-' DHS speelt op eigen terrein tegen het Rotterdamse DHZ. In lang heeft DHS niet tegen DHZ gespeeld, maar nu is dc jonge derde klasscr toch wel weer in staat het oude DHZ te klop pen. Een andere jonge derde klusser. RKWIK. speelt tegen de oude sport vrienden Excelsior. Het zal in Vlaar- dingen spannen. Ir» het Volkspark speelt Martinit tegen de tegenstander van vorig jaar. Nieuwénhoorri, Deze partij moét Martinit in winst kunnen;; omzetten. Op deBoshoek gaatSFC het sterke HION. té lijf. Hét zal héél moeilijk zijn voor de blauivzwarten. De Roode Zon., bezoekt De F no de Leeuw. Ook: een wedstrijd met voorgeschiedenissen, Zoals het. er. nu uitzietzal de- Lèeüw zo'n knauw kunnen uitdelen dat zowel de Roode Zon als de Roode Leemv van kleur'i Lagere teams:' Excelsior P 2— kunnen /verschieten. Het team. van i HBSS 2; HBSS 3-^-Zuidland 2: Baren- DRZ is echter wel in staat het tegen- drecht 2—GSS 2: PPSC 2—TOGR 4; /HANDBAL Het slechte weer van de laatste weken heeft de handbal-competitie in district West B totaal stilgelegd. Op de vier competities hebben de; meeste teams slechts één wedstrijd gespeeld, anderen moeten nog begin-, nen. Toch .- is voor: dit weekeinde; weer een volledig programma opge steld, waaraan liefst achttien Schie damse ploegen zijn opgesteld. Bij de dames gaat DWS I naar het pas gepromoveerde Actief, twee ploegen van gelijke kracht, maar de grotere ervaring geeft de Schiedamse dames de beste kans. Wilton I, goed gestart, kan best twee winstpunten halen op ADÖ in Rotterdam. DWS 2 zal moeilijk'totywinstkunnen ko-; men tegen Hygia 2 in den Haag. Bij de heren.: zal-. Wilton I, mits volledig uitkomend, een goede beurt kunnen maken tegen de oude rivaal Forto (vroeger ESDO) uit den Haag. DWS.I, een totaal 'verjongde ploeg, zal het niet makkelijk-krijgen tegen de geroutineerdespelers, van. Snel- wiek, waarbij ervaring wel eens de doorslag :kan geven; een puntenver deling/zóu al een gunstig resultaat zijn. Wilton 2 -kan thuis op volle winst rekenen tegen Dynamo 3. In de afdelings le klas moet DWS heren 2 kunnen winnen van Meeu wen 2; DWSvheren 3; speelt- .tegen Dynamo 5. Wilton-dames 2 krijgt rJt.-RCH uit Reeuwijk op bezoek.- .UV.G-heren ,I..kan..uit.'.op- de eerste.- winst rekenen tegen Snelwiëk, 'hét- geen ook geldt voor het le dames team dat naar WCR in Rhoon trekt. DRL in Rotterdam op ccn gelijk spel te houden. Slechts Schiedam en SVDPW gaan naar nieuwe tegenstanders. Schiedam moet in Naaldwijk kunnen winner» en ook SVDPW kan het tegen Vre- denburch wél klaren..;,.' De overigen: Cbal^ 3^-Martitiit"y2; Excelsior '20/2—Röckailje 2;;DHS: 2— CVV 4; Spartaan '20/2--DHS 3; DRZ 2-HION 2. Afd. Rotterdam Aantrekkelijk is de derby Wilton FsyenoordUrsus. Onder normale omstandigheden moet WF deze match echter, kunnen winnen. Demos gaat naar het sterke Zuiderster. Een kleine nederlaag voor de roodzwar ten.. Schiedamse, Boys bezoekt Postef. De overigen; SVV 5—CW 5; Ex celsior' R 6--SVV 6; DHS !4^-The Rising Hope 3; DHZ 4Excelsior '20/4; LMO 2—DHS 5: SFC 2—Steeds Volharden 2: SVDPW 2—DJS 2; WF 2—AVS 2: --Ursüs 2—Hurricanes 2: CVV 6-t-HDVS 5: HDVS 6—Slikker veer 3; SFC 3—LMÓ '3; Rockanje 3— Martinit 3: SFC 4—Hillegersberg 3; SFCMusschen6; Acti vitas 2— Demos 2: CVV 7-SVV 7; HDVS S— OW 3; SVV 8—RFC S; RKWIK 4— SW 9; Nêptunus 7—SVV 10: Nep- tunus 8~SVDPW 3; SVV 1-1Poor- tugaal. 