E Professor LA PIRA D' Actie .Bijstand' lévert' I-miljoen Eerlijk OORDEND OERAS m Geen toestemming voor oprichting van „Stalihverke" ANTI-FRANSE ACTIE IN TUNESIË Zó boeiend, is nu PANORAMA SPROETJE SPARKS dooi ERANR GODWIN AVONTUREN VAN - KAPITEIN ROB Probeer eens .«BEKtaaasïïBaEH^ïaar door And rew Ga rve 2 ZalètfJstü''5 oktober TG.a? EN esl-Uuilse generaal ntijhmlen Uij minister Siraim. Toen Hii .een Hall uur lia<i gewacht, zimilci bij «k bewindsmantc zijn po roe [ion, ging hii vertoornd Hpp met achterlating ran een brief, vernieldeiide. Jat hij nop nonit tevoren een half uur had moeten wachten, roiidm "in»ivan«cn te zijn. Volgens de aanvankelijke berichten had de nimi-tei Hierop perenj^erd. d«H>r de generaal meteen te ontslaan, aldus- tot uitdrukking hi«tnpciid dat er in Duitsland iets wa*-veranderd. Enipr Hagen Mier deden jrernriiièn de ronde over een otflrierslrnnde tegen minister Sitnus«. de burger, dre zo verbazingwekkend weirt'g eerbied aan de dag legde voor iets .dermate vervaarlijks als cc»t generaal. Dc eis z«»n zijn gesteld, dat dó man heVplaatsi werd: in het andére geval kon worden verwacht, dai oni aantal andere hitge militairen er het bijltje bij zou neerleggen. Thans laai minister. Strau<« weten, dat het allemaal niet 7.0 erg is geweest. De generaal ,MiiIkr-l lillek a nfJ heeft inderdaad gehandeld, zoals is meegedeeld, maar het.is nooit de bedoeling geweckt, hem deswege te ontslaan. Hij wordt alleen maar gecorrigeerd in die zin» dat hij een andere geschikte functie kriijzi. En verder verklaart <Je minister, dat er pren sprake i? geweest van tegenstellingen lussen hem en zijn militaire mede- .verkers over de opvatting, dat de militaire leiders de uitvoerders rijn .van de wjl der regering. Wie deze uiteenzetting goed leest, kan er zonder vee) moeite de ge». trekking uit^ maken, dat de minister inderdaad enigermate bakzeil heeft gehaald. Objectief beschouwd was daarvoor misschien ook w) aanleiding. Het is voor hmtensiaanders echter moeilijk, objectief te rijn na twee ,feuwGn Pruisisch militarism? en na een incident, waarbij een genecial blijk geeft, al heel weinig veranderd cn gelouterd te zijn. ondanks alles vat de laatste vyftien jsar is geschied. "T* IT bet gebeurde met deze generaal blijkt iets van de moeilijke taak» die de Duitse regering op zich heeft genomen, nadat de afwijzing van de Europese Defensiegetnetrnschap door Frankrijk een einde heeft gemaakt aan dc kansen van één Europees leger. De Tigering is zich de aard van het probleem zeer wel bewust. Het vroe gere leger wa» een staat in de staat, met zijn eigen opvattingen omtrent datgene, wat de omstandigheden vereisten, zijn eigen ere-cude, zijn eigen moraal» Deze machtige positie van het leger behoorde zeer wezenlijk tot het Duitse systeem. Het (eger diende niet het vaderland, het was het vaderland .zelf. Dit feit beperkte dc macht van dc burgerlijke overheid en* uitte zich' overigens -in êen sterk gebrek aan respect van de militairen voor de regeringspersonen. Zij vonden zichzelf veel belangrijker, en gedroegen Rich er naar, Wij hebben wel eens gepoogd, het. verschil tussen Engeland en Duits land weer te geven door een vergelijking van de positie van het leger in beide landen. In Engeland het sterke besef bij de legerleiding, een ver lengstuk te zijn van de burgerlijke maatschappij, een apparaat ten dienste van de volksgemeenschap eu handelend strikt overeenkomstig de opvattin gen