De Schiedamse Meubelbeurs heeft „showroom flat VOETBAL: zwaar program met wisselvallige kansen mÊM D TBC-Nazorgver. gaf n propaganda-avond Rooksalon ivordl aan hö^M gehesen Achterstand in competitie Koeriersters UITBREIDING OP 'N AFSTAND Stadscentrum 95 III 11 geen kansen meer Opening De Spaarbank in september AGENDA Wie heeft iets verloren? Jubileum Lager KNVB Zaterdagvoetbal verkoop -8^5" Afd.Rotterdam .Werknogniet volbracht" Uitspraken van de rechtbank HANDBAL „De Bolle" voor Schiecl Kunstkring ^aanrijtmrg doordat remmen wei Koopman pleegt Valsheid in geschrifte HORLOGES ^r-0.^ ^0l*ter'n^ Gontactavond van Pakhuismeesteren SCHIEDAM Dik, zwaar WAAR DAT WIEL DRAAIT EEN LUXE HERENHUIS (nieuwbouw)'te koop STAP IN bezoek onze permanente mëubeitentóonsteiiing SCHIEDAMSE MEUBELBEURS: Vrijdag 11 oktober 1957 3 De „tedustrle-flats" die door dc firma J. v. d. Tempel Zn. in het Schiedamse industrie-gebiedin de Spaanse polder werden gebouwd zjjn de laatste tijd wel in de be langstelling gekomen.Dit omdat „Gazan" cr de eerste corifectic-fa- briek stichtte, terwijl Garage „Vic torie" uit Rotterdam er een grote werkplaats gaat bouwen. Daarnaast zjjjn er tal van andere bedrijven in die fiats getrokken. Daartoe be hoort ook „De Schiedamse Meubel beurs" (fa. P. N. Govaart), die er echter op geheel andere wijzege bruik van zal makener komt een „Show-room" in! Voordat, u verbaasd uitroept: „Een shpw:room in bet industriege bied, waar- geen - mens komt? Dat ksn nooit goed gaarsi" moeten wij bet gebruik verklaren, zoals de ge broeders Govaart het op hun beurt ons hebben verteld.1 De beide gevestigde zaken van; de' Schiedamse Meubelbeurs aan. dé Lan ge Haven en aan: de Groenelaan, blijven In eerste instantie de: toon zaal. Hier warden de klanten dus ontvangen, maar kan de klant niet besluiten en .wil hij „\vat. meer-vari atie zien", dan zal de verkoper zeg gen: „Stap eens in déauto, dan breng ik u naar de show-room aan de Strickledeweg. Daarstaat meer meubilair". Veel meer, denkt hij dan en het moet al gek lopen als men daar in het verlaten" industrie-ter rein niet kan slagen. Hiér wordt de klant dus. service van: een. bijzonder karakter geboden. Waarom deze wat .ongewone weg is bewandeld voor wat in wezen een uitbreiding van de zaak Js?, De gebr. Govaart künnen niet anderser is In het stads-centrum geen pand meer te krijgen, geschikt vóot expositie ruimte. Zelfs, geen goede opslag ruimte. Eri die had men toch nodig voor de uitbreiding. Tradilioneel en modern In de op eenvoudige wijze tot ex positie-ruimte ingerichte „flat" (de levendig gekleurde muurvlakken en de vloerbekleding zullen het in hoofdzaak moeten doen) staan de gothische en traditionele meubelen opgesteld naast de moderne stellen. De grootste vraag gaat nog steeds, zo vertelden de heren ons, naar het traditionele, maar het mo derne meubel wint steeds meer veld en daarom is er aan gedacht om in de toekomst de ruimte aan de Strickledeweg geheel te wijden aan hel laatste genre. Ptaar dat zal de toekomst moeten leren. Wat overi gens ook veld wint, dat z'(jn de Duit se meubelen, die goed van construc tie zyn en goedkoop en waarvan de Schiedamse Meubelbeurs ook model len verkoopt. De nieuwe expositie-ruimte, waar alie meubelen op overzichtelijke wij ze kunnen worden weggewerkt, 'is eigenlijk al.te.kieirj,bij de ingebruik name;., vandaar dat er gedacht is op het