Macmillan deelt aan Atoomwolk besmet melk in Engeland OORDEND OERAS Heef t mijnwerker zijn vrouw vergiftigd? Op volle toeren mm Felle aanval op Labour als slot van congres Rusland wijst Deen uit KK seen griep ABDIJ SI HO OP/raoS Velser tunnel blijft kijkers trekken Gedenkteken onthuld in Marcmelle Na ongeluk met reactor Gevarenpeil ver overschreden 'GRIEP?'*— Heerlen spreekt over één zaak: Zjoekow jaagt met Tito op berggeiten Japan helpt India hij vijfjarenplan Gaskraan open, meisje stierf RADIO EN T.V. Zweden stemt over pensioen Aden protesteert bij Amerika SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN/ door Andrew Garve 2 Maandag M oktober 1957 (Van onze correspondent» LONDEN'. Nadat zaterdagmorgen het conservatieve partijcongres op een uitbundige noot door de nieuwe partijvoorzitter lord ItallsUam gesloten Tvas hij greep aan het eind van zijn rede de bel van congrcsvoorziteter mevrouw Elliot, zwaaide deze vervaarlijk boven zjjn hoofd, uitroepend dat dit de doodsklok voor de socialisten was en dat het geheim van over winning initiatief en het geheim van initiatief de aanval was sprak, gelijk de traditie het wil, 's middags de premier en partijleider Macmillan eindelijk zelf zijn getrouwen toe. Aan het slot kreeg de premier, wiens eerste optreden als partijleider op «en conservatief congres dit was, een lulde ovatie. Zoals van een partijleider op een partijcongres te verwachten valt. werden er natuurlijk rake klappen aan het adres der politieke tegen standers uitgedeeld. En Macmillan is er nimmer de man naar, om zich in oratorische beschimpingen der so cialisten te matigen. De socialisten waren in 1951 van hun verantwoor delijkheid weggelopen en hun staat van dienst inzake rantsoeneringen en tekorten bevatte een afgrijselijke waarschuwing voor de toekomst. So cialistische theorieën zouden in de praktijk niet werken en slechts een spoedige ineenstorting te weeg bren gen van de gehele structuur, waarop oe conservatieve regering in de af gelopen jaren zoveel welvaart had opgebouwd. Als alles gerantsoeneerd was. alle huizen stedelijk bezit waren, het on derwijs uniform gemaakt en de in dustrie genationaliseerd, persoonlijke inspanningen gekluisterd en de be lastingen hemelhoog gerezen waren, moest men maar eens denken aan al le rekeningen, die aan de onfortuin lijke Labourkanselier van de schat kist gepresenteerd zouden worden. De conservatieve partij (die na tuurlijk nimmer haar verantwoor delijkheden ontliep) stond pal voor do combinatie van twee beginselen: de rechten van de individuele mens en zijn plichten. Zelfs als socialisme alle materiële weldaden kon ver schaffen, zou het toch niet het soort leven bieden dat paste voor een volk. (Van onze correspondent) KOPENHAGEN. De uitwijzing van de assistent van de Russische mi litaire attaché in Kopenhagen. Smir- now, is door Sowjet-regering met een represaillemaatregel beantwoord. Zij wil daarmee de Deense regering er kennelijk toe pressen, de verte genwoordiger van de Sowjet-Unie privileges te geven, welke ver bo ven de normale rechten van een di plomaat uitgaan. Men heeft de Jandbouwexpert bij de Deense ambassade in Moskou, aan wie niets ten laste kan worden gelegd, uitgewezen. In een nota. welke weer van agressiviteit jegens de NAVO getuigde, worden nieuwe ^represailles aangekondigd, wanneer - nog meer Russische personen uitge- «rwezen