Uiterst-precieze mr. A. A. van gaat woensdag „Drees trekken M' A D VVD in de bres voor gemeente-autonomie OORDEND OERAS - vooruitstrevend ministèren staatssecretaris - Amerikaanse jeugd leest (ondanks tv) de krant AGAKHAN GEKROOND BALAN Binnenhof Monument ter ere van „de vrouw in het verzet" tijdelijk op acHtergrond ONTWERF-PROGRAM BESPROKEN Géén subsidies voor kerkbouw ELFJARIGE ver; op „Grote Beer" Belgisch jacht gezonken, acht man Billy Graham op de horens genom en Tankschip omhoog gevaren en weer vlot Europese reactor in Noorwegen? SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB door Andrew Garve 2 "ITaainTagZ t ok t otter - t AOcerltvTU IJM.J Grisphoest Keelpijn {Van ome parlementaire redacteur) ZEG niet, dat onze gedachte afgevaardigden In de Tweede Kamer geen vooruitziende blik hebben, Op hun agenda voor. de komende week prijkt onder meer een voorstel om te voorkomen: dat periodieke verkiezingen in de vakantiemaanden plaats vinden. Volgens de kieswet sou dit in 1936 eigenlijk ten aanzien van de geroeenteraadsverkle- moeten gehedren. Vandaar dat de regering nu een ver vroeging van drie weken heeft vootgesteld, het geen tot gevolg: zal hebben, dat de stem- mlng ditmaal zal vallen op de 3Ï 38ste mei. Aange zien vooral de grote ge meenten er blijkbaar be zwaar tegen koesteren om werkzaamheden voor twee verkiezingen in een z5f1deT>"€?ridat de na-oorlogse, nieuwe kieswet i iedere verkiezing doen zich schijnbaar vw», weiAc vuar ae voiro ^omLWorli?,1Den J'VOrdeuU seruimd. Zo prijkten bij de vorige vm v ru* g<£r' VerTOecr, op de kandidatenlijst KLA de.?hans 46-jsnge roodgebriide partijvoorzitter JL" ^!;UeD ?jn broer A. R, Vermeer, die leraar k* leo®chaEpen in Arnhem. Op de officiële üjst. waarvan het Centraal Stembureau de Kamerzetels verdeelde. kvvatr.en echter geen voorletters voor, —♦w? 10 gebeuren, dat toen Evert Vermeer eenmaal een zetel was toegewezen, het Centraal Stembureau de naam Ver- verder van de andere lijsten wilde schrappen Alleen de aanwezigheid van de volijverige partijsecretaris Frits Albregt, me tbans rust moet houden, voorkwam dat de magere A R. vermeer, in plaats van de praktijk de theorie van de staats- wetenscnappen bleef beoefenen! JïwrSk «nverwamng hier eigenlijk te verwonderen, kwam*" Chroestjsew bij Evert Vermeer aan het verkeerde adres Artillerie-inrichtingen ZO lang de Sovjets de wereld- vrede tot een problematisch geval degraderen, blijft er tan onzent behoefte bestaan aan een bedrijf als de Artillerie- Inrichtingen. Daar zal de komende week ook weer over worden gespro ken op het Binnenhof. Het gaat cm de vierde poging sinds 1945 om de status van dit bedrijf te regelen. Op het ogenblik is het een naamloze vennootschap. Maar de Kamerleden hebben daar nimmer genoegen mee genomen. Zij wensen het als een staatsbedrijf to kunnen controleren. De regering Heeft van alles bedacht om daaraan teontkomen; zelfs de term „Nationaal bedrijf" i$ daarvoor uitgedacht. Maar tenslotte is de re gering in augustus van dit jaar. be keerd! Het js vroeger altijd oen staatsbe drijf geweest. Tic fabriek werd jn 3893 gebouwd alleen voor bet ver vaardigen van geweren. Aan de voor avond van de tweede wereldoorlog was het echter een modern-geoutil leerd, zeer veelzijdig bedrijf gewor den. Daarbij deden zich soms ook al moeilijkheden met dc Tweede Kamer voor. In 1936-1939 had de toenmalige directeur Frans Querien