3; VOC 5—DHS 5: DHZ 7— DHS 6: WF 3—EDS 5: HDVS 9—Ex celsior R 10: VFC 4—SVV 12: Excel sior '20/8—RKWIK 5: SVDPW 4— DRL. 4; HION 4-DHS Tf .-VOC 8- Excelsior '20/7:Excelsior '20/8 Schiedam 5; VFC 6—STOPW 5: CoaL 7—Demos 3r TOGB 5—WF 4; Demos 4—Schiebroek- 4;Martinit 6Schie- broek SVDPW 6—Delta 2. Zaterdagvoetbal Ook. op éigen terrein zal HBSS het niet verder brengen, dan een gelijk spel tegen Spijkenisse. Dë derde klas is een harde leerschool voor het jon ge team van de oranjehemden. Tot nu toe gaat het echter uitstekend met de grootste zaterdagmiddagclub. Slagen zij er zaterdag in op het ter rein in Kcthel een gelijk spel te be halen dan, is dat zeker een prestatie te noemen/ PPSC versterkt met een nieuwe kracht pn met de. honkballer C. van der Gaag geven wij meer kans te gen De Zwervers in Kinderdijk.-Er mag echter, nog niet met zekerheid op uitstekende resultaten worden ge rekend, want ook het jonge team van" PPSC moet nog in de goede vorm groeien. Aan de Havendijk komt GTB voor een krachttoer te staan.Nu reeds kunnen de geelzwarten' bewijzen: tot de sterken té behoren. Het blijft een verdiensté als Slikkerveer in Schie dam-kan worden geslagen. Betwij feld mag worden'of het veld aan de: Schiedamseweg bespeelbaar is voon GSS. maar indien, dit zo is dan. 2Ul-;- len de Goudswaardse -Boys toch ze- ker een puntmee naar huis terug nemen. DOS '32/3—GTB 2: HVO 3—PPSC- 3; The Red Stars -2—GTB 3; HBSS 5^- .PPSC 4: MVV '27/3-s-GSS 3: GTB 4— HVO -5; PPSC 5—Unicum 4; SVDPW; aDHS a; Schiedam a—PPSC a. Geboren: Maria J., d. v. G. J. F. Voogt en J. Geerlofs.' Robert, z/ v. D.. W. de Ronde en S. Groen ëwolt Franciscus, z. v. G: Droge én C. J. Janssen. Marian, d. v. W. Schneider en W; E. Wagner. Gerard z. A/K. Quartei en H. van. der MareL Ondertrouwd: J. Barendrégt/- 24 :jr ëuvH. .1. Verboom 23 jr; J. van dcu Berg 21 jr én M. M. Martens 22 jr. A^/M/.Haurissa 31 jr en: E. de Bruin 3If jriy;^r. Scheenloop 25.: jr .en M. S. Goode^SS'-jr. 'A. Serrij !;29 jr en G. van der Linde 27 jr. R. J. Sonius 24 jr en E. E; G. Vis 23 jr. M. van Vce- len 24 jr en A. van Wieringen 23 jr. Gehuwd:.' H. W. Schopper. 28 jr en A. Noordzij 23 jr. A. Kooijman 22 jr en S.- Stouthandel 13 jr. C. C. Turken burg 32 jr cn M. M. W. van Wel 24 jr. W. C. van der Horst 23 jr en J. van der Linde 28 jr. T. J. J. van Toer 20 jr en C. W. Polderman 19 jr. M. L.-.-Vrijhof 26 jr en G. .1. van dor'Lubben JS jr. K. van Mourik 35 jr en H.