worden. In een gisteravond door het Deen se ministerie van Buitenlandse Za ken gepubliceerd document wordt de Russiscche bewering over de on- schuld van de uit Denemarken uit gewezen beambte op scherpe wijze weerlegd en zijn rol als spion ge schilderd. Smirnow heeft door het aanbieden van grote geldsommen ge poogd een Deense burger er toe te bewegen geheimen over de Deense radarinstallatie voor de verdediging uit te leveren. dat zulk een lange traditie van vrij heid en beschaving had als hét En gelse. - „De mens was niet gemaakt voor de staat maar de staat voor de mens", besloot Macmillan. „en daarin ligt fundamenteel het verschil tussen de aanpak van onzefilosofieën". ïn de aan de buitenlandse betrek kingen' gewijde paragrafen van zijn rede legde de premier de nadruk op het belang der, Amerikaanse allian tie en het bezit van dé. H-bom. Don- den en Washington hadden- in de laatste maanden opnieuw erkend, dat men moest trachten samen te wer ken en een essentieel defensie-aspect waarin men gelijkelijk vastbesloten was, was het Kernwapen, b „Niemand kan ontkennen, dat het het bezit van het kernwapen is, dat de Sowjets vanopenlijke; agressie heeft afgeschrikt en nog. steeds af schrikt. Zelfs de meest, recente ont wikkelingen, hoe verrassend ze- ook zijn, hebben dit strategische feit niet veranderd".verzekerde de', premier. Het Gemenebest, de. groeiende soli dariteit van West-Euröpa en de al liantie met de Verenigde Staten wa ren het drievoudige schild tegen het communisme, waartegen men nog altijd op zijn boede moest blijven. (Advertentie tM.) Een beginnende hoest is voor mij al het sein om keel en lucht wegen te zuiveren met IJMUIDEN De derde zondag dat, de Velser tunnels een essentieel onderdeel vormen van het Neder landse wegennet heeft het dit rijks- waterstaatswerk weer niet aan be langstelling ontbroken. Telkabels verwerkten tussen de 20.000 en 25.000 voertuigen, waarvan de meeste in de zonnige middag passeerden. Er ontstonden door deze drukte enige opstoppingen van weinig be tekenis. die echter verergerden zo- drt. er zich kleine ongelukken en dus ernstiger stremmingen in de verkeersstroom voordeden. De tun nelkraan wagens hebben verscheide ne pechvogels uit de tunnels moeien wegslepen. De NZHVM, die dit weekeinde voor het eerst een kwartiersdienst tussen Velsen en Beverwijk reed, heeft gedurende de middag door lopend met propvolle busser. dc tun nelkijkers moeten vervoeren. Ook de treinen waren ongewoon vol. MARCINELLE Koning Boude- wijn heeft zaterdag te Marcmelle een monument onthuld ter nage dachtenis van .de mijnwerkers, die vorig jaar bij de ramp in de niijn Bois-du-Cazier om het leven zijn ge komen. MACMILLAN andere filosofie (Van. onze correspondent) BRUSSEL In aanwezigheid van koning Boudewijn van België is za terdagmiddag in het plaatsje Marci- nellë, waar vorig jaar by de grote ramp in de mijn Bois au Gazier 262 mijnwerkers het leven lieten, een gedenkteken onthuld ter nage dachtenis '..van de slachtoffers. De provinciale goeverneur Cornez zei, dat de vooruitgang op het gebied, van- de veiligheid in de mijnen niet zo groot is als in andere industrie takken. Geen enkele inspanning mag nagelaten worden om het mijnwer kersvak minder .gevaarlijk te ma ken. opdat, niet alleen grote mijn rampen maar ook de vele kléinere ongelukken in Bè.lgië zullen worden uitgeschakeld.' Na dë toespraken volgde een