den Hollan der thahj bij de NcdeHnndsche Spoorwegen 'op het Haagse l>- chumplem gror.d gekocht en funde ringen laten, leggen voor een mouw kantoor vóórdat dc volksvertegen woordiging-de aanvullende begroting van de antirevolutionaire minister v. Dijk had goedgekeurd. Het gevolg was. dat het krediet door een boze Kamer werd afgestemd en de Billi- tonmaatscbappij het zaakje overnam. In hot -zicht van de capitulatie werd op J4 mei 1940 alles irt gereed heid, gebracht om de Hembrug te ver nietigen. Doch om 23.10 «ur .kreeg directeur Den Hollander telefonisch bevel alles intact te laten. Hij .vond dat de grootste fout. welke men ma ken kon. want dc Duitsers kregen een wapencapaciteit van jewelste in handen. Zij sleepten veej weg. in juni 1940 besloot hij derhalve OQtslag te nemen. Maar slechts twee man van het 7.000 man tellende personeel volgde dit voorbeeld. De rest ver zocht hem dringeed op zijn besluit terug te keren, hetgeen hij na lange aarzeling deed. De produktie, werd zoveel mogelijk omgeschakeld op landbouwgereedschappen en in een verder pogen om het bedrijf uit de handen van de vijand te krijgen, werd het staatsbedrijf in een n.v. ge privatiseerd Maar in zijn verhoor voor de Parlementaire Enquête-Com missie hoopte ir. Den Hollander la ter. dat hem zoiets toch nooit meer overkomen. Hij was liever naar Engeland gegaan! Spiegelei met hant EN weet echter met welk een pijn het toenmalige ka binet-De Geer m 1940 be sloten heeft om naar .ton den over te steken. Even is smettelijk is. Voor zulk een vraag biedt ook het kleine voorstel op de Kameragendi tot wijziging van :.de wetboeken van strafrecht en .strafvordering enig aanknopingspunt. Dit strekt er immers onder meer toe de mogelijkheid te scheppeu. dat, verkeersovertredingen e.d. van be- j trekkelïjk geringe ernst en-.van een- voudige. aard op straat meteen kun- de ministeriële homogeniteit zelfs gebroken geweest. Het merendeel van de ministers vertrok, op 13 mei otri drca 12.30 uur naar Hoek van Holland toen hun ambtgenoten van Economische Zaken en Landbouw en Visserij;de heren Steenberghe en Van Rhijn nóg bezwaar maakten om. ditvoorbeeld te volgen. Hun voornaamste bedenking was, dat er niets was geregeld over de voortzet ting van het gezag in Nederland en dat het voor de bevolking een ont zaglijke slag zou zijn als de regering verdween.. Zij bleven derhalve tezamen aan vankelijk in het departement van Economische Zaken in het Bezuldan- hout achter. Daar nuttigden zij eerst een paar boterhammen met spiegel eieren, aangezien zü sinds 's morgens vier uur niets gegeten hadden en zo geen behoorlijke beslissingen konden nemen. Toen besloten zij om het re- geringsgezag aan generaal Winkel man de militaire bevelhebber över te dragen, waarmee de zaak al- thans formeel voori elkaar was. Bo- omdat hij de neiging 2ou hebben ge- lóf «ait;Enqtiet«-Com,misrie de Protestantse Werkgemeenschap, getrouw aan zijn wapen: in goud een rode leeuw! Inde vele activiteiten van minis ter Drees op hetdepartement van Sociale Zaken had hij'een werkzaam aandeel. En in 1950 riep minister Joekeshem tot het staatssecretariaat. Iti deze kwaliteit viert hij overmor gen zijn vijfenzestigste. verjaardag, Al$ hij geen politieke doch een amb telijke functie bekleedde, zou men n'en déplaise, minister Suurhoff schertsend kunnen zeggen, dat hij: van Drees ging trekken! Vooruit LS voortreffelijk scribent