n .e SBLO-bestuur gevormd als compromis competitie E en F Bil jart-wedstri j den Prijzen voor de beste volkstuinders Méér industrieflats vertegenwoordiger Voorz. J. Biiloo trok zich na s Bijlc ven terug Koeriersters Vergadering makte „in de mist Tijdelijk bestuur Toch b.edankt Diefstallen Op racefiets tegen lantaarnpaal Veertien leden gehuldigd ONI komt met mandolines en toneelspelers 11-8 M.3?irïXSfr' - - Burgerlijke stand Wie heeft er iets verloren? Woon rui mtewel Coöp. Vrouwenbond twintig jaar G.C.Z.-H. onder nieuwe directie 1 WALDO-RIJSCHOOL Truck~plcggcr 6 9 9 15 St. Nicolaas-mars iu Rijnhaven SCHIEDAM VRIJBANK OPENBAAR SLACHTHUIS WÖÖNSCHËEPJË TE KOOP Wij zoeken voor Schiedam een Aan verwondingen overleden Eerste paal Noordermeer's Cabaretavond voor bejaarden j PTT bestellers flinke jongens EIN9AFSLA6 uw omzet Woensdag 16 oktober 1957 3 De vergadering van de Schledamse sportverenigingen in Bayersbergen dinsdagavond is vreemd verlopen. De verenigingen1 hebben veel gepraat, maar ten slotte moest, met een noodoplossing genoegen worden genomen. Er bleven negen kandidaten voor het bestuur over, nadat de kandidaturen voor voorzitter en secretaris op vreemde wijje waren ingetrokken Deze negen kandidaten zullen volgende week tot ecu tijdelijke taakverdeling overgaan en trachten de zaken, zo te regelen dat op korte termijn een nieuw bestuur, zal kunnen worden gekozen. rugtrekken deelde de heer Backer van Excelsior '20 mee dat hij zich met kon voorstellen dat de heer Dries kandidaat voor het secreta riaat was.:'Dit- bleek een misver standje te zijn tussen de vertegen woordiger van Spirit en' de heer >Vati- Schie en toen zat de vergade ring ..in de mist", want - er waren negen {kandidaten,; waarbij geen voorzitter: ën.geen ï'secrétaris, Et: is nog flink over gediscus sieerd ol er een. commissievan drie uit de. negen kandidaten, de. negen kandidaten .inhun geheel bf een commissie van drie uit de vergade- cing zou. worden gekozen om het tijdelijke .werk. te. -laten doem v VMét 55 të'gèri25 stemmen 'voor de commissie Va'n' drie én 14 voorde commissie-. van drie uit de negen kandidaten 'wérd tenslotte het tij delijke bestuur gèkozen. Dit bestuur wordt gevormd door de heren J. J. L. Dries (Excelsior '20), J. KIoos (Excelsior'20). J. van den Berg (PPSC). M. van Dijk iHDVS), p. Th. M. Geul (SVC), Th. J. G. Janse (Spirit), L. van der Kraan (Schiedam), "N. Spithoven (The Smashing Fools) en J. P. Win kelman (ODI). Na de gebruikelijke punten kwam het belangrijke punt van de be- stuursmutaties. De heer E. A. Leeii- derts "wilde geen' mening opdrin gen. maar iet kwam hem voor dat de kandidaatstelling nogal ongeluk kig -was. Het bleek dat er slechts tien kandidaten, waren en dat daar bij de vertegenwoordiging zowel:van de geestelijke stromingen als voor de takken van" sport nogal éénzij dig was. De: heer- Leenderts --vond 'het fout dat het'dagelijks- bestuur door drie katholieken zou worden gevormd. De voorzitter van d« S.V. en H.y. Schiedam, de heer J. van der Touw deelde daarop mee," dat hjj de kan didatuur van de heer J.Bü'oo moest Intrekken. Deze had hem die avond een brief geschreven waarin Jail mededeelde, dat hij die dag een rondschrijven van de SBLO aan de verenigingen had ontvangen en. dat hy de sftuatie nu xo verward vond, dat hij het heter vond te wachten hoe de situatie zou worden afge wikkeld. Maandagmorgen, had de heer Bü'loo een brief geschreven waarin hij de kandidatuur aan vaardde. Na