van de regering. In Duitsland een toestand, waarbij bet leger van middel tot doel was geworden, een factor passend in de opvatting, dat macht bepalend is voor het welzijn van het volk. Vandaar de aanmatiging van dc officieren, een eigenschap die. getuige hpt optreden van generaal Müller-Hillebrand. nog allesbehalve is uitgestorven. E generaals de uitvoerders van de wil der regering: zo heeft .minister. Strauss het uitgedrukt en. zo behoort het ook inderdaad te zijn. Er hoeft geen twijfel aan te bestaan of de West-Duitse regering a zich haar taak. een leger op te bouwen dat past in de democratische structuur van de bondsrepubliek, ten volle bewust. In de verklaringen, die minister Sirau&s zo voor en na heeft afgelegd, trof steeds het heldere inzicht in de fouten van het verleden en het vaste voornemen, het voortaan geheel anders aan te pakken. De keuze van de hoge officieren is anders; het is niet meer de klasje van dc Junkers waaruit ze bij voorkeur worden gerecruteerd. De taal die tot de soldaten wordt gesproken is anders; deze worden op de hoogte gebracht van de werkelijke machtsverhoudingen, en ze Jeren zelfs, dat het Befehl is» Befelil zijn grenzenheeft. Het is nog onlangs uitvoerig verteld j en op een wijze, die meermalen trof door grote openhartigheid. Dc vraag is alleen, in hoeverre hef inderdaad gelukt, de oude nahittr fe vervangen door de nieuwe let». Illlei-iragedie. waarin een Feldwcbcl door ren bevel in oude stijl een aamai sol.Mien in ,k d-..»d dreef. e„ het optreden nu van generaal MülMt-HilIrhiand, b-wij/cn h»« nmeMitV het t«. Maar misschien, dat.ook hier enig geduld gevraagd mag woorden. VITTOMO ClTTER vertelt me in ?,G.ch1 bobbon. moet zorgen dat ze die stille slaperige zaal eer. fori- geholpen v' nI, P tastisch verhaal, 't Begint bij de fa- Zelf wwimle hij jot voor kort in hriek, de Pignonno. die in 1954 zou T'1 oude klooster ban Marco, waar worden gesloten. Dnt betekende d<? politieke pi-tesier Savmtarola. die tweeduizend arbeiders zonder werk. voo,r Fiazzo. Vecchio opgehangen en Wéér tweeduizend bij de vier nul- yerbwiid werd. heeft cclrofd Maar joeu die er al zijn. Maar de bui ge- 1 !s V' VOf"ht,tr f.'" ',,n(,lal lf p,ra meester zei: Kr wordt in Florence *lch d,c l,id ni"t voelt niets kerk; gesloten. Geen huis, geen heeft hij nu een kamertje m de kli niek yan een vriend. Hij werkt bard. kerk.' geen schooi en zeker gcon «n ren vriend. Hij w erkt hard werkgelegenheid. behalve burgemeesteris hy profes- -or aan de -universtte.it. Al liet geld ceft hij aan de armen. Hij leeft De eigenaar - van dé fabriek -riep: Waar bemoeit u zich roee? Waarop La Pira het'bedrijf in beslag nam. a's. een monnik. Hy had in ziin bonken, een oud'' Is Jammer, zegt de. journalist, wetje gevonden, een wetje van 1843 ""*»t ll:-mot lol zondag kunt êbtvjyen. waarbij; de burgemeester hét recht u'ant elke zondag, geeft: h« een mis had bedrijven.'die men wilde slui- voorde armen. Niet voor-de'gewone ten, in beslag te nemen en zelf te ?rmen- Maar voor het lompen-pro- exploiteren. Met de arbeiders bracht le tan nat. De drinkers, de dieven, hij de Pignonne tot flinke bloei,de lui die.met eens.werken'.