lijkt mr. Van Bhijn echter toch niet veel op de minister-pre sident. Dr. Drees heeft afge lopen week „namelijk erkend, dat bij geen journalistieke aanleg had. Hij vertélde eens gevraagd te zijn om Haags redacteur te worden van het toenmalige socialistische blad Vooruit Hü had echter geweigerd ver, dien kregen zij uit Hoek van. Holland een smekend telefoontje van hun. ambtgenoten om na te komen. De minister van' Defensie. Van Dyx- hoorn. had premier De Geer daar boos toegeroepen: ..tl moet ze niet achterlaten, xvant de Duitsers zéggen natimrlijk.dat zij de enige regerings personen zijn en forceren':hen>aUes te tekenen.'" Zuiver Uw lucht wegen snel en grondig T.iiïf'Si W ET >"»nt„n i. dour do tel.- en ziektekiemen met bcvon|er«i. Tot deze conclu sie Is een commissie uit het Ameri kaanse dagbladwezen gekomen, die zich speciaal Interesseerde voor de interesses van de jeugd. Ruim vijftig bladen uit alle delen van de Ver enigde Staten hebben aan dc enquete deelgenomen. De vrees dat de kran ten als gevolg van de televisie min der gelezen zouden worden is onge grond gebleken. De grotere belang stelling van de jeugd voor het kran ten-lezen heeft twee redenen: de tv wekt interesse op voor het "nieuws; de kranten brengen meer speciaal op de jeugd gerichte lectuur. Hierbij kan nog opgemerkt wor-j ABDIJSIROOP" HILVERSUM 'De besturen' van. dc Nederlandse Vereniging van Ex- Politieke Gevangenen en de Natio- filmpje laten maken mei ccn telelens van dertig centimeter, OP aandrang, van een groot aan tal Novib-eomité's in den lande is de wereldkaart-wedstrijd voor de bijstand aan achtergebleven/ gebie den verlengd tot 31 december. Het radio-programma, waarin de uitslag bekend gemaakt zou worden, .gaat op 25 oktober wél door. Het wordt geopend door Prins Bernhard en-'ge sloten door dr. Drees. Verder wer ken mee prof. dr. ir. E. de Vriet ds. C. M. de Vries, pater S. Jclsma en Jules de Corte. nen worden afgedaan door simpele I ^?.vank_ 1 merwjj x.au ""k ■--- betaling van' een gefixeerd bedrag nahs Federatieve Baad van het Voor- den, de Amerikaanse dagbladen .1I,.. m zi li \j ptv.p.i n. p.der s pnn t.e til 1 ver— -jnn *vsar malig Verzet Nederland te Hilver sum hebben het initiatief genomen in Hilversum een monument op te richten ter ere van „De vrouw in het verzet. aan de politieambtenaar, die het feit opspoort. - In de vaste commissie van, Justitie is hiertegen o.m. opgemerkt, dat de- I ze transactie-mogelijkheid de taak- j verdeling tussen justitie en politie principieel doorbreekt, Maar de mi- nister van Justitie heeft reeds iri zijn j toelichting betoogd, dat uitgangspunt i blijft, dat de verdachte geheel in f1 A.r»-»n +*-* tw r» -r» vrijwUligheïd zijn beslissing kan né- i IjCniCCIlXC Ula.oir men om al dan niet van deze moge- j lükheid van voorkoming van straf- 1 vervolging gebruik te maken. Mening van dr. Drees DAR ES SAIpAAM De 20-jarige prins Karlm is zaterdag in Dar e* Salaam als 49e imam van de Moham medaanse Ismailieten gekroond. Tij dens 'n schitterende plechtigheid die doorSO.OOO gelovigen werd bijgewoond ontving hü de kentekenen van *ijn waardigheid al* geestelijk leider van 20 miljoen Ismailleten. Prins Karim zat tijdens de plech tigheid op de zetel waarop in 1946 zijn grootvader gezeten had, toen hij zijn gewicht in diamanten kreeg ter- gelegenheid van rijn diamanten ju-: bileum. Onder de' vele gasten bevonden zich de weduwe