KIJK NAAR DUITSLAND GROTE VERGAARBAK EN MOEILIJK TE BESTUREN GRIEP ?^*,mS5S5S!SE OORDEND OERAS DE APARTE WERELD DER VEROORDEELDEN Vrouwengevangenis Schoonheid SPROETJE SPARKS-SÏ-S '3oor FRANK jGÖfMtWÖ Spierpijn Kloosterbalsem Nieuwe kans voor Mollet Argentijnse staking onwettig verklaard Overwinning voor Saragat DR. DREES IN REDE TE GRONINGEN: Binnen niet al te lange tijd onze moeilijkheden te boven' Yeti roti icen in de toekomst AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB door Andrew Garve Dinsdag;22 oktober 19," 7 DE laatste tijd worden de Nederlanders nogal een» opgewekt, naar Duitsland te kijken. Op het congres van de V.V.D., waar de heer Oud werd gehuldigd, stelde mr.-.Van Riel Duitsland ten voorbeeld aan ons land vanwege de succesvolle liberale economische politiek, welke daar wordt gevoerd. In K.V.P.-kring wordt zeer prijzend gesproken over het' „volkskapital isme" van Adenauer en Erhard, zulks in, verband met het plan cru de Volkswagen fabriek in handen van kleine beleggers te brengen, een idee overigens waarvan na de verkiezingen vrijwel niets meer is vernomen. En dan Hedt Duitsland ook zo'n fraai exempel voor wat de partijvorming op christe lijk*1 grondslag betreft. Eén partij voor room ï-katholiek en protestant, eigen* lijk zou dat Ln Neder!and. ook mogelijk moeten ïijti. -Hetis een lezer; di^ dit laatste in een brief aan ons zeer uitdrukkelijk stelt. Hij schrijft, dat bij onze noga! sombere opvattingen omtrent de mogelijkheid van een samengaan van C.H. en A.R. in Nederland naar zijn mening de wens de vader is der gedachte. Volgens hem zit er wel degelijk perspectief in,en is zelfs dé vorming van een Nederlandse C.D.U,, waarin ook de K.V.P. is opgegaan, alleen maar een kwestie van tijd. Dr reden van zijn optimisme is. dat een C.D.U. het enige goéde antwoord is op de uitdaging, teweeggebracht door de doorbraakpartij, als hoedanig de P.v.d.A., zich voordoet. Hij voegt er aan toe: .wat in Duitsland kan,.moét in Nederland zeker mogelijk zijn, v! Daar wij niet met de helm zijn geboren, zullen wij er van afzien, ons. aan voorspellingen over te geven.-Het is mogelijk, dat de tijd dé geachte brief- schrijver in het gelijk stelt. Wij geloven alleen niet; dat het het geval zal zijn: en wij zullen pogen uiteen te zetten, waar onze mening op berust. ALLEREERST dan gaat een politieke vergelijking tussen Nederland en Duitsland niet op. De knapheid van de Duitsers op tal van gebieden staat buiten kijf, maar het gebied van de politiek is er niet bij. Na alles wat was geschied, bestond er in ^'estduitïland een jaar of tien geleden de mogelijkheid, min of meer nieuw te beginnen. Elk nieuw begin beeft min of meer liet karakter van een experiment. Westduitsland experimen teert in democratie, waarbij een begin v<tn consolidatie onmiskenbaar i«. Zo n experiment kan natuurlijk resultaten opleveren, die ook voor andere landen van belang zijn. In de Duitse CD.O. zien wij echter niets universeels, voortkomen ais ze doet uit omstandigheden, die zuiver nationaal bepaald zijn. De C.D.U. prijst zichzelf niet aan met de verzekering, dat haar politiek is over- goten met een christelijk sausje. De C.D.U.