de- file waaraan ook de zes mijnwerkers deelnamen, die de ramp hebben overleefd. LONDEN. Alle melk van boer derijen binnen 12 kim van bet grote Britse station voor kernenergie Wlndscale Is gevaarlijk verklaard na het ontsnappen van een wolk radio-actief jodium uit. een plnto- nium-zuil. De autoriteiten hebben alle boeren binnen 12 km. order ge geven, geen melk te distribueren. De stoomfabriek in Cumberland werd drie dagen geleden gesloten toen een uraniutn-patroon buiten controle geraakte. Door de - reusachtige schoorsteen van Wlndscale ontsnap te radio-actief jodium. Monsters melk, verzameld op boer derijen rondom de fabriek vertoon den een niveau van radio-actief jo dium dat zes maal hoger was dan het toelaatbare peil. In het besmette gebied wonen meer dan 500D; men sen. Er zjjn 100 boerderijen. Dr. A. S. McLean verklaarde, dat de situatie niet gevaarlijk is, doch dat het wenselijk was gebleken de distributie van melk stop te zetten, vooral met het oog op de kinderen,. Dr. McLean deelde mede. dat en kele employé's van. de Windscale- fabriek door het incident met de uranium-patxoon 2yn besmet. Doch in het algemeen was enkel wassen voldoende om de besmetting weg te nemen. Alle employé's staan on der voortdurende controle. Er is vastgesteld, dat het algemene peil van de radio-activiteit in de om geving niet gevaarlijk is, maar melk heeft de eigenschap, radio-activiteit in zich te concentreren. Verwacht wordt, dat de radio-activiteit van de melk van deze boerderijen in de ko mende dagen zal toenemen en korte tijd later weer .zal afnemen. Advertentie /.Af.) 'MSinbanhV Gricppotdera, Pot» 5O. Ct. HEERLEN Enkele weken ge leden is de 28-jarigo mevr. G.-C. opgenomen in het ziekenhuis, om dat er bij haar vrij ernstige ver giftigingsverschijnselen waren waar genomen. Zy is vrijdagmorgen overleden, waarna de politie haar 28-jarige echtgenoot K. G.. die mijn werker Is. arresteerde. De man is aan een langdurig verhoor onder worpen maar dit heeft, nog geen enkel resultaat opgeleverd. -. Het staat, naar de politie ons meedeelde, nog helemaal niet vast dat er sprake is van een mdord. Met de mogelijkheid van zelfmoord houdt men terdege rekening. Het stoffelijk overschot van de vrouw is op last van de justitie in beslag genomen. Zaterdagmorgen hebben di\ Zeldenrust uit Leiden en dr. Hollman uit Maastricht sectie verricht. De vrouw zou zijn bezwe ken aan th allium vergif ti gin g. Thal lium een zwaar metaal, zilver achtig van kleur is een zeer ge vaarlijk en verraderlijk vergif dat reukloos en smakeloos, is. Enkele jaren geleden heeft een vrouw in Hoensbroek met hetzelfde 'vergif haar man de .mijnwerker R vergiftigd en na diens dóód 'ge tracht haar minnaar, de kruidenier M., er mee van het leven .té bero ven. M. kon nog worden gered. Het echtpaar G. C. had geen kin deren. het huwelijk schijnt niet gelukkig te zijn geweest. De politie kon in het huidige stadium geen verdere mededelingen doen. BELGRADO President Tlto heeft zondag de Russische minister van Defensie, maarschalk Zjoekow ontmoet op een jachtpartij in de bergen by Kamnlska Blsirica. Zjoekow Jcwam vijf dagen geleden voor een/officieel bezoek in Belgra do aan. Hij ontmoette president Tito zondag voor het eerst. De twee maarschalken gingen ge zamenlijk op de berggeiten jacht. Zjoekow schoot er vier, Tito één. De jacht duurde vijf uren. Daarna werd de lunch