De ABC in Schiedam viert ook het gouden jubileum theorieën Water Gangsters van 18, die hun leven beteren De oudste leden krijgen een extra-feestbeurt Strijd rond de korven HOUTMAN Verdachte Behangselbeurs" LINOLEUM f m calculator Koeriersters SCHIEDAM Ticaalf kaarsemakers aan de spits Nieuwe organisatie Fusie en groei Crisis 't Gaal bést Artsen op zondag PASSACE VERTOONT: Modelflat aan Hogenbanweg PIANO'S - ORGELS Keuringsregeling afd. Rotterdam Glasscherven in cle P.K.O.-laan Verstopte liaard PIT lioudl volgende week inzameling Afsluiting van de Maasboulevard KERKDIENSTEN Sluiting van het schooltuincomplex Burgerlijke stand A. H00CENDIJK .MMWIB „De 'iiBSÉiWWMIl i. D. VAN MEURS AANKOMEND BEDIENDE (mul.) Zaterdag 12 oktober 1957 Dit is.een foto (uit eèh tnor. dcrne. stad. Om het nauwkeu riger te .zeggen; uit een mo derne stadgenaamd Rotter dam,, aan ,de, rand van z'n cen trum, waar de Coolhaven de' 'grens vormt;.f.,y In een wijs boek, dat over moderne stéden handelt, staat, dat iedere straat er moet uit zien als hoofdverkeers«- en voorrangsweg/bü welker aan- hllk jeder kind weet „voor te. toeven, te kuieren en tc win kelen zijn zijniet.-" En van de moderne hulzen staat ér in dat filosofisch-so- ciologisch-démopsvcliiatrlsche werk, dat" zij ér moeten uit zien als tijdelijke onderkomens met hét hoogstnodfge gerief men moét er niet ie lang ver blijven...'''want de volgende be woners staan a!' in een keu te", trappelen van ongeduld Geloof ons; êr 'zlt 'n komisch genoegen in plekken ie vin den waar al die boekenwijs heidtik voor haar achter ste krijgt, omdat .ze' vergeten' is dat er.ook nog'water Is, en Op dat water drijven gezelli ge dikke schepen, aan boord waarvan bet goed wonen Js en waar. men z'n wasje kan uit hangen watmeer-enrzoals men zelf wil,,En mochten er drom men zijn, die staan te trappelen bij dé loopplank dan hebben ze afleiding In hel somber ge- tuur van oen of andere, henge laar die voor z'n. vrouw mét kalvissies moetthuiskomen. Bijna ideaal; 'n verhaalbare waterwoning huiten stede- bouwkundig getheoretiseer om! Golovinyt Modern- lepels, óók op hou»ee vioefen. mits wporsien van eer» laag hardboard. Vraag stalehfolder, Wanneer het precies geweest is en hoe het gegaan is. dat is nu, na een halve eeuw met. zeker, meer te achterhalen, maar het, moet omstreeks september 1907 zijn geweest dat twaalf arbeiders van de toenmalige kaarsen-fabriek „Apollo" (staande ongeveer op de plaats waar nu de Werf Gusto ligt) de koppen b(j elkaar staken en overgingen tot de op richting van de Schiedamse afdeling van de Ned. Ver. van Fabrieks arbeiders, sinds 1930 „Algemene Bedrijfsgroep Centrale" (van het N.V.V.J geheten. Die twaalf voorlopers waren daarbij maar even achter bij de oprichtings-actles etders, zodat de Schiedamse afdeling van de A.B.C. »u ook deelt in de algemene jubileum-stemming in den lande. •gratis een week buiten konden ver- toeven, opgezet. Een andere „dode" tijd brak er voor het vakbondswerk aan in de oorlogsjaren, toen de bestuurders het