van de overleden. Aga kharg prins Ali en prinses Joaxt Ah Khan en de Britse minister van 1 Koloniën. Lecnox-Boyd. AX AARDINGEN. ,Jk geloof, dat het verschijnsel, dat de betekenis van de gemeentebesturen in deze tijd van kapitaalsehaarste aan het afne men is, slechts van tydelijke aard zal zijn." ■- Dat verklaarde de minister-presi dent, dr. W. Drees, zaterdagavond in een toespraak voor het in Vlaardir- gen bijeen gekomen jeugdparlement. Hij voegde daaraan toe. dat de re gering er in ieder geval voor dient te waken dat de gemeentebesturen om aan geld te komen tegen elkaar gaan opbieden.'Hierdoor zou de rentevoet a tij gen. Overigen» meende dr. Drees, dat men ook nu de betekenis van de gemeentebesturen niet moest onder schatten. Van hen gaan dikwijls ini tiatieven uit, die door de landsrege ring worden overgenomen en. afge zien daarvan blijft er op velerlei ter rein nog genoeg voor hen te doen. voeld om pas te publiceren en te schrijven de dag, n adat - iet5 gebeurd was terwijl een goed journalist dat z.i. juist dezelfde dag zou willen doen. Zijn bezwaar gold echter, niet wat de grappige antirevolutionair Roos- 1 jen listig suggereerde, de naam van i het blad. i Hoezeer- zijn opvattingen -over de omstreden ..uitsluiting'' van UTRECHT, „De zelf#tandïge a_ arbeid van de gemeenten In on* staatsbestel behoort zoveel mogelijk «vutii. - viiaucuiii „.uiusiuAilug villi u« Mr. Arie AdrLaan" van -Rhijn wa's j Volkskrantredacteur Faas.'>Qok veri i te worden gehandhaafd.. Een centrale •op. dat moment slechte -vier- dagen schilde met die .varr profRomme, ïh minister. Op9. mei 1940 was hjj pss dit opzichtwas er tussen bei den als zódanig opgetreden. En-nu droeg -- - -- - - hij het regeringsgezag al weer over. een formele handeling, waarvoor hij veel later Tof, van de Enquête-Com missie zou incasseren. Als minister van Landbouw;«n Visserij had hij in Londen uiteraard niet veel om handen. Derhalve verzochten zijn col lega's. die zich Ongerust - maakten over'de'luchtige'wijze, 'v/aarop met de staatsfinanciën; werd omgespron gen, hem ïq 1941 om als voorzitter van een buitengewone algeméne re kenkamer op te treden. Hij zei bet ministerschap daarvoor node vaur- wet en-in de; volgende jaren zat hü geduldig na te rekenen of er in Lon den niet "te veel verkwist werd met j een securiteit, welke opnieuw de waardering van de Equête-Commissie afdwong. Hij was in aDes. wat je noemt een'precies broekje! Rode leeuw AAR baanbreker 'was hij óók. Vertrok mr. Van Rhijn «sar Londen als bewinds man van, christelijk-histo- rische huize; hij; keerde weerom met een sociaal program, dat hem deed doorbreken naar-.de'.Party" van. de Arbeid. Komend uit cen fami- lie. die met: Rémbrandt behalve de achternaam ook de afstemming uit een molenaarschap in Katwijk aan dc Rjjn gemeen heeft zoor. en broer van befaamde theologische hoogleraren werd hij actief lid. van enige gelijkenis, want. prof, Romme sprak in ander verband als zijn oor deel uit, dat een ..Kameroverzicht best een dag later ïh de kranten kort verschijnen dan thans, het geval .is. De antirevolutionair Bruins Slot ging feitelijk: nog een stapje verder. Die liet n-b. de rede, welke hij als Ka merlid dinsdag j.1. bij dè algemene beschouwingen had uitgesproken..za terdag d.a.y., in ëxtenso inzijn eigen krant. Trouw, afdrukken, opdat de lezer daarvan „objectief' 'kennis zou kunnen, nemen. Verkeer AT laatste leek toch wel een beetje op het voor„eigen rechter" spelen, dat de rege ring in de ..uitsluitingszaak'' tegen de r.