gebruikt op het kas teel Brdo, waar Tito en Zjoekow 's middags een onderhoud onder vier ogen hadden, 's Avonds gaf Tito in Bied een grote receptie ter ere van Zjoekow. De Russische minister blijft nog drie dagen in Joego-Slavië en vertrekt dan mét een Russische kruiser naar Albanië. (Advertentie IJJ.J Als 't vunr hoog opschiet in de keel oplaaiend vanuit de maag' Dat Is geen kwaa} d)e'ge nog langer, hoeft te dragen. Neem Kennies die blussen de - brandende pijn. Voetstoots. Kennies neutraliseren 'alle overtollig maagzuur en nemen zo de oorzaak weg van die snerpend brandende pijn. TOKIO De Japanse minister van Buitenlandse Zaken, Foedjijatna, heeft na een bespreking met premier Nehroe van India In Tokio'békend gemaakt, dat Japan zal keipen bij do uitvoering van, het Indische vijf jarenplan. De hulp zal worden verleend in de vorm van geldleningen, materiaal en technische bijstand. Een Indische missie zal binnenkort naar Japan komen om het hulpprogram met de Japanse autoriteiten uit te werken. Er is evenwel 'geen overeenstem ming bereikt over het „fonds voor ontwikkeling van Aziatische landen", dat Japan zou willen stichten. Premier Kisji heeft duidelijk ge maakt, dat niet de "Ver. Staten per se de voornaamste financiers van het program hoeven te zijn, ook West- Duitsland toont grote belangstelling. Bovendien, aldus Kisji, zou een Amerikaanse bijdrage geen politieke verplichtingen met zich mee bren gen. IJSSELSTEIN Het 13-jarig meisje R. Aelbers is zaterdag, ter-- wijl zij een ziek familielid gezel schap hield, door gasverstikking om het leven gekomen. Waarschijnlijk heelt het kind, het enige dochtertje uit een gezin met negen kinderen, de gaskraan; open gestoten of open laten staan. Zij werd door-het. gas bedwelmd en raakte bewusteloos. In die toestand werd zij later-in de keuken gevon den. Geneeskundige hulp mocht niet meer baten. (Advertentie (JU.) KOPENHAGEN, w In Zweden vond gisteren een volksstemming plaats over drie pensioenvoorstellen. I Het socialistische verlangde de In- j stelling van een verplicht pensioen, waarvan de kosten door de werkge- vers zouden moeten worden gedra gen. Het tweede voorstel, ingediend door de liberalen en conservatieven hield een vrijwillige, regeling in. Het resultaat van dé volksstem ming, welke slechts een adviserend karakter droeg, was een succes voor de sociaal-democraten, op wier lijst 4ö,4 pet van hét totaal aantal stem men werd uitgebracht. Lijst nr 2 van de boerenpartij Verwierf-15,2-.pet en lijst nr. 3. van de liberalen en conservatieven 34,6 pet, van. het aantal stemmen. In totaal namen 67,2 pet der kiesgerechtigde perso nen aan de stemming deel. Minister-president Brlander ver klaarde, dat hij in het parlement een wetsontwerp zou indienen in de zin van het "socialistische voorstel, het geen echter wel eens eenregerings crisis tot gevolg zou kunnen hebben. Decoalitiepartij heeft reeds -.vroeger verklaard, dat zij in dat geval uit de regering wenste te treden. Er worden pogingen in het- werk ge steld om alle burgerlijke partijen tot een coalitie te verenigen. 1 (Van onze radioredacteur) /ffdeze maandagse krant- vol van voetbalsport is'een verge lijking van de belangrijkste amuse- •menfsproprahwm's van de grote vier van de radio met de favorieten van het voetbalveld niet misplaatst. Elke omroepvereniging heeft mi de ploeg waarmee zii deze winter in de com petitie om de punst van het publiek het kampioenschap hoopt te behalen uoorpesfeïd. "Wie op grond van .publiciteit en kennisneming van dëin de gidsen, afgedrukte programma's, in;gedach- teneen poolformulier voor.