aanbrengen vartèntre-sols eri van een: nieuwe, bergruimte. Dé directeuren, de' heren N. en A. Govaart waren best te spreken over de oplossing die' zij. voor hun moei lijkheden gevonden hadden in de in dustrie-flats eri zij stellen er zich veel van voor, vóór .de verkoop. De ruimte is vanmiddag inaanwezig heid van vele vrienden en .relaties I officieel geopend. Hél publiek kan er van morgen af een kijkje riemen, j Voor het eerst in 1957 wérd bij de Spaarbank te Schiedam de. regelma tige reeks van maanden met een inlegovérschot- doorbroken., iri. de maand:- september J ..werd 1.n.l. 107.562,18 meer terugbetaald dan ingelegd., Ingelegd werd in september ƒ639.379,26 en terugbetaald ƒ746.941,44. Hét aantal inleggers nam die, maand, toe mei 100 tot 43.422. Het totale te goed van inleggers bedroeg ultimo september 20.722.507,93 (30 septem ber vorig jaar) 19.075.881,7.2 Ultimo september 1957 was belegd in: effecten 11.254,976,80 (v, j. 11.045.013,34) onderhandse leningen 7.603.849.43 v. j6.575.170,16), hy potheken ƒ,3.827.603,(vorig jaar 3 -314.990. Dé beschikbare middelen bedroe den op 30 sept. ,1957. ƒ1.885.916,27 tegen, op 30 sept. 1956 ƒ969.316,83 Apothekers nachtdienst; aputheek Nieuwland; Dr. Wibautplein 17 en apotheek C. Jansen, Swam- merdamsingel 41. Bellen ny ongecaj: G.G„ en GJX Tuinlaan 80. telefoon 69290! Poistie-alarmnununer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; Ge opend iedere werkdag behalve maandag» van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woensdag en. zaterdag) van 7 tot S-30 uur Zondags gesloten, R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend iedere dag (behalve maandag)'van. 2 tot 4 uur: iedere avond (behalve donderdag en zaterdag) van 7 tot 8.30 uur. Zondags'gesloten, Stedelijk Muse urn:'da gelijks geopend van 10 tot 5 uur; zondagen van 2 tot 5 uur. Tentoonstelling gra fiek, tekeningen eri ijzerplastiek van Gust Romijn en- fato's Elle van Zachten: (tot 4 nov.). Cult. .Contact Centrum. Geopend op werkdagen van 10 tot 5 uur; 's maandags gesloten. Expositie van Maria-.Mantori.- BIOSCOPEN Passage, 2 err 8.15 uur: Gangsters van 18". r Monopole, 2, 7, en 9 uur: „Het ver dachte huis". DIVERSEN Passage -th eater, '8 -uur: TBC-ver. Prop.-feestavond. De,Kroon, Süur/R.K. Middenstands bond. Lezing. Amstelbron, 8 uur: Mobilisatie-kruis. Contact. Hotel Beyersbergen, 7 uur; Fa! H. Sneep. Contactavond. -• Marüké, 7uur; .GSSContact. Advertentie liM.} VOED5ËI Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 2—6 uur: leesbril: plastic zakje met speelgoed; aktentas met inhoud; wit kindertas je; portemonnaie met inhoud; kin derdeken en sbawl: wit kinder schoentje (i\): pakje met ledige apothekcrsflesjes. Te bevragen bij de vinders: Duits leesboek, v. d. Hammen. Oost singel 48: gedeelte van knaipjjp. E. v. Noort. Cnr. fluyger.sslr. 10; werk- overhemd en .handdoek, de Blois, Nassaulaan 30;. zwart .kinderschoen - tje en plastic, regenjas/de/Nijs,/Prof- KaraerlinghOnneslaan 156b; l p bruine heren glacé handschoenen. Snikkers. "Rubenslaan 9a; 'witte handshoen <R) L. v. d. Hart.! Schie- damsowég 555' Rotterdam; bruine glacé herenhandschoen (r.); W. Wij- nolts, Snelliussingel 52a; portemon- naié. met inhoud.