wérk.' neerlegden, voor het arbeids front' zou ingrijpen. Maardirectna: deoorlog kwam het. bestuur weer In vrijwel de zelfde formatie terug en werd het werk weer begonnen. Enorni veel werk was er, toen, niet ,in het minst doordat de bedrijyen nog zo gedesorganiseerd waren. Maar (het ledental steeg, van 366 in-1946 j tot het huidige aantal van 750, 1950 Is een ander belangrijk jaaé- i tal in, de geschiedenis van deN,y. :v. F.A. Toen bij de ingrijpende "\ér> i andering in de bedrijfsoVgariisatóri- j sche opbouw, waarbij- het- er- niet meer om ging wat. voor werk je, j dééd, maar ih welk bedrijf'je werkr. jte, de naam ook veranderd is in de huidige: Algemene Bedrijfsgroepen i Centrale. De zoveelste naamsveran- I dering. De Centrale mag dan een eén- voudigc naam hebben gekregen zo eenvoudig als het abc'is de organje- ke vorm heslist niet. Immers,' door- i dat in die Centrale juist al die'werk-. Het, was toen (men kan 'liet thans nauwelijks meer begrijpen) een moedige daad en de oprichters ston den in die dagen bloot aan Vergui zing en bespotting. Vandaar dat er veel met „geheime lidmaatschappen" gewerkt 'werd. "éh vandaar waar schijnlijk ook, dat er zó weinig op schrift overgeleverd is. .Of het zou moeten zijn dat die twaalf oprich ters niet hebben kunnen dromen dat wat rij begonnen, later tot een gro te vakgroep zoti 'uitgroeien, die nog eens een 'gouden jubileum zou wil len vieren. Dat het met.de groef van de af deling zo voorspoedig Is'gegaan, kan men moeiiyk zeggen, want het le dental-bleef gering. In 1919 waren het er nog maar 20 a 30. De grote stoot omhoog kwam echter in dat jaar, door fle fusie met de Alg. N'ed. Bond Van "Werklieden in - de Drank- industrie. die ar ouder was en, zeker in Schiedam; groter. Het ledental sprong omhoog eö dit werd nog gro ter na de fusie lii 1925 met de Vereni ging van Glas- en Aardewerkers. Dat was in die dagen een heel belang rijke groep in Schiedam, ook toen de vele glasfabrieken moesten,slui ten daar het handwerk werd ver vangen door de machinale fabrica tie van flessen. Met deze glaswerkers is een heel strijdbaar elementgekomen in de N V. v. F.A.; hetgeen o.a. ook tot uitdrukking kwam., in het feit dat in het bestuur deze glaswerkers gin gen overheersen en deze mensen het leeuwendeel van het werk op zich namen. Tot op de huidige dag we ten de glaswerkers zieh nog goed te roeren in dè Alg. Bedrijfsgroepen Centrale. De belangstelling steeg, maar daar- mee ook de zorgen, hetgeenvooral j tot uiting is gekbmen in de crisis-.; jaren. In 1932 waren er ongeveer j 700 leden waarvan 450 werkloos. Bet bestuur heeft toen wel ontzet tend veel werk moeten verzetten. Aües was er toen op gericht om de f grote nood" onder de werklozen te verzachten ,en dat kon maar met i gebrekkige middelen worden ver- richt. -"-r -••• i Het zijn in de eerste plaats wel i de bestuurders van thans, welke zelf een goed deel van hun vrije tijd of- feren aan het vakbondsivcrk. die J kunnen beseffen wat er in die moei- j lijke, zwarte dagen van de crisis. voor