dit vreemde en plotselinge te- Drie vertegenwoordigers van. het voetbal, twee voor korfbal, en één voor tricket, volleybal," hockey en tafeltennis elk. Het Bureau Medische Sportkeu ring wordt tijdelijk beheerd door landsestraat 12. De keuringen gaan normaal door. De clubs dienen zich dan met de heer Van Dijk kt ver binding te stellen. De heerGeul van HDVS heeft aan het slot een. dankwoord gespro ken voor het- .werk van'de -SBLO gedurende zeven en twintig, jaren. Apothekers nachtdienst: apotheek Gouka, Groenelaan 127. Bellen of) ongeval: G.G en G.D., Tuinlaan 80 telefoon 09280. Potitie-alarmnummer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: Ge opend iedere werkdag ibehalve maandag» van 8.30 tot 4)30 uur en iedere avond (behalve woensdag en zaterdag) van 7 tot 3.30 uur Zondags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend iedere dag tbehalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere •avond tbehalve donderdag en zaterdag) van 7 tot 3.30 uur Zondags gesloten. 2 tot S uur/Tentoonstelling gra fiek, tekeningen en yzerplastiek - van Gust Bbtnijn en foto!s Elie 'van. Zachten (tot,4 nov.). Cult. Contact Centrum. Geopend op werkdagen van 10 tot 5 uur; 's maandags gesloten Expositie van Maria Man ton. (Tot en met 3i oktober). BIOSCOPEN en 8.15 uur; „Gangsters - De. heer G, N.' Sloper'uit/Rot ter- dam, die bezig is met het' afbreken van de boerderij van .de heer De Z. aan 'de Overschieseweg "te Schiedam, deed aangiftevan diefstal van 24 oude planken die uit de boerderij waren gehaald. Van. de heer C, G. de. Vb. isde bromfiets gestolen,, die bij voor zijn woning, 'aan de Buys Ballot-singel te Schiedam, op slot,'had neergezet. Gistermiddag is de- 17-jarige kel ner C. H- Piek van de Katendrecht- se. Lagedijk'op de Groene Kruisweg met zijn racefiets tegen een lan taarn' gebotst.- Met: een gebroken rechtérsleutelbeen werd hij naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. Passage, van 18". Monopoie, 2. 7 en 9 uur; „Helden van Dien Bien Phoe". DIVERSEN Volksgebouw, 2 en .8 uur: A.XM3. Filmvoorstellingen. Irene, 8 uur.- Wijk Hl: NiH.G. Le zing rast film. Musis Sacrum; 8 uur; Pers.ver. Wil- ton-Fijenoórd. Filmvoorstelling. Chr. Soc. Bei., 8 uur:. Las.club Schie dam. 'Filmavond. Caltex. - Bethel-kerk (consistorie). 3 uur: Oudercomm. KI de Vriesschool B. Jaarvergadering. (Advertentie f M Chr. Metaalbedr. bond Gisteravond zyn de c^mpetittewed- ttnjden in E en F voortgezet met on derstaande partijen. Competitie E Afdeling 1 D« Dnié—-Hei Oorten 3—8 A. van Geloven J. v. d- Lugt Th. Veth P. van Vliet Hagesteijn D. v. d. Bandt G. Giesber? J. Roetmar. $9 57 n 10 2.59 80 30 22 17 3.83 €4 54 17 16 3.76 73 88 17 11 4.00 63 43 25 6 U>2 72 72 25 17 2.88 53 48 28 8 1.64 33 55 28 9 1.96 De üluiï—O.B.K. Schra 75 S3 42 1.30 83 83 42 10 1.97 71 82 32 9 1.93 J. van Dorssen P. van Buuren J- Groén eo ao 32 z.ao Th. Kn'tJanan 37. 57 32 71.78 'W... Hartog 76 46 32 .7 1.43 In bovenstaande partij heeft dé heer Knikman de vastgestelde, speler, dé beer Van Duikeren vervangen. Aangezien de2« speler verhinderd 'ia verder, aan de competitie dee) te nemen, zullen ook de overige oartijen door de heer' Knlk- mar. gespeeld worden IV. Droge 55 37 17. 13 - 2.17 M. Geerllngs 68 S3 17 17 4.00 Pleinxicht^Confiance 4—4 A. Vos A.'de Wit J. Heinsbroek' M. Dègeiing Co t G. Bujjs P, Kuijperr Sr J. V d. Have. L. Dries A. Spronkers Z- v. d. Enge) F. Rijsbergen J. Kramer Freher 73 73 39 1! 