ndustriële woni nqproduktie van een Ih SU OORDEND OERAS In leer bij speelgoed fabrikanten Twee_ i n MA NHA6EL m Raketproef in V.S. mislukt AYONTUR&t VAN - - kapitein ROB ÊÊSSUm womwi GRIEP? Vijf woonlagen wm m m mtgfmxi mm 68 ilSiS» «Sfg:S Op de millimeter m WEG GRIEP! Vier en een half jaar voor Schoerner Geen algemene melkprijs verhoging Brits vlootbezoek aanHaifa SPROETJE SPARKS door FRANK GQDWIK door Andrew Garve doenr ■Fabric»*. 70 tit W ti. «IIHfl Wj Ap»lNl«f» n» Dttflfrtwi spe»lnoe<H»oaw<l«>os W C?fl6 ntnttR ZORRA. PATTY, 0ÉLtflfcnf*RIS Bij }t VApfcR OCHttMOfT, .v£R0üririm&v00RHtT£^ V ^AnPTtVRAOta IK - -^r-^AArt. Dat K06T;uLut&tEfi cwt. «onnAAABinfiEn. ZAL IK jUUItMAnDPALrV ttM5 UZtN X WtLtH, """wt WASfch OP wfc&fiAARnonmö, IM fAJlTAi>1A tnWt. HEBBEK MET VEEU w. OfcLD. rt«Btn '££M BtETJt. SvAK&iTlü^ ÊAKDUjK. KÜNEPIOE flO, jQKfrfcft 3132 De twee herders, die de grot moeten be- aangeroerd? Signor Pirelli heeft hen eezegd. dat dwer.er.: Dan u de schat tóch ontdekt. Het beste waken, zien dat de toeristen weei in de sloep zij met hun leven zouden boeten wanneer er ook js direct signor Pirelli te verwittigen van hetgeen gaan en naar het-jacht terugroeien, dat nu weer maar iets zou worden gestolen. Ha. gelukkig staat i er is gebeurd. Waar blijft nu de ..Stella Maria' in de baai ligt. Onmiddellijk spoeden zij zich aBes er. nog... Maar wat is dat- Een van de toch? Het schip is nergens meer te bekennen, ntt? «la «rot Liggen d« ichafctea daar nog oa- koffer* opengebroken en de Juwelen sua ver- I AVorn°<!ap 16-<;k:.>ltr.r V\V DE plutoniumreactor te Wind-scale in Engeland i* wat te warm ge worden. Ons gemis aan kennis ^an zaken omtrent plutonium- reactoren en andere reactoren is oorzaak, dat wij geen technische verklaring van dit verschijnsel kunnen geven, zomin als wij in staat zijn uiteen te zetten, waarom als gevolg van de oververhitting radio- a,!.,e.ve jooium -in de atmosfeer is gekomen. De feiten zijn-echter van officiële zijde bekend gemaakt en staan dus wel vast. En er is"geen tech nisch verstand \oor nodig om er een? te meer uit at te leiden, dat het met de atoomenergie, ook wanneer deze dient voor vreedzaam gebruik, niet ailea goud is wal er blinkt. De radio-actieve stof komt op aarde terecht, wordt opgenomen door planten, die het vee tot voedsel strekken, en maakt de melk van dit vee tot een gevaarlijk inplaat* van een gezond produkt. Deze melk gaat. daarom de zee tn. Voor hoe lang is niet beleend en even min. of hiermee kan worden volstaan. Misschien, dat hel gebeurde te Windscale het gevolg i* van een kinder- riekte van de reactor. Het lijkt achter een tamelijk onmogelijke taak. bij de nieuwe energiebedrijven alle stoornissen bi» voorbaat geheel uit te schakelen. Dat vereist, geloven wij. een mate van inzicht en vooruitziend heid buiten alle menselijke proporties. Men moet er zich daarom rekeu- »chap van geven dat ook wanneer nooit een waterstofbom bij wijze, .van oorlogsgeweld tot ontploffing komt de mensheid tocb met de atoomenergie een tijdvak van aanmerkelijk toegenomen onveiligheid tegemoet gaai. Overigens zou bet. onjuist zijn. de grens precies bij de atoomenergie te trekken. De „tweede industriële revolutie'', die we op bet ogenblik mee maken, schept; een reeks van gevaren, waarvan die als gevolg van de toe- passing der atoomenergie eigenlijk alleen maar het hoogtepunt vormen. Elk jmeüaelijk ingrijpen- in de natuur heeft zijn rieico's «n deze u-orden geleide lijk maar-al t.e zichtbaar. OVf bij de atoomenergie t« beginnen: zelfs in het ondenkbare geval, dat een stoornis, gelijk die zich thans te Windscale voordoet, nimmer en nergens weer optreedt. i.