een werk is verzet door de toenmalige bestuurders. „Zü moeten wei door een gloeiend idealisme be- zield zijn geweest, om dat alles voor elkaar te krijgen", is hun mening. Het was juist in die dageu dat er een begin, is gemaakt met het ont- wikkelings- en culturele werk in de vakbeweging. Toen is het geld met dubbeltjes bij elkaar geschraapt om dit werk te kunnen verrichten, om 'cursussen te organiseren; om ontspannlngs-avonden In elkaar te zetten. Ook het jeugdwerk is toen 'zo goed en 7.0 kwaad als het ging op poten gezet en het thans 20 be kende Flevo-oord is toen als vakan tie-kamp voor de jeugd, waar ze nemers zijn verenigd, die in de klei nere bedrijfsjes werkzaam rün, en buiten de grotere vakgroepen val len, heeft het bestuur met een enor me sortering bedrijfstakken te ma ken en dient *ij op de hoogte Ie blyven van de arbeids-omstandighe- den in al die takken. Het huidige bestuur, bestaande uit de heren M. Talmon, voorzitter, P. Driel; sécretaris, W. J. Schewe, pen ningmeester, C. de Heer en F. "Witjes, bestuurders, ziet wel kaas. bijge staan door de vertrouwenslieden in de verschillende takken, de zaken gaande te houden. „Het gaat nog bést", zijn ze van mening. En omdat het zo bést gaat. zal het gouden jubileum van dc A.B.C. ook hier in Schiedam opgevVekt. worden gevierd.; Het. spreekt natuurlijk van zelf dat de .(oudgedienden''; de-leden „van het eerste- uur" niet vergeten worden. De twee- oudsten; de heren G. Huigen en P. Méyers. vieren dan tegelijkertijd hun gouden jubileum in de vakbond, maar. ook, degenen met veertig, jaren dienst kómennog even op de feest-stóeï te zitten. Zij krijgen een huldigingsavond aange boden op zaterdag 19 oktober in het Volksgebouw, waaraan dc voor drachtskunstenaars Willem van der Loos en Riek Sprong medewerking verlenen, evenals een vrolijk mu ziekje. De kinderen van de leden komen, aan bod op 23 oktober, wanneer Nel ly Roeters en haar ..Kinderkiosk'' voor hep .zal optreden in Musis; ter wijl de ouderen op donderdag 31 oktober naar het Passage-theater kunnen, waar ze. beziggehouden zul len worden door het cabaret-gezel schap van Berry Kievits en Gerald Walden. Tenslotte, zal óp. 12 april de slot-pret. volgen wanneer hét door het jubilerende hoofdbestuur op toernee gezonden gezelschap van Roland Wagter (met Willy Albérti) iri Schiedam komt. Apothekers nachtdienst: apotheek Góuka, Groenelaan 127. Bellen oij ongeval: G.G' en G-t>.. Tuinlaan 80 telefoon C9290. Politie-alarmnummer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; Ge opend tedere werkdag behalve maandag» van 9.30.tot 4.30 uur cn iedere avond (behalve woensdag en zaterdag) van 7 tot 330 uue Zondags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donderdag en zaterdag) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Mu-eom: dagelijks geopend vap 10 tot 5 uur; zondagen van 2 tot 3 uur. Tentoonstelling gra fiek, tekeningen-en ijzerplastiek van Gust Rom«n en foto's Elie van Zachten (tot 4 nov.). Cult. Contact Centrum. Geopend op werkdagen van 10 tot 5 uur; 's maandags gesloten. Expositie van Marja Manton. BIOSCOPEN Passage, 2. 