-„unnen. Met dal wetje vorderde liij ook "ie "ooU gewerkt,hebben en t nomt de huizen van de rijken. Hij eiste zouden willen- Die komen om tien de kamers die ze zelf .niet nodig ,uur blJ na ae mis geeft, hij hadden. Zo-hielp hij duizend dakloze hun brood en vlees. gezinnen per jaar aan een huis, „Ze moeten bidden. Want volgens Natuurlijk regende het protesten. Pem P'ej'kt «een gebed zo sterk, als Men zei: 'die wet is ingesteld hagebed van de allereUendigsten. een.aardbeving. Nu is er geen aard- Daarin, zit de kracht van de stad." beving! La Pira's antwoord was: Dié ,,^'e bidden voor de hutzen. voor is er wel. Mensen zonder huis vor- werk, voor alles. Ze hebben, glimlacht roen een bedreiging. Men kan alles P1Jv v?or de schouwburg ge- van hen verwachten. Ook een revo- beden- En clke week schrijft hij briè- lutie. Want elk mens heeft recht op ven aan nonnen in de kloosters, een huis. Bezit is 't recht van ieder- V,'a;<r ?e. nicts anders doen dan bid- een. Wilt u geen kamers afstaan, dan der» 'Hij vraagt of ze willen bidden moet u betalen. voor onderwerpen die hij noemt" Dat geld legde hij t bij de som „Na de verkiezingen zegt de waarvoor nieuwe wijken werden journalist met een geamuseerd "lach- gebouwd, langs de Arno. Geen flats je, dankt hij eerst die non voor honderden guldens huur per nen. Dan z'n tegenstanders, die heb- maand. maar binnen 't bereik van ben bijgedragen aan de vrijheid van ieder die er't dringendst aan toe was. de democratie ën tenslotte dankt hij Zolang er nog zoveel nood. is wor- z'n vrienden." den er in Florence geen luxueuze De zaalwachter geeft de journalist een teken. Deze groet me en gaat (iivci me vl hiïizen gebouwd "zeVLa "pira. De stad a]s^he^hardG^*Sii !}3fst,S naar de verboden deur. moet solidair zijn. Een burgemeester f, dr r-iiond van z'n ^nanden F^n halvtJ*^e.fie, kee,rt ijfh om en is een vader die als j-'n kinderen viiena \an zn \ijanaen. Len roept dat ik wel mee. kan. ..ba Pira is een .ader. d.c als z n kinderen m,n d,c veel neemt, oen mens die n vriend." zegt hU. A K we) "•Ze moeten felrtden. Bidden 'voor de 5®; ioigeren zijn erg .op. hem goed- -Hij gééft niet ométiquette!" huJzem voor w«k, voor aJles. z« gesteld. Zij die beweren dat h« een hehbén ook voor de schouwburg ge- wit communist is, begrijpen heden. christelijke instelling niet." Zo leven ttemJulronrten In Italic In hoge huurkarerne» «vaar op de bin- nenpta&tsles reen zon doordring». n«s bewoner» zijn er vertrouwd met de honger. (Wordt vervolgd LUXEMBURG - De Hog* Auto riteit van de Europese Gemeen schap voor Kolen en Staal heeft zich Uitgesproken tegen te grote conccn- trades op het gebied van staalpro ducenten. Het gnnt hier m hoofd zaak om de wederoprichting van de .Vcreiru'gte StahlwcrkeV. een Duitse staalkartel, dat na dc oorlog door de geallieerden werd ontbon den. De Hoge Autoriteit heeft de wederoprichting van 'deze concen tratie niet. toegestaan. Er kunnen echter wei ontheffingen van de be perking worden toegestaan als het gaat om minder omvangrijke con centraties op het gebied van de staal- productie. WASHINGTON. Julius Holmes, medewerker van minister van Bui tenlandse Zafcen. Dulles, vertrekt d oktober voor een studiereis van zes weken door Afrika. Holmes heeft tot taak vpor Dulles een gedetailleerd rapport op te stel len over dit .werelddeel, „waarvan de betekenis stéeds groter wordt". KALMAR. De Westdui lsq Bonds kanselier Konrad Adenauer-is giste ren In Kalm ar, (san de Oostzee) aan gekomen voor liet huwelijk vanzijn zoon Georg met Ulla-Britt -Teansson, de dochter van een Zweedse riiarga- ri'ne-knning.; Vrijwel de gehele bevolking va TUNIS L.; Een algemene antl- Fransc sinking, genrgan«seérd om Kalmar, =8.000 «h» uitge- lopen