-poIitiek is in hoofdzaak liberaal. Vandaar dan ook de lofprijzing van de heer Van Riel. Her christelijke merk heeft een geliee! andere strekking. Het beoogt, een waarborg te zijn voor de be trouwbaarheid en moraliteit van de leidende figuren. Zo'n waarborg was wel nódig na een tijd, waarin het nieuwe heidendom tot zulke schrikbarende ex cessen had geleid. De C.D.U. huldigt de zedelijke waarden, die gedurende een reeks van jaren zozeer in de verdrukking zijn geweest. Daarom noemt zij zich christelijk. Van Nederland kan worden getuigd, dat het nieuwe heidendom ct geen kans heeft gemaakt, öp dit punt hebben de grote partijen, of zii zt'ch nu christelijk noemen of niet. een goed geweten- Vandaar, dat het overnemen van de Duitse formule geen zin heeft. Ze bestaat hier al lang, zoals trouwens de democratie hier aanmerkelijk ouder is. IN ons Isnd heeft de ontwikkeling in de vorige eeuw er toe geleid, dat de protestantse, de katholieke en de liberale groeperingen het politieke j schapputje. Omdat het grotendeels leven bepaalden. Het socialisme en het algemeen kiesrecht bebben in bestuu^ w,orden. volgens ge- «uw b«t oude «cheM doorbrok-,,; maar bat hcefl n„„ wij lang o^'bchlïdéli^ mafuSjS geduurd, voor men zich dit bewust is geworden. Na de jongste oorlog zijn de misdadigers. O. ja. er is de laatste veranderingen zich 'echter toch gaan aftekenen. Op het ogtoblik kan de con- 5 jaren wel iets veranderd in het re- clusie geen andere zijn, dan dar de liberaje groepering op een smal front is teruggevallen en dat de confessionele partijen niet meer beantwoorden aan de eisen, die de veranderende tijden stellen. Nu is het natuurlijk mogelijk oro te veronderstellen (gelijk de briefschrijver idoet), dat een fusie van de christelijke partijen of een federatie van deze partijen nog aanzienlijke levensvatbaarheid zal vertonen: maar ons lijkt dit een hersenschim. Het zou neerkomen op verwatering en verwarring in kringen, waar thans enkel het isolement en het betrekkelijk exclusivisme nog de geest er wat tn houden. Het ware eerder een bevordering dan een tegenhouden van de doorbraak naar links en naar rechts. De christelijke partijvorming in Nederland is niet in de laatste plaats een Tcactie geweest op liberale.overmoed. Dit negentiende eeuwsc verschijnsel heeft zijn betekenis ingeboet. Het is natuurlijk mogelijk om te wijzen op de gevaren, welke in deze dagen het christendom bedreigen: maar men schat de betekenis van dc politieke partijen wel te hoog wanneer men meent, dat «dj hier al? de redders zouden kunnen optreden. rru;„-.. j.- t vertroebelen, een einde te maken. TUSS&IX CL£ -ftStïfjf cnzBVBHtlQ t>rOUWGH Huizen Het zijn incidenten, die tot ontla- pisch vrouwenkamertje maken. En soms een baby, die zijn eerste maan den leeft, in een gevangen!». omdat zijn moeder die fatale fout maakte. Maar tussen al die vriendelijkheid staat die glazen, deur: daarachter gewoon die afschuwelijke „kiebel- ton", zoals die ook in de mannenge- vangenissen nog steeds niet is uitge bannen. De bewaking ;s in dit gesticht ge heel in handen van vrouwen. Ook dat brengt een beetje van de sfeer, die kan meehelpen-om de geeet in een gevangenis voor vrouwen niet ondraaglijk te maken. „Tenslotte zijn het gewone vrouwen. waar de gede- tM.i met Klooster balsem, dt« diep m het weefsel dringt f wrijft de pijn weg J in de eenzaamheid, die wordt omsloten door de ding komen tijdens hét „luchten" op eir,fil" ■w,,vom »inn Ao i*» TZ*\++e>vAn.