- deze eerste complete ronde- heeft inge vuld, is vermoedelijk bedrogen uit gekomen. „Kom d'r in", NCRVV steravond leverde geen verrassingen" op; de KRO'se „Tierelantijnen", Varende op vaste koers, even- min. De.verras- ring. die. AVRO's „Wunderteam" ons bij eerste- kennismaking be zorgde, was, dat dit onder de ge wekte verwachtingen bleef. En zo was zaterdagavond dan de beurt aan de VARA met ..Plein 8 uur 13" Wie na de grootscheepse transfer van topspelers uit de Showboat" re kening hield met een zaterdag avond-programma, "dat een zwakke afspiegeling zou zóu worden van die Showboat in zijn gloriedagen, ver- -.- gistte zich. Niet dat het allemaal zo bijzonder was; maar wie erkent,-dat de VARA-zaterdagavond veel veren, heeft moeten laten, zal" ook moeten toegeven, dat in wat ons deze avond werd voorgezet geen onderdeel van het blok-programma de.sporen daar van droeg. Het was en. dit kan uiteraard alleen nog maar "een voor lopig oordeel zijn anders, rusti ger, minder veeleisend voor de luis teraar dan de Showböat. De hoofdschotel is de kolder strip „Kriebelstraat" door WJnr Meuldijk. Veel gebeurde ér nog niet in deze .eerste aflevering, maar öe manier waarop dé situatie ey de persona ges werden gepresenteerd wettigt goede verwachtingen. (Luidde Mcui- dij ks opdracht vorig seizoen met „Sl.ot Siddersteyn" te. strikt, om c-en verhaal te levéren in Assers stijl .en met. gebruik van dezelfde: stemmen als waarmee Asser had ge- werkt? Heeft hij dit jaar, onder de regie van Joop Koopman, de vrijheid gekregen iets naar eigen stijl te ma ken?) Het voorgerecht werd smakelijk geserveerd en 'ook het nagerecht; .Tom-Dorus-Manders, met auto en, een: paar heel mooie liedjes, ging er best in. .De wedstrijd „Klaver Vier", die daarop volgde en strak werd _geleici door Ary van Nierop, isstellig een aanwinst. De laatste drie kwartiertjes voor middernacht nam disk-jockey Bob Spaak voor zijn rekening. Hij draait wat plaatjes en babbelt zijn muziek jes op een gezellige, onnadrukke lijke manier aan elkaar. Het stond in dezelfde toonaard als alles wat de VARA zo tussen acht en midder nacht aan amusement had geboden. Tussen-nu en mei 1938 liggen vele dinsdag-, .donderdagr, en zaterdag avonden. Afwachten.rnUf. maar wat voor. lessen de a an voerders, van de vier. teams trekken, uit. dit begin. - A.I. LONDEN Volgens ::hef Britse blad „Daily Express" heeft de rege ring van het Britse protectoraat Aden j kortgeleden bij de V.S.ge protesteerd tegen bet gebruik van Amerikaanse, .pilotenvoor het ver voer van Tsjechische wapens naar het binnenland van Jemen.. Deze wa pens zouden: gebruikt zijn tegen Britse strijdkrachten van het pro tectoraat.. De Amerikaanse piloten, die thans in dienst zijn van de Saoedie-Arabi- sche luchtvaartmaatschappij, zouden voor rekening - van de regering van Jemen verscheidene vluchten heb ben gemaakt met Dakota's/ die gela, den. waren met Tsjechische wapens. Na het protest zijn deze vluchten stopgezet, aidus .de „Daily Express". In deze Britse plutoniumfdbriek raakte vorige week een - reactor oververhit dat een radio actieve. wolk ontsnapte en de omgeving „besmette". in DAT HAflP ROnOSkUIPfcf» 6tVAAftLlJK..,MfObCWtfl KOn rn OPtth AHDtRt HArntR WAT Tt WfcTfcM...; nouPat WAb OP Utl niPp£Rr;£l r ATfV,2ULLtn weonbtenbDE fO£KOrt5>T UATEM VOORbPtUfcrt? 