1.87 84 50 39 5 1.23 70 70 28 11 2-5U 70 .51 23: 4,-1.80 7 1.33 10 2.40 16 1.19 1,36 83 63 -26 57 49 41 56 56 41 r aldeli izieht 58 58 35 63 40 35 51 51. 44 61 57 44 47 37 43 58 58 43 40 40 30 53 42 30 j De jaarlijkse filmavond van de I Christelijke 'Metaalbedrijf sbond heeft I dinsdag in Arcade een feestelijk ka- rakter/gekregen. Veertien leden werden' gehuldigd: Na het openings woord van de heer J. Vink werd eerst een" documentaire gedraaid Het gaat. om 150 mihoen". In deze film wordt het streven van de Euro. pese Kolèn en Staal Gemeenschap duidelijk gemaakt. Daarna heeft bondsbestuurder D, Sprong een pro- pagandaspeech gehoudéu: .De. heren J. P. van Baardëwijk eri H, de Hond, Het Schiedams Mandoline Gezel- dié veertig "jaar lid waren van hét schap „Ontspanning Na Inspanning" C.M.B.kregen een wandbord, heeft gisteravond in gebouw „Irene" Deheer H. Bakker. G. van Kat- een concert gegeven voor leden, do-wUfc, G van der Kruvt K T e- natcurs en genodigden. In zün ope- Wlj^- aer. Aruyt. JA A. Le- mngswoord kon de heer X. G, Hak-j venng. j. J.. de Lopfï. J. Pelgrim, kert, dc leider van het gezelschap,W. Tromsr, J. dc Jóng. L. J, Stolk. ï™et 7^u?de c"n3tat,erc.n j1*1. j. vah Gameren, K. F W, Groe- kwahteitvan het spel steeds beter -j i wordt, al blijft er »ig Vaal te wee- n«*a*. f 1-Stuivenberg sen. en; J. J. Timmers kregen hetzilve-, 12- 1.65 i Er werd daarna aardig gemusi- j ren insigne van- de CNV- -voor het 4 1.14 j ceerd door de ruim twinüg. muzi-f o:sg j zeischap zijn gespeeld .op ;het con- Weet je het verschil tussen een militair op mars en in rüst, Lekker'mar»? Tiiurlljki Tijdens de mars zegt* ie;. Burgerman lekker man Tijdens de rust (als hij z'n Ibis-pakt) zegt-ie: Dobbefmann lekker man; In cellofaan' verpak? Een kleurenfilm „Tischka kwam lej-ug'" over het leven van de vogels Si „areT.n tm S S» d Vwartc dc «"«"ttr on «m-jtMuixen» raad. S ri ,3 btte°5 «••"«.vaw da di.reobaschormin.e bevat- j Brule, ->> P'IJS A'Cia ocnaain. tdtrtHa, ta., aln. «„aJ.-r.4iJ <4l« Vi Afdeling II Confiance-VolksEebouw 4—4 37 41 J. _- Nugtèren; H. Boomért W; Slootweg J. Vink D. de J.' y: d.'Giessen W. Hulsman B. Mandemaker. G. v. d. Borden A.. Penning J. de .Vette J. Krommenhoek 1.68 79 79 25 9 3.16 63 43 26 .13" 2.34 72-43 26 7 1.73 60 56 '34 7 1.64 66. 66 34 10 1.94 5a SS 37' 10 3.43 61 38 17 7 2.11 ing II Karsebi 72. S3 27 9 2.33 76 76 21 13. 2.81 70 91 32 16 1.39 63 69. 32 '8 2.15 1.63 J. Verhejj B. Sohipper B. v. Vaart- V. H. v- d. Meijden J.'Mbléndiik D v. Genderen 60' 60 41 44 44 34 53 32 34 40 40 40 46 42 40 prys 1.40 Na de pauze gaf hét toneelgezel- j schap -,,Ons Doel. Getrouw" een .op- I voering van het toneelstuk.En zij 0 90 leefden nog lang en gelukkig" van s iA6 I. Bert Peets. De twee vrolijkestuden- j 6 1*28 ten",werden verdienstelijk gespeeld i 7 0^94 j door Dick Meeder èn Adri. Monster, j j De - regiehad Wim Mak. Tussen de bedrijven door verzorgde „Ontspan- i ~- tonde werd tot slot gedraaid. Geboren: Margaretha C M. d.v. J. r C' P<?Str-Rn P>-J,irMT: V«rI»?Ck: 0 94 nirtg na Inspanning" de entre-acte Jnannes J. C. z.v. C. V, J van Kop- t I muziek. pen en-P M.