te zijn om. de Bondskanselier, en de twee geliefden te begroeten. Advertenxte I M t grens, gisteravond zonder inci dent geëindigd. l)n afzetting rond de. Franse ambassade is gehand haafd. De staking heeft het transportwe zen en de handel in Tunis tot stil stand .gebracht. Tunesiërs hielden optochten met vlaggen en spandoe ken,- maar er deden zich geen in cidenten- voor. De gouverneur van de Tunesische grensplaats Kef heeft vrijdag de plaatselijke Franse consul aange zegd zijn consulaat te sluiten en het gebied terstond te verlaten, een en ander in verband met de nieuwe 'crisis in de Frans-Tunesische ver houding Leiders van de autonome gebie den in Frans-Afrika komen binnen kort in Parijs bijeem Men wil ko men tot een bondsregering ov-er;het gehele 'gebied. TROUHE. OflDERDAhtJL^ IK KOMDiO HIERBIJ £Eft LUISTÊR PtKonmoin VtRGADtRtri DthK ftltUWE Wfcl AF- STELEH IS HIER VERÖODEfl 3'23, 8123. Rob is bijzonder ontstemd, dat hij op dracht heeft gekregen zonder zijn passagiers weg te varen, rvant hij i? nu alleen met twee matrozen aan boord en hij heefi de handen vol om de „Havik" bijiüds in open zee ie brengen. Het is bovendien niet te bekijken, hoe lang het nood weer zal dureu en bij kan ook niet te ver uit de DE aetp» „Bü^nd" Heeft het Ko ningin Juïtem Fends ee» mil joen gulden opgeleverd. „Goed zo", zouden we, ons 'n andere geslaagde radjo-actle herinnerend, willen zeg gen. Het resultaat is gisteravond meegedeeld jn een wel wat lange uitzending, die 'n tikje rommelig \*a»n samenstelling was. Maar ach, Hij de trekking van 'n loterij hoeft men geen volmaakte orde te ver wachten. F.erdpr op de avond hebben we 'in hot KRO-programjua Jules de Corte kunnen horen m xijvi ..Roulet- t«'\ H«»t was. weer' bijzonder knap en heel geestig wat hij. goochelend met platen, en eigen liedjes,' presteer de. Beslist geen öüde rubriek, maar een nog altijd jonge, springlevende. Dc Corte heeft me eens verteld, dat hij bang was dat hy de mensen op ;,n gegeven moment zou 'gaan vervelen, omdat hij zich vast beeft voorgenomen, altijd zichzelf te blijven. Ik geloof, dat hij juist daardoor nooit zal gaan vervelen. Er zijn in de radio-klein- kurist te weinig mensen, die con sequent, zichzelf., durven te blijven. De krachtvan Jules de Corlc is, dat hij ..zich geeft zoals; hii is:, gees tig, vol. van zachtmoedige maat schappij-kritiek (zachtmoedig, om dat hij alles wel begrijpt) en char mant.,; fpEN Hen met 'n pri//®! verdie- nen de twee medewerkers van- de VARA-jeiiQtiriitzendUiQe'n, die zorgden dat Luisterend Nederland vanmorgen direct na hetnieutus oen acht uur een boeiend, goed m- JorrmtieL uitzendinfcje over de Rms- si.sche kunstmaan te horen kregen- Compleet met de opgevangen ra- dio-signaïen (die dan ioel niet de echte signaleii waren, maar wat dan nog,...) 'en een telefoongesprek met een deskundige van de Leidse Ster renwacht...Te weinig gebeurt het, dot onze (klank)-radio zóveel be langstel ting voor de actualiteit .de monstreert. Wat, ook al omdat, de preterita tie won de; radio-R.tet*Tj;s- dieVflt-bvUefins met ól (e boeicml pleegt te zijn,., jammer i.s. O es' te groter dus de waardering voor Joop Söhne en Ke'é$ Buurman, die deze uitzending tn, korf.r t.tjd met veel talent in élkriar1 zetten. li. VANAVOND in het door de VARA verzorgde, tv-program made pre-- mière van „Pension Hommeles", de muzikale comëdié iri aflevcinngcn, van Annie Schmidt én COr'Lemaire: gepresenteerd door Wim