- v.: d. Meer en Schoep, Passage; boodschappen-net je, M. in-.'t Veld,: ;W.. -de Zwijger- laan 23: paraplu. Kok,' Ploegstraat 22; portemonnaie met. inhoud, Zr. Houbaer, p/a'.Engering,Rubénspïein 20a (na 20 uur); 'bedrag aan geld, H. Binnenveld, Ant. Muijsstraat 35; damesbroche, Éonteltap, Rozenburg- sestraat 37a; goudenring, Ariëns, Broersvest - 54; klapperpistool aan rien, K. Collignon, .partcsiusstraat 12b; rozenkrans, v.- Dijke. Geert Reindersstraat 36a; kinderbril, Th. Broere, p/a L. Meulstee, v. Marum- straat 25a: zakmes. Mevr, dé Lange, Fr. Haverschmidtiaan/17; vulpen. Th, Cremers, v. 's-Gravesandestraat 2d. gummypop je, C. van Pinkster eri, Dwarsstraat 16; voetbal, Wessel, Brugmanstraat 12, - {Advertentie tMJ Veelwinstkansen schijnt het ko mende programma niet voor de Schiedamse voetbalclubs op te le veren. In de afdeling krijgen dc. stadgenoten het bijzonder moeilijk. Ook de zaterdagclubs zullen er.niet zonder kleerscheuren afkomen. Bij de KNVB-ers kunnen verrassingen te voorschijn komen, hoewel er heel wat lastige matches in het schema voorkomen. De derdeklassers zullen tevreden zijn met een gelijk spel. Excelsior; '20 speelt aan de; Oudedijk tegen FSV Pretoria. DHS heeft in Rotterdam wat meer kans, hoewel RDM van ouds kwaadaardige neigingen heeft. Martin.it heeft; waarschijnlijk de beste kansen. Öp Laag Zestienho ven moet DDC hef slachtoffer kun nen worden. Schiedam speelt op de Boshoek tegen Verburch, De zwart-: witten zijn -wel in staat Verburch' te kloppen,Inmiddels .hebben zij 'ervarendat 'de '.'„zivakké" Haagse afdeling niet .veel Tast heeft van die zWakte, de Schiedammers zullen dus wat meer energie moeten, opbren gen. Hetzelfde: geldt voor SVDPW, dat aan de Parallelweg voor de moei lijke'taak 'staat, Naaldwijk te slaan. Hillesluis moet .sterker worden ge acht dan SFC, toch is het heel: goed mogelijk dat. de blauwzwarten. Hil lesluis een nederlaag: toe'dienen. Als SFC dé vorm van de vorige com petitie kan bereiken zal het in Rot terdam wel, gaan. Een keiharde te genstander ds Saturnus. Het is niet zeker dat Kolmeyer mee; speelt bij DRZ, hij heeft een lichte hersen schudding, de roodwitten zullen, dus op eigen terrein een lastige bezoe ker. krijgen., Eengelijk spelis al een goed resultaat. De reserves: Martinit 2—DCV 3; DHS 3—De Hollandiaan 2; Excelsior '20/3Slikkerveer 2; CW 4—Excel sior. 20/2; VOC 2—DHS 2 en DCV 4 -DRZ 2. SIOD 4;Excelsior '20/7—-Spartaan '20 .er wel naar uit dat' Vlaardingen 13; Martinit 5—SIOD 5; Schiedam 5 i tegen de Gustomannen in de op- Hillegersberg 5; Demos 3—DPB 2;U1:: WF 4—VND 4; Aeolus 6—SVDPW 6; SVDP 4—Martinit 6 en Schiedamse Boys 2~Swift Boys 2. Op de Boshoek zal PSC het za terdag tegen- Wieldrecht- wel kla ren. Vooral mu de versterkte ploeg de goede vorm schijnt gevonden te hebben zal liet goed zijn het onbe tekenende Wieldrecht op afstand te houden. Moeilijk wordt ihetr ybor HBSSin Zuidland.Zaterdag .srieur.' velde liet sterke Zwaluwen tegen Zuidland. Ais HBSS een gelijk spel uit het' polderland haalt mogen- de oranjehemden al tevreden zijn. Twee „krakers" in de afdeling. Vlaardingen is in de opmars en nu GSS naar de buurstad gaat ziet het mars zal blijven. Anders' is het met GTB, dat naar. WHR .gaat! De. ontmoetingtussen de twee concurrenten van vorig jaar móet in het voordeel van de kam pioen GTB'uitvallen/maar'hét resul taat van vorig jaar, toont dat GTB wel kaliber/kan bezitten, maar de kracht nü ook met resultaten tot. uitdrukking -moet' brengen. Het zou de geelzwarten anders- weer kun nen vergaan als vorig