4.15, 7 en 9.15 uuri Gang sters van 18". Monopole, 3, 5, en 9 uur; „Het ver dachte ■huis'*.' 1 DIVERSEN ;-Vav: Sportfondsenbad, 7.3Ó ütir: Zwemafd. Wilton, Kinderzwemfeest. Musis Sacrum. 8 uur:VARA.'Toneel- (avoncL Arcade. 8] uur:SupporterVcr. „Door weer ên'AVlnd".'"Feestavond, Irene,-8 uur: CJMViOucl' Methenesse. Feestavond. Café Liberty, 8 uur; Rode Kruis (Hel. pers en helpsters). Contact. Tivnli. uur Postduivenver. „Recht voor Allen". Cabaret. Chr. Belangen (Kethel). 8 uur; Ke- "x fi-co.. Filmvoorstelling. Dit weekeinde zijn voor "spoedge vallen 'de -volgende; artsen te raad plegen: D. Houthuysen Jr., - Swam- merdamsingel-43; tel. 68516; W, T. P. Nijenhuis, Burg.'Knappertlaan 154, tel,"69880 en Ch;(A. Poll, Tuinlaan 92. tel. 67856.' Geopend" is apotheek fa. Gouka en Co,; Groenelaan- 127,die - gedurende de volgende week ook de nachtdienst waarneemt;. Dat bet nu met de jeugdcrimina liteit in Amerika zo bar en boos is gesteld nee, dat zouden we na het zien van „Gangsters van 18". deze week ïn Passage beslist niet zeggen. Het loopt allemaal heel best af met die jongens. Ze vechten wel veel, maar dat zjjn de groefstulpjes. en als die z^jn^'.uitgewoed, gaan ze fjjn studeren eti zich voorbereiden op het huwelijk met een mooi meisje. Het draait allemaal, om Jimmy Smigelsky. een straatslijper van achttien en aanvoerder van een ben de gelijkgezinden. Jimmy leeft' in voortdurende onmin met zijn vader, een idealist met een snor, die strijdt Mits dc clubs weer over nagenoeg j tegen de. perfide bestuurder van al hun mensen kunnen beschikken een havenarbeidersbond. In Amerika de vorige week was dat in ver-I is dat een gladde Italiaan" met een band met de A-griep lang niet het; lage moraal. Zoon Jimmy sluit een geval is het waarschijnlijk, dat i verbond met dit verwerpelijk in'divi-. ditmaal een flink aantal punten wor-1 du, alleen en louter om zijn vader den binnengehaald. dwars te zitten. Als de. gangster hem Schiedam krijgt b.v, Zwaluwen op echter een meineed wil laten afleg- bezoek, waarvan met.stevige cijfers gen in een moordzaak,, wordt het kan worden gewonnen als de rood zwarten de korf weten te vinden. ODI gaat op bezoek bij VEO in Voorburg. Daar zal het minder ge makkelijk, gaan, maar een punten verdeling ligt toch wel binnen het bereik. Succes heeft vrijaf, Seliiedaro 2 moet van Het Zuiden 2 kunnen winnen en Succes 2 van Sperwers ook ai moeten beide op het terrein van de tegenpartij spelen. ODJ 2 krijgt het op eigen veld niet gemak- gelijk tegen Blauw Wit. maar ook hier is winst nog wel mogelijk. ODI 3 kan zijn eerste winstpunten boeken tegen DIO 5. Ook deze wedstrijd wordt op Boshoek gespeeld. Voor de aspiranten zijn vastgesteld TOP c—ODI b, Schiedam a—Het-Zui- den 6, Sperwers bSucces a en Spangén dSchiedam'b. (Advertentie (.jl Singel L14-II*) (Van een onzer verslaggevers) Toekomstige bewoners of aspirant- Sedert laren vertrpuwd adres In Monopole: Het is niet alles even helder