-Brouwer; Adnanus N. J. z.v. C. W. J. -Koppen en P. M. Brouwer; Rudolf J. z.v. e. Meijer en J. Robberegt; Frederik W. r..v. R. H. van der Wal. en. J; Jansen; Didrikus N. z.v. D. de Voogt en M. Th. van 'der Landen 86' 36 22 63 63 22 56 36 41 35 41 ,.41 Te bevragen aan hét Hoofdbureau van 'Politie te .Schiedam, tussen 9— 12.30 en 2—6 .uur: Herenpolshorloge; ring met sleu tels; étuitje met buitenlands geld. Te bevragen bij de vinders: balletr schoentje met' nylonkous, J.' Ram, Heilevoefsestraat 2a; wit babyschoen tje, mevr. Duimél, Damlaan 11;. Kou ten model. Witkampf, Wester kade 22; dameshandsehoen zwart (D..E. Ver haal,-Nieuwlandflat 3; portemonnaiè met inhoud/ chauffeur van 'Beijers- bergen, taxi bedrijf, Vlaardingerstr."; bril in étui, v. d. Knaap, Burgem. van Haarenlaan. 1270b; bos sleutels, Kou- denhurg, Boyiestraat 33a; ring met sleutels, J. Gilie. Slachthuislaan 21c; gouden ring. T. Weber. onderwijzeres St. "Willibrordussehool,. Dwarsstraat 33; rode autoped, kapper. Boerhaave- plein 7. HAR1NGVANGSTBER1CHTKK Vangstberichten-'Uit 'ZM -va»'-"hedené VI 70 weinig.- VI 78 1. VI 79 1VI 85 weinig. VI 172 6, VI 203 3, VI 208 wei nig, VI 216 30. VI 97 7. Vt ttS geen vangst; VI142 weinig. V] 190 weinig, VI 197 1. VI J 99 1 V) 61 2 VI 71 weinig. V) 83 weinig, VI 186 2. VI 14 2. VI 56 1. Vi 8» .1, VI 132 weinig alle vangstbe- richteii uit een halve vleet: VI. 121 100 kantiee. VI 131 155. Binnen: VI 112. A. Bot met 16 last. Vertrokken: VI 115. N. de Niet. SEMEEMTEaS^SCHIEPIM fOFFICIEEL NIEUWS Het is enkele malen voorgekomen, dat men, zonder de daarvoor op grond van de IVoonruimtewet 1947 vereiste vergunning te hebbfn vet- kregen, tot woningruil Is. overge gaan. Dit kan niet worden toege staan. Tégen de beirokkeh personen wordt proces-verbaal opgemaakt/ Ook hét zonder' vergunning be trekken van woonruimte komt vóór. Tegen deze overtreders van de be palingen van de Woónrulmfewet 194" zal eveneens streng worden op getreden. Drie maal hebben de leden van de tulnkeuringscommissie uit Delft de SchSédanwe volkstuinen dit jaar gekeurd. De tuinen, van de leden van „Kleln-Babberspolder" werden nauwkeurig beoordeeld op hun ver zorgdheid en op de kwaliteit van de gekweekte produkten. Gisteravond vond -in het gebouw Christelijke Sociale Belangen de prijsuitreiking plaats, door; de voor zitter van het Algemeen. Verbond van Volkstuinders, de héér, P. -Vis ser, in tegenwoordigheid van ir.' C. L. W, Ruys van het departement van Landbouw. De eerste prijs, een medaille, be schikbaar gesteld door de gemeente Schiedam, werd gewonnen door de. •heerM. K! Kars, die in totaal 253 j punten, wist te behalen, De tweede prijs was voor de heer D. J. Streun- ding, die'257 punten kreeg. Hij ont ving een. plaquette die door het Algemeen Verbond, vah Volkstuin- fiers was beschikbaar gesteld. De derde prijs bestond uit- een vaantje in dc Schieriamse kleuren dat de Schiedamse Gemeenschap liet uit reiken aan de J. B. Beringen, die 252 punten had behaald. De keuringscommissie was over het algemeen zeer tevreden over de kwaliteit van de.. Schiedamse volks tuinen. Er waren 45 volkstuinders. pudercpniWiBsie Klaas de Vriesschool B De Ouöercómmissie van de Klaas dé Vriesschool B houdt .vanavond in de consistoriekamer van de Bethei- kerk aan de Nieuwe Maasstraat de jaarvergadering. Na afioop van de vergadering wordt er nog een film vertoond. De 'Coöperatieve Vrouwenbond, afd. Schiedam, zai hettwintigjarig bestaan van de bond herdenken met een feestavond op woensdag 30 okt, in het Volksgebouw, die meer dan 200 punten wisten te behalen. Na de prijsuitreiking werden nog twee films vertoond over devolks tuinen in Nederland. ItUlTERDAM 1 Dc heer H. J. Valk, economisch directeur van het Gemeente-Encr- giebedrijE te Rotterdam, is in de gisteravond ten stadhuize gehouden vergadering van de