jaar. Een over- winning Js „noodzakelijk. De lagere elftallen; HBSS 2 Groote Lindt 2; HBSS 3—Unicum 2; GSS 2TOGR 3; Excelsior M 4 HBSS 4; PPSC 2—Unicum 3; GTB 2 -BVCB 3; GTB 3—Zwaluwen !6; Excelsior M 5—PPSC 3; GSS 3— PPSC 4: HBSS 5—DVO '32/4; MFB 3 GTB 4; Energie Boys 2—PPSC 5. Morgenvroeg om 9 uur be gint de Jublleumverkoop van - een zeldzame partij exclusieve damesstoffen aan hen, die ge wend zijn om fieri gulden en meer/te betalen voor een stof, die zij werkelijk mooi en apart vinden. Elke Stoffenaanbieding toe nog toe valt in het niet bij deze J u bileumaanbieding stof fen van een van de grootste fabrieken, een kèurcolleirtie van de meeste moderne notrveauté's. Dubbelbrede" stoffen uit de collectie van 1957 koopt U morgen voor nog géén drie gulden. stttfen Oubheibreöe ,«05-1 Oiibbeibreöe stoflen - uhheitiredestoffen Zaterdagmorgen om 9 uur begint de grote jubileum-- stoffenverkoop van een enor me partij d ubbe I brede lapon - stoffen, w:o. wollen-, én half wollen in, prachtige' effen kleuren en tientallen ver schillende antasie stoffen in vele nieuwe kleurstellingen Drie moeilijke wedstrijden voor de eerste, klassers. Thuis ontvangt Demos de' ex-viérd ek 1 ass e r Aeolus. Het is niet .te verwachten dat De mos de winst opSpierïnghoek houdt Aan "de Havéndijk krijgt Ursus be zoek van de kanshebber VND: Nu Ursus meer kracht toont: dan vorig jaar zou het een gelijk spel kun nen. wórden. Wilton-Feyenoord moet naar "St. Lode wijk/ dat sedert de promotie nogal, hoog van de toren blaast en - ook over "WF.dat uit ba lans is, wel eens de overwirmingsfan- fare kan laten klinken'. Schiedamse Boys bezoekt USC. De overigen: SVV 6—Sparta; Spar-' ta 5—SW 5; PFC 2—SFC 2; SVDPW - 2Overmaas 6; Schiedam 2—Steeds i herhalen. „Is er eigenlijk wel zoveel reden om te juichen?", vroeg de secreta ris-penningmeester van het hoofd bestuur van de Vereniging, tot Be hartiging der Belangen van TBC-pa- tlënten in Nederland, de heer A. C. VAN DEN Bergh, zich af tijdens de propaganda-feestavond, die gisteren door de Schiedamse afdeling iri het Passage-theater ïs gehouden. „Pas als de vereniging opgeheven kan worden omdat er geen nazorg --be steed hoeft te. worden aan de laatste tbc-patient, dan pas kunnen we jui chen." zo gaf spreker zich zelf ant woord op de vraag. Déze vereniging is in. 1921 opge richt door een"aantal oud-patienten (waaronder de heer Van den Bergh zelve) die zelf beseften dat -de pas als genezen ontslagen patient de meeste zorg nodig'heeft. De nazorg, die zich vooral op het sociaal-econo misch terrein beweegt. Immers, in. die tijd was het heel gewoon dat een oud-patient door de voormalige werkgever geweigerd werd en zo tot armlastigheid, verviel,: mét alle kans dat de gevreesde ziektezich Volharden .3; -.WF 2—Hurricanes-2; Ursus 2—St. Lodewijk2; HDVS 5 Fortuna 4;- Fortuna 5—HDVS 6; Martinit 3—Hillegersberg 3; Belve dere 2—SFC 5; Schiedam 4—Progrss 2; .Demos 2Eureka2;: HDVS 7— Sparta 12; SW 7—Excelsior E 9; Feyenoord 13—-HDVS 3; Xérxes 81 SW 8: SVV 9—CKC 4; -Saturnus 3. -SW .10; DHS 5—Poortugaal 3; Ex celsior '20/a—DHZ 7; Siód 3—-DHS 6;.