lbo en ge regisseerd door. Erik de Vries.w Vérder wordt het een vrij druk ,.Eurovisie"-.weekend: na-het VARA- programma, om 10.15. een recht streekse reportage uit het Far'yse „Palais des Sports" van de .ijsreyue „Holiday on ice"; morgenmiddag, van 4 tot 5 uur, wéér uit. Parijs,- een beeldverslag éan de paardenraces om de Prix de TArc dé Triompbe; morgenavónri van 8.30 tot: J.0.15 een internationaal circus-programma' uit Brussel.' - /Te KRO 'zendt mórgenmiddag van *-*3.15 tot 3.40 (Hilversum I) de „Saudada?, do BrasiV'van de Fran se componist Darius Milhaud, die deze week 65 jaar wordt,- uit.Mil haud is een van de v^rmaardsté figuren uit de bekende „Groupe des Six", waartoe verder o.a. Honegger, Francois Poulenc en Georges Adric OHDER otn ie fcykènAei de taxi- chaujjeür tegen jnijr„Je hebt toch vreemde mensen...." Hij schud de zijn hoofd. Daar ik het in begin seV met hem eens was, knikte ik, in het spiegeltjevan ja en luachtte 'geduldig - op zijn bewijsvoering. ,Jk breng twee mensen weg", vervolg de hij. ,J5eri: heeri' En eem dame.. Naar een accOrintahtscongres. Daar breng ik die heer endie dame naar weg. We komen daar aan. Ze stap. pen. iiit. Ze rekenen of. Ze lopen weg. Eri'Wut zie ik?" ■Hij draaide zijn hoofd om en keek mij?aan. Maar ik wist'niet wat hij zug. eri, raden iit: het wilde xi)eg, leek mrg\zinloo*ï - „Ik zie eën -partemonriaie in mijn ■■wageri, liggen", ,zev de chauffeur, weer voor zich uitkijkend. „Van die aame, 'Eert lekkere, volle portemon- naie. Goed; wat doe ik?" Ik wist het weer niet. Geruime tijd lï$t hij mij ifi het 'onzekere. Toen sprak hij; i,Ik Joop hard ach- ter .die dame aan en ifc zeg: Me vrouw, nvj pOTtemonnaie". .Wat denk ,u dat die dame zegt?'' Hij keek achterom. Ik begon er een beetje zenutüachtiö uan te wor den, want het was net een quiz en daar rou ifc me nooit aan- wagen. „Dank u-wel",'giste ik. Want hét was Ce stom om wéér te zwijgen Maar hij had niet de geringste belangstelling voor mijn antwoord pp zijn rethorische -vraag en sprak: „De dame roept: ;,0 chauffeur, ik dank u zeer hartelijk". Dat roept ze. "itfaor" verder gebeurt er niks. Ik blijf er nog zo'n beetjebij staan, bescheiden en toch gereed om te ontvangen. Maar nee. Ze komen niet af. Toen zeg ik heel. rustig; .Jjank u zeer hartelijk kan ik niet wisse len-, dame, want ik heb geen klein geld''. Wat denk v.. dat die. man. te gen rtiy. zeg t?" „Dat kan van alles geweest zijn", antwoordde ik. '„Die man zegt: ,jiloet. dan tegen- woordig alles betaald, worden?"Dat zegt die man; Een accountant: Een gestudeerd metis.. Die zept dat in gemoede tegen mij; ik wil nog ant woorden: „Meneer, als ti eerlijk is dan wordt .u toch ook bezoldigd", maar ik zuiyg, uit eerbied poor mijn eigen, persoonlijkheid. Ik piaak er gene woord meer aan vuil,'Ik stap iït mvn iuapen. ffc ry .to'eo. ffc zag het trots gebeuren «oor me. ..„Dat is toch de eertyfcheid er •vit scheuren, bij de mensen", vond hii..