en duidelijk wat er zich afspeelt in „Het verdachte huis-V de rolprent van Jean Sacbadie die in Monopole wordt vertoond. Het gaat om spionnage en diefstal van belangrijke documen- kopers van de 51 fiats, die de. "Bouw-I ten, maar er komen zoveel avon- eombinatie Schiedam aan de west-tuur] jjkheden aan te pas. dat men zijde van de Hogenbanweg heeit ergens wel de draad kwijtraakt. Dit gebouwd, kunnen op, 't ogenblik zien hoe zij hun nremye woning zouden kunnen im-ichlen. Pe firma H. Martens Co' heeft in het blok een modelflat tot siand gevoel van verwarring wordt niet beter op wanneer er steeds nieu we figuren opduiken, meest aantrek kelijke jonge dames, die ook een duistere ról gaan spelen in. de mi' gebracht, die belangstellenden mis- nipulaties met microfoto's, geheime schien op nuttige ideeën kan' bren- j seinen, enz. gen- Natuurlijk. is bet sléchts een van de mogelijkheden, maar wel een bij zonder- aardige. De inrichters heb ben "een interieur tot stand gebracht, dat volkomen „bij de. tijd", is. En dat is in deze tijd. nu de mode van Toch zit er een ruime dosis span ning jn de film, die vooralaan het begin veel mooi en ook grappig ca mera- en montage-wérk (vertoont en vele knappe fragmenten zijn er. in te bewonderen. Ivan Desnay is de rol wel toevertrouwd van de woninginrichting zich met .het i knappe spion die alles net op het jaar wijzigt., heel wat, aller-laatste ogenblik opknapt en Noten- en, teakhout geven op 't redt, En bij dat _redden ^speelt _de ogenblik voox- meubelen de toon aan knappe Magali Noel, zn; mede- en. gi-ijs en blauw zijn de favoriete spion, als lijdend voorwerp.een grote kleuren voor woningtextiel. rol. - hem toch.te: bar..Hij neemt de benen. De gangster probeert hem neer te schieten,'xnaar vader snelt toe exx ontzet zijn zoon. Het wordt een zon nig einde. r James Darren speelt de tijdelijk 'ontspoorde jongen, Erg sterk spel geeft hij niet te zien, "maar dat valt niet uit de toon. Voor voetbalvelden Met ingang van vandaag is de keu- ringsregéling voor de. velden voor de elftallen die in de afdeling Rotter dam voetballen weer! in wei-king ge treden. Voor de zaterdagafdeling kunnen de clubs zaterdagsmorgens tussen9.30 en 13 uur telefonisch inlichtingen vragen (no 38422) mét opgave .van het wedstrijdnunimer. Voor de zondagafdeling worden op onderstaande adressen de lijsten van de afgekeurde vvedstrijen (opgehan gen: A.'/T':P-\ (V e Bruin, Öuddbrpsestraat 31; Slingèrland, Leliestraat 19; Koogje, W. Brouwerstraat 24; Sig. Mag. v. Druten, Nw., Maasstraat; Sig. Mag. de Oprit, Hogenbanweg 122a; Café; de Kleine Confiance, Rotterdamse- dijk .36; Vuisting, Ainpêrestraat la; Sig. Mag. Degen kamp, Oostsingel 1: M. v. Geerenstexn, Px-of. Kam. Onnes- laan 101; .Sig, Mag. J. P. de Jong, Kreupélstraat .1Sig. Mag. Allardt, Broersveldt 9: Sig.: Mag. déToerist. Rotterdam sedijk 401:: Rotterdams Nieuwsblad,Broersvest 3: W, Klein, Hoogstraat 52;. Sigl Mag. v. d. Mast, Hoogstraat 114; Sig. Mag, C. Hengst, Appelmarkt; Café R. J. Jongman, Dam 12: W. Bergeyk, Vlaardinger- straat 16; Sig. Mag. Hermes, Vlaar- diögerdijk 7; Café H. de Jong. Vlaar- dingerdijk: Sig. Mag. ,>vd. Zee. West Frankenlandsestraat 74; Kapper Zalm, Aleidastraat 56; Sig. Mag. Mar tens." Mesdaglaan: Brouwer,. Rem-: brandtlaan 22; Schoenmaker v. d. Most Paulus Pottexstr.; Kapper W. Haack P.. J. Troelstralaan; H. v, Veen,( Goeman Borgesluslaan 39; v. 1 d. Linden, Spoorbaanstraat17; D. Verlinde, Polderweg 1 (Huis te Ri- viré) HARiNGVAVGSTBERiCHTEN Vaixgstberichten uit zee van heden. ,VL 70 1 kantje: VL 79 geen vangat; VL 85 geen vangst: VL 203 weinig; VL 20S weinig: VL. .27 weinig; VL 115 wei nig; thuis varend- VL 142 weinig; VL 197 weinig. VL 199 weinig: VL SI 3 thui3 varend; VL 71, l; VL 33 2- VL 166. 2: VL 14. 8; VL 56 5; VL 89. .1; VL 112 geen vangst; VL*133 12: a)'e? uit" een halve vleet, Marktnotering: Volle haring 35.60 tot 37.80; IJle haring 23.30 tot 24.80. Steur- haring 25.50 tot 29-80. De Prof. Karnerlingh Onheslaan was gistermiddag over een lengte van ongeveer "tien meter bezaaid met glasscherven. De deur van een metalen laadkist op. een vrachtwa gen vah Van Gend en Lbos was opengeraakt en een grót deel van de. uit 'flessen bestaande, lading was toén op straat terecht gekomen. De Gemeentreiging was er goed voor om de scherven'pp té ruimen. Gistermiddag omstreeks haLf één is de brandweer uitgerukt: naar de Louisede Colignystraat, waar een bijzondere rookontwikkeling was waargenomen, Ds haard van de heer M. V. bleek verstopt te" zijn. De brandweer di'oeg :Ue sterk rokende haard naar buiten. Er was géén. schade. Het Protestants Interkerkelijk Thuis front zal van 14 tot 19 oktober in Schie dam een inzameling houden. Door de grlep-epldemte heeft men totnog toe niet voldoende eolleclanten weten te h hiervoor willen ht hij de seereta- ■t»» Comité, de. Hoek, .Graaf GEMEENTE feSlsCHIEDAM OFFICIEEL NIEUWS 1 Het gedeelte van de Maasboule- vnrd ten westen van de parkeer plaats zal vanaf heden voor de-duur. van 14 dagen of zoveel langer of korter dan nodig mocht blijken zijn afgesloten voor alle rijver- keer wegens de uitvoering van grondwerkzaamheden, met uitzonde ring van de vrachtauto's, welke zijn belast met het grondtransport ter plaatse, vinden.- Zij. opgeven, kunm ris vari het heer B... F. J. Florisstraat 73. Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 u. en 5 u. ds. A. Hoffman (H. Avond maal). Bethelkerk: 10.u. dr. L. J. Caze- mier en 5 -u. ds. A. J. Plug. Westerkerk: .9 u.. .10.30 u, en 3 u, ds. H. W-. Hemmes (H. Avondmaal). Vredeskerk: 9 u. en 10.45 u. ds. J; G. JanKcn <en 7 ds. J. Gras (Jeugddienst): Pr, Marijkeschool: 10 u; ds- A. J,. Plug.: KetlieJ: 10 «i.-ds.. Kolkert VJaardingen)- H. Avóntlmaal en 7 uur hr: Van Lambaldcn Vlasrdingen Ned. Herv. Gcref. F.vang, Gebouw Irene:10. u..cn.4 u. eerw. heer D, G. van Hoeven (Benthuizen). Evang, Luth. Gemeente: 10 u. ds. W. P. "Jense (Apeldoorn). Ned. Prot. Bond Westvest 92: 10.30 u. ds. J. A. Hebly. Baptisten Gemeente: 10 u. en 7 u. ds. J. ReilSng" (Biltlioven) kerkzaal Lange. Haven." Oud-Kath. Kerk. Dam (K: 10 u. Hoog mis. Chr. Geref. Gemeente. Volksgebouw: 10 u. en 4 u. ds. M. J. Middelkoop. Ouii-Geref. Eerk.