Honderd-jarigbestaanvaii Van windmolen naar de kern-energie The Banana-boat-song met veel calypso s Enkele richtlijnen bij de vaccinatie Diamanten vermist Officiële bijeenkomst in Aula „Feest-bazuin HOUTMAN PIANO'S - ORGELS Overzicht „Van vleermuis lot TL-buis Gymnasiasten met poppenspel Samenspel' Kern-energie AGENDA In rioolput gestapt Filmavond personeel A.Fontijne KERKDIENSTEN siebel: Hond gevonden Loten gestolen PASSAGE VERTOONT: Artsen op zondag Burgerlijke stand Structuurplan ingediend G AB-rondrit met cabaretmiddag C Schiedam) voorman j. D. VAN MEURS Koeriersters Zaterdag 19 oktober 1957 •Het klinkt wat ouderwets oin in deze, tijd van raketten en..kunst-; manen over het „gas" te prateii, .maar. daar weons op het ogenblik bevinden in fle vooravond van eenrevolutie, op het gebied van .de gas», voorziening, ïs het goed ons er op de bezinnen, wat de toekomst is van het gas. Zo verklaarde wethouder mr. M. J. M. van Kinderen gisteravond op de byeenkomst die.in verband met het honderd-jarig bestaan van het Schiedamse gasbedrijf is gehouden in de stemmig: met bloemen versierde aula van het Stedelijk Museum. Juist zo'n zeldzaam voorkomend jubileum is "een gelegenheid bij uitstek om even stil te staan, hij wat er in het verleden is gebeurd èn gepresenteerd maar ook om even de ogen op te slaan naar de toekomst. Als voorzitter van de Raadscom missie voor de Technische Bedrij ven, de gastvrouwe voor deze jubi leum-avond, heeft :'.nu\.. Van Kinde ren de', zeer talrijke; aanwezigen, die hij omschreef met „allen; die iéts met de gasfabriek -te;; maken hebben," welkom geheten. Dit waren 'dan de directeur én; Vertegenwoordigers vande gasfabriek envan cle vak bonden (men. had er aan gedacht om het, gehele personeel uit te nodi gen. maar dat ging niet wegens ge brek aan ruimte). De burgemeester en hoge gemeeutclijke autoriteiten, talrijke raadsleden, maar ook de „kleine gebruikers", vertegenwoor digd door de Schied. Middenstands Centrale, het Centraal Vrouwen Co mité en de Schiedamse Gemeen schap en „grote gebruikers", direc teuren van de grootste Schiedamse bedrijven. Een speciaal en hartelijk woord van welkom kreeg de heer J. Docts, de vorige directeur van de G.T.B.. die 37 jaar z'n krachten heeft gegeven aan het bedrijf. Burgemeester Peek vond het een mooie gelegenheid, om, na honderd jaar van zegenrijke arbeid 'de".feest bazuin tc doen weerklinken maar ook om de loftrompet te steken voor hen allèn die medegewerkt hebben om van de .Technische bedreven een instelling te maken die een do minerende rol speelt in de. ontwik keling van het maatschappelijke en economische. leven.-Deze plaats im mers, is op moeizame wijze ver overd, vooral in de beginperioden van de gas- en later elektriciteits voorziening. De volgende ..huldiger" was dc heer W. G. Bax. Als voorzitter van het jubileum-comité heeft hij vele jubilarissen kunnen huldigen, maar (Advertentie LM.) SingeJ 114-116 Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres nog hooit .een hónderd-jarige. Hij zócht" het ditmaal dan ook' niet in woorden, 'maar bood namens bet personeelhet jubilerende bedrijf en fraai teget-tab'léau aan,'' -voor stellende de gasfabriek, naar een ontwerp van de beer M. Struik, zelf lid van het