\v, en de kleine binnenplaats. Voor de bü ^llen vrnaen aan bïj een tïian- muTenvcm.de brouwen,§ev(inQgnisin Rotterdam, rest is daar geen tijd voor. Het sys- nelijke bewaking, oordeelt de di rectrice. „In vergelijking tot andere ge stichten gaat het hier beus wel." vindt zij ook. Maar dat wil niet zeg gen, dat er niet honderd-en-êén wen sen overblijven; zoals die wensen leven bij alle gevangenisdirecteuren De financiële mogelijkheden zijn echter zo gering, dat de wensen on mogelijkheden moeten worden.: Zo liggen er al lang de plannen klaar voor een nieuw vrouwenge- worden eewerkt sticht in de nabijheid van Arnhem, trieste gemeenschap. Een samenleving, die moeilijker ts te Er zijn meer dingen, die een ceT Niet aReen de plannen waarin besturen dan welke gevangemssamcnleving ook. Omdat de in de vrouwengevangenisanders ,'WI leeftijden en de misdrijven van de hier samengebrachte» zo jSüffil zeer verschillend zijri; En vooral, omdat het vrouwen betreft, ingerichte kast, die' het tot een ty- Meisjes van achttien, bejaarden van zeventig, teem in Rotterdam kent. een normale De eigenlijk wel goeiige huisvrouw, die maar niet kan 'Ieren haar vingers thuis te houden, wanneer zij in de m^e: in de wasserijf waar gewerkt vindt zii ^'ok; Maar dat wü niet zeg- binnenstad winkeltde aborteuse, die hard is als haar luguber wordt voor andere straf gestichten en rt"n f"r w®"- „beroep". De gifmengster rit er twintig jaar uit voor moord, SSl,Site!"g3ettSiSaSa|S2'<toS' het kamermeisje een maand voor diefstal. En dan zijn er de dagelijks aan de slag. De rest werkt vijf, die in theorie de buitenwereld nooit meer zullen zien: de cellen, omdat zij de eenzaam- -r - jti j i 1-1 i bsid prefereren boven de gemeen- ■vijf tot levenslang veroordeeldendie hier betalen voor hun schap'Al die cellen zijn In Rotterdam zitten recidivistes en vrouwen zitten nu eenmaal altijd vol vrouwen, die .voor het eerst met Je jalousie en kritiek." De directrice justitie in aanraking zijn gekomen. Gwone criminelen en psychopathi sche gevallen. Er is. voor hen geen selectiesysteém, zoals voor. mannelij ke veroordeelden, die op hun be paalde geschiktheid: of op hun cri mineel verleden hun strafonder gaan in een daartoe geëigend ge sticht. Rotterdam is .de grote ver gaarbak van al,..dié gèstruikelden, die als enige gemeenschappelijke eigenschap hebben het feit, dat zij vrouw zijn. Tot levenslang veroor deelden en zij; die nog op een ver oordeling wachten lii één gevangenis bijeen. Een moeilijk' te besturen maat- kav. het dan opknappen om aan de kleine geniepigheidjes. die de sfeer Ben kijkje in een van eellen In de vrouwemrevanceuis te Botterdam. Méér fleur flan. in d« mannen-gevan genissen-,v :.die. kaderwet neerlegt (wat weinig waarschijnlijk is). Maar het hele land zal. gedwongen worden voor die oorlog te betalen, De Jasten zullen over'alle groepen verdeeld worden. Deeenzijdige be lasting dei* grote massa - heeft geleid tot de stakingsgolf, die thans bezig is op te komen. Deze stakingsactie heeft tot nu toe slechts één gevolg gehad, dat de stakers,waarschijnlijk niet bedoeld hebben: zij heeft de terugkeer van Mollet vergemakke lijkt.. BUENOS AIRES. Bet Argen tijnse ministerie van Arbeid heeft1 de algemene staking, die dinsdag en woensdag in Argentinië zon wor-( den - gehouden, onwettig verklaard, aldus is maandag nit Buenos Aires1 gemeld- Door het besluit van het ministe- rie. kan 4e verantwoordelijke bon-1 den een zware -boete worden opge-1 legd. Arbeiders, die niet op hun werk verschijnen, zijn thans ïndivi-1 dueej