-k.- Volkskrant ten regeling of- centr*lé dienst moet slechts dan worden Ingevoerd, iv»n- neer dit inderdaad nodig is: t« ach ten. Geschiedt dit. dan moet zoveel mogelijk het maken van verdere re gelingen en de verdere uitvoering worden overgelaten aan de gemeente besturen. die het dichtet bij de be volking staan."; Dit staat te lezen in het nieuwe gemeenteprogram van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, dat zaterdag in'een vergadering van de staten- en raadsleden der partij te Utrecht is besproken en dat. als ad vies naar. het hoofdbestuur van de partij is gezonden. In 't program wordt voorts gezegd, dat bij het toezicht, dat door orga nen van het rijk en door Gedepu teerde Staten wordt uitgeoefend zo min mogelijk in- de zelfstandigheid n«iur objectieve maatstaven over de gemeenten wordt verdeeld. In het ontwerp-programma i» niet opgenomen de wenselijkheid in daarvoor in aanmerking komende gevallen een gemeentelijke subsidie te verstrekken voor kerkbouw. En kele leden stelden, dat het met- kerkelijk deel der bevolking zich door deze subsidies benadeeld voelt, anderen meenden, dat deze gelden beschikbaar komen aankerkgenoot schappen.; die het-best rziju georgani seerd en dc grootste bouwactiviteit aan de dag leggen. De meerderheid had daarop 'bezwaar tegen opneming, van een dergelijke aanbeveling in het ontwerp-program. Opgemerkt werd dat dit niet betekent, dat de VVD a-kerkelijk is. er tegenwoordig meer dan ooit naar streven, om de jeugd te winnen. Niet alleen door meer. strips (zy worden gelezen door 90 pet van de volwassenen) en meer foto's te publiceren, óók door ruime, aandacht te besteden aan speciale jeugdrubrieken met school- nieuws, adviezen op velerlei gebied enzovoorts. GISTERAVOND hebben toé Hans Joachim Kulenkampff weer eens in actie gezien _en andermaal, de prorc stoguaordipheid van deze Frankfortse quiz-master.—- van huis. uic toneelspeler Ni-ó beu-ortderd. Hij bewijst wel heel' duidelijk, hoe zeer het succes van een televisie-spelletje afhankelijk is van de man die het leidt. Laten we het erover eens zijrt: de spelletjes, waarop' de vaderlandse beeldradio ons onthaalt, zijn in we zen echt niet zó veel slechter - dan een quiz als „Die kleinen Vier'', die, als twee droppels water lijkt op het radiospel „Tweemaal een is een", jaren, geleden een troef in het za terdagavondprogramma van de KRO Dezelfde KRO kan het itt de tele- visie nog. steeds maar niet vinden. Hoewel in het jongste zaterdag- avondprogramma een streven 'naar vernieuwiTig onmiskenbaar xvas.;viel het resultaat op-z'n zachtst uitge. drukt -—niet wee, Is het, heb ik me pteferzteónd af- gevraagdnu echt 'n kwestie, van volksaard dat wij Nederlanders zo weinig tv-persoonlijkheden óp het beeldscherm zien? Of zoeken de programma-leiders het wellicht in een verkeerde richting? Met een acteur als leider van een vraagr en antwoordspel hebben si} het nog nooit geprobeerd. Toch zou het mis schien niet eens zo gek Nzijnk het eens indie richting tc zoeken. Et zijn. daar wellicht, figuren, 'die,, het voordeelhebben dat zij zich. geen 1 moeiie tneer behoeven te getroosten 1 om zich, populair te. makenbij' de kijkers. -eenvoudig omdat ze hét al zijn. Bovendienzijn - er ook onder de Nederlandse toneelspelers lieden te vinden, die