| Steeds Volharden 4-—WF 3: AVS 3*— Ursus 3; Feyenoord 15HDVS 9; i VDL 3—SW 12; ODI 5—Excelsior j '20/6: Nado V 4—SVDPW 4; DUS 7- t De. Rotterdamse rechtbank heeft gisterén' de' 30-jarige los- werkman L. van der T. uit Schie dam, die in Den Haag en Delft elf bromfietsen heeft gestólen, veroor deeld tot een gevangenisstraf van drie jaar met aftrek. De officier bad vier jaar met aftrek geëist, Tot acht maandenmét aftrek, .waarvan drie maanden voorwaar delijk, veroordeelde de rechtbank de 40-jarige. G. W., die uit hét bu reau van haar werkgeefster twee bankbiljetten van duizend gulden en een van honderd gulden had gestolen. De officier hadeenzelfde straf .geëist; Veertien dagen geleden eiste de officier van justitie anderhalf jaar gevangenisstraf tegèn de 37-jange Franse matroos J. G. uit de Elzas, die diefstal va» een'radio en een Héts ten laste was gelegd. De recht- bank. heeft G. vanochtend veroor deeld tot drie maanden met aftrek, Zij achtte de diefstal niet bewe zen; wel de heling. De. nazorgisdan ook nog belang rijker dan de zorg tijdens de .ziekte zelf. verklaarde de heer Van den Bergh en deze mening is onderschre ven door vele artsen, al was dat eerst toen dé Vereniging al lang op poten stond en het zegenrijke werk ver vulde.'y- Nog veel werk I De tbc als ziekteis - de laatste tijd op verheugende wijze afgeno- I menwaardoor de vereniging dus; j extra werk krijgt, want juist: de oud- j. patiënten vallen immers onder de j bemóeienissen..Er is dan ook nu nog ruim wérkaari de winkel!' Er zijn j b.v. twee béschutlé werkplaatsen in- j gericht, die de oud-patienteri :hèr- scholen en mobiel maken voor de maatschappij, er'zijn echter, nu!veel meer van dergelijke werkplaatsen nodig. Dit kan alleen als de vereni- ging gróter, wordt en daarvoor is propaganda nódig. Vandaar de feest avond van gisteren. Het bcstuur: heeft daarvoor een stel goéde artisten aangetrokken "en daar om was het jammer dat de voorzit ter. de heer P. J. Veringmeter iri z'h openingswoord moest constateren dat de zaal...wel goed gevuld, maar .niet', uitverkocht was, geheet tegen de traditie, in. Het show-orkest the Top-Liners met de charmante zangeres Rita Spencer heeft echt wel z'n best ge daan èri /bracht er de Franse- en Zuid-Amerikaanse sfeer inPrima aankleding overigens bij dit zó be-, kende gro'epje. André Ledoux nam de conference voor zijn rekening, terwijl de „Grazy Mixers" o.l.v. Fred Bpurgonjè amusante kolder brach ten. in' hun sketches. Harry Movers - vertoonde z'n levende slappe pop en de 3 Ha dory's sprongen als - vlooien op hun trampólin. Bijzonder veel sue- ces had de heel jonge Jopie Hazes met z'n-liedjes, met veel gevoel, eh. aanleg voor'het „vak" gebracht. - In de pauze is uiteraard gecollec teerd en goed geofferd ook. Collecte voor Dieren bescherming De Ned; Vereniging - tot Bescher ming van Dieren houdt op zater dag 12 oktober; ook in Schiedam een collecte. Collectanten die deze actie willen: steunen: worden verzocht zich op te geven bij het secreta riaat mej. Vis,.. Nieuwe Maasstraat 68 A, bij de heer Bronwasser. B.K.- laan 222 A of bij het Monopole-thea ter. !Nu. het weer beter is en de vel den in betere conditie, hopen de handballers in Schiedam: dé compe titie snel te kunnen afwerken, zéker: wat dé eerste helft betreft;/; Dit:.-iri! verband met de zaalhandbal-compe titie. .Maar in dé eerste klasv dames West B. ziet het er somber !uit voor' DWS: op zes competitie-dagen, één maal gespeeld. Vorige week - door: een fout van de wedstrijdleiding: niét en dit weekeinde wéér Bij de dames krijgt Wiltoü/Ï,-! 