- We stopten by het station en ik stapte vit,. „Als 'het hi de toekomst weer voorkomt, weet ik tenminste vmt ifc doe", zei hy bitter, „ifc heb mijn lesje geleerd." Ik telde- het geld in zyn hond, liep het station 1 binnen, en hoorde zijn stemachter m'e: „Uto tas staat nog i» mijn vmgenl" ..O, dank, u. hartelijk", zei. ik. Bij 'dezevolzin moest ik het la ten, want ikhad.net genoeg geld voor de' trein, „Dag chauffeur", sprak ik en maafc- te.mij pit ae. voeten. Met een wran ge glimlach reed hy weg, als u het mijvraagt ..regelrecht het brede pad op, dat is geplaveid met slechte voornemens en eindigt In. de hel. Als H(j straks op de blaren zit> heb IK- hem het .laatste duwtje gegeven, maar die accountant .draagt de zwaarst?; schiild, Hy keaft een eer lijk man verbogen tnt .een malver- sarit en da t is Jets „héél bijzonders. Vaak - doen' accountants'- andersom:... KRONKEL. IA (inertenne t M i snder« zen u w-fnidd« l*n. zelf» d«r duurst#.welk« er zijn, dan komt U tóch terug op MijnhardtVZenuwtabletten. omdat dere Uw zenuwen vlugger kalmeren. U .ruidgèr stemmen «n meeiterdoer». b'i|v»n behoorden. Een zeer ueefzydig man is hij, deze Darius Milhaud. Eens heeft hij het bestaan, om 'n volle dige advertentie-pagina op muziek te zetten.... Zijn „Saudadox de -Bra- stï" zijn gecomponeerd in Rio de Ja- irMró, waar- de componist gezant- schapsscretaris was iri de tijd, dat de dichter Paul Claudet er als ge zant vgn Frankrijk optrad. Oor spronkelijk werd deze suite van txuaalf dansen in 'tango-ritme voor piano gecomponeerd Later bewerk te de componist zelf ze voor orkest. de blik toe. Dit .was Hugh van een heel andere kant. Meestal deed hij niet zo uitgelaten- „Vader houdt van expérimenten," zei Quentin. „Weet je nog die roelk- salon, Hugb- ,.Neè; toe zeg," protesteerde Ed ward. Maar (Hugh kon het A:erhaal niet voor zich houden. „Het was nadat hy zijn zetel kwijtgeraakt, wae, Cyn thia. Hij wilde geld verdienen en huurde een melksalon, uitgerekend na PPn m-ondice insDectie 'Watl'»' ia Ske8»ess- 'Eén' bedrijfsleider had 4 iasP^"e- hij ook. Toen ik er eens kwam,.woon Hugh trok een lelijk g«ioht. „Niet Vrijdlg ïïnnf,Te- %t%s vllr7ên J!r fl- deed tee keer Zttvrli f genachtige dag." Je kan hot die ke- „De blaadjes van paardebloemen "s ""f1S' reis nooit naar de zin maken. Als je zijn goed voor het bloed," zet hu. M"f A?SS cJnttiia.aan toen meteen met de moord op de proppen „Ja, maar dan zal je toch eerst uij even opitteid. komt. zeggen ze: dat het verhaal bloed moetenhebben. Vader is een '„Nou, dat is alles. Het was een goed'begint, maar afzakt. Als-je het volslagen herbivoor, Cynthia. Hij prachtige zomer. Er zijn dat .iaar mooiste voor het laatst bewaart, zeg- leeft praktisch van de planten in de honderdduizenden mensen naar gén ze, dat je te langzaam op gang tuin; Ik geef toe, dat hij niet veel Skegness geweest, maar ze hadden komt„En als je goed begint'en goed keus heeft met een huishoudster als allemaal zo'n haast naar het strand eindigt, beweren ze» dat je In" bet Trudie." te komen, dat ze. de htéemelksa- 'midden zo'n inzinking krijgt. Moei- -.Ellendeling," zei Trudie glimlach- Ion niet opgémerkt'hebben." lijk hoor." end. „Ik vind het reuze dapper zoiets „"Waai'otn Laat Je - bet hele boek ^eo, jn alle ernst Cynthia." ver- te proberen." zei Cynthia. dajv niet spannend -ajn. - n volgde Hugh. „Als jeoojt een op- „Dank je, m*n kind."--zei Edward. «Dan is.pet weer meioaramatis^n, kikkertje nodig hebt, zal vader met. „Ik ben.blij, dat er eindelijk een fa- Ukt. vreugde^^plantaardige pillen voor je milielid zal zijn. dat me waardeert." Trudiekee..bewonderend ...naar ,jraaiCn Hij tovert'met'huismiddel- '•Trudté'hrAek *n haar horlnpé--Het haar toekomstige schoonzuster. ,{pci ta vrae^n of hii V ziin "I-- keeK op naar horloge. „Mee Ik bpériin in -icder séval nief hoe moet ragen-ot- ruj zijn is tijd voor het nieuws, vader." „ik Dcgujp jd icuer ge\ ai wei verzameling flesjes eens laat z.en. jullie het Waarspelen.