« daar het probleem van de afvalstoffen. Lozing in zee lijkt de weg. maar daartegen zijn twee bezwaren: ze kan schade toebrengen aan het leven in het water en het Seven aan het water, en veel pJaaisen zijn op enorme afstanden van de see «degen. Wanneer wordt gesteld, dat een andere oplossing voor dit probleem noodzakelijk is, dan geldt dat ook voor allerlei nirt-radio-actieve afval stoffen. die nu veelal via beken en rivieren hun w«g vinden naar zee. Lang (Van een onzer-redacteuren) r -.Waarschijnlijk hebt u inuw kinderjaren wel eens .huizen, gemaakt met vloeren, muren en daken, die zokant en klaar uit een Neurenberger bouwdoosje kwamen. Misschien hebt u ook wel eens voor. uw verjaardag óf voor isinterklaas den zakje rode baksteentjes en een flesje waterglas gekregen, waarmee u „echt" kon „metselen" en mogelijk hebt u toen gedacht, dat u daarmee de werkelijkheid-het dichtstbenaderde. Maar dat was toen...... Vandaag begint het metselen met stenen al ouder wets te" worden. En wat u vroeger aan uw speelgoedtafeltje gedaan hebt met;-kant eh klare onderdelen, dat doet nu de fir ma ;Goigiiet in het groot bij het optrekken van moderne woon blokken."' t Actiertenne i ,vj aan .ééi TOENda Neurenberger«peel- i arbeiders iedere morgen en oo-k tij dens bet werk omhoog moeten klimmen. Geen steigers en stilte! Géén gerinkel van metalen truffels op de metselsteen/En weinig men sen, opvallend weinig werkvolk. blok, waarbij Ik me beymd haken. Precies op de vierhoeken straks vijf woonlagen tellen, van elke trap zijn openingen uitgë-, daarvan -zijn afgemonteerd, spaard. waarin die haken precies aan een kant zit ook de derae er passen^.Tweevlugge bewegingen op Aan de voorzijde, over. de ge- Van elke werkman, een gebaar haar hele. lengte Joop- een. yzeren raü; d«'kraan-machinist. evwT hijgen. zo- Tijdens de montage glijdt de pórt*»!- kraan heen en weer lange het blok j« iet *o «ewecM. dtl d* in het water aanwenge micro-orgsnisnieii de 5> »eed»al>maiite« tlokkemUma aan de aebtertijdl eveneens. Op dié d, ke-.tinscn «trak «taan. Jciair! lm«r^nr(*.l> f..«iI--I.. iI gluren oroduceren. koken zit htt tin rail* staat, aan het momenteel laag- Vtwimii m*a." (merendeel* organische) afval produklen van menselijke samenleving industrie wel aankonden: maar deze tijd is voorbij. Jn Nederland i» de Vervuiling van allerlei binnenwaleren vet voortgeschreden, en de laatste jarert begint de toestand van hei water der grots rivieren ateeds nrvw 2orgcn ie baren. Het U het gevolg van de steed* toenemende industriali satie. buiten Nederland nog meer dan in Nederland. Bij de watervervuiling komt de. verontreiniging van land en lucht. Het gebeurde te Windscale is een drastisch voorbeeld van gevaren, die op kleiner schaal al eerder bestonden. Onophoudelijk en op «teeds groter zchaal stolen fabrieksschoor?teQên en uitlaatpijpen allerlei voor de samen leving nadelige stoffen tn de atmosfeer, flet land lijdt «cfaade door vallend slof en bedorven grondwater. Alles te zamen is er. ook '/onder de gevolgen van de atoomenergie, ai sprake van een duidelijke dreigiog tegen het leven. De ontwikkeling van de atoomenergie