'ri prima ploeg dat de leiding /heeft j in, de afdeling, bezoek van Marathon,:, dat men, mits volledig uitkoiriënd.: de baas kan blijven. Wilton-dames 2' krijgt thuis tegenstand van "WCR uit Rhoon, dat nog puntloos is. DWS-da- mes 2 zal thuis wel aan het' kortste: eind trekken tegen HMS 2.VUVG- dames speelt thuis tegen rk-RHC. Bij de heren krijgt Wilton I een heel moeilijke wedstrijd om 1.2 uur aan de Vlaardingerdijk tegen.V/Het Haagse- Operatie '55, dat! kampioen werd in de le: kl. en meedong naar de'hoofdklas ,Dè Haagse ploeg heeft ons inziens'de beste kaarteri! Ook. DWS-heren 1 krijgt het mV/Laag Zéstienhoven niet makkelijktégen het ongeslagen Actief, maar de. jon ge ploeg biedt, bij wat inspelen",!toch.: goede perspectieven. Wilton-heren 2 trekt naar het evensterke Gona, met de beste kans op winstdeling en Wil ton 3 ontmoet thuis Actief 3. DWS- heren 3 ontvangt Dynamo 5, waar- vat) vorige week gewonnen is. Ook' UVG-herèn komen weer uit tegen Snclwiek. Bij dc junioren een plaatselijke ontmoeting van de jongens van Wil ton en DWS. Het Rotterdams Toneel zal op don derdag 24 oktober voor de leden van de Schiedamse Kunstkring een opvoering geven van „De .'Bolle" (La patate). een heel komisch" blijspel >van" Marcel Achard. De regie .berust blj Fons Rademakers, de' executan ten zijn Bob de Lange, Enny Meu nier. Ann Hasekamp, Firn Dikkers en Lies Franken; - Tevoren zal de Kunstkring óp don derdag 17 oktober de jaarvergadering houden in de bovenzaal van de Am- stelbron. De jaarverslagen wórden üitgéhracht, terwijl, een lid van-het bestuur gekozen moefc;worden.: Tri de' Gërtdt '!/.Verbbönstraat tér hoogte van. dewinkelgalerij, heeft gistermiddag even over twee -uur een kettingaanrijding plaats gehad, .waar bij drie auto's waren betrokken. Twee auto's, die/van de heer J. R., aannemer 'te Waddinxveen, en van de heer K. K., koopmanin Schiedam stonden in een file te wachten, toen de wagen van de Rotterdamse foto graaf A. F!!; E^/ vari."/achteren tegen henopreed, Vooral dej twee laatste wagens'werden vrij ernstig bescha digd; er warén geen gewonden. r De oorzaak was, dat de reminstal- Jatte ./in!/ de /wagenvan de heer E. niet deugde; er ,was een- lek in de slangen, die: overigens kort geleden nog wareri nagekeken. Tegèn de heer E. is proces-verbaal ingemaakt, - Boete van f 300,geëist (Van één onzer verslaggevers) Voor het verdachtenhckje in de rechtszaal aan de Noordsingel stond gistermiddag dc 57-jarlge koopman I. L. D. uit Vlaardingen. die valsheid In geschrifte heeft gepleegd! om moeiHjkheden in zijn familie .voorkomen.;, k D. had .van! één van zijn zusters ongeveer 9000.— geleend. De.koop man had haarechter op erewoord moeten beloven; dat niemand van hem iets te,weten zou komen over de lening) En zo geschiedde' hett Zelfs aan de belastingen - wilde D; het geheim niet prijsgeven. .Op het, aangiftebiljet .werd .de lening wel geboekt, maarer werd niet bij vér- meld wie de gever was. De inspecteur van belastingen nam daar geen- genoegen' mee .en verzocht om uitleg.'Om! van ;de zaaK' af te- zijn heeft''de/koopman -tóén diverse - kennissen verklaringen la ten - tekenen, waarin gezegd; wordt dat zij hem de 9000.hebben ge leend. Na een uitgebreid onderzoek is deze valsheid in- geschrifte aan het licht gekomen. De officier van justitie eiste tegen D. een boete van 300.en een maand voorwaardelijk.