de kunst van het im proviseren verstaan. - - U, 'S. j^E tv-kijkers hebben zaterdag- V avond Spoetnik gezien. Als een snel voortschietendc witte stip. De; beelden, in- Marseille opgenomen, j wekten de indruk, alsof de aard- j satellietzich met schokken voortbe- weegt. Dit is 'n gevolg van de vele j camera-zwenkingen, die de cineasten j moesten verrichten om Spoetnik te j volgen. De vaart van de kunstmaan was te groot voorde opname-snel- i heid vaneen vijftigste séconde. Daarom leek het zo nu en dan, alsof er twee voorwerpen zichtbaar wa ren. De Franse, televisie heeft het CUXHAVEN. Scheepvaartante- riteiten te Cuthaven hebben londag meegedeeld, dat aan boord van het cmigrantenachip „Grote Beer", dat zaterdagavond uit Cuxhaven Aoatrallë vertrokken een elfjarige verstekeling. Rolf 8eruka, Is aange troffen. De jongen zou pa* over ongeveer tien weken, wanneer de „Grote Beer" op de terugreis uit Australië Triest aandoet, aan land kunnen worden gezet Zijn ouders wonen in: Cuxhaven. Hoe hij aan boord van het schip is gekomen, is nog niet be kend. De autoriteiten deelden voort» mee, dat verscheidene vluchtelingen uit Oost-Europa hadden getracht rich aan boord van het schip te be geven. Zü werden echter voor bet vertrek ontdekt VLISSINGEN Zondagavond om streeks 9 uur is op een zandbank voor de haven van Breskens het uit Ostende afkomstige jacht „La Bella Poule" gestrand. Kort na de stran ding gelukte het de reddingboot „President Wiersraa" vijf manneo van bet inmiddels onder water ver dwenen scheepje te halen. Drie vrouwen, die zich eveneens aan boord bevonden en in een sloep het jacht hadden verlaten, rijn later jn. gepikt door een- motorsloep var d» loodsboot „Zilvermeeuw". OoL rij zijn san boord van de „President wiersma" gebracht. Tegen half twaalf ri.in zij behouden in Bresken» aan wal gezet. Geen der opvarenden van „L* Bella Poula" heeft enig letsel opgelopen. (Adyerfefttie I.M.) toon heeft gespreid. Men kan zich van de gemeente dient te worden in- dus afvragen of dezeneiging be-gegrepen, ook indien beperkingen 'j van de bestedingen hodig rijn. Voorts I dient het provinciaal bestuur zich te (onthouden van een uitbreiding van j zijn werkzaamhedenteu koste van de gemeentebesturen. I Over de financiële verhouding tót het rijk wordt in het program ge- MONTREAL. —J. De bekende j zegd, 'dat zonder een voldoende Ti- Amerikaanse evangelist Billy Gra- I nanciële grondslag' de zelfstandig- ham is zondag, toen hjj *yn kudde heid der gemeenten niet te vemve- schapen inspecteerde, zo krachtig j zenlijken is. Het program acht het door een ram aangevallen, dat hij nodig, dat aan de gemeenten een be- van een helling van vijftien meter 1 paald gedeelte van de opbrengsten stortte. Men vreest dat h\j zU" knie der rijksbelastingen wordt toegewe- heeft gebroken. zen. dat volgens wettelijke regelen VLiSSINGEN Het Liberiaanse tankschip „Cassian Sailor", groot 9.796 brt., van de rederij San Feli cia Naval S-A. uit Monrovia, is zon dagmorgen vroeg omstreeks twee uur bij Bath, ter hoogte van de Ko- nijnenschor. aan de grond gevaren. Zondagmiddag omstreeks half een werd 't met behulp van zes sleepbo ten vlot getrokken. Het heeft rijn reis naar Antwerpen voortgezet. PARIJS Functionarissen van de OEES hebben zaterdag in Parys ver klaard,' dat de eerste gemeenschap pelijke Europese atoomreactor voor onderzoek waarschijnlijk in Noorwe gen gevestigd zal worden. Veertien landen voeren op het ogenblik ge zamenlijk onderhandelingen met de Noorse regering. rifl ntT n.un>ttftGti>pfttK$PRtg#r Patas,!