- L: van Dijken 31 ir. M. J. P. Krol 31: jr cn H. M. Schijff 27 jr. C. A. van Beugen 24 jr en C. J. Zy 1st ra 20 jr. H. B. Vink 24 jr en M. Stam-24 jr. M. Visser 24 jr en J. Verwaal 22 jr. G. van der Gicsscn 28 jr.en T. Prak 26 jr. Beetbovens tweede symfonie een oase van blijheid en rust: De uit voering ervan verheugde zich in een uiterste accuratesse, waardoor even wel de spontaneïteit in het minst niet werd aangetast. Ophieuw ova tioneel applaus voor Flipse en de zijnen, die zich cok in de begeleiF ding van het pianoconcert zeer had-: den onderscheiden. ELLY SALOxMé Na drie verloren speeldagen zien de korfballers met een zekere vrees; de vierde tegemoet. Zou Pluvius nu weer het korfbalmenu bederven met zijn kwistige buien? Laten we opti mistisch blijven en ér-het beste van hopen. Voor Schiedam is de uitwed- strijd tegen Unicum vastgesteld, een ontmoeting, die twee. jaar geleden nog in bet 2e, klasse programma, voorkwam In dat jaar heeft Uni cum het veld moeten ruimen in de 2e klasse. Toen won Schiedam van deze tegenstander. We durven niet met zekerheid te 'voorspellen of dit ook nu het geval zal zijn. maar we zijn geneigd de roodzwarten de bes te kansen te geven. Succes, krijgt Trekvogels op be-' zoek. Tegen deze sterke tegenstan der zulien de blauwwitten weinig kunnen inbrengen of zorgen de da mes cn heren voor een verrassing? Ook ODI heeft een thuiswedstrijd toegewezen gekregen en wel tegen VES 2 uit Den Haag, Onze stadge noten hebben dc beste papieren, maar vuor een goed resultaat zal hard moeten worden gewerkt. In de programma's voor de lage re twaalftallen zijn voor de plaatse^- lïjke teams de volgende wedstrijden' opgenomen: USV 2Schiedam 2; Succes 2Velox 3; ODI 2—Excel sior; Thor 3—ODI .3 en jeugd Sue-; ces—Rozenburg 2. Voor <de aspiran ten zijn vastgesteld Succes aSpan-' gen. b; DOP a—Schiedam a; Schië-! dam b—Rozenburg d: Spirit a—ODI a en ODI bBlauw Wit b. v.- De r,k, toneelvereniging Othello*'.; zal op zondag 6 'oktober in. het ge bouw Arcade een opvoering geven van het blijspel ..Rekeltje" van W. J. Eelsema. De regie berust bij Piet de Kaper. Na afloop bal. Aan de Rijksuniversiteit to "Utrecht is geslaagd voor 't doctoraal examen tandheelkunde .de beer A. Peetèrs te Schiedam. i Uitvoering Harmonie -■ Het 1 tamboer- én'"'"'pijper-korps /Harmonie", -van de Schiedamse CJMV geeftop zaterd ag A 9 oktober en later, weer op zate.rdag 2 novem bereen uitvoering in liet gebouw Arcade/aanvang L30.uur. Op beide avonden wordt hetzelfde programma gegeven. De Jonge" Harmonie,* oJ ,v. de heer J. van Hofwegen, 'opent de avond met het spélen .van een acht tal, marsen;?, waarna 'de'Harmonie, die onder leiding staat van dë heer J. Veenman twaalf nummers- ten ge hore brengt. Na dé pauze wordt de film „Kaspar zoekt een vader" door de Cefa .vertoond. (Advertentie Uf) De LUZERN-coot een indrukwekkende jas in vele dessins en uitvoeringen. 99.— In \relours vanaf met wollen pi a id- voering vanaf 129.— In- Cromby eo Teddy-Obey, v.a. 159.