- Dat doet me tromvëns'ergens aan den- ^waxd stond.op, „Excuseer me :'n Z£n i3 vLli?JlM>veer met e n meU - ken. Wat Is. dat voor rommel in de ogenblik." zei. hij. verhaal.bezig. juspan in-de keuken, vader?" Trudie, werkte zich. ook uit Raar ..Dat js geen rommel," zei Edw-ard, ligstoel- (iAls jullie even samen :wil- is niet l^g genoeg. Ay e. moeten nog (>dat is jam van wjlde aardbeien." len zyn,zèi ze met een begrijpende ergens, tienduizend woorden «Mn- „Het ziet ér inderdaad wild uit. £eg naar Cynthia. ..kunnen jullie dat daan haler:." ..WC kunnen natuurlijk alle per- kctriiup i'oc sonen laten stotteren." ze: Hugh. kckuup i.oc Quentin. herinner-jij- je dié- tomaten- r\ .- i -„v. ~p Quentin «rinuikte, Trudie glim- hem X"T,Si°ticTLghS Irg'gc^ gy «hatn-d. van ple- beviel. „Ik hoop, dat jullie niet zul- - ten verhongeren," zei hij. „Waarom Ak neem aan. dat jullie je best hou je jc voorlopig niet aan je baan. amuseren allemaal, zei Eaward on- Hugh. AJs je wat geld bij elkaar verstoorbaar. hebt. kun je je deze literaire luxe be. Hugh legde zijn hand op Cynthia's haar. „Ik heb die boot var Hugh ter veroorloven," knie, .,Qp een keer kwamen we. in de één keer gezien, maar het leek mii ..Wat ik wil weten zei Trudie,-„is keuken," vertelde-hij. ;,\en daar stond iets. dat uit het ccrslijm omhoog was hde jullie elkaar ontmoet 'hebben." vader mei een schortvoor'vbifhet gekomen." - „De gewone manier." zei Hugh 'fornuis. Hij roer-de in een. pan waar „Negeer hem," zei Hu'^K KH is prompt. ze heeft me opgepikt, bij-grote; blauwe rookwolken .uit-kwa- een landrot. Er zal wel niet geno«?g een bushalte.men en waar een donkergVóehé brei.water zijn om te kunnen zeiler., raaar ,.;Hugh; m «at-die naar rottend zeewier ro^k vve bunnen liem bokiiker.Tm er mov- het-.va? in;i_pdey gevalniet.Toen wehem vroegen wat het was, gé mee weg gaan! Mogen Ave je auto lenen. Qiient?" - „Dat: zal «vel moe ten. verwende aap,".'.". ..We zijn voor donker terug. Als je klaar bent, lieverd, kunnen'we gaan." (Wordt vervolgd). gerust doen. Quentin helpt wel mefc afwassen," „Je hoeft niet zo samenzweerderig te doen," zei Hugh, „maar bet is niettemin «10:1 goea idee.1-Ga je mee de boot bekijken, Cynthia?" ..Dan mag je eerst wel wat vodden aantrekken." waarschuwde Quentin buurt gaan, want als het weer opklaart moet hij Sandeman er» zijn gasten toch.direct ophalen.. De twee geitenfokkers zijn. nadat zij het gezel schap in de «rot hebben zien verdwijnen, naar hun hut gerend. "Van de „Steils ■Maris" hebben 'zij niets meer vernomen en Pirelli moet omnid- issersvaartuig heeft -wsarschijnlijk direct de steven gewend, toen de storm opstak, maardé twee mannen, weten, wat hun plicht is en zij moeten in dit geval Pirelli om insructies vragen —Nou. dellijk op de hoog ie worden gebracht van het I erg. romantisch, Trudie. Ik moest een zei hij: Ketchup.Eerlij'k: kctchun feit, dat ér vreemdelingen in de grot zijn. Het vergadering van de Nationale spaar- „Het was een oud recept," zei Ed- vissersvaartuig heeft -waarsclninliik direct -dé'{ hank verslaan en de baas van Cyn- ward, thia was 1 waren zo J wé besb baas van Cyi vas 'een. vat? de sprekers. We „Te oud, vader." lachte Hugh en hij zo geroerd door zijn rede. dat veegde de tranen uil "zijn ogen. ;.v«el loten samen te gaan spa- te oud." Hü gaf Cynthia de sla aan Cynthia wierp hem een geamuseer-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1