3130. De koffer blijkt, boordevol te zitten met de kostbaarste juwelen! Drommels, als ze daar ook maar een deel van zouden kunnen meene men, zouden ze voorgoed uit hun financiële moei- lijkheden zijnMaar hoe moeten ze dit doen? Als ze Sandeman er in gaan mengen, loopt die na tuurlijk gewoon naar de politie, want die rijke Amerikaan heeft uiteraard geert belangstelling voor'deze schatten. Ha, Lucia heeft een goed- 'plan. „Wacht.hiér," zegt ze tegen Mario, „ik kom direct terug."-Ze loopt terug naar dr plek waar de anderen zitten. „Hoe is het nu met uw man?" vraagt Sandeman belangstellend. ..O. gelukkig veel beter", antwoordt Lucia, „maar het zingen had hem erg overstuur gemaakt... Ach. hij is zo gevoelig. Maar zou ik- misschien de lege lunch mand even kunnen gebruiken? We hebben zulke mooie minerale stenen in de grót gevonden en die wilden we graag bewaren." Natuurlijk mag Lucia de mand hebben; Sandeman komt zelf met dat ding aansjouwen. ,.Ik moet zeggen, dat je een merk waardig idee van zijn verdediging hebt." - „Luister Hugh.", zei Quentin. met iets van wanhoop in zijn stem, „ik vind dit allemaal even beroerd, als jij en ik ben er evenzeer bij be trokken. Ik probeer alleen mijn per soonlijke gevoelens opzij te zetten en de hele geschiedenis als advocaat te bekijken. En als advocaat kan ik je verzekeren, dat ik de uitspraak bij zo'n verhaal zeker. weèt. De recht bank zal het betreuren natuurlijk! ze zullen over „de pijnlijke zaak" praten en over „een leven, van eer lijke dienstbaarheid" en ah dat' soort dingen, maar ze zullen vader niet geloven. En als hij het meisje in een ongunstig daglicht gaat stellen en zegt, dat ze liegt, terwijl er niets is waar dat. uit blijkt, dan zal het de zaak alleen nog maar verzwaren. Het is. mijn oprechte overtuiging, dat ér een gevangenisstraf uit voort zal,, vloeien. „Gevangenisstraf! Maar dat kan toch niet.Hugh keek zijn broer vol afgrijzen aan. -:; „Het is een ernstig misdrijf/ Hugh. Een aanranding in een trein wordt veel; zwaarder aangerekend dan... nou, noem maar op, een meisje zoe nen op straat bijvoorbeeld. En dit meisje heeft het blijkbaar nog be hoorlijk aangedikt ook. Laten we onszelf niets wijsmaken, er staat drie tot zes maanden op." „Het is niet te geloven. Er moet toch iets op te vinden zijn.". „Er is ook iets op. te vinden;": zei Quentin langzaam, „maar daarover zijn vader en ik het-juist niet eens. Ik heb het van alle kanten belicht, maar misschien heb jij meer invloed op hem. Vader zegt, dat hij er zich niet van bewust is het meisje, te hebben aangerand-:Ü ..Dat heb ik niet gezegd, Quentin." viel Edward hem in de rede. ,.Ik heb gezegd, dat ik me duidelyk her inner, dat ik niets in die.richting heb gedaan." „Ja, dat weet ik." Quentin wuifde zijn woorden weg, alsof hy ze niet wilde horen. „Maar herinneringen kunnen bedriegelijk zijn, juist als een geval zo verward is als dit; Je hebt met dat meisje gepraat, vader, en je hebt toegegeven, dat je haar heel aardig vond,.heel aantrekkelijk. Ze stond op een gegeven, moment heel dicht bij jeik vind het be roerd dat ik erover moet praten, maar we kunnen het beter onder ogen zienen waarschijnlijk had ze er plezier in, dat je zoveel aan dacht aan haar schonk. Toentja, toen gebeurde er iets.. Je denkt, dat je nog precies weet hoe 't ging, maar je kan je ook vergissen...!' Hugh onderbrak hem. „Ik begrijp je niet, Quent Waar wil je eigenlijk heen?"