* QPnORrtALd toott Tu«ti&i&&oet> AF MS DAT üimonr! WAnrtElRKAn jt AAfl H£T GE.LD KOMtft TuuRi.yK.Ec iS&fctiOtSOnTt VCRDFLEtt nAAnDAGDÊfiKm De. BAnwrisPecTtuRS nontn Dt pao DAAROP DtGRiJPjfc^ Wé PticnsAhitnop) ln2tfcVEEi.öfcLDin D£ KRlSTALLtn ÖOL... UuRijGT ttll GROOT FOR.TUlti J13S. Mario Tarda Is inderdaad omgeslagen .zou je er dart over deen? En wat moet je doen als een blad aan «en boom. Hij Is in een opper- al« Je in een storm verzeilt? Rob geeft zo goed beite stemming err interesseert rich ópceng bul- mo^liik op al die vragen antwoord.... Hü weet teitecuocm voor alles, wat met het schip heeft te 1 niet dat de ,.Hav:k" inmiddels wordt gevolgd maken. Zou 1e met zon schip dg Atlantische dnor de ..Stella Maria". Maar Pirelli is vast van - Ocoaan kunnen oversteken? Als je nou van plan Plan de gestolen juwelen terug te halen! Voor- zott rijn naar Zuid-Ameriks bo« kutf 1 Jopif beti Bob •chte» nog «en üaak» voowiwoog. I Lucia vertoom zich weinig aan dek'. Ze is hele maal bezeten door de juwelen, die zij heeft weten te bemachtigen en zij zit in haar hut uren. voor de spiegel om de sieraden goed te bekijken en' voor al om te zieii,-hoe mooi zij schitteren, wanneer zjj -rich er mee tooit; JTee! Bedoel je „Ja. Het i» niet te geloven, maar het is waar. Ir. de ogen van de ge meenschap ben ik een gevaarlijke oude man, die men niet kan vertrou wen. God. als ik eraan denk. dat di vtouw voor dit alles verantwoor delijk isZijn gezicht werd Hard, harder dan zijn dochter het ooit ge zien had. „Dat doet de deur dicht." *«t woedend. „Nu moet jij ook inzien, vader, dat we niet'kunnen blijven." .Ja kind, bet Is goed Zijn stem klonk of hij te vermoeid was om 50 te verdedigen en bet onrecht op te n lossen? Dat was juist wat hij niet Q0,g ergens tegen te ageren. „We Edward stond op. Ik zal erover na- kon verdragen: de vernedering die '•iullen weggaan... en nooit meer denken, Trudie. Meer kan ik niet Z0'n vlucht meebracht Hoe kon terugkomen. Het heeft geen zin... beloven. Ik ben een beetje oud om iemand verwachten dat hii met lk kSR 8een kant op. Ik zal n .^oriels mt te gaan trekken." deze wetenschap zijr. laatste levens- Q"entin bellen en het hem meteen Hu ging naar het kleine vertrekje, dagen 20U sliiten! vertellen." alS studeerl£a"ler gebruikte Rusteloos stond hij op en liep auto- Avonds praatten ze er nog even l neer in een oude. leren stoel, matisch de tuin in. Het hooi in de over. Trudie was nog steeds van me- 5 MlsScMen boomgaard moest gekeerd worden, ning. dat ze eei'st vakantie moesten Vii30#- v. H.2!0 f106 was' maar hiJ had de fut nict «rniee te nemen.Opgewonden vertelde zo over u— - t kalmte, waar- beginnen. Hij ging op de bank.zit- Zwedect, waar een vriendin van. T" aUe,igeac' teu en keek uit over het Broadwa- haar hei-jaar tevoren een paar heer- en xr-m Ya T?men ter*. Dat uitzicht zou hij missen. De lïjke weken had gehad. Edward deed ..?i j tenebben.. Hyschrok .van- rivier ook.trouwens en de hele.omge- zijn best haar plezier niet te tem-: ,r ving* Niet aHeeh.iiit sentimentaliteit, peren, maar hij voelde zich té uit- ^it' h^m- -htïB «i®1- Zijn belangrijkste geput iom :;er serieus op. in te gaan. t i u ju 11 I L u j" inkomstenbron lag hier. Hoe moest Om tien uur gaf hij het op en ging je, dat hem dtt alles aangedaan had. dat opgelost worden? naar bed. voelde hjy iets dat neel dient, bij Plotseling verscheen 't roze snuit- Toen Trudie dè volgende ochteiid 5.. „e v van Carol Anne tussen het kreu- beneden kwam. had Edward al ontr hrarw 'itv pelhout. „Dag meneer Latimer." beten en vulde hij nét- een -thermos- „Hallo Carol Anne," zei hij en hij fles met koffie, kennelijk klaar om fi?