personeel. Daarentegen vond de heer M. Soé- ters:'sprekende namens de, contact commissie van Schiedamse-. installa teurs wél woorden,, om z'n dank baarheid tc betuigen over dc ..voor treffelijke samenwerking tussen zijn S.I.C.O. en de leiding van de Technische Bedrijven. Een tapere corder was het stoffelijk blijk van waardering dat kracht zette achter die woorden. Ter gelegenheid vau het hon derdjarig bestaan van. het Schiedamse gasbedrijf is er ook een jubileum-boekje uil- gegeven, dat de veelzeggende naam „van. vleermuis tot TL- buis" draagt. Het is geschre ven door J. Luiken., public- relalions-rhan van de 'Rotter damsewaterleiding- en door onze gemeente-archivaris, drs.' P.- Th. J. Kuyer en geeft een amusant overzicht van de his torische groei pan de teerhui-- sehe bedrijnen en een interes. sant beeld van de huidige stand van zaken. Gisteravond is dit uitstekend uerzorgde werkje uitgedeeld, maar het zal verder; op ruime schaal worden verspreid ott- - der' de stadgenoten, waarvan verwacht kan worden datze interesse hebben in. dit nu een eeuuj oude bedrijf. Ook on der de' schooljeugd, is dit ty~ i Ipisch Schiedanisé boekje, uit- 'gedeeld. Andere .belangstellendenkun nen dit boekje schriftelijk aan vragen bij de GTB, .met. bij voeging. van f 0.35voor admi- .nistratiekosten'en porto. De Schiedamse gymnasiasten heb ben gisteravond in gebouw. Tivoli een contactavond georganiseerd, die vooral bestemd was voor de leerlin gen van de eerste klas. De avond werd met een kort woord geopend door de praeses van de Schiedamse Gymnasiasten Bond, Evert Reerink. Op het programma stond een pop penspel door het poppentheater „Vi- dusaca", onder leiding van Albert Blankert en Erik Augusteyn. Er werd een spel in vijf taferelen op gevoerd van Albert Blankert onder de. titel „Maan", waarvoor de pop pén vervaardigd waren door de schrijver en door Hans Slgmond, een leerling van de tekenacademie. In de proloog werd verteld, dat het verhaal speelt in de tijd dat de maan voor het eerst aan de hemel verscheen. Deze geboorte, van de maan verwekt enige beroering in het rijk van een koning, maar aan het slot wordt alles goedgemaakt-door een wel zeer gelukkig huwelijk. Tijdens de decorwisselingen speelde Evert Reerink muziek -van Cliopin om het publiek in de juiste stem ming te houden. Na het spel .werd: er tot twaalf uur gedanst op de mu ziek van de „Topliners" onder lei ding van drummer Daan Visser. Duivententoonstelüng layon-Scliiedam Dc Schiedamse concoursvercni- ging „De Postduif" maakt zich nu reeds op voor dc grote postduiven- tentoonstelling voor het rayon Schie dam en Omstreken, die ter gelegen heid van het jubileum op 27. 28 en 29 december in Arcade gehouden zal worden. Het was. tenslotte, dc directeur vun dc G.TJ3., ir. D. J. Adriaanse, die een overzicht heeft gegeven van I de geschiedenis van het gasbedrijf en vooral ook van de enorme ont- wikkeling die Technische Bedrijven, als leverancier en distributeur van gas, elektriciteit en water heeft on dergaan. In 1857 was de gehele drijfkracht in Schiedam slechts 500 pk groot, zo loonde ir. Adriaanse aan de hand van grafieken aan. En die 500 pk werd dan geleverd;door de 21 wind molens die op de stadswallen waren geplaatst met nog enige