- „De vorige zomer," zei Quentin,. rustig en redelijk,„heeft vader een ernstige zonnesteek gehad. Hij heeft aan verschrikkelijke hoofdpijnen ge leden, dat weet je nóg wel. En twee maal is het gebeurd, dat'-hij zich dingen niet meer herinnerde. Goed, vorige week is er veel zon geweest en hij heeft me verteld, dat hij weer zo'n last van die hoofdpijnen heeft gehad. Wie kan. zeggen welke ge volgen er uit voort kunnen vloeien. Een feit is, dat hij volgens, de ge tuigen, Iet wel, ik zeg, volgens de getuigen, iets heeft gedaan, dat hij in normale omstandigheden niet in zijn hoofd zou halen. Ik stel dus voor, dat hij verklaart zich niets te herinneren van een aanranding wat trouwens de waarheid is. dat hij de zonnesteek vermeldt en die twee kleine aanvallen, van geheugenver lies en dat hij van plan is zich onder medische, behandeling te: stellen. Als hij daarbij nog zijn spijt betuigt over het voorval, zullen ze hem stellig met consideratie behandelen en is alles spoedig weer achter de rug." „En hij zal de rechtzaal uitgaan rot'; „alleen raaar" een smet op 2»jn karakter." riep Hugh woédend. „Juist vader! Ik moet ér niet aan denken." „Ik ben er ook niet blij mee,' zei Quentin. „ik probeer niet anders dan te redden, wat er tè redden valt. Het is een afschuwelijke historie, wat we ook doen." „Maar Quent, jouw, voorstel doet me denken aan een leider van een jongenskamp, die vrijwillig „een behandeling" ondergaat. Weerzin wekkend gewoon." „LijiA het je erger dan "gevange- .nisstraf?*' Edward zuchtte en stond langzaam op, alsof hij -het gesprek niet meer kon verdragen. De rustige, tevreden man van een week geleden bestond niet meer. Zijn gezicht had een ge- spannen uitdrukking en er was een. vreemde klank in zijn stem. Voor het eerst in hun leven/ waren er muren opgetrokken tussen' de' drie mannen. „ikweet, dat j.e met je advies het allerbeste voor hebt, Quent," zei hij zacht. „Dat waardeer-ik. Maar; ik kan het niet opvolgen. Met geen moge lijkheid. Ik herinner me alles name lijk heel duidelijk. Om redenen die ik niet ken, heeft dit meisje, me ge meen en vals beschuldigd. Ik ben er echter volkomen zeker van; dat ik niets gedaan heb waar ik me voor moet-schamen. Ze heeft mij aange rand, ze heeft me zo stevig vastge houden dat ik moest worstelen om los te komen cn ze heeft om hulp geroepen om iemand te hebben die tegen mij kon getuigen. Vraag me niet waarom dit alles is... dat weet ik niet. De goede trouw van de ge tuigen betwijfel ik geen. ogenblik, maar ze vergissen zich zonder twij fel. Dat is. de waarheid, dus dat zal ik verklaren. Ik kan niet anders." Hij draaide zich om en liep onzeker de tuin in. Hugh was de eerste die de stilte verbrak. „Arme oude vader. Hij heeft het gevoel; dat hij alleen staat. Ik voel me een schoft, Quent.". Quentin begon rusteloos heen en weer te lopen, „Dat vervloekte be wijsmateriaal, Hugh..; Je kunt het niet wegdenken. Ik heb er.de nele nacht over gepiekerd, maar alles kiopt, alles. De vriendelijkheid van het meisje, dat een man als een aanmoediging kan beschouwen. De uitzonderlijke gelegenheid, die' ge schapen werd door dat stofje in haar oog. (Wordt vervolgd).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1