algemene raad van het intercommunale .lichaam „Gemeentelijke Gas voorzien ing Zuid- Holland*' benoemd tot directeur in vaste dienst. Hiërmede is voorzien in-dé vaca ture ontstaan door het eervol ont slag aan ir. C. F. Rüter. De voorzitter van de algemene de heer A. E. B. van den zei. dat men de heer Füter. die van het begin af tot de direc tie heeft behoort, node zai missen. Hij wenste de scheidende directeur noa vele jaren van goede gezond heid toe. Eerder op de avond verklaarde de vergadering zich akkoord ra et 't besluit van de gemeenteraad van Den Haag in de vacature van de beer K. J. Nieukerkc de heer F. D: Bastei te benoemen tot plaatsver vangend lid van de algemene raad. Bezwaren werden evenmin inge bracht tegen het besluit van de gemeenteraad van Dordrecht dc da tum van toetreding tot het verband van de gemeenschappelijke regeling H. Uiik. 75 jr.: eclitg. v. J Kersse- meijer; J, Hulsbergen, 58 jr. OVERLEDEN: P. Kortland. 74 ir; te bepalen op 1 januari 1957 en ais Ttni- 76 t l*„—vertegenwoordiger aan te. wijzen de heer H. van Es. wethouder van Fi nanciën en Bedrijven. Tot diens plaatsvervanger is benoemd de bur gemeester van Dordrecht, mr. J. A. H. J. van der Dutsen. f ActuenettCte: T.M.j De Schiedamse wand elsport ver; „De Trekvogels" organiseert ook dit jaar weer een St. Nicolaas-mars; dat zal dan voor de. tiende maal .zijn dat dit gebeurd. De marsen. - waarvan ae opbrengst bestemd is -voor de::polio-: bestrijding; zullen plaats hebben: op zaterdag en zondag 16 en 17 novem ber'. "«w»C58SSt 1 Dinsdagmiddag Is de 49-jarlg« chauffeur K. Verwaard uit de Euler- »traat tussen de lerrelnen van de Hak» en Takhulsmeesteren niet oen truck met oplegger In de Runhaven J gereden. De truck verdween onmiddellijk in. de diepte, de oplegger na enigè egenbirkken. Ekn sleepbootkapitein, die in de buurt voer. heeft de dren- keiing met een booth«nak aan boord zètrokken. Omdat het slachtoffer watoverstuur wasis hij naar het Coolsingelzlekenhüis - vervoerd, i De... truck met oplegger, is van- mbrgën in; alle vroegte door eeti drijvende bok op de wal gezet Schiedam Donderdag 17 oktober vanaf 2 uur en zonodig vrijdag 18 oktober vanaf 2 uur VERS RUND- "VLEES a 2.—, 2.50 en 3.—per kg v Ligplaats Schiedam Brieven onder no. -S 608, bureau van dit blad. met' durf en doorzettingsvermogen, die met hard werken zich een goed bestaan wil ver overen bij een grote verzekeringmaatschappij. Nu reeds kan een behoorlijke portefeuille, waarop kan worden voortgebouwd, in. beheer worden gegeven. Or» goede instructie en praktische samenwer king mag worden gerekend. Voor hem. die een zelfstandige werkkring zoekt en zich gemakkelijk onder het publiek kan bewegen, biedt deze functie een goede gelegenheid. Borgstelling vereist. Leeftijd tot 35 jaar. Brieven met uitvoerige inlichtingen onder no. 6975 aan hét bureau van dit blad. De 68-jarige bezorger G. Bax uit i de 2e Balsèmienstraat, die vorige week maandag op- de Oldegaarde met zijn bromfiets övèr de kop sloeg, is gistermiddag in het Westerzie- j kenhuis overleden, De heer .G, Noordenneer, firmant f van Noordermeer's Metaalwaren In- dustrie N.V, vit Rotterdam, heeft gistermorgen omstreeks elf uur de eerste paal geslagen voor een com- i plex van yjjf industriehallen. Hij I wist de plechtigheid, die hij ver richtte onder de vele kritische- Wik ken van het personeel van de hei- machine, tot een goed einde te bren gen. Deze industriehallen, worden aan de Kommiezeniaan .in de Spaanse .Pólder gebouwd door het aanne mingsbedrijf J, van den Tempel en Zoon N.V. Voor het gehele complex zullen. 124 palen van zestiéna zeven-. tien meter lengie, met,, daarop een betonnen kop van drié meter nodig zijn. De bedrijfsruimte waarover men na tien maanden de beschikking hoopt te krijgen beslaat een fopper- vlakte van 1500 vierkante meter. Drie van de vijf hallén..zijn bestemd voor.de fa. Naordermeer'e Metaal- Op dit stukje -weide in de Spaanse Polder is gisteren de „eerste paai" geslagen voor het complex :.,lndiistrie-flats" voor Noordermeer's Metaal waren Industrie en voor de fg. Mac Lean. "Wanneer dese gecombineerde panden gereed zijn zuilen zii «en waardig tegenhanger vormen voor de enorme loods van Rntimex, nn nog een vr|j eenzame Indu-, strlële „rens" in het industrie gebied. waren Industrie.-.In de tweeandere hallen vestigt .de fa, -P.. Mac I^ean haar bedrjj f voor winkélbétimme- ring.; De 'belangstelling van Rotter damse industriëlen voor dit jonge industriegebied is - zeer groot, om de goede verbindingen en de gunstige arbeidsmarkt in Schiedam. Het aan nemingsbedrijf rVan..den Tempel is thans' nog dpendeom - de -.beschik king te krijgen over nog meer- ter rein in dit gebied voor de bouw. van een complex van zeven industrie hallen. Vier in het wit gekleda meisjes j j huppelden gisteravond in dè grote zaal v*an Odeon rond oro hier en i i daar aan leden van de Rotterdamse Bond van Ouden v. Dagen een ver- i versing aan te bieden. Dit frisse viertal vormt een deel van het ama- teurgezelschap het „Tophit Caba ret" dat onder leiding van Ad Ver- hey een uitstekende muzikale show ten beste gaf, In een snei tempo zagen de be- ja arden o,a.. een „natuurgetrouwe"' Parijs show (de révue meisjes droe gen lange broeken). Het spookachti ge schetsje Hotel Europa werd in een donkere zaal gespeeld, en men hoorde veel gegil uit de zaal, wat ook de bedoeling was.. POST- EN TELEGRAAFKANTOOR SCHIEDAM vraagt Srtito sal Mik boven 23 jaar van f71,52 - f78,72. Voor bepaalde onrëgelmatige diensten geldt een tóèslagregeling. Bij gèbleken geschiktheid volgt na één jaar aanstelling in vaste dienst als besteller, mits de leeftijd van 21 jaar is bereikt. Ook worden enige gevraagd, leeftijd 15 tót 17 jaar. voor het bestellen van telegrammen. Aanmelden bij de directeur van het Pöat- en Teiegraaf kantoorSchiedam, Tuinlaan 114 te Schiedam. Eén vrachtauto beladen met scheepsankers heeft gistèrmiddsg de bovenleiding van de tbam op het Bolwerk: vernield. Een der ankèxs raakte 'n spandraad, waardoor d«- z« brak. De auto kwam tegen het spoonvegviaduet tot stilstand. Het tramverkeer met de lijnen 3 en 9 moest gedurende eenkwartier ver- légd worden over de Rederij straat. De auto werd licht beschadigd. Op vrijdag 18 oktober a.s. des v,m. 31 uur in gebouw ..Arcade", Lange Haven 71 te Schiedam van de pandèn Nieuwe Maasstraat 94 en 98 te Schiedam, elk ingezet op 10.000.—. Notaris A. Rëyers. Heemraarijsmgel 154. R'darn. Voor pasfoto's naar K van Vuuren. Hoogstraat 106. tftle-, foon 66720. In spoedgeval desgewenst In I uur klaar. Rnlttlma verjetent Automaat nsat voor u klaar. Alle soor- teD films Foto K. van Vuu ren Hoogstraat 106. koop o<rag«b. Slaapkamer 398—., com pleet. blank eikén met 1 déurskast. ledikant. 1 nacht kast, 2 stoelen, toilettafel- ook afzonderlijk# te koop, Plate; Grote - Markt 19—21, Schiedam.;' VERGROTEN? ADVERTEERT DAN IN ONS BLAD

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 2