— Chique Kcnneth-velours HERENKLEDING LA PAE. Een groep officieren van het Boliviaanse leger heeft gis teren het hoofdkwartier van de ge nerale staf van de strijdkrachten be zet en heeft sindsdien geweigerd dé door president Zuazo nieuw benoem de opperbevelhebber van de strijd krachten. generaal Miguel Aylion. alsmede enkele andere opperotficie- ren tot het gebouw toe tc laten. D A N'KBETUIGING Enige en algemene kennisgeving Door dé'overstelpende blij ken van medeleven, ontvan gen bij het overlijden van mijn echtgenoot, de heer P. DE BRUIN oud-lid van 'Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en oud-wethouder.Van "'.Schiedam;/ moet ik tot mijn leedwezen er van afzien elke cohdulan- ce .persoontijk te beantwoor den. Mede na mens ki nd eren e n familie zeg ik. li hierbij har. lelijk dank voor uw betuigde deelneming. „Mevr. J.' DE BRUIN— ;.-v TANIS Schiedam, okt. 1957 Burg/yan Haarenlaan 948. Permanent Wave Dames! Bij ons steyig öoud- bare permanent ,f 4.— met de bekende toestellen. Geen kroes. Maison „Syklna" Broersveld 99 teJef 66938. Civereea tmthuudi sen ding -Vou» uw pantalons „De Broekenko ning" Hoogstraat 86 Broinfletsbemme p. ltr. 65 ct.. petroleum p. 4 ltr..81 ct., verfverdunner v.a/ 60 ct. p. ltr., lijnolie, stopverf, pla muur. turfstrooisel- 22 ct. p, zak. etc. Leveren en inzetten van vensterglas. G. H. Mast, Groenelaan 6ök telef. 6770S, Personeel gevr. Contact-avonden van Alg. Bond Mercurius De algemene bond .Mercurius" (NW) organiseert een reeks /.van drie contact-avonden voor de leden en hun vrouwen. De eerste valt op dinsdag 8 oktober en is meer be doeld voor' de - vrouwelijke leden. Lr het Vplksgebouw kom tdanme vrouw -Lien Dreese iets; vertellen over de,voordjelen.H.yan de gymnas-- d'èk'vooryd^'vrouw/ Zij .wordt inge leid door bondsbestuurder J..H. v. d. Bom. Schoonmaaksters, gevraagd -.voor hét schoonhouden van -.. kantoren te Schiedam. Werk- tijd wordt in- overleg .mét u gerégeld. Alle sociale voor zieningen. Aanmelden bjj mevr. Linders, B.K. Laan 232, Schiedam, Gevraagd, een flink' meisje van 8--3 uur of tot 5 uur. Nassau .Dillenburgstraat 17, Schiedam. WoBingruil EuU. Aangeboden i*uilïie.1 4- kamerflat met.keuken, dou checel, kelder en tuin in het Zuiden, .Rotterdamsedijk '217a. - Gevraagd dubbel'- be nedenhuis. B.K. laan of Rembrandtlaan. Een lust voor het oog en een gemak voor Uw voet. model vcor de stelt op ëcn gemakkelijk: schoentje In div. leersoorten en alle'-mbdeflnten 31.75 yiirmufitsit BROERSVEST135-TEtB84SZ SCHIEDAM U. kunt weer als de beste Waf een gemak voor Uzelf én een plezier voor Uw omgeving boorapparaten St Udulnastreat 1 - Tel. 67649 Schiedam Z«.» rn hoortoasta'/go To-drgg'gn d.sspgtd Hootbrtllnt To koop aangeb. Solex* inprimarstaat/ wegens ovërcorhplèet té koop aange boden. Brussaard. Prof. Aal- berselaan 56, Schiedam. Een elektr. kachel voor 11.80 12.35 Grote mooie zonkachels 13.50 ƒ19.40 Elektr. strtfkyzers vanaf S.50 Alle soorten en maten kachelpüpen, ellebogen, roosters, kachelplaten, kolen emmers, kachelkit, kachelcement en onze bekende plastic iochtband Hoogstraat 67—69, telefoon 68436

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1