verantwoordelijk voor hun actie. De staking i.s te middernacht be- gonnén. De havenwerken vanBue- nos Aires liggen vrijwel stil. Ook. bij de PTT en de dagbladen wordt1 w gestaakt. De i-egering overweegt de het Algerijnse nationalisme zich bij staat van beleg af te kondigen. Vcrvoljj ran paij- I bedoeling is geweest. Een dergelijke uitslag is logisch en Guy Moll ets verdienste is geweest dat hü van het begin af op de logische uitslag heeft aangestuurd. Door het wegvallen van de com munisten een kwart van het par lement worden alle verhoudingen in het parlement vervalst. En men moet de communisten wel uitsluiten, aangezien hun polhiek op volstrekt andere belangen dan die van Frank rijk is gebaseerd. Een meerderheid is nu alleen mo gelijk. als hetzij links dc rechter vleugel. hetzij rechts de Linkervleu gel in de regering duldt. Guy Mollet beeft toen hij regeerde wei degelijk rekening gehouden met de opvattingen van rechts. Zijn Al gerijnse politiek legt daarvan ge tuigenis af. Het was rechts, dat dit ongeschreven contract brak, door tegen de financiële offers te stem men, die de Algerijnse oorlog had ge- eist. Dit was te verraderlijker daar Guy Mollet feitelijk de Algerijnse politiek van rechts had uitgevoerd. Mollet heeft op de dag. dat hij viel. gezworen, dathij dit de conserva tieven zou inpeperen. Naar het schijnt is de dag der afrekening m zicht gekomen. Als Mollet terug komt. zal vermoedelijk rijn Alge rijnse politiek worden voortgezet: indiening van een nieuwe kaderwet. *n voortzetting van de oorlog gjemc. Het laatste half jaar mogen de vrouwen make ip gebruiken. Ze hebben japonnen gekregen met een bloemetjesmotief, huishoudetijk- vriendelijk. En ze krygen ook een „zondagse-jurk". Het 2ijn kleine din gen. die de gevangene iets van baar vrouwelijkheid teruggeven. Zeker in een gevangenis, waar tien jaar ge- leden corset 'of b.h.:' nóg verboden [kledingstukken waren. i Een vooruitgang, die toch niét veel i kan wegnemen van de zorgen, die op een vrouw, in de gevangenis veel sterkerdrukken- dan op -de. man. De i vrouw;-, die een"-, huishouden -achter-: laat - kinderen, een man. die haar 1 hulp nodig hebben vindt in haar);'- cel geen rust De gedachte, dat „een f i vreemde vrouw" haar taakwellicht J overneemt blijft kwellen. Pas wan-1 j neer zij weet. dat alles thuis in goe de handen is. kan zi.i berusting vin den m haar lot. Dit probleem ts ook de achtergrond van het opmerkelij ke verschil in de houding! van ge trouwde vrouwen ©n jon ee meisjes in de gevangenis: de laatsren weten zich direct beter aan te passen. ..Ik geloof niet. dat een jong meisje de gevangenis erg veel anders onder-, gaat dan een jonge: bian." zegt de directrice zelfs. Dé gevangenisdirectie, dóet zoveel mogelijk oni de moeilijkheden in de buitenwereld, die de gedetineerden kunnen drukken. op ie' lossen. De. 'gevolgen van deze persoonlijke be- langstelling worden, vooral merk-] baar bij de langdurig gestraften., Tussen hen en de gevangenislesding groeit het kïinke paradoxaal een sympathieke, binding. „Heeft, uj die laatste brief gelezen?" vragen zij de directrice. Zij hééft hem gelezen, ambtshalve. Maar daarnaast ook met een persoonlijke belangstelling, zo dat de vrouwerf kunnen praten over. al die dingetjes thuis -r prettige- of verdrietige alsof het met een goe de bekende was. Ook achter de dikke muren pra ten de vrouwen graag. Het kan soms aanleiding geven tót -onaangename incidenten. Dan komen ze bij de di rectrice klagen: dat die en die weer roddelen, dat die andere niet op houdt met treiteren. „Ze hebben hier als alle vrouwen een ..praatcom plex'.