- De raadsman meende, dat de ver dachte nog juist door dc zeer dun. gevlochten mazen van de wet kan kruipen, omdat de betreffende arti kels m - het wetboek" van strafrecht niet juist geredigeerd zijn. De rechtbank doet" over 'veertien dagen uitspraak. /Op de Lloydkadc: r bü Borneo-loods beleefde; men gistermiddag het merkwaar dige schouwspel van een complete rooksalon in dé ta kels..De rooksalon is bestemd voor bet civiele personeel van de Sibajak en was. aan de wal, reeds gebouwd. De pre-fab salon is gisteren aan boord gehesen en zal daar. voor zover nodig is, afge bouwd worden- ^In de Rivièrahal zal op 12 okto ber een propagandacon eert worden verzorgd - door. muziekvereniging „Apollo". o-Lv!. dé heer W. Vernooys en door de Harmoniekapel van Cal- vé Delft oJiV. de heer P. van Ms- ver. (Advertentie lJVJ.J Gisteravond hield de sport- en. ontspanningsvereniging „Pakhuis- meesteren" haar eerste contactavond van het seizoen. Ondanks griep en overwerk was de Flevozaal goed. be- zet De Rotterdamse pianist Bram Boelee verzorgde het programma tot de pauze met vertolkingen van wer- kén/yan o.a/' Bach, Mozart en/ Cho pin, Voordat hij' deze werken speel de vertelde de pianist! hét"een eri ander over detotstandkoming en de componist van de muziek. Tijdens het tweede deel van het programma zag het publiek het Rotterdam van hu .op het witte doek, toen de films „Drie dagen met Monica" en „Houen zo" vertoond werden. Voorzitter K. A. Koster besloot de avond. asfaltpapier, dakvilt, kippengaas, droogHindraad, zinken emmers/teilen én. wasketels in-alle maten, wringers,., wririgerbokken 12 gulden, wasmachi nes,- stofzuigers, houtschroeveri,. koper eri ijzer, draadnagels, .schroefogen, duimen, scharnieren, hamers, tangen! -beitels, bankschroeven.boór- machlr.es,. .'slijpmachines, .enz. tegen weggooi- •prijzen,-,"/•'.- -,s Kom eens even kijken HOOGSTRAAT 67—69 TELEFOON 68436 Op één der mooiste punten van SCHIEDAM Voorname moderne bouw en exclusieve afwerking. Bijzonder veel comforts. Koopsom 70.000,-, kosten koper. Brieven onder nummer 8G43 aaa het bureau van dit blad. Allen die iets verschuldigd zijn aan of ,te vorderen heb ben van de nalatenschap van wijlen de Heer FRANCIS- CUS HENDRIKUS; BOK HORST, overleden óp II augustus/1957te: Noordwij- kerho'ut,gewoond hebbendé té Schiedam, Dam 3vwordt verzacht hiervan betaling respectievelijk opgave te doen ten kantore van^ Notar. ris A. S. H. A. Bla'iSSe. 'te Schiedam, Nieuwe Haven 149. - 7a koop aongeb. Te koop Old-finish ameu blement. Dn Kuy^erlaan 89. Mercedes 170, in uitzonder lijk goede staat, bouwjaar 1951.. Tel. 63951. Uitschuif taf el ƒ46.80 in ge beitst .blank: eiken ..enz. met 10. koi-ting zolang devoor raad strekt. Plate, Grote Mai'kt '19—21/ Schiedam. Personeel gsrr. Schoonmaaksters gevraagd v. 't schoonhouden van kan toren te Schiedam. Werktijd wordt in overleg met u ge regeld. Alle sociale voorzie ningen. Aanmelden bij mevr Linders. B.K.-Laan 232. Schiedam. Diversen onibuudt ten hing. Vooi uw pantalons .Jte, Broekeako- nlng** Hoogstraat 86. Permanent Wave Daates! Bij ons stevig houd bare permanent t- mei de bekende toestellen. Geen kroes. Malson „Sykina" Broersveld 99, teJed. 66938. DE MEUBELBEURS Vanaf de ontvangïtcentra Lange Haven 95 of Groenelaan 109 brengen wij U met de auto. naar cn van onze meubelcentoonitelbng aan de Strickledeweg 105 iP. N. GOVAART Lange Haven 95 tel. 68611 Groenelaan 109 tel. 68894

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1