stoomwerk tuigent En nu? Nuvindt men in Schiedam meer dan 10.000 elektromo-. toren, alleen met een gezamenlijk vermógen van meer dan 70.000 pk. Maar tussen de windmolen en de electromotor ligt èen lange weg, moeizaam gebaand door de uitvin ders en de technische pioniers. Dc stoommachine, van James Watt en dc ontdekking van Mincklers van het gas. uit kolen verkregen. Later dc gasmotor, de voorloper van de huidige benzine-motor. Ai die verbrandings-motoren in dc bedrijven hebben het veld moeten ruimen voor de ene stoomketel, die nu electriciteit opwekt en do kracht, veel goedkoper, distribueert. Uitvoerig ging de heer Adriaanse in op de huidige situatie in de gas- voorziening, een ingewikkeld sa menspel van de leveranciers van de verschillende gas-soorten. zoals daar zijn: rriïjrigas. aard-gas, raffinaderij-* gas. cokes-vengas; enz. Vóór de in schakeling van deze'" brónhén zijn de laatste jaren 'duizenden kilometers hogedrukleidingenaangelegd, waar door geheel Nederland van gas kan worden voorzien. Maar wethouder Van Kinderen had er al op gewezen dat voor de distributie <jp zo grote schaal een samenwerking vereist wordt op ho ger dan gemeentelijk niveau. Naast de technische problemen krygt men nu ook de bestuurlijke proble men, die slechts opgelost kunnen worden door een grote mate van coördinatie en met een landelijke overkoepeling. Wat brengt echter de toekomst voor de energie-leverende bedry ven? Het verbruik zal sterk stijgen, meende ir. Adriaanse. In het huls- houden zullen meer machines wor den gebruikt, meer licht aangewend; de industrieën breiden zich in snel tempo uit. Daartegenover staat dan dat de „fossiele brandstof" (kolen dus en olie met het aardgas) uitge put zullen raken in Nederland.. De import zal- stijgen met alle bezwa ren daarvan. Daarom zal het nodig zijn dat de mens afstapt van de eeuwenoude middelen en overgaat op de kern-energie. Immers, inplaats van de 3.000 wa gens kolen die nu jaarlijks worden verstookt voor de elektriciteitsvoor ziening van Schiedam, zal men kun nen volstaan met 20 kg uranium. Het is nog niet zover, omdat de inves teringen bij de opwekking van kern-energie ontzaglijk hoog zijn, maar inschakeling van de kern-ener gie zal onvermijdelijk zijn. AJdus ir. Adriaanse. Met dit interessante betoog was een einde gekomen aan het officiële deel van de jubileum-herdenking. Daarna bleven de aanwezigen nog enige tijd „onder ons" bijeen. Apothekers nachtdienst: apotheek F. Hj Backer, -St. Lldüinastr. 58. Bellen o(j ongeval: G.G en üR; Tmnlaan 80,telefoon .89290. Politle-aJarmnummer:-. S4B65 Gemeentelijke Openbare Leeszaal cn Bibliotheek, Lange Haven: Ge opend iedere werkdag tbehaJve maandag) van 9.30 tot 4.30 uur. en iedere avond (behalve- woensdag en zaterdag) van 7 tot 8.30 uui Zondags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; tedere avond (behalvedonderdag en zaterdag) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. «stedelijk Museum: dagelijks geopend van .10 tot 5 uur; zondagen van 2 tot 5 uur. Tentoonstelling gra- fiek, tekeningen en ijzerplastiek van Gust Romyn en foto's Elie van Zachten (tot 4 riov.). Cult. Contact Centrum. Geopend op i werkdagen vari 10 tot 5 iiur; 's maandags gesloten. Expositie van Maria Mantcn. (Tot en met 31 oktober). BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 én 9.15 uur: „The Bananaboat-song". Monopole, 3, 5, 7 en 9 uur: Diaman ten vermist". DIVERSEN Volksgebouw, 8 uur: ABC Herden king 50-jarig bestaan. - Irene, 8 'uur: CJMV-CJVF Contact-' avond.' Musis Sacrum,. 