*. De eerste dagen zijn ze stil. maar daarna flappen zé ér alles uit." zegt de directrice, „Ze beginnen te praten over wat ze misdaan hebben; en over wat.er thuis allemaal moei-' lijk,;zit. En dan zijn ze daarna ver wonderd,: wanneer er gekletst wordt: een pavi I j oensysteem is gepro jecteerd.—r maar ook de grond ligt al klaar. Maar bouwstop en geldge brek tnaken de uitvoering van dit ideaal voorlopig tot een illusie. En dus. zal het de eerste jaren nog wel voortduren: vrouwen tussen de achttien en de zeventig, die hun straf uitzitten tussen de dreigende muren in Rotterdam. Vrouwen met drie maanden, vrouwen met levenslang. Winkeldievegges en moordenaressen, verraadsters en aborteuses. Een moeilijk bestuurbare, trieste ge meenschap in een triest gesticht. MILAAN. Saragat. dè antl-com- mnnistische leider der Italiaanse so cialisten. heeft maandag op het con gres van de Italiaanse sociaal-demo- crateti zijn positie als partijleider aanzienlijk versterkt. Saragat's fractie verwierf 29 van de j 61 zetels in het centrale partij-comité. Twee links gerichte groepen kregen tezamen 27 zetels en de rechlsen 5 ze- 1 AATST heb ifc ten. f\jdje ritten JLt praten met een vriendelijke da me, die een schoonheidssalon drijft. Dat is heel gecompliceerd vak, met een eigen lerminologie. In de eerst* plaats moet j* «r ten hoop ooor leren en onder toezicht ■van de minister van economische za ken er een zwaar examen in doen, anders mag j« je niet vestigen. Onze regering toil namelijk: voorkómen, clai er op het gebied van de schoon heid gebeunhaasd wordt. Alleen in de kunst mag het nog «en beetje. - „Ons ..vak is voor een goed deel psychologie", set de dame tegen tn*. „Er komt bijvoorbeeld een vrouw bij me en die vrouw zegt: „O, ik heb zo'n letpke hals". Dart zien «rij hel direct. Het ts de hals niet. Het is de oogpartij. Maar dat zeggen tvij niet. Wij beginnen te iccrken in dte hals en dan klimmen we Zangzaatn near bouen". Aardig, hè? Een bijna poëtisch trekje uou dit wonderlijke ambacht ligt in het ef fect dat het resultaat uan eer, be handeling sorteert. Want als het een beetje helpt, wordt de vrouw in kwestie blij en die blijdschap maakt haar dart mooier. .JJan denkt se dat ik het gedaan heb. maar 't is-grotendeels haar ei gen werk", zei de schoonheidsspeci aliste. „Nou, verder bereiken wt veel met kleine, practtsche adviezen. Neem de nachtcrème, bijvoorbeeld. f De huid 'vraagt erom. Maar een [hoop mannen vinden het naar om i naast zo'n vet gezicht te liggen. Dan zeg ik: ach, mevrouwtje, wacht tót het licht uit'is en smeer dan stille- i tjes die crème op uto gezichtje 't Klihkt goed, maar zou het tiit- tioer&aar zijn?. Als Piet slaapt, wei Maar ligt hij nog wakker, dan. vraagt hij al gauw: „Wat doe'je toch?" „Hoe bedoel je ,Jk hoor zo'n raar geluid. Wat ben jé aan 't kliederen?" En 'dan knipt hij het licht aan en dan'ïtet hij het toch. Wee, «oor een vet gezicht zou ik gewoon, eerlijk ragat op de vijf zetels der rechtsen vrijwel met zekerheid rekenen, zodat er van een absolute meerderheid van Saragat gesproken kan worden. I De hereniging tussen Saragat- en i Nermi-socïalisten,wordt, door Sara-t jgat's overwinning vriiweï een orsmo- gelijkheid. tegen kan, kim je aZZe crème wel la ten varen. „Komen er ook toei eens herenin uw salon?" vroeg ik.