- Jeugdhuis ïange Haven 97; 10 en 5 u. ds.- F. Luytjes. Leger; des Hcils. Lange Haven 27: 10 u; helligingssamenkomst en 7.30 u. ver lossingssamenkomst, Gerrit Verboonstr.r 6.30 uur openluchtsamenkomst o-fv, ma joor en mevr. J, H. Drent je. Ziekendienst gemeeQle-zickenhuis: -7 u. ds. W. A. Krijger. Gereï. kerk. Oosterkerk: 10 utir'en 5 uur ds. J, Naivljn (H Avondmaal» Plantagekerk- "9 en' 4.30 ds. E":J' óóm-' kes (H, Avondmaal). Juüartakerb; lo en 2,30 uur ds. G. Brinkman; (H Avond maal). Kethel: 9.30 én 2(30, uur .ds. W A. Krijger (H. Avondrhaal). Chr. geref. kerk. Kerkgebouw Waran de Hoek B.K.-laan: 10 en uur Léesdienjt.,; Vergadering van het Sin'gelkwartier De 'vereniging Het Singeikwartier houdt op: maandag 14; oktober; in café Pappers aan het Brcersveld de jaarvergadering, waarbij ook een bestuursverkiezing op de agenda staat Daar het schooltuincomplex (bij zonder drassig s;ïs, ('kande officiële sLuiting dit jaar; niét ;op de' gebrui-: kelijke mattier plaats hebben. - De respectieve leiders zullen aan -het eind van. de les-urcu dipoma's.-. uit reiken aande leerJingen Seh wei op donderdag 17,- vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober. GEBORENGeeriruida. d. v. K. van Tilborg en H. Koning. -Reinier.Y z. vari R. Warmerdam en J. Verbiest. Janine •A. d. v. J. Spjjker cn Th. PL Moll. Pietertje. d. v. A. M. van Wijk cn A. G. WesseJ. Maria L. d. v. A. M. Beukers en P, A. Heinsbroek, "Rommert, z. v. W. Dekker eji B. D. Jansen. Geboren: Neéltje. M. d;v. J. Ven- derbos en N. Bróuns: Geertruida L; d,v. J. van de Brug en G. L. ,Touw; Jan W. z.v. C Bosman Janserj en C. T, Lieve ONDERTROUWD; A. Bleecke.. 25 jr. eu S'- O'ttsak, 25jr-R. Eggink, 20 jr. en T. Nierop, 22'jr. J. P, Fooij, 20 jr. en R. N. Seinen. 19 jr. H; Foppen; 22 Ir. en N, Mulders. 21 jr. F. ï\i. P. van Guük.' 32 3r. en T. Al. A.' van Slobbe. 32 jr."' B, Keresen tt; jr. en J. AL Heesbeen; 21 jr. B. A. Kloosterman. 31 jr. en H. A M. Kerkhof. 26 jr. F. J. NoorUvhk, 25 fr cn AI. van der Must. 20 Jr. J, Ploeg. 29 jr. en A. M. C. Sollen, 23 jr. J. J. Stevens. 26 jr. cn F. J. Dorsman. 26 jr. tv. Verhagen. 26 jr. en W. A. M. Schef- fers. 18 jr. p. A. van Waas. 24 Jr. en T. van der Werf, 21 Jr. H. P. Borster, 22 jr. cn W. M. van der Leije. 18 jr. GEHUWD: H Bron, 40 Jr. en W C Rutteman', 32 jr. ;P. C; Baars, 22 jr" en H. Bons. 21"jr. J. FIooij. 27 jr. N."van der Ent, 22 jr; A. J. de Kure-er, 33 jr. en L. Keijzer. 24 jr. R. F; RL van Rössel- beig. 25 jr, ér. A. G.; Boek; 23jr. G. Stolk.. 33 jr. en E. Broxks. 30 jr. OVERLEDEN: A. J. de He(j. 16 jr. J van Kampen. 07 jr. Overleden: N.=v. Heiningen. 60 jr; A. M. Wolting. 