ka» geiden als bet punt. waarop de mensheid zich klaar bewust wordt, dat verdere ontwikkeling slecht* mo gelijk ts wanneer middelen worden gevonden legen de vervuiling van de atmosfeer en biosfeer, die aJ verder i« Voort geschreden dan velen denken. °f ITTll bewonderen niet de ..sanclie" va» de regering tegen de jotir- Y nalist H. C. Faas op grond van het feit, dat deze enkele dagen VV \oordat de Koningin de Troonrede uitsprak, enige achteraf juist gebleken ..speculaties" omuent de inhoud van dit staatsstuk in *ijn blad. de Volkskrant, deed verschijnen. Men weel. da; de heer Kaas gedurende een iaar geen toegang heeft lot de departementen. Het i* ee» «rafmaatregel. die geen recht doet aan twee feilen, te weten al dat de hoofdredacteur van de Volkskrant vetanlooordeJijk ia voor de plaat-ing van de .-..speculatie*en bj dal de pers in een vrij land haar eigen ver antwoordelijkheid draagt \oor het nieuws, dat zij de lezer» brengt. Nalutir: lijk moeten de journalisten wel zekere normen in acht nemen. maar. de beoordeling of er in dit geval tegen de goede per.-zeden is gezondigd. ligt tocb eerder bij de Tuchtraad voor de journalistiek dan bij een lichaam, dat duidelijk partij i« in het conflict. Het lijkt ons hel zwakke punt ih het verweer van de regering. Hat rij; niet door indiening van een klacht bij deze Tuchtraad een onbevooroor- deelde uitspraak wenst uil te lokken. Als precedent komt on» de maat- regel in zoverre niet onbedenkelijk voor," dat zij voet geeft aan allerlei discriminerende maatregelen \an lagete organen jegen* journalisten, die i het hen niet naar de zin hebben gedaan, iets wat nogal eens voorkomt. fAdwe^«r»tt« f-M.J gingen produceren, keken bfj d» rails staat, aan het momenteel laag- Vooruit maar bouwers de kunst afNu jsfln wtf «te,Taittónde van het btok, een^por- De portaalkraah is bijna niet tot. 1 bouwers oo onw» beurt in d* leer ^aa',iu'a*n• reusaditigemetalen stilstond gekomen. Verder rijdt hij, oouwersop onze beurt tod# Teer hrujz op meer dan vijfcntrvintig tne- naar het andere uiteinde van het gedaan b« de speelgoedfabrikanten", ter hoge „poten Onder die poten"^lok, waar de derde, woonlaag bezig i De^aian, die dat xegt 1« d# heer zich wielen en op die.wie- jj. te ontstaan; Daar zweeft de trap 1 E. Fougea, de directeur van dt fir- '*°lQSSaIe «es-aarte van al halverwege de tweede woonlaag, m F, rv van de woonlagen nu i5 hij al hoger opgetrokken: Met 4 ma Edmond Coignet. He *tt tegen- naar het andere rijden Het .1* zo heel zacht gebrom begint-de. cabine,. over hem fn rijn privé-kaxttoor aan groot, dat bet ruimschoots, ook over met katrollen, staaf cn,. trap, weer .1 de Faijjae Avenue Myron T. Her- naar bet middsn te "Men Stop! Nu f troKken woonblok, kan passeren. j_5 men precies boven het trappen- '0 riek, Een uur lang heeft hij mö - .Midden voor d« gevel staat orn huis. Het geval gaat a! weer om- de lekkerste chocoladekorrels van échte chocola 150 gram uitvoerig uitgelegd, wit het verachli vraohtauto met vier betonnen, trap- laag. Even "langzaam heen en weer is tussen de traditionele' bouw, de pen, een vrachtauto, die speciaal voor-de juiste positie, daar strek- prefabrlcai-e en het door zijn maat- voor het vervoer van deze woning- ken de „monteur*" al de handen uit, -r:i- elementen is geconstrueerd, De «ven nauwkeurig passen, en meten, ■chappy ontwikkelde sjsteem. Zijn machtige portoalkraan. elektrisch .en een paar gebaren riaar de kraan woorden vormen de afsluiting van vrijwel geruisloos voortbewogen, machinist, daar gaat de staaf met dat betoog. Maar dan voegt hij er komt er aan glijden langs het blok. kettingen al weer de hoogte in. De nor één zin aan toe- Al* n »»«n TegElijkertijd zweeft daar heel in de trap staat op .zijn plaats. De hele f hoogte de cabine van het midden montaEe heeft een paar minuten ge. antwoord writ hebben op de vraag, van de. „brug" naar de buitenkant, duurd. Pijlsnel glijdt de portaaf- wat of het systeem-Coignet Is, dan Onder de cabine bevindt zich de l^aan al v.-eer over het blok om een moet u naar Evreux gaan"... eigenlijke kraan. Aan een paar ka- volgend element te halen... En dus bpn ik nanr Fvrwi* trollen hangt een staat aan die bouw ir«n dai ilk, da, Mn rfujc de kraammadunist omlaag en reeelt "erder ^hwenh det de „poten" van de ert rondgeneusd op het kérwei ik SJ.f komt «en zijn groot ëiï tot op de milli- nauwkeurig geconstrueerd. halve gevelaan, al een ps?r ?aar J doi? bine het uitelnde van de „brug- en compleet met ramen en kozijnen. Coime' eebouwde flats ls de 70 ver orr,laaK gezakt, Aan de kamen: richels, die precies Géén steigers' Da, is het eerste d,t "f* arbeld«ts op de wacht- passen in de richels van de e'emen- v wat me onvalt als ik sta voor de aut0 d* kettingen kunn.n grijpen, ten. die ai staan opgesteld. De in: aanbouw iijnde woonblokken DeM kettingen zijn voorzien -an kraan brengt alles, in positie. Zak- Geenwsteigers - endus1 'geen .steiger- Betonm-n trappen, ,ue«Mi t? - Aen. rasar- «et hout en?:geen ladders,, waarlangs det. «ven groet ékïc:.;'^ - ken maarL Het- kolossale muurvlak glijdt langzaam, gelijk het deksel va tv eéeïiv schuifdoosje, naar zijn plaats om.1 dau meteen onwrikbaar .yast tè-staan Hebt u, aan de zijkanten v*n: al die muren, vloeren en trappen. die- kleine ronde gaten opgemerkt? Juist die: openingen zo groot als-een stui ver, een gulden of een rijksdaalder. Dat' 'is voor waterleiding, gas .en elektriciteit: De buizen, zijn anemaal; van tevoren al in de 'elementen aan-, gebracht. Een. gat in het; ene ele ment ook vandaar; dat alles- tot; op dé millimeter moet passen correspondeert precies, met«en gat in het andere element. D# bouw- electriciën. de loodgieter en de gas fitter zijn in minimum van tijd met hun werk gereed. Géén geboor of gebre«lc meer In de zojuist voltooide wóonlagen. geen resten van cement of kalk. Muren en plafonds ztjn van te voren glad gemaakt en zien er uit al» Uchtgrlj* hardboard- Ec is KCe» stneadoor meer nodig- De traditionele afwer king van de woningen komt prak tisch geheel te vervallen. Dat allen betekent: besparing aan arbeidsloon, aan materialen en aan tijd, tijd, Ujd! Ziehier de verklaring voor het sprookjesachtige bouwtempo in Evreux, Konen en Lille. WHITESAN'DS. Een nlemve Amerikaanse raket, de „Taloa", His dinsdag voor bet eerat werd be proefd, is - neergwetort zonder haar doel te'hebben bereikt. De raket haalde een booyto van ei echt» 1209 meter. „Talos" wa* Julat plechtig door de Amerikaanse marine aan het 1«. ger overgerdagen. Er ronden twee proeven genomen worden met de „Talos". De eerst# raket was afgevuurd op een bom menwerper van het typ* JB-17, di» zesduizend meter" hoog vloog tn veertig kilometer van de afgevum- de raket verwijderd was. De raket begon op eon hoogte van 1200 meter van richting te