- „Een enkele keer", antwoordde de dame. „Laatst had ik er nog een en din had. zakken onder, zijn ogen en daar leed hij onder. Nou, zo'n man raak ik niet nan. Ik heb hem door gestuurd naar een chirurg, Hij ts la ter nog bij me geweest, om; het te la ten zien. Hij was toch zo gelukkig. De zakken waren helemaal weg". „Wat leuk. voor hemzei ik. „Werkt u veel samen met de ehi- i rurg". -"***" j „Tamelijk veel", luidde het ant- woord. .Soms lijdt een. vrouw diep o-nder een kiene onoejfenheid, di* J makkelijk weg te. nemen is. Maar ook hier moet je beleid hebben. Veel beleid. j Waarom?" oröeg ik',_ i „Ach. meneer, ik' fcryp soms urott- wera by me..." zei ze. „Dan egt /Van onze correspondent) betrachten ten aanzien van de uit- 5 voering, van allerlei andere werken - als: de bouw van scholen en derge- zo'n vrouw: „lk wil myn neus laten i ljjke. veranderen, ik wil er net zo een I Ook achtte hij van grote beteke- I als Audrey Hepburn". Nou, zulke ge- I nis, aat de studietijd aan de univer- j rallen stuur ik niet door naar de siïeiten en middelbare scholen nietchirurg. Dan zeg ik gewoon: „Lieve GRONINGEN. ..Ik ben x-an mening, dat de huldlce moeilijkheden op - flnancleel-economisch-- gebied een tijdelijk karakter dragen: Er *lln reeds i maar dat deze aan enkele, het vage. aanwijzingen, dat .wy de moeilijkheden binnen nietöe n<)°5t2aak praktijk wordt al.-te lange t(jd te boven zullen, komen. De verhouding tussen in-\«n ult- l geroest. ..- voer droeg in september een zeer gunstig karakter. Dè laatste twee x^'eken is de deviezenvoorraad aanmerkelijk gestegen. De prtisstabillsatie-LONDEN. De Britse minister politiek is ten dele geslaagd. De vakbeweging geeft bljjk van grote zelf- voor VcrvocrszakenTHaróld Watkin- beheerslng en het ..slagen van de w onlngboaAvlening w(jst op vertrouwen son> heeft maandag op een perscon- in.de toekomst." U J f er en tie té Londen medegedeeld dat j'j TT - -T i. een algehele wijziging van de ver- Dit mi minister-president dr. W. Dr Drees zeide. het van sroot öe-keers,anwijïlngen op de Britse m- Drees maandagavond ;inj: een nd<)>n< te achten. hapUaai uit het bui- 1 tvordt overwoeen. om deze in »- t~«~" t overeenstemming te brengen met de voor de Commerciële Club te Gro ningen over „De ontwikkeling in Ne derland sinds de oorlog en de - per spectieven De premier verheelde echter 'niet, dat er in de toekomst! grote vraag stukken blijven. Kernproblemen noemd hij: de kapitaalvoorziening ten behoexre van de uitvoering der. aken, die Nederland heeft te vol brengen als: woning-, scholen- en ziekenhuisbouw, het; stichten - van nieuv.-e steden, de Zuiderzeewerken, het Deltaplan, het. wegennet, de overschakeling bp kernenergie vnor elektriciteitsvoorziening,, in de in dustrie, het aanpassen van onze ha vens aan dé ontwikkeling van. dc scheepvaart, herontginning, ruilver kaveling, ontwikkelingsgebieden enz. ;enland aan te trekken, met name ten behoeve van exporterende in dustrieën en buitenlandse vestigin gen.' - ~N: Verder achtte hij. het van groot belang, dat ons land een zo vrij mo gelijk handelsverkeer met. andere landen heeft. „Het is echter "nodig", aldus de mi nister-president, „willen wij de ta ken, die het land .wachten, volbren gen. zoveel mogelijk soberheid te op het Europese vasteland