66 jr. wed: v. B. J. Pil; J H. Te Locke, 86 jr. 1 arts' hervat maandag 14 okt. de praktyk Voor goed behangwerk en stoffeerwerk C. VISSER Nu fel. 63005 St. Liduinastraat 65 kSeuren' door en door t ABRI KA AT U jjv/ LINOLEUM KROMMENIE Oranjegalerij Schiedam - Tel. 67844» Dc Notaris A. S. H. A. BLAISSE, te Schiedam, zal op vrijdagen 13 en 25 oktober 1957. resp. by veiling en afslag, telkens des v.m. II uur in het Gebouw „ARCADE". Lange Haven 71, te Schiedam. IN HET OPENBAAR VERKOPEN Een woonhuis met tuin en erve, te Schiedam, GRAAF FLORISSTRAAT 44, groot 1 Are 25 centiaren. VRIJ VAN HUUR. Grondbelasting 32.07. Straatbelasting 17.93. Aanvaarding en betaling 18 november 1957. Bezichtiging woensdag 16 en donderdag 17 oktober 1957, van 1012 en van 24 uur. Inlichtingen cn toegangsbewijzen ton kantore var» voor- noemde Notaris, Nieuwe Haven 149, te Schiedam, tel. 68116 N.V, NEDERLANDSE KANTOORBOEKEN- FABRIEK VAN 'T HOFF EN JONGEPIER te Schiedam vraagt een die tevens gedeeltelijk belast zal worden mét de inkoop. Sollicitaties worden schriftelijk ingewacht met vermelding van uitvoerige gegevens in zake persoon, opleiding en ervaring. GEMEENTE SCHIEDAM Op de afdeling bevolking der gemeente-Secretarie kan worden geplaatst een' Ulo-diploma vereist; Bezoldiging als:.: 17 jarige bruto lOSi— per maand, - 38jarigebruto 127,— per maand, 19-jarige bruto 146.— per maand, Pa 20 jarige bruto 165.—' per maand. 7 Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan bur gemeestereiv wethouders en voor 20 oktober a.s, in te zenden aan het bureau personeelszaken van de afdeling C der gemeente-secretarie, Nieuwstraat 26, alhier.- Te koop crcmgeb. Naaimachines koopt u bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A. van Leeuwen, Hoogstraat 62. te lefoon 05783 Reparaties on der garantie Betaling m overleg. Gezellig zitje tafel (rond) ƒ4.8.- 4 stoelen los raam S LOO- totaal 148- plate Grote Markt 19-21 Schiedam. Te huur csaugeh. Voor uw feesten geen stoelen lenen bij de buren maar bij ons kunt o ze buren H J Stentler stoffeerderij meu belmakerij. annex reparation W Frankelandsestraat 79. telefoon 69974 Permanent Wave Hélène Permanent met toe stel. bet beste wat ef "Is, com- pleet f 5,i strnomloos1 f 7.50 Op vertoonvan déze adver tentie f l.. korting» üames- en herenkapsalon .Hétène" Rembrandtpleia 22, telefoon 67170. Personeel gevr. Schoonmaaksters gevraagd v. 't schoonhouden van kan toren te Schiedam. 'Werktijd wordt in óverleg met. u ge regeld, Alle sociale voorzie ningen. Aanmeldenbij inevx*. Linders. BJC.-Laaa 232, Schiedam. Fotografie Voor pasfoto's naar K.. van Vuuren. Hoogstraat 106. tele foon'- 6672Ö In( spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar, Roiriims vergeten? Automaat staat voor u klaar Alle sóór ten films Foto K.. van Vuu- ren Hoogstraat 106.-' Diversen Laat ow spiraal vermaken tot modern opklap, óf kan- telbed Prima afwerking als nieuw terug, Het goedkoop ste adres. DUK Groenendal la (Broersveldpad): tel 67023 (na, 6;uur telef 69789) Ledi kanten.' matrassen, opklap- bédden. hutledikanten, kam- peerbedden enz Kom eens praten r. Alles op oei gebied van gla# In lood Aa-Ve Glas-tn-Iood- bedrijf Wesi FrankHandsa- straat 16, telefoon 66280.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 2