8 uur: Pers.ver. Roe- lants. Revue. Tivoli, 8. uur: Pers.ver. Star.daart Cabaret'. -„/f.-.".' - Contactavond van CJMV 'T en CJVF Vanavond wordt in Ireneeeh ge combineerde contact-avond gehou den door de kring. Schiedam van de CJVF en de Federatie van Sehiedam- selCJMV's. Aan deze "avond wordt medewerking verleend door de „Vro lijke Zwervers", van de CJMV- Feijerioord en door de declamator Freek Sacks. Gisteravond tegen acht uuris op het Edisonplein in deduisternis de ■77-jarige heer J. G. uit de Ooster straat in een openstaand rioolputje gestapt, waarvan het delsei door baldadige jongens was weggehaald. De heer G,. kreeg, een lelijke schaaf wond •••.- aan het linkeronderbeen, maar kon loch naar huis: komen, waar hij verbonden is door- een lid van 'de:-EHBO-." —'•"'élk-heb al vele jubilarissen ge huldigd:— maar nog. nooit een honderd-jarige..!" verklaarde de heer TV. G. Bax, voorzitter van het jubileum-comité, van dc G.T.B. Hetgeen 'niet wegnam dat hij vlot namens het personeel een fraai tegeltableau aanbood, vervaardigd naar een ontwerp van'de heer M. Struik, dc honderd jaar oude gas fabriek voorstellend. Jaarvergadering Op maandag 16 december 1957 houdt bet district Schiedam van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond rijn jaarvergadering in de bovenzaal van Beyersbergén te Schiedam. De aftredende bestuursleden, de heren J. N. L. van Dam, A, Snijders, W. de Jong en J. de Meersseman; stellen zich allenherkiesbaar. Kampioenschap vierde klasse libre Het biljartdistrict Schiedam heeft thans de inschrijving opengesteld voor het persoonlijk- kampioenschap vierde klasse libre. In deze categorie moeten de spelers75 caramboles maken. De moyenhegrerizen lopen van 1.25 tot 2.00. Het is nóg niet bekend in welke lokaliteit de wed strijden warden gespeeld. HA1UNGVANGSTBEIUCHTEN VI 70 75 kantjes uit' eèn iiaive vleet: VI 78 5 (nog 80- nettenH VI 79 5 (80); VI. R5 5 (80): V! 172 20 uit een halve vleet; VI 203 50 thuis varend: VI 216 5 (nog 80 netten»; VI 142 3: (in 30 netten): VI 197 15; (in 30): VI 199 10 uit-een halve vleet; VI 83 8 uil een halve, vleet: VI 14 30 (Jrt 25): VI 56 65 (in 20): V] 89 25 uit een halve vleet- VI 112 50 (In.30); VT 132 10 Uit een halve vieet; VI 153 25 fin -'40»; de andere loggers moeten nog halen. Binnen; VI 208 G.. Visser met 18 last Vertrokken: VI 112 A. Bot. Marktnotering van gisterenVolle. ,ha- ring 43.00 tot *4 30. In verband met dc. inenting tegen kinderverlamming gedurende dc ko mende week. brengt de directeur van de Gemeentelijke Geneeskun dige- en Gezondheidsdienst het vol gende onder de aandacht vau de ouders of verzorgers van kinderen geboren in 1955. waarvoor reeds een oproep voor de eerste inenting werd verzonden: >.rï „Mochten ei- kinderen zijn geboren in 1955 waarvoor geen oproep werd ontvangen; dan worden dé ouders verzocht hiervan bericht te geven aan de Gemeentèlijk'é Geneeskun-. dige- 'en Gezondheidsdienst.Tuin- laan.80. Men wordt dringend'verzócht zich aan de op de oproepkaart vermelde tijd te houden. Wanneer het kind ziek of uitste- d:g is en due niet kan, worden mee genomen, dan wordt de ouders drin gend 'geadviseerd zich toch op de' aangegeven lijd bij het inentings lokaal te melden. Alleen op deze ma nier komt zo'n gevalterecht in de administratie, die nodig - zal frijn voor een eventuele behandeling ach teraf."