geldende verkeerstekens. mens, die neus die je hebt is goed. En de neus van Audrey Hepburn past bij Audrey Hepburn en niet bij jou". Zo is het toch? En je moei reet op" die manier optreden, meneer, an ders laten die wautoen, maar aan rici- knoeien 'en sturen hun hele type t» de war. Ik zeg het zo dikwijls te gen. geposeerde dames, die van al- fes trillen. Ik zeg: ,,Doè het niei, me- vrouw, dat past niet bii.u, u hebt nu dat lieve, dat edele gekregen en dat moet u houden". En dan gaan ze weg, meneer", KRONKEL. f Advrrtmti* IJt j HA A ftDACrCtOFOtn OP Pc BAflh Dat&eld ZAL IK OOK nAAR ntt. ORPt KASS nenEn.ALbih Z.ORRA 20nf?T tK TOCH VAM. DOOR &A VODQk£S 311De schipper van de „Stella Msri«" 1» Ar- turio. de Malthees, een vrijbuiter, die voor niett tarufdeinst en die al heel wat stoute stukjes op xijnnaam heeft staan. Hij verdient doorgaans rijn geld met smokkelen van goederen, wapen® «n ook wel mensen ris het zo te pas komt. Hü begrijpt, dat er aan boord van het jacht, dat hij nu moet volgen, een flinke buft I» te halen én dat hij, als de overval lukt, recht kan laten!gel-: den op e«n flink aandeel in. de buit Metalle- zeilen bij zet hij de achtervolging dan ook voort en na 36 uur komt de „Havik" in zicht, Maar Rob heef. A vissersvaartuig ook in ;de gaten. Hé, dat fs'toch dezelfde schuit, die;:in. de buurt van San Antonio ook zoplotseling opdook? Zouden die kerels het op de „Havik" hebben gemunt? Het zou niet de eerste keer zijn, dat in deze wa teren een achip. werd aangevallen en leegge plunderd..,; maand komt. het vrij. Het is van een cliënt van me." „Woodbridge? Dat ligt toch aan een rivier, hè?" „Ja. aan de Deben. Het is niet het zelfde landschap als hier, maar ik heb me laten vertellen, dat het nog zeer ongerept ia en met je stukje» over.de natuur kun je dus zeker doorgaan. Er ir een gemakkelijk* treinverbinding met de stad en--." Hi! stokte.' .'7;'/:X Edward glimlachte- ,JEn het ligt niet te .dicht hij Steepléford. wou j .7 'T7;.';!. in. zijn. mond. Zo bitter, ao haat- zeggen?^ - - dragend. „Nóu ja, dat i» tenslotte belang- Omniddellijk zag Trudie dat Zondag was hij echter veel beter rijk. In ieder geval klinkt het alle- ze hem toch niet had moeten laten en stond erop naar beneden te gaan hiaal heel aantrekkelijk en moesten gaan.: Hij zag er ziek uit Hij was ajle protesten van Trudie ten spijt we maar eens gaan kijken." bleek en duizelig en klaagde over 's Middags kwam Quentin aan Tru- JH!oe zit het met de prijs?" een ontzettende migraine, wat geen die ging hem tegemoet en bracht „Dl* i» ook redelijk. Al» j* dit wonder was, want hij was zijn hoed hem snel op de hoogte „Het gaat huis verkoopt, heb je zelfs geld over, kwijtgeraakt. Over wat hij gedaan nu wel," zei ze, „maar hij heeft er Woodbridge is een levendig-stadje en had die dag sprak hij zo onsamen- afschuwlijk uitgezien Quentin jc heel mooL Hugh en Cynthia zullen hangend, dat Trudie er angstig van hebt er geen idee van hoe erg hy er verrukt van zün. Als je zin hebt, ""'J er deze week aan toe i» geweest, kunnen we er volgend .weekend xvel werd. Ze hielp hem naar bed en belde de dokter. vjrMJirUtkeiyk "ïêwöon."" na„: toe jasin oC Us. ie dat lieesr Dokter Scott, de jonge arts, die niet weggingen, zou ik me geen raad-metTrudie eens pools- Edward de vorige zomer bohan- weten. Het is het enige waar ik me hoogte nemen. Hoe 't. ook zij, vader, deid had, kwam