veranderen, en stortto later neer. Een 'proef met een tweed» v raket werd toen afgelast. De ..Talos'' kan van een „atoomkop" voorzien 'worden. MUNCHEN. De vroegere nazi. TeldmaarsohaJk Schoerner. eene Hit- Ier* jongeie maarechalk, U dinsdag te Mdnchen tot vier en een Half j*»r gevangenisstraf veroordeeld we gen» moord en poging tofc' moord. Het hof had >en verzoek van de verdediger om twee vooj-malige ho ge rechters' van: een krijgsraad oip te roepen, verworpen i'omdat het niet onder zijn1 -bevoegdheid viel een oordeel itit te apreken over d* bindende kracht van de zgn. „ramp bevelen" van_Hitler, waarop Schoer ner zich beriep. De aanklager had aeht' jaar: geëist: v? DEN HAAG. .De .minister v&it Economlacbe Zaken heeft afwyzeaid beschikt op een voorstel, van j Algemene Vereniging voor Melk- voorziening tot. een algemene verho- ging van de detailhandelsmarge» voor eonaumptiemelk. - Het cijfermateriaal dat ij overge- iegd. was voor de minister wél aan- leiding er in toe te stemmen, dat in Amsterdam de prijs voor Hessen- Morgen: De Delattres zijn tevreden mensen. HAIFA. 11 Vijf schepen van de Britse vloot vier torpedobootjagers en ';een fregat zuilen op 24 oktober te. Haifa aankomen vóór een .;TOü- tinebezoek" van zes dageri. Dit heeftmelk met één cent per liter - kan de Britse ambassade in Israël be- j worden,verhoogd bij een handhaving kend gemaakt. i van.;de.!prjjs yoor' losse melk. KviKitrtspfmlust van d» had kunnen kiijgen. Ze hebben wel met Joe Saberton en met de ander» getuige, Vulliamy, gepraat, maar het meisje was doorgereisd en ze kon den haar niet vinden. Maar ze von den het een .ernstige zaak, Ainsli* zei dat heel eerlijk, .en vanmorgen zijn ze naar Lohdea gegaan om te zien of ze naar haar fiat terug wa* gekomen. Ze troffen haar inderdaad aan en hebben haar ondervraagd." „Wat zei ze?" vroeg Edward zacht „Ze zei, dat ze erover uagedacht han en dat ze geen aanklacht wilde indienen. Ze zei, dat vader bijzonder vriendelijk voor haar geweest was en een zeer prettige indruk op haar 13 maken. "We moeten hem zover zien -r te krijgen,, dat hij.,--' „Maar het is :io oneerlijk. M,e— Op dat moment reed een auto het - ---- w - ™- r wouw Burden zegt, dat alle klanten hek binnen en even later verscheen j Kethaakt, Verder verklaarde ze, j die ze vandaag gehad heeft, tegen Quentin. Hij. zag er opgewekter uit r,?fc zfe c^n beetje met hem had ge- J-vader zijn.,Ze hebben de ergste din- en hij schéen veel meer zelfvertrou- e«T dat "/e hem had aangemoe- gezegdr wen te hebben. „Die ze allemaal zo nodig weer „Hallo jongens,"" zei hij, „ik heb #aan jou moest vertellen natuurlijk" nieuws voor jullie."' L Plotseling drong het tot hem door „Goed nieuws?" vroeg Trudie gre- hoe :mpeilfjk het voor Trudie zou tig. worden. Zijn ogen werden zacht van. «.Stukken beter dan ik verwacht» medelijden. „Trek het je niet teveel te. Waar'is vader?" aan, meid. Die dingen worden zo ..In de tuin. Ik zal hem roepen." gauw weer vergeten." - Opgewonden holde ze het grasveld ..•„Maar iedereen hield zoveel vart over. hem... iedereen. En hy heeft zoveel Hugh zei: „Wat" is 't, Quent? voor ze gedaan. Al hielden ze hun mond maar uit. dankbaarheid. Me vrouw Hawkins zei., dat ze hem een straf moeten geven waar iedereen zich aan kan spiegelen." Opnieuw barstte ze in snikken uit. „Gebruik je verstand. Trudie." smeekte Hugh. „Je kan deze dingen 7.0 slecht verdragen, omdat je je hele digd. Hoe,dan ook,-ze. was bereid 50 van de verantwoord ing te ne men. Wel had hij haar tamelijk hef tig aangepakt endaar. was ze van geschrokken, zodat ze meer drukte had gemaakt, ook bij het station, dan nodig was. Maar nu ze erover had nagedacht, was ze ervan overtuigd, dat hij- haar geen kwaad had willen doen en wilde ze geen moeilijkhe den voor hem veroorzaken,- Ze zei« dat ze alles overdreven had en1 dat hij haar hoofd ook niet achterover had gedrukt. Dat had misschien zo geleken 'Van buiten - af; gezien, maar ..Jc kunt hei geloven of niet, maar dc aanklacht is ingetrokken". „Wat!" ii>rHetVa^f^h«J^toi"*ol,r 25 na0 zrlr naar B"oM «cwtrover tta «ingKdoecn uit budrt ta bUi' K°"°m-2e rehaamda 2kh vw,r Jaar )008?r- za hij.. naar tigm auMfMi in de „,j, en brilde zeker r»<»t. dat er verder aan dacht aan gesci' >-iken werd." „Nou vraag ik .e," zei Hugh. théél onverwacht." zei .maar we? een opluchting HuKb grinnikte voor het eerst die leven te veel beschermd bent. Vader dag. ..Je ziet er niet naar uil. kerel, is van zijn voetstuk gevallen en nu met die buik van jou." zijn alle mensen bereid hem te trap- Edward kwam even bedaard als u«t u^i pem Zo gaat het nu eenmaal." altijd aanslenteren, hoe Trudie hem o.',nnt,M m ansnoorde nn tp ieHietf»n wü ,-p „Ze zouden op z*n minst af kunnen ook aanspoorde op te schieten Hii iw j j .•achten wat hi.i te zeggen heeft." bleef zelfs een ogenblik stil staan f f Ce^- a w'l lil Hugh haaide zijn schouders op. om onkruid uil te trekken Als Hueh Jrc u verontwaaro'gd. „Mat een Vergeet niet, dat het hele verhaal zijn vader rii^ erg overtuigend klinkt. Ze hebben zou hii 'hemtorvan verdacht hebben' f 5 Joe Saberton gehoord en veel meer dat hij poïeerdeL tieööen. QUent,n .:toe. „Ze -heeft^zJCh onbe- hebben ze niet nodig. Niemand heeft „Wat' betekent dié ^dbsvindthi^t -wfi?'1? gedragen.- Aan d,-. ene kant veel meer nodig trouwens. Als .wij vroeg hij..'toen:'till bij -'heh was W1,ede.r.?. vrouw op die ma- het niet eens kunnen verklaren.' hoe ..De aanklacht'is ingetrokken va- 'l.iertf,«- Het moet toen kun je dan verwachten, dat zij het der." u mgettokken, ya- ,^n .beschamend onderhoud voor v. kan roenog meer vertellen, zei Hugh. ..Ik" vind het een ellendige „Maai sis vador ziek is..." ge benen Tover elfiatgïsiagen: ,0?at. weten ze met. Dat weten .wij „Dat is merkwaardic" - niet eens zeker. Niet zo; dat het de -Ik.- kon mijn--oren niet kéibvmv^j rechtbank overtuigt tsnmmste.. Heb toen Aïnstie béi miï"^teidl van-de yerant* jij iets ^vreemds aan hem opgemerkt, meisje heeft blijkbaar haar-'verWar 4* w-i?®! A,0p* S Trudie. Afgezien van die hoofdpij- veranderd," J.-,.. - - da^ J16'1 helemaalt haar af «en,-«bedoel ik." -Edward's 'gezichf >iaarAo-rtn" uölibg!->pas; Ze zaï het wei ieu» ge-, ..Nee. Hij overdriift soms een bee!- doel ie. dal'toesïïft da, ?e iSft ™,wan ;'Kabbe" b« rniddcipiin!- t« je. maar verder is hii heel vrolijk en ••géIo«eh?-,r.-.. oat ,e neef., zijn in.een zenenschandaalijc. flet gelukkig;*! 7n--'r>,ieitiaf ctwdetyk'.-dai-ze daar op uit is ge- v «Laten we. er.' ook' maar' over op geeft tóch "wei Veel toe We z?udeï J1eii,:ihfê;«-hadden nooit ban vs- houden," zei Hugh moedeloos, het wel'eerder gehoord hebben els 'rS mootcn Iivijfelen. -E*B ■'TOtot mbtt iet 10831 ml" ie P°U»i« haar méteen te pakkeö (Wordt vervolgd);

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1