® Yi probeerde te glimlachen, „ik heb je uit te gaan. Hij -zager. opgewekter j vU en..df7^n lang niet gezien." uit dan in dagen het geval was ge- kHJteïr^ problemen - pbjectief. te be- Ze keek: hem 'ernstig aan. „Ik kan weest. „Ik ga een 'tocht langs;' de ir tuet met je spelen." moerassen maken." zei hij. „Je vindt De situatie was veel ernstiger dan „Dat hindert niet. lieverd, ikheb het .niet erg om alleen te zijn van hij zich had voorgesteld. Als hij zijn '«elf ook niet veel-zin om te spelen." daag hè?'" gezond verstand gebruikte, zouhij „Mammie zégt,, dat ik niet met' „Nee vader, natuurlijk niet. Als je eenvoudigweg verhuizen en opnieuw je mag spelen." je goed genoeg, voelt..." beginnen.- Dat zag hij nog net in. Hïj Edward's gezicht vertrok alsof hij Ze keek hem opmerkzaam san. had de plicht tegenover Trudie die geslagen werd. Op hetzelfde mo- ..Het wordt weer erg warm vandaag; stap te doen, een plicht die zwaar- ment werd er geroepen'.„Carol An- Zou bet je niet teveel vermoeien?" der behoorde te wegen dan.zo'n sen- ne!" Het was haar.kindermeisje. „Ca- ;,Nee," zei hij beslist....het zal me hmèntelé gehechtheid aan-,één stuk rol Anne, kom onmiddellijk hier!" goed doen." grond. Zo.:zou Quentin ook .praten Het kleine meisje verdween en Ed- ..Dan moei jé gaan./Maar kom niet met. zijn bóel. nuchter, logisch gezond ward hoorde dat ze', een standje zo laat thuis, anders'word ik ónge- versiand. Het had geen enkele zin kreeg. rust. .Ik moet haar Ramsford Van- noch voor zichzelf, noch voor ande- „Je bent een stout, ongehoorzaam middag, maar met de thee ben ik ren, om koppig te blijven zitten, kma Je weet best dat mammie je terug" waot zo was het. Gewoon een ver- hoeft verboden daarheen te gaan." Ze bracht hem naar dc auto en beten koppigheid die hem dwong in He. kind kreeg een tik en begon was bl;» toen hij ?.o welgemoed weg- geen geval het veld te ruimert- Maar diepbedroefd te huilen. reed. Ze was er zeker van dat alles welk nut zou zijn vertrek opleveren, Edward stond bewegingloos te luis- nu in orde zou komen Na het ont- zolang hy er op deze manier tegen- teren, een eenzame, gebogen figuur, bijt nam ze de bus naar de stad, over stond? Opluebtmg voor Trudie, toen draaide hij zich om en vlucht- deed er haar boodschapper: tuncb- dat was alles. Hij kon rich niet voor- te bijna zijn huis binnen Trudie terne koffie en cake ging bii ver stellen. dat hijzelf weer rustig aan schrok toen 7* zijn wit. vertrokken schillende reisbureau'o!r.V-? iclcn t werk zou gaan. met deze bitter- gezicht zag ..Wat heb je. vader! Wat en kwam. doodmoe van de hitte, neid in zyn hart. Zou hij ooit weer is er gebeurd!" thuis Het was bijna vlif uui toen met .zichzelf kunnen -leven als hij Hy kreunde. ,„fk ben een paria. Edward terugkeerde van zijn uit- ztch zo onrechtvaardig uit-rijn huis Trudie. Zelfs de kinderen tvorden té- stapje. liet verjagen «n niets deed om rich gen me beschermd." tWo«tt vervolgd)-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1