^ Het behandelen van vragen óf hét geven van inlichtingen kan niet ter lefonisch geschieden, echter wél ge durende de inentingsuren in het in enting? lokaal. Gezien de hoge'[kosten aan deze i inenting verbonden, wordt er op gc- rekeiid." dat ieder, die hiertoe enigs- zins. in staat is door hét betalen van maximaal een gulden per inspuiting althans.in.ee» dee! wan de werke- lykc kosten bijdraagt. Indien een kind reeds ingeënt is tegen kinderverlamming of indien het de laatste 4 weken eert injectie tegen een andere ziekte heeft gehad, worden de ouders verzocht hiervan kennis te geven aan de G.G.,en G.D. Maakvooral van de geboden ge - Icgenhcïd gebruik en bedenk dat kinderverlamming "een ernstige riek te is. .De -personeelsvereniging van de N.V. A. Fontijne; machinefabrieken heeft haar leden gisteravond in Irene een f iimavond aangeboden. De plaats vervangend voorzitter, de heer J. Soeters, opende de avond, waarna de kleurenfilm. „Waai* palmen wuiven" werd vertoond. Deze film werd in. 1955-1956 vervaardigd door de N.V. Stoomvaart. Maatschappij..„Neder land". en geeft ...de irich'ukken weer van tie passagiers die een reis met het. „Oranje'' maken o.yan -Am sterdam, naar Tandjong Priok in- In-v doncsië.-',vV. xi- -"ff;' 'F Tochten door .Sumatra,. Java en Bali vórmden hét tweede deel van I deze boeiende, film. j Deze interessante reisfilm werd in- j geleid door <Jc heer Bender, .een per- sonëëlsiid van de Maatschappij „Ne-j deriand". Tijdens dé voorstelling gaf hij enige toelichting op het vertoon- de. i i N"ed. Hcri'. Gemeente: Grote Kerk 10 uur ,.ds. H. W. Hemmes, 7 uur ds. A. Dronkers (Utrecht),Opendeurdlenst. Bethelkerk 10 uur ds. J. D. Smids (H. Avondmaal). 5 uur ds. J. D. SmSds. Westerkerk 9 en 10.30 uur dr. V. 3. Ca- zemier. 5 uur ds.. J. J.„Timmer (Woer den). Vredeskerk. 9 cn'10.45 uur ds. J. G. Jansen (H. Avondmaal). 7 uur ds. J. G. Jansen. Pr. Marijkeschool Nieuw- land) ds. A- J. Plug. Ketheli 10 uur ds. Van den Bos (Vlaardingen> .7 .uur-ds. Sirag (VlaardiiigenJ.. Zlekendienst ge- meènte-riekehhuis: 7 uur ds: A. J. Plug. :Ned. Hcrv. Geref-- Evang; Gebouw Irene: 10 uur'ds. J.' J. Timmer (Woer den), 5' uur Westerkerk ds. J.J. Tiin- mer.-• - Evang. Luth- Gemeente. 10 uur ds. S. G; v.*d. Haageu, Ned. Protestantenbond. Westvest 92: 10.30 uur ds. J. A. Hebly. - Oud-Kaüi. kerk. Dam 2S: 10 uur Hoogmis, Qht. Geref. kerk. Kerkgebouw Waran de, hoek B.K.-Laan: ia uur lees dienst. 5 uur ds. A. .Zwiep- Chr. Geref. Gemeente. Volksgebouw 10 uur en 4 uur ds.'M; J. Middelkoop. Oud-Geref. kerk. Jeugdhuis Lange Haven. 