dadelijk. Toen hij aan vasthou." maak je met sd/te,veel zorg meer. Quentin knikte. „Het is van7het Het komt best in 'orde." patiënt onderzocht had eti met Mf, i Trudie naar heneden png. verzeker- begin af aan de enige mjlossing ge- was nauwelijks uitgesproken 'de hij haar. dat ze zich niet zo on- weest, maar hij was er niet aan toe toen twee mannenhethek binnen gerust hoefde te maken. „Er is niets Arme vader. Hij heeft het eerst zelf kwamen en. recht op hefc huis aflie- ernstigs mot hem aan de hand." zei uit moeten vinden. Maar kom laten i hu, „Hij bad natuurlijk met bloots- w. naar binnen jaan. Bc wit ïraae HOOFDSTUK 6 -hootds m de zon mogen lopen. Maar eVen met hem praten. Ik heb nog u eert zonnesteek heeft bij niet. Ik ge. nieuw, ook." «uentin ging de voordeur. ir'pValie narflheid'dif HfLettïé' Edward was in de ïitkamer en „Goedemiddag meneer." rei de had F,ï fomt ,.nuwuiSuttfn?" hlJ t^oet rich allerminst een kleinste man, iemand van ongeveer Trudie knikte "we X mS va- P Jelf» J5^££.?,r ^unt u mH kanti© ?aan WaV^^dpnkt- tr rlaarvrm?"^.-••Weer .tameljjk Tlt,'Uit *n was druk P« rjmpcla om zijn ogen. „Kunt U mij lft ukunNlSr»ita 5—«t het uitzoeken van papie- ««en of meneer Edward Lati- de. reis -niet te vermoeiend is.,Maar - mer thuis is? OP het Ogenblik heeft hij volkomen „Ha, (Ji* vader/'zei Quentin ch hij «Ja» di« w thui».?7 Quentin kéék de rust nodig. Houdt u hem een paat zyn hand even op Edward's beide mensen.scherp aah, maar hun dagen in.bed Hij grinnikte, „Als schouder. ,.J*.ziet er «iet eens zo erg gezichten waren volkomen uitdruk- u kan." Edward was, wat bedrust7 beroerd uit. "Wat ben', je allemari kingsloos. IN, betrof, niet een van zijn gewilligste aan '1 uitvoeren. I* dat al voor de »Jk ben inspecteur Holt. Zou ik patiënten. Trudie belde. Hugh met verhuizing?" meneer Latimer even kunnen spre- het verzoek niet dit .weekend met „Nee," zei Edward, .pnatr als Tru- ken?" Cynthia te komen maar het volgen- en ik met vakantie zijn. geweest ..Hy voelt zich niet al te goed op de. Quentin bracht ze ook op de en een ander huis hebben, ben ik van het ogenblik, vrees ik," zei Quen- hoogte en begon toen haar taak plan eindelijk mijn boek if t« ma- ün fronsend. „Waar gaat het ov«-, als verpleegster. Twee dagen lang ken." inspecteur?Toch niet weer over die had Edward lichte verhoging en on- »0, „Het dierenleven in de moe- geschiedenis in de trein, hoop ik^. verdraaglijke hoofdpijnen. In slaap rassen van Essex". Ja, dat is een Xk dacht, dat dat nu voorbij xvaj. komen kostte hem de grootste moei- goed idee. Je zal wel een overvloed „Nee, dat niet direct" Holt wist ex te en hij was ieder ogenblik wakker, van materiaal hebben. Tussen haak- blijkbaar alles van. ondanks het slaapmiddel dat de dok- jes, vader, ik weet een ander huis „Maar het heeft er wel betrekking ter achtergelaten, had. Trudie hoorde voor je." op. Dc zal zo kort mogelijk zyn. hem doorlopend praten en mompe- „Zo?" Quentin haalde onwilligzyn schou ten als pij even indommelde. Hij had Het ligt in de buitenwijk van der» op, „Komt u maar pinnen," z® het steeds over dat meisje, Helep Woodbridge, in Suffolk. H®t i» en- hij_ kort en ging hen vóór «»ar da Fairliè, en hij zei dingen, die Tru- geveer even groot ris dit en er is die voor onmogelijk had gehouden een heel mooie tuin bij. Öv*r een zitkamer. (Wordt rervolgdj.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1