87: 10 uur en 5 uur ds. F. Luyt- ies. i". Baptisten gemeente, 10 uur en 7 uur ds. J. Scholte (Musselkanaal). Leger des Hells, Lange Haven 27:- 10 uur Heiligingssamenkomet en 7.30 uur Veflosslngssamenkomst. - Gerrit Ver- boonstraat:' 6.30 uur Openluehlsamen- komst o.l.v. majoor en mevr. J. H. Drent j e. Geref. kerk, Posterkerk: 10 uur ds. E. J. Oonvkes en 5 uur ds. J. Na wijn. Plan- tagekerk: 9.30 uur ds. G. Brinkman eu 4.30 uur ds.'E. J. Oomkes. Julïanakerk: 10 uur ds. J. Nawijn en a uur üa. G. Brinkman. Kethel: 9J0 uur ds. R. Bak ker en 250 uur ds. G. Brinkman. Als je ménsen riet met „up turned faces", dan rijn er maar 'ri' paar mogelijkheden: of ze zien een hoog flatje dat nog niet bewoond is, of iemand heeft een knipoogje opgevangen van het mannetje in de kunstmaan, of er" ver trekt ccn groot schip (cn dat ïs bïï deze plaat het geval). Dc Grote Beer staat op het punt van vertrek. Naar Cux- haven. Een nerveus moment. M'ant de Grote Beer Is een emigrantenschip en emigran ten; rijn een teer materiaal, het is merkbaar tot bij de onbe langrijkste zij- en achterhek ken van de Wilhelminakade: 'n paar auto's van het laatste ogenblik, 'n kort overleg of men misschien beter kan om rijden naar de Katendrechtse- kop by de Basaltstraat, eed meiske met 'n onechte Audrey Hepbum-kuik in haar knieën en echte tranen in haar Hol lands-blauwe ogenDan trilt er iets langs de rails en langs de keien, iets dat de spanning in je hoofd en in je hart tot barstenstoé aanjaagt, en dreunt de v er trekroep over- de wateren: schip en wal ont glijden elkaar. Emigreren, wreed werk. Hoe keuriger' en gladder het vertrek ver- loopt, hoe wreder. Iedere keer weer. Grote Beer, *s-Gravcnhage staat er onder de ryksvlag. 's-Gravenliage?? Advertentie t.HJ.j I ZWITSERSE HORLOGES I Voor de mooist*cellecUa Kin elke prijsklaïac' naar f 4-25 j mj "Bij dé heer C Kaopl,-Bulten ha venweg J 64 b, wacht can zwerven de hond oph zijn baas. .Het is een herdershond, reu. jriet zwarte rug. en bruine poten. Het dier heeft een stalen këttinghalsbahd oin met 'een"plaatje.-T i' ■■c >-;i -y:- Uit de bocJnyinkel van' de -heer G. Chr. S. a an de Van Ruysdael- laan iséen gedeeltelijk gevuld boekje met loten van de Dieren bescherming gestolen. De loten dra gen de nummers 3226 tot 3250- Tijdens de rock' 'h rbU-rage;;hebben de Amerikaanse filmmakers ettelijke1' films gemaakt over dit onderwerp, en deze keer is het de beurt van de calypso's. The Banana Boat Song is het verhaal van de calypso-afgo den, koningen van Juke-boxes" en gr amm'sfoonplatenraaatschapp ij en. De zanger Johnny Conroy werkt voor de Disco-grammofoonplaten- maatschappij en- schijnt zich daarbij wel tevoelen. Er wordt echter-roet inhet eten gegooid door de eigenaar van talloze juke-boxes, die chanta ge pleegt op de directeur van de pla tenmaatschappij. Hij eist maar liefst IA' MONO POLE: De film' Diamanten vermist" is het verhaal vau een: grote .juwelen- diefstal .in Londen Molly, een ar moedig meisje dat droomt van dé grote wereld, helpt haar verloofde en diens vriend, aan een uniform van eeh politieagent. Dé overval vindt plaats,-en de:-juwelier wordt gebonden terwijl Gerry en Stephen, hem voor 60.000 pond bestelen. De gestolendiamanten kunjjén echter niét zo vlotr.van de hand gedaan worden, en daarom verbergt Gerry, de vriend -van Molly.-de diamanten in; haar grammofoon. .Molly geeft de grammofoon later aan'het zoon tje van,een politieagent dat heeft gezorgd voor het uniform. De ge stolen diamanten worden gevonden in de grammofoon en het gevolg is een spannende jacht van de' po litic op Garry. Het loopt met hem niet zo best af. maar Molly heeft bcs'oien een nieuw leven te begin nen. De hoofdrollen worden ver tolkt door Belinda Lee. Ronald Le wis en Michael Gwynn. 50 pet. van'het inkomen van de zan gers die voor dc Disco werken. Krijgt hij dat geld niet, dan zal hij de Disco-platen boycotten in zijn juke-boxes. Johnny Conroy neemt dat niet, en wil niet meer voor de Disco werken. Deze maatschappij raakt aan de rand van dc afgrond. Johnny wordt weer opgespoord en gevonden op een Westindisch eiland,: waar hij temidden van een grote groep calypso-artiesten leeft. De di-, recteur van de. platenmaatschappij weet Johnny over te halen om met de hele troep .naai' New York 'te komen,-en daar wordt een grootse calypso-show gegeven. De Disco is meteen uit de zorgen cn de boycot van de koning der juke-boxes is ge broken. Er wórdt in deze film veel gcca- lypso'd eu het pittige ritme van deze dans vormt vaak een aange name onderbreking vanhet verhaal. Dé Hoófdrollen worden vertolkt door 'Johnny Desmond, Paul Lang- son en. Merry, Anders, In spoedgevallen: zijn dii weekeinde de volgende artsen te raadplegen: J. A, H. van den Berg, 'Lange''^Niéuw- Straat 175, tel. 68881J. J. G. de .Maeyer., Burg.. Knappertlaan 30, tel. 63163; 'H. J. Ormel. Singel 76. 'tel. 68250 en "G. W. Ormel, Schoolstraat 5, tel. 64244.' Geopend l is" apotheek F; H.\ Backer, St. Diduinastraat .58, die ook gedu rende de volgende week de nacht dienst waarneemt. GEBOREN; Gcrardtis M.. zoor. van W. L. Peters cn C. A. M. Stolk Hendrik J., zoon van M. Faasse en G- van Sehie; Augusta E J. dochter van M. G. Hendriks M. B. A. Roo- vers. OVERLEDEN: A. P H. Bosdijk, 57 jaar VIAARDINGEN.Gistermiddég is het structuurplan, voor de drier sa menwerkende gemeenten Miasland, Maassluis 'en Vlaardingen openbaar gemaakt. Volkomen nieuw in.het plan is een geprojecteerde woonwijk ten zuidwesten van Maasland en ten wes ten van Maassluis, plaats: biedende aan .40.000 inwoners. In hét structuur plan, waaraan bijna twee jaar is ge werkt. zijn uiteraard ook opgenomen de reeds bestaande uitbreidingsplan nen, zoals b.v. - de geprojecteerde Noordoost- en Noordwestwiik: van Vlaardingen;. plaats biedende aan ca. 80.000 inwoners. Bij realisering .van de plannen van de stedebomVkimdi- gen ver schaft, het gebied, omvattende de gemeente Vlaardingen, Maassluis en Maasland woongelegenheid aan ca. 225,000 mensen. Vlaardingen en Maas sluis rijn voornamelijk als woonge- meenten gedacht, naast de aldaar' reeds gevestigde; en geproj'ecteerde in dustrieën; daarentegen vervult Maas land zowel een agrarische als recrea tieve functie'. Volgende week woensdag komt het plan gelijktijdig in. de drie raden in openbare behandeling. - j Het CAB (Comité 'vóór Auto- «n Boottochtjes, yoor Lichamelijk Ge- brëkkigen) maakte donderdag met ruim 90 particuliere'auto's een rond rit door dè binnenstad," Kralingen en Overschie, waar een bezoek aan het vliegveld Zestienhoven; Schiébroek, Tienmorgen: en het Molenwaterkwar- ti er werd gebracht' In„Lómmerrij k" werd de middag doorgebracht. Door de belangeloze medewerking van ar tiesten, als .Martin Riiken, de. heer en mevrouw Van Aerschot, Wim Schol ten,: Tina Lokker, de Spelbrekers, Carla met de poppen; Peter Rodan en de goochelaar Martin Vinjée, werd de invaliden hier. een aantrekkelijk ca- baretprogramma aangeboden. GEMEENTE SCHIEDAM UITLOTING 3 PROCENT LENING 1895 Per 10 oktober 1957 zijn de navólgehde nummers uitgeloot vari' dé 3 lening 1895: tot eén totaal bedrag van 30.000.— 63, 1.73. 203, 222. 226, 277,; 273, 320. 327, 331, 344, 404, 403, i: 428, 474.-507. 522i -548, 616; 623' 685p.7l8,! 777,822, 956, 1120. 1199, 1370..1444, -Ï475.''V'*" ';A" V N.V. AA NNEMING NL\ATSCHAPPIJ J. P. VAN EESTER^N te Rotterdam vraagt voor haar werkplaats te-Vlaardingen die belast zal worden met het toezicht op reparatie en onderhoudswerkzaamheden aan j aannemingsmaieriaal. w.o. benzine,diesel, stoom enz. v": -i--A.'JU Br. métvou; inl. omtrent leeftijd. opl„ yèrr.'werk-'; zaamh. enz.le richten aan de Pèrsoheelsafdeling ;„Erasmushuis",. Coolsingel: 102, Rotterdam. duurzaam doelmatig decoratief Goloviny! C"1 Oaokani- Pract.wnfr.ed LINOLEUM KROMMENIE ÓRANJEGAlÊRli 11 SCHIEDAM TEL. 67844 Te koop atmgeb. j Chique' bankstéllèri Vditect. van fabrikant- aan partiëu- lier. die als model gediend .hebben,;i:'55CL-r-:. J;.695.A-, 750.—, f 875~v Allé gebogen modellen met lossekussens. Tevens 2 da mesfauteuils 135.—për> stuk Te zient zaterdag, zon dag, tot en met donderdag, ook 's avonds. Nieuwe Park laan 115, Den Haag, Tele foon-55.16.80: Naaimachines vakman. Voo» vertrouwdste Leeuwen lefonn 65783 det garantie overleg. koopt u bU de Schiedam het adres A van >««traa» 62 te- Renarntte? »n- R^taMne ir» ADVERIEER REËELMAIIG Uitschuiftafel 46.80 in-ge beitst blank eiken enz. met 10% korting zolang de voor raad strekt. Plate, Grot® Markt 19—21, Schiedam.. Tc hmn aongeb. Te huur met huurvergunnin J 4-kamcrfIat centrumSchie dam, bij bus-.: en;., tram,;-év. lage huur," overnapie parket en betimmering gewenst Br. onder no. S-609, but.: dez. Vuor uw feesten geen stóélen lenen bij de,buren want bij ons kunt u ze huren: H. J. Stentler stoffeerderijmeu belmakerij, annex .reparatiëa W. Fran k elands estraat79, telefoon 69974. PcrmoneirtWaTe Hclèce Permanent met toe stel, hét besté wat er is, com pleet f 5.-, stroomloos,750. Op vertoon óan deze adver tentie. L- korüngr Dames- en. herenkapsalon .Hêlène", Rembrandtpleib '22, telefoon .67170, :;.v FotogTdiie Voor pasfoto's naar K. van Vuüreri. Hoogstraat lQSMele-v loon 66720. f In spoedgeval,:; desgewenst in' 1 uur" klaar,,, Kol films vergeten? Automaat staat -voor u klaar,. Alle soor- .ten flhns. Foto KJ- van.. Vuu- ren Hoogstraat 106 Diversen j}Weduwe,: 40 jaar, zoekt vriendin. Brieven..nri S-610 bur. v. d. blad. Huishoud enIndustrieschool voor Schiedam eii omstre- keó- ^Ledenvergadering op maandag 28 "okt, 's avonds 7:..uur. 4din, hetschoolge. bouw.; Lakt :-;:uw'.spiraal vermaken tol modern opklap- of kan-, telbed Prima, af werking als nieuw terug Hei goedkoop ste adres DUK.jGroeneridaI~ la 'Brnéhsveldpad tef 67028 'na 8 uur telef. 66789) Ledi- kanten, -matrassen. opklap- hedaeh. Tl idled ik antériLkam-J neer bedden., enrKom eens praten,,-;-';.vUv,'.: Alltry. (j" 'n !<)ud,_ Aa